Quản lý nhà nươcs đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh kiên giang

123 45 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … ……/ …… … … / … H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A LÂM NHỰT THUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … ……/ …… … … / … H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A LÂM NHỰT THUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỒNG ANH TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn Thạc sĩ Quản lý công với đề tài “Quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang” tơi nghiên cứu viết Nội dung luận văn dựa quan điểm cá nhân tác giả, sở nghiên cứu lý luận, tổng hợp thực tiễn hướng dẫn khoa học TS Nguyễn Hồng Anh Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin cam đoan gi p đ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu khoa học Kiên Giang, ngày 10 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lâm Nhựt Thuận LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận văn Thạc sĩ Quản lý cơng với đề tài “Quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang”, tác giả nhận động viên, gi p đ , bảo nhiệt tình q thầy, giảng viên Học viện Hành Quốc gia, đồng nghiệp bạn Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sấu sắc tới TS.Nguyễn Hồng Anh, người trực tiếp hướng dẫn, gi p đ khoa học bảo tận tình, đầy trách nhiệm để luận văn hồn thành cách tốt Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện Hành Quốc gia, Khoa Sau đại học, quý thầy, cô tham gia quản lý, giảng dạy gi p đ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu Bên cạnh đó, để có số liệu, thơng tin xác luận văn, tác giả xin chân thành cảm ơn: Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang; lãnh đạo, giảng viên trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang; gia đình, đồng nghiệp động viên, cổ vũ, khích lệ gi p đ suốt thời gian qua Mặc dù có nhiều cố gắng suốt q trình thực đề tài, song có mặt hạn chế, thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp dẫn quý thầy, cô bạn đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh Kiên Giang, ngày 10 tháng năm 2017 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lâm Nhựt Thuận DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên trường cao đẳng 39 Bảng 2.1: Thực trạng mức độ hài lòng việc xây dựng ban hành văn bản, sách quản lý nhà nước trường cao đẳng 43 Bảng 2.2: Thực trạng tổ chức máy quản lý trường cao đẳng tỉnh Kiên Giang 48 Bảng 2.3: Thực trạng đội ngũ nhân thực nguồn tài quản lý nhà nước trường cao đẳng .52 Bảng 2.4: Thực trạng việc tra, kiểm tra quản lý nhà nước trường cao đẳng .59 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục bảng, biểu đồ MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chƣơng CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG 10 1.1 Khái quát trường cao đẳng 10 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Vị trí, vai trò trường cao đẳng .10 1.2 Quản lý nhà nước trường cao đẳng 13 1.2.1 Khái niệm 13 1.2.2 Nội dung quản lý nhà nước trường cao đẳng 16 1.2.3 Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước trường cao đẳng .24 1.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước trường cao đẳng số địa phương 26 1.3.1 Kinh nghiệm tỉnh Bắc Giang 26 1.3.2 Kinh nghiệm tỉnh Hải Phòng 27 1.3.3 Kinh nghiệm tỉnh Đồng Nai 28 1.3.4 Kinh nghiệm tỉnh Hậu Giang 29 1.3.5 Bài học kinh nghiệm rút cho tỉnh Kiên Giang 29 Tiểu kết chƣơng .30 Chƣơng THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG .31 2.1 Khái quát trường cao đẳng tỉnh Kiên Giang 31 2.1.1 Mạng lưới trường cao đẳng quy mô đào tạo 31 2.1.2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài cho giáo dục cao đẳng 34 2.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang 35 2.2.1 Thực trạng việc xây dựng ban hành văn bản, sách quản lý nhà nước trường cao đẳng 35 2.2.2 Thực trạng tổ chức thực văn quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh tỉnh Kiên Giang 41 2.2.3 Thực trạng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 48 2.2.4 Thực trạng việc tra, kiểm tra quản lý nhà nước trường cao đẳng 51 2.3 Đánh giá chung quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang 55 2.3.1 Ưu điểm .55 2.3.2 Hạn chế .55 2.3.3 Nguyên nhân 56 Tiểu kết chƣơng 58 Chƣơng 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 60 3.1 Định hướng quản lý nhà nước trường cao đẳng 60 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang 63 3.2.1 Xây dựng thể chế, chiến lược phát triển trường cao đẳng 63 3.2.2 Ban hành tổ chức thực văn quản lý nhà nước trường cao đẳng 71 3.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân làm công tác quản lý nhà nước trường cao đẳng 73 3.2.4 Tổ chức tra, kiểm tra, giám sát thực kiểm định chất lượng đào tạo cao đẳng 76 3.2.5 Huy động, quản lý sử dụng nguồn lực để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trường cao đẳng 81 Tiểu kết chƣơng 87 KẾT LUẬN 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC Phụ lục I PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán quản lý giảng viên) Kính thưa q Thầy/Cơ! Để nghiên cứu hoàn thiện quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang, xin Thầy/Cơ vui lòng cho biết ý kiến số nội dung cách đánh dấu “X” vào ô lựa chọn hoặc ghi phần trả lời theo yêu cầu câu hỏi Ý kiến Thầy/Cơ phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Rất mong nhận hợp tác quý Thầy/Cô Trân trọng cảm ơn! I NỘI DUNG KHẢO SÁT Câu Đánh giá xây dựng ban hành văn bản, sách QLLNN trường cao đẳng? TT Nội dung Xây dựng chế, sách cho hoạt động giáo dục cao đẳng Xác định rõ vai trò đào tạo cao đẳng hệ thống giáo dục quốc dân Quy định phạm vi, mục tiêu, nội dung, văn chứng Quy định trách nhiệm phân định nhiệm vụ quan ngang Bộ quản lý nhà nước trường cao đẳng Quy định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn sở giáo dục đại học, hoạt động khoa học công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm chất lượng giáo dục, giảng viên, người học, tài chính, tài sản sở giáo dục đại học quản lý nhà nước giáo dục đại học nói chung cao đẳng, chế độ làm việc với giảng viên Quy định nhiệm vụ quyền hạn; tổ chức quản lý trường cao đẳng; hoạt động trường cao đẳng; giảng viên người học; tài tài sản Ban hành quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy, quy định chương trình đào tạo, học phần đơn vị học trình, tổ chức đào tạo, kiểm tra thi học phần Xây dựng ban hành Thông tư hướng dẫn thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế đơn vị nghiệp công lập giáo dục đào tạo Xây dựng ban hành Thông tư xác 10 định tiêu tuyển sinh Ban hành Quy chế văn bằng, chứng Câu Đánh giá việc tổ chức thực văn quản lý nhà nước trường cao đẳng? TT Nội du Xây dựng hệ thống phân cấp quản lý nhà nước trường cao đẳng Xác định phân công chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cấp (trung ương, tỉnh, trường) Cơ quan quản lý nhà nước trung ương quy định khung cấu tổ chức máy sở giáo dục theo loại hình, hạng trường Cơ sở giáo dục phải xây dựng thiết kế cấu tổ chức máy trình quan QLNN theo thẩm quyền phê duyệt nhằm đảm bảo cấu tổ chức theo cấu quy định đồng thời gắn với loại hình hoạt động sở giáo dục Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; Quy định chức danh cấu cán Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm cấu công chức để xác định số lượng biên chế công chức quan, bộ, ban, ngành theo hàng dọc Câu Đánh giá đội ngũ nhân thực hiện, nguồn lực tài trường cao đẳng TT Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật cán bộ, công chức Xây dựng kế hoạch, quy hoạch cán bộ, công chức; Quy định chức danh cấu cán Quy định ngạch, chức danh, mã số công chức; mô tả, quy định vị trí việc làm cấu cơng chức để xác định số lượng biên chế công chức quan, bộ, ban, ngành theo hàng dọc Quy định rõ định mức biên chế, tiêu chuẩn chuyên mơn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm quan quản lý nhà nước giáo dục Lãnh đạo trường thực việc tuyển dụng nhân theo u cầu cơng việc đơn vị gắn với tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ quy định Xây dựng quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp cơng lập, có trường cao đẳng Câu Đánh giá việc tra, kiểm tra quản lý Nhà nước trường cao đẳng? Các mức độ TT Nội dung Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì kiểm tra, đánh giá, xây dựng tiêu chí, tiêu, kiểm định chất lượng trường cao đẳng Tổ chức kiểm tra đánh giá cán bộ, giảng viên năm học Công khai chất lượng đào tạo, tiêu tuyển sinh, sở vật chất Công khai tiêu, kết kiểm tra ngân sách, chuyên môn, đội ngũ Khác Câu Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước trường cao đẳng tỉnh Kiên Giang? Các mức độ TT Nội dung Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương Nhu cầu sử dụng thị trường lao động Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng Tác động nhận thức xã hội, cấp, ngành Khác II THƠNG TIN CÁ NHÂN Thầy/Cơ vui lòng cho biết số thơng tin đây: Đơn vị công tác: Giới tính:Nam  Thầy/Cô là: Ban Giám Hiệu Thâm niên: Dưới năm Trình độ: Đại học    Tổ trưởng Từ - 10 năm   Xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô! Chúc quý thầy/cô mạnh khỏe, thành đạt! Phụ lục II PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN I Đối tƣợng, địa bàn khảo sát TT Trƣờng 01 Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang 02 Trường CĐ Cộng đồng 03 Trường CĐ Y tế Kiên Giang 04 Trường CĐ Sư phạm Kiên Giang Tổng cộng AI Phƣơng pháp xử lý kết khảo sát Cách quy ước điểm số cho bảng hỏi: Mỗi mục có lựa chọn quy ước mức điểm khác Chuẩn cho điểm: điểm Khơng hài lòng Chưa đạt Khơng ảnh hưởng Cách đánh giá: Việc xử lý kết phiếu trưng cầu dựa vào phương pháp toán thống kê định lượng kết nghiên cứu Đề tài sử dụng hai phương pháp đánh giá là: định lượng theo tỷ lệ % phương pháp cho điểm Cụ thể: Chuẩn đánh giá (theo điểm): Câu hỏi mức độ trả lời, đánh giá theo mức sau: - Mức 1: Tốt, ảnh hưởng (Rất hài lòng; Tốt; Rất ảnh hưởng): 3,20 ≤ X ≤ 4,00 - Mức 2: Khá (Hài lòng; Khá; Ảnh hưởng; Thường xuyên): 2,50 ≤ X ≤ 3,19 - Mức 3: Trung bình (Ít hài lòng; Trung bình; Ít ảnh hưởng): 2,00 ≤ X ≤ 2,49 - Mức 4: Yếu, (Khơng hài lòng; Chưa đạt; Khơng ảnh hưởng): 1,00 ≤ X ≤1,99 Ý nghĩa sử dụng X : Điểm trung bình thống kê biểu mức độ đại biểu theo tiêu thức số lượng tổng thể đồng chất bao gồm nhiều đơn vị loại Điểm trung bình phản ánh mức độ trung bình tượng, đồng thời so sánh hai (hay nhiều) tổng thể tượng nghiên cứu loại, khơng có quy mơ Sử dụng cơng thức tính điểm trung bình: k ∑ X= X: X K i =n i i n Điểm trung bình Xi: Điểm mức độ i Ki: Số người tham gia đánh giá mức độ Xi n: Số người tham gia đánh giá Thời gian khảo sát: Từ tháng 02 đến tháng năm 2017 Phụ lục III THỐNG KÊ THỰC TRẠNG CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG I Ngành nghề đào tạo trƣờng cao đẳng Cao đẳng Stt Ngành học Giáo dục Mầm non Giáo dục đặc biệt Giáo dục Thể chất Sư phạm Âm nhạc Sư phạm Tiếng Anh Sư phạm Sinh- Hóa Sư phạm Sử-Địa Sư phạm Toán-Tin Sư phạm Ngữ văn 10 Công nghệ thực phẩm 11 Nuôi trồng thủy sản 12 Chăn nuôi 13 Tin học ứng dụng 14 15 Truyền thơng máy tính Cơng nghệ Kỹ thuật ĐiệnĐiện tử 16 Kế tốn 17 Tài - Ngân hàng 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Quản trị kinh doanh Tiếng Anh Dược Điều dư ng Công nghệ kỹ thuật ô tô Công nghệ kỹ thuật khí Cơng nghệ kỹ thuật điện, điện tử Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông Công nghệ kỹ thuật viễn thông Công nghệ kỹ thuật xây dựng Dịch vụ thú y Nuôi trồng thủy sản 30 Quản trị Dịch vụ du lịch, lữ hành 31 Quản trị khách sạn Tiếng Anh du lịch 32 (Nguồn: UBND tỉnh Kiên Giang 2016) AI Số lƣợng đội ngũ cán bộ, giảng viên từ năm 2013 đến năm 2016 Stt Nội dung Tổng số Giới tính Nam Nữ Phân theo loại hình Cơng lập Phân theo cấp quản lý Địa phương Phân theo trình độ chuyên m Trên đại học Đại học, cao đẳng Trình độ khác (Nguồn: UBND tỉnh Kiên Giang 2016) Thống kê đội ngũ theo cấu phòng, ban, mơn Stt Nội dung 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Phòng ban Khoa Khoa Tự nhiên-Tin học Khoa Tiểu học- Mầm non Khoa Xã hội Khoa Giáo dục trị-Tâm lý giáo dục Khoa Y Khoa Dược Khoa Điều dư ng Khoa Khoa học Khoa Kỹ thuật công nghiệp Bộ môn Công nghệ Khoa Kinh tế-Xã hội Bộ mơn Hóa, Sinh Bộ mơn Tốn, Lý Khoa Ngoại ngữ Khoa Lý luận trị Khoa Kinh tế Khoa Du lịch Khoa Công nghệ thông tin Khoa Điện tử-cơ khí Khoa Nơng nghiệp-MT Khoa Xây dựng-Giao thông Trung tâm Đào tạo Sát hạch Lái xe (Nguồn: UBND tỉnh Kiên Giang 2016) BI Số lƣợng sinh viên trƣờng cao đẳng qua năm học Stt Nội dung Số sinh viên Phân theo giới tính Nam Nữ Phân theo loại hình Cơng lập Phân theo cấp quản lý Địa phương Số sinh viên tốt nghiệp Công lập (Nguồn: UBND tỉnh Kiên G IV Cơ sở vật chất trƣờng cao đẳng TT I II Nội dung Diện tích đất đai Diện tích sàn xây dựng Giảng đƣờng Số phòng Tổng diện tích Phòng học máy tính Số phòng Tổng diện tích Phòng học ngoại ngữ Số phòng Tổng diện tích Thƣ viện Phòng thí nghiệm Số phòng Tổng diện tích Xƣởng thực tập, thực hành Số phòng Tổng diện tích Ký túc xá Số phòng Tổng diện tích Diện tích nhà ăn Diện tích khác: Hội trường Sân cầu lơng có mái che Nhà đa Khu hiệu Sân vận động (Nguồn: UBND tỉnh Kiên Giang 2016) ... THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC TRƢỜNG CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG 60 3.1 Định hướng quản lý nhà nước trường cao đẳng 60 3.2 Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trường cao đẳng địa. .. tác quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang Từ có đánh giá quản lý nhà nước với trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước trường. .. sở lý luận pháp lý quản lý nhà nước trường cao đẳng - Chương Thực trạng quản lý nhà nước trường cao đẳng địa bàn tỉnh Kiên Giang - Chương Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước trường cao đẳng địa
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nươcs đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh kiên giang , Quản lý nhà nươcs đối với các trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh kiên giang