Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

97 53 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … … … … / … … … … … / … … H Ọ C V I ỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG HÀ NỘI - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … … … …/ … … … … … … / … … H Ọ C VI Ệ N H À N H C H ÍN H Q U Ố C G IA NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THƠN TẠI HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60 34 04 02 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ HỒNG HẢI HÀ NỘI - NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Hải Các nội dung nghiên cứu, số liệu kết nghiên cứu đề tài trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Các số liệu bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, đánh giá, nhận xét tác giả thu thập từ nhiều nguồn thông tin khác nêu rõ phần tài liệu thma khảo Ngoài ra, đề tài sử dụng số nhận xét, đánh số liệu tác giả, tổ chức quan khác thể phần tài liệu tham khảo Nếu phát có gian lận tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước Hội đồng kết luận văn mình./ Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Quỳnh Hoa LỜI CẢM ƠN Để hồn thành chƣơng trình cao học viết luận văn này, nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ góp ý nhi t tình q th y, cô ọc vi n hành ch nh Quốc gia N i Trƣớc hết, Tôi in ch n thành c m ơn đến quý th y, cô ch nh Quốc gia ọc vi n N i, tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ Tơi qu ành trình học tập Tôi in gửi lời biết ơn s u sắc đến PGS TS Nguyễn Thị ồng i dành nhiều thời gian t m huyết hƣớng dẫn nghiên cứu giúp Tơi hồn thành luận văn tốt nghi p Tôi in c m ơn Sở Lao đ ng Thƣơng binh Xã h i tỉnh Phú Thọ, Phòng Lao đ ng Thƣơng binh Xã h i huy n Thanh Ba, Chi cục thống kê huy n Thanh Ba, i Nông d n tỉnh Phú Thọ, i Nông d n huy n Thanh Ba Mặc dù, Tơi có nhiều cố gắng nỗ lực, tìm tòi, nghiên cứu để hồn thi n luận văn, nhiên tr nh khỏi thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp tận tình q th y, c c b n Hà Nội, ngày 21 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Quỳnh Hoa MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN 1 Lao đ ng nông thôn ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 1.1.1 Lao động nông thôn 1.1.2 Chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 12 1.1.3 Mục đích nội dung sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 16 Thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 18 1.2.1 Khái niệm thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 18 1.2.2 Vai trò thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 19 1.2.3 Chủ thể thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 20 1.2.4 Quy trình thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 21 C c nh n tố nh hƣởng đến vi c thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 33 1.3.1 Đối tượng đầu vào đào tạo nghề 34 1.3.2 Nhận thức người lao động nông thôn xã hội học nghề 34 1.3.3 Nguồn tài sở vật chất để đảm bảo thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 35 1.3.4 Năng lực cán công chức thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thôn 36 1.3.5 Đội ngũ giáo viên, giảng viên dạy nghề 36 1.3.6 Chương trình, giáo trình liên quan đến đào tạo nghề .37 Kinh nghi m thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn học tham kh o 37 1.4.1 Kinh nghiệm sô nước giới thực thi đào tạo nghề 37 1.4.2 Kinh nghiệm số địa phương nước thực thi đào tạo nghề 39 1.6.3 Các học tham khảo 41 TIỂU KẾT C ƢƠNG 42 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ 44 Kh i qu t điều ki n tự nhiên, kinh tế - ã h i lao đ ng nông thôn huy n Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 44 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 44 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 45 2.1.3 Khái quát lao động nông thôn huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ 46 2 Thực tr ng thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn t i huy n Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ giai đo n 2011 - 2015 46 2.2.1 Thực trạng ban hành văn bản, kế hoạch hướng dẫn triển khai thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 46 2.2.2 Phổ biến, tuyên truyền sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 48 2.3.3 Phân công trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân có liên quan thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 49 2.3.4 Tổ chức thực nội dung sách 52 2.3.5 Đôn đốc, kiểm tra thực thiện sách 59 Đ nh gi chung thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 60 2.4.1 Ưu điểm 60 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế 62 TIỂU KẾT C ƢƠNG 66 Chƣơng 3: QUAN ĐIỂM, PHƢƠNG HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI HUYỆN THANH BA, TỈNH PHÚ THỌ 67 Quan điểm phƣơng hƣớng thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 67 3.1.1 Quan điểm thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 67 3.1.2 Phương hướng thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 70 M t số gi i ph p hoàn thi n thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 71 3.2.1 Đổi công tác ban hành văn tổ chức triển khai thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 71 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn 72 3.2.3 Về phân công phối hợp thực 73 3.2.4 Về tổ chức thực thi sách 73 3.2.5 Về kiểm tra, giám sát trình thực 76 3.2.6 Thay đổi nhận thức xã hội học nghề dạy nghề 77 3.2.7 Đa dạng hình thức đào tạo 78 TIỂU KẾT CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 “Đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn đến năm 2020” tới c c cấp, c c ngành, c c sở toàn thể nh n d n để n ng cao nhận thức vị tr , vai trò công t c đào t o nghề gi i vi c làm, tăng thu nhập, óa đói gi m nghèo nhằm n ng cao chất lƣợng nguồn nh n lực khu vực nơng thơn, góp ph n t ch cực thúc đẩy ph t triển kinh tế ã h i địa phƣơng [5] Chuyển m nh đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn từ đào t o theo lực sẵn có sở đào t o sang đào t o theo nhu c u học nghề yêu c u thị trƣờng lao đ ng; gắn đào t o nghề với quy ho ch, kế ho ch ph t triển kinh tế ã h i địa phƣơng tỉnh Ƣu tiên c c đối tƣợng ch nh s ch, ngƣời có cơng, ngƣời thu c h nghèo, h cận nghèo, đồng bào d n t c thiểu số, ngƣời tàn tật, ngƣời sống c c ã nghèo, huy n nghèo, ngƣời bị thu hồi đất canh t c; thực hi n đồng thời vi c d y nghề với gi i vi c làm t i chỗ, hỗ trợ ph t triển ngành nghề tăng thu nhập, gi m nghèo bền vững; đồng thời ƣu tiên thu hút học sinh nông thôn tốt nghi p phổ thông sở, phổ thông trung học vào học trung cấp nghề, cao đẳng nghề để n ng cao chất lƣợng nguồn nh n lực nông nghi p, nông thôn góp ph n thực hi n phổ cập bậc trung học toàn tỉnh Thực thi đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn theo hƣớng n ng cao chất lƣợng, hi u qu đào t o; t o điều ki n thuận lợi để lao đ ng nơng thơn tham gia học nghề phù hợp với trình đ học vấn, điều ki n kinh tế nhu c u học nghề; t o h i cho lao đ ng nông thôn tham gia thị trƣờng lao đ ng kỹ thuật nƣớc nƣớc; vận đ ng, khuyến kh ch c c sở, doanh nghi p địa bàn tỉnh tham gia d y nghề cho lao đ ng nông thôn gắn với c c chƣơng trình, dự n hỗ trợ s n uất đời sống đƣợc Nhà nƣớc đ u tƣ địa bàn nhu c u tuyển dụng c c doanh nghi p 69 Đẩy m nh thực hi n công t c đào t o, bồi dƣỡng c n b , cơng chức chun mơn cấp ã có b n lĩnh ch nh trị vững vàng, đủ trình đ , b n lĩnh lãnh đ o qu n lý thành th o chuyên môn, nghi p vụ c c lĩnh vực kinh tế ã h i cấp ã, phục vụ cơng nghi p hóa, hi n đ i hóa nơng nghi p, nơng thơn - Quan điểm huyện Thanh Ba Tiếp tục thực hi n nghị số 07-NQ/TU ngày 24/6/2011 Ban thƣờng vụ Tỉnh ủy đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 Kế ho ch số 136/KH-UBND ngày 24/01/2017 đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn giai đo n 2016-2020 kế ho ch ph t triển nguồn nh n lực huy n Thanh Ba giai đo n 2016-2020 Thực hi n lồng ghép c c nguồn lực, c c ho t đ ng đào t o nghề cho lao đ ng nơng thơn chƣơng trình mục tiêu quốc gia y dựng nông thôn mới, gi m nghèo bền vững c c chƣơng trình đề n kh c để n ng cao ho t đ ng đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn địa bàn huy n Thực hi n đào t o nghề theo nhu c u học nghề lao đ ng nông thôn, nhu c u sử dụng lao đ ng doanh nghi p yêu c u thị trƣờng lao đ ng Đổi mới, ph t triển thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn theo hƣớng mở r ng n i dung, n ng cao chất lƣợng, hi u qu đào t o nghề T o điều ki n thuận lợi để lao đ ng nông thơn tham gia vào c c chƣơng trình đào t o phù hợp với trình đ học vấn Cơ sở đào t o nghề ph i có đủ điều ki n ho t đ ng gi o dục nghề nghi p, không tổ chức đào t o nghề chƣa dự b o đƣợc nơi làm vi c mức thu nhập ngƣời lao đ ng sau học 3.1.2 Phương hướng thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Để đ t đƣợc phƣơng hƣớng đề huy n Thanh Ba có mục tiêu c c tiêu để đ t đƣợc c c phƣơng hƣớng 70 3.1.2.1 Mục tiêu Tập trung thực hi n tốt c c gi i ph p nhằm triển khai có hi u qu Đề n 1956, đồng thời đ p ứng nhu c u học nghề lao đ ng nông thôn yêu c u thị trƣờng lao đ ng, gắn đào t o nghề với t o vi c làm t i chỗ chuyển dịch cấu lao đ ng c c địa phƣơng uy đ ng tham gia cấp ủy, ch nh quyền từ huy n đến địa phƣơng, t ng lớp nh n d n vào vi c triển khai thực hi n Đề n đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn đến năm 2020; t o đƣợc phối kết hợp chặt chẽ c c cấp, c c ngành địa bàn huy n vi c triển khai thực hi n Đề n 3.1.2.2 Chỉ tiêu phấn đấu [25] - Đào t o nghề cho lao đ ng nông thơn Trong đó: Cao đẳng nghề: 300 sinh viên/ năm Trung cấp: 700 sinh viên/năm Sơ cấp nghề d y nghề dƣới th ng: 500 lao đ ng/năm D y nghề cho ngƣời khuyết tật: 50 lao đ ng/năm - Đào t o, bồi dƣỡng c n b công chức ã: 270 ngƣời/năm - Bồi dƣỡng kiến thức qu n lý Nhà nƣớc d y nghề: 35 ngƣời/năm 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 3.2.1 Đổi công tác ban hành văn tổ chức triển khai thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Vi c y dựng ban hành văn b n hƣớng dẫn đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn đƣợc cấp ủy ch nh quyền trọng Tuy nhiên, c c văn b n mang t nh định hƣớng chung chung, chƣa rõ ràng g y khó khắn qu trình thực thi ch nh s ch Do vậy, thời gian tới, để ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn đ t đƣợc mục tiêu, công t c y dựng văn b n liên quan đến ho t đ ng tổ chức thực thi 71 sách đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn c n thƣc hi n gi i pháp sau: Thứ nhất, đào t o, bồi dƣỡng kiến thức kh học nghề cho đ i ngũ c n b , công chức tham gia dự b o nhu c u y dựng kế ho ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Thứ hai, vi c đ y dựng, ban hành văn b n đào t o nghề ph i b o m thống c c mục tiêu ph i rõ ràng, cụ thể, s t với yêu c u thực tế; Thứ ba, c n y dựng, ban hành ch nh s ch hỗ trợ theo hƣớng: t o đ u cho c c học viên sau hoàn thành c c khóa học nghề, y dựng chế sở đào t o nghề với c c doanh nghi p để tổ chức đào t o có địa thực hi n tốt vi c gi i vi c làm sau đào t o 3.2.2 Giải pháp nâng cao lực đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Trong chƣơng mục nghiên cứu nguyên nh n h n chế công t c tổ chức triển khai thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn, luận văn nguyên nh n làm nh hƣởng đến kết qu thực hi n ch nh s ch có nguyên nhân lực đ i ngũ tuyên truyền vi n h n chế, chƣa đ p ứng đƣợc yêu c u Do vậy, c n ph i y dựng đ i ngũ tuyên truyền viên có lực để tƣ vấn chọn nghề học chọn vi c làm cho lao đ ng nông thơn Để y đ i ngũ tun truyền viên có lực c n thực hi n gi i ph p b n sau: Thứ nhất, x y dựng m ng lƣới đ i ngũ tuyên truyền viên c n b ban thƣờng vụ, ban chấp hành nhi t tình, t m huyết với phong trào, ho t đ ng ổn định Thứ hai, đào t o, bồi dƣỡng kỹ nghi p vụ cho đ i ngũ tuyên truyền viên để nắm c c chủ trƣơng, ch nh s ch công t c đào t o nghề cho LĐNT, kế ho ch ph t triển kinh tế ã h i địa phƣơng 72 Từ tƣ vấn cho ngƣời lao đ ng lựa chọn nghề để học ph i tr lời, gi i đ p thắc mắc c c chế đ , ch nh sách cho c c học viên tham gia học nghề Mặt kh c, ph i tƣ vấn cho ngƣời học biết c ch tổ chức s n uất, kinh doanh, hƣớng dẫn, giúp đỡ họ vi c vay vốn Quỹ quốc gia gi i vi c làm; chia sẻ với họ thành cơng khó khăn đƣờng lập nghi p Vi c y dựng đ i ngũ tƣ vấn viên quan trọng, vừa mang t nh chất tƣ vấn, vừa mang t nh chất định hƣớng, mở đƣờng cho ngƣời học, góp ph n thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn đ t hi u qu ph t triển định hƣớng n ng cao chất lƣợng nguồn nh n lực khu vực nông thôn gắn với gi i vi c làm 3.2.3 Về phân công phối hợp thực Vi c phối hợp chƣa đƣợc nhịp nhàng c c ban, ngành m t h n chế g y khó khăn thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Để có phối hợp nhịp nhàng, qu trình thực thi đƣợc thuận lợi c n thực hi n c c gi i ph p b n sau: Thứ nhất, X y dựng chế cho c c địa phƣơng chủ đ ng thực hi n lồng ghép c c chƣơng trình, dự n địa bàn để t o chuyển biến đ t ph thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Thứ hai, thực hi n ph n cấp qu n lý linh ho t, phù hợp với trình đ kh cấp, y dựng chế phối hợp c c bên liên quan Thứ ba, tăng cƣờng công t c phối hợp c c quan, ban, ngành, đoàn thể địa phƣơng vi c nghiên cứu, y dựng nhƣ hƣớng dẫn, theo dõi tổ chức thực hi n ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nơng thơn địa phƣơng 3.2.4 Về tổ chức thực thi sách Qu trình tổ chức thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nơng thơn gặp nhiều khó khăn Nguyên nh n chủ yếu kinh ph giành cho kh o s t nhu c u học nghề, đ u tƣ sở vật chất, vay vốn t n dụng h n 73 chế Bên c nh đó, thiếu gắn kết sở d y nghề doanh nghi p, kỹ c c học viên sau đƣợc đào t o chƣa đ p ứng yêu c u ngƣời sử dụng lao đ ng Để khắc phục nguyên nh n giúp qu trình thực thi đƣợc thuận lợi, đ t hi u qu c n thực hi n c c gi i ph p b n sau: Thứ nhất, tăng cƣờng kinh ph cho điều tra, kh o s t nhu c u học nghề dự b o nhu c u sử dụng lao đ ng qua đào t o nghề c c sở s n uất kinh doanh, dịch vụ để y dựng kế ho ch d y nghề hàng năm đ m b o mục tiêu, yêu c u ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Thứ hai, để t o h i vi c làm cho ngƣời lao đ ng sau tốt nghi p n ng cao chất lƣợng đào t o nghề c n hi n c c gi i ph p sau: - i n t i đa số c c học viên tham gia đào t o nghề c c học viên lớn tuổi tốt nghi p trung học sở Bên c nh đó, ngƣời học ph i lo vi c đồng ng, tham gia s n uất nhận thức có ph n h n chế, chƣa thành th o c c kỹ năng, kỹ o Vì vậy, c n tăng cƣờng tuyên truyền vi c học nghề đến c c đối tƣợng tốt nghi p trung học phổ thông, định hƣớng cho c c học sinh tốt nghi p để họ lựa chọn đƣờng học tập đắn, thiết thực Từ đ y học viên trẻ học nghề tăng lên góp ph n n ng cao chất lƣợng học nghề - N ng cao chất lƣợng đ i ngũ gi o viên đ m b o chuẩn hóa đ i ngũ gi o viên d y lý thuyết thực hành nghề Có kế ho ch dài h n vi c mời đ i ngũ ngh nh n, thợ lành nghề, c n b kỹ thuật có tay nghề cao ngồi huy n tham gia d y thực hành nghề Đ m b o c c kỹ mà sở đào t o nghề trang bị cho học vi n đ p ứng yêu c u ngƣời sử dụng lao đ ng - Thƣờng uyên rà so t tập trung chỉnh sửa, đổi c c gi o trình l c hậu; ngành nghề phƣơng uy đ ng mời đ ngƣời lao đ ng có tay nghề 74 kinh doanh, nông d n s n uất giỏi tham gia vào vi c y dựng chƣơng trình, gi o trình Để từ ngƣời học dễ hiểu, dễ tiếp thu kiến thức, đ m b o kỹ đƣợc thành thục đ p ứng yêu c u ngƣời sử dụng lao đ ng - Phối hợp với m t số tập đồn, tổng cơng ty, khu công nghi p, sở s n uất kinh doanh m t số trƣờng đào t o lĩnh vực công nghi p chế biến, dịch vụ để triển khai đặt hàng d y nghề cho ngƣời lao đ ng chuyển sang làm công nghi p, dịch vụ nông thôn làm vi c c c khu công nghi p – khu chế uất c c doanh nghi p địa phƣơng theo chế c ng đồng tr ch nhi m c c bên có liên quan: quan qu n lý Nhà nƣớc cấp kinh ph đào t o từ nguồn kinh ph đào t o nghề cho ngƣời lao đ ng đƣợc ph n bổ, doanh nghi p nhận học viên vào thực tập, tham gia y dựng chƣơng trình đ nh gi kết qu đào t o, tiếp nhận lao đ ng sau đào t o vào làm vi c, sở d y nghề tổ chức đào t o theo nhu c u sử dụng Thứ ba, tăng cường kinh phí đầu tư sở vật chất cho sở dạy nghề Cơ sở vật chất m t yếu tố nh hƣởng trực tiếp đến qu trình đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Trên địa bàn huy n Thanh Ba vi c đ u tƣ sở vật chất, thiết bị d y nghề dàn tr i, chƣa tập trung nên hi u qu chƣa cao, chƣa tập trung ƣu tiên đ u tƣ trang thiết bị vào c c nghề mũi nhọn, trọng điểm phục vụ quy ho ch ph t triển kinh tế - ã h i địa phƣơng Vì vậy, hi u qu cơng t c đào t o nghề chƣa cao Để tr nh tình tr ng đ u tƣ dàn tr i khơng hi u qu huy n Thanh Ba c n thực hi n gi i ph p b n sau: - Đ u tƣ sở vật chất: y dựng, hồn chỉnh c c h ng mục cơng trình c c Trung t m d y nghề cấp huy n; ph n khu chức cho c c ho t đ ng d y nghề; đ u tƣ c c trang thiết bị d y nghề theo hƣớng chuẩn ho , hi n đ i hóa để đ p ứng cho ho t đ ng d y học nghề ngƣời lao đ ng 75 - Đ u tƣ tập trung vào c c sở d y nghề mũi nhọn địa phƣơng, không dàn tr i đ u tƣ mang t nh đồng Thứ tư, sách tạo vốn tín dụng Kết qu chƣơng m t nguyên nh n làm cho vấn đề gi i vi c cho học viên sau đào t o nghề gặp khó khăn vi c tƣ vấn t o điều ki n cho học viên vay vốn sau đào t o nghề làm chƣa tốt Do vậy, c n ph i có gi i ph p để thúc đẩy gi i vi c làm nông thôn: Ch nh s ch t o vốn nên định hƣớng vào huy đ ng nguồn vốn - nƣớc nƣớc, trƣớc hết nguồn t n dụng ng n hàng huy đ ng d n để đ p ứng nhu c u vay vốn cho c c học viên sau đào t o nghề - Tiếp tục ph t huy hi u qu tăng cƣờng mở r ng vốn quỹ khuyến nơng, đ y m t mơ hình qu n lý t n dụng hi u qu , phù hợp với s n uất nông nghi p, tiếp cận trực tiếp đến h s n uất, điều góp ph n t ch cực vi c mở r ng s n uất t c đ ng lớn đến nhu c u học tập kỹ thuật nông h - uy n ủy Thanh Ba m nh nhu c u s n uất địa phƣơng c n chủ đ ng ban hành chế t n dụng ƣu đãi c c đơn vị, c c tổ chức, c nh n tham gia d y nghề, lãi suất vốn vay để c c h nông d n đ u tƣ s n uất, ph t triển kinh tế h 3.2.5 Về kiểm tra, giám sát trình thực Kết qu chƣơng m t nguyên nh n làm cho thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nơng thơn h n chế cơng t c kiểm tra, gi m s t chƣa đƣợc kiểm tra m t c ch thƣờng uyên Do vậy, c n ph i thực hi n c c gi i ph p: Thứ nhất, tăng cường kinh phí cho cơng tác kiểm tra, giám sát: Ngoài kinh ph Trung ƣơng cấp cho ho t đ ng kiểm tra, gi m s t đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn hàng năm huy n ủy Thanh Ba c n 76 tr ch m t kho n kinh ph từ ng n s ch huy n cho công t c kiểm tra, gi m s t đào t o nghề để đ m b o ho t đ ng kiểm tra gi m s t đƣợc thƣờng uyên hơn, kịp thời ph t hi n vƣớng mắc, h n chế để có hƣớng điều chỉnh đắn, kịp thời Từ đ m b o thực thi ch nh s ch đƣợc diễn thuận lợi, mục đ ch Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn Với đặc trƣng Đề n đào t o nghề cho lao đ ng nông thơn có nguồn kinh ph riêng đ u tƣ cho sở d y nghề, ƣu đãi cho gi o viên cho ngƣời học nghề cơng t c kiểm tra, gi m s t ho t đ ng d y nghề dành riêng cho lao đ ng nơng thơn c n thiết, góp ph n đ m b o mục đ ch thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Công t c kiểm tra, gi m s t c n tập trung vào c c vấn đề sau: - X y dựng tiêu ch kiểm tra, gi m s t, đ nh gi Đề n đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn huy n dựa hƣớng dẫn tỉnh - X y dựng phƣơng ph p thu thập lý thông tin, y dựng ph n mềm qu n lý đào t o nghề cấp huy n - Tổ chức kiểm tra, gi m s t, đ nh gi tình hình thực hi n ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn c c cấp, hàng năm, kỳ, cuối kỳ - B o c o, tổng hợp, ph n t ch, đ nh gi tình hình thực hi n c c mục tiêu, n i dung ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn; tình hình qu n lý sử dụng ng n s ch Đề - n Kiểm tra gi m s t c c đối tƣợng đƣợc hƣởng lợi ch từ Đề n, ý đến lợi ch c n b gi o viên lợi ch học viên vi Tăng cƣờng kiểm tra gi m s t ho t đ ng đào t o nghề đ m b o cho c thực thi ch nh s ch đƣợc diễn theo mục đ ch, đ t hiểu qu nhờ ph t hi n vƣớng mắc, h n chế qu trình thực thi từ có phƣơng hƣớng điều chỉnh, bổ sung, khắc phục 3.2.6 Thay đổi nhận thức xã hội học nghề dạy nghề 77 Thứ nhất, tổ chức tốt vi c ph n luồng học sinh, n ng cao chất lƣợng đ u vào h thống đào t o nghề i n nay, vi c tuyển sinh cho học nghề nhiều khó khăn do: t m lý ã h i (muốn học đ i học học nghề); ph n luồng học sinh chƣa tốt (qu nhiều tiêu đào t o đ i học cao đẳng chất lƣợng số l i vào học nghề khơng cao; công t c tƣ vấn, hƣớng nghi p chƣa tốt nên t học sinh lựa chọn học nghề) Thứ hai, c n đẩy m nh công t c truyền thông làm thay đổi nhận thức ã h i học nghề t m quan trọng học nghề; T nh to n l i tiêu tuyển sinh đ i học, cao đẳng để t o nguồn dồi cho tuyển sinh học nghề Tổ chức tốt vi c tƣ vấn, hƣớng nghi p với đ i ngũ tƣ vấn viên chuyên nghi p, có kh đ nh gi lực ứng viên, có thơng tin nhu c u thị trƣờng nhằm đƣa tƣ vấn th ch hợp cho học sinh trƣớc c c lựa chọn học nghề công vi c Vi c thay đổi nhận thức ã h i giúp thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn thu hút nhiều ngƣời tham gia học nghề, t o thuận lợi cho qu trình thực thi đƣợc ủng h ngƣời lao đ ng tham gia học nghề 3.2.7 Đa dạng hình thức đào tạo ình thức đào t o chủ yếu địa bàn huy n Thanh Ba đào t o sơ cấp nghề ngắn h n Vi c đa d ng hình thức đào t o m t bi n ph p thu hút nhiều th sinh tham gia dự tuyển học nghề Vi c đa d ng hóa hình thức đào t o bao gồm: ch nh quy, vừa học vừa làm, gi o dục định hƣớng cho lao đ ng uất C c Trung t m d y nghề có kế ho ch mở r ng liên kết với c c trƣờng nghề để mở thêm c c lớp nghề dài h n, linh đ ng thời gian học, học buổi tối, học vào ngày nghỉ (chú ý tới vi c đa d ng c c lớp nghề dài h n đ p ứng nhu c u số lƣợng học sinh muốn học lên trình đ cao hơn) 78 TIỂU KẾT CHƢƠNG Trên sở c c n i dung ph n t ch thực tr ng công t c đào t o nghề cho lao đ ng nông thơn huy n Thanh Ba trình bày quan điểm đ o phƣơng hƣớng Đ ng, Nhà nƣớc, tỉnh Phú Thọ huy n ủy Thanh Ba đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Luận văn rõ quan điểm, mục tiêu, phƣơng hƣớng huy n Thanh Ba ph t triển đào t o nghề đến 2020, thông qua b o c o nghị 07 Dựa c c mục tiêu, phƣơng hƣớng đào tào t o nghề cho lao đ ng nông thôn huy n Thanh Ba, t c gi y dựng m t số gi i ph p để hoàn thi n thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn huy n Thanh Ba thời gian tới gồm: - Đổi công tác ban hành văn tổ chức triển khai thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Nâng cao lực đội ngũ tư vấn viên, tuyên truyền viên sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn - Về phân công phối hợp thực sách 79 - Về tổ chức thực thi sách - Về kiểm tra, giám sát q trình thực sách - Thay đổi nhận thức học nghề dạy nghề - Đa dạng hình thức đào tạo Trên đ y m t số gi i ph p t c gi đƣa ra, h n chế thời gian hiểu biết nên c c gi i ph p chƣa vào chi tiết nhƣng mang t nh chất tham kh o cho địa phƣơng, góp ph n ph t triển công t c đào t o nghề t i địa phƣơng KẾT LUẬN Qua nghiên cứu đề tài “thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn địa bàn huy n Thanh Ba, tỉnh Phú ” luận văn rút đƣợc m t số kết luận chủ yếu sau: Luận văn h thống đƣợc vấn đề lý luận thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn , c n thiết t o nghề cho lao đ ng nông thôn Luận văn đƣa c c kinh nghi m m t số nƣớc khu vực kinh nghi m mọt số địa phƣơng nƣớc đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn để học hỏi, nghiên cứu p dụng vào ph t tri n đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn t i huy n Thanh Ba, tỉnh Phú Những vấn đề đƣợc đề cập luận văn đƣợc thực hi n với mục đ ch đ nh gi đƣợc thực tr ng vi c thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn t i uy n Thanh Ba hi n Luận văn đƣa phân tích đ y đủ c c n i dung thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn nhƣ: thực tr ng nhu c u sử dụng lao đ ng, nhu c u học nghề ngƣời lao đ ng, thực tr ng ngành nghề hình thức đào t o nghề cho lao đọng địa bàn huy n Những nghiên cứu làm sở 80 cho vi c ph n t ch đ nh thành tựu khó khăn qu trình thực hi n đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn t i huy n Thanh Ba Trên sở nghiên cứu đó, luận văn đề uất c c gi i ph p để thực thi có hi u qu ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn Căn vào kế ho ch triển khai thực hi n đà t o nghề cho lao đ ng nông thôn giai đo n 2016-2020 mục tiêu chƣơng trình c c ban, ngành phối hợp thực hi n để đ t đƣợc mục tiêu đề góp ph n thực thi n mục tiêu chung toàn tỉnh Phú Thọ TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban chấp hành Trung ƣơng Đ ng (2008), Nghị số 26/NQTW Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (Khóa X) nông nghiệp, nông dân nông thôn C.Mác Ph.Awngghen (2004), Toàn tập, N b Ch nh trị Quốc gia, àNi Cục Thống kê (2015), Báo cáo Điều tra lao động việc làm, Thống kê, Phú Thọ Cục Thống kê (2015), Niên giám thống kê 2015 hành chính, đất đai khí hậu, Thống kê, Phú Thọ Ch nh phủ (2015), Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 07 tháng năm 2015 phủ sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia việc làm Đ ng C ng s n Vi t Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, N b Ch nh trị quốc gia, àNi i đồng Quốc gia ( 2011), Từ điển bách khoa Việt Nam, NXB Từ điển b ch khoa, àNi Nguyễn ữu i (2014), Chính sách cơng - vấn đề bản, N b ch nh trị quốc gia 81 Tri u Văn Cƣờng b s ch ọc vi n ành ch nh quốc gia Cơ quan hợp t c quốc tế Nhật B n “Hoạch định sách cơng”, “Đánh giá sách cơng” Nhà uất b n Lao đ ng ã h i năm 2016 10 Nguyễn ữu i (chủ biên, 2008), Giáo trình Hoạch định phân tích sách cơng, ọc vi n ành ch nh Quốc gia, Nhà uất b n Khoa học Kỹ thuật 11 Lê Văn òa (2016), Giám sát đánh giá sách cơng, Nxb Ch nh trị Quốc gia 12 Lê Chi Mai (2001), Những vấn đề sách quy trình sách, Nhà uất b n Đ i học quốc gia TP 13 Luật d y nghề (2006), chủ biên, Quốc h i, Ch Minh àNi 14 Luật Gi o dục Nghề nghi p (2014) 15 M c Văn Tiên (2009), Vấn đề đào tạo nghề mối liên kết sở đào tạo nghề với doanh nghiệp, N b Sự thật, tr 3-30 16 Tài li u cổng thông tin n tử huy n Thanh Ba 17 Tỉnh ủy Phú Thọ (2011), Nghị số 07/NQ-TU đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 18 Thử tƣớng Ch nh phủ (2009), Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 17/11/2009 vi c phê t Đề n “Đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn đến năm 2020”, N i 19 Thủ tƣớng Ch nh phủ (2015), Quyết định 971/QĐ-TTg ngày 01/07/2015 sửa đổi bổ sung m t số điều Quyết định số 1956/QĐTTg ngày 27 th ng 11 năm 2009 Thủ tƣớng Ch nh phủ phê t đề n “Đào t o nghề gi i vi c làm cho lao đ ng nông thôn đến năm 2020”, N i Thử tƣớng Ch nh phủ (2015), 20 Từ điển b ch khoa Vi t Nam (1995), N b khoa học ã h i, 82 àNi3 21 Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Thực sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn từ thực tiễn Hội nông dân Việt Nam, Luận văn th c sĩ ch nh s ch công 22 Ủy ban nh n d n huy n Thanh Ba (2016), Báo cáo công tác giải việc làm – đào tạo nghề năm 2016 23 Ủy ban nh n d n huy n Thanh Ba (2016), Báo cáo kết triển khai nghị 07-NQ/TU ngày 24/6/2011 Ban thường vụ tỉnh ủy đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến 2020;; 24 Ủy ban nh n d n huy n Thanh Ba (2016),Báo cáo kết thực đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011-2015; phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực giai đoạn 2016-2020; 25 Vi n nghiên cứu Khoa học d y nghề ( 2010), Định hướng đào tạo nghề cho lực lượng lao động làng nghề truyền thống, NXB Lao đ ng - Xã h i, àNi 26 Vi n ngôn ngữ học (2010), Từ điển Tiếng Việt, NXB Từ điển b ch khoa, N i 83 ... VỀ THỰC THI CHÍNH SÁCH ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NƠNG THÔN 1 Lao đ ng nông thôn ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn 1.1.1 Lao động nông thôn 1.1.2 Chính sách đào tạo nghề. .. ngƣời lao đ ng 1.2 Thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 1.2.1 Khái niệm thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn Để hiểu thực thi ch nh s ch đào t o nghề cho lao đ ng nông thôn. .. thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 18 1.2.2 Vai trò thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nơng thơn 19 1.2.3 Chủ thể thực thi sách đào tạo nghề cho lao động nông
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ , Thực thi chính sách đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện thanh ba, tỉnh phú thọ

Từ khóa liên quan