Quản lý tài chính tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

176 74 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 20:36

Luận văn đã hệ thống hóa được các vấn đề lý luận cơ bản về quản lý tài chính ở đơn vị sự nghiệp có thu; Phân tích được thực trạng quản lý tài chính ở Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, chỉ ra được thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; Đưa ra được các giải pháp hoàn thiện quản lý tài chính ở Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o - NGUYỄN THANH LOAN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG – HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60340410 ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -o0o - NGUYỄN THANH LOAN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG – HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG XÁC NHẬN CỦA XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả Nguyễn Thanh Loan LỜI CẢM ƠN Quá trình học tập trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, với kiến thức thầy cô giảng dạy, không ngừng nghiên cứu lý luận thực tiễn để hoàn thành đề tài luận văn thạc sỹ “Quản lý tài Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội” Để có kết nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn: Các thầy cô trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội có tham gia giảng dạy lớp cao học QH – 2016E.CH chuyên ngành Quản lý kinh tế trang bị cho kiến thức phương pháp nghiên cứu khoa học Cơ giáo TS Hồng Triều Hoa hướng dẫn nhiệt tình để tơi bước nghiên cứu hồn thành luận văn Các thầy, cô giáo Hội đồng đánh giá kết sơ luận văn thạc sỹ hướng dẫn, đóng góp ý kiến để tơi hồn thiện luận văn Ban Giám đốc phòng Kế hoạch Tài Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để cơng tác nghiên cứu q trình làm luận văn Tác giả Nguyễn Thanh Loan DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT 21 53 64 75 Ký hiệu CBCNVC BHXH CBVC KBNN NSNN TNTT TSCĐ UBND KBNN NSNN Nguyên nghĩa Cán công nhân viên chức Bảo hiểm xã hội Cán viên chức Kho bạc nhà nước Ngân sách nhà nước Thu nhâp tăng thêm Tài sản cố định Ủy ban nhân dân Kho bạc nhà nước Ngân sách nhà nước DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TT Số hiệu Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Tên bảng Tổ chức máy quản lý tài Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Luân chuyển chứng từ Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Trang 396 3841 DANH MỤC CÁC BẢNGBẢNG TT Số hiệu Hình 3.1 Hình 3.2 13 Bảng 3.24 35 Bảng 3.35 46 Bảng 3.46 57 Bảng 3.57 68 Bảng 3.68 79 Bảng 3.79 Bảng 108 Trang tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Luân chuyển chứng từ Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Dự toán thu Trung tâm bảo tồn di sản Bảng 3.13 Thăng Long – Hà Nội giai đoạn 2015 - 2017 24 810 Tên bảng Tổ chức máy quản lý tài Trung Dự tốn chi ngân sách Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội giai đoạn 2015 2017 Tổng hợp nguồn thu Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội giai đoạn 2015 2017 Tổng hợp tình hìn chi Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội giai đoạn 2015 2017 Kết hoạt động tài giai đoạn 2015 2017 Xác định hệ số theo phân loại lao động Tình hình chi trả thu nhập tăng thêm giai đoạn 2015 - 2017 Tình hình trích lập sử dụng quỹ giai đoạn 2015 - 2017 4339 440 451 494 5247 548 5549 560 sử dụng phương pháp đối chiếu, so sánh số liệu kế toán, chứng từ kế toán cơng tác kiểm tra kế tốn tài Trung tâm nhằm sớm phát sai sót để khắc phục kịp thời, ngăn ngừa sai phạm quản lý tài 125 KẾT LUẬN Thực chế độ báo cáo tài định kỳ, đầy dủ theo quy định KẾT LUẬN Cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp có thu nói chung Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội nói riêng có tầm quan trọng to lớn bảo đảm việc sử dụng NSNN tiết kiệm, có hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế Việc tự chủ tài đơn vị nghiệp đổi phương thức quản lý tài chính, tăng cường tính tự chủ đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị nghiệp phát huy khả mình, tăng nguồn thu nhằm bước giải thu nhập cho người lao động 126 Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đơn vị nghiệp có thu, tự chủ phần chi thường xuyên Trung tâm đạt kết định công tác quản lý tài chính, tạo điều kiện tăng thu, tiết kiệm chi, từ chi trả TNTT cho người lao động Tuy nhiên để khắc phục bất cập, hoàn thiện cơng tác quản lý tài Trung tâm, Trung tâm cần phải thực nội dung sau: - Đổi nhận thức đội ngũ lãnh đạo vấn đề tự chủ tài chính, nâng cao lực trình độ đội ngũ cán kế tốn - Cơng tác lập dự tốn tài phải gắn với nhiệm vụ giao, sát với thực tế, có thuyết minh cụ thể, chi tiết Cơng thức phân bổ dự toán xây dựng chi tiết, rõ ràng, cơng khai thống theo tiêu chí phân bổ định, đạt tính cơng đạt hiệu chi NSNN - Cần tập trung xây dựng kế hoạch, phương án, sách đãi ngộ phù hợp để tăng thu; Bbên cạnh việc tăng nguồn thu,đó Trung tâm phải trọng đến việc quản lý chống thất thoát nguồn thu Thực khoản chi tiết kiệm, mục đích, chế độ gắn liền với hiệu kinh tế hiệu xã hội Thực chế độ báo cáo tài định kỳ, đầy dủ theo quy định - Thành lập phận kiểm soát nội độc lập, chuyên trách; Tăng cường tra, kiểm tra, giám sát theo định kỳ, thường xun cơng tác tài Trung tâm nhằm khắc phục tình trạng chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức nhà nước quy định Giám đốc duyệt chi.Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể phận kiểm soát nội bộ, tiêu đánh giá mức độ hồn thành cơng việc 127 làm để kiểm tra giám sát việc thực kế hoạch, góp phần phát huy yếu tố tích cực, phát hiện, ngăn ngừa hạn chế vi phạm pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành quy định quản lý tài Trung tâm Trong phạm vi nghiên cứu đề tài khả tác giả, luận văn không tránh khỏi thiếu sót Nhưng hy vọng giải pháp quan tâm thực góp phần hồn thiện cơng tác quản lý tài Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, đáp ứng lộ trình tự chủ tài đơn vị nghiệp nước ta 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO Lưu Thị Bình, 2013 Quản lý tài Nhà xuất trị Quốc gia - Sự thật Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội 129 Lưu Thị Bình (2013), Quản lý tài Nhà xuất trị Quốc gia - Sự thật, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 622 Bộ Tài chính, (2002)., Thơng tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 hướng dẫn thực Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Hà Nội; 733 Bộ Tài chính, (2002), Thơng tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 hướng dẫn kiểm soát chi quan hành Nhà nước thực khốn biên chế kinh phí quản lý hành chính; đơn vị thực chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Hà Nội; 844 Bộ Tài chính, (2003) , Thơng tư số 50/2003/TT-BTC ngày 22/5/2003 hướng dẫn đơn vị nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội theo quy định Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ; Hà Nội 559 Bộ Tài chính, (2003), Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Hà Nội; 6610 Bộ Tài chính, (2004)., Thơng tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004 hướng dẫn kế tốn đơn vị hành nghiệp thực Luật ngân sách nhà nước khoản chi hành Hà Nội; 130 7171 Bộ Tài chính, (2006)., Thông tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ ban hành quy trình quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; Hà Nội 1288 Bộ Tài chính, (2006.), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 việc ban hành chế độ kế toán Hành nghiệp Hà Nội; 99 Bộ Tài chính, (2007.), Chế độ tự chủ tài chính, biên chế CQNN, đơn vị nghiệp công lập, Hà Nội: Nhà xuất Tài chính, Hà Nội; 13010 Bộ Tài chính, (2010), Thơng tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 Hà Nội; 1114 Bộ Tài chính, (2017)., Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ Kế tốn Hành nghiệp Hà Nội; 12 Dương Đăng Chinh – Phạm Văn Khoan, 2009 Giáo trình quản lý tài cơng Hà Nội: Nhà xuất Tài chính, tr 261-265, tr 330-364 13 Chính phủ, 2006 Nghị định số 43/2006/NĐ-CP việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Hà Nội 131 14 Chính phủ, 2009 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hà Nội 15 Chính phủ, 2014 Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước tài sản quản lý, xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước Hà Nội 16 Chính phủ, 2015 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Hà Nội 17 Chính phủ, 2016 Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 16/01/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hà Nội 18 Phan Thị Cúc, 2002 Đổi quản lý tài đơn vị hành nghiệp có thu Hà Nội: Nhà xuất thống kê 19 Hoàng Hải Hoa, 2007 Thực chế tự chủ tài Học viện Quan hệ Quốc tế Luận văn Thạc sỹ Học viện Tài 20 Bùi Thị Minh Huyền, 2003 Một số vấn đề tài cơng cải cách tài cơng Hà Nội: Nhà xuất Tài 21 Bùi Thị Thanh Hương, 2013 Hồn thiện chế quản lý tài q trình thực tự chủ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội 132 22 Đặng Thị Thái Linh, 2013 Quản lý tài trường Đại học Hà Tĩnh Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội 23 Phạm Văn Long, 2014 Quản lý tài bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh Luận văn Thạc sỹ Trường đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội 24 Đỗ Đức Minh, 2005 Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp Hà Nội 25 Vũ Thị Nhài, 2007 Quản lý tài cơng Việt Nam Hà Nội: Nhà xuất Tài 26 Vũ Thị Thanh Thủy, 2012 Quản lý tài trường đại học công lập Việt Nam Luận án Tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội 12 Phan Thị Cúc (20022), Đổi quản lý tài đơn vị hành hành nghiệp có thucó thu27 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, 2015 Báo cáo tài toán ngân sách nhà nước năm 2015 Hà Nội 28 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, 2016 Báo cáo tài tốn ngân sách nhà nước năm 2016 Hà Nội 29 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, 2017 Báo cáo tài tốn ngân sách nhà nước năm 2017 Hà Nội 30 Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, 2015 Quy chế chi tiêu nội Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Hà Nội 133 31 UBND Thành phố Hà Nội, 2014 Quyết định số 6599/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 việc giao tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 thành phố Hà Nội Hà Nội 32 UBND Thành phố Hà Nội, 2015 Quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 việc giao tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 thành phố Hà Nội Hà Nội 33 UBND Thành phố Hà Nội, 2016 Quyết định số 6768/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 việc giao tiêu Kế hoạch kinh tế - xã hội dự toán thu, chi ngân sách năm 2017 thành phố Hà Nội Hà Nội ; 13 Hoàng Hải Hoa (2007), Thực chế tự chủ tài Học viện Quan hệ Quốc tế, Luận văn Thạc sĩ kinh tế, Học viện Tài chính, Hà Nội 147 Bùi Thị Minh Huyền (2003), Một số vấn đề tài cơng cải cách tài cơng, Nxb Tài chính; 1520 Bùi Thị Thanh Hương (2013), Hoàn thiện chế quản lý tài q trình thực tự chủ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 16 Đặng Thị Thái Linh (2013), Quản lý tài trường Đại học Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 17 PGS.TS Đỗ Đức Minh (2005), “Cơ chế tự chủ tài đơn vị nghiệp”, Hà Nội; 134 18 Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài cơng Việt Nam, Nxb Tài chính; 23 Các báo cáo toán ngân sách nhà nước Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 2015 – 2017; 19 Chính phủ (2006), Nghị định số 43/2006/NĐ-CP việc Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập; 20 Chính phủ (2009), Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 213 Chính phủ (2014), Nghị định số 29/2014/NĐ-CP ngày 10/4/2014 quy định thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà nước tài sản quản lý, xử lý tài sản xác lập quyền sở hữu nhà nước; 224 Chính phủ (2015), Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập; 235 Chính phủ (2016), Nghị định số 04/2016/NĐ-CP ngày 16/01/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; 24 Vũ Thị Thanh Thủy (2012), Quản lý tài trường đại học cơng lập Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; 135 2515 Dương Đăng Chinh – Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, tr 261-265, tr 330-364; 22 Đặng Thị Thái Linh (2013), Quản lý tài trường Đại học Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 21 Lưu Thị Bình (2013), Quản lý tài Nhà xuất trị Quốc gia - Sự thật, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 16 Phan Thị Cúc (2002), Đổi quản lý tài đơn vị hành nghiệp có thu; 18 Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài cơng Việt Nam, Nxb Tài chính; 19 Vũ Thị Thanh Thủy (2012), Quản lý tài trường đại học Bộ Tài (2002), Thơng tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 hướng dẫn thực Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu; Bộ Tài (2002), Thơng tư số 81/2002/TT-BTC ngày 16/9/2002 hướng dẫn kiểm soát chi quan hành Nhà nước thực khốn biên chế kinh phí quản lý hành chính; đơn vị thực chế độ tài áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu; 136 Bộ Tài (2003), Thơng tư số 50/2003/TT-BTC ngày 22/5/2003 hướng dẫn đơn vị nghiệp có thu xây dựng quy chế chi tiêu nội theo quy định Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính phủ; Bộ Tài (2003), Thơng tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003, hướng dẫn thực Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; 10 Bộ Tài (2004), Thông tư số 03/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004/TT-BTC ngày 13/01/2004 hướng dẫn kế tốn đơn vị hành nghiệp thực Luật ngân sách nhà nước khoản chi hành chính; 11 Bộ Tài (2006), Thơng tư 71/2006/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ ban hành quy trình quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập; 12 Bộ Tài (2006), Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 việc ban hành chế độ kế tốn Hành nghiệp; 13 Bộ Tài (2010), Thơng tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế tốn Hành nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006; 14 Bộ Tài (2017), Thơng tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ Kế toán Hành nghiệp; 15 Dương Đăng Chinh – Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, tr 261-265, tr 330-364; 137 146 Phan Thị Cúc (2002), Đổi quản lý tài đơn vị hành nghiệp có thu; 15 Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài cơng Việt Nam, Nxb Tài chính; 17 Bùi Thị Minh Huyền (2003), Một số vấn đề tài cơng cải cách tài cơng, Nxb Tài chính; 18 Vũ Thị Nhài (2007), Quản lý tài cơng Việt Nam, Nxb Tài chính; 9cơng lập Việt Nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội; 26 Các báo cáo toán ngân sách nhà nước Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 2015 – 2017; 20 Bùi Thị Thanh Hương (2013), Hoàn thiện chế quản lý tài q trình thực tự chủ Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 21 Lưu Thị Bình (2013), Quản lý tài Nhà xuất trị Quốc gia - Sự thật, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 22 Đặng Thị Thái Linh (2013), Quản lý tài trường Đại học Hà Tĩnh, Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Đại học Kinh tế Đại học Quốc Gia Hà Nội; 138 167 Dương Đăng Chinh – Phạm Văn Khoan (2009), Giáo trình quản lý tài cơng, Nxb Tài chính, tr 261-265, tr 330-364; 1723 Các báo cáo toán ngân sách nhà nước Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 2012 – 2017; 139 ... Bảng 108 Trang tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Luân chuyển chứng từ Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội Dự toán thu Trung tâm bảo tồn di sản Bảng 3.13 Thăng Long – Hà Nội giai đoạn... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 69 TẠI TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG – HÀ NỘI .69 3.1 Khái quát Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 69 3.1.1 Vị trí, chức... PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH 69 TẠI TRUNG TÂM BẢO TỒN DI SẢN THĂNG LONG – HÀ NỘI .69 3.1 Khái quát Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội 69 3.1.1 Vị trí, chức
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài chính tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội, Quản lý tài chính tại Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long – Hà Nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm