Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh hòa bình

119 57 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA Đặng Đình Thanh ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠNG TÁC THANH NIÊN TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60340403 Hà Nội, tháng 7/2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ / HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TÁC GIẢ LUẬN VĂN Đặng Đình Thanh ĐỀ TÀI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠNG TÁC THANH NIÊN TỈNH HỊA BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG MÃ SỐ: 60340403 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Nguyễn Bá Chiến Hà Nội, tháng 7/2017 LỜI CAM ĐOAN nghiên ễ ự ề ớ dẫ k k ả số ệ ỉ ọ PGS.TS N bá Hò B ự b k ká qy by ố ệ ự ệ k ả s Họ ố HỌC VIÊN Đặng Đình Thanh ý ệ d yễ Bá C ế Cá kế q ả b ố qả ề ệ H LỜI CẢM ƠN Trong t q ọ bả - Đặ b ệ â ố PG ỉ ề dy ệ, ũ â ã ị quý q ốc gia ệ H yề H ệ Bộ Nộ Hòa Bình ã ỉ ụ Nộ qá ỡ ó Hò B ụ Ban Hòa Bình, UBND ỡ ề kệ Đ số dẫ Ban, ngành ỉ số ệ ễ Họ Vụ ả ầy N yễ Bá C ế Đ ã ố qố ế: ã ọ ộ ề ề bế ả ụ Tỉ ự ệ q ý t ầy cô ụ ỡ - Lã - ự dẫ Tôi xin trân t ọ ọ Nộ ã â t ầy giáo Q trình ệ H Họ ầ yệ kả sá ể kế q ả ự ệ ọ â - ệ ã gian ọ ự â ọ ị ã ề kệ ệ ù sẻ ù ố ệ ũ y HỌC VIÊN Đặng Đình Thanh số MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Chương 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 10 1.1 Khái quát chung quản lý nhà nước công tác niên 10 1.1.1 Khái niệm niên công tác niên 10 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước công tác niên 11 1.1.3 Đặc điểm QLNN công tác niên .13 1.1.4 Sự khác biệt QLNN công tác niên công tác Đoàn 14 1.1 Sự c n thi t QLNN công tác niên 16 1.2 Yếu tố cấu thành yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước công tác niên 23 1.2.1 Y u tố cấu thành quản lý nhà nước công tác niên 23_Toc480813696 1.2.2 Y u tố ảnh hưởng đ n quản lý nhà nước công tác niên 34_Toc480813698 Tiểu kết chương 39 Chương 2:THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠNG TÁC THANH NIÊN TỈNH HỊA BÌNH 40 2.1 Khái quát niên điều kiện kinh tế, xã hội có ảnh hưởng đến quản lý nhà nước cơng tác niên tỉnh Hòa Bình 40 2.1.1 Điều kiện kinh t , xã hội tỉnh Hòa Bình .40 2.1.2 Về tình hình niên tỉnh Hòa Bình 42 2.2 Kết nguyên nhân kết thực quản lý nhà nước công tác niên tỉnh Hòa Bình 43 2.2.1 K t 43 2.2.2 Nguyên nhân 60 2.3 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế thực QLNN công tác niên tỉnh Hòa Bình .64 2.3.1 H n ch 64 2.3.2 Ngu ên nh n h n ch .73 Tiếu kết chương 2: 78 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CƠNG TÁC THANH NIÊN TỈNH HỊA BÌNH 80 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước công tác niên 80 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu quản lý nhà nước cơng tác niên tỉnh Hòa Bình 82 3.3 Giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước công tác niên .83 3.3.1 Giải pháp chung 83 3.3.2 Giải pháp cụ thể với tỉnh Hòa Bình 89 Tiểu kết chương 102 PHẦN KẾT LUẬN 103_Toc480813732 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .106 BCH CLB CNH HĐH : C ĐC HĐND LĐ B&XH:Lộ LH N QLHCNN QLNN TNCS TW WĐ UBND VH- &DL : V XHCN PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài ự B ố ệ N ị q yế số 25-N C Đả C q ề ị Đề á ệ yệ ặ bệ q LNN ã ký yế ộ Bộ Nộ -BNV ụ Pò ò ệ Nộ ị ụ N y ụ dẫ bổ ộ UBND ệ ỏ ó óý ĩ ể ệ ó ã ĩ Sau q ụ 2010 kệ LNN ề ế y ã ó , có 63/63 ỉ ộ Sở Nộ LNN ề k ộ d ụ ể õ ề , ụ; 700 q Nộ yể b ế ã bố ó ;k yể b ế LNN ề ộ d qá C LNN ề y ự áy ã áy ế y y công ẫ á ò ò L ể k Vớ Bộ ữ ò ế ầ 500 ự, ổ ố ã yệ tác niên b ị LNN ố ỉ [13] y k ầ C Nộ Bộ ố ự ế ệ ọ y ệ LNN ề số 04/2011/ ề Trong giai áy b bảy Đả C ụ ãb ụ ổ ỉ ộ ơq Vụ C 10/02/2011 Bộ Nộ ò ệ N y 13/8/2010 số 1471/ Đs ụ ị ầ ã ẩy “ ổ Bộ Nộ y 25/7/2008 Hộ (K X) ề k ị ã ”[11], / W ề b sá ế kả k ế ề ơq qả LNN ề ặ kók ự Ở ộ số Bộ ngành, ĩ ự ngành, ó ; có ỉq ị ỉ LNN â ká d ệ ụ ụ ể ể ề ự ổbế ế y ẻ ố ề ý ự ề ả ũ kók ớ L ố ộ ó ầ q công tác niên ó ệ ụ ề qố C ọ b ò ò ká ự ệ ệ á ụ ể bả á LNN ề sở ể ự ệ q ả Bộ Nộ ụ Bộ sá ãb C ế LNN ề ó y , ề LNN ề ã ề Đềá , y ” ẫ ã ữ á ố ị ề b ệ ố ý VệN ề Hò B ề ế k ò L qả ế ỉ ũ ý ọ ố q Đố Độ ọ ề C ế d Bộ y ắ công tác niên L 2011-2020 LNN ề ự Đ CNH HĐH Mộ d ị ặ k ẩy b ò ệ kế ữ “q ả yể ề yề t ể k ệ â ổ ơq ể ệ y ẳ ể k ệ LNN ề ông tác ộ dọ ệ ự ế ế ệ ệ áy ặ LNN ề ệ; ể ệ Ủy sá q ố ặ dù ệ ụ ầ ệ kế q ả ố k ế dõ k ể ã Hò B ữ sá dẫ ỉ ó LNN ề ể b ớ LNN ề ơq sá ị k ữ Đ ệ sá ự ò á sá ầ ị bả kị yệ ầ ệ ể bá ệ ữ sá ả q yế yệ ầ ây dự kế ố ỉ y ;kể ò bả sá ệ ; ọ ó y ểĐ q ề Đặ b ệ ầ sá y ự ệ q yề ệ sá k ế á sá ệ ự ệ qả ả sá á kể Hò B ệ á UBND ỉ b â ầ ; ỗ ề ự ị q y ị Để ả ệ ế ề ế ị q yề ị ệ â dâ ố ẩ ệ ề k ệ bằ ệ ó ệ ự ã q ị UBND ù ự ệ ế ỉ ề ĩ ự ód ò ộ ệ sá ệ ự kế q ả ế ự â á ộ số C LNN ề ệ ọ ệ Cỉ kể ẫ ự B 2012-2020 q ụ ố kể ố y sơ b d y ổ ề ộ ểkế 97 ị ó kể ằ ẩ q yề k ắ ụ; ò q ự ò ệ ửý qy á ệ ơq ị Đ ự sá ệ Nâ ệ qả ệ ệ ằ sớ ằ ế ố số ệ ây dự ộ ệ ó ó ụ Có ế ộ ố ề ệ y ữ LNN ề ơq á ẩ ýở ế ộ ụ ắ ẩ ố sá k ể ý ố ố k ể ố k ộ ế q ả ó Vệ N q ế ộ ệ Vệ N d ó ế q ề Đ ữ ệ ả sá Đả d Ủy b 98 bá ố ố ó ọ ự k ữ ế iớ sử ó ộ ó N sá ọ ị Cá ụ ềkể ệ N k ữ ệ â kế ộ ả ự Nâng cao hiệu ho t động quốc t niên ự Đả sá ũ ó ự - d ỡ ý ệ ổ ệ ổ b sá ũ ữ kể dệ sá ố qy â ề ầ ó q y ị kể ý s â ọ á Đềá q yề dâ ố ề ý ỷ N ệ ệ k ế sá ự ổ ệ ổ NC H C M q ố ự ệ ự q ằ ộ ỉ Có q y ị ụ ý Hò B ầ LNN ề ụ ò ố q ả ĩ ĩ q ố ế ổ ự q ả ý ỉ Đ ệ Nộ ụ sá ỉ sở ế ữ ó Nộ Đ ự ố ữ q y ị õ ộ y ị q ữ kị q y ị á ị b ề q y ị ị q ế ề ả d ỉ â dâ ổ ế Đố bổ s q y ị ềk b k q ố ế ổ d ỡ y ọ; q ố Hộ…Đầ ổ ụ q ả ỉ ữ ó ầ 99 â ý ệ dy k ả k ế ề dy dõ k ể â sá ữ kinh ngh ệ Đ ỉ ế ề ễ â ;q y ị ữ ỉ q ố ký kế LNN ố k Hò B q y ị C ổ ổ ế ề ý … ố q ố q ả : q ố ố ế UBND ỉ s UBND ỉ d bắ qố ộd ế ệ ắ ộ ộ d yở d ổ ò h ầ Ðố ố ý á kế q ả ó ệ q ố ị ữ ế ề á ộ ởN ệ ị y ể ộ d ể ổ ĩ q ả ụ tác n d q ố d y k ó ữ ọ ữ niên Cù ộ y â ệ q ả ả ặ ữ ẩy ệ ố LNN q ố ề q ố ế ề ũ á ế ể ề 3.3 Đối với Sở, ngành, địa phương ộ ố ệ ự ố ự ệ ả ự â ò ệ ệ ặ ầ ó ũ ữ ố ả q yế ụ ố ẽ ụ ụ ự ụ ộ ế ố ây ả ế s ữ ế â ề ệ ế â ự ộ ế q ý ế ệ q ó ụ ệ d ự ắ ệ ơq ộ ả ó ể ổ ự ệk ỏ ố ắ ò â ả â â ề kệ ơq LNN ề ể â ệ ể ế sở ỏ LNN ề ự ệ bả ố ẽ ế ụq ặ â ữ ó ầ ệ q ộ 3.3 Đảm bảo điều kiện thực - Điều kiện sở vật chất, trang thiết bị: V ệ ệ ế ế ế ó ây dự ỉ Hò B kỏ Nằ ò ị s ể k â sá sở y ẫ ự sâ q ầ s s ầ ể ò ế C kỏ ọ ệ qả ớUBNDỉ 100 Đề á ằ ầ y â sá ể dự ể ầ ơ ế sá ả sá ỉ ây dự ầ ể y ộ ây dự sử ữ s ộ ự á ế bị dâ ã ộ ụ â ù ây ụ ầ ề ò â ả ế - Kinh phí hoạt động: Vớ ầ ể k ự ệ ỉ ỉ B khai ệ qả ằ ị ị ể ể k LNN ề ự ệ ặ ó ệ q ả Đề , ự ị b ự ự ệ C C ị h ị số 18/C ị b ị y yề ể k ặ kók 101 ề LNN ề ệ ò ố kế ệ qả ế ể 2012-2020 kế ĩ dẫ â bổ ỉ ỉ Hò B ề kók ầ ó ệ y 06/10/2012 ề â Hò B ỉ ằ bả Đề ể UBND ầ ỉ á ả â Hò B ù sá ế Nằ ề ỉ â sá Đề kók sá ế ặ ỉ ổbế ế ã ộ ị ềk ầ ể dụ ộ số Tiểu kết chương ự ã ễ LNN ề â ầ 2005 ế sở ó 03 ề LNN ề 03 kế LNN ề 04 ộ d ầ bả sá ỉ ỉ Hò B 102 ị q ả ể ổ â LNN ề L ệ ể ã sử C ộ số Hò B ả q yế ó ả ả ề ầ 04 ầ ỉ ệ qả ã ụ ể ể â ệ qả PHẦN KẾT LUẬN ự q yế ị ả ã ộ ệ ệ ữ qá ệ ổ sá á ổ bả ệ ệ C ế bả ả ệ ò k sá ế ự bả ó M ớ N ã ề ệ q ề q yề ĩ ụ ệ qố b ự ế d ỡ ệ ã ộ ệ ị ầ :" y ị ữ ộ :“ â bảy B ố q yế ị b ơ ây dự 103 d ề số C ộ k ầ y 25/7/2008) ế ố ự N ề ị ; ỉ õ:“ kẳ ọ VệN Đả ữ y s y yế X (N ị q yế số 25-N / W q ò dụ ề ã ộ ” N ị q yế Hộ ộ ự kỏ ò ự ộ ĩ ề ầ ù ị ị ộ ós ; ộ ọ ệ ổqố N dâ ỏ N dâ ế- ã ộ H C ” Đả ộ y ự ị ò k y …N ò dâ ốq ề Đả ế ây dự kổ ệ ể k ớ ò â yế ự ệ ị ề số ố ữ ự ã ộ ộ; ệ kó sá ọ dâ ụ k ẳ dâ ộ Đả ị kó ò ề â bả ệ ổqố ộ ữ â ó ố q yế qố C ổ ị ỉ ây dự ế b bả ãb q yề ĩ ệ ố ự ộ ự bả ớ" ữ ễ ề LNN ề công tác kế s : ệ ụq ọ ò ỉ Hò B ã ề ế ụ yế ự ự ổ ị ễ ị á â ệ ; ể ằ Một là, k ệ sá y ể k ị ế bả ả ò k ế- ã ộ ệ sá ó ầ ả ự ề ộ số ả ệ 04 ệ â ả LNN ề ự ; áy LNN ề niên Hai là, ự ệ b ệ sá á niên công tác niên Ba là, t y LNN ề yề ự Hò B ệ ó ầ â q ỉ ụ q á bả Hò B ụ ự â ó ệ ổqố LNN ề y y ị q Ba, ộ Hai, ề d ỡ bề ả ã ó ệ ệ ã ộ ây dự ữ ệ ĩ ề ý Một, LNN ề ỉ ế ể ữ Hò B N ể sở hệ b â ng niên ộ ặ ị ả ị ề â niên 104 ò ề ốn là, nâ ự ự ệ ố ế ề LNN ề Mặ dù ã ó â ự bả trán k ỏ ầy ề ố ắ ệ ũ ó ế ữ ọ ị k ó y/ ệ 105 d s ó ýkế DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO N yễ H A (2003) Quản l nhà nước niên, từ thực ti n tỉnh ình Thuận, L sĩ ả ý Họ ệ H ố H Nộ Bộ C Nghị niên”, H Nộ Bộ C Nghị tác niên” H Nộ Bộ C Thông báo số 7-T niên H Nộ B lãnh đạo công tác vận động niên tình hình mới, H Nộ B động niên” H Nộ B luận Năm Thanh niên B an í thư TW Đảng (khóa X) ban hành Quy chế Cán Đồn TNCS Chí Minh H Nộ B B Đả (2010) Thông báo số 380-T /TW kết luận Năm Thanh niên tiếp tục đề nghị cấp ủy Đảng, quyền“củng cố, kiện tồn quan QLNN cơng tác niên; rà sốt, sửa đổi, bổ sung pháp luật sách liên quan đến niên công tác niên”, H Nộ 106 10 BCH Đả (1993) Nghị ội nghị lần thứ khố VII “Cơng tác niên thời kỳ mới”, H Nộ 11 BCH Đả (2008) Nghị số 5-NQ/TW ội nghị lần thứ 7, khóa X “Tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố” H Nộ 12 Bộ Nộ ụ (2010) Quyết định số 386/QĐ- NV quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Vụ Công tác niên H Nộ 13 Bộ Nộ ụ (2011), Thông tư số 04/2011/TT-BNV hướng dẫn bổ sung nhiệm vụ, tổ chức biên chế Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc U ND cấp tỉnh, cấp huyện công tác niên H Nộ 14 Bộ Nộ ụ (2014), Thông tư số 15/2014/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ trực thuộc U ND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ trực thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, H Nộ 15 C ị (2013) iến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm H Nộ 16 Cá Má Ă (1982) àn niên, NXB Thanh niên, Hà Nộ 17 Nộ C (1993) Nghị định -CP thành lập Ủy ban Thanh niên Việt Nam H 18 C (2007) Nghị định 0/ 007/NĐ – CP hướng dẫn thực Luật Thanh niên H Nộ 19 C(2008) Nghị định số 48/ 008/NÐ – CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức ộ Nội vụ H Nộ 20 C(2009), Nghị số 45/NQ – CP Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị C Trung ương Đảng khóa XH Nộ 107 21 C (2009) Nghị số 45/NQ-CP, ngày 11/9/2009 Ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 5NQ/TW ngày 5/7/ 008 an Chấp hành Trung ường Đảng (khóa X) tăng cường lãnh đạo Đảng cơng tác niên thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa H Nộ 22 C(2011) Quyết định số 474/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011 phê duyệt Chiến lược Phát triển niên Việt nam giai đoạn -2020 H Nộ 23 C(2008), Quyết định số 03/ 008/QĐ-TTg, ngày 21/7/2008 , phê duyệt Đề án “ ỗ trợ niên học nghề tạo việc làm giai đoạn 008 05”H Nộ 24 C(2010) Quyết định số 47 /QĐ-TTg, ngày 3/8/ 0 việc thành lập Vụ Công tác niên trực thuộc ộ Nội vụ H Nộ 25 C (2010) Quyết định số 60/QĐ-TTg, ngày 26/11/2010 phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao thức pháp luật cho thiếu niên” H Nộ 26 C(2011) Quyết định số 579/QĐ-TTg, ngày 19/4/2011 phê duyệt Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ -2020 H Nộ 27 C ị UBND ỉ Hò B (2012) Chỉ thị số 8/CT-UBND, ngày 6/ 0/ việc nâng cao hiệu quản l nhà nước công tác niên địa bàn tỉnh, Hòa Bình 28 D ựĐ (2005) Thanh niên - Giáo dục phát triển, NXB H Nộ 29 D ựĐ (2007) Lãnh đạo quản l công tác niên thời kỳ đổi NXB H Nộ 30 Đ N ọ D (2005) Sự tham gia Đoàn TNCS vào hoạt động QLNN cơng tác niên L sĩ cơng, Họ ệ H ố H Nộ 108 Chí Minh ả ý 31 Đả lần thứ XI, NX 32 HĐND ỉ ngày /7/ 005 Quy định số sách khuyến khích cán bộ, công chức học tập; thu hút tiếp nhận, sử dụng sinh viên tốt nghiệp trường đại học công tác tỉnh 33 cứu từ thực ti n thành phố công, Họ 34.Vũ N 35 Đ N ổ 36 H qố H 37 Vũ Đ máy QLNN công tác niên đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới, ổ Nớ số 3/2010 H Nộ 38 C (2012) Chỉ thị số 3/CT-TTg, ngày 18/5/2012 thực Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn – 2020, H Nộ 39 C (2005) Chỉ thị số 06/ 005/CT-TTg, ngày 5/3/ 005 phát huy vai trò niên tham gia phát triển kinh tế xã hội giai đoạn H Nộ 40 C (1998) Quyết định số 36/ 998/QĐ-TTg kiện toàn, tổ chức lại Ủy ban quốc gia niên Việt Nam quy chế tổ chức hoạt động Ủy ban quốc gia niên Việt Nam, H Nộ 109 41 C (2010) Quyết định số 8/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ việc kiện tồn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban quốc gia niên Việt Nam, H Nộ 42 Đ NC H C M B Đề Đềá 103 (2008), Thanh niên với nghề nghiệp việc làm, H Nộ 43 Đ V (2006) QLNN công tác niên giai đoạn NXB H Nộ 44 Đỗ L Nộ ị sĩ ả ả (2015) Quản l nhà nước công tác niên, ý Họ ệ H ố gia, Hà 45 N yễ V(1997) Chính sách QLNN công tác niên số nước giới, NXB C ịqố H Nộ 46 UBND ỉ Hò B (2010) Quyết định số 043/ 0/QĐ-UBND, ngày 08/7/ 0 việc thành lập Trường phổ thông khiếu thể dục thể thao tỉnh, Hòa Bình /7/ giai đoạn 7/ giai đoạn 47 UBND việc ban hành C 48 /0 UBND việc thực C 49.UBND 0/6/0 thực Đề án “ nâng cao đoạn thức chấp hành phá 50 UBND 07/4/ việc thực Nghị Nghị số 45/N Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực Nghị hội nghị 110 lần thứ ảy C Trung ương Đảng (khóa X) tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa giai đoạn 4-2020, Hòa Bình 51 UBND ỉnh Hòa Bình (2014), Quyết định số /QĐ-UBND, ngày 6/ / việc phê duyệt Đề án đào tạo nguồn cán bộ, công chức cấp xã địa bàn tỉnh òa ình giai đoạn - 2020, Hòa Bình 52 UBND Hòa Bình (2015), áo cáo sơ kết giai đoạn I thực Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 53 UBND ỉ triển niên tỉnh 54 UBND ỉ nước công tác niên địa bàn tỉnh Hòa Bình 55 UBND ỉ thực nhiệm vụ trọng tâm công tác quản l niên năm 56 UBND ỉ Nghị 45/NQ-Cp ngày hành động thực Nghị số hành Trung ương Đảng tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa 57 UBND ỉ Hò B Wb ổ ệ Hò B (2016): iệu đề án hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thơn bản, khu phố 58 V ò Ủy b ố ề Vệ N (2008) Luật niên năm 005 Nghị định hướng dẫn thi hành số điều Luật niên, H Nộ 111 ... QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN TỈNH HỊA BÌNH 80 3.1 Quan điểm Đảng Nhà nước công tác niên 80 3.2 Phương hướng nâng cao hiệu quản lý nhà nước công tác niên tỉnh Hòa Bình. .. ỉ C ỉ Hò B N Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC THANH NIÊN 1.1 Khái quát chung quản lý nhà nước công tác niên 1.1.1 Khái niệm niên công tác niên Thanh ộ y ũ ĩ q ó ộ ế ộ ùy... Yếu tố cấu thành yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước công tác niên 1.2.1 Y u tố cấu thành quản lý nhà nước công tác niên Chủ thể quản l nhà nước công tác niên Đ ề 5L ểLNNề b : -C ố LNN ề - Cá
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh hòa bình , Quản lý nhà nước về công tác thanh niên tỉnh hòa bình

Từ khóa liên quan