Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an

229 50 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠMNGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ PHƢƠNG THẢO TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠMNGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60.34.04.03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ KIM SƠN HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, Luận văn thạc sĩ Quản lý công với đề tài “Tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An” sản phẩm nghiên cứu riêng Nội dung Luận văn dựa quan điểm cá nhân tác giả, sở nghiên cứu lý luận, tổng hợp thực tiễn với hƣớng dẫn khoa học thầy PGS.TS Võ Kim Sơn Các kết luận, số liệu trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu khoa học TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phƣơng Thảo LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, tác giả nhận đƣợc động viên, giúp đỡ nhiệt tình thầy cô giáo, đồng nghiệp bạn Tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Võ Kim Sơn, ngƣời thầy trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình, đầy trách nhiệm để Luận văn đƣợc hoàn thành cách tốt Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Học viện Hành chính, khoa Sau Đại học thầy cô giáo, giảng viên phận cung cấp kiến thức, tạo điều kiện thuận lợi để học viên hoàn thành tốt Luận văn Bên cạnh đó, để có số liệu, thơng tin xác luận văn, tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Ban Giám hiệu Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An đồng nghiệp, bạn giúp đỡ nhiệt tình trình thu thập thơng tin Trong q trình nghiên cứu, trình độ, lực, kinh nghiệm tác giả hạn chế, thời gian nghiên cứu không nhiều, Luận văn thiếu sót Tác giả kính mong thầy cô giáo, nhà quản lý, nhà khoa học đóng góp để Luận văn đƣợc hồn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Thị Phƣơng Thảo DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CĐSP: Cao đẳng Sƣ phạm GD: Giảng dạy HC Hành UBND: Ủy ban nhân dân VC: Viên chức DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Trang Bảng 1.1 Ảnh hƣởng yếu tố trì động viên 16 Sơ đồ 2.1 Tổ chức máy trƣờng CĐSP Nghệ An 49 Biểu đồ 2.2 Trình độ chun mơn viên chức 50 Biểu đồ 2.3 Phân loại viên chức theo vị trí việc làm 51 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ, đồ thị MỞ ĐẦU NỘI DUNG Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP9 1.1 Động lực học thuyết tạo động lực 1.2 Động lực làm việc viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập 18 1.3 Tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập 30 1.4 Kinh nghiệm tạo động lực làm việc cho viên chức số trƣờng đại học, cao đẳng 40 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CĐSP NGHỆ AN 47 2.1 Khái quát chung Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An 47 2.2 Thực trạng động lực làm việc viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 52 2.3 Thực trạng tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 59 2.4 So sánh, đánh giá động lực làm việc biện pháp tạo động lực làm việc viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 80 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CĐSP NGHỆ AN 92 3.1 Căn đề xuất giải pháp hồn thiện cơng cụ tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập 92 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện biện pháp tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An thời gian tới 94 3.3 Một số đề xuất, kiến nghị 109 KẾT LUẬN 116 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 120 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài luận văn Động lực tạo động lực làm việc vấn đề đƣợc quan tâm quản lý nguồn nhân lực, không động lực làm việc chìa khóa tạo nên thành công hay thất bại tổ chức mà yếu tố chứa đựng linh hoạt, mềm dẻo định trực tiếp đến suất lao động Bất kỳ tổ chức muốn tồn phát triển phải quan tâm đến vấn đề sử dụng, khai thác triệt để hiệu nguồn lực ngƣời, để làm đƣợc điều phải khơi gợi, thúc đẩy lòng đam mê, nhiệt tình cống hiến công việc cá nhân Viên chức công tác đơn vị nghiệp giáo dục công lập nhân tố định không với chất lƣợng giáo dục quốc gia mà ảnh hƣởng quan trọng đến lực, phẩm chất đời ngƣời Để hoàn thành sứ mệnh đặc biệt đó, đòi hỏi viên chức ngành giáo dục phải có trình độ chun mơn, nghiệp vụ cao, có phẩm chất đạo đức tốt hết có lòng yêu nghề, có động lực làm việc, cống hiến Xuất phát từ sứ mệnh đào tạo, bồi dƣỡng nguồn nhân lực có chất lƣợng, động lực làm việc đội ngũ viên chức biểu tính trách nhiệm cung ứng dịch vụ giáo dục cho xã hội, đồng thời điều kiện để nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo, thực thành công chiến lƣợc “Đổi bản, toàn diện giáo dục” mà Đảng Nhà nƣớc đặt Chính vậy, việc nghiên cứu động lực tạo động lực làm việc cho viên chức giáo dục yêu cầu cấp thiết Tuy nhiên, vấn đề động lực tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập vấn đề phức tạp chứa đựng nhiều khó khăn Trong năm qua, tình trạng viên chức ngành giáo dục có biểu thiếu động lực làm việc ngày trở thành tƣợng đƣợc Nhà nƣớc, tổ chức toàn xã hội quan tâm Các biểu là: mức độ say mê, tâm huyết với cơng việc, kết hồn thành nhiệm vụ thấp; nhiều viên chức chƣa thực yên tâm với vị trí cơng tác đƣợc giao; tƣợng lãnh phí thời gian cơng sở, tình trạng “sáng cắp tối cắp về”, “chân chân ngồi” phổ biến; số lƣợng viên chức bỏ việc chuyển việc ngày nhiều; tƣợng “chảy máu chất xám” trở thành nguy khu vực công phải đối mặt, ngày có ngƣời tài, ngƣời giỏi muốn làm cơng việc đơn vị nghiệp công lập giáo dục Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An trƣờng có bề dày truyền thống với 55 năm xây dựng phát triển Hằng năm trƣờng cung cấp cho tỉnh Nghệ An địa phƣơng khác nguồn nhân lực có trình độ đáp ứng u cầu phát triển kinh tế - xã hội Để nâng cao chất lƣợng đào tạo, việc thu hút đội ngũ nhân tài, viên chức có kinh nghiệm làm việc cho ngành giáo dục, cho trƣờng thách thức lớn nhà quản lý Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tƣợng này, nguyên nhân chƣa thực tạo động lực làm việc với sách khuyến khích động viên phù hợp với đặc trƣng riêng nghề nghiệp môi trƣờng làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt đƣợc tạo hấp dẫn từ khu vực tƣ nhân, vấn đề động lực, tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập nhiệm vụ quan trọng quản lý nhân Xuất phát từ lý trên, vấn đề “Tạo động lực làm việc cho viên chức Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An” nhiệm vụ cấp bách lý luận thực tiễn đòi hỏi phải nghiên cứu, làm rõ Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn Động lực tạo động lực làm việc vấn đề không mới, đƣợc nhiều tác giả nƣớc nghiên cứu nhiều cấp độ khác TS Nguyễn Thị Hồng Hải nghiên cứu “Tạo động lực làm Bảng 2.57 So sánh mức độ nhận xét yếu tố công việc VCGD VCHC Bảng 2.58 So sánh mức độ khơng hài lòng VCGD VCHC Mức khơng hài lòng khơng hài lòng cơng việc đảm nhận Khơng hài lòng: Rất khơng hài lòng: Tổng 162 Phụ lục IV TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC GIẢNG DẠY STT Hoàn thành nhiệm vụ đƣợc quy định GV 1.1 HT, trợ lý khơng hồn thành nhiệm đƣợc giao Không nhiệm thành 1.2 không quy định ảnh hƣởng tới hoạt động chung đơn vị, phân công đơn vị) 2.1 Chấp hành kỷ luật lao động Bỏ coi thi, bỏ lên lớp không báo cáo Đổi không báo cáo nhà đơn 2.2 đề thi học kỳ, nộp điểm không quy định vị chức 2.3 2.4 2.5 Vi phạm quy chế coi, chấm thi Coi thi, lên lớp muộn cho lớp nghỉ sớm > phút với lý khơng đáng Bỏ họp không báo cáo đơn vị tổ chức Đến họp muộn 2.6 sớm với lý đáng > 15 phút 2.7 2.8 3.1 Chịu trách nhiệm tổ chức họp nhƣng đến muộn > phút với lý khơng đáng Làm trật tự, ăn q, uống rƣợu, hút thuốc làm việc khu vực trƣờng Tham gia hoạt động phong trƣờng, đơn vị, đồn thể phát động Khơng hoạt động mà đơn vị, cầu với lý khơng đáng Thiếu ý thức trách nhiệm 3.2 phong trào đƣợc phân công 164 4.1 4.2 Thực quy định khác Không đeo thẻ viên chức làm việc quan Có ý kiến (bằng văn có chữ ký xác nhận) phản ánh thái độ làm việc, vi phạm an tồn giao thơng 165 Phụ lục V TIÊU CHÍ CHẤM ĐIỂM HÀNG THÁNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH STT Hồn thành nhiệm 1.1 vụ kế quy định Không nhiệm giao (Theo công nhiệm vụ đơn vị phụ trách) Giải 1.2 chậm, không với thời gian quy định lớn 01 ngày Xử lý cơng việc khơng xác (do chủ quan) 1.3 ảnh hƣởng tới hoạt động chung nhà trƣờng nhƣng chƣa đến mức bị xét kỷ luật Chấp hành kỷ luật LĐ Đi muộn, sớm 2.1 phút (trừ VC nữ có nhỏ dƣới 12 tháng) Đi muộn, sớm lớn đƣợc 2.2 30 phút Đến họp muộn 2.3 sớm đáng Đến họp muộn 2.4 sớm đáng > 15 phút 2.5 Vi phạm nếp sống văn hóa 2.6 Vi phạm chun mơn 2.7 Nghỉ 01 buổi làm việc với lý khơng đáng Tham gia động nhà đồn thể phát động Khơng tham gia 3.1 hoạt động mà đơn vị, đoàn thể u cầu với lý khơng đáng Thiếu 3.2 nhiệm hoạt động đƣợc phân công 4.1 Thực quy định khác Không đeo thẻ viên chức làm việc quan Có ý kiến (bằng văn có chữ ký xác nhận) 4.2 phản ánh thái độ làm việc, vi phạm an tồn giao thơng 4.3 Khơng tắt thiết bị điện, nƣớc khơng sử dụng Khơng đóng cửa sổ, cửa vào phòng làm việc 4.4 hết thời gian làm việc 168 169 ... cho viên chức Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu động lực hoạt động tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An từ năm... sở lý luận động lực tạo động lực làm việc cho viên chức đơn vị nghiệp giáo dục công lập; Chương 2: Thực trạng động lực tạo động lực làm việc cho viên chức Trƣờng Cao đẳng Sƣ phạm Nghệ An; Chương... giá động lực làm việc biện pháp tạo động lực làm việc viên chức Trƣờng CĐSP Nghệ An 80 Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN BIỆN PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO VIÊN CHỨC TẠI TRƢỜNG CĐSP NGHỆ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an , Tạo động lực làm việc cho viên chức tại trường cao đẳng sư phạm nghệ an