Quản lý tài sản công tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình

96 127 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 20:32

Góp phần hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính nhà nước. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý tài sản công tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013 2017, đánh giá những kết quả đã đạt được, nguyên nhân, hạn chế trong các khâu quản lý. Đề xuất giải pháp thực hiện công tác quản lý tài sản công tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình trong thời gian tới. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - VŨ ĐỨC CÔNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội - 2018 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VŨ ĐỨC CÔNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã Số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LÊ THỊ HỒNG ĐIỆP XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HƯỚNG DẪN HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: Quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình kết nghiên cứu riêng tơi, chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn HỌC VIÊN VŨ ĐỨC CƠNG LỜI CẢM ƠN Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Trường Đại Học Kinh Tế - Đại Học Quốc Gia Hà Nội, quý Thầy Cô giáo giúp trang bị kiến thức, tạo môi trường điều kiện thuận lợi suốt trình học tập thực luận văn Với kính trọng biết ơn, xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến TS Lê Thị Hồng Điệp giúp đỡ, dẫn tận tình suốt thời gian thực luận văn Xin chân thành cảm ơn tập thể Lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, phòng ban đơn vị Tòa án nhân dân huyện giúp đỡ, chia sẻ thông tin, cung cấp cho nhiều nguồn tư liệu, tài liệu, số liệu hữu ích tơi phục vụ cho đề tài luận văn Tôi xin gửi lời tri ân tới gia đình, đồng nghiệp bạn bè động viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều suốt q trình học tập, làm việc hồn thiện luận văn Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018 VŨ ĐỨC CÔNG MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT I DANH MỤC CÁC BẢNG I PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu quản lý tài sản công quan hành nhà nước 1.2 Cơ sở lý luận quản lý tài sản công quan hành nhà nước 1.2.1 Các khái niệm .7 1.2.2 Đặc điểm quản lý tài sản cơng quan hành nhà nước 10 1.2.3 Vai trò quản lý tài sản cơng quan hành nhà nước .12 1.2.4 Nội dung quản lý tài sản cơng quan hành nhà nước 12 1.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý tài sản cơng quan hành nhà nước 31 1.3 Cơ sở thực tiễn quản lý tài sản công số quan khác học kinh nghiệm .33 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý tài sản công số đơn vị khác 33 1.3.2 Bài học kinh nghiệm quản lý tài sản cơng cho Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 36 CHƯƠNG 38 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 2.1 Các phương pháp thu thập tài liệu số liệu 38 2.1.1 Nguồn tài liệu thứ cấp .38 2.1.2 Nguồn tài liệu sơ cấp 38 2.2 Các phương pháp xử lý tài liệu số liệu 40 2.2.1 Phương pháp phân tích - tổng hợp 40 2.2.2 Phương pháp thống kê - so sánh 41 CHƯƠNG 43 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI 43 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 43 3.1 Khái quát thực trạng tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 43 3.1.1 Giới thiệu vài nét Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 43 3.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản lý tài sản công 44 3.1.3 Cơ sở vật chất tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình .45 3.2 Phân tích thực trạng quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 46 3.2.1 Thực trạng lập kế hoạch quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 46 3.2.2 Thực trạng tổ chức thực khai thác sử dụng tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình .50 3.2.3 Thực trạng kiểm tra giám sát quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình .59 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 62 3.3.1 Những kết đạt 62 3.3.2 Hạn chế .64 3.3.3 Nguyên nhân .66 CHƯƠNG 68 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CƠNG TẠI TỊA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH 68 4.1 Quan điểm phương hướng quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình 68 4.1.1 Quan điểm 68 4.1.2 Phương hướng 69 4.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình .70 4.2.1 Hồn thiện cơng tác lập kế hoạch quản lý tài sản cơng 70 4.2.2 Hồn thiện cơng tác tổ chức thực khai thác sử dụng tài sản công .71 4.2.3 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài sản công 73 4.2.4 Nâng cao lực quản lý, trình độ chun mơn nghiệp vụ cho đối tượng quản lý .74 4.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ việc quản lý tài sản công 75 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CQNN Cơ quan nhà nước CQTW Cơ quan trung ương HĐND Hội đồng nhân dân NG Nguyên giá SL Số lượng TAND Tòa án nhân dân UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 Tổng hợp tài sản thuộc phạm vi quản lý TAND 45 i tỉnh Thái Bình Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 Tổng hợp dự tốn kinh phí sửa chữa trụ sở TAND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp dự tốn tài sản cơng TAND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp kết điều tra công tác lập kế hoạch quản lý tài sản cơng TAND tỉnh Thái Bình Tình hình đầu tư xây dựng trụ sở TAND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp tình hình mua sắm trang thiết bị văn phòng TAND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp kinh phí bảo trì sửa chữa trụ sở làm việc TAND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp kết lý tài sản TAND tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017 Tổng hợp kết điều tra công tác tổ chức thực quản lý tài sản công TAND tỉnh Thái Bình Tổng hợp kết điều tra cơng tác kiểm tra giám sát quản lý tài sản công TAND tỉnh Thái Bình ii 47 48 49 50 52 54 55 58 61 trích lập, theo dõi khấu hao tài sản, tăng giảm tài sản mua lý - Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở cơng tác tốn cơng trình Việc chia lẻ nguồn kinh phí đầu tư trụ sở vào năm khiến nhà thầu chậm chễ thi cơng, Tòa án nhân dân tỉnh cần chủ động làm việc với Tòa án nhân dân tối cao để có nguồn kinh phí theo hướng có lợi cho đơn vị bên nhà thầu - Triển khai thực công tác mua sắm tài sản hàng năm có nguồn kinh phí, tổ chức đấu thầu theo quy định pháp luật công khai minh bạch khâu thực hiện, dần hoàn thiện đáp ứng đủ nhu cầu tài sản cho cán công chức người lao động, tạo tâm lý tinh thần ổn định công việc - Hướng dẫn, nâng cao chun mơn cho cán trình tự thủ tục đấu thầu, lý nghiệp phát sinh khác liên quan tới tài sản để tổ chức thực bản, linh hoạt, quy định pháp luật - Tiếp tục thực lý tài sản theo hướng tập trung nhằm tăng tính minh bạch công khai, đồng thời ấn định tháng hàng năm Tòa án nhân dân tỉnh TAND huyện tổ chức lý tài sản hư hỏng, hết niên hạn không sử dụng nữa, phối hợp với trung tâm đấu giá tỉnh để tiến hành định giá với tài sản ô tô - Tổ chức kiểm tra công tác triển khai sửa chữa trụ sở tránh tượng làm sai hạng mục dự tốn Muốn triển khai tốt cơng tác đòi hỏi từ khâu lập dự toán tiết cụ thể hạng mục, phải dựa báo cáo kinh tế kỹ thuật đơn vị có chun mơn thực Từ có sở để kiểm tra đối chiếu hạng mục sửa chữa đồng thời đơn vị phải cử người giám sát kiểm tra bên nhà thầu thi cơng cơng trình q trình tổ chức thực 72 - Mỗi đơn vị phải chủ động với nguồn kinh phí, thực tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên để đầu tư mua sắm sửa chữa trang thiết bị tài sản, không định phải phụ thuộc vào ngân sách hàng năm ngành Tòa án hay hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương 4.2.3 Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài sản công Trong thời gian tới để công tác kiểm tra giám sát quản lý tài sản công đáp ứng yêu cầu đổi mới, cần thực tốt số giải pháp sau: - Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, quy định pháp luật công tác kiểm tra, giám sát quản lý tài sản cơng tới tồn thể cán bộ, cơng chức người lao động - Công khai sai phạm trình sử dụng, quản lý tài sản công, không nể nang, bao che cá nhân vi phạm Đưa hình thức kỷ luật nhằm răn đe, phòng ngừa, giáo dục ý thức tư tưởng với cán công chức người lao động quan đồng thời cần có xây dựng chế độ khen thưởng cá nhân, tập thể hoàn thành tốt công tác quản lý sử dụng tài sản cơng, cá nhân có thành tích tố giác sai phạm - Yêu cầu tất đơn vị phải xây dựng, ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công, thực nghiêm túc quy định ban hành Quy chế phải xây dựng nội dung bắt buộc sau: phạm vi đối tượng áp dụng, mục đích, yêu cầu, nguyên tắc trang bị tài sản, quy định cụ thể quản lý sử dụng tài sản, trách nhiệm tổ chức thực - Nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng hoạt động kiểm tra, giám sát Việc kiểm tra, giám sát cần phải đưa vào nghị Đảng, mục tiêu phải đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu tình trạng tiêu cực lãng phí quản lý sử dụng tài sản công 73 - Thông qua tổng kết để đánh giá, rút kinh nghiệm thực công tác kiểm tra, giám sát để phát huy, khắc phục kịp thời yếu kém, hạn chế tồn - Tiến hành kiểm tra đột xuất đơn vị TAND với cá nhân, tập thể để phát sai phạm, kịp thời xử lý quản lý sử dụng tài sản công kiến nghị quan cấp xử lý nghiêm trường hợp vi phạm - Đôn đốc nhắc nhở đơn vị gửi báo cáo thời hạn, đơn vị vi phạm nhiều lần, biện pháp đưa hạ bậc thi đua khen thưởng thủ trưởng, kế tốn đơn vị cơng khai trước tồn thể cán cơng chức họp tổng kết cuối năm 4.2.4 Nâng cao lực quản lý, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đối tượng quản lý Đội ngũ lãnh đạo đóng vai trò quan trọng quản lý tài sản công, vừa đối tượng quản lý đồng thời đối tượng sử dụng tài sản Đến quy định pháp luật quản lý tài sản công cập nhật, thay đổi để phù hợp với yêu cầu thực tiễn, phải trọng công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ quản ý thực công việc này, thực chủ trương, văn bản, nghiệp vụ phát sinh trình quản lý Quản lý tài sản cơng vấn đề nhạy cảm, tác động tới nhiều cá nhân trình tổ chức triển khai thực hiện, cần đảm bảo tối đa công minh bạch quy định trách nhiệm cụ thể cá nhân, tập thể để tránh xung đột lợi ích hay đảm bảo hài hòa lợi ích đối tượng Hiệu quản lý tài sản công coi tiêu chí đánh giá hồn thành nhiệm vụ đội ngũ lãnh đạo tham gia quản lý Để nâng cao hiệu lực máy quản lý tài sản công cần: 74 - Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn quản lý tài sản công mảng công việc liên quan tới đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, lý, điều chuyển tài sản, Thông qua tập huấn giúp đội ngũ lãnh đạo tiếp cận văn liên quan đến điều hành hướng dẫn quản lý tài sản công ban hành, sửa đổi thay văn ban hành cũ, đồng thời tạo điều kiện trao đổi học hỏi kinh nghiệm quản lý cá nhân - Nâng cao vai trò tập thể lãnh đạo, đề cao tính minh bạch công khai thực Một tập thể tạo mạnh, tăng tính dân chủ quản lý trách nhiệm thành viên đề cao cơng việc - Nâng cao vai trò, trách nhiệm giám sát Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh, tình trạng số đơn vị đội ngũ lãnh đạo chưa thực hoàn thành tốt vai trò giám sát quản lý tài sản cơng 4.2.5 Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ việc quản lý tài sản công Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tài sản công coi nhiệm vụ thiết thực công tác quản lý, hiệu mang lại từ công nghệ không giúp giảm bớt số lượng sổ sách ghi chép mà giúp tiết kiệm thời gian quản lý theo dõi tài sản, tăng tính xác thơng tin tài sản Về triển khai thực hiện, đòi hỏi phải yêu cầu bắt buộc đơn vị phải theo dõi tài sản phần mềm quản lý tài sản cơng ngành Tòa án Mỗi thông tin tài sản khai báo bao gồm đầy đủ thông tin loại tài sản, năm sản xuất, xuất xứ, nguyên giá, phần mềm tự cấp 01 mã tài sản riêng biệt không trùng lặp với tài sản khác Để có thông tin tài sản chuẩn xác, cần phải đào tạo hướng dẫn đối tượng kế toán cách từ khâu khai báo liệu đến 75 xử lý vấn đề phát sinh tài sản lý, điều chuyển, bán thu hồi Những ưu điểm mà phần mềm mang lại so với việc ghi chép sổ sách nhiều, khơng giúp theo dõi thơng tin từ thời gian hình thành tài sản, biến động tài sản phát sinh, phần mềm tính tốn theo dõi khấu hao dựa quy định hao mòn tài sản tích hợp Tòa án nhân dân tỉnh hồn tồn truy cập kiểm tra, lấy liệu thông tin tài sản của đơn vị thông tin tài sản đối tượng sử dụng Việc ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tài sản công tạo đồng bộ, thống thông tin tài sản đồng thời giúp người quản lý dễ dàng cơng tác tra cứu; theo dõi; rút ngắn thời gian cần báo cáo đơn vị cấp 76 KẾT LUẬN Trong năm qua công tác quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình có nhiều đổi tích cực đạt số kết định: Bộ máy quản lý tài sản cơng bước hồn thiện gắn liền với việc nâng cao chất lượng nội dung quản lý tài sản công; phân cấp quản lý với quy định cụ thể trách nhiệm cá nhân, đơn vị; công tác lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát thực thống đồng nâng cao hiệu sử dụng nguồn ngân sách nhà nước góp phần phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực quản lý sử dụng tài sản cơng Tuy nhiên, q trình quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình nhiều tồn tại, hạn chế cần khắc phục: việc thực công tác lập kế hoạch chưa đầy đủ; công tác tổ chức thực kiểm tra giám sát chưa cao; nhận thức trách nhiệm quản lý lãnh đạo số đơn vị chưa thực tốt, chế độ sách đội ngũ cán tham gia quản lý tài sản công nhiều hạn chế Đề tài: “Quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình” hoàn thành mục tiêu đề nghiên cứu có đóng góp nhằm thực tốt cơng tác quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình cụ thể sau: - Góp phần hệ thống hóa vấn đề lý luận thực tiễn quản lý tài sản công quan hành nhà nước - Nghiên cứu, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình giai đoạn 2013-2017, đánh giá kết đạt được, nguyên nhân, hạn chế khâu quản lý - Đề xuất giải pháp thực công tác quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình thời gian tới 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, 2016 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2016 Hà Nội Bộ Tài chính, 2016 Thơng tư số 19/2016/TT-BTC ngày 01/02/2016 hướng dẫn số nội dung định số 58/2015/QĐ-TTG ngày 17/11/2015 Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị quan nhà nước, tổ chức, đơn vị nghiệp công lập Hà Nội Bộ Tài chính, 2014 Thơng tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước Hà Nội Bộ Tài chính, 2009 Thơng tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 quy định thực số nội dung Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hà Nội Chính phủ, 2014 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu Hà Nội Chính phủ, 2009 Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Hà Nội Trần Văn Giao, 2011 Giáo trình tài cơng cơng sản Học viện hành quốc gia Nguyễn Mạnh Hùng, 2009 Cơ chế quản lý tài sản công khu vực hành nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 78 Nguyễn Thị Kim Liên, 2014 Hoàn thiện quản lý tài sản cơng quan hành nghiệp tỉnh Tuyên Quang Luận văn thạc sĩ Đại học Thái Nguyên 10 Nguyễn Thị Lý, 2014 Quản lý tài sản nhà nước đơn vị nghiệp công lập Việt Nam Luận văn thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Phan Hữu Nghị, 2009 Quản lý tài sản công quan hành Nhà nước Việt Nam Luận án tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 12 Nguyễn Hồng Sơn Phan Huy Đường, 2013 Giáo trình Khoa học Quản lý Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 13 Trần Việt Phương, 2017 Quản lý tài sản công quan nhà nước đơn vị nghiệp công lập Việt Nam Luận án tiến sĩ Học viện Tài 14 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2015 Luật dân sự, số 91/2015/QH13 Hà Nội 15 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Luật đấu thầu, số 43/2013/QH13 Hà Nội 16 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2008 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, số 09/2008/QH12 Hà Nội 17 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2017 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, số 15/2017/QH14 Hà Nội 18 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013 Hiến pháp Hà Nội 19 Nguyễn Tân Thịnh, 2016 Giải pháp quản lý, sử dụng tài sản cơng tiết kiệm, hiệu Tạp chí Tài chính, số 642, trang 45-48 20 Thủ tướng Chính phủ, 2015 Quyết định số 32/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô quan nhà nước, đơn vị nghiệp công lập, công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ Hà Nội 79 21 Thủ tướng Chính phủ, 2015 Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị quan nhà nước, tổ chức, đơn vị nghiệp cơng lập Hà Nội 22 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, 2013-2017 Báo cáo kê khai tài sản cơng Hải Phòng 23 Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, 2013-2017 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài cơng Hải Phòng 24 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 2013-2017 Báo cáo kê khai tài sản cơng Hà Nội 25 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 2013-2017 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài cơng Hà Nội 26 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, 2013-2017 Báo cáo kê khai tài sản cơng Thái Bình 27 Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, 2013-2017 Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài cơng Thái Bình 80 Phụ lục 01 PHIẾU ĐIỀU TRA Công tác quản lý tài sản công (dùng cho đối tượng: cán quản lý) Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Chức vụ: Trình độ văn hóa: Trình độ chun mơn, nghiệp vụ: NỘI DUNG ĐIỀU TRA (Đánh dấu X vào ô trống lựa chọn) I Đánh giá chung cơng tác quản lý Đồng chí đảm nhiệm công tác quản lý tài sản công năm? Dưới 05 năm: Trên 05 năm : Vai trò quản lý người đứng đầu phát huy chưa? Phát huy: Chưa phát huy: Phân cấp quản lý tài sản công hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: Đồng chí đánh hiệu lực máy quản lý nay? Tốt: Chưa tốt: Đồng chí cho biết có nên đưa tiêu chí quản lý tài sản cơng vào cơng tác đánh gía thi đua khen thưởng cán công chức? Nên: Không nên: II Công tác lập kế hoạch quản lý tài sản công Việc lập kế hoạch triển khai xuống tất đơn vị TAND có hợp lý? Hợp lý: Chưa hợp lý: Thời gian lập kế hoạch hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: TAND tỉnh tiến hành công khai kế hoạch quản lý tài sản công theo quy định chưa? Đúng: Chưa đúng: Các đề xuất có ghi nhận vào tổng hợp kế hoạch quản lý TAND tỉnh khơng? Có: Khơng: Lập kế hoạch bao quát hết vấn đề quản lý tài sản cơng khơng? Có: Khơng: Đồng chí đánh tầm quan trọng lập kế hoạch quản lý tài sản công: Quan trọng: Không quan trọng: III Công tác tổ chức thực khai thác sử dụng tài sản công Công tác tổ chức thực có tuân thủ theo kế hoạch khơng? Có: Khơng: TAND tỉnh có tổ chức thực vấn đề đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm, sửa chữa, điều chuyển lý tài sản công theo quy định pháp luật không? Đúng quy định: Chưa quy định: Việc theo dõi tài sản sổ sách có đáp ứng u cầu cơng việc khơng? Đáp ứng: Không đáp ứng: Cơ sở vật chất đáp ứng công việc, chức nhiệm vụ Tòa án nhân dân? Đã đáp ứng: Chưa đáp ứng: IV Công tác kiểm tra giám sát quản lý tài sản công Thời gian kiểm tra công tác quản lý tài sản công hợp lý chưa? Phù hợp: Chưa phù hợp: TAND tỉnh tiến hành kiểm tra theo thời gian, nội dung kế hoạch kiểm tra? Đúng: Chưa đúng: Các sai phạm phát trình kiểm tra có TAND tỉnh cơng khai khơng? Có: Khơng: V Theo đồng chí cơng tác quản lý tài sản cơng giai đoạn tồn hạn chế nào? ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… VI Đồng chí đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý tài sản công thời gian tới: ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục 02 PHIẾU ĐIỀU TRA Công tác quản lý tài sản cơng (dùng cho đối tượng: kế tốn) Họ tên: Ngày, tháng, năm sinh: Trình độ văn hóa: Trình độ chun môn, nghiệp vụ: NỘI DUNG ĐIỀU TRA (Đánh dấu X vào ô trống lựa chọn) I Đánh giá chung công tác quản lý Đồng chí làm cơng tác kế tốn năm? Dưới 03 năm: Trên 03 năm : Vai trò quản lý người đứng đầu phát huy chưa? Phát huy: Chưa phát huy: Phân cấp quản lý tài sản công hợp lý chưa? Hợp lý: Chưa hợp lý: Đồng chí đánh hiệu lực máy quản lý nay? Tốt: Chưa tốt: Đồng chí tham mưu cho lãnh đạo cơng tác quản lý tài sản công nào? Tốt: Chưa tốt: Đồng chí cho biết có nên đưa tiêu chí quản lý tài sản công vào công tác đánh giá thi đua khen thưởng cán công chức? Nên: Không nên: II Công tác lập kế hoạch quản lý tài sản công Việc lập kế hoạch triển khai xuống tất đơn vị TAND có hợp lý? Hợp lý: Chưa hợp lý: Thời gian lập kế hoạch hợp lý chưa? Phù hợp: Chưa phù hợp: TAND tỉnh tiến hành công khai kế hoạch quản lý tài sản công theo quy định chưa? Đúng: Chưa đúng: Các đề xuất có ghi nhận vào tổng hợp kế hoạch quản lý TAND tỉnh khơng? Có: Khơng: Lập kế hoạch bao quát hết vấn đề quản lý tài sản cơng khơng? Có: Khơng: Đồng chí đánh tầm quan trọng lập kế hoạch quản lý tài sản công: Quan trọng: Rất quan trọng: Không quan trọng: III Công tác tổ chức thực khai thác sử dụng tài sản công Cơng tác tổ chức thực có tn thủ theo kế hoạch khơng? Có: Khơng: TAND tỉnh có tổ chức thực vấn đề đầu tư xây dựng trụ sở, mua sắm, sửa chữa, điều chuyển lý tài sản công theo quy định pháp luật không? Đúng quy định: Chưa quy định: Việc theo dõi tài sản sổ sách có đáp ứng u cầu cơng việc khơng? Đáp ứng: Không đáp ứng: Cơ sở vật chất đáp ứng công việc, chức nhiệm vụ Tòa án nhân dân? Đáp ứng: Khơng đáp ứng: IV Công tác kiểm tra giám sát quản lý tài sản công Thời gian kiểm tra công tác quản lý tài sản công hợp lý chưa? Phù hợp: Chưa phù hợp: TAND tỉnh tiến hành kiểm tra theo thời gian, nội dung kế hoạch kiểm tra? Đúng: Chưa đúng: Các sai phạm phát trình kiểm tra có TAND tỉnh cơng khai khơng? Có: Khơng: Xin chân thành cảm ơn! ... Thái Bình? Là cán cơng tác Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, tơi nhận thức Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình trực tiếp quan chủ thể quản lý chính, Tòa án nhân dân cấp huyện vừa chịu quản lý cấp tỉnh. .. dụng tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình .50 3.2.3 Thực trạng kiểm tra giám sát quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình .59 3.3 Đánh giá thực trạng quản lý tài. .. tác xét xử công tác quản lý tài sản công Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình ln trọng, quan tâm mực Trong thời gian qua, cơng tác quản lý tài sản cơng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình đạt nhiều kết mong
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý tài sản công tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, Quản lý tài sản công tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, 2 Cơ sở lý luận về quản lý tài sản công trong cơ quan hành chính nhà nước, 3 Cơ sở thực tiễn về quản lý tài sản công trong một số cơ quan khác và bài học kinh nghiệm, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 2 Các phương pháp xử lý tài liệu số liệu, TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH, Bảng 3.8: Tổng hợp kết quả thanh lý tài sản của TAND tỉnh Thái Bình trong giai đoạn 2013-2017, Bảng 3.9: Tổng hợp kết quả điều tra công tác tổ chức thực hiện quản lý tài sản công tại TAND tỉnh Thái Bình, 3 Đánh giá thực trạng quản lý tài sản công tại Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm