CẢI CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH THEO cơ CHẾ một cửa LIÊN THÔNG tại ủy BAN NHÂN dân HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

109 62 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 21:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A PHẠM XUÂN CƯỜN G CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CƠNG THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO …………/………… BỘ NỘI VỤ ……/…… H Ọ C V I Ệ N H À N H C H Í N H Q U Ố C G I A PHẠM XUÂN CƯỜN G CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ CƠNG Chun ngành: Quản lý cơng Mã số: 60 34 04 03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG MAI THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan ḷn văn cơng trình nghiên cứu khoa học riêng tôi, hướng dẫn TS Hồng Mai - Học viện Hành Quốc gia Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2017 Học viên Phạm Xuân Cường LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Ban giám đốc, Quý thầy cô Khoa Sau đại học, Lãnh đạo khoa, phòng, thầy chủ nhiệm lớp thuộc Học viện Hành chính, tận tình giảng dạy tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ em suốt thời gian học tập, nghiên cứu học viện Đặc biệt, em xin kính gửi lòng biết ơn đến TS Hồng Mai - Học viện Hành Quốc gia tận tình hướng dẫn em suốt trình thực hoàn thiện luận văn Xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình giúp đỡ, tạo điều kiện để thân vượt qua khó khăn, hồn thành tốt cơng tác nhiệm vụ học tập nghiên cứu Xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến bạn bè đồng nghiệp, gia đình ln tạo điều kiện tốt cho thân sống suốt q trình cơng tác, học tập, nghiên cứu Do nhiều điều kiện chủ quan, khách quan kinh nghiệm nghiên cứu khoa học chưa nhiều nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Rất mong nhận góp ý Quý thầy cô, anh, chị học viên bạn đồng nghiệp Thừa Thiên Huế, ngày tháng năm 2017 Học viên Phạm Xuân Cường MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài luận văn Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận văn 3 Mục đích nhiệm vụ luận văn Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 5 Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận văn .6 Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Kết cấu luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THƠNG 1.1 Khái quát chung thủ tục hành 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Đặc điểm thủ tục hành 1.1.3 Ý nghĩa thủ tục hành 11 1.1.4 Phân loại thủ tục hành 12 1.2 Cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thông 14 1.2.1 Khái niệm 14 1.2.2 Vai trò, ý nghĩa chế cửa liên thông 16 1.2.3 Mục đích nguyên tắc thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thông 17 1.2.4 Cơ quan áp dụng chế cửa liên thông 18 1.2.5 Quy trình giải thủ tục hành theo chế cửa liên thông 19 1.2.6 Các lĩnh vực quản lý giải theo chế cửa liên thông 19 Chương THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UBND HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 21 2.1 Tình hình cải cách hành huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình .21 2.1.1 Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội 21 2.1.2 Tình hình cải cách hành huyện Lệ Thủy năm 2016 21 2.2 Phân tích thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thơng Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình .28 2.2.1 Quá trình triển khai triển khai mơ hình cửa liên thơng Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 28 2.2.2 Về lĩnh vực thủ tục triển khai thực Bộ phận cửa, quy trình giải cơng việc việc cơng khai thủ tục hành 31 2.2.3 Quy trình thực chế cửa liên thơng 39 2.2.4 Tổ chức máy công chức Trung tâm giao dịch cửa liên thông Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy 50 2.2.5 Về sở vật chất, trang thiết bị 55 2.2.6 Kết giải thủ tục hành cho nhân dân 60 2.3 Đánh giá chung cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thông Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình .66 2.3.1 Những kết đạt cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa liên thông” 66 2.3.2 Hạn chế, khó khăn cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa liên thông” 68 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 70 3.1 Phương hướng 70 3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa liên thơng” Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 72 3.2.1 Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành .72 3.2.2 Nâng cao chất lượng công chức thực chế cửa liên thông 72 3.2.3 Nâng cao lực phục vụ nhân dân UBND cấp huyện 75 3.2.4 Đẩy mạnh phân công, phân cấp 78 3.2.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 79 3.3 Kiến nghị 81 3.3.1 Đối với Chính phủ .81 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Bình 82 3.3.3 Đối với UBND huyện Lệ Thủy 82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT TT Từ viết tắt BC BCĐ BTC CBCC CBCCVCCán bộ, công chức, viên chức CCHC CNTT CP CT 10 GCN 11 GCNQSDGiấy chứng nhận quyền sử dụng đất 12 HCNN 13 HĐND 14 HVHC 15 LĐTB&XHLao động thương binh xã hội 16 QLVB&ĐH 17 Quản lý văn điều hành TN&TKQTiếp nhận trả kết 18 TTHC 19 UBND thực tốt nhiệm vụ giao hình thức vật chất tinh thần, đồng thời xử lý nghiêm khắc cơng chức khơng hồn thành nhiệm vụ có sai phạm đạo đức công vụ giải công việc Song song với giải pháp cụ thể lãnh đạo UBND huyện cần phải quy hoạch đội ngũ công chức cho hợp lý đảm nguồn nhân lực có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc Chỉ có vậy nâng cao tinh thần trách nhiệm công chức thực trở thành "công bộc" dân, phục vụ nhân dân, không gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân; giải công việc nhân dân xác, nhanh chóng, ḷt, thời gian quy định, tránh lối làm việc lề mề, qua loa, tắc trách 3.2.3 Nâng cao lực phục vụ nhân dân UBND cấp huyện 3.2.3.1 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo Hệ thống quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 việc thực quy trình giải thủ tục hành Công nghệ thông tin trở thành lĩnh vực cơng nghệ đại, phát triển nhanh chóng, thay đổi mọi mặt đời sống xã hội Các ứng dụng cơng nghệ thơng tin góp phần làm biến đổi phương thức hoạt động, nâng cao suất, hiệu quả, đồng thời kéo theo thay đổi cấu, tổ chức tư người lao động Việc mở rộng ứng dụng công nghệ vào hoạt động Trung tâm giao dịch cửa liên thơng góp phần thúc đẩy hiệu công tác cán bộ, rút ngắn thời gian giải hồ sơ, xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp, khoa học Với mục tiêu Trung tâm giao dịch cửa liên thông đưa vào ứng dụng cơng nghệ thơng tin quy trình giải thủ tục hành theo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 bước đầu phát huy hiệu Tuy nhiên, hiệu chưa cao, ngun nhân trình độ cơng nghệ thơng tin đội ngũ cán nhiều hạn chế, 75 quy trình giải thủ tục hành chưa hợp lý, bất cập nhiều thời gian giải quyết, phần mềm cửa điện tử chưa hồn thiện, chế phối hợp phòng ban, thông tin hai chiều Trung tâm giao dịch cửa liên thơng với phòng ban chun mơn chưa thơng suốt, kịp thời… Để khắc phục tình trạng trên, đòi hỏi Ủy ban nhân dân huyện cần thực nội dung sau: - Xác định rõ ràng tầm quan trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin giải hồ sơ thủ tục hành - Tuyên truyền phổ biến giúp cho mọi cán bộ, công chức, viên chức hiểu có ý thức trách nhiệm việc trau dồi trình độ tin học thân nhằm đáp ứng yêu cầu công việc, đảm bảo sử dụng thành thạo thiết bị công nghệ, phần mềm xử lý chuyên môn, đảm bảo giải thủ tục nhanh chóng, kịp thời, hạn chế sai sót - Thường xuyên cập nhật phần mềm cửa điện tử, đổi hệ thống trang thiết bị xử lý ky thuật: Máy tính, máy in, server trung tâm, phần mềm chuyên môn nhằm đảm bảo hiệu cao giải hồ sơ thủ tục - Nâng cao hiệu hoạt động cổng thông tin điện tử lethuy.gov.vn Đưa trang thông tin điện tử trở thành cầu nối Trung tâm giao dịch cửa liên thơng với phòng ban chun mơn, cung cấp thơng tin cho q trình giải nhanh chóng, kịp thời, tăng cường mối liên kết phòng ban Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát nhân dân, lãnh đạo UBND huyện lãnh đạo đơn vị - Mặt khác, Trung tâm giao dịch cửa liên thông cần tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống phần mềm quản lý thuộc nhiều ngành nhiều lĩnh vực, trì nâng cấp hệ thống mạng Internet cáp quang đảm bảo việc kết nối phải đạt tốc độ cao, thông suốt 76 3.2.3.2 Tăng cường áp dụng công nghệ đại đặc biệt công nghệ thông tin trình tiếp nhận xử lý hồ sơ Khi giải thủ tục hành chính, cán cần trang bị phương tiện cần thiết để việc thực thi công vụ hiệu tránh tùy tiện Do đó, cấp lãnh đạo cần có quan tâm mức kịp thời để trang bị phương tiện điều kiện làm việc cần thiết, giúp phận thực nhiệm vụ nhanh chóng thuận lợi; Từng bước đại hóa trang thiết bị; Phục vụ cơng tác đại hóa công sở nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao cơng tác cải cách hành Bên cạnh đó, cần đặc biệt trọng công tác ứng dụng công nghệ thơng tin, coi đòi hỏi khách quan cơng tác cải cách hành giải pháp hữu hiệu đảm bảo cho mọi hoạt động hiệu Công nghệ thông tin coi “cánh tay đắc lực” phục vụ cho cán bộ, công chức thực nhiệm vụ, giúp công việc giải nhanh gọn, xác; Giúp cơng tác kiểm tra, giám sát lãnh đạo thực thuận lợi Như vậy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đúng, phù hợp với xu chuyển dần sang xã hội thông tin 3.2.3.3 Tiếp tục đơn giản cơng khai hóa thủ tục hành Việc đơn giản cơng khai hóa thủ tục hành việc giải mối liên hệ Nhà nước với cơng dân, tổ chức điều kiện góp phần tăng cường hiệu trình giải yêu cầu tổ chức, cá nhân Công khai sở để kiểm tra trình thực thủ tục; Đó để đánh giá trách nhiệm cán việc thực nhiệm vụ nhân dân 77 Do đó, để cơng tác đơn giản cơng khai hóa thủ tục hành đạt hiệu cần thực biện pháp sau: - Tiếp tục rà soát thủ tục hành để loại bỏ thủ tục khơng phù hợp; - Cơng khai thủ tục hành nhiều hình thức như: Tun truyền phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết nơi thuận lợi trụ sở quan, đăng tải thủ tục hành trang thơng tin điện tử Ủy ban nhân dân huyện để công dân, tổ chức truy cập tra cứu nắm bắt thông tin dễ dàng 3.2.4 Đẩy mạnh phân công, phân cấp Mục tiêu hoạt động nhằm phát huy tính động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm quyền địa phương sở phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm cấp máy quyền nhà nước để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước Phân công rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện tḥn lợi giải cơng việc; Tránh tình trạng đùn đẩy bỏ sót cơng việc, tham gia giải công việc mà không dám đứng nhận trách nhiệm Đồng thời, điều kiện để tăng cường phối hợp phận, quan với thực nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu hoạt động Phân cấp rành mạch quản lý nhà nước trung ương địa phương, cấp cấp xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cấp Đây điều kiện giúp địa phương phát huy tính chủ động, sáng tạo thực thi cơng vụ, khai thác tối đa lợi nguồn lực địa phương Đồng thời đảm bảo đạo thông suốt từ trung ương xuống địa phương phát huy dân chủ sở 78 3.2.5 Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền Công cải cách hành nhằm mục tiêu cuối nhằm nâng cao khả phục vụ nhân dân quan hành nhà nước Song để cơng tác hiệu quả, vai trò người dân quan trọng Do đó, phải đẩy mạnh cơng tác thơng tin, tun truyền nhằm nâng cao hiểu biết nhân dân, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát huy động đóng góp ý kiến từ phía nhân dân Ủy ban nhân dân huyện cần phối hợp với quan báo chí để phổ biến quy định để nhân dân nắm thực Đồng thời, đẩy mạnh cơng tác tun truyền nhiều hình thức như: Xe loa lưu động, tin hàng tháng, niêm yết công khai website UBND huyện, trụ sở UBND xã, UBND huyện quy trình, thủ tục, phí lệ phí giải thủ tục hành chính, buổi họp giao ban định kỳ Thường xuyên tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp ḷt nói chung cải cách hành nói riêng để nhân dân ý thức quyền lợi trách nhiệm mình, cải thiện mối quan hệ giao dịch hành với quan hành nhà nước địa phương thực cải cách thủ tục hành theo chế cửa Với điều kiện diện tích rộng lớn, vừa đồng vừa miền núi, dân cư phân tán trình độ dân trí khơng đồng đều, để đạt mục tiêu trên, công tác thông tin tuyên truyền phải quan tâm ý tính đa dạng kênh thơng tin, hình thức nội dung thông tin Các kênh thông tin, tuyên truyền CCHC, thực chế cửa liên thơng thực cấp độ: thông tin đại chúng thông tin hướng dẫn nhằm đảm bảo nhân dân nhận thức được, hiểu biết chung chủ trương, quy định CCHC, đồng thời có thơng tin cụ thể quy định thực thủ tục hành mà 79 nhân dân có nhu cầu thực Thông tin đại chúng tuyên truyền phương tiện thông tin chung địa bàn huyện Đài truyền truyền hình, cổng thơng tin điện tử huyện, pano quảng cáo, Thông tin hướng dẫn quan hành cơng bố để cá nhân, tổ chức đến giao dịch biết thủ tục, trình tự, u cầu; thơng tin thường in niêm yết Bộ phận cửa liên thông UBND huyện phận cửa UBND cấp xã Hình thức thơng tin, tun truyền CCHC phải đảm bảo tính đa dạng, nhiên tùy thuộc vào điều kiện kinh phí đơn vị cấp huyện thực đồng nhiều hình thức lựa chọn số hình thức định mà địa phương xác định phù hợp Đó là: thông báo phương tiện thông tin đại chúng; viết điển hình CCHC; in pano, áp phích, quảng cáo, tờ rơi; tổ chức thi tìm hiểu CCHC; tổ chức hội nghị, hội thảo CCHC; thông tin CCHC họp thôn, tổ dân phố; đưa thông tin CCHC lên mạng thông tin điện tử; phổ biến Bảng niêm yết công khai thủ tục hành Bộ phận tiếp nhận trả kết UBND Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào giới thiệu văn sách, pháp luật, hướng dẫn thủ tục hành chính, quy trình thực chế cửa liên thơng quan nhà nước Để phù hợp với nhu cầu tiếp cận trình độ dân trí thấp số nơi địa bàn huyện, cần tạo thuận lợi nâng cao hiệu tuyên truyền thông qua việc giới thiệu tóm tắt nội dung văn bản, cung cấp hướng dẫn tìm văn chính, tổ chức trao đổi chuyên đề với nhóm đối tượng khác chuyên đề sách đất đai với nông dân, chuyên đề TTHC khai sinh, kết hơn, Bên cạnh đó, tăng cường thực tốt hình thức tham vấn, thu hút tham gia tố chức công dân CCHC Tham vấn tố chức 80 công dân cần thực thường xuyên, khoa học thông qua áp dụng hình thức tham vấn trực tiếp gián tiếp tổ chức họp phổ biến trao đổi ý kiến CCHC từ cán người dân; tổ chức tiếp công dân; vấn cá nhân; thiết lập đường dây nóng; hòm thư góp ý; phiếu đánh giá; lấy thông tin, ý kiến qua mạng điện tử; Các thông tin phản hồi tổ chức công dân nội dung CCHC TTHC, sách chế độ thái độ giao tiếp (văn hóa cơng sở) chứng quan trọng để đánh giá cải thiện chất lượng dịch vụ hành cơng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với Chính phủ 3.3.1.1 Hệ thống văn quy phạm pháp luật Hiện nay, việc ban hành, sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật nhiều bất cập, thiếu tính đồng thống thậm chí mâu thuẫn với gây khó khăn cho trình giải thủ tục hành quan hành nước nói chung thực tế diễn phòng ban UBND huyện Để khắc phục tình trạng cần đẩy mạnh công tác đạo việc thực đề án đơn giản hóa thủ tục hành lĩnh vực để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải thủ tục hành cho người dân 3.3.1.2 Chính sách tiền lương Thực mơ hình đòi hỏi lực tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán công chức phải nâng lên, khối lượng công việc nhiều trước nhiều, đặc biệt cấp huyện Do đó, Chính phủ nên thay đổi sách tiền lương, chế độ phụ cấp phù hợp để khuyến khích, động viên tinh thần cán cơng chức hồn thành tốt nhiệm vụ giao Đồng thời, động lực để cán cơng chức đảm bảo sống nghĩa tiền lương mà không cần hối lộ, không muốn 81 nhận hối lộ để góp sức vào cơng phát triển kinh tế đất nước; Biến tiền lương thành lực hút để thu hút nhân tài vào làm việc quan hành nhà nước quyền cấp sở; tránh tình trạng “chảy máu chất xám” “chân trong, chân ngoài” diễn ngày nhiều 3.3.1.3 Tăng biên chế hợp lý Tăng biên chế hợp lý cho cấp huyện địa phương thực mơ hình chế “một cửa liên thơng” áp dụng mơ hình này, khối lượng cơng việc cán phòng ban chun mơn, huyện tăng lên nhiều Số lượng biên chế phải tuyển chọn, đào tạo ky lưỡng để đáp ứng yêu cầu công việc 3.3.2 Đối với UBND tỉnh Quảng Bình Đề nghị UBND tỉnh có sách hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp cải tạo phòng làm việc, đầu tư trang thiết bị, đào tạo, bồi dưỡng bộ, công chức, viên chức Điều chỉnh tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị phương tiện làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức để địa phương làm sở nâng cấp trang thiết bị nhằm nâng cao lực hoạt động quan hành nhà nước 3.3.3 Đối với UBND huyện Lệ Thủy Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cơng tác nghiên cứu cải cách hành cơng tác đạo lãnh đạo phòng ban chuyên môn huyện UBND xã, thị trấn để thực tốt hồn thiện mơ hình Thứ hai, tăng cường kinh phí cho cơng tác cải cách hành Thứ ba, trang bị khẩn cấp phương tiện làm việc Trung tâm giao dịch cửa liên thông UBND huyện đặc biệt máy photocopy, máy in loại máy móc xuống cấp gây cản trở lớn đến việc tiếp nhận, thụ lý trả kết cho công dân, tổ chức Đẩy nhanh tiến độ 82 để đưa Phần mềm cửa liên thông thuộc lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường vào hoạt động Có kế hoạch triển khai mở rộng phần mềm cửa liên thông từ UBND đến UBND cấp xã lĩnh lực lại là: Tư pháp, Xây dựng, Lao động thương binh xã hội, Đăng ký kinh doanh TIỂU KẾT CHƯƠNG Thực Nghị đẩy mạnh cải cách hành chính, Huyện ủy huyện Lệ Thủy ban hành Chương trình hành động đạo triển khai học tập, quán triệt Nghị cán bộ, đảng viên Những kết tích cực đạt cải cách thủ tục hành đáng ghi nhận: mặt hành nhà nước bước đầu thay đổi, hướng tới phục vụ nhân dân, xã hội; số lượng thủ tục rà sốt, đơn giản hóa tăng lên qua năm, chất lượng giải TTHC dần đáp ứng yêu cầu thực tế, nâng cao hiệu phục vụ nhân dân, nhiên, mặt hạn chế Đặc biệt thời gian qua, TTHC UBND huyện Lệ Thủy rườm rà, chống chéo, nhiều văn quy định chưa rõ ràng khiến cho tổ chức, công dân phải chờ đợi, lại nhiều lần, gây tâm lý xúc khơng đáng có Đội ngủ cán bộ, cơng chức máy quyền vừa thiếu lại vừa yếu làm ảnh hưởng không nhỏ tới tiến trình cải cách TTHC giải TTHC theo chế cửa liên thông song tổ chức, công dân thực thủ tục hành gặp nhiều khó khăn, mâu thuẫn chồng chéo quy định, văn hướng dẫn không rõ ràng nên thủ tục nơi lại có cách hiểu tổ chức thực khác nhau, thiếu đồng Thực trạng không diễn phạm vi huyện Lệ Thủy, mà tồn hầu hết huyện khác nói chung Khơng phải ngẫu nhiên công CCHC, cải cách TTHC theo chế cửa liên thông lại Đảng Nhà nước chọn làm khâu đột phá, xuất phát từ yêu cầu 83 phát triển kinh tế - xã hội bối cảnh hội nhập, buộc phải có bước hướng nhằm cải cách nhanh, mạnh triệt để Trên sở đánh giá thực trạng, phân tích nguyên nhân, xác định rõ tầm quan trọng, cần thiết việc cải cách TTHC theo chế cửa liên thông, Chương luận văn đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thông Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình 84 KẾT LUẬN Cải cách hành nhà nước bước đột phá lớn công đổi toàn diện lãnh đạo Đảng Những thành tựu to lớn công đổi nước ta đạt năm qua có đóng góp lớn từ thành cơng CCHC, “tấm vé” đưa nước ta lên tầm cao mới, hội nhập sâu rộng, toàn diện với khu vực giới Đảng Nhà nước ta xác định CCHC nhiệm vụ xuyên suốt để đất nước vững bước giới vận động phát triển Cải cách thủ tục hành phận quan trọng cải cách hành chính, việc triển khai áp dụng chế cửa liên thơng giải hồ sơ, thủ tục hành cho tổ chức công dân điểm nhấn lớn mang đến diện mạo cho hành chính, bước chuyển quan hệ quan hành nhà nước với nhân dân Từ Trung ương đến địa phương, mơ hình cửa liên thơng thực mang lại hiệu rõ rệt, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước giải nhu cầu tổ chức công dân Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều cấp, tùy thuộc vào điều kiện khác nhau, việc triển khai thực chế cửa liên thông tồn nhiều hạn chế, hiệu lực hiệu chưa phát huy thực tế, cấp huyện nơi có mặt chưa hồn thiện, thiếu tính ổn định, nguồn lực tổ chức thực chưa đảm bảo, đồng Đối với UBND cấp huyện địa bàn tỉnh Quảng Bình nói chung huyện Lệ Thủy nói riêng, khẳng định việc quy định giải hồ sơ, TTHC cho tổ chức công dân theo chế cửa liên thông chưa thực đúng, đầy đủ thực chất theo yêu cầu, hiệu lực hiệu triển khai rẩt nhiều hạn chế Nguyên nhân vấn đề nguồn lực bố trí thực khơng đảm bảo; công tác đạo, điêu hành, vai 85 trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị UBND huyện hạn chế; lực đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức sở chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhân dân chưa đầy đủ công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến quán triệt chưa thật có hiệu vấn đề kỷ cương, kỷ luật hành hoạt động thực thi cơng vụ nói chung, thực chế cửa liên thông giải hồ sơ, TTHC cho tổ chức, cơng dân nói riêng chưa đảm bảo Qua ta thấy, thực trạng cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa liên thông”của UBND huyện Lệ Thủy đạt thành tựu quan trọng việc đơn giản hoá thủ tục hành chính, giảm chi phí, thời gian, cơng sức nhân dân tham gia vào dịch vụ hành cơng, đảm bảo hiệu lực, hiệu hành nhà nước Tuy vậy, q trình thực tồn số hạn chế sở vật chất, ky thuật, khả liên kết giải công việc chưa đạt hiệu cao, trình độ lực chun mơn số cán bộ, công chức chưa đáp ứng hết yêu cầu công việc, hệ thống văn đạo, điều hành thiếu đồng Đây nguyên nhân làm giảm hiệu việc thực chế “một cửa liên thông”, ảnh hưởng đến việc cải cách hành nói chung UBND huyện Lệ Thủy Vì vậy, thời gian tới UBND huyện Lệ Thủy cần thực biện pháp tích cực, hiệu hơn, xây dựng bước hệ thống văn đạo, điều hành mang tính đồng hơn, bồi dưỡng thêm kiến thức chuyên môn, ky làm việc đội ngũ cán bộ, công chức Đây sở, tảng vững để UBND huyện Lệ Thủy thực thành công việc thực cải cách hành theo chế “một cửa liên thơng” nói riêng tổng thể nội dung khác cải cách thủ tục hành nói chung Đồng thời q trình thực chế “một cửa liên thơng” UBND huyện Lệ Thủy cần có học tập kinh nghiệm huyện, thành phố tỉnh như: 86 huyện Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới,…là địa phương tiên phong việc cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa liên thơng” đạt thành cơng định q trình thực Và với nỗ lực, cố gắng vậy tất yếu thời gian tới huyện Lệ Thủy thành cơng q trình cải cách thủ tục hành theo chế “một cửa liên thơng” 87 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ (2011), Nghị 30c/NQ-CP ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 Chính trị quốc gia (2001), Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam- Tác giả Nguyễn Ngọc Hiển, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, chiến lược ổn định phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2000, Nxb Chình trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2007), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa X,Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI , Nxb Chính trị quốc gia-Sự thật, Hà Nội Học viện Hành (2002), Thuật ngữ hành chính, Hà Nội Học viện Hành (2012), Đo lường đánh giá hiệu quản lý hành nhà nước-những thành tựu giới ứng dụng Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Học viện Hành Quốc gia (2007), Giáo trình hành cơng, Nxb Khoa học ky thuật, Hà Nội Học viện Hành (2012), Giáo trình Thủ tục hành chính, Nxb Khoa học ky thuật, Hà Nội Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 Chính phủ việc 10 kiểm sốt thủ tục hành Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15/4/2013 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành 11 Thủ tướng Chính phủ (2003), Quyết định 108/2003/QĐ-TTg việc ban hành Quy chế thực chế cửa quan hành nhà nước địa phương 12 Thủ tướng Chính phủ (2007), Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thơng quan hành nhà nước địa phương 13 Thủ tướng Chính phủ (2015), Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 Ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nước địa phương 14 Đoàn Trọng Truyến (1996), Một số vấn đề xây dựng cải cách nền hành nhà nước Việt Nam, Nxb Giáo dục 15 Đồn Trọng Truyến (1997), Hành học đại cương, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy (2012), Quyết định số 01/QĐUBND ngày 12/4/2012 UBND huyện việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động Bộ phận tiếp nhận trả kết theo chế cửa liên thông UBND huyện Lệ Thủy 17 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (2010) Quyết định số 1240/QĐUBND ngày 4/6/2010 UBND tỉnh Quảng Bình việc phê duyệt Đề án thực chế “một cửa liên thông” UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình 18 Vũ Huy Từ (1998), Hành học cải cách hành chính, Nxb lao động, Hà Nội ... mạnh cải cách thủ tục hành theo chế cửa liên thơng UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THƠNG 1.1 Khái quát chung thủ tục. .. thủ tục hành theo chế cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình .28 2.2.1 Quá trình triển khai triển khai mơ hình cửa liên thơng Uỷ ban nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng. .. giải theo chế cửa liên thông 19 Chương THỰC TRẠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THƠNG TẠI UBND HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH 21 2.1 Tình hình cải cách hành huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: CẢI CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH THEO cơ CHẾ một cửa LIÊN THÔNG tại ủy BAN NHÂN dân HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH , CẢI CÁCH THỦ tục HÀNH CHÍNH THEO cơ CHẾ một cửa LIÊN THÔNG tại ủy BAN NHÂN dân HUYỆN lệ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH

Từ khóa liên quan