Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện cư jút tỉnh đăk nông

119 43 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:00

H CHÍNH QU H Mã :60340403 GIA L - Xin châ n t STT h t ng Doanh nghi H ng nhân dân Ngoài qu c doanh Ngân sách c Thu thu nh p doanh nghi p U ban nhân dân Xây d n STT B ng Trang B ng 2.1 45 B ng 2.2 47 B ng 2.3 50 B ng 2.4 52 B ng 2.5 55 B ng 2.6 58 B ng 2.7 60 B ng 2.8 62 10 B ng 2.9 66 STT Tình hình nghiên t Ph CH K NG1:C SÁCH NHÀ N 1.1 Ngân sách Nhà n 1.2 1.3 Kinh CH CH lý ngân sách N NG 3: qu nl NSNN huy C 88 103 105 tài - xã m thu sâu nghiê NSNN nói chung Tình hình nghiên NSNN - - 2013 cao t làm lãng phí gian NSNN quan Kho yêu nhi m v XDCB hàng n m Các Th c sau tốn Kho trình t báo cáo quy (tình hình án theo t ng n m) Nh xem xét th m tra quy t tốn Th góp ph qui c i m n tranh có tình tr phân tán, lãng phí, tác XDCB cơng trình trí, q Nhà n, kh xây d thốt, dàn ng hình th c Nhà m ng cho vay khơng lãi ng khơng tồn xã thu m úng nh m nâng cao công trung nh ng Các cơng trình có cơng trình giao thơng nơng thơn, kiên chuy XDCB, mua s hoá kênh nhân dân làm, Nhà nên có t xi t Các - ch 95 + imiq n lý chi th chi q ng xun: lý hành chính: tiên ng khốn biên ch giao trách nhi m m Nhà n giao Th phí; cơng khai qu hành chín ch c ch nghiêm túc lý, p máy hành chính, nâng cao con, huy t vùng nguyê v c xã ngu th chính; h chuy lý, trung cho nh ch c phát tri c hi n xã kinh hóa c th c hu n ng c s máy nghi nh trách ch c tài công sang c tài chính sách theo cơng, giao quy ch ng xã nhi m v ng toán cung ng ch ây, lý nghi c NS phát n khai ki m toán; th tinh dung chi chuy nhi m cho cách lý nhà u, chuy rãi lãng nhi C ác l cx c xã h c kinh phát lý ki m, hi u l c m Nâng th ng, nh c hành ch chi n máy Nhà trách nhi m chi tiêu NS máy phù h án c th NS, c cho khoán chi qu n lý hành chính, th c trí n lý bình gi cơng a khu v c cơng ngồi cơng Ngồi ra, Thành xây d ng b nâng cao k ng sung nh ng cho có th m nh m m ki m tra t k lý chi NSNN quy m quy n hồn c chi i, xố c, tiêu chu kinh phí c vào cơng tác qu nh tính khoa nh m ng nh m c phân nh m c tính th rà soát, m c cao Th c, tiêu bi giai a NSNN theo h nhanh, g ngân sách th c phát phí theo c h 96 tố c qui chi q trình ch tốn tr c toán qua trung gian ngân sách theo lý tiên trang môn; giao ki m, hi u NS Ban hành nh có u trình 3.2.3 Chú ng Các NSNN h v phát, b phê l c m NS ch kh u theo qui qu công tác toán dung thu - chi theo m c úng v g i tốn NSNN trách nh ng m kinh phí Nhà n quan tài m trung th NSNN th c, xác, t 97 quy t tốn m tra ánh gian qui quy t toán NS c p huy huy p xã Th ki ng a t quy chúng, t toán quy th toán n tra, phát trách nh mc trách, cán quy a cán a sai ph soát theo ng x y ch có c chi tiêu NS c qui h rõ giao trách nhi m ki m tra, phê lý chi NSNN qua Kho m theo lý, ki m tra, ki m tiêu th m khơng có c p c, kiên toán, p thu ki m NSNN, giám sát toán NSNN Giám sát soát chi NSNN Nhà nh m ch Nhà th c ch p hành k ,k l lãng phí kinh phí NS Nâng cao l xã, t ki m qui trình ng sốt chi NSNN qu n lý chuyên x y sai sót kho n chi hành Các cán công tác tra tài k t, nh vai trò Kho c tốn quy m có t chun ng c xây d cơng tác th m tốn tr q trình th Thơng qua bi n pháp hồn l d chun q tốn c 3.2.4 ng trách n c Thà giao sai sót, giúp v toán, quy t toán NS c xuyên bám sát bu s Nâng cao phòng Tài - tốn m tốn nhân dân v phòng chuy th m tra phê giám sát tài giám sát, ki m tra tài tra, phê c c NS Xây d giám sát c xã , giám sát c NSNN nói chung NS ng bi u uyên trách giúp ND chuyên nghi giám sát P cán aH nói riêng C v c ND n nâng n NS công nhân viên, nhân dân nh m , 98 thúc y ti t ki m chi, nghiêm lãng phí, tham qui xã, n cơng khai tài tốn, ch c NSNN h lý m i c cơng khai tài chính, thơng tin n nh ng thơng tin ngu v c tài Th m cơng khai kho góp cách u xác tài vi c 3.2.5 (2013 thu n chí nh 99 c cho tài ó 3.3.1 dân, cơng khai phân Th nhanh c NS huy n, XDCB th cung cho ngân sách xã 3.3.2 thu chi ph - chi phát phân cho NS lý - trìn làm cho b - 100 cá - cho" , 3.3.3 sách - - - 2020 - NS 101 Ba n hành cho lâu Ban trình h phù u NS 102 cơng lý NSNN Chính các quan tâm coi Tr ung t hu mơ lý NS cách hóa lý NSNN liên quan Nam ts sau: 103 c hi pháp, sách khác nh 104 pháp phân Hoàng Anh (2006), nh m i v qu n lý thu chi ngân sách mua s m s d ng tài s hành s nghi p, Nxb Tài chính, Hà N i B Tài (2003), 60/2003/BTC ngày 23/6/2003 v ngân sách xã ho ng tài khác c qu n lý ng, th tr n, Nxb Tài chính, Hà N i B Tài (2006), Ch k tốn ngân sách, tài xã nh ng quy nh v qu ng, th tr n, Nxb Tài chính, Hà N i Bùi M NSNN ng (2012), Nâng cao hi u qu nt Vi t Nam, Lu n án ti i h c Kinh t ngu nvn i h c Qu c gia Hà N i Giáo trình Qu n lý tài cơng, Nxb Tài chính, Hà N i D Giáo trình lý thuy t tài chính, Nxb Tài chính, Hà N i Chính ph c CHXHCN Vi t Nam (2003), Ngh ng v chi ti Chính ph ng d n thi hành Lu ch t ch , t kinh phí qu Chính ph ch c b t NSNN, Hà -CP ch u trách nhi m v s d ng biên ch iv c, Hà N i c CHXHCN Vi t Nam (2006), Ngh ngày 25/4/2006 v t -CP c CHXHCN Vi t Nam (2005), Ngh ngày 17/10/2005 v nh s quy n t ch , t -CP ch u trách nhi m v máy, biên ch iv s th c hi n nhi m v , nghi p công l p, Hà N i 10 ng b huy th VI Huy (2015 2020), Báo cáo tr nh 105 ih ng l n 11 F.Baudhuin (1962), Tài công, b n d ch c ih c Kinh t , Thành ph H Chí Minh 12 Nguy n Ng c Hùng (2006), Qu c, Nxb Th ng Kê, Hà N i Hu nh Th C m Liên (2011), Hoàn Thi n công tác qu n lý NSNN huy n c Ph , Lu i h c Kinh t Thành ph H Chí Minh Lê Chi Mai (2006), Phân c p ngân sách cho quy c tr ng gi i pháp, Nxb Chính tr qu c gia, Hà N i Nâng cao hi u qu s d ng kinh s nghi Minh, Lu 16 a bàn thành ph i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh Nguy t (2004), Gi i pháp nâng cao hi u qu hành NSNN H Chí c p quy qu u t i Vi t Nam, Lu n án ti c vi n Tài Nguy c (2012), Qu n lý s d a s nghi ng, Lu i h c Kinh t a bàn Thành ph H Chí Minh 18 Nguy T u qu 5, tr.7 p chí Tài chính, s Phòng Tài K xây d ho ch huy Báo cáo 15, 2016) Huy n ng d Phòng Tài K ho NSNN phân b d ch huy Lu t c hi Báo cáo th ng xuyên c n a n 2013 - 2016 24 Qu ch c 2002 lu cC ts ng hoà xã h i ch a VN (2002), Lu t ngân sách Nh 106 Qu ch i cC ng hòa xã h i ch VN (2005), Lu 2005 lu t s 37/2005/QH11 ngày 14 tháng t ki m c 2005 c Tuy n (2005), Hồn thi n cơng tác ki c a NSNN qua Kho b ng xuyên c, Lu ih c Kinht Thành ph H Chí Minh UBND huy (2013, 2014, 2015, 2016), Ch tiêu kinh t - xã h i út, t 28 UBND huy (2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo tình hình kinh t - xã h i công tác ch u hành c a UBND huy 2013, 2014, 2015, 2016 huy UBND huy 30 (2013, 2014, 2015, 2016), K UBND huy ho ch phân b d toán (2013, 2014, 2015, 2016), Báo cáo t ng h p quy t Nông Ph cho ho t i m ng khoa h c xã h i phân b s d ng NSNN tài khoa h c c p B , Vi n Khoa h c xã h i Vi t Nam Vi n nghiên c u ph bi n tri th c Bách Khoa (1998), th ng, NXB Tr , Hà N i Website: C C C C ng th C 107 it n kinh t ... ng 2.8 62 10 B ng 2.9 66 STT Tình hình nghiên t Ph CH K NG1:C SÁCH NHÀ N 1.1 Ngân sách Nhà n 1.2 1.3 Kinh CH CH lý ngân sách N NG 3: qu nl NSNN huy C 88 103 105 tài... nh c theo vi nghiên Nông NSNN Không gia n 2016 pháp nghiên tài - , 2016 NSNN pháp bàn NGÂN SÁCH 1.1 Ngân sách Nhà 1.1.1 NSNN Nhà xã hàng hóa, khái Nhà NSNN cách theo góc quan khác xé t du... NS sách lý kinh - +V - Các thu phân chia theo (%) 10 NS Trung (khơng nhân; ngồi (khơng phí quy - - chi khác theo quy - Chi + pháp xun Các h cơng trì nh khác 11 - - - theo quy pháp sách xã lý; lý;
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện cư jút tỉnh đăk nông , Quản lý ngân sách trên địa bàn huyện cư jút tỉnh đăk nông

Từ khóa liên quan