Giám sát của hội đồng nhân dân huyện đắk song, tỉnh đắk nông đối với ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách nhà nước

125 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 21:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ …………/………… ……/…… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ XUÂN TƢƠNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRONG LĨNH VỰC THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH ĐẮK LẮK - NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ … ………/………… HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ XUÂN TƢƠNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỐI VỚI ỦYBAN NHÂN DÂN HUYỆN TRONG LĨNH VỰC THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 60 38 01 02 NGƢỜI HƢỚNG D N KHO PGS.TS NGUYỄN THỊ THU HÀ ĐẮK LẮK - NĂM 2017 HỌC LỜIC MĐO N T Lậ C L ật Hiến pháp Luật Hành í “Giám sát Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Ủy ban nhân dân huyện lĩnh vực thu – chi ngân sách Nhà nước” ố C ậ ợ ự ế ậ T H í Qố H ậ ăm Tc ả Lê Xuân Tƣơn I ă – GS S ễ ị : ó m S m ó ă ă m m ó - m BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT 01 CNXH 02 CP 03 CTMTQG 04 CQCM 05 HĐND 06 HĐND&UBND 07 UBND 08 09 XHCN TW 10 11 12 QH QĐ UBTVQH 13 NQ 14 TU 15 16 BMNN UBMTTQVN 17 TAND 18 19 VKSND TXCT 20 VBPL 21 VBQPPL D NH MỤC SƠ ĐỒ S t tự Sơ ồ11 Sơ ồ12 Sơ ồ13 Sơ ồ21 Sơ ồ22 PH NMỞĐ U C ƣơn SÁT CỦ HỘI ĐỒNG NHÂ – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI ĐỊ PHƢƠNG 1.1 K 12 C ĩ ự 1.3 N TIỂU KẾT CHƢƠNG C ƣơn ĐỒNG NHÂN DÂN HU ỆN ĐẮK SONG TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG LĨNH VỰC THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI ĐỊ PHƢƠNG 21 K Đắ Nông 22 Tự S ố 23 Đ S TIỂU KẾT CHƢƠNG C ƣơn GIẢI PHÁP NÂNG C O HIỆU QUẢ GIÁM SÁT CỦ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HU ỆN ĐẮK SONG TỈNH ĐẮK NÔNG TRONG LĨNH VỰC THU – CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 74 31 Tế 32 N 33 Đổ Hồ 34 T Mặ ậ ổ 35 B TIỂU KẾT CHƢƠNG KẾT LUẬN D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO ò ẽ Đ ể A ậ ố ý ế ý k ế e …T ự ữ ẫ ể ố ế ố ý ậ ố ế ố ế ậ ậ T ố ĩ ợ ế ợ ợ ơ ự í ế“ ế ể ế ể ý ế ” ố ũ ế ể T ự ý ế ố ú ĩ ý ế Đ ợ ẩ ự ý ế Ứ ế; ỡ T ự H ò UBND ố ý ế HĐND ự ự ữ ố ế -C ồ ế: K ổ ế ỷ ế ầ ý ể : N ậ ổ ế N í ầ ố ể ợ ế 106 Cầ ế ý ố ể ế ự ể ố ố ể ợ ò ắ ậ ù ắ ẫ ế í ặ Đố ặ :P ò ợ ố í P ò – ế UBND M T ẩ ợ ế í ậ ự ế í í NSNN í H ế ắ 3432 ế e Lậ Q ẫ C ỉ ý ể K ố UBND ỉ ự ợ í ỉ ầ ế HĐND ầ ậ Tậ ự ậ ự ầ ầ ố ế Q ể ỹ :Từ ế ợ ỷ ý í N ự ầ ậ ự ợ ổ ú G ợ ự ự ự ể ự ự ố ể ắ ế ầ ý 107 ; e Tậ N ự ĐA ế ự ầ ế; H Đ Ne ầ D N LS e N ỷ ậN ý ể e ẫ ú í ế ế ắổ ách ỷ ế ậ ỉ e ế ố ò T ự ự Đ T ế B IV ự H ể ế- – UBND NSNN ể C ù ợ ự ế ố ò ; ặ ế ; ự í N ú Q ý HĐND ỉ - NSNN HĐND ầ UBND ể T ể ơ ý ể ố - III ầ N ỳ 2015 -2020 Đ ĩ Đắ S ể Đ Đ ỳ 2010 – 2015 ể í ỳ ò ý ò Đ ý : Đ ợ ự ậ í ý ế N Lậ N Đ Lậ Tổ C í Lậ H 108 HĐND; Qố ế ế ể ố ể ầ ự Đ Mặ Tổ ố ể ợ NSNN ự ý ầ ậ ế B ế ý ổ ầ ậ ế ữ ự ý ầ ữ ế ậ ự ợ ợ ổ ắ ế UBND ể Từ ; ế ; ự HĐND ế ố ú ợ UBND ế ; ố ể ẽ ợ ự HĐND 3.4.4 Ủ T í ữ í ế ỉ ế ữ T ỡ B ậ ế ế ; UBND ố ế ự HĐND ế ắ ẳ ế ợ B T ể HĐND ầ – chi í UBND H ý ă m ể Đắ S H Đ ổ H Đ ổ ; N ; ự ể ể Ủ ẽ e Đ ể ễ 32 C í ự ế ể 30 Đ e Đ Đ ổ Tự ự Kể ĩ ự ĩ – ế NSNN ỷ 109 ế ỏ Cí HĐND ể H ể H ẽ ể ự ự Ủ Ủ ậ HĐND ố ợ ợ ố ò ă m m ậ K ẽ ể ú í ợ ế ế ẽ ầ ầ ự HĐND UBND B T ự ố ợ ố ể ể Từ ơở ơ Để Tờ ậ ậ ổ ế ợ ữ MTTTQ ự Ủ ể Lậ H ự ố ể 3.5 Bảo tron ảm oạt ộn 5B T ầ ủcc y mst m ều ện c o Hộ ấ T ố ể HĐND ự ầ ố P ầ ậ ế ể : ế ỳ ế – …ế ầ ậ ể ợ Đ ố ò ể HĐND; ậ ợ ể ầ ầ ế- ậ ự HĐND ố ợ ự uyện m HĐND B ầ n n ân dân e í ố ế 110 ỷ ỡ ; ắ ậ B ậ í ợ ậ; ẫ ầ ế ẩ ể ế ợ e ể HĐND ỳ K [17 107] ầ ế ố ặ ổ ú ýếờ ự ữT ổ ự ầ HĐND ể ự ế ể e Để ờ ầ ằ ắ ắ ậ ự í HĐND T ậ I e e ể HĐND ể ổ ý 3.5 K B ế ú HĐND ấ í m HĐND N ầ ể Đắ S ậ HĐND 04 ố ậ V ế- ò ố í ầ ể HĐND Đố ự e ợ ắ ế ự ậ m ằ ỉ ẽ ò ự ậ ể Ứ ầ ữ ợ ế HĐND ậ ; ú HĐND ú ỳ ễ í e ể í N C ế 111 ố 29/NQ – HĐND ế 06/9/2016 H T 80 000 100 000 / ờ/ ằ ể N ò Đắ N ỉ / ờ/ ế í ậ HĐND ơ [8, tr3] óm ể ữ Đắ S HĐND ể : ế ế ố ế ổ ể ự ầ ế HĐND ổ ố ợ HĐND 112 ợ ữ ; TIỂU KẾT CHƢƠNG ò Đắ S ú giám sát chung ự ĩ ầ giám sát quan – chi NSNN nói riêng HĐND ậ tâm, ế ố Tự : ự Đắ S HĐND ể ẩ HĐND Đ ố HĐND & ổ e é ờ ậ ể H HĐND ; ò HĐND V ú UBND Tổ ể HĐND B ậ ự ự :N ự HĐND T HĐND ầ ố ể ữ ể N HĐND ầ ầ ố ế ợ ậ M ặ : ế ự ổ ầ ậ trình giám sát ể T ố UBND ữ HĐND ĩ ế ợ – chi NSNN; :Tế n ; HĐND ế ể ố ợ Ủ ổ ố ữ Mặ HĐND 113 ậ ổ ể ự ổ ậ ổ ự ố Mặ ầ KẾT LUẬN X N ự V XHCN N ầ ổ ế ự í N HĐND L :Q ự í ơ HĐND C ơ HĐND ế ậ ế ầ ừ ể ể ể ợ H í ổ : Sự ể ế; í ỏ ế ự N í ợ ầ ợ Các ế HĐND : ố ậ ự HĐND HĐND ổ ế ể HĐND ũ ậ HĐND HĐND N ự 202 – ố ỳ 2011 – 2016 NSNN HĐND ế e ế ợ HĐND ắ ắ ợ ĩ ỳ 2016 T UBND C ự ầ Đắ S ự UBND ế ự ĩ UBND – ế NSNN í T P ò ậ ỉ ế 114 ắ ữ – ữ ế ế ế ằ ế ý – NSN N ố í ậ ự ợ ắ ữ ổ ý Tự ễ ỉ Đắ N S ò ắ ễ – NSNN Đắ ầ ợ í ặ ổ ế ặ ặ í ể ậ Q ặ ầ ý ế í NSNN HĐND ú ặ ỏ UBND í ế N – chi ú ằ ẩ ể ò í ỏ ự ể ể NSNN; T ò ĩ ực thu – ý ổ HĐND ỏ ò NSNN ế NSNN ổ – chi ế ầ – chi ế ế ầ ế í Cí ố ĩ í UBND ố – ự – chi NSNN có í NSNN ế HĐND ế ự ằ HĐND ự N ởV ố ế ; ể HĐND 115 ế ế ầ UBND ĩ ể ự ự D NH MỤC TÀI LIỆU TH M KHẢO 1B ể -T NXBC í ó ổ H N ể - Hành chính, Hà N ể –T B ỡ m G (2010) ỡ ể NXBC í - Hành chính, (2013) ể –T B ỡ trò giám sát - Kỷ ế H -H 2012 NXB C í í ố B ậ ỷ XII Đ 2011 – N N (2013) ế Đ C ể ổ ó ầ C H ị ó D N N Đ ễ Đ ễ Đ Qố H H N D D V K (C ) Lậ Hế V N NXB 2006 ổ ỳ V Đắ S ỉ D S – 2016 Hồ ị m ấ H S 116 Đắ N (2016) Báo m 10 N V 11 N Ủ T D 12 Qố 13.Q ố 14 Qố 15 Qố 16 Qố Nam D ấ 17 Qố 18 Qố 19 Qố 20 Qố 21 P D 22 Tỉ ó 23 Ủ – ăm 117 2012 25 Ủ – ăm 26 Ủ S ăm 27 Ủ – ăm 28 Ủ S ăm 29 Ủ – ăm 30 Ủ S ăm 31 Ủ – ăm 32 Ủ S ăm 118 33 Ủ – ăm 34 UBND 2017 35 V II 119 ... HÀNH CHÍNH QUỐC GIA LÊ XUÂN TƢƠNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK SONG, TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỐI VỚI ỦYBAN NHÂN DÂN HUYỆN TRONG LĨNH VỰC THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HIẾN... THỊ THU HÀ ĐẮK LẮK - NĂM 2017 HỌC LỜIC MĐO N T Lậ C L ật Hiến pháp Luật Hành í Giám sát Hội đồng nhân dân huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông Ủy ban nhân dân huyện lĩnh vực thu – chi ngân sách Nhà nước ... ý ậ ự HĐND ự ĩ Cí ầ ế ế Đắ S ỉ Đắ : Giám sát Hội đồng nhân dân huyện Đắk 10 Song, tỉnh Đắk ông Ủy ban nhân dân huyện lĩnh vực thu – chi ngân sách Tìn ợ hà nước ìn n Tờ ế ể ên c u l ên quan ế
- Xem thêm -

Xem thêm: Giám sát của hội đồng nhân dân huyện đắk song, tỉnh đắk nông đối với ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách nhà nước , Giám sát của hội đồng nhân dân huyện đắk song, tỉnh đắk nông đối với ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực thu – chi ngân sách nhà nước