Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh bình dương

142 59 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … … … … / … … … … ……/ …… HỌ C VIỆ N HÀ NH CHÍ NH QU ỐC GIA PHẠM BÌNH LONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … … … … / … … … … ……/ …… HỌ C VIỆ N HÀ NH CHÍ NH QU ỐC GIA PHẠM BÌNH LONG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CƠNG MÃ SỐ: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VŨ TRỌNG HÁCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ cảm ơn chân thành sâu sắc đến Ban Lãnh đạo, Khoa Sau đại học, quý thầy, cô tồn thể cán bộ, cơng chức Học viện Hành quốc gia tạo điều kiện thuận lợi môi trường tốt suốt trình học tập, nghiên cứu Và đặc biệt, xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS Vũ Trọng Hách trực tiếp hướng dẫn ln quan tâm, tận tình giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu để tơi hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn đến Phòng Lao động Thương binh xã hội, Lãnh đạo UBND huyện, thị, thành phố; Sở Lao động Thương binh xã hội, Văn phòng UBND tỉnh Sở ngành tỉnh Bình Dương nhiệt tình giúp đỡ; gia đình, bạn bè, đồng nghiệp động viên suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Mặc dù có nhiều cố gắng qúa trình thực song luận văn khơng thể tránh khỏi thiếu sót, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp q thầy, để luận văn hồn chỉnh Trân trọng cảm ơn! Phạm Bình Long LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “ Quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình Dương” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu tài liệu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Tất tham khảo kế thừa trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tôi xin chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu riêng Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2017 Ngƣời cam đoan Phạm Bình Long MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU Chƣơng 1: CƠ SỞ KHOA HỌC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG 1.1 Một số vấn đề giảm nghèo bền vững 1.1.1 Những khái niệm 1.1.2 Nguyên nhân nghèo đói 15 1.1.3 Khái niệm giảm nghèo, giảm nghèo bền vững 18 1.1.4 Quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 19 1.2 Sự cần thiết phải quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 22 1.2.1 Định hướng để giảm nghèo bền vững 23 1.2.2 Hỗ trợ nhằm giảm nghèo bền vững 24 1.2.3 Can thiệp vào hoạt động phát triển kinh tế - xã hội để giảm nghèo bền vững theo chương trình, mục tiêu xác định 24 1.3 Nội dung quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 26 1.3.1 Hoạch định chiến lược, chương trình, mục tiêu, sách giảm nghèo bền vững 26 1.3.2 Ban hành văn quy phạm pháp luật giảm nghèo bền vững 28 1.3.3 Tổ chức máy bố trí nguồn nhân lực quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 28 1.3.4 Huy động nguồn lực ( tài ) phục vụ giảm nghèo bền vững 34 1.3.5 Thanh tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm trog quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 34 1.4 Những yếu tố tác động đến quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững 35 1.4.1 Chính trị 35 1.4.2 Kinh tế 37 1.4.3 Pháp luật 38 1.4.4 Văn hóa, phong tục, tập quán 39 1.4.5 Hội nhập quốc tế 40 1.5 Kinh nghiệm quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững số địa phương học kinh nghiệm vận dụng cho Bình Dương 40 1.5.1 Kinh nghiệm số địa phương 40 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho Bình Dương 40 Tiểu kết Chƣơng 47 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG…….… 48 2.1 Khái quát chung tỉnh Bình Dương 48 2.1.1 Điều kiện kinh tế-xã hội 48 2.1.2 Thực trạng nghèo đói địa bàn tỉnh 51 2.2 Phân tích thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình Dương 2.2.1 Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh 2.2.2 Tổ chức máy bố trí nguồn nhân lực quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh 2.2.3 Bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động giảm nghèo bền vững 2.2.4 Hoạt động tra, kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh 2.2.5 Kết thực chương trình mục tiêu quốc nghèo 2.3 Đánh giá chung 2.3.1 Kết đạt 2.3.2 Một số tồn tại, hạn chế 2.3.3 Nguyên nhân Tiểu kết Chƣơng Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG…………………………………………… 3.1 Phương hướng hồn thiện quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình Dương 3.3.1 Mục tiêu 3.3.2 Phương hướng 88 3.2 Giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình Dương 93 3.2.1 Hồn thiện sách pháp luật giảm nghèo bền vững .93 3.2.2 Kiện tồn máy bố trí nguồn nhân lực có chất lượng cho hoạt động giảm nghèo bền vững 97 3.2.3 Huy động nguồn lực cho giảm nghèo bền vững địa bàn 102 3.2.4 Đẩy mạnh việc thực sách hỗ trợ cho người nghèo 104 3.2.5 Tăng cường công tác phối, kết hợp cấp, ngành, địa phương thực giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh 109 3.2.6 Tiếp tục triển khai thực nhân rộng số mơ hình hay, dự án đạt kết cao giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh 111 3.2.7 Thực thường xuyên công tác kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm hoạt động giảm nghèo bền vững địa bàn 114 Tiểu kết Chƣơng 117 KẾT LUẬN 118 TÀI LIỆU THAM KHẢO 120 Căn vào bối cảnh thuận lợi, khó khăn công tác giảm nghèo bền vững, Luận văn đề số quan điểm giảm nghèo bền vững mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững tỉnh Bình Dương năm 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo kinh tế Ngân hàng giới (1998), Việt Nam vượt lên thử thách, Hà Nội Báo cáo phát triển Việt Nam 2000 (1999), Việt Nam cơng đói nghèo, Hà Nội Báo cáo Hội nghị nghèo khổ ESCAP (1993) Bộ Kế hoạch Đầu tư (2007), Tăng trưởng xóa đói giảm nghèo Việt Nam – Thành tựu, thách thức giải pháp, Hà Nội Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (2004), Hệ thống văn Bảo trợ xã hội Xóa đói giảm nghèo, Nxb Lao động-Xã hội, Hà Nội Bộ Lao động-Thương binh Xã hội (2006), Tài liệu tập huấn cán giảm nghèo cấp tỉnh, huyện, Nxb Lao động-Xã hội, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường, UNDP (2007), “Lắng nghe tiếng nói người nghèo”, Hà Nội Chu Tiến Quang (2001), Nghèo đói xóa đói giảm nghèo Việt Nam, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội - 2001 Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 10 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 11 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 12 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 126 13 Đảng cộng sản Việt Nam (2016), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Đinh Phi Hổ (2008), Kinh tế học nông nghiệp bền vững, Nxb Phương Đơng 15 Đồn Thị Ninh (2003), Đổi QLNN Chương trình mục tiêu quốc gia XĐGN việc làm Việt Nam, Luận văn thạc sỹ Quản lý hành cơng, Học viện Hành quốc gia sở Thành phố Hồ Chí Minh 16 Đình Thiên (2001) “Đổi phát triển người Việt Nam”, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17 Lê Quốc Lý (2012), Chính sách xóa đói giảm nghèo thực trạng giải pháp, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Nguyễn Hữu Hải (2010), Lý luận hành nhà nước (giáo trình đại học), Hà Nội 19 Ngơ Quang Minh (1997), Tác động nhà nước góp phần xóa đói giảm nghèo q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 20 Nguyễn Thị Trang Đài (2013), Quản lý nhà nước xóa đói giảm nghèo tỉnh Trà Vinh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý hành cơng, Học viện hành sở Thành phố Hồ Chí Minh 21 Nguyễn Thế Tân (2015), Quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sĩ Quản lý công, Học viện Hành Quốc gia 22 Nguyễn Sơn (2010), Các Huyện tỉnh Hà Giang lãnh đạo cơng tác xố đói, giảm nghèo giai đoạn nay, Luận văn Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 127 23 Ngân hàng giới, Đánh giá nghèo đói chiến lược phát triển, Hà Nội, tháng 1/1995 24 Quyết định số 133/1998/QĐ-TTg ngày 23/7/1998 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Xóa đói giảm nghèo giai đoạn 1998 – 2000 25 Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/1998 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội xã đặc biệt khó khăn, miền núi vùng sâu, vùng xa 26 Quyết định số 143/2001/QĐ-TTg ngày 27 /9/2001 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo việc làm giai đoạn 2001 – 2005 27 Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 28 Quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 29 Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 30 Tuyên bố Liên Hợp quốc, tháng 6/2008 31 UNDP, (2011), Báo cáo Quốc gia phát triển người 2011, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Hà Nội 32 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2010), Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2005-2010 phương hướng, kế hoạch giai đoạn 2011-2015 128 33 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2015), Báo cáo tổng kết, đánh giá tình hình triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015 phương hướng, kế hoạch giai đoạn 2016-2020 34 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2015), Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016-2020 35 Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương (2015), Báo cáo tình hình thực kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011-2015 kế hoạch năm 2016-2020 tỉnh Bình Dương 36 Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010 (2008), “Tài liệu cẩm nang giảm nghèo”, Nxb Lao động – Xã Hội, Hà Nội 37 Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh Bình Dương lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020 129 Phụ lục BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO THEO CHUẨN MỚI ĐẦU GIAI ĐOẠN 2016-2020 STT Huyện, thị xã, thành phố I Khu vực thành thị Thành phố Thủ Dầu Một Thị xã Thuận An Thị xã Dĩ An Thị xã Tân Uyên Huyện Phú Giáo Thi xã Bến Cát Huyện Dầu Tiếng II Khu vực nông thôn Thi xã Thuận An Thị xã Tân Uyên Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Phú Giáo Thị xã Bến Cát Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Tổng cộng 130 Phụ lục BIỂU TỔNG HỢP PHÂN TÍCH CÁC NGUYÊN NHÂN NGHÈO ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO ĐẦU GIAI ĐOẠN 2016-2020 Tổng số hộ Thiếu vốn nghè sản xuất o Số Huyện, thị xã, đầu T thành phố giai T đoạn 2016 Số Tỷ lệ hộ (%) 2020 Khu vực thành I 2,172 130 5.99 722 23 3.19 837 47 5.62 thị Thành phố Thủ Dầu Một Thị xã Thuận An Thị xã Dĩ An 239 0.00 105 12 11.43 Thị xã Tân Uyên Huyện Phú Giáo 55 9.09 Thị xã Bến Cát 155 24 15.48 59 19 32.20 1,717 322 18.75 107 0.00 60 11 18.33 193 28 14.51 Huyện Dầu Tiếng Khu vực nông II thôn 131 Thị xã Thuận An Thị xã Tân Uyên Huyện Bắc Tân Uyên Huyện Phú Giáo 586 150 25.60 Thị xã Bến Cát 112 16 14.29 179 22 12.29 480 95 19.79 3,889 452 11.62 Huyện Bàu Bàng Huyện Dầu Tiếng Tổng cộng 132 Phụ lục HÌNH ẢNH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO TỈNH BÌNH DƢƠNG Hình ảnh: Nhà nước hỗ trợ người dân vật nuôi để phát triển sản xuất Hình ảnh: Thực sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo 133 Hình ảnh: Phối hợp với doanh nghiệp học bổng cho học sinh nghèo học giỏi Hình ảnh: Trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó, trẻ em khó khăn 134 Hình ảnh: Nhà nước hỗ trợ sinh kế cho người khuyết tật, trẻ em mồ cơi nghèo Hình ảnh: Ký kết với doanh nghiệp hỗ trợ dự án giảm nghèo 135 Hình ảnh: Từ nguồn vốn vay nhà nước hộ nghèo đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình Hình ảnh: Từ nguồn vốn vay nhà nước hộ nghèo đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình 136 Hình ảnh: Mơ hình “gần dân, giúp dân” Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương Hình ảnh: Tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo tỉnh Bình Dương 137 ... HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƢƠNG…………………………………………… 3.1 Phương hướng hồn thiện quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình Dương ... quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình Dương 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian Luận văn tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình. .. lý nhà nước giảm nghèo bền vững Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước giảm nghèo bền vững địa bàn tỉnh Bình Dương Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý nhà nước giảm nghèo bền
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh bình dương , Quản lý nhà nước về giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh bình dương

Từ khóa liên quan