Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

128 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:14

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA ĐINH THỊ THANH HÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN TAM DƯ NG T NH V NH H C LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS HẠM KIM GIAO HÀ NỘI - 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ luận văn học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Tác giả Đinh Thị Thanh Hà LỜI CẢM N Trong q trình thực đề tài, tơi nhận quan tâm tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ nhiều quan, đơn vị cá nhân giúp tơi thực hồn thành đề tài Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn thầy giáo PGS.TS Phạm Kim Giao – thầy quan tâm dành nhiều thời gian hướng dẫn thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; lãnh đạo, cán bộ, cơng chức phòng Nơng nghiệp PTNT, phòng, ban, quan, đơn vị thuộc huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Đảng ủy, UBND xã nhân dân địa bàn huyện Tam Dương tạo điều kiện thuận lợi nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình điều tra, khảo sát, thu thập thơng tin phục vụ cho q trình nghiên cứu thực đề tài Tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí lãnh đạo, cán bộ, cơng chức Văn phòng Điều phối Chương trình XD NTM tỉnh Vĩnh Phúc ln nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài Tơi xin trân trọng cảm ơn gia đình, đồng nghiệp bạn bè ln quan tâm, chia sẻ, động viên, khích lệ giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài Trong trình thực đề tài cố gắng, nhiên khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận quan tâm góp ý thầy, cô bạn bè, đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn! Vĩnh Phúc, ngày 10 tháng 11 năm 2016 Tác giả Đinh Thị Thanh Hà DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Số thứ tự 10 DANH MỤC BẢNG Tên bảng Bảng 2.1 Dân số lao động huyện Tam Dương năm 2010, 2014 Bảng 2.2 Giá trị sản xuất huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Bảng 2.3 Cơ cấu giá trị sản xuất huyện Tam Dương giai đoạn 2010-2014 Bảng 2.4 Tổng hợp kết thành lập BCĐ Tổ giúp việc BCĐ huyện Bảng 2.5 Tổng hợp kết thành lập BCĐ, BQL, Tổ giúp việc BCĐ xã xây dựng NTM Bảng 2.6 Tổng hợp kết thành lập Ban phát triển thôn Bảng 2.7 Số lượng, chất lượng cán bộ, cơng chức Bảng 2.8 Kết rà sốt đánh giá thực trạng nơng thơn địa bàn huyện (Tính đến tháng 12/2011) Bảng 2.9 Sự phân công, phối hợp phòng, ban, ngành, quan, đơn vị xây dựng NTM địa bàn huyện Bảng 2.10 So sánh tiêu chí đạt bắt đầu xây dựng NTM kết tính đến tháng năm 2015 Bảng 2.11 Cơ cấu giá trị sản xuất huyện giai đoạn 2010-2014 Bảng 2.12 Thu nhập người dân địa bàn huyện giai đoạn 20102014 DANH MỤC HÌNH Tên Hình Hình 2.1 Vị trí huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Mục lục Mở đầu Chương 1: C S KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.2 Quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn 1.4 Kinh nghiệm Quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN TAM DƯ NG, TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Giới thiệu tổng quát huyện Tam Dương 2.2 Tổng quan số sách xây dựng nông thôn thực địa bàn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 2.3 Thực trạng Quản lý nhà nước xây dựng NTM huyện Tam Dương 2.4 Đánh giá chung 2.5 Đánh giá tác động chương trình xây dựng Nơng thơn huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Chương 3: PHƯ NG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XD NTM TẠI HUYỆN TAM DƯ NG, TỈNH VĨNH PHÚC 3.1 Quan điểm mục tiêu quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn huyện Tam Dương 3.2 Một số giải pháp QLNN xây dựng Nông thôn huyện Tam Dương 3.3.Kết luận Kiến nghị TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nơng thơn nước ta có vị trí chiến lược nghiệp CNH, HĐH, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tiền đề quan trọng để phát triển KTXH bền vững, ổn định trị, bảo đảm An ninh - Quốc phòng Chính sách phát triển Nông nghiệp Đảng Nhà nước quan tâm trọng ban hành để tạo điều kiện thuận lợi, thúc đẩy kinh tế, bước nâng cao chất lượng sống nông dân Trong năm qua, Vĩnh Phúc quan tâm đặc biệt đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn Tỉnh sớm ban hành nhiều sách phát triển nơng nghiệp, nơng thơn nâng cao đời sống nông dân Nghị Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIII nhiệm kỳ 2001-2005 đề 10 chương trình KTXH, có chương trình liên quan trực tiếp đến nơng nghiệp, nông thôn, Nghị 10NQ/TU ngày 01/11/2002 Ban Chấp hành Đảng tỉnh (khoá XIII) chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp Nghị số 03-NQ/TU ngày 27/12/2006 Ban chấp hành đảng tỉnh (khóa XIV) phát triển nông nghiệp, nông thôn nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006–2010, định hướng đến năm 2020 Thực chương trình xây dựng NTM địa bàn tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm ngành Nông nghiệp PTNT Vĩnh Phúc, phấn đấu đến 2020 có 100 số xã địa bàn tỉnh đạt chuẩn NTM tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh đạt chuẩn NTM Huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, qua năm thực xây dựng NTM đạt kết đáng khích lệ: Bộ mặt nơng thơn huyện có nhiều đổi mới, 05/12 xã đạt tiêu chuẩn xã NTM; sở hạ tầng thiết yếu quan tâm đầu tư xây dựng; cứng hóa 100 đường liên xã; phổ cập giáo dục cấp trung học sở, 85 số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; thu nhập bình quân đầu người địa bàn huyện đạt 23 triệu đồng/người/năm, t lệ hộ nghèo giảm xuống 3,52% Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, trình triển khai XD NTM huyện Tam Dương hạn chế như: tiến độ xây dựng NTM chậm, cấu kinh tế huyện chuyển dịch chậm, sở hạ tầng chưa đồng bộ, đời sống người dân nơng thơn số nơi khó khăn, giải việc làm chưa thực bền vững, môi trường nông thôn số nơi chưa đảm bảo, trông chờ lại phận cán sở, dân cư lớn, tồn quan niệm “xin – cho” Xuất phát từ tình hình thực tế trên, lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý nhà nước xây dựng NTM t i huy n Ta Dư ng t nh Vĩnh h c làm đề tài luận văn Thạc sỹ Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài Đề tài nghiên cứu quản lý nhà nước xây dựng NTM đề cập từ thể chế, sách, thực tiễn quản lý học kinh nghiệm Trong kể đến số nghiên cứu tiêu biểu: “Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam sau hai mươi năm đổi – khứ tại” tác giả Nguyễn Văn Bích, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2000 Cuốn sách tác giả phân tích thay đổi cấu kinh tế nông nghiệp đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội nơng thơn Việt Nam sau hai mươi năm đổi mới; - “Xây dựng NTM vấn đề lý luận thực tiễn” tác giả Vũ Văn Phúc chủ biên, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2012 Cơng trình tập hợp viết nhà khoa học, lãnh đạo quan trung ương, địa phương, ngành, cấp XD NTM, thực tiễn kết bước dầu XD NTM số địa phương, đặc biệt số địa phương làm thí điểm XD NTM Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 M c đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận, tiến hành thực đánh giá thực trạng quản lý nhà nước tổ chức thực chương trình Mục tiêu Quốc gia XD NTM, từ đề xuất số giải pháp chủ yếu nh m nâng cao hiệu công tác QLNN XD NTM huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc 3.2 Nhiệm v nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận văn thực nhiệm vụ sau: - - Trình bày vấn đề lý luận chung xây dựng NTM; - Đánh giá thực trạng tình hình XD NTM huyện Tam Dương; Trên sở nghiên cứu lý luận đánh giá thực trạng, đề xuất số giải pháp chủ yếu nh m nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước XD NTM huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Việc triển khai sách XD NTM hiệu thực tiễn huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) 4.2 Phạm vi nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu, khảo sát việc XD NTM huyện Tam Dương (tỉnh Vĩnh Phúc) giai đoạn 2011-2015 Phương pháp nghiên cứu Trong luận văn, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu: Điều tra, khảo sát thu thập số liệu; Xử lý phân tích số liệu; Phương pháp so sánh; Phương pháp thống kê …nh m làm sáng tỏ vấn đề trình bày luận văn cách khoa học Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Luận văn góp phần làm rõ khía cạnh lý luận q trình XD NTM hiệu thực tiễn; đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu cơng tác QLNN q trình thực Chương trình MTQG XD NTM huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc Kết nghiên cứu luận văn làm tài liệu tham khảo cho việc học tập, nghiên cứu làm tài liệu tham khảo để tuyên truyền trình XD NTM thời gian Kết cấu luận văn Ngoài phần Mở đầu phần Kết luận, luận văn có chương chính: Chư ng 1: Cơ sở khoa học quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn Chư ng 2: Thực trạng quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc Chư ng 3: Phương hướng số giải pháp quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc 10 mạnh tái cấu ngành nông nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… Với ý nghĩa to lớn chương trình đem lại sống ngày tốt đẹp cho người dân nơng thơn, đòi hỏi cần phải có giải pháp tổng thể mang tính chiến lược lâu dài, đồng thời phải có chung tay góp sức hệ thống trị, cộng đồng, đặc biệt phát huy vai trò chủ thể người dân để chương trình thực vào sống đem lại sống tốt đẹp cho người dân nói chung người dân nơng thơn nói riêng Với nghiên cứu mình, học viên mong muốn đóng góp cơng sức để đẩy mạnh chương trình XD NTM địa bàn huyện Tuy nhiên khuôn khổ luận văn thạc sỹ điều kiện thời gian nghiên cứu nên có nội dung chưa đánh giá cách toàn diện ảnh hưởng tiêu chí nơng thơn đời sống người dân địa bàn, vai trò giám sát người dân… Học viên hy vọng thời gian tới điều kiện cho phép học viên nghiên cứu mức độ cao 3.2 Kiến nghị 3.2.1 Đối với Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương: Bố trí tăng mức phân bổ kinh phí thực chương trình XD NTM cho địa phương, hỗ trợ lĩnh vực phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân Ban hành sách đãi ngộ, khuyến khích đội ngũ cán bộ, cơng chức làm công tác XD NTM cấp - Ban hành văn hướng dẫn XD NTM, chế sách phát triển sản xuất, tái cấu, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hướng dẫn thực Nghị định số 210/2013/NĐ-CP sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Nghị định số 35/2015/NĐ-CP quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 55/2015/NĐ-CP sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn để giúp địa phương thuận tiện tham chiếu thực 95 - Rà soát, sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thôn cho phù hợp với điều kiện vùng, miền, địa phương tiêu chí chợ, thu nhập, môi trường … - Ban hành hướng dẫn thực sách bảo hiểm nơng nghiệp để giúp cho người sản xuất, nhà đầu tư yên tâm đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phát triển sở hạ tầng nông thôn, tạo việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập, nâng cao đời sống người dân 3.2.2 Đối với T nh ủy, HĐN , UBN t nh Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực cho thực chương trình XD NTM, trọng địa phương, xã khó khăn tỉnh - Ban hành chế, sách đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, ban hành Nghị Tỉnh ủy tái cấu ngành nông nghiệp tỉnh; Nghị HĐND tỉnh sách đặc thù thu hút, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nơng nghiệp, nơng thơn; sách phát triển hợp tác, liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm Đồng thời đạo quan chun mơn có hướng dẫn cụ thể nội dung thực Nghị quyết, thực chương trình XD NTM Có chế, sách hỗ trợ đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác XD NTM địa bàn tỉnh 3.2.3 Đối với huyện Tam ương Ban hành Nghị Ban chấp hành Đảng huyện XD NTM giai đoạn 2016-2020 để thống công tác lãnh đạo, đạo tổ chức thực địa bàn huyện - UBND huyện tham mưu, đề xuất với tỉnh ban hành chế, sách đảy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp; ưu tiến bố trí tăng vốn ngân sách cho thực chương trình; tăng cường cơng tác đạo, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết thực XD NTM địa bàn 96 - UBMTTQ tổ chức trị, xã hội, đồn thể tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân cộng đồng tích cực hưởng ứng, tham gia chương trình XD NTM địa phương 3.2.4 Đối với xã - Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân cộng đồng tích cực tham gia chương trình XD NTM địa bàn - Tổ chức thực tốt quy chế dân chủ sở, phát huy vai trò làm chủ nhân dân với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân th hưởng” thực chương trình - Đẩy mạnh cơng tác xây dựng tổ chức đảng, quyền sạch, vững mạnh; phát huy vai trò lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng, bí thư chi bộ, vai trò tiên phong gương mẫu cán bộ, đảng viên, trưởng thôn thực XD NTM địa bàn./ 97 TÀI LIỆU THAM KHẢO BCĐ chương trình XD NTM huyện Tam Dương, Báo cáo tình hình thực chương trình X NTM (năm 2011), Vĩnh Phúc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2011), Tài liệu tuyên truyền Chương trình XD NTM t nh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, Vĩnh Phúc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2014), Tài liệu tuyên truyền 20 xã đạt chuẩn NTM t nh Vĩnh Phúc năm 2013, Vĩnh Phúc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (2014), Những tập thể, cá nhân điển hình thực chương trình XD NTM t nh Vĩnh Phúc (năm 2013), Vĩnh Phúc Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2010), Sổ tay hướng dẫn XD NTM, NXB Lao động, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2012), XD NTM, NXB Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Chi cục Thống kê huyện Tam Dương (2013, 2014), Niên giám Thống kê huyện Tam ương, Vĩnh Phúc Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc (2013, 2014), Niên giám thống kê t nh Vĩnh Phúc, Mai Thanh Cúc, Quyền Đình Hà cộng (2005), Giáo trình phát triển nông thôn, Đại học Nông nghiệp Hà Nội TS Đặng Kim Sơn (2008), Kinh nghiệm quốc tế nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân q trình cơng nghiệp hóa, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10 Hồ Xuân Hùng (2010), Những vấn đề quan tâm X NTM, Bản tin ISG, (Quý 2/2010), trang 11 Nguyễn Văn Bích (2010), “Nơng nghiệp, nơng thơn Việt Nam sau hai mươi năm đổi – khứ tại”, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 12 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội t nh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Vĩnh Phúc 13 Sở Nông nghiệp PTNT Vĩnh phúc (2013, 2014, 2015), Báo cáo kết thực Chương trình MTQG XD NTM năm 2013, 2014, tháng đầu năm 2015, Vĩnh Phúc 98 14 UBND huyện Tam Dương, Báo cáo tổng kết năm thực Chương trình XD NTM huyện Tam ương giai đoạn 2011-2015; Báo cáo kết phát triển KTXHhuyện Tam ương năm 2012, 2013, 201 , tháng đầu năm 2015, Vĩnh Phúc 15 UBND tỉnh Vĩnh Phúc (2014), Báo cáo sơ kết năm thực Chương trình MTQGXD NTM t nh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020, Vĩnh Phúc 16 UBND huyện Tam Dương (2010), Quy hoạch tổng thể phát triển KTXHhuyện Tam ương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Vĩnh Phúc 99 HỤ LỤC HỆ THỐNG VĂN BẢN CỦA TRUNG Ư NG CỦA T NH VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI I ăn trung ương Nghị số 26–NQ/TW ngày 05/08/2008 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (Hội nghị lần thứ 7) nông nghiệp, nông dân, nông thôn Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28/10/2008 Chính phủ ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khố X nơng nghiệp, nơng dân, nơng thơn Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2010-2020 Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 20/02/2013 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi số tiêu chí Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 Thủ tướng Chính phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kế sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn Quyết định số 1996/QĐ-TTg ngày 04/11/2014 Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức biên chế Văn phòng Điều phối giúp BCĐ thực Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM cấp Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 Bộ Nông nghiệp Phát triển nơng thơn hướng dẫn thực tiêu chí quốc gia XD NTM Thông tư số 07/2010/TT–BNNPTNT ngày 08/02/2010 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn quy hoạch sản xuất nông nghiệp cấp xã theo Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn 10 Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 Bộ Xây dựng quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn 100 11 Thông tư số 06/2011/TT-BVHTTDL ngày 08/3/2011 Bộ Văn hóa – Thể thao Du lịch quy định mẫu tổ chức, hoạt động tiêu chí Nhà văn hóa-Khu thể thao thơn 12 Thông tư liên tịch số 26/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011 Liên bộ: Nông nghiệp PTNT, Kế hoạch Đầu tư, Tài hướng dẫn thực số nội dung Quyết định số 800/QĐ-TTG ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2010-2020 13 Thông tu liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNN-BTNMT ngày 28/10/2011 Liên bộ: Xây dựng, Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Tài nguyên Môi trường quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn 14 Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL 02/12/2011 Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nơng thơn mới” 15 Thơng tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn thực Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn 16 Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 Liên bộ: Nông nghiệp PTNT, Kế hoạch Đầu tư, Tài sửa đổi, bổ sung số điều Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNTBKHĐT-BTC hướng dẫn số nội dung thực Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM giai đoạn 2010-2020 II ăn t nh Nghị số 03-NQ/TU ngày 27/12/2006 Ban Chấp hành Đảng tỉnh khóa XIV phát triển nơng nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2006-2010, định hướng đến năm 2020 101 Nghị số 08/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 HĐND tỉnh chế hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2009 - 2015 Nghị số 08/2010/NQ-HĐND ngày 22/7/2010 HĐND tỉnh việc hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt b ng đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố Nghị số 33/2010/NQ-HĐND ngày 22/12/2010 HĐND tỉnh miễn thủy lợi phí hỗ trợ phí dịch vụ thủy lợi nội đồng Nghị số 02/2011/NQ-HĐND ngày 09/4/2011 HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển đường giao thông nội đồng giai đoạn 2011-2020 Nghị số 03/2011/NQ-HĐND ngày 09/4/2011 HĐND tỉnh khóa XIV (Kỳ họp số 23) việc XD NTM tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 Nghị số 14/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 HĐND tỉnh chế hỗ trợ khuyến khích đầu tư hạ tầng chợ địa bàn tỉnh giai đoạn 20112015 Nghị số 18/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 HĐND tỉnh quy định miễn giảm học phí, hỗ trợ chí phí học tập định mức thu, sử dụng học phí sở giáo dục, dạy nghề thuộc tỉnh Vĩnh Phúc từ năm học 2011-2012 đến năm học 2014-2015 Nghị số 27/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 HĐND tỉnh cấu hỗ trợ bảo vệ môi trường nông thôn giaid đoạn 2011-2015 10 Nghị số 29/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 HĐND tỉnh chương trình kiên cố hóa kênh mương bê tơng hóa mặt bờ kênh loại I, II giai đoạn 2012-2015 11 Nghị số 31/2011/NQ-HĐND ngày 03/8/2011 HĐND tỉnh chương trình khuyến cơng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2015 12 Nghị số 37/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 HĐND tỉnh số sách hỗ trợ dạy nghề, giải việc làm giảm nghèo giai đoạn 2012-2015 102 13 Nghị số 38/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 HĐND tỉnh chế sách tăng cường sở vật chất trường học đến năm 2015 14 Nghị số 40/2011/NQ-HĐND ngày 19/12/2011 HĐND tỉnh hỗ trợ kinh phí mua trang thiết bị cho nhà văn hóa xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố giai đoạn 2012-2015 15 Nghị số 52/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 HĐND tỉnh chế đầu tư hỗ trợ phát triển giống trồng, vật nuôi địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2015 16 Nghị số 53/2012/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 HĐND tỉnh chế hỗ trợ phát triển trồng trọt sản xuất hàng hóa giai đoạn 2012-2015 17 Nghị số 75/2012/NQ-HĐND ngày 21/12/2012 HĐND tỉnh phát triển giáo dục, thể thao quần chúng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020 18 Nghị số 88/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 HĐND tỉnh phát triển chăn nuôi tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013-2020 19 Nghị số 94/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 HĐND tỉnh ban hành số sách hỗ trợ sách cho trạm y tế xã, phường, thị trấn thực Bộ tiêu chí quốc gia y tế địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020 20 Nghị số 107/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 HĐND tỉnh quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng cơng trình hạ tầng thiết yếu cho xã, phường, thị trấn nhà nước thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế xã hội an ninh-quốc phòng 21 Nghị số 115/2013/NQ-HĐND ngày 20/12/2013 HĐND tỉnh hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt b ng để xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao, vui chơi giải trí xã, phường, thị trấn, nhà văn hóa thơn, tổ dân phố hơc trợ xây dựng Trung tâm văn hóa xã miền núi 22 Nghị số 131/2014/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/7/2014 HĐND tỉnh việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng để thực cơng trình, dự án năm 2014 103 23 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 20/4/2011 UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Chương trình XD NTM tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2011-2020 24 Quyết định số 1769/QĐ-CT ngày 30/6/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt Đề cương Đề án Tái cấu ngành nông nghiệp gắn với giải lao động nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030./ 104 ... học quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn Chư ng 2: Thực trạng quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn Huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc Chư ng 3: Phương hướng số giải pháp quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn. .. Kinh nghiệm Quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TẠI HUYỆN TAM DƯ NG, TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Giới thiệu tổng quát huyện Tam Dương 2.2... KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 1.1 Một số khái niệm liên quan 1.2 Quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước xây dựng Nông thôn 1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc , Quản lý nhà nước về xây dựng nông thôn mới tại huyện tam dương, tỉnh vĩnh phúc

Từ khóa liên quan