Đánh giá viên chức các bảo tàng thuộc sở văn hóa và thể thao tp HCM theo kết quả công việc

190 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 21:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … … … …/ … … … … … … / … … H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A CAO THỊ HẢI VÂN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CÁC BẢO TÀNG THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ ……… …/ ……… … … … / … … H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A CAO THỊ HẢI VÂN ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CÁC BẢO TÀNG THUỘC SỞ VĂN HĨA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG Mã số: 60 34 04 03 NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC TS Nguyễn Thị Vân Hƣơng THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu Luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Những nội dung nghiên cứu chưa cơng bố hình thức Nếu sai sót tơi hồn tồn chịu trách nhiệm TÁC GIẢ LUẬN VĂN Cao Thị Hải Vân I LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, nghiên cứu thực luận văn này, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình quan, đơn vị cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến tập thể, cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ Trước hết, xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Học viện Hành Quốc gia, Khoa sau đại học Quý Thầy, Cô giáo tạo kiện thuận lợi trang bị kiến thức bổ ích cho tơi suốt q trình học tập trường Với lòng biết ơn chân thành sâu sắc nhất, xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Thị Vân Hương – Cô trực tiếp hướng dẫn khoa học, tận tâm, ân cần dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn Phòng Tổ chức Cán Sở, Phòng Di sản Văn hóa Sở, Ban giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Tp.HCM, Ban Giám đốc Bảo tàng Lịch Sử, Ban Giám đốc Bảo tàng Tp.HCM, Lãnh đạo Bảo tàng Mỹ thuật, Ban Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Ban Giám đốc Bảo tàng Phụ Nữ Nam Bộ tồn thể cơng chức, viên chức bảo tàng Anh/ Chị đồng nghiệp tôi, đặc biệt Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp tư liệu, trả lời bảng hỏi, vấn … động viên, giúp đỡ nhiệt tình, đóng góp nhiều ý kiến q báu để tơi hồn thành luận văn Do thời gian, khả nghiên cứu có hạn, Luận văn hẳn khơng tránh khỏi sơ suất, thiếu sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến Q Thầy Cơ anh/ chị đồng nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2017 Học viên Cao Thị Hải Vân II MỤC LỤC trang Trang phụ bìa Lời cam đoan I Lời cảm ơn II Mục lục III Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt IV Danh mục bảng V Danh mục hình vẽ, đồ thị VI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 12 Phương Pháp luận phương pháp nghiên cứu 13 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 14 Kết cấu luận văn 14 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO TÀNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 15 1.1 Viên chức đánh giá viên chức 15 1.1.1 Viên chức 15 1.1.2 Đánh giá 16 1.1.3 Đánh giá viên chức 17 1.1.4 Vai trò ý nghĩa đánh giá viên chức 19 1.2 Đánh giá viên chức ngành bảo tàng theo kết công việc 25 1.2.1 Viên chức ngành bảo tàng 25 1.2.2 Đặc điểm, vai trò viên chức bảo tàng 26 1.2.3 Đánh giá viên chức ngành bảo tàng theo vị trí cơng việc .29 1.2.4 Quy trình đánh giá viên chức bảo tàng theo kết công việc 33 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác đánh giá viên chức theo kết công việc 37 1.3.1 Nhóm yếu tố khách quan 37 1.3.2 Nhóm yếu tố chủ quan 39 1.4 Sự cần thiết đánh giá viên chức bảo tàng theo kết công việc 41 III Chƣơng 2: THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC TẠI CÁC BẢO TÀNG THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 45 2.1 Giới thiệu chung bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh .45 2.1.1 Chức bảo tàng 45 2.1.2 Giới thiệu bảo tàng thuộc Sở 46 2.2 Thực trạng đội ngũ viên chức đánh giá viên chức 50 2.2.1 Thực trạng đội ngũ viên chức 50 2.2.2 Thực trạng đánh giá viên chức 58 2.3 Đánh giá chung 74 2.3.1 Những kết đạt 74 2.3.2 Những tồn nguyên nhân 77 Chƣơng 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM ÁP DỤNG ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC CÁC BẢO TÀNG THUỘC SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO KẾT QUẢ CƠNG VIỆC 88 3.1 Định hướng 88 3.1.1 Đánh giá sử dụng cán theo tư tưởng Hồ Chí Minh .88 3.1.2 Quan điểm Đảng Nhà nước đánh giá cán bộ, công chức, viên chức 91 3.2 Giải pháp đánh giá viên chức bảo tàng theo kết công việc .94 3.2.1 Nâng cao nhận thức thân viên chức người tham gia đánh giá tầm quan trọng đánh giá theo kết công việc 94 3.2.2 Đề cao trách nhiệm người đứng đầu 97 3.2.3 Xây dựng hệ thống đánh giá viên chức bảo tàng thuộc Sở theo kết công việc 102 3.2.4 Xây dựng quy chế trả lương theo kết thực công việc 110 3.2.5 Ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá viên chức theo kết công việc 113 3.2.6 Xây dựng quy chế khen thưởng theo kết thực công việc 114 KẾT LUẬN 115 TÀI LIỆU THAM KHẢO 117 PHỤ LỤC 125 IV DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Cao Đẳng Đại Học Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Trung học Phổ thông Ủy Ban Nhân Dân V DANH MỤC CÁC BẢNG STT Ký hiệu Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 Bảng 2.8 Bảng 2.9 10 Bảng 3.1 11 Bảng 3.2 12 Bảng 3.3 13 Bảng 3.4 VI 10 Trong thời gian qua hài lòng khách tham quan người thuyết minh cơng tác trưng bày có tiêu chí quan trọng đánh giá viên chức hàng năm khơng? Vì sao? Sự hài lòng khách tham quan người thuyết minh công tác trưng bày sở đánh giá viên chức Và tiêu chí khác để việc đánh giá viên chức mang tính tồn diện, khách quan như: trình độ nghiên cứu khoa học, đề xuất sáng kiến khoa học, ý thức tự học tập, trau dồi kiến thức chun mơn lý luận trị, ý thức tổ chức k luật, tinh thần tích cực tham gia hoạt động đoàn thể… 159 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA SAU ĐẠI HỌC Phụ lục 5.7 BẢNG TRẢ LỜI Của Ông Trịnh Xuân Yên – Phó Giám đốc (Phụ trách) Bảo tàng Mỹ Thuật Thành phố Hồ Chí Minh Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá chung viên chức bảo tàng nơi anh/chị công tác nay? Theo yêu cầu cơng việc viên chức đơn vị có đáp ứng khơng? Về tổng thể viên chức đáp ứng nhiệm vụ theo kế hoạch đơn vị đề Tuy nhiên để đạt hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều vấn đề phải quan tâm như: mơi trường đào tạo; sách đại ngộ; hoàn cảnh điều kiện sống; tinh thần trách nhiệm.vv… Phân bố nhân phận có phù hợp số lượng chun mơn khơng? Có trường hợp người kiêm nhiệm nhiều công việc khơng? Vì có trường hợp Phân bổ nhân phận phù hợp mức tương đối ổn định, đa số viên chức làm việc có kiêm nhiệm tùy vào thời điểm, nhiệm vụ giao Vì đặc thù hoạt động Bảo tàng Bảo tàng thường thực việc đánh giá viên chức phận nào? Đánh giá viên chức thường thực theo kế hoach sáu tháng năm công tác, đánh giá theo mẫu quy định, cá nhân tự đánh giá, phòng chun mơn góp ý , chuyển Hội đồng thi đua quan cho ý kiến Công tác đánh giá viên chức bảo tàng có thuận lợi khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn Công tác đánh giá thuận lợi viên chức làm việc, phối hợp thương xuyên, môi trưừng công tác với nên dễ nhận rõ ưu 160 khuyết Khó khăn đánh giá theo mẫu không linh hoạt, cứng nhắc nễ nang, thiếu tinh thân đấu tranh xây dựng Trong công tác đánh giá viên chức đơn vị, theo anh/ chị tiêu chí đánh giá có phản ánh kết công việc viên chức chưa? Vì sao? Tiêu chí đánh giá chưa phản ánh hết thực chất kết phần trả lời câu nêu Tại quan đơn vị anh/ chị, có xây dựng tiêu chí đánh giá kết công việc viên chức không? Nếu có tiêu chí gì? Theo anh/chị công tác đánh giá viên chức, việc xây dựng tiêu chí để đánh giá viên chức phận có cần thiết khơng? Bảo tàng có sách khen thưởng, trả lương theo kết cơng việc khơng? Nếu có, sách gì? Anh/ chị có định hướng cho bảo tàng việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển viên chức bảo tàng? Việc quy hoạch đào tạo bồi dưỡng bảo tàng ý có kế hoạch quy hoạch cụ thể, thực nhiều chương trình đào tạo 10 Trong thời gian qua hài lòng khách tham quan người thuyết minh cơng tác trưng bày có tiêu chí quan trọng đánh giá viên chức hàng năm khơng? Vì sao? Tiêu chí đánh giá viên chức phận đánh giá theo chuyên môn phận đó, cơng tác hướng dẫn khách, cơng tác trưng bày phận để đánh giá cho người thực chun mơn 161 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA SAU ĐẠI HỌC Phụ lục 5.8 BẢNG TRẢ LỜI Của Bà Huỳnh Ngọc Vân – Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá chung viên chức bảo tàng nơi anh/chị công tác nay? Theo u cầu cơng việc viên chức đơn vị có đáp ứng khơng? - Có tinh thần trách nhiệm; - Có khả chun mơn tốt; - Ý thức tổ chức k luật tốt Phân bố nhân phận có phù hợp số lượng chun mơn khơng? Có trường hợp người kiêm nhiệm nhiều cơng việc khơng? Vì có trường hợp - Phân bố nhân phận có phù hợp số lượng chun mơn - Có trường hợp kiêm nhiệm nhiều công việc Lý do: nhiều kiêm nhiệm để giảm chi phí người Bảo tàng thường thực việc đánh giá viên chức phận nào? - Hàng quý xét hệ số TNTT từ Phòng đến Hội đồng quan - Hàng năm xét thi đua đánh giá viên chức người lao động từ Phòng đến Hội đồng quan Cơng tác đánh giá viên chức bảo tàng có thuận lợi khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn - Thuận lợi: Đánh giá xác gắn liền với quyền lợi vật chất - Khó khăn: CBVC – NLĐ nể nang Trong cơng tác đánh giá viên chức đơn vị, theo anh/ chị tiêu chí đánh giá có phản ánh kết cơng việc viên chức chưa? Vì sao? 162 Có, tiêu chí xây dựng từ sở, bổ sung theo thực tế, xét lý lẫn tình Tại quan đơn vị anh/ chị, có xây dựng tiêu chí đánh giá kết cơng việc viên chức khơng? Nếu có tiêu chí gì? Theo anh/chị công tác đánh giá viên chức, việc xây dựng tiêu chí để đánh giá viên chức phận có cần thiết khơng? - Khơng, nên xây dựng tiêu chí chung cho tồn quan Khi xét chun môn ý đến đặc điểm phận Bảo tàng có sách khen thưởng, trả lương theo kết cơng việc khơng? Nếu có, sách gì? Anh/ chị có định hướng cho bảo tàng việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển viên chức bảo tàng? Bảo tàng xây dựng kế hoạch đào tạo – bồi dưỡng giai đoạn 2016 - 2020 10 Trong thời gian qua hài lòng khách tham quan người thuyết minh cơng tác trưng bày có tiêu chí quan trọng đánh giá viên chức hàng năm khơng? Vì sao? Cũng tiêu chí quan trọng Bảo tàng đơng khách 163 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA SAU ĐẠI HỌC Phụ lục 5.9 BẢNG TRẢ LỜI Của Th.S Nguyễn Trần Tâm Hà - Phó Giám đốc Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá chung viên chức bảo tàng nơi anh/chị công tác nay? Theo yêu cầu công việc viên chức đơn vị có đáp ứng đƣợc khơng? Nhìn chung, đại phận viên chức BTCTCT vững trình độ chun mơn, đáp ứng yêu cầu chất lượng công việc Tuy nhiên, đơi lúc họ thiếu tính chủ động nên chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ Phân bố nhân phận có phù hợp số lƣợng chun mơn khơng? Có trƣờng hợp ngƣời kiêm nhiệm nhiều cơng việc khơng? Vì có trƣờng hợp nhƣ trên? Nhìn chung nhân phân bố phận phù hợp số lượng chuyên môn, tình trạng trình độ viên chức khơng đồng đều, có trường hợp đáp ứng tốt u cầu nhiều cơng việc, trái lại có số phân cơng số cơng việc định Ngồi có số trường hợp phải kiêm nhiệm nhiều công việc nhằm hạn chế việc tăng số lượng người làm việc, giảm chi phí hành Bảo tàng thƣờng thực việc đánh giá viên chức phận nhƣ nào? Hiện việc đánh giá viên chức hàng năm thực theo trình tự sau: thủ trưởng trực tiếp nhận định, đánh giá dựa vào kết cá nhân viên chức tự kiểm điểm kết học tập, cơng tác năm; tập thể phòng nơi viên chức cơng tác góp ý, trưởng phòng nhận xét, đánh giá thủ trưởng đơn vị kết luận 164 Đối với kết thực công việc hàng ngày, việc đánh giá lãnh đạo quản lý trực tiếp viên chức nhận xét, đánh giá Công tác đánh giá viên chức bảo tàng có thuận lợi khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn Khơng riêng Bảo tàng mà tất đơn vị đánh giá viên chức dựa vào Nghị định số 56/2015/NĐ-CP đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Đồng thời hàng năm Sở chủ quản có hướng dẫn quy trình Tuy nhiên, văn quy phạm pháp luật hướng dẫn này, tiêu chí phân loại quy định khái quát; đơn vị chưa có tiêu chí cụ thể tình hình, đặc thù riêng đơn vị nên việc đánh giá thiên “định tính” Trong công tác đánh giá viên chức đơn vị, theo anh/ chị tiêu chí đánh giá có phản ánh đƣợc kết cơng việc viên chức chƣa? Vì sao? Như nêu trên, tiêu chí đánh giá “chung chung”, “định tính”, chưa phản ánh cụ thể kết cơng việc viên chức Nhưng dù vậy, thực tế kết đánh giá viên chức phản ánh phần kết công việc viên chức Bởi lẽ lãnh đạo đơn vị nắm sâu sát tính chất công việc, kết công việc hàng ngày nên đưa kết phân loại có phân hóa rõ ràng, đánh giá theo thực chất, trội phân loại xuất sắc, tốt phân loại tốt, v.v… Tại quan đơn vị anh/ chị, có xây dựng tiêu chí đánh giá kết cơng việc viên chức khơng? Nếu có tiêu chí gì? Hiện Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh chưa xây dựng tiêu chí đánh giá kết cơng việc viên chức Theo anh/chị công tác đánh giá viên chức, việc xây dựng tiêu chí để đánh giá viên chức phận có cần thiết không? 165 Rất cần thiết việc khó, cần thời gian cơng sức đầu tư; chí cần phải xây dựng tiêu chí đánh giá kết cơng việc vị trí việc làm cụ thể Bảo tàng có sách khen thƣởng, trả lƣơng theo kết công việc không? Nếu có, sách gì? Hàng q, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh họp Hội đồng quan (gồm cấp ủy, ban giám đốc, người đứng đầu hai đoàn thể) để xét hệ số thu nhập tăng thêm cá nhân kết công tác quý trước (trên sở kết họp nhận xét, đánh giá phận) Cá nhân có thành tích vượt trội, cá nhân có sai phạm quý xem xét cộng/trừ điểm để tính thu nhập Đây xem sách trả thu nhập theo kết cơng việc mà Bảo tàng áp dụng Anh/ chị có định hƣớng cho bảo tàng việc đào tạo, bồi dƣỡng, quy hoạch phát triển viên chức bảo tàng? Do chuyển công tác Bảo tàng không lâu nên cần thêm thời gian để có định hướng phù hợp 10 Trong thời gian qua hài lòng khách tham quan ngƣời thuyết minh cơng tác trƣng bày có tiêu chí quan trọng đánh giá viên chức hàng năm không? Vì sao? Hiện cơng việc phục vụ khách tham quan công việc trưng bày xem “bề nổi” hoạt động Bảo tàng Chính nên chưa quy định thành tiêu chí thực thành công triển lãm, thu hút khách tham quan đơng đảo cá nhân tham gia vào công việc đánh giá cao, chứng tỏ thành tích vượt trội so với phận khác 166 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA SAU ĐẠI HỌC Phụ lục 10 BẢNG TRẢ LỜI Của Ths Nguyễn Thị Thắm – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá chung viên chức bảo tàng nơi anh/chị công tác nay? Theo u cầu cơng việc viên chức có đáp ứng khơng? Viên chức người lao động công tác Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ hầu hết có trình độ chun môn phù hợp với công việc, am hiểu tâm huyết với hoạt động bảo tàng Với chức năng, nhiệm vụ Bảo tàng Quy định cụ thể Qui chế làm việc đội ngũ cán bộ, viên chức người lao động đáp ứng yêu cầu công việc hướng phát triển bảo tàng thời gian tới Phân bố nhân phận có phù hợp số lượng chun mơn khơng? Có trường hợp người kiêm nhiệm nhiều cơng việc khơng? Vì có trường hợp Nhân phòng phân bố phù hợp với yêu cầu chức nhiệm vụ hoạt động phòng Viên chức bảo tàng người lao động Ban giám đốc giao nhiệm vụ phải đạt yêu cầu: “giỏi việc, biết nhiều việc”, nhằm đáp ứng cho việc xếp đội ngũ cán cần thiết hỗ trợ cơng việc phòng chun mơn, viên chức với viên chức Bảo tàng thường thực việc đánh giá viên chức phận nào? Căn vào ba tiêu chí: - Một, sở hoàn thành nhiệm vụ chuyên mơn phòng, tập thể mà viên chức làm việc Đánh giá tập thể trước 167 - Hai là, vai trò viên chức việc thực góp phần thực nhiệm vụ chun mơn phòng - Ba sáng kiến giải pháp cụ thể mà viên chức đăng ký hiệu cụ thể Khuyến khích sáng kiến mang tính đột phá Công tác đánh giá viên chức bảo tàng có thuận lợi khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn Thuận lợi khó khăn bản, là, tinh thần làm việc theo nhóm (phòng chun mơn) phát huy tính đồn kết, chồng việc cho Chính điều khó khăn xem xét đánh giá sáng kiến, giải pháp viên chức Tinh thần hỗ trợ, tạo bệ phóng (nhường) sáng kiến thi đua cản trở việc phát huy sáng kiến viên chức Bảo tàng có sách khen thưởng, trả lương theo kết cơng việc khơng? Nếu có, sách gì? Bảo tàng có sách khen thưởng đột xuất cho viên chức có sáng kiến đột phá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, việc khen thưởng thực cuối năm Ngoài ra, nguồn thu hạn chế nên Bảo tàng khơng có hình thức khen thưởng khác 168 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA KHOA SAU ĐẠI HỌC Phụ lục 5.11 BẢNG TRẢ LỜI Của Ts Nguyễn Thị Hiển Linh – Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Anh/chị vui lòng cho biết đánh giá chung viên chức bảo tàng nơi anh/chị công tác nay? Theo yêu cầu công việc viên chức đơn vị có đáp ứng không? Viên chức bảo tàng đào tạo bản, đáp ứng yêu cầu với cơng việc, đam mê nghề nghiệp chưa Phân bố nhân phận có phù hợp số lượng chun mơn khơng? Có trường hợp người kiêm nhiệm nhiều công việc không? Vì có trường hợp Phân số nhân bảo tàng phù hợp mặt số lượng (dựa số lượng viên chức điều phối) chưa phù hợp chun mơn, quan thiếu nhân Bảo tàng thường thực việc đánh giá viên chức phận nào? Các phận đề cử nhân sau thảo luận xem xét kết công việc năm, đánh giá, nhận xét Công tác đánh giá viên chức bảo tàng có thuận lợi khó khăn gì? Ngun nhân khó khăn Thuận lợi có tiêu chí rõ ràng, khơng thuận lợi bị khống chế số lượng phần trăm Trong công tác đánh giá viên chức đơn vị, theo anh/chị tiêu chí đánh giá có phản ánh kết công việc viên chức chưa? Vì sao? Theo tơi chưa, quy định t lệ % đề cử 169 Tại quan đơn vị anh/chị, có xây dựng tiêu chí đánh giá kết công việc viên chức khơng? Nếu có tiêu chí gì? Dựa luật lao động quy chế bảo tàng để đề tiêu chí đánh giá Ví dụ: Có sáng kiến sáng tạo cơng việc Theo anh/chị công tác đánh giá viên chức, việc xây dựng tiêu chí để đánh giá viên chức phận có cần thiết khơng? Bảo tàng có sách khen thưởng, trả lương theo kết cơng việc khơng? Nếu có, sách ? Anh/chị có định hướng cho bảo tàng việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch phát triển viên chức bảo tàng? Quan điểm chọn cán bảo tàng từ khâu phải người đào tạo chuẩn chức nghề nghiệp, nên không đào tạo Riêng phần bồi dưỡng hàng năm bảo tàng cử cán học thêm kỹ thực hành (một cách chuyên nghiệp) Quy hoạch phát triển viên chức chun mơn phải theo tiêu chí điểm cộng cho niềm đam mê nghề nghiệp 10 Trong thời gian qua hài lòng khách tham quan người thuyết minh công tác trưng bày có tiêu chí quan trọng đánh giá viên chức hàng năm khơng? Vì sao? Với viên chức phòng Tun truyền chịu trách nhiệm cơng tác giáo dục quảng bá bảo tàng có, với viên chức thuyết minh trưng bày chưa Vì quy chế lao động bảo tàng chưa đặt quy định 170 PHỤ LỤC THỐNG KÊ SỐ LIỆU Stt Đơn vị Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TPHCM Bảo tàng Tôn Đức Thắng Bảo tàng Lịch sử TPHCM Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM Bảo tàng Chứng tích chiến tranh Bảo tàng Phụ nữ Nam Tổng cộng 172 ... dụng đánh giá viên chức bảo tàng thuộc Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh theo kết công việc 14 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO TÀNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 1.1 Viên chức. .. luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận đánh giá viên chức đánh giá viên chức ngành bảo tàng theo kết công việc Chương 2: Thực trạng đánh giá viên chức bảo tàng thuộc Sở Văn hóa & Thể thao. .. văn 14 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC NGÀNH BẢO TÀNG THEO KẾT QUẢ CÔNG VIỆC 15 1.1 Viên chức đánh giá viên chức 15 1.1.1 Viên chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá viên chức các bảo tàng thuộc sở văn hóa và thể thao tp HCM theo kết quả công việc , Đánh giá viên chức các bảo tàng thuộc sở văn hóa và thể thao tp HCM theo kết quả công việc