giáo án môn sinh học 7 ki 1

88 96 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 20:34

Gv: Trần Thị Thanh Bích Tn: TiÕt : 26/08/2014 Trng THCS inh B Lnh Ngày soạn: 23/08/2014 Ngày giảng : Chơng I- Ngành động vật nguyên sinh Bài 4: Trïng roi I Mơc tiªu KiÕn thøc - Học sinh nắm đợc đặc điểm cách di chuyển, dinh dỡng sinh sản trùng roi xanh - HS thấy đợc bớc chuyển quan trọng từ động vật đơn bào đến động vật đa bào qua đại diện tập đoàn trùng roi Kĩ - Rèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức K nng hot ng nhúm Thái độ - Giáo dục ý thức häc tËp *Các kỹ sống giáo dc bi - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu cấu tạo v hỡnh dng ca trùng roi II CÁC PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC - Dạy học nhóm - Vấn đáp - tìm tòi III PHƯƠNG TIỆN - GV: PhiÕu häc tËp, tranh phãng to H 1, H2, H3 SGK IV Tiến trình giảng ổn định tổ chức 2.Bi c - Câu hỏi 1,2 SGK Khỏm phỏ VB: Động vật nguyên sinh nhỏ bé, đợc quan sát trớc, tiết tiếp tục tìm hiểu số đặc điểm trùng roi Kt ni Hoạt động 1: Trùng roi xanh Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu: - Cá nhân tự đọc thông tin mục I + NGhiên cøu SGK, vËn dơng trang 17 vµ 18 SGK kiÕn thức trớc - Thảo luận nhóm, thống ý + Quan sát H 4.1 4.2 SGK kiến hoµn thµnh phiÕu häc tËp: + Hoµn thµnh phiÕu häc tập - GV kẻ phiếu học tập lên bảng - Đại diện nhóm ghi kết để chữa bảng, nhóm khác bổ sung - GV chữa tập phiếu, yêu cầu: - HS dựa vào H 4.2 SGK trả lời, lu - Trình bày trình sinh sản ý nhân phân chia trớc đến trùng roi xanh? phần khác Tiu kt: PhiÕu häc tËp: T×m hiĨu trïng roi xanh Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bớch Trng THCS inh B Lnh Tên động vật Đặc điểm Dinh dỡng Trùng roi xanh - Tự dỡng dị dỡng - Hô hấp: Trao đổi khí qua màng tế bào - Bài tiết: Nhờ không bào co bóp Sinh sản - Vô tính cách phân đôi theo chiều dọc Hoạt động 2: Tập đoàn trùng roi Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS: - Cá nhân tự thu nhận kiến thøc + Hoµn thµnh bµi tËp mơc  trang - Yêu cầu lựa chọn: trùng roi, tế bào, đơn bào, đa bào 19 SGK (điền từ vào chỗ trống) - Tập đoàn Vônvôc dinh dỡng nh nào? - Hình thức sinh sản tập đoàn - HS lắng nghe GV giảng Vônvôc? - GV lu ý HS không trả lời đợc - Yêu cầu nêu đợc: Trong tập đoàn bắt đầu có phân chia GV giảng - Tập đoàn Vônvôc cho ta suy chức cho số tế bào nghĩ mối liên quan động vật đơn bào động vật đa bào? - Tiu kt: Tập đoàn trùng roi gồm nhiều tế bào, bớc đầu có phân hoá chức Thc hnh - GV dùng câu hỏi cuối SGK Vn dng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục Em có biết  Rút kinh nghiệm ************************** Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Tuần: Ngày soạn:26/08/2014 Tiết : Ngày giảng :29/08/2014 Bài 5: Trùng biến hình trùng giày I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm di chuyển, dinh dỡng sinh sản trùng biến hình trùng giày - HS thấy đợc phân hoá chức phận tế bào trùng giày, biểu mầm mống động vật đa bào Kĩ - Rèn kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dôc ý thøc häc tËp *Các kỹ sống bn c giỏo dc bi - Kĩ tìm kiếm xử lí thông tin đọc SGK, quan sát tranh ảnh, để tìm hiểu cấu tạo ca trùng giày , trùng biến hình ii CÁC PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUT DY HC - Dạy học nhóm - Vấn đáp - tìm tòi iii PHNG TIN - Hình phóng to 5.1; 5.2; 5.3 SGK - HS kỴ phiÕu häc tập vào iV Tiến trình giảng ổn định tổ chức Bi c - Câu hỏi SGK Khỏm phỏ VB: Chúng ta tìm hiểu trùng roi xanh, hôm tiếp tục nghiên cứu số đại diện khác ngành động vật nguyên sinh: Trùng biến hình trùng giày Kt ni Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu - Cá nhân tự đọc thông tin SGK SGK, trao đổi nhóm vµ trang 20, 21 hoµn thµnh phiÕu häc tËp - Quan s¸t H 5.1; 5.2; 5.3 SGK trang 20; 21 ghi nhí kiÕn thøc.Trao đổi nhóm hồn - GV kỴ phiÕu häc tËp lªn thành PHT Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích bảng để HS chữa Tên ĐV Đặc điểm Di chun Dinh dìng Sinh s¶n Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - Đại diện nhóm lên ghi câu trả lời, nhóm khác theo dõi, nhận xét bổ sung Trùng biến hình Trùng giày - Nhờ chân giả (do chất - Nhờ lông bơi nguyên sinh dồn phía) - Tiêu hoá nội bào - Thức ăn qua miệng tới hầu tới không bào tiêu hoá biến - Bài tiết: chất thừa dồn đổi nhờ enzim đến không bào co bóp - Chất thải đợc đa đến không thải bào co bóp qua lỗ để thoát vị trí Vô tính cách phân - Vô tính cách phân đôi đôi thể thể theo chiều ngang - Hữu tính: cách tiếp hợp - GV lu ý giải thích số vấn đề cho HS: + Không bào tiêu hoá động vật nguyên sinh hình thành lấy thức ăn vào thể + Trùng giày: tế bào có phân hoá đơn giản, tạm gọi rãnh miệng hầu không giống nh cá, gà + Sinh sản hữu tính trùng giày hình thức tăng sức sống cho thể sinh sản hữu tính - HS nêu đợc: - GV cho HS tiếp tục trao đổi: + Trình bày trình bắt mồi tiêu ho¸ måi cđa - Phức tạp -2 nhân trïng biến hình - Không bào co bóp trùng giày khác trùng biến hình - Cú enzim tiờu húa nh nào? - Số lợng nhân vai trò nhân? - Quá trình tiêu hoá trùng giày trùng biến hình khác điểm nào? Tiu kt: - Néi dung phiÕu häc tËp Thực hành - So sánh điểm khác dinh dưỡng trùng giày trùng biến hình Vận dụng - Học trả lời câu hỏi SGK - §äc môc “Em cã biÕt”  Rút kinh nghiệm Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh ************************** Tuần : Tiết : - Ngày soạn : 01/09/2014 Ngày giảng : 04/09/2014 Bài 6: Trùng kiết lị trùng sốt rét I Mục tiêu Kiến thức - Học sinh nắm đợc đặc điểm cấu tạo trùng sốt rét trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh - HS rõ đợc tác hại loại trùng gây cách phòng chống bệnh sốt rét Kĩ - Rèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức qua kênh hình - Kĩ phân tích, tổng hợp Thái độ - Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trờng thÓ *Các kỹ sống giáo dục Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin, kĩ lắng nghe Kĩ tự bảo vệ thân, phòng tránh bệnh trùng kiết lị trùng sốt rét II PHƯƠNG PHÁP/ KĨ THUẬT DẠY HỌC Dạy học nhóm Vấn đáp tìm tòi III CHUẨN BỊ - Tranh phãng to H 6.1; 6.2; 6.4 SGK Iv Tiến trình giảng ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Đặc điểm di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hoá thải bã trùng biến hình trùng giày? Nm hc: 2014 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Khám phá VB: Trªn thùc tÕ có nhng bệnh trùng gây nên làm ảnh hởng tới sức khoẻ ngời Ví dụ: trùng kiết lị, trùng sốt rét 4.Kt ni Hoạt động 1: Trùng kiết lị trùng sốt rét Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu - Cá nhân tự đọc thông tin thu SGK, quan sát hình 6.1; 6.2; thập kiến thức 6.3 SGK trang 23, 24 Hoàn - Trao đổi nhóm thống ý kiÕn thµnh phiÕu häc tËp hoµn thµnh phiÕu häc tập - Yêu cầu nêu đợc: + Cấu tạo: thể tiêu giảm phận di chuyển + Dinh dỡng: dïng chÊt dinh dìng cđa vËt chđ + Trong vßng đời; phát triển nhanh phá huỷ quan kí sinh PhiÕu häc tËp: Trùng sốt rét,trùng kiết lị Tªn động vật Trùng kiết lị Trùng sốt rét Đặc điểm Cấu tạo Dinh dỡng Phát triển - Có chân giả ngắn - Không có không bào - Thực qua màng tế bào - Nuốt hồng cầu - Trong môi trờng, kết bào xác, vào ruột ngời chui khỏi bào xác bám vào thành ruột - Không có quan di chuyển - Không có không bµo - Thùc hiƯn qua mµng tÕ bµo - LÊy chÊt dinh dìng tõ hång cÇu - Trong tun níc bọt muỗi, vào máu ngời, chui vào hồng cầu sống sinh sản phá huỷ hồng cầu - GV cho HS làm nhanh tập - Yêu cầu: mục trang 23 SGk, so sánh + Đặc điểm giống: có chân giả, trùng kiết lị trùng biến hình kết bào xác + Đặc diểm khác: ăn hồng - GV lu ý: trùng sốt rét không cầu, có chân giả ngắn kết bào xác mà sống động vật trung gian - Khả kết bào xác trùng kiết lị có tác hại nh - Cá nhân tự hoàn thành bảng - Một vài HS chữa tập, HS nào? - Nếu HS không trả lời đợc, GV khác nhận xét, bổ sung nên giải thích Nm hc: 2014 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh B Lnh - GV cho HS làm bảng trang 24 Tiu kt: Bảng 1: So sánh trùng kiết lị trùng sốt rét Đặc Con đKích thớc điểm ờng (so với truyền Nơi kí sinh hồng Động vật dịch cầu) bệnh To Đờng tiêu Ruột ngời Trùng hóa kiết lị Trùng sốt rét Nhỏ Qua muỗi Máu ngời Ruột nớc bọt muỗi Anụphen Tác hại Viêm loét ruột, hồng cầu - Phá huỷ hồng cầu Tên bệnh Kiết lị Sốt rét - GV yêu cầu HS đọc lại nội dung bảng 1, kết hợp với hình 6.4 SGK + Do hồng cầu bị phá huỷ - Tại ngời bị sốt rét da tái + Thành ruột bị tổn thơng xanh? - Tại ngời bị kiết lị - Giữ vệ sinh ăn uống máu? Liên hệ: Muốn phòng tránh bệnh kiết lị ta phải làm gì? Hoạt động 2: Bệnh sốt rét nớc ta Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS đọc SGK - Cá nhân đọc thông tin SGK thông kết hợp với th«ng tin thu tin mơc “ Em cã biÕt” trang 24, trao thập đợc, trả lời câu hỏi: đổi nhóm hoàn thành câu trả lời - Tình trạng bệnh sốt rét Yêu cầu: Việt Nam nh + Bệnh đợc đẩy lùi nhng nào? số vùng miền núi - Cách phòng tránh bệnh + Diệt muỗi vệ sinh môi trờng sốt rét cộng đồng? - GV hỏi: Tại ngêi sèng ë miỊn nói hay bÞ sèt rÐt? - GV thông báo sách - HS lắng nghe Nhà nớc công tác phòng chống bệnh sốt rét: + Tuyên truyền ngủ có + Dùng thuốc diệt muỗi nhúng miễn phí + Phát thuốc chữa cho ngêi bÖnh Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Tiểu kết: - BƯnh sèt rÐt ë níc ta đợc toán - Phòng bệnh: vệ sinh môi trờng, vệ sinh cá nhân, diệt muỗi Thc hnh Khoanh tròn vào đầu câu đúng: Câu 1: Bệnh kiết lị loại trùng gây nên? a Trùng biến hình b Tất loại trùng c Trùng kiết lị Câu 3: Trùng sốt rét vào thể ngời đờng nào? a Qua ăn uống b Qua hô hấp c Qua máu Đáp án: 1c; 2b; 3c Vn dng - Học trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu bệnh trïng g©y  Rút kinh nghiệm ************************** Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Tuần : Tiết : Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Ngày soạn :06/09/2014 Ngày giảng :09/09/2014 Bài ĐẶC ĐIÊM CHUNG VÀ VAI TRề THC TIN CA động vật nguyên sinh I Mục tiêu Kiến thức - Trình bày tính đa dạng hình thái , cấu tạo , hoạt động đa dạng môi trờng sống động vật nguyên sinh - Học sinh nắm đợc đặc điểm chung động vật nguyên sinh - HS đợc vài trò tích cực động vật nguyên sinh tác hại động vật nguyên sinh gây Kĩ - Rèn kĩ quan sát, thu thập kiến thức - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trờng cá nhân *Cỏc k nng sống giáo dục - Kĩ khái quát hóa kiến thức để đua đặc điểm chung ĐVNS - Kĩ lien hệ thực tế II PHƯƠNG PHÁP/KĨ THUẬT DẠY HỌC Vấn đáp tìm tũi Hot ng nhúm III Đồ dùng dạy học - Tranh vẽ số loại trùng IV Tiến trình DY ổn định tổ chức Kiểm tra cũ - Tác hại trùng kiết lị trïng sèt rÐt ®èi víi ngêi Khám phá VB: Động vật nguyên sinh, cá thể tế bào, song chúng có ảnh hởng lớn ngời Vậy ảnh hởng nh nào, tìm hiểu học hôm 4.Kt ni Hoạt động 1: Đặc điểm chung Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS quan sát hình - Cá nhân tự nhớ lại kiến thức trmột số trùng học, trao đổi ớc quan sát hình vẽ nhóm hoàn thành bảng - Trao đổi nhóm, thống ý - GV kẻ sẵn bảng số trùng kiến học để HS chữa - Hoàn thành nội dung bảng Bảng 1: Đặc điểm chung động vật nguyên sinh Đại diện Kích thớc Cấu tạo từ Thức ăn Nm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích HiĨ n vi Trïng roi Trïng biÕn h×nh Trùng giày Trùng kiết lị Trùng sốt rét X X Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh tÕ Lín bµ o X X X X X X X X Nhi Òu tế bào - GV yêu cầu HS tiếp tục thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm ? - Động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm gì? - Động vật nguyên sinh có đặc ®iĨm g× chung? Bé phËn di chun H×nh thøc sinh sản Vụn hữu Roi Vi khuẩn, Chân vụn hữu giả Vô tính Vô tính Vi khuẩn, Lông bơi vụn hữu Hồng cầu Tiêu giảm Hồng cầu Không có Vô tính, hữu tính Vô tính Vô tính - HS trao đổi nhóm, thống câu trả lời, yêu cầu nêu đợc: + Sống tự do: có phận di chuyển tự tìm thức ăn + Sống kí sinh: số phân tiêu giảm + Đặc điểm cấu tạo, kích thớc, sinh sản - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - Tiu kt: ĐVNS có đặc điểm: + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống + Dinh dỡng chủ yếu cách dị dỡng + Chủ yếu sinh sản vô tính Hoạt động 2: Vai trò thực tiễn động vật nguyên sinh Hoạt động GV Hoạt động HS - GV yêu cầu HS nghiên cứu - Cá nhân đọc thông tin SGK thông tin SGK, quan sát hình trang 26; 27 vµ ghi nhí kiÕn thøc 7.1; 7.2 SGK trang 27 hoàn - Trao đổi nhóm thống câu ý thành bảng kiến hoàn thành bảng - GV kẻ sẵn bảng để chữa - Yêu cầu nêu đợc: + Nêu lợi ích mặt động vật nguyên sinh tự nhiên đời sống ngời + Chỉ rõ tác hại động vật ngời + Nêu đợc đại diện - Đại diện nhóm lên ghi đáp án vào bảng Nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ 10 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Kt ni Hoạt động 1: Hot ụng sng ca cỏ chộp - GV yêu cầu HS đọc thông tin, thảo luận câu hỏi sau: * Cá chép sống đâu? thức ăn chúng gì? * Tại nói cá chép động vật biến nhiệt? - GV cho HS tiếp tục thảo luận trả lời: * Đặc điểm sinh sản cá chép? * Vì số lợng trứng lứa đẻ cá chép lên tới hàng vạn? í ngha? Trng THCS inh Bộ Lĩnh - HS tù thu nhËn th«ng tin SGK trang 102, thảo luận tìm câu trả lời + Sống hồ, ao, sông, suối + Ăn động vật thực vật + Nhiệt độ thể phụ thuộc vào môi trờng + Cá chép thụ tinh nên khả trứng gặp tinh trùng + ý nghĩa: Duy trì nòi giống Tiu kt: - Môi trờng sống: nớc - Đời sống:+ Ưa vực nớc lặng + Ăn tạp + Là động vật biến nhiệt - Sinh sản:+ Thụ tinh ngoài, đẻ trứng + Trứng thụ tinh phát triển thành phôi Hoạt động 2: Cấu tạo a Quan sát cấu tạo - GV yêu cầu HS quan sát mẫu cá - HS cách đối chiếu chép sống đối chiếu với hình 31.1 mẫu vật hình vẽ, ghi nhớ trang 103 SGK nhận biết các phận cấu tạo phận thể cá chép - GV treo tranh câm cấu tạo ngoài, gọi HS trình bày - GV giải thích: tên gọi loại vây liên quan đến vị trí vây b Tìm hiểu đặc điểm cấu tạo - HS làm việc cá nhân với thích nghi với đời sống bảng SGK trang 103 - GV yêu cầu HS quan sát cá chép - Thảo luận nhóm, thống bơi nớc, đọc kĩ bảng đáp án thông tin đề xuất, chọn câu - Đại diện nhóm điền bảng trả lời phụ, nhóm khác nhận xét, - GV treo bảng phụ, gọi HS lên bảng bổ sung điền - GV nêu đáp ¸n ®óng: 1B, 2C, 3E, 4A, 5G Tiểu kết: - Thân hình thoi - Vảy xương mỏng,xếp ngói lợp - Lớp da có tiết chất nhày 74 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - Mắt khơng có mí - Vây cá dạng bơi chèo có loại vây: vây ngực, vây bụng, vây hậu mụn, võy uụi, võy lng 5.Thc hnh Trình bày tranh: đặc điểm cấu tạo cá chép thÝch nghi víi ®êi sèng ë níc? Cho HS làm tập sau: Hãy chọn mục tơng ứng cột A với cột B bảng sau đây: Cột A Cột B Đáp án 1- Vây ngực, vây a- Gióp c¸ di chun vỊ phÝa bơng tríc 2- Vây lng, vây hậu b- Giữ thăng bằng, rẽ phải, rẽ môn trái, lên, xuống 3- Khúc đuôi mang c- Giữ thăng theo chiều vây đuôi dọc Vn dng - Học trả lời câu hỏi SGK - Chuẩn bị thực hành: theo nhóm + c¸ chÐp (c¸ giÕc)  Rút kinh nghiệm ************************** Tuần : 17 Tiết : 33 Ngày soạn :02/12/2014 Ngày giảng :05/12/2014 Bµi 32: Thùc hµnh mỉ cá I Mục tiêu Kiến thức - HS xác định đợc vị trí nêu rõ vai trò số quan cá mẫu mổ Kĩ - Rèn kĩ mổ động vật có xơng sống - Rèn kĩ trình bày mẫu mổ Thái độ - Giáo dục ý thức nghiêm túc, cẩn thận, xác II Đồ dùng dạy học - GV: Mẫu cá chép Bộ đồ mổ, khay mổ, đinh ghim Tranh phóng to hình 32.1 32.3 SGK Mô hình não cá mẫu não mổ sẵn 75 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - HS: + cá chép (cá giếc) + Khăn lau, xà phòng III Tiến trình giảng ổn định tỉ chøc KiĨm tra bµi cò Bµi míi Hoạt động 1: Tổ chức thực hành - GV phân chia nhóm thực hành - Kiểm tra chuẩn bị nhóm - Nêu yêu cầu tiết thực hành (nh SGK) Hoạt động 2: Tiến trình thực hành (4 bớc) Bớc 1: GV hớng dẫn quan sát thực viết tờng trình a Cách mổ: - GV trình bày kĩ thuật giải phẫu (nh SGK trang 106) ý vị trí đờng cắt để nhìn rõ nội quan cđa c¸) - BiĨu diƠn thao t¸c mỉ (dùa vào hình 32.1 SGK) - Sau mổ cho HS quan sát vị trí tự nhiên nội quan cha gỡ b Quan sát cấu tạo mẫu mổ - Hớng dẫn HS xác định vị trí nội quan - Gỡ nội quan để quan sát rõ quan (nh SGK) - Quan sát mẫu não cá nhận xét màu sắc đặc điểm khác c Hớng dẫn viết tơng trình - Hớng dẫn HS cách điền vào bảng nội quan cá + Trao đổi nhóm nhận xét vị trí, vai trò quan + Điền vào bảng kết quan sát quan + Kết bảng tờng trình thực hành Bíc 2: Thùc hµnh cđa häc sinh - HS thùc hành theo nhóm 4-6 ngời - Mỗi nhóm cử ra: + Nhóm trởng: điều hành chung + Th kí: ghi chép kết quan sát - Các nhóm thực hành theo híng dÉn cđa GV: + Mỉ c¸: lu ý nâng mũi kéo để tránh cắt phải quan bên + Quan sát cấu tạo trong: quan sát ®Õn ®©u ghi chÐp ®Õn ®ã - Sau quan sát nhóm trao đổi, nêu nhận xét vị trí vai trò quan, điền bảng SGK trang 107 Bớc 3: Kiểm tra kết quan sát HS: - GV quan sát việc thực sai sót HS xác định tên vai trò quan - GV thông báo đáp án chuẩn, nhóm đối chiếu, sửa chữa sai sót Bảng 1: Các quan bên cá Tên quan Nhận xét vị trí vai trò 76 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - Mang (hệ hô hấp) Nằm dới xơng nắp mang phần đầu gồm mang gần xơng cung mang có vai trò trao đổi khí - Tim (hệ tuần hoàn) Nằm phía trớc khoang thân ứng với vây ngực, co bóp để đẩy máu vào động mạch giúp cho tuần hoàn máu - Hệ tiêu hoá (thực quản, dày, ruột, Phân hoá rõ rệt thành thực quản, dạy dày, ruột, gan) có gan tiết mật giúp cho tiêu hoá thức ăn - Bóng Trong khoang thân, sát cột sống, giúp cá chìm dƠ dµng níc - ThËn (hƯ bµi tiÕt) Hai dải, sát cột sống Lọc từ máu chất không cần thiết để thải Trong khoang thân, cá đực dải tinh hoàn, - Tuyến sinh dục cá buồng trứng phát triển mïa sinh (hƯ sinh s¶n) s¶n - N·o (hƯ thần kinh) Não nằm hộp sọ, tuỷ sống nằm cung đốt sống, điều khiển, điều hoà hoạt động cá Bớc 4: Tổng kết - GV nhËn xÐt tõng mÉu mỉ: mỉ ®óng, néi quan gỡ không bị nát, trình bày đẹp - Nêu sai sãt cđa tõng nhãm thĨ - NhËn xÐt tinh thần, thái độ học tập nhóm - Cho nhóm thu dọn vệ sinh - Kết bảng phải điền kết tờng trình - GV đánh giá điểm cho số nhóm Kiểm tra đánh giá - GV đánh giá việc học HS - Cho HS trình bày nội dung quan sát đợc - Cho điểm 1-2 nhóm có kết tốt Hớng dẫn học nhà - Chuẩn bị cấu tạo cá chép  Rút kinh nghiệm ************************** Tuần : 17 Ngày soạn :06/12/2014 Tiết : 33 Ngay giang :09/12/2014 Bi 33: Cấu tạo cá chÐp I Mơc tiªu 77 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS inh B Lnh 1.Kin thc - HS nắm đợc vị trí, cấu tạo hệ quan cá chép - Giải thích đợc đặc điểm cấu tạo thÝch nghi víi ®êi sèng ë níc 2.Kĩ - Rèn kĩ quan sát tranh - Kĩ hoạt ®éng nhãm 3.Thái độ - Gi¸o dơc ý thøc häc tập, lòng say mê yêu thích môn *Cỏc k sống giáo dục - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin đọc SGK,quan sát tranh để rút kiến thức - Kĩ hợp tác thảo luận nhóm , phân tích , so sánh II CÁC PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC - Trực quan – tìm tòi, vấn đáp tìm tòi Iii PHNG TIN - Tranh cấu tạo cá chép - Mô hình não cá - Tranh sơ đồ hệ thần kinh cá chép iV Tiến trình giảng ổn định tổ chức 2.Bi c Khỏm phỏ Kt ni Hoạt động 1: Các quan dinh dỡng a Hệ tiêu hoá - GV yêu cầu nhóm quan sát tranh, - Các nhóm thảo luận kết hợp với kết quan sát đợc hoàn thành bµi tËp mÉu mỉ ë bµi thùc hµnh, hoµn thµnh - Đại diện nhóm hoàn thành tập sau: bảng phụ GV, nhóm khác nhận xét, bổ Các phận ống tiêu Chức sung hóa - GV cung cấp thêm thông tin tuyến tiêu hoá + Chức năng: biến đổi - GV mụ t hoạt động tiêu hoá thức ăn thức ăn thành chất dinh d- Nêu chức hệ tiêu hoá? - Yêu cầu HS rút vai trò bóng ỡng, thải cặn bã b Tuần hoàn hô hấp - GV cho HS thảo luận: - HS dựa vào hiểu biết - Cá hô hấp gì? trả lời - Hãy giải thích tợng: cá có cử 78 Nm hc: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trng THCS inh B Lnh động há miệng liên tiếp kết hợp với cử động khép mở nắp mang? - Vì bể nuôi cá ngời thờng thả rong thuỷ sinh? - GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ hệ tuần hoàn, thảo luận: - Hệ tuần hoàn gồm - HS quan sát tranh, đọc kĩ quan nào? thích xác định + Hoàn thành tập điền vào phận hệ tuần hoàn Chú ý chỗ trống vị trí tim đờng - GV chốt lại kiến thức chuẩn máu Từ cần điền: 1- tâm nhĩ; 2- tâm - Thảo luận tìm từ cần thất; 3- động mạch chủ bụng; 4- thiết điền vào chỗ trống động mạch mang; 5- động mạch chủ lng; 6- mao mạch quan; 7- tĩnh mạch; 8- t©m nhÜ Tiểu kết: - Hơ hấp: qua mang - Tuần hoàn:+ Tim ngăn: tâm nhĩ tâm thất + vòng tuần hoàn, máu nuôi thể máu đỏ tơi c Hệ tiết - Hệ tiết nằm đâu? - HS nhớ lại kiến thức thực hành có chức gì? trả lời Tiu kt: - Hai dải thận màu đỏ, nằm sát sống lng có tác dụng lọc từ máu chất độc để thải Hoạt động 2: Thần kinh giác quan cá - Yêu cầu HS quan sát H - Hệ thần kinh: 33.2; 33.3 SGK mô hình + Trung ơng thần kinh: não, tuỷ sống não, trả lời câu hỏi: + Dây thần kinh: từ trung ơng - Hệ thần kinh cá gồm thần kinh đến quan phận nào? - Cấu tạo não cá: phần - Bộ não cá chia làm + Não trớc: phát triển phần? Mỗi phần có chức + Não trung gian nh nào? + Não giữa: lớn, trung khu thị giác - Gọi HS lên bảng trình + Tiểu não: phát triển phối hợp hoạt bày cấu tạo não cá mô động cử động phức tạp hình + Hành tuỷ: điều khiển hoạt động nội quan - Giác quan: + Mắt: mí nên nhìn gần - Nêu vai trò giác + Mũi: đánh hơi, tìm mồi quan? + Cơ quan đờng bên: nhận biết áp 79 Nm hc: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bớch Trng THCS inh B Lnh lực tốc độ dòng nớc, vật cản - Vì thức ăn có mùi lại hấp dẫn cá? Tiu kt: - H thn kinh hình ống nằm phía lưng - Gồm não, tủy sống dây thần kinh - Bộ não phân hóa phần: não trước , não giữa, não trung gian, tiu nóo, hnh ty 5.Thc hnh Nêu quan bên cá thể thích nghi víi ®êi sèng ë níc? Vận dụng - VÏ sơ đồ cấu tạo cá chép - Su tầm tranh, ảnh loài cá Rỳt kinh nghim ************************** 80 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Tuần : 17 Tiết : 34 Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Ngày soan :09/12/2014 Ngay giang :12/12/2014 ÔN TậP HọC Kỳ i I Mục tiêu 1.Kin thc Củng cố lại kiến thức HS phần động vật không xơng sống về: - Tính đa dạng động vật không xơng sống - Sự thích nghi động vật không xơng sống với môi trờng - Các đặc điểm cấu tạo, lối sống đại diện đặc trng cho ngành 2.K - ý nghÜa thùc tiƠn cđa §VKXS tù nhiên đời sống - Rèn kĩ phân tích, tổng hợp kiến thức - Kĩ hoạt động nhãm 3.Thái độ - Gi¸o dơc ý thøc häc tËp, lòng say mê yêu thích môn *Cỏc k nng sống giáo dục - Kĩ tiềm kiếm xử lí thơng tin đọc SGK,quan sát tranh để tìm hiểu tính đa dạng, thích nghi tầm quan trọng động vật không xương địa phương II CÁC PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC - Trực quan , dạy học nhóm , vấn đáp tìm tòi Iii PHƯƠNG TIỆN - B¶ng phơ ghi nội dung bảng iV Tiến trình giảng ổn định tổ chức 2.Bi c Khỏm phỏ Kt ni Hoạt động 1: Tính đa dạng động vật không xơng sống - GV yêu cầu HS đọc đặc - HS tự điền kiến thức học vào điểm đại diện, đối hình vẽ, tự điền vào bảng chiếu với hình vẽ ë b¶ng 81 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh trang 99 SGK vµ lµm bµi tËp: + Ghi tên ngành nhóm động + Ghi tên ngành vào chỗ trống vật + Ghi tên đại diện vào chỗ + Ghi tên đại diện trống dới hình - GV gọi đại diện lên hoàn - Một vài HS viết kết quả, lớp nhận thành bảng xét, bổ sung - GV chốt đáp án - HS vận dụng kiến thức để bổ - Từ bảng GV yêu cầu HS: sung: + Kể thêm đại diện + Tên đại diện ngành + Đặc điểm cấu tạo + Bổ sung đặc điểm cấu - Các nhóm suy nghĩ thống tạo đặc trng câu trả lời lớp động vật - GV yêu cầu HS nhận xét tính đa dạng động vật không xơng sống Tiu kt: - Động vật không xơng sống đa dạng cấu tạo, lối sống nhng mang đặc điểm đặc trng ngành thích nghi với điều kiện sống Hoạt động 2: Sự thích nghi động vật không xơng sống - GV hớng dẫn HS làm tập: - HS nghiên cứu kĩ bảng vận dụng + Chọn bảng hàng kiến thức học, hoàn thành bảng dọc (ngành) loài + Tiếp tục hoàn thành cột - Một vài HS lên hoàn thành theo 3, 4, 5, hàng ngang đại diện, lớp nhận - GV gọi HS hoàn thành bảng xét, bổ sung - GV lu ý HS lựa chọn đại diện khác nhau, GV chữa hết kết HS Hoạt động 3: Tầm quan trọng thực tiễn động vật không xơng sống - Yêu cầu HS đọc thông tin bảng - HS lựa chọn tên loài động ghi tên loài vào ô trống thích vật ghi vào bảng hợp - HS lên điền, lớp nhận xét, - GV gọi HS lên điền bảng bổ sung - GV bổ sung thêm ý nghĩa - Một số HS bổ sung thêm thực tiễn khác - GV chốt lại bảng kiến thức chuẩn Tiu kờt: Tầm quan trọng Tên loài - Làm thực phẩm - Tôm, cua, sò, trai, ốc, - Có giá trị xuÊt khÈu mùc 82 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh B Lnh - Đợc chăn nuôi - Tôm, cua, mực - Có giá trị chữa bệnh - Tôm, sò, cua - Làm hại thể động vật - Ong mật ngời - Sán gan, giun đũa - Làm hại thực vật - Châu chấu, ốc sên - Làm ®å trang trÝ - San h«, èc 5.Thực hành - Yêu cầu HS làm tập sau: Em chọn từ cột B cho tơng ứng với câu cột A Cột A Cột B Đáp án 1- Cơ thể tế bào nhng a- Ngành chân thực đủ chức sống khớp thể b- Các ngành 2- Cơ thể đối xứng toả tròn, thờng giun hình trụ hay hình dù với lớp tế c-Ngành ruột bào khoang 3- Cơ thể mềm, dẹp, kéo dài d- Ngành thân phân đốt mềm 4- Cơ thể mềm, thờng không phân e- Ngành động đốt có đá vôi vật nguyên sinh 5- Cơ thể có xơng kitin, có phần phụ phân đốt Vn dng - V s đồ tư ngành động vật không xương học kể đại diện ngành - Ôn tập toàn phần động vật không xơng Rút kinh nghiệm ************************** 83 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Tuần : 18 Tiết : 35 Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Ngày soạn :13/12/2014 Ngày giảng :16/12/2014 Kiểm tra học kì I I Mục tiêu - Củng cố lại nội dung đặc điểm, cấu tạo, lối sống đại diện ngành học - Có kĩ làm kiểm tra - Có thái độ nghiêm túc thi cử *Cỏc k nng sống giáo dục - Kĩ tổng hợp kiến thức - Kĩ quản lý thời gian II CÁC PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC Động nóo Iii PHNG TIN - GV: đề chuẩn bị sẵn - HS: Sự chuẩn bị theo nội dung ®· «n tËp 84 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh B Lnh iV Tiến trình giảng ổn định tæ chøc 2.Bài cũ Khám phá Kết nối - GV đọc đề lần - Phát đề, yêu cầu HS làm 5.Thc hnh: Thu bi 6.Vn dụng Chuẩn bị đa dạng đặc điểm chung lớp cá  Rút kinh nghiệm ************************** Tuần : 18 Tiết : 36 Ngày soạn :16/12/2014 Ngay giang :19/12/2014 Bài 34: Đa dạng đặc điểm chung cá I Mục tiêu 1.Kin thc - HS nắm đợc đa dạng cá số loài , lối sống, môi trờng sống - Trình bày đợc đặc điểm phân biệt lớp cá sụn lớp cá xơng - Nêu đợc vai trò cá đời sống ngời - Trình bày đợc đặc điểm chung cá K nng - Rèn kĩ quan sát tranh, so sánh để rút kết luận - Kĩ hoạt động nhóm Thỏi độ Yêu thích thiên nhiên *Các kỹ sống giáo dục 85 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh -Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin đọc SGK , quan sát tranh, hình để tìm hiểu đa dạng cấu tạo, tập tính thích nghi với mơi trường sống; thành phần lồi; đặc điểm chung vai trò cá với đời sống -Kĩ hợp tác, lắng nghe tích cực II CÁC PHƯƠNG PHÁP/KỸ THUẬT DẠY HỌC - Trực quan , dạy học nhóm , vấn đáp tìm tòi Iii PHƯƠNG TIỆN - Tranh ¶nh sè loài cá sống điều kiện sống khác - B¶ng phơ ghi néi dung b¶ng SGK trang 111 iV Tiến trình giảng ổn định tổ chức Bài cũ Khám phá Kết nối Ho¹t động 1: Sự đa dạng thành phần loài đa dạng môi trờng sống a Đa dạng thành phần loài - Yêu cầu HS đọc thông tin - Mỗi HS tự thu nhận thông tin hoàn thành tập sau: hoàn thành tập Lớp cá Lớp cá - Các thành viên nhóm thảo Dấu hiệu so sánh sụn xơng luận thống đáp án Nơi sống - Đại diện nhóm lên bảng điền, Đặc điểm dễ nhóm khác nhận xét, bổ phân biệt sung Đại diện - Thấy đợc thích nghi với điều kiện sống khác nên cá có cấu tạo hoạt động sống khác - GV chốt lại đáp án - GV tiếp tục cho thảo luận: - Căn vào bảng, HS nêu đặc - Đặc điểm để điểm phân biệt lớp : phân biệt lớp cá sụn lớp cá x- Bộ xơng ơng? Tiu kt: - Số lợng loài lớn - Cá gồm: + Lớp cá sụn: xơng chất sụn + Lớp cá xơng: xơng chất xơng b Đa dạng môi trờng sống - GV yêu cầu HS quan sát hình - HS quan sát hình, đọc kĩ 34 (1-70 hoàn thành bảng thích hoàn thành bảng SGK trang 111 - GV treo bảng phụ, gọi HS lên - HS điền bảng, lớp nhận xét, bổ bảng chữa sung - GV chốt lại bảng kiến - HS đối chiếu, sửa chữa sai sót 86 Nm hc: 2014 – 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh thøc chuÈn TT Đặc điểm môi trờng Tầng mặt thờng thiếu nơi ẩn náu Tầng tầng đáy Trong hang hốc Trên mặt đáy biển có Loài điển hình Hình dáng thân Đặc điểm khúc đuôi Đặc điểm vây chân Bơi: nhanh, bình thờng, chậm, chậm Nhanh Cá nhám Thon dài Khoẻ Bình thờng Cá vền, cá chép Lơn Tơng đối ngắn Rất dài Yếu Bình thờng Bình thờng Không có Rất chậm Cá bơn, cá ®i DĐt, máng RÊt u RÊt u To hc nhá Chậm - GV cho HS thảo luận: - Điều kiện sống ảnh hởng đến - HS trả lời cấu tạo cá nh nào? Tiu kt: - Điều kiện sống khác ảnh hởng đến cấu tạo tập tính cá Hoạt động 2: Đặc điểm chung cá - Cho HS thảo luận đặc điểm - Cá nhân nhớ lại kiến thức trớc, cá về: thảo luận nhóm + Môi trờng sống - Đại diện nhóm trình bày đáp án, + Cơ quan di chun nhãm kh¸c nhËn xÐt, bỉ sung + HƯ hô hấp + Hệ tuần hoàn + Đặc điểm sinh sản + Nhiệt độ thể - HS thông qua câu trả lời - GV gọi 1-2 HS nhắc lại đặc rút đặc điểm chung cá điểm chung cá Tiu kt:- Cá động vật có xơng sống thích nghi với đời sống hoàn toàn nớc: + Bơi vây, hô hấp mang + Tim ngăn: vòng tuần hoàn, máu nuôi thể máu đỏ tơi + Thụ tinh + Là động vật biến nhiệt Hoạt động 3: Vai trò cá 87 Nm hc: 2014 2015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh - GV cho HS th¶o luËn: - HS thu thập thông tin GSK * Cá có vai trò tự hiểu biết thân trả lời nhiên đời sống ngời? - HS trình bày HS khác nhận + Mỗi vai trò yêu cầu HS lấy VD xét, bổ sung ®Ó chøng minh - GV lu ý HS sè loài cá gây ngộ độc cho ngời nh: cá nóc, mật cá trắm * Để bảo vệ phát triển nguồn lợi cá ta cần phải làm gì? Tiểu kết: - Cung cÊp thùc phÈm - Nguyªn liƯu chế thuốc chữa bệnh - Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp - Diệt bọ gậy, sâu bọ hại lúa 5.Thc hnh - Nêu vai trò cá đời sống ngời? Đánh dấu X vào câu trả lời em cho Câu 1: Lớp cá đa dạng vì: a Có số lợng loài nhiều b Cấu tạo thể thích nghi với điều kiện sống khác c Cả a b Câu 2: Dấu hiệu để phân biệt cá sụn cá xơng: a Căn vào đặc điểm xơng b Căn vào môi trờng sống c Cả a b Đáp án: 1c, 2a 6.Vn dng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em cã biÕt  Rút kinh nghiệm ************************** 88 Năm học: 2014 – 2015 Sinh học ... ************************** 18 Năm học: 2 014 – 2 015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Tuần : Tiết : Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh Ngay soan :13 /09/2 014 Ngay giang :16 /09/2 014 Bài 9: Đa dạng ngành ruột khoang I Mục tiêu Ki n... Tiết : 10 Ngày soạn :15 /09/2 014 Ngày giảng :18 /09/2 014 Bµi 10 : Đặc điểm chung vai trò ngành ruột khoang I Mơc tiªu Ki n thøc: - Häc sinh nắm đợc đặc điểm chung ngành Ruột khoang - Học sinh. .. điểm sinh lí đại diện ngành Giun dẹp , Sán gan 23 Nm hc: 2 014 2 015 Sinh học Gv: Trần Thị Thanh Bích Trường THCS inh B Lnh - Học sinh rõ đợc đặc điểm cấu tạo sán gan thích nghi với đời sống kí sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án môn sinh học 7 ki 1, giáo án môn sinh học 7 ki 1