Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân dân thị xã sơn tây, thành phố hà nội

141 49 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 21:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHƯƠNG VĂN TÁM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CÔNG HÀ NỘI - NĂM 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PHƯƠNG VĂN TÁM CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VĂN HẬU HÀ NỘI - NĂM 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan ḷn văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc xuất xứ Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Học viên Phương Văn Tám LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, Em xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Văn Hậu tận tình hướng dẫn suốt trình thực luận văn tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn quý Thầy, Cô Học viện tận tình truyền đạt kiến thức thời gian em học tập Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, cán bộ, công chức UBND thị xã Sơn Tây tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình thu thập tài liệu, tìm hiểu hoạt đợng nghiệp vụ để em hoàn thiện đề tài nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 15 tháng năm 2016 Học viên Phương Văn Tám MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP11 1.1 Những vấn đề chung thủ tục hành 11 1.1.1 Khái niệm thủ tục hành 11 1.1.2 Vai trò thủ tục hành 13 1.1.2.1 Vai trò thủ tục hành quản lý Nhà nước 13 1.1.2.2 Vai trò thủ tục hành cơng dân xã hội 16 1.1.3 Đặc điểm phân loại thủ tục hành 17 1.1.3.1 Đặc điểm thủ tục hành .17 1.1.3.2 Phân loại thủ tục hành 18 1.2 Những vấn đề chung cải cách thủ tục hành 20 1.2.1 Nợi dung sở pháp lý triển khai thực cải cách thủ tục hành 20 1.2.2 Nguyên tắc cải cách thủ tục hành .22 1.3 Cải cách thủ tục hành theo chế “mợt cửa, mợt cửa liên thông”trong lĩnh vực tư pháp 24 1.3.1 Cơ chế “một cửa” 25 1.3.2 Cơ chế “một cửa liên thông” 31 1.3.3 Nguyên tắc thực chế “Một cửa, một cửa liên thông” 37 1.3.4 So sánh chế “Một cửa, một cửa liên thông” với chế “Một cửa, một dấu” 38 1.3.5 Cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp 41 1.3.4.1 Mục đích việc cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp41 1.3.4.2 Yêu cầu việc cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp 42 1.3.4.3 Các thủ tục hành lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải ủy ban nhân dân cấp huyện 44 TIỂU KẾT CHƯƠNG 46 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 47 2.1 Tởng quan tình hình cải cách hành Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 47 2.1.1 Đặc điểm chung điều kiện tự nhiên tình hình phát triển kinh tế xã hội thị xã Sơn Tây 47 2.1.2 Tình hình cải cách hành Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 50 2.1.2.1 Công tác lãnh đạo, đạo .50 2.1.2.2 Cải cách thể chế 51 2.1.2.3 Cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa” .52 2.1.2.4 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước 53 2.1.2.5 Xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 54 2.1.2.6 Cải cách tài cơng 55 2.1.2.7 Hiện đại hóa hành 56 2.2 Thực trạng cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 57 2.2.1 Thực trạng việc thực thủ tục hành Ủy ban nhân dân thị xã trước thực chế “một cửa liên thông” 57 2.2.2 Triển khai mơ hình “mợt cửa liên thông” Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 59 2.2.2.1 Mục đích, yêu cầu xây dựng mơ hình “một cửa liên thơng” 59 2.2.2.2 Xây dựng mơ hình “một cửa liên thơng” Ủy ban nhân dân thị xã Sơn tây 61 2.2.2.3 Quy trình thực mơ hình “một cửa liên thông” 65 2.2.2.4 Quy chế hoạt động Bộ phận “một cửa liên thông” Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn Tây 67 2.2.2.5 Mối quan hệ Bộ phận “một cửa liên thông” UBND thị xã với lãnh đạo, phòng ban chun mơn 68 2.2.2.5 Kết giải thủ tục hành lĩnh vực tư pháp theo chế “một cửa liên thông” 70 2.3 Đánh giá thực trạng cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp theo chế một cửa, một cửa liên thông Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn tây, Thành phố Hà Nội 74 2.3.1 Những kết đạt 75 2.3.2 Những hạn chế .80 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 82 2.4 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành mợt số địa phương học kinh nghiệm cho thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 83 2.4.1 Kinh nghiệm cải cách thủ tục hành mợt số địa phương 83 2.4.1.1 Tại Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình 83 2.4.1.2 Tại Ủy ban nhân dân quận Ngơ Quyền – thành phố Hải Phòng 85 2.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây 86 TIỂU KẾT CHƯƠNG 89 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ SƠN TÂY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 91 3.1 Phương hướng nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây 91 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây 94 3.2.1 Căn để đề xuất giải pháp 94 3.2.2 Các giải pháp .97 3.2.2.1 Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành 97 3.2.2.2 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành địa bàn thị xã 99 3.2.2.3 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã 101 3.2.2.4 Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2015 q trình giải thủ tục hành 103 3.2.2.5 Tiếp tục đơn giản, cơng khai, minh bạch hóa thủ tục hành 105 3.2.2.6 Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý nâng cao trách nhiệm người đứng đầu 105 3.2.2.7 Giải pháp đầu tư sở vật chất 106 3.2.2.8 Giải pháp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 107 3.3 Kiến nghị 107 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 107 3.3.2 Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây 108 TIỂU KẾT CHƯƠNG 110 KẾT LUẬN 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 PHỤ LỤC 119 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CBCCVC Cán bộ, công chức, viên chức CCHC Cải cách hành CNTT Cơng nghệ thơng tin CQNN Cơ quan nhà nước HCC Hành cơng HCNN Hành nhà nước TTHC Thủ tục hành TN&TKQ Tiếp nhận trả kết UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 So sánh chế “Một cửa, một cửa liên thông” với chế “Một cửa, một dấu” (nguồn: tác giả tổng hợp) 39 Bảng 2.1 Thống kê thiết bị sử dụng Bộ phận “một cửa liên thơng” 62 Bảng 2.2 Tình hình giải TTHC theo chế “một cửa liên thông” Bộ phận “một cửa liên thông” UBND thị xã Sơn Tây năm 2013 2014 71 Bảng 2.3 Giải TTHC lĩnh vực tư pháp Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây 71 Bảng 2.4 Ý kiến người dân giải TTHC lĩnh vực tư pháp Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây 76 thiết bị, máy móc phụ vụ cho việc giải thủ tục hành cũng cần thực thường xuyên, định kỳ để đảm bảo máy móc vận hành tốt, thơng suốt q trình thực cơng việc cán bợ, cơng chức - Đảm bảo phòng làm việc trang thiết bị cho bộ phận tiếp nhận trả kết với quy định điều 9, chương Quy chế thực chế một cửa, chế một cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ 3.2.2.8 Giải pháp tăng cường cơng tác kiểm tra, giám sát - Cán bộ, công chức thực thi công vụ bộ phận một cửa bộ phận chuyên môn thực chế độ báo cáo công việc cho lãnh đạo quan theo quy định Cần tăng cường công tác kiểm tra, tra cơng vụ giải thủ tục hành thường xuyên đột xuất để đảm bảo xử lý sai phạm cán bộ, công chức một cách kịp thời, tránh tiêu cực việc thực thi công vụ cán bợ, cơng chức có hình thức khuyến khích kịp thời cá nhân, bợ phận thực tốt nhiệm vụ giao - Tổ chức công dân giám sát hoạt đợng quan hành nhà nước cũng cán bợ, cơng chức bộ phận một cửa thông qua quy chế làm việc, quy trình, thủ tục, trách nhiệm niêm yết công khai quan - Lãnh đạo UBND thị xã cần thường xuyên tiến hành thu thập ý kiến, phản hồi từ phía người dân cũng cán bộ, công chức xây dựng thực thủ tục hành theo chế mợt cửa Từ ý kiến lãnh đạo rút nhiều kinh nghiệm, tiếp tục phát huy ưu điểm chế mang lại hay hạn chế nhược điểm giải công việc tổ chức, công dân 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ Hiện nay, tình trạng ban hành, sửa đởi, bở sung văn QPPL nhiều bất cập, diễn thường xuyên nhiều lại thiếu tính đồng bợ 107 thống nhất, thậm chí mâu thuẫn với Điều gây khó khăn cho quan HCNN việc giải TTHC thực tế diễn Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Để khắc phục tình trạng Chính phủ cần đẩy mạnh công tác đạo việc thực đề án đơn giản hóa TTHC lĩnh vực cụ thể để tạo điều kiện thuận lợi nhiều việc giải TTHC cho người dân tổ chức Thực cải cách TTHC theo mơ hình “mợt cửa liên thơng” đòi hỏi lực cũng tinh thần trách nhiệm đội ngũ CBCC phải nâng lên Áp dụng mơ hình việc giải TTHC khiến khối lượng công việc CBCC nhiều trước, đặc biệt CBCC làm việc trực tiếp Bộ phận TN&TKQ cấp huyện Do đó, Chính phủ cần nghiên cứu, sửa đởi sách tiền lương chế độ phụ cấp phù hợp để khuyến khích, đợng viên CBCC nêu cao tinh thần trách nhiệm, mang hết khả để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Đây cũng cách giúp CBCC sống lương mà khơng cần đến khoản thu nhập khác biểu tiêu cực thực nhiệm vụ Cũng cần nghiên cứu để tăng biên chế hợp lý cho cấp huyện địa phương thực chế “mợt cửa liên thơng” áp dụng mơ hình này, khối lượng cơng việc CBCC phòng ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện tăng lên nhiều Số lượng biên chế phải tính toán tuyển chọn, đào tạo kỹ lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc 3.3.2 Kiến nghị UBND Thành phố Hà Nội Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây Đề nghị UBND Thành phố Hà Nội nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho CBCC cấp huyện để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao hiệu hoạt động quan HCNN đội ngũ CBCC 108 Để nâng cao hiệu cải cách TTHC địa bàn, có TTHC lĩnh vực tư pháp, UBND thị xã Sơn Tây cần thực một số công việc sau: - Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách TTHC để quan HCNN, CBCC nhân dân hiểu ủng hộ cải cách TTHC, làm cho TTHC ngày đơn giản, thuận tiện cho người dân tổ chức - Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã; xây dựng Quy chế phối hợp việc giải TTHC, ngày hoàn thiện mơ hình “mợt cửa”, “mợt cửa liên thơng” UBND thị xã - Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đội ngũ CBCC, cán bộ trực trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ; động viên, khen thưởng kịp thời cán bộ làm tốt nhắc nhở cán bợ có hành vi vi phạm - Tăng cường kinh phí cho cơng tác cải cách TTHC, Bộ phận TN&TKQ Trang bị phương tiện làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã, sửa chữa kịp thời trang thiết bị làm việc bị hỏng; nâng cấp đường truyền mạng LAN thị xã 109 TIỂU KẾT CHƯƠNG Trong chương tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC nói chung, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp nói riêng UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Đồng thời tác giả cũng nêu mợt số kiến nghị Chính phủ, UBND Thành phố Hà Nội UBND thị xã Sơn Tây Các phương hướng bao gồm: Hoàn thiện thể chế quy định thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” áp dụng UBND cấp huyện; Kiện tồn tở chức hoạt đợng Bợ phận TN&TKQ theo mơ hình “mợt cửa”, “mợt cửa liên thơng” cấp huyện sở ban hành văn quy phạm quy định thiết lập hình thức kiểm sốt việc thực đầy đủ, quy định; Rà soát, chuẩn hóa TTHC, loại bỏ thủ tục, giấy tờ khơng cần thiết; Đảm bảo vai trò người đứng đầu quan HCNN công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực quy định cải cách TTHC theo chế “một cửa liên thông”; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để CBCC nhân dân có nhận thức đắn, đầy đủ quan điểm, chủ trương cải cách TTHC Đảng Nhà nước; thu hút tham gia tổ chức trị - xã hợi cơng dân cải cách TTHC; Nâng cao trình đợ, lực đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC; Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động quan HCNN đội ngũ CBCC; Thực đánh giá số CCHC cấp huyện năm với tiêu chí cụ thể Nhằm nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây năm tới, tác giả đề xuất giải pháp sau đây: Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành cấp ủy Đảng UBND thị xã; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành địa bàn thị xã; Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, người trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã; Áp dụng công 110 nghệ thông tin quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trình giải TTHC; Tiếp tục đơn giản, cơng khai, minh bạch hóa TTHC; Đẩy mạnh phân cơng, phân cấp quản lý nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Để làm sở thực giải pháp tác giả kiến nghị Chính phủ cần tăng cường công tác đạo ban hành văn QPPL, đẩy mạnh cải cách TTHC cụ thể đởi sách lương chế đợ đãi ngộ cho CBCC trực tiếp thực cải cách TTHC UBND Thành phố Hà Nội cần nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho CBCC cấp huyện để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị làm việc UBND thị xã Sơn Tây cần tăng cường công tác đạo, điều hành phòng ban chuyên môn thuộc UBND thị xã, xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động quan HCNN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đợi ngũ CBCC, Tăng cường kinh phí cho cơng tác cải cách TTHC, Bộ phận TN&TKQ 111 KẾT LUẬN Cải cách TTHC một nội dung quan tâm thể Chương trình tởng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 2020 Cải cách TTHC theo chế “một cửa’, “một cửa liên thông” mơ hình giải TTHC cho người dân tổ chức tiên tiến, tạo bước chuyển quan hệ quan HCNN với nhân dân Mơ hình “mợt cửa”, :mợt cửa liên thơng” mang lại hiệu rõ rệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước cũng giải nhu cầu tở chức cơng dân Cải cách TTHC nói chung, TTHC lĩnh vực tư pháp nói riêng UBND thị xã Sơn Tây năm qua đem lại kết bước đầu Mỗi phòng ban chuyên môn thuộc UBND, đơn vị sở chức nhiệm vụ triển khai thực công tác cải cách TTHC một cách hiệu quả, hướng đến đối tượng người dân để phục vụ Phần mềm xây dựng thống quy trình giải theo hệ thống Trên hệ thống mạng UBND thị xã ghi rõ quy trình, người tiếp nhận, người có thẩm quyền ký hồ sơ Trên hệ thống mạng công dân cũng theo dõi q trình giải hồ sơ hành từ Bợ phận TN&TKQ UBND thị xã Tồn bợ q trình giải TTHC cho tở chức, cơng dân kiểm sốt Tỷ lệ giải TTHC Bộ phận TN&TKQ hẹn cao nhiều so với trước, TTHC lĩnh vực tư pháp Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây tạo hình ảnh ấn tượng tốt, gần gũi, thân thiện công dân tổ chức Cải cách TTHC theo mô hình “mợt cửa”, “Mợt cửa liên thơng” UBND thị xã Sơn Tây giải pháp tích cực việc nâng cao hiệu quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, củng cố quyền sở, nâng cao vai trò phục vụ nhân dân 112 Cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây năm qua đạt kết bước đầu mợt số hạn chế cần phải khắc phục: Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách TTHC trọng thực hiệu chưa cao; Đội ngũ cán bộ , công chức làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã chưa thật đáp ứng yêu cầu; Sự phối hợp quan chuyên môn thuộc UBND thị xã việc giải TTHC chưa thật có hiệu Có nhiều nguyên nhân làm hạn chế hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã: Nhận thức, tư cải cách TTHC một bộ phận không nhỏ CBCC quan HCNN chậm đổi mới; Nhiều văn quy phạm pháp luật cấp Trung ương Thành phố chậm ban hành hướng dẫn thực ban hành thiếu đồng bộ, chồng chéo; Cơ sở vật chất Bợ phận TN&TKQ UBND thị xã quan tâm đầu tư chưa đổi đồng bộ; Cán bộ, công chức làm việc Bộ phận TN&TKQ phần lớn trẻ nên chưa có nhiều kinh nghiệm q trình giải cơng việc; Việc kiểm tra, giám sát việc thực nhiệm vụ cán bộ làm việc Bộ phận TN&TKQ chưa thường xuyên; Chế đợ sách cán bợ làm việc Bộ phận TN&TKQ, tiền lương thấp, chưa hợp lý, chưa tạo động làm việc cho CBCC Trong chương tác giả đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC nói chung, cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp nói riêng UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Trên sở phương hướng nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây năm tới, tác giả đề xuất giải pháp sau đây: Đẩy mạnh công tác đạo, điều hành cấp ủy Đảng UBND thị xã; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền cải cách thủ tục hành địa bàn thị xã; Nâng cao chất lượng đội ngũ 113 CBCC, người trực tiếp làm việc Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã; Áp dụng công nghệ thông tin quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001-2008 trình giải TTHC; Tiếp tục đơn giản, cơng khai, minh bạch hóa TTHC; Đẩy mạnh phân công, phân cấp quản lý nâng cao trách nhiệm người đứng đầu Để làm sở thực giải pháp tác giả kiến nghị Chính phủ cần tăng cường công tác đạo ban hành văn QPPL, đẩy mạnh cải cách TTHC cụ thể đởi sách lương chế độ đãi ngộ cho CBCC trực tiếp thực cải cách TTHC UBND Thành phố Hà Nội cần nghiên cứu, điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho CBCC cấp huyện để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị làm việc UBND thị xã Sơn Tây cần tăng cường công tác đạo, điều hành phòng ban chun mơn tḥc UBND thị xã, xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động quan HCNN, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt đợng đợi ngũ CBCC, Tăng cường kinh phí cho công tác cải cách TTHC, Bộ phận TN&TKQ 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Nội Vụ, (2012), Quyết định số 1383/QĐ-BNV 28/12/2012 Phê duyệt đề án “Xây dựng phương án đo lường hài lòng người dân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước”, Hà Nợi; Chính phủ, (2011), Nghị số 30c/NQ-CP 8/11/2011 việc ban hành “Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020”, Hà Nợi; Chính phủ, (2013), Nghị số 76/NQ-CP 13/6/2013 việc “Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị số 30c/NQ-CP 8/11/2011 Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011-2020”; Hà Nợi; Chính phủ, (2010), Nghị định số 63/2010/NĐ-CP 08/6/2010“về Kiểm sốt thủ tục hành chính”và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP sửa đổi bổ sung số điều Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Hà Nội; “Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam", NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội - 2011; Diệp Văn Sơn, (2006),“Cải cách hành – Những vấn đề cần biết” Hà Nợi, NXB Lao đợng; Đinh Duy Hòa, (2013), “Tổng quan cải cách hành chính” Chương trình bồi dưỡng cán bợ chun trách cải cách hành chính; Bợ nợi vụ; Nguyễn Văn Thâm Võ Kim Sơn, (2002),“Thủ tục hành chính: Lý luận thực tiễn”, NXB Chính trị quốc gia Hà Nợi; Đinh Duy Hòa, (2008), “Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quản lý máy nhà nước” Cẩm nang tổ chức cải cách hành Bợ Nợi vụ Hà Nợi; 10 Học viện Hành (2012), Giáo trình Thủ tục hành chính, Nxb Khoa học kỹ tḥt, Hà Nợi 115 11 Học viện Hành Quốc gia, (2003),“Nâng cao lực triển khai cải cách hành quan hành đơn vị nghiệp” Nxb Hành Hà Nợi; 12 Học viện Hành Quốc gia, (2004),“Những vấn đề thủ tục hành chính” NXB Giáo dục Hà Nợi; 13 Học viện Hành (2012), Đo lường đánh giá hiệu quản lý hành nhà nước - thành tựu giới ứng dụng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 14 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 Chính phủ việc kiểm sốt thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15/4/2013 Chính phủ sửa đởi, bở sung mợt số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 15 Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 UBND Thành phố Hà Nội việc công bố TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải UBND cấp sở, huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội 16 Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 UBND Thành phố Hà Nội việc công bố TTHC ban hành/TTHC sửa đổi, bổ sung thay TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nợi 17 Thủ tướng Chính phủ, (2001),“Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg ngày 17/9/2001 việc ban hành phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010”, Hà Nội; 18 Thang Văn Phúc, (2001), “Cải cách hành nhà nước - thực trạng, nguyên nhân giải pháp”, NXB Chính trị quốc gia Hà Nợi; 116 19 Thủ tướng Chính phủ, (2003), Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg 4/9/2003 việc “Ban hành Quy chế thực chế “một cửa” quan hành Nhà nước địa phương”; 20 Thủ tướng Chính phủ, (2007), “Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg 22/6/2007 việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liêng thơng quan hành Nhà nước địa phương”; 21 Thủ tướng Chính phủ, (2010),“Quyết định số 1605/2010/QĐ-TTg 27/8/2010 việc “Phê duyệt chương trình quốc gia ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động quan nhà nước giai đoạn 2011-2015”, Hà Nợi; 22 Thủ tướng Chính phủ, (2003), “Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg 4/9/2003 việc ban hành Quy chế thực chế “một cửa” quan hành nhà nước địa phương”, Hà Nợi; 23.Thủ tướng Chính phủ, (2012),“Quyết định số 1557/2012/QĐ-TTg 18/10/2012 việc phê duyệt đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” Hà Nợi; 24 Thủ tướng Chính phủ, (2016), “Chỉ thị số 26/CT-TTg 5/9/2016 tăng cường kỷ luật kỷ cương quan HCNN cấp; 25 Thủ tướng Chính phủ, (2015), “Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 việc ban hành “Quy chế thực chế cửa, chế cửa liêng thông quan hành nhà nước địa phương”, Hà Nợi; 26 Thủ tướng Chính phủ, (2015) “Chỉ thị số 13/CT-TTg 10/6/2015 việc “Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu quan hành nhà nước cấp cơng tác cải cách thủ tục hành chính”, Hà Nợi; 27 Thủ tướng Chính phủ, (2013), Quyết định số 896/QĐ-TTg 08/6/2013 việc “Phê duyệt đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ cơng dân sở liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020”, Hà Nội; 117 28 Thủ tướng Chính phủ, (2015), Quyết định số 08/QĐ-TTg 6/01/2015 việc “Ban hành Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành trọng tâm năm 2015 Thủ tướng Chính phủ”, Hà Nội; 29 Võ Kim Sơn, (2012), “Nâng cao lực thực thi công vụ cán bộ, công chức – thách thức cải cách hành Việt Nam” Quản lý nhà nước, Học viện Hành Quốc gia 30 Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội (2010), Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 4/6/2010 UBND Thành phố Hà Nội việc phê duyệt Đề án thực chế “một cửa liên thông” UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 31 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây (2012), Quyết định số 338/QĐUBND ngày 11/5/2012 UBND thị xã việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Bộ phận TH&TKQ theo chế một cửa liên thông UBND thị xã 32 Ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Báo cáo số 105/BC-UBND ngày 25/6/2015 “Sơ kết công tác CCHC nhà nước giai đoạn I (2011 – 2015) đề xuất phương hướng, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn II (2016 – 2020) 118 PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHIẾU PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN Mục đích: Điều tra ý kiến người dân giải TTHC lĩnh vực Tư pháp Bộ phận TN&TKQ UBND thị xã Sơn Tây Đối tượng vấn: Người dân Ông/ bà cho biết mức đợ hài lòng quy định thủ tục hành lĩnh vực Tư pháp thực Bợ phận TN&TKQ? Rất hài lòng Hài lòng Khơng hài lòng Ơng/bà đánh thời gian giải TTHC lĩnh vực Tư pháp Bộ phận TN&TKQ? Rất hạn Đúng hạn Không hạn Ơng/bà có nhận xét tinh thần, thái độ làm việc CBCC Bộ phận TN&TKQ? Rất tốt Tốt Chưa tốt Xin cảm ơn ông/bà 119 PHỤ LỤC Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 01/10/2012 của UBND Thành phố Hà Nội việc công bố TTHC mới ban hành/TTHC sửa đổi, bổ sung thay thế TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội 120 PHỤ LỤC Quyết định số 5117/QĐ-UBND ngày 08/12/2015 của UBND Thành phố Hà Nội việc công bố TTHC lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp sở, huyện, UBND cấp xã địa bàn Thành phố Hà Nội 121 ... cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội; - Đề xuất phương hướng giải pháp nâng cao hiệu cải cách TTHC lĩnh vực tư pháp ủy ban nhân dân thị xã Sơn Tây, Thành. .. cao hiệu cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội 10 CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP 1.1... chung thủ tục hành cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp Chương 2: Thực trạng cải cách thủ tục hành lĩnh vực tư pháp UBND thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội Chương 3: Phương hướng giải pháp nhằm
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân dân thị xã sơn tây, thành phố hà nội , Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp tại ủy ban nhân dân thị xã sơn tây, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan