Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh vĩnh long

193 58 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:15

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A HU NH THỊ NGỌC AN QU N NHÀNƢỚCVỀDIS NV NH A TR N ĐỊA BÀN TỈNH V NH ONG U NV NTHẠCS QU N C NG THÀNH PHỐ H CHÍ INH, N BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A HU NH THỊ NGỌC AN QU N NHÀNƢỚCVỀDIS NV NH A TR N ĐỊA BÀN TỈNH V NH ONG :6 34 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRƢƠNG V N SINH THÀNH PHỐ H CHÍ INH, N 2017 ỜI CA ĐOAN Sinh , L , TÁC GI Hu n U NV N TịNọ n ỜIC , , , ƠN , , , , ; , , , , , , , , TÁC GI Hu n U NV N TịNọ n ỤC ỤC Trang ời m đo n ời ảm ơn Ở ĐẦU 1 ý Tìn ọn đề ìn ụ n đí K v t ứu ể ủ P ƣơn p Kết n ĩ ủ ấu ủ CƠ SỞ 1.1 111 ột s K 1.1.2 K 1.1.3 114 115 P 1.1.6 1.1.7 C 1.2 Quản lý n nƣớ di sản văn ó 121 122 123 124 P Tiểu kết TR N ĐỊA BÀN TỈN 2.1 Hệ t n 2.11 P 2.1 2.2 Tổ ứ bàn tỉn Vĩn 2.3 Quản lý n Long 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4 N ữn vấn đề đặt r văn ó Tiểu kết GI I PHÁP HOÀN THIỆN QU N V NH ATR NĐỊAB 3.1 Dự Long 311 312 313 3.2 P 321 ƣơn đị àn P 322 3.3 N ữn 3.3 3.3 3.3 3.4 N ữn i 3.4.1 3.4.2 3.5 Kiến n 3.5.1 3.5.2 Tiểu kết KẾT TÀI PHỤ U N IỆU THA ỤC DANH ỤC CÁC K HIỆU CÁC CH VIẾT T T CNH GRDP ( Re NXB QLNN Minh TPHCM TPVL UBND Ủ UNESC O VH,TT&DL T VH-TT XHCN ,K , - Thông tin e P ) B 25 B TT àn I lõi lát lõi lát lõi lát lõi lát II 10 11 bình bình 12 13 118 14 15 16 17 18 III 19 20 21 22 23 24 IV 25 26 V 27 VI 28 VII 29 Cù lao Mây B 119 Tên lo i ìn di sản văn Tổn ó ộn * , 120 B.GIỚITHIỆU ỘTSỐDIS NV TR N ĐỊA BÀN TỈNH V NH IẾU V NH V N THÁNH NH A ONG ONG Pụụ 21 4, : K , , 1864 K 1866 P , , , , , , , , 121 , 1972, 1903, 1914, 1933, 1963 1994 Tuy , 457- , N 18112 16 22, 2 NGHỀ S N U T GẠCH - GỐ Ở HUYỆN ANG THÍT Pụụ 22 122 , , - , , - , , , 3 , , e , ẻ , , e K , 95 K ỷ 123 C k 45 11 Úc , : , – , e , 124 Ễ HỘI NG NG TIỀN QUÂN THỐNG CHẾ ĐIỀU BÁT NGUYỄN V N T N Pụụ 23 : , , P (20 tháng 12) , , , ); 17 (1 ,K , e K, … , , , , : , , , , e , K : K , , e, 125 , K e , , , , , ; , : , , , , e , , , , ; , , , K K , , e , , 126 NGHỆ THU T ĐỜN CA TÀI T Ở V NH ONG Pụụ 24 G đ ỉ ĩ 21 ỉ L B G , , , , ỷ 19 , , , , , , e : , 1869 - 1932), , ; 1875 - 1946) , ; K; , , 127 : , ,P , ,Ú , P 197 , , , , , , , , , , , : , , , , ,… , e ; , , e , , , , , , P Ú ; 128 ... 114 115 P 1.1.6 1.1.7 C 1.2 Quản lý n nƣớ di sản văn ó 121 122 123 124 P Tiểu kết TR N ĐỊA BÀN TỈN 2.1 Hệ t n 2.11 P 2.1 2.2 Tổ ứ bàn tỉn Vĩn 2.3 Quản lý n Long 2.3.1 2.3.2... 1.1.3 V i tr quản lý n nƣớ đ i với di sản văn ó : “D đồ ệ N ệ N bp r r ệp , , , e e K , , - xã , , e , 1.1.4 N ữn yếu t t 1.2.4.1 N ữn yếu t t N ữn yếu t k độn đến quản lý n nƣớ di sản văn ó độn... VH-TT XHCN ,K , - Thông tin e P ) PHỤ ỤC A.HỆTHỐNGDIS NV NH ATR NĐỊABÀNTỈNHVNH LONG 21 Long 2 25 26 B GIỚI THIỆU V NH ONG P P P P Ở ĐẦU ọn đề tài luận văn ý , , , , , , , ; , õ , , , , , , ; , - ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh vĩnh long , Quản lý nhà nước về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh vĩnh long

Từ khóa liên quan