Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi đakrông, tỉnh quảng trị

139 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:00

BỘ NỘI VỤ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… …………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA TRẦN VÂN ANH QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN MIỀN NÚI ĐAKRƠNG, TỈNH QUẢNG TRỊ Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 Đề xuất ngƣời hƣớngd LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS TRẦN VĂN GIAO THỪA THIÊN HUẾ - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN T ủ ự, Họ Trần Vân Anh , Lời Cảm Ơn Trước hết xin c by t li cõm n sồu sc nhỗt n PGS.TS Trỉn Văn Giao ln sát hướng dẫn, chỵ bâo tận tình, giúp tơi tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế, tìm kiếm tài liệu, xử lý phån tích số liệu… nhờ đó, tơi hồn thành luận văn Ngồi ra, xin gửi lời câm ơn tới quan tåm, giúp đỡ, góp ý q Thỉy Cơ, đồng nghiệp gia đình Câm ơn tập thể Thỉy, Cơ giáo Học viện Hành Quốc Gia täo điều kiện truyền đät kiến thức bổ ích suốt hai năm học vừa qua Học viên Træn Vån Anh MỤC LỤC Tb p ụ Lờ Lời Mục lục ụ Danh mụ , bảng biểu MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP HUYỆN 1.1 Tổng quan ầ dự dự bả hạ tầng ngu n v ớc 1.1.1 K ầ 1 Đầ dự 1 Đầ dự bằ ầ i vớ ầ 1.1.4 Nhữ 115 ớc 10 ớc 14 hạ tầng 17 1.2 Quả ý ớc dự dự từ sở hạ tầng cấp huy n 18 121K m 18 1.2.2 Quan ni m dự ặ bả ị b 1.2.3 Nội dung ý v 1.3 ểm vi c ầu ấp huy n 20 ớc ầ dự ngu n ớc cấp huy n 21 ả ả ý ớ hạ tầng cấp huy n 131 ý ề dự dự từ 39 chủ quan 39 132 N 1.4 Kinh nghi 1.4.1 Kinh nghi m từ 142 Bọ u thực tiễn củ Tóm tắt chương Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ 2.1 Một s ặ ểm tự 211 Đặ 212 Đặ 213 T 2.2 Thực trạng 2.2.1 Thực trạng i vớ huy 2.2.2 Thực trạng ngu n lự dự 2.2.3 Thực trạng tổ ch từ 2.2.4 Thực trạng 2.2.5 Thực trạng ngu từ 2.3 Đ từ 2.3.1 K t Hạ 233 N Tóm tắt chương Chương 3: QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ THỜI GIAN TỚI 3.1 Đị Trị 3.2 Giả p p 3.2.1 Giả p 3.2.2 Giả p 3.2.3 Giả p 3.2.4 Giả p 3.2.5 Giả p 3.2.6 Một s 3.3 Một s ki n nghị 331 Đ i vớ 332 Đ i vớ 333 Đ i vớ 334 Đ i vớ Tóm tắt chương KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 2.1: T huy ộ ởng củ Đ 56 Bảng 2.2: K t ộng v Bảng 2.3: Một s Biể Sơ 2.1: T X ộ ạn 2012 – 15 B ề SHT 1.2: N bả p p c ý dự ầ dự ầ ị b Đ 74 ạn 2012 – 2015 75 ởng kinh t huy Đ 1: M ả ý Sơ ạn 2012 – 2015 2012 - 2015 58 bả p p bả 24 dự bả 32 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài luận văn: hạ tầ dự ò c gọ t cấu hạ tầ ền tảng cho hoạ tầng kỹ thu , tầ ộ ả ả ấ ự ữ ộ ề ủ ả ề ,ổ p ; ộp ầ nhấ , ủ ấ B 3% ĩ dụng NSNN ự ầ é ầ ự p ị p , ự í , ể X B ất lớn, , ị ững ngu n lực n NSNN ầ ớc giữ ò H t , NSNN d ý dụng hi u quy phạ p p ực t , vi c ý ng thấ p í, ịnh cấp v n, sử dụng v bả ấ ả ỏi phả bộc lộ hi p B Để …T ữ bộ, ẽ ọng N XDCB ã ể ầ ò ãb p ả ể , ,T é é í ; X ấ ề ầ u từ vi c quy , ự ch ppầ ởng kinh t ,N L t, Nghị ị , , ò ủ ể Vớ í , tầng kỹ thu ấp huy ngu n v lu ữ ớ, ã ội… s c quan trọng, ụ ển, nhu cầu ầ n lực ị b , ị ấp ỉ , th ng hạ tầ , ả ầ ể ấ p ộ khoả ổ ộp ể , X ọ ủ ầ ể ầ ò ã ầ Mặ ầ ể ị b ị , bề ộ ủ tấ ả ng ầ , ề ã ộ; ù ả ầ dễ ỗ ề ề ự, ầ KT-XH ủ hạ tầng bao g m hạ ấ bả th ộng KT-XH , ụ bả ấ ã ội, , ớng dẫ … , ã n vi c quy t Nhữ , tỉnh Quảng Trị ghi nh n; t ộ , ĩ ởng kinh t ự, í ị p ú ầ í miề 24,8% d ủ Đả ỉnh, UBND tỉ X B ại huy ề í ú ỉnh Quảng ự tỉnh ú N ớc, d ới p ới nỗ lực phấ ả ển KTã ạo ấu củ ý ầ X í B, ả ý c k t quan trọng; vi c huy í ẩy sản xuấ p è b triển khai thực hi ụ ất lớ p ả i vớ ự ã Song song với chủ p ủ ã p í , ời; Tuy k t b ề ị p N ũ ã ển từ NSNN dựng k t cấu hạ tầng KT-XH, p ỏ í d ã Đả ả p p p , ẩy chuyển dị , ặc bi ề ú ời s ng sinh hoạ í ều ki n thu n l triể , ải thi d n tộ , ỗ tr sản xuất ội ể B dựng k t cấu hạ tầng KT-XH huy n, tạo m pp ầ cấu kinh t , nhiề ộ , Đ ầu t tr ờng thu n l , ù Đ trọ u d X : 38 373 ộ, 153.209 chi m khoảng ầ dụng v n NSNN ể tạ ể KT-XH m 68% di ề d ữ ầ , ộ ớc ờng, ỉnh c ầ ụp b /9/2 15 ị p quyề ; B, 313 675 s ầ ấ p ụ X ột s ể… Mộ ú Vù ú í Tỉnh ủ , HĐN v ầ ự Đ XH, ú ọ ộ b ớc chuyể ; ề c cải thi ề d ữ dầ ã í Trị ầ ầ ã 135, Ch , Đề ển sản xuấ i th tự nhằ ạng è , ụt h u ầ í 814 úp huy n Đ k t ò 3.2.5 Giải pháp nguồn nhân lực quản lý -N dự ộ kinh t -Đ thị ộng sả … Đ -N ới ch c -N N ớc T -N ều ti phạ hoạ , -X - Tổ ch ẩ ũ trạ - Vi p d ỡ -K ý giả ĩ è 3.2.6 Một số giải pháp khác -T tổng thể quy hoạ triể ĩ , - Ph i h p ú ẩ ầ Khu kinh t c t - Coi trọng vi c khả huy dự ũọn huy n - Tổ ch c vi (Theo Quy ch cộ -B ĩ ất lớn vi c -Đ ề xuất nhữ -N - Đẩy mạ d củ 112 -T ề, Lựa chọ p b ,p ể ề thi , bả , ý d ộ è; ịp thờ , ã, c, ch m ti ã ộ p hộ ể p p ững t p thể, , ,p dự ển KT – XH ị p ,p ộ í è, ịa ị p … p thể, è ”, p với từ ng nhữ c biể d phục vụ ời s pù ởng nhữ ; ũ - Áp dụ -X ú d ạt hi u cao - Tổ ch c biể giỏ , n th c củ ỷ l l i nhu n ng dụ u p “ /ổd ự dự í ộ ời s ng v t chấ hạ tầng, tạ ều ki ể ần cho d ề ội , sản xuất, kinh doanh - Ti p tục thực hi n ả L è p Phụ nữ, Đ ả u p ể T d i h p Ban ấp (Hộ N ạo d , Hội , Hội Cựu chi n binh) vi c thực hi n è bền vữ , ạn 2016-2020 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ - Ngu n lự kịp thờ (huy -T ã ú ầ ppầ ị b hạ tầng thi t y ề ẩy nhanh t ú d ộ giả u 113 í è ) n lực phả í b è, ặc bi bể , ù bã ịnh, cầ ả bả è, m c hỗ tr sở hạ tầng nhằm -C ò í ể thực hi è, ù ớc giữ N ã ặc bi ộc thiểu, nhằ p ể è , bạch, hỗ tr - Cầ nghi p thực hi n mụ nghi p ù mạn ã t p thể, tổ ch vững -X ngu n v n từ è ể b - Tổ ch p b -Ư xuấ d th ng b nh vi n, trạm y t , 3.3.2 Đối với Bộ, ngành Trung ương - Bộ, í ả tr cấp, - Ti p tục ban h í theo từ - Ti p tụ é ã, 2016 -2 hạ tầng; Dự dựn - Đề nghị ( ụ tạ ũ í ã è c trẻ ởổ - Bổ ầ ể bộ, ị b ội ị trấn huy í è c thụ h ỗ tr ể thị trấn trở ẩy p ịnh ề hạ tầ ki ể , N p í ị quy t 30a, tạ ển KT - XH huy è, ều ển huy n - í ĩ ầ ực ổ ú í ổ ịnh, th ng nhất: hi ý ầ í ề ổ ị d , bất c p cho nhữ í ả ý í ĩ ự Đối với Bộ Kế hoạch Đầu tư - Định khung giảm ầ ể -K ả ị p từ í bù p ýd ả ý b ả ủ ả ỉ , b Đ ng thời k hoạ ầ ầ ớc, phải è, ã í ầu vi c b ớc k b c thi t b í: ữ dự í ầ p, dự - Xử ý ụ bổ v dựng, ạt chấ ị p p ụ ơ G -N ầu m í hoạ hoạ ầ , dự t ịa ủ ả ấp -N ớc cầ ch m nhiề ị c quy , b í n ộ, k hoạch v n ch m Đối với Bộ Nội vụ ĩ ý n vi c ý ộng to lớ 115 ịnh ầ NSNN qua c ời kỳ Do v y vi ự ý ầ ả ụ ý ầ Để ầu t ộ ũ ầ ý p vụ ầ ản , ộ ả ời gian tớ ực p ý ề ầu ý - Đề nghị Bộ Nội vụ vớ ộ ủ Đả , sử dụ ộ -R b í Thanh lọc, tuyển chọn lạ tinh thầ ũ hi - Đ i vớ ả ý ki n th c kịp thời Đặc bi n ý ầ ầ p ả p ù p vớ -X - ngh ảm nhi m ch d ị nghi p; -X lự p ộ , chuyể bộ, b Quy ch bổ nhi m, thực hi p ều ki ch nhấ ị ự miề ần thi ực 3.3.3 Đối với UBND tỉnh ngành chức tỉnh Để s ng ngang m v ể ầ -T ể huy theo Nghị quy ị quy hi n Nghị quy p ần b í -T nv ểl chuẩn bị ầ ả , ẩ ịnh dự p d - í hi n phải cổ ầ u v n , dự , d ọ ú ầu thực hi n ịnh củ N ớc dự ần phả ộc thiểu s miề ý ã ới nhu cầ n P c thực ú tỉ c tự lực, khuy í ỗ lự ởng l i -B í hoạch v n sớm, phả k hoạch v n phạ ỉ , ũ - UBND tỉnh cầ ực miề , dự hoạ ,b dự ể thực hi í ị bổ v ầ ề ng hạ tầng quy ã ú ỏ ể ã, ộ ị dựng k T ã ấp huy p , ạn 2016-2 hoạch v ạng bị ộ í ị ngu n NSNN tỉ p dụng ổ UBN tỉnh ủy quyề ầu è triển bền vững mạnh ú ự i vớ è miề - UBND tỉnh b p ặc bi thực hi n t t vi c l ng ghép i với hộ p ã ĩ Q í ều ki ịnh m bổ 135, ũ ển kinh t - ã ội p í B p b ú B ng ự ph i h p chặt chẽ giữ nh mụ ú T th mạnh miề ộ p dự ể thực hi ũ củ é, ảm bả ò vọng cộ dựng từ , ầ ộng ngu n lự i ng với ngu n v n 30a ý ề ầ ầ dự -H ép, ấp ể c chủ hoạch v bổ cụ thể cho danh mục dự 118 p ầ nv ờng nh í p ấp ầu ầ d ị b n 3.3.4 Đối với UBND huyện Đakrông - Ki B (huy / ã); B cb ỉ ỉ ạo cấp í ể hoạ d , , bền vững ị b è bền vữ Q ộ ấp hoạ ộ P ị B d n ả è p - Ti p tục thực hi Đề ềb í ả è ại ã ặc bi - Đẩy mạnh hoạ ũ b ả ều phả b pí ị b ộ í p ý, dụng ổ í ạo, t p huấn, nhằ , dự ị ộ ũ B ã, ộc huy ự , ổ XDCB ộ ả ý ầ ũ ý từ NSNN, nhấ ớc i vớ ộ ũ ị trấn giải quy , dự ầu t X ý ầ ấ n - Thực hi n í ng thời, ở, nhằ ĩ SHT NSNN; cấp ã ể triển khai thự d ỡng c p nh t ki n th c ch c từ huy B ủ tụ ơ, ; ng thờ SHT nhi m vụ í , ng dụ ủ tụ í , p p ần ộ ảm phiề ý, , ực Ban ý ầ dụ SHT N c thực hi n d , bạ , - Củng c dự X ội u - UBND huy n ch c b ý ầ ấ c vi c thực hi n u ý ủ khả n v n nghi p hỗ tr ấ ẩ ịn , p d ầ , ả ý ầ - 135 dựng CSHT, huy phầ , ũ p ần t p trung p p ần hỗ tr thực hi n t n th ển KT-XH tổng h p, 119 c cộ ạo thực hi Đẩy mạ ỉ dự ữa vi c ộ ã bi ội dung quan trọng ặc ể ạt mụ ủ - Thực hi í pủ quy hoạ í u i với huy p ặ , è Đ N ị quy t 30a : ẩy mạ ộ ển sản xuất g n với ỉnh k t cấu hạ tầng kinh t - ù ể ầ n lự ã ội, nhấ dựng , ủy l i nhỏ Tóm tắt chương nhữ 2; k t h p vớ ị nhữ p ớc hạ tầng huy s ki n nghị, bả Đ ề xuất vớ ú c hạn ch ển tỉnh Quảng Trị ã p theo, lu ả ý dự í p dự huy n Đ ả p p dự ằ ể u ị b 120 n từ ớc , ỉnh Quảng Trị thời gian tớ ấp, ả Đ ng thờ ý ớc KẾT LUẬN Đầ X B p ầ XDCB bằ t , nhu cầu kinh t nhu cầ ò ạn ch Vấ NSNN , ộý ú ẩ p huy í tiễn QLNN ấ ề quan trọ T X B từ ngu n v n NSNN, miề ú ; p dự X Đ ; lu ớc dự mộ p ý L s lu ể Vớ kh , Hộ thi n, p X B ng dẫ , ột phần nhỏ bạ ng nghi p ú p ý ể lu ẩ SHT ngu n v n NSNN huy T ọng / 122 ả Đ p tụ ý ớc dự , ỉnh Quảng Trị DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO í p ủ (2014), Nghị định 63/2 14/NĐ-CP ngày 26/6/2 14 Quy định chi tiết thi hành số điều Lu t Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, H Nội í p ủ (2015), Nghị định /2 15/NĐ-CP ngày 17/3/2 15 Quy định chi tiết thi hành số điều Lu t Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, H Nội í p ủ (2015), Nghị định 32/2 15/NĐ-CP ngày 25/03/2015 quản lý chi phí đầu tư xây dựng, H Nội 4.í p ủ (2015), Nghị định 59/2 15/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng, H Nội Đ V P miền núi phía Bắc nước ta nay, Lun tiĩ Học vi H t p 1, NXB Lý Họ H Lý í Huy n Ủ Đ (2 15), Nghị Đại hội Đảng huyện Đakrông lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 L N ọ B (2 11), Tác động sách xóa đói giảm nghèo đến đời sống dân tộc thiểu số thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, Lu ĩ ã ội họ , H Nội 10 L T ị T V (2 15), Quản lý nhà nước với đầu tư từ ngân sách cho vùng dân tộc miền núi tr n địa bàn huyện Bắc Trà y tỉnh Quảng Nam, Lu n 11 Nguyễn Th Bảo (2015), Quản lý nhà nước đầu tư xây dựng huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng B nh, Lu ĩ Quả ý ,Từ T H 12 Nguyễ Hí (2 15), Quản lý nhà nước dự án đầu tư xây dựng nguồn vốn NSNN cấp huyện thuộc Hà Nội, Lu 123 n thạ ĩQả ý , H Nội 13 Qu c hội (2005), Lu t Đầu tư số 59/2 5/QH11 ngày 29/11/2 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam 14 Qu c hội (2005), Lu t Ngân sách nhà nước số 1/2 2/QH11 ngày 16/12/2 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 15 Qu c hội (2015), Lu t Ngân sách Nhà nước số 83/2 15/QH13 ngày 25/6/2015, H Nội 16 Qu c hội (2014), Lu t Đầu tư số 67/2 14/QH13 ngày 26/11/2 14, H Nội 17 Qu c hội (2014), Lu t Xây dựng số /2 14/QH13 ngày 18/6/2 14, H Nội 18 Qu c hội (2013), Lu t Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2 13, H Nội 19 Qu c hội (2014), Lu t Đầu tư công số 49/2 14/QH13 ngày 18/6/2 14, H Nội 20 Trầ í V t (2015), Giải pháp quản lý đầu tư XDCB vốn ngân sách tỉnh Quảng B nh, Lu ĩ Quả ý , T T H 21 Tỉnh ủy Quảng Trị (2015), Nghị Đại hội Đảng tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Quảng Trị 22 UBND huy đến năm 2 , Đ 23 UBND huy Đakrông giai đoạn 2010 – 2015, Đ 24 UBND huy nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đ 25 UBND tỉnh Quảng Trị (2016), Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020, Quảng Trị Website: 26 ẩ http://camnangkinhdoanhnhadat.com/?p=169 27 T http://dakrong.quangtri.gov.vn/index.php/vi/gioi-thieu/Ban-do-hanh-chinh/Bando-huyen-Dakrong-7/ 124 ... lý nhà nước dự án xây dựng từ ngân sách nhà nước cho sở hạ tầng huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN... hạ tầng cấp huyện Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước dự án xây dựng từ ngân sách nhà nước cho sở hạ tầng huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý. .. lục ụ Danh mụ , bảng biểu MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO CƠ SỞ HẠ TẦNG CẤP HUYỆN
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi đakrông, tỉnh quảng trị , Quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước cho xây dựng cơ sở hạ tầng tai huyện miền núi đakrông, tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan