Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND thành phố bắc ninh, TP bắc ninh

103 65 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 22:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ / ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI – NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO / BỘ NỘI VỤ ./ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN BÙI NAM HÀ NỘI – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan r n : L ghi h Ni h h h is h g C g, bấ ỳ h hh h h , số iệ g i g , h b i sở i i Uỷ b TS N u ễ B h g h ; h hữ g g ời i T h h hố N g h h h h , ó gồ gs g n t n gố õ c in T Nuễ ảu v T N nm LỜI CẢM ƠN T g ỏs hh h g ò g bi H h Ch h Q ố TS N u ễ hầ , biệ e ã i g bày gi ờgH i b ỏ ò g bi gi em h h h ỏ òg hó Ni h h N g, em iệ s s h h ghiệ Tơi xin b Phò g V i i gi H N i Đặ B ố ghi i số iệ , g ĩh Th Uỷ b g i h h hố số hò g, b i i ghiệ h g , ih g h h h hố Ni h, Chi hố g ã i iệ h g ghệ h Ni h, h h hố h i, g ấ g g i h i Uỷ b h h h hố Ni h Ti i i i i iệ gi ó g gó g Mặ h ù g g h g h , g ghiệ , b , g i h h h ệ i h i ã ó hi hiệ h ốg gh h, hữ g ó g gó hi i, b gi g hời ó h h h ã hữ g hiệ bằ g ấ s h g hể h hỏi hữ g hi b hầ T c i n Nuễ só , ấ b t n n m in T hiệ ảu v T N MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC H NH V MỞ ĐẦU CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TH HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 1.1 L n h 1.2 L h i h ghiệ CHƢƠNG 2: TH NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH 2.1 hi 2.2 Th g 2.3 Th g h h hố 2.4 Ph Ni h h h g U CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀNƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH .Q 3.2 Ninh 3.3 iể , Gi i igh , KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO h DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT STT Kệu ADSL CĐ BBT CNTT HĐN KCN QLV &ĐH TTĐT UBND 10 WAN 11 CEO DANH MỤC CÁC BẢNG g hs h h U N h h hố H h H h Số iệ h s Ninh t h T H h Hệ H h Gi H h 3.1 Ng H h Hệ hố g hầ Ni h i Uỷ bh L Ng h h h h i h i h hầ g gi , h h ih ó hiệ g hiệ số g h g Nh thơng tin, Đ iệ g hó ấ h h h iể i Ngh ngày 30/7/1994 i i h ih VIII i hấ h ố ,hh ố ”; Ch gĐ ghệ i h gC h ó g ầ iQ h số 36 00 QĐ-TTg i hh h h h h ừgb ghệ h h hiệ i hó g i gh ; gi i g g h , i , h g h Ch h h b gi i g b h h g g i, h h :c h g i i g ò h ổ g hể i i g hh h hiệ hữ g h g h i hiệ h i hó g ờgh ữ thơng tin i U N h Từ hữ g g ghệ h hó Th ĩh g i g ghệ h g hời, g ò ; h hs h b ò , hi ời g ầ hi g ghệ h g Nh g h ặ g trên, g g i i ầ g i g h h hố b g ghệ Ni h ( h h i h h g i , h ờg i g i iể h h hố hi iU N Nh h nghi iH iệ H h h h Q ố gi H N i, ầ g i g hời gi Nh g h iệ : Phò g g ghệ h q h g ấ hi i i q gh g h g h h hố, ó i c g i Ni h U N g i g ghệ h ; iệ i òq ầ h g , h , h hố Ninh, h i h Ch h g g hi Nh g i , hiệ g ó i ã b c g ghệ h V h h h 30 NQ-CP ngày (UBND) h h hố g ghệ h hi hệ hố g h h Ti h g công i Ngh g hiệ g i g h ổ g hể hi h h h h Ch - 00 g g ó h õ h h “t iể ” hay h h h h Nh Ch ệ Ch 00 - 0 h h h h h nh h h h h h bằ g g 8/11/2011 iệ ng c g Ni h; h gi h g ghệ h h g i g h g Qu n lý n in ” ể Tì Q s hời ũ g -Đ i: TS Ng h hữ g h g i i.Đ h i h h gồ g ghệ -Đ h ẩ g Th Mi h- ghi g i g ghệ h h g i hằ h h i ghiệ g g g ghệ h g i Đồ g hời ó h ãi g ối i gũ b h h 3.2 G ả p ô ệt ô 3.2.1 Nâ t ô t tro g ghệ h p â t o tạ Uỷ b o oạt độ ủ g i N ƣớ ứ dụ p ố B ệu quả N â dâ t t ứ v qu h i trò ủ v ệ ứ dụ ô ệ ƣớ M g ghệ h h i V tin gh -T g ờg h U N h h h Đồ thông tin, -Q g g h Tổ h thông tin gi iệ h h gi b - Ti g h b h ẩ b 82 h h h ũg g ờg g h h i -Đ h h hố b h h g , i g g h é hi Ni h h g g hể, g g ghệ h g g ghệ h he h ởgh h h g iể h h hữ g g iệ g ghệ h g i hiệ hiệ g iệ h h g g i g g U N iệ ổ h h , g hể ó h ấ h i h g i Đồ g hời ó h ấ s he h ởg hù h 3.2.2 G ả p ệt ô h h g h h ghệ ấ h h Ch h h ệ -V h ầg h g h iệ iể g ghệ ầ công iệ he Q s hi g g g h ối hiể g h h g ghệ h iể g i g % ổg hi g g ghệ h g gồ ih h h g i h g ghệ h g i ầg h 36 NQ-CP g h số h g, h i g g Ch h h g g h h g h g g Th h h hố i Ngh g i g h h -c 05 g g hiệ g ghệ he Ch h h g ih s h ờg h ih h hố; g hời -H g 04 g h h h h sở ,h h g ghệ h g i s hh h h 30 gồ s h đầu tƣ ƣờ h i he h h h g - U N h iể 80 QĐ-TTg h t tầ , g i iể í t - Nghi ghệ h p tà h hiệ h hi g, ố ầ sở h g ghệ h gồ ầ g i h : g g i… ể h he h h h ầg h ối g ghệ h U N 83 g g i :t g s h hiệ g h h; g, g ờg h h hố; ầ ầ , hiệ g ấ, h i hó h g hi h , b ốg ấ g h hệ hố g h i g g ghệ h gh h g hiệ b h h h h g i , hi g ghih M ƣờ -T g ờg iệ g ờg h h h i; b g g h h hố g hệ hố g hệ hố g g g t b h Th 04 h g i g h hb g g i; h hQ g ghệ h g ghệ h ẩ g h số h g i Ni h Đồ g hời, x ih h g g g i Q UBND gh g i g Ch h h h g i , hệ hố g gW N iệ hệ hố g , thông tin h h ib , hố, hệ hố g h ih h g hs g hữ g i số Nh ố oà i hb h, Cổ g gh g iU N t ệ i h g i iệ T g g i b 3.2.4 Củ g g h h h ờg g g g ghệ ƣớ công h h hố hh g CĐ h t iệ - Ti h ố g Ni h; - Đầ ghệ h h h t ô ih , h i 76 04 b h g h ấ Ti , ờg g g i ờgs g Ch h số 8-CT/TW ngày 16/9/2013 b Nh ệt ô i bảo g g i i ã g , h h h, đả g 456 QĐ-U N g t h số CT-TTg g , g Ni h iệ h T g; Ch ô b g iệ T Th h hố, i h hố 3.2.3 T g, hi ầ h h th h b g i h h hố ẩ Ni h, bi Ni h 84 Cổ g h g i iể công iệ hh -C g ố, iU N h iệ i Phò g V Y ầ b b ó h ih h hố hi ó g 3.2.5 Hồ sách Cầ s h hs ghệ h h g hằ i -X an ninh thông tin; -X ICT I he e h i gh -X iệ g g -X g g g - Nghi h h h, thông tin g h X h Ninh hằ ó hể g 3.2.6 T ệt -U N thông, Sở N i thông tin h gũ b h b g g ghệ g ỹ gs g g… ể h h h ghệ h g i -T b g h s g hệ g hố g bàn hầ h h hố thông ban hành -H h h g h hố 3.2.7 T ệp ứ - Đẩ T h h, b Ni h, Đ i b , qua Cổ g h th ể g g i ữ iệ ố gi gh g h ấ “C iệ g Sở Th i b h -X thông tin ƣớ, ủ dụ g hh h g h h t g h gi , sở i ờg i ih h h h ổ h b ổi h -T g ờgs h gi g h hiệ i h p ả h hi òg h gi g ờg g ghệ h hố ó h , ừg g i ố ế ủ tro , g g ghệ h ó g, ổ h gó , Nhà vệ ứ g ời h :X h qu Nh i g ghệ , ứ độ ò ổ h 87 g i g hiệ h i g h hiệ ệp t h h h , hù h ệt ô g iệ g i h gi ế h vp U N g ghệ h g h h s t h gi h h hố h g h h gi , ƣờ dâ h h h h; X Ni h iệ h g, Sở N i iể ô g g ể tr , g h g h , bi g gh h ghiệ iệ i sở ó g b g ời ô ờg 3.2.9 â dự g i g i T ƣờ h g h , g ời hi h h g g h i gh , h i g ghệ h g h ”, gi U N g g g ờg 3.2.8 T thông tin h g iệ g g gh iệ iể h, h ã, h g b, .) g -T iệ g gi i hiệ - Phối h h hố i h hổ h g h h h h h h hố i (Cổ g h iệ hiể bi , h h ghiệ -Đ g i h g i bằ g g g hi gi i ối h i h , g h hỏi hố Cổ g h Ni h h ặ h g i g h h, hU N - Nghi h h g 06 dân) hấ h g gi i h gi h iệ h h g i h g ó hi i hẹ h C h h h h ghi òg g gb h ,b s h số M-S h e h ấ , h () iể h h g ũg M- s eb hò g ; (f) ệ h i h gi 0, ( ), (e) he h iệ ; h ừ0 h i hiệ g b h g iể g ối 88 b Tấ g hó h h iệ i ấ h i ò g C M ể i số h h gi h h h h hể hi h g i hấ g; (b) h i g h hiệ i h hiệ hấ g ời i, h g ời ầ h “ h g hi g ó hể hỏi h iệ ã i hb h g , g ời ( ), (b) g ời iQ gh hi hi hi òg 4, ờgs i; (e) hời gi h i hời i hằ g b g hỏi iệ h iể b , g h ;() h g ời, g i h ghi h , b h gh h, h i.C e”- (M h h g i, g ời h h e h s g i g hi ầ ( ) số ầ b hẹ i h h h h gi s h i ò g h hiệ ổg websi e N i h e iệ Ni h gT h h h h s hò g h iể M-s sở ũ g h i gồ : ( ) Chấ h s h M-S h g ời iQ h h ũg s hấ g i ấ h b h h hố “ iể h i Th g i h h h hồ s h g iU N hi h h h h hố i h M h h : iể h h gi … s i p lên Ch , ó h i g i hấ i0 (f) gi g Q h g h g h h M M he hời gi h s Từ U N s h hó h ấ i h ổi h gi , g ể g iệ g h h h g ời hấ ó biệ h h g iệ h h hiệ h h h , ãh hữ g i, h h h h h, ó ó g h h h h h, biể g, he i hiệ g h g h ởg h số h hù h h gi s h i ò g g ời ầ i hể, is hi òg M h h : hệ hố g h h i ó hiệ hấ ũg h , ó h h iệ h s hấ gi i h hh , ũg h h h h h 00 iU N Q h gi s h i ò g Hình 3.1 Ng ời iU N Q (hệ hố g ã iể -Th h hố Hồ Ch Mi h) gi i h -Th h hố Hồ Ch Mi h 89 ổ h h h h h Nghĩ i h h , ỗi b h b g ể g ời ể g ời h gi s h i ò g: S , h h g, ghiệ g i h h iệ g ầ g ấ ); Th , biể gi g ời hi b ể gi i h Th g gi s iệ h b, i g h hiệ ổ h g ( sở g i h g ời h g i g h i, i hb h h gi i g iệ (số ầ gi i g iệ , hi h ổ h h gi i ỷ ệhi òg g ời hh h h h hũ g hi h h h h h (hi h hiể h 05 hệ ể ối i h h h h g hữ g ); Ti h gi s h i ò g h g g h g iệ ); Đ h gi i h gi h h h h h ( iệ h, hời gi h h h hs h g iệ h h h h); ấ h h i g h s h h h h, h gi i gb hấ , g b g h g ố h g ời , ể ó sở h i Đặ biệ , ghi , gó hầ g g i gũ g ” , đề uất 3.3 K ế 3.3.1 K ế đố vớ UBND T ,SởTô t Tru ề b h h ổ h hi thông -Đ gh U N i -Đ g i gh Sở Th ghệ h g ờgs thông tin , g h hiể bi , g h b T , g i ãi h , g ghệ h g i gh , h i h h h h T hb g h i h Đồ g hời gh g hấ h iể hi g g g ghệ h hối h g b g h b h công g ghệ h g i hiệ giữ hối h T h g tin, công Q h h i Sở N i V h ó g g ghệ Ni h 90 Ch h g i h Ni h Q ấ h 3, i U N h h h h h h ố ó b h iệ ” h Ni h, b iể , Đ h gh U N h , h g qu gh g g -T hi g nâng cao hiệ g - Phối h thông tin i i bi g h b g hh g g công g h ẩ h g i hiệ ó ể h ể ổi h, ó h Cổ g h ghệ h iệ i ó i h h, g …, hối h g h iể g h hi g i iệ h h hố h 91 i g h h ĩh p ố i g g hệ hố g h g i hệ hố g UBND t h g h g ghệ h ih hối h b g h h hệ hố g , hệ hố g hầ g g g iệ ; s iệ số g i h i hiệ sở ữ iệ ờgs hi h ch g ghệ h h , v t uộ , iể N ối bố s hh g 3.3.3 Đố vớ g h hs g ời Ni h p ốB Ni h s g in Đồ g hời, ấ ghệ h g i -Đ h hố ấ g ầ h h hố đố vớ UBND t g ghệ h b iệ 3.3.2 K ế h iệ “C g g ấ T g g hữ g iể g g gi i h b ghệ h g ờg b , h g t g g g iể , gi òg g h h hi 92 KẾT LUẬN Hiệ ghệ h Nh , g i i i ã h ò g g h Ni h hữ g g V iệ h g công nghệ h g i V i i iU N h h iể h h hố iể Ninh, Q g ghệ h b g g ghệ h õ hữ g h g ghệ h hằ g U N g i h T g g i ấ g ói h g g g b g ghệ h óg ẩ i ò h g g g U N g g i h iU N h, iU N i h h hố g h h hố, ó h h hố g g hiệ h ấ b h h h g g i Ni h g i h h b ih Nh g ghệ h h g i ih g ghệ h ghi Ni h Q hi ò h hố ầ gh h ấ ổi h Nh Ni h” h .L hằ h g i g h gi i h hi hi i h ò g ghệ h g gi i h ,vi g, công g i s gi h h h ầ g h hấ ấ b i “ Hiệ ầ h ữ s h g ỷ ã h h ó hiệ g h ih i g hấ h h hố g hh h hiệ Ni h ói i h g g h gi i, Đặ biệ , h ih công ghệ h h hi h h h hố h i ò gh , Việ N g g hể hiệ g h g g Ni h g g g hữ g i gi h g, h gs theo , V i hữ g ghi ó g gó số gi h i h hiệ cơng tác h h g 93 hiệ g g ghệ h g i g i U N h h hố g b g g ghệ h i gó g hầ i h hiệ h h g h gi i b h g iệ ẩ h hố g is h Ni h s h h h hố , gi i iệ gh U N Việ N i g i ố h g i i Nó s g ghệ h ói h Ni h N Ni h ghiệ h, ã h i ổi 94 g h h h i ói i g g bằ g, ấ i ĩh g ó Ni h g hời gi , i h iể i, g s h i i oa ọc v côn n ip Ch h h ( 993), Ch TT nước ta tron ứn dụn Ch h h ( ), vi c qu đn tin n t n Ch c ươn 2020, H N i Ch Th h h Qố Th 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006, H 57 iai đoạn 10 Th TT v 95 11 n T ủ tướn đn c quan 12 ngày 22/6/201 in đến n m 13 n n“ ưa Vi t N i 14 Ni h 15 16 Websi e 17 Websi e C 18 Cổ g 19 Cổ g h 20 T www.skhdt.bacninh.gov.vn 96 ... HÀNH CHÍNH QUỐC GIA NGUYỄN THỊ NGA HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG... TH NGHỆ THÔNG TIN TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC NINH 2.1 hi 2.2 Th g 2.3 Th g h h hố 2.4 Ph Ni h h h g U CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀNƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG... g g ghệ h Ch g 3: G g ghệ h CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TH C TIỄN HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƢỚC 1.1 L ủ độ u u qu ứ dụ ô ệt ô t
- Xem thêm -

Xem thêm: Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND thành phố bắc ninh, TP bắc ninh , Hiệu quả quản lý nhà nước về ứng dụng công nghệ thông tin tại UBND thành phố bắc ninh, TP bắc ninh

Từ khóa liên quan