20 câu hỏi tự luận triết học

18 69 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 19:11

20 CÂU HỎI-TRẢ LỜI PHẦN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC Câu hỏi Khái niệm giai cấp công nhân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Các nhà sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học dùng nhiều thuật ngữ khác để giai cấp có lợi ích đối lập trực tiếp với giai cấp tư sản xã hội tư chủ nghĩa- giai cấp công nhân, giai cấp vô sản, giai cấp người lao động làm thuê v.v Giai cấp sản phẩm đại công nghiệp tư chủ nghĩa cho dù tên gọi có khác nhau, có hai tiêu chí để xác định giai cấp cơng nhân, phân bi ệt với lực lượng xã hội khác a) Về phương thức sản xuất, giai cấp công nhân người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất cơng nghiệp, ngày đại xã hội hố cao Đây tiêu chí để phân biệt người công nhân đại với người thợ thủ công thời trung cổ hay người thợ cơng trường thủ cơng b) Về vị trí giai cấp công nhân quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa, giai cấp công nhân người khơng có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư Chính thuộc tính biến giai cấp công nhân trở thành giai cấp đối kháng với giai cấp tư sản dựa vào mà C.Mác Ph.Ănghen gọi giai cấp cơng nhân giai cấp vô sản xã hội t Cũng cần lưu ý rằng, giai cấp công nhân giai cấp đời phát tri ển gắn v ới đời phát triển đại cơng nghiệp, nên tìm hiểu giai cấp công nhân cần thấy khái niệm mở Sự biến đổi giai cấp công nhân di ễn thường xuyên, liên tục, số lượng, chất lượng, đặc biệt biến đổi cấu Công nhân không bao gồm người làm thuê (ở nước tư chủ nghĩa), mà phận không nhỏ trở thành người làm chủ, nắm quyền lãnh đạo xã hội (ở nước xã hội chủ nghĩa); họ không bao gồm người lao động chân tay mà bao gồm người lao động sản xuất với trình độ trí tuệ cao; họ khơng gồm người lao động công nghiệp trực tiếp tạo giá trị vật chất cho xã hội mà bao gồm người lao động ngành dịch vụ hoạt động theo lối công nghiệp Câu hỏi Nội dung điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn Sứ mệnh lịch sử giai cấp nhiệm vụ lịch sử giao phó cho giai cấp (do địa vị kinh tế-xã hội khách quan giai cấp quy định) để thực hi ện bước chuyển cách mạng từ hình thái kinh tế-xã hội tồn sang hình thái kinh tế-xã hội cao hơn, tiến 1) Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xuất phương thức sản xuất tư chủ nghĩa không khắc phục mâu thuẫn vốn có Giai cấp cơng nhân có sứ mệnh lịch sử xố bỏ phương thức sản xuất tư chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động tồn nhân loại khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa cao hơn, tiến Về thực chất, nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, lãnh đạo Đảng Cộng sản, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thể qua hai giai đoạn lật đổ thống trị giai cấp tư sản, giành quyền tay giai cấp cơng nhân sử dụng quyền để cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam tiến hành Page cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thiết lập quyền nhân dân để ti ến hành cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2) Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a) Xuất phát từ địa vị kinh tế-xã hội +) giai cấp công nhân phận quan trọng nhất, cách mạng lực lượng sản xuất tư chủ nghĩa; đại diện cho lực lượng sản xuất đại, có trình độ xã hội hoá cao; tiêu biểu cho xu hướng phát triển xã hội loài người; nhân tố quy ết định phá vỡ quan hệ sản xuất chiếm hữu tư nhân tư chủ nghĩa, xây dựng phương thức sản xuất tiến phương thức sản xuất tư chủ nghĩa +) xã hội tư chủ nghĩa, giai cấp cơng nhân khơng có, khơng có tư liệu sản xuất; họ bán sức lao động cho giai cấp tư sản bị giai cấp tư sản bóc lột giá trị thặng dư; họ bị lệ thuộc hồn tồn q trình phân phối kết lao động họ Vì sống mình, giai cấp cơng nhân khơng thể không đứng lên đấu tranh lật đổ thống trị giai cấp tư sản để giải phóng đồng thời giải phóng tồn xã hội +) giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất dựa chế độ sở hữu xã hội khơng có bóc lột, nên lợi ích giai cấp cơng nhân phù hợp v ới l ợi ích c người lao động Do đó, họ có khả tập hợp, lãnh đạo người lao động bị áp làm cách mạng xoá bỏ chế độ người bóc lột người; xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa- nơi khơng áp bức, bóc lột b) Xuất phát từ đặc điểm trị-xã hội giai cấp cơng nhân +) giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến nhất; giai cấp đại bi ểu cho l ực lượng sản xuất tiên tiến ngày đại mang tính xã hội hóa cao Đồng thời đấu tranh chống áp bức, bóc lột tơi luyện cung cấp cho giai cấp cơng nhân tri thức xã hội-chính trị cần thiết cho giai cấp tiên tiến +) giai cấp cơng nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để, thể mục tiêu cách mạng xóa bỏ tận gốc chế độ người bóc lột người, xố bỏ hồn tồn chế độ tư hữu, giải phóng giải phóng tồn nhân loại khỏi chế độ áp bức, bóc lột Giai cấp cơng nhân hồn tồn thực mục tiêu có n ền tảng lý luận tiên tiến chủ nghĩa Mác-Lênin +) giai cấp cơng nhân giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao; ý thức hình thành lao động công nghiệp đại, với điều kiện sản xuất tập trung, phân công lao động tỉ mỉ nên buộc cơng nhân phải có tác phong công nghiệp từ tác phong công nghịêp mà ý thức tổ chức kỷ luật hình thành Mặt khác, giai cấp công nhân thường xuyên phải đương đầu với máy đàn áp khổng lồ nhiều thủ đoạn thâm độc giai cấp tư sản, vậy, để đấu tranh chống lại máy ấy, giai cấp cơng nhân phải đồn kết, tổ chức chặt chẽ có ý thức tổ chức kỷ luật cao d) giai c ấp cơng nhân giai cấp có chất quốc tế Do giai cấp công nhân tất nước tư chủ nghĩa có địa vị kinh tế-xã hội giống nhau, vậy, họ có mục tiêu đấu tranh chung Mặt khác, chủ nghĩa tư lực lượng quốc tế nên muốn giành thắng lợi, giai cấp cơng nhân phải đồn kết quốc tế Câu hỏi Quy luật hình thành, phát triển Đảng Cộng s ản vai trò q trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Quy luật hình thành, phát triển Đảng Cộng sản Đảng Cộng sản đội tiên phong, tổ chức trị cao giai cấp công nhân Đảng Cộng sản bao gồm người tiên tiến giai cấp công nhân nhân dân lao động; đấu tranh triệt để trung thành lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc Page Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin làm tảng tư tưởng kim nam cho hành động a) Đảng Cộng sản đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào cơng nhân +) có áp giai cấp có đấu tranh giai cấp Ngay từ đời giai c ấp công nhân tiến hành đấu tranh chống áp bức, bóc lột giai cấp tư sản Những đấu tranh ban đầu diễn lẻ tẻ mang tính tự phát mục đích kinh tế, thiếu lý luận cách mạng tổ chức tiên phong lãnh đạo nên thất bại Chính phát triển phong trào cơng nhân đặt đòi hỏi phải có lý luận tiên tiến dẫn đường để tổ chức, giáo dục, giác ngộ giai cấp công nhân sứ mệnh lịch s mình, để vạch cho giai cấp công nhân đường lối phương pháp cách mạng khoa học Chủ nghĩa Mác đời đáp ứng đòi hỏi phong trào cơng nhân +) Chủ nghĩa Mác đời nhanh chóng thâm nhập vào phong trào công nhân, tr thành hệ tư tưởng, vũ khí lý luận giai cấp cơng nhân Mặt khác, thông qua phong trào công nhân chủ nghĩa Mác kiểm nghiệm, bổ sung, phát triển ngày hoàn thiện c) chủ nghĩa Mác đời có phận ưu tú giai cấp cơng nhân tiếp thu Bộ phận tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân, giáo dục, giác ngộ tổ chức công nhân đấu tranh, Đảng Cộng sản đời từ trình hoạt động cụ thể b) Đảng Cộng sản sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân; nước, kết hợp sản phẩm lịch sử, thực đường đặc biệt, tuỳ theo điều kiện cụ thể Ở nhiều nước thuộc địa, nửa thuộc địa, Đảng Cộng sản đời sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào cơng nhân phong trào u nước 2) Vai trò Đảng Cộng sản trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân a) Đảng Cộng sản nhân tố bảo đảm cho giai cấp cơng nhân hồn thành thắng lợi sứ mệnh lịch sử b) Đảng Cộng sản lãnh tụ trị giai cấp công nhân nhân dân lao động Nhờ có lý luận tiên phong chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng vận dụng vào điều ki ện cụ thể để đề đường lối chiến lược, sách lược, cương lĩnh cách mạng đắn cho trình cách mạng cho giai đoạn cách mạng c) Đảng Cộng sản đại biểu trung thành cho lợi ích giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, vậy, lãnh đạo Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân tập trung sức mạnh nước quốc tế đấu tranh thực sứ mệnh lịch sử d) Đảng Cộng sản tham mưu chiến đấu giai cấp công nhân Đây nơi tổ chức, lôi cuốn, giáo dục, động viên giai cấp công nhân t ầng l ớp nhân dân lao động thực cương lĩnh cách mạng đề Như vậy, có lãnh đạo Đảng Cộng sản, giai cấp công nhân nhân dân lao động có thống tư tưởng, tổ chức hành động; chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác, đảm bảo cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi Câu hỏi Cách mạng xã hội chủ nghĩa nguyên nhân nó? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Cách mạng xã hội chủ nghĩalà cách mạng nhằm thay chế độ tư chủ nghĩa chế độ xã hội chủ nghĩa; cách mạng đó, giai cấp công nhân người lãnh đạo với quần chúng nhân dân lao động khác xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Page a) Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng trị, kết thúc việc giai cấp công nhân nhân dân lao động giành quyền, thiết lập nhà nước giai cấp công nhân nhân dân lao động b) Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội chủ nghĩa gồm hai giai đoạn; giai đoạn giai cấp công nhân giành quyền, tổ chức thành giai cấp thống trị giai đoạn giai c ấp cơng nhân sử dụng quyền để cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội tất lĩnh vực đời sống xã hội 2) Nguyên nhân cách mạng xã hội chủ nghĩa Cũng cách mạng diễn lịch sử, cách mạng xã hội chủ nghĩa kết tất yếu việc giải mâu thuẫn đối kháng lòng chủ nghĩa tư bản: a) Dưới chủ nghĩa tư bản, phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã hội hố ngày cao làm cho quan hệ sản xuất dựa chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất trở nên lạc hậu, lỗi thời, kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Điều đặt đòi hỏi phải tiến hành cách mạng xã hội để xoá bỏ quan hệ sản xuất lỗi thời, thay quan hệ sản xuất mới, mở đường cho lực lượng sản xuất phát triển b) Mâu thuẫn lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất xã hội tư chủ nghĩa biểu mặt xã hội mâu thuẫn giai cấp công nhân giai cấp tư sản Mâu thuẫn phát triển ngày gay gắt mâu thuẫn đối kháng khơng thể điều hồ, giải cách mạng xã hội – cách mạng xã hội chủ nghĩa c) Tuy nhiên, mâu thuẫn tự khơng dẫn đến cách mạng mà cách mạng xã hội chủ nghĩa muốn nổ giai cấp công nhân cần phải nhận thức sứ mệnh lịch sử mình, biết nắm bắt tình thế, thời cách mạng để tổ chức tiến hành cách mạng Cách mạng xã hội chủ nghĩa không diễn tự phát, mà kết trình đấu tranh tự giác, lâu dài, gian khổ giai cấp công nhân nhân dân lao động ch ống lại thống trị giai cấp tư sản, lãnh đạo Đảng cộng sản Câu hỏi Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn Cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện, sâu sắc triệt để tất lĩnh vực đời sống xã hội 1) Nội dung trị cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm đưa giai cấp công nhân nhân dân lao động từ địa vị nô lệ, bị áp bức, bóc lột lên địa vị làm chủ xã hội Muốn vậy: a) Giai cấp công nhân lãnh đạo Đảng Cộng sản tiến hành cách mạng lật đổ thống trị giai cấp bóc lột, giành quyền, thiết lập nhà nước giai cấp cơng nhân nhân dân lao động b) Nâng cao trình độ dân trí, tạo điều kiện để nhân dân lao động tham gia vào vi ệc quản lý nhà nước, quản lý xã hội c) Từng bước xây dựng hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa 2) Nội dung kinh tế cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mạng xã hội chủ nghĩa thực chất có tính kinh tế Giành quyền tay giai cấp công nhân nhân dân lao động bước đầu Nhiệm vụ trọng tâm có ý nghĩa định cho thắng l ợi cách mạng xã hội chủ nghĩa phát triển kinh tế a) Trước hết, làm thay đổi vị trí, vai trò người lao động tư liệu sản xuất cách xoá bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất, thiết lập chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu b) Phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao suất lao động, cải thiện đời sống nhân Page dân, khuyến khích khả sáng tạo người lao động c) Thực nguyên tắc phân phối theo lao động, đảm bảo cơng xã hội theo tiêu chí suất lao động, hiệu lao động thước đo đánh giá đóng góp người cho xã hội 3) Nội dung văn hoá-tư tưởng cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm xây dựng văn hoá mới, hệ tư tưởng người xã hội chủ nghĩa a) Giáo dục, truyền bá hệ tư tưởng giai cấp công nhân tầng lớp nhân dân, toàn xã hội, bước xây dựng giới quan nhân sinh quan cho người lao động b) Xây dựng văn hóa sở kế thừa cách có chọn lọc nâng cao giá trị văn hoá truyền thống dân tộc, tiếp thu giá trị văn hoá tiên tiến thời đại, giải phóng người lao động mặt tinh thần c) Xây dựng người xã hội chủ nghĩa giàu lòng u nước, có lĩnh trị, nhân văn, nhân đạo, có hiểu biết, có khả giải cách đắn mối quan hệ cá nhân, gia đình xã hội Như vậy, cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Các nội dung cách mạng có quan hệ gắn kết với nhau, tác động qua lại lẫn nhau, tạo tiền đề cho nhau, thúc đẩy phát triển Câu hỏi Tính tất yếu sở khách quan liên minh giai c ấp công nhân với giai cấp nông dân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Tính tất yếu liên minh công nông Qua thực tiễn cách mạng châu Âu, đặc biệt cách mạng Pháp, C.Mác rút kết luận, đấu tranh giành quyền giai cấp cơng nhân khơng giành thắng lợi khơng ủng hộ giai cấp nông dân Công xã Pari (1871) cách mạng vô sản, thiết lập nên nhà nước chun vơ sản đầu tiên, nhà nước tồn 72 ngày Khi phân tích ngun nhân thất bại cơng xã, C Mác Ph.Ăngghen rõ, giai cấp công nhân không liên minh với giai cấp nông dân nên khơng tạo sở trị-xã hội rộng lớn vững để bảo vệ quyền giai cấp công nhân V.I.Lênin làm rõ ý nghĩa chiến lược vấn đề cho rằng, nhân tố cho thắng lợi không chỗ giai cấp cơng nhân có tổ chức chiếm đa số dân cư, mà chỗ giai cấp cơng nhân có ủng hộ nơng dân hay khơng Ơng đặc biệt nhấn mạnh tính tất yếu liên minh công nông giai đoạn cải tạo xây dựng chủ nghĩa xã hội Như vậy, xây dựng khối liên minh công nông tất yếu trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai đoạn giành, giữ sử dụng quyền để xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa 2) Cơ sở khách quan liên minh công nông a) Liên minh công nông nhu cầu nội cách mạng xã hội chủ nghĩa, tạo nên động lực cách mạng, đảm bảo vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân, ều ki ện định thắng lợi đấu tranh giành quyền công cải tạo xây dựng xã hội mới; b) Liên minh công nông xuất phát từ mối liên hệ tự nhiên gắn bó thống lợi ích giai cấp công nhân giai cấp nông dân Cả hai giai cấp người lao động bị áp có mục tiêu, nguyện vọng muốn giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất cộng; c) Liên minh cơng nơng gắn bó thống sản xuất cơng nghi ệp với sản xuất nông nghiệp- hai ngành sản xuất xã hội Nếu khơng có liên minh Page chặt chẽ công nhân nông dân hai ngành kinh tế khơng thể phát triển Câu hỏi Nội dung nguyên tắc liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Nội dung liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân: a) Nội dung trị liên minh: +) Trong giai đoạn đấu tranh giành quyền, liên minh cơng nơng nhằm lật đổ quyền giai cấp thống trị cũ, giành lấy quyền tay giai cấp cơng nhân nhân dân lao động +) Trong giai đoạn xây dựng chủ nghĩa xã hội, liên minh công nông sở trị-xã hội vững quyền nhà nước, giữ vững vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản, phát huy quyền làm chủ nhân dân, bảo vệ thành cách mạng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa +) Để thực liên minh trị cần xây dựng bước hoàn thiện dân chủ xã hội chủ nghĩa b) Nội dung kinh tế liên minh nội dung nhất, định nhất, sở cho liên minh lĩnh vực khác +) Liên minh công nông lĩnh vực kinh tế kết hợp giải đắn nhu cầu, lợi ích kinh tế hai giai cấp lợi ích xã hội +) Liên minh kinh tế thể thông qua hợp tác, trao đổi mặt kinh tế gi ữa kinh tế công nghiệp kinh tế nông nghiệp; qua vai trò nhà nước với hệ thống sách nơng nghiệp, cơng nghiệp, công nhân, nông dân +) Thông qua liên minh công nông mặt kinh tế để bước đưa nông dân theo đường xã hội chủ nghĩa cách đưa họ vào đường hợp tác xã với bước phù hợp c) Nội dung văn hoá-xã hội liên minh +) Liên minh công nông nhằm xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đáp ứng nhu cầu tinh thần ngày cao công nông +) Liên minh cơng nơng nhằm xố bỏ bất cơng, bất bình đẳng xã hội, xây dựng chuẩn mực xã hội lập trường giai cấp công nhân, tạo môi trường thuận lợi cho công, nông tầng lớp nhân dân lao động hoạt động đạt hiệu cao 2) Những nguyên tắc liên minh cơng nơng +) Đảm bảo vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân khối liên minh Đây vấn đề có tính ngun tắc để bước thực mục tiêu, lợi ích liên minh lập trường giai cấp công nhân +) Đảm bảo nguyên tắc tự nguyện để khối liên minh bền vững, lâu dài +) Kết hợp giải đắn lợi ích hai giai cấp, xét cho quan hệ công nhân nông dân quan hệ hai chủ thể lợi ích, mà hệ thống lợi ích kinh tế sở định nhạy cảm Họ liên kết với trước hết nhằm thoả mãn nhu cầu kinh tế, mưu cầu sống, thoát khỏi nghèo nàn Câu hỏi Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng s ản chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen Hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa đời sau thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa, trải qua hai giai đoạn phát Page triển từ thấp đến cao +) Giai đoạn thấp xã hội cộng sản giai đoạn “thốt thai”, “lọt lòng” từ chủ nghĩa tư bản, mang “dấu vết” xã hội tư Đây thời kỳ độ trị, thời kỳ cải biến cách mạng toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội Trong giai đoạn này, chế độ kinh tế phát triển văn hóa đạt t ới gi ới hạn đảm bảo cho xã hội thực nguyên tắc phân phối làm theo lực, hưởng theo lao động +) Giai đoạn cao xã hội cộng sản giai đoạn chủ nghĩa cộng sản xây dựng hoàn toàn Ở giai đoạn người khơng lệ thuộc phiến diện cứng nhắc vào phân công lao động xã hội; lao động giai đoạn không phương ti ện kiếm sống mà trở thành nhu cầu người Trình độ phát triển xã hội cho phép thực nguyên tắc phân phối theo nhu cầu 2) Quan điểm V.I.Lênin V.I.Lênin phát tri ển cụ thể hố quan ểm phân kỳ hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa C.Mác Ph.Ăngghen Ông gọi giai đoạn thấp xã hội xã hội chủ nghĩa (hay chủ nghĩa xã hội), giai đoạn cao xã h ội cộng sản chủ nghĩa (hay chủ nghĩa cộng sản) Đặc biệt, ông phát triển lý luận thời kỳ độ lâu dài từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội Theo đó, hình thái kinh t ế-xã hội cộng sản chia làm ba giai đoạn +) Những đau đẻ kéo dài (thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội) V.I.Lênin m ột m ặt thừa nhận quan điểm C.Mác Ph.Ăngghen thời kỳ độ theo nghĩa rộng- từ xã hội tư chủ nghĩa lên xã hội cộng sản- độ trực tiếp từ nước tư chủ nghĩa phát triển cao lên xã hội cộng sản Mặt khác từ thực tiễn lịch sử, V.I.Lênin nói đến hình thức q độ đặc biệt, gián tiếp nước tư phát triển mức trung bình độ bỏ qua giai đoạn phát triển tư chủ nghĩa nhiều nước vốn nước nông nghiệp lạc hậu, nước tiền tư lên chủ nghĩa xã hội (quá độ đặc biệt đặc biệt); +) Xã hội xã hội chủ nghĩa- giai đoạn đầu hình thái kinh tế-xã hội cộng sản; + Xã hội cộng sản chủ nghĩa- giai đoạn cao hình thái kinh tế-xã cộng sản Câu hỏi Tính tất yếu, đặc điểm thực chất thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn 1) Tính tất yếu thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội: a) Chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa tư hai chế độ xã hội khác chất Chủ nghĩa tư xây dựng sở chế độ tư hữu tư chủ nghĩa tư liệu sản xuất, sở chế độ áp bức, bóc lột, bất cơng Chủ nghĩa xã hội xây dựng sở chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu, tạo sở vật chất cho việc xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng xã hội cơng bằng, bình đẳng Muốn có xã hội cần phải có thời gian định b) Chủ nghĩa xã hội có sở vật chất kỹ thuật sản xuất công nghiệp đại Với nước qua chế độ tư chủ nghĩa, phát triển chủ nghĩa tư tạo sở vật chất kỹ thuật định cho chủ nghĩa xã hội muốn sở phục vụ cho chủ nghĩa xã hội cần có thời gian tổ chức, săp xếp l ại V ới n ước bỏ qua chế độ tư chủ nghĩa, tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội cần có thời gian lâu dài để thực nhiệm vụ tiến hành cơng nghiệp hố xã hội chủ nghĩa c) Các quan hệ xã hội chủ nghĩa không tự nảy sinh lòng chủ nghĩa tư bản, chúng kết trình xây dựng cải tạo xã hội chủ nghĩa Vì vậy, cần có thời gian để xây dựng phát triển quan hệ d) Xây dựng chủ nghĩa xã hội công việc mẻ, khó khăn phức tạp, phải cần có thời gian để giai cấp công nhân bước làm quen với cơng vi ệc Page 2) Đặc điểm bật thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ mà tồn đan xen yếu tố xã hội với tàn dư xã hội cũ Chúng đấu tranh với tất lĩnh vực đời sống xã hội a) Trên lĩnh vực kinh tế, tất yếu tồn kinh tế nhiều thành phần vận động theo định hướng xã hội chủ nghĩa; b) Trên lĩnh vực trị, tương ứng với kinh tế nhiều thành phần cấu xã hội-giai cấp đa dạng, phức tạp Các giai cấp, tầng lớp v ừa hợp tác, vừa đấu tranh với nhau; c) Trên lĩnh vực xã hội có khác biệt thành thị nông thôn, gi ữa đồng miền núi, lao động trí óc lao động chân tay; d) Trên lĩnh vực văn hoá-tư tưởng, bên cạnh văn hóa mới, hệ tư tưởng mới, tồn tàn dư văn hóa cũ lạc hậu, chí phản động 3) Thực chất thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thời kỳ đấu tranh gi ữa giai c ấp công nhân liên minh với tầng lớp lao động khác giành quy ền nhà nước thực nhiệm vụ đưa đất nước lên chủ nghĩa xã hội, với bên giai cấp bóc lột bị đánh đổ, chưa bị tiêu diệt hoàn toàn Cuộc đấu tranh giai cấp diễn điều kiện mới, với hình thức nội dung Câu hỏi 10 Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ Nhà nước xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn Nhà nước xã hội chủ nghĩa tổ chức mà thơng qua đó, Đảng Cộng sản thực vai trò lãnh đạo xã hội; tổ chức trị thuộc kiến trúc thượng tầng xây dựng lên từ sở vật chất, kinh tế xã hội chủ nghĩa; nhà nước kiểu thay nhà nước tư sản; hình thức chun vô sản thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội 1) Đặc trưng nhà nước xã hội chủ nghĩa Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin, nhà nước có đặc trưng quản lý dân cư vùng lãnh thổ định; có hệ thống quan quyền lực chuyên nghiệp mang tính cưỡng chế thành viên xã hội; có hệ thống thuế để nuôi máy nhà nước Tuy nhiên, chất Nhà nước xã hội chủ nghĩa vừa mang chất giai cấp cơng nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc, nên Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng riêng a) Nhà nước xã hội chủ nghĩa công cụ để đàn áp giai cấp đó, mà cơng cụ thực lợi ích cho người lao động; vai trò lãnh đạo giai cấp cơng nhân thơng qua đảng nhà nước trì b) Nhà nước xã hội chủ nghĩa có đặc trưng nguyên tắc khác hẳn với Nhà nước tư sản Cũng cơng cụ chun giai cấp, lợi ích người lao động, tức tuyệt đại đa số nhân dân; chuyên chính, trấn áp thi ểu số kẻ bóc lột, ngược lại với lợi ích giai cấp cơng nhân nhân dân lao động c) Trong nhấn mạnh cần thiết bạo lực trấn áp, nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin coi mặt tổ chức xây dựng đặc trưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa d) Nhà nước xã hội chủ nghĩa nằm dân chủ xã hội chủ nghĩa; phương thức thể thực dân chủ Theo V.I.Lênin, đường vận động phát tri ển ngày hồn thiện hình thức đại diện nhân dân, mở rộng dân chủ, nhằm lôi ngày đông đảo nhân dân tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội đ) Nhà nước xã hội chủ nghĩa kiểu nhà nước đặc biệt, “nhà nước khơng ngun nghĩa”, nhà nước "nửa nhà nước” Sau sở kinh tế-xã hội cho tồn t ại nhà nước đi, nhà nước khơng còn, nhà nước “tự tiêu vong” Đây đặc Page trưng bật Nhà nước xã hội chủ nghĩa 2) Chức năng, nhiệm vụ nhà nước xã hội chủ nghĩa a) Chức tổ chức, xây dựng C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin coi có tính sáng tạo Nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm cải biến trật tự chủ nghĩa tư hình thành trật tự chủ nghĩa xã hội chức hai chức Nhà nước xã hội chủ nghĩa b) Chức trấn áp nhằm chống lại phản kháng kẻ thù giai cấp chống phá công tổ chức, xây dựng xã hội giai cấp công nhân nhân dân lao động Nhà nước xã hội chủ nghĩa có nhiệm vụ quản lý đất nước tất lĩnh vực V.I.Lênin đặc biệt ý đến nhiệm vụ quản lý, mà quản lý kinh tế, coi vũ khí để giai cấp vơ sản chi ến thắng giai c ấp tư sản Câu hỏi 11 Tính tất yếu việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý Tổng kết kinh nghiệm lịch sử cách mạng xã hội, chủ nghĩa Mác- Lênin rõ vấn đề nhà nước vấn đề cách mạng xã hội Nhà nước xã hội chủ nghĩa vấn đề cách mạng xã hội chủ nghĩa, thiết chế quan trọng bậc trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp cơng nhân 1) Tính tất yếu nhà nước xã hội chủ nghĩa bắt nguồn từ mối quan hệ biện chứng thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội chun vơ sản (tức nhà nước xã hội chủ nghĩa) Bản chất thời kỳ độ q độ trị, vậy, chun vơ sản chất thời kỳ độ Do đó, thời kỳ độ tất yếu chun vơ sản tất yếu 2) Tính tất yếu phải có Nhà nước xã hội chủ nghĩa luận giải thực tiễn thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội a) Trong thời kỳ này, giai cấp bóc lột bị xóa bỏ phương diện tr ị, chưa bị xố bỏ hồn tồn mặt giai cấp Chúng có âm mưu hoạt động chống nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Điều đòi hỏi giai cấp cơng nhân nhân dân lao động cần phải nắm vững cơng cụ chun Nhà nước xã hội chủ nghĩa để trấn áp phản kháng lực ngược lại lợi ích giai cấp cơng nhân nhân dân lao động b) Trong thời kỳ độ giai cấp, tầng lớp trung gian khác Do địa vị kinh tế-xã hội mình, giai cấp, tầng lớp khơng thể tự lên chủ nghĩa xã hội Nhà nước xã hội chủ nghĩa đóng vai trò thiết chế cần thiết đảm bảo lãnh đạo giai cấp cơng nhân tồn xã hội, đảm bảo cho lực lượng xã hội to lớn thành lực lượng có tổ chức c) Để mở rộng dân chủ, chống lại hành vi ngược lại chuẩn mực dân chủ, vi phạm giá trị dân chủ nhân dân, đòi hỏi phải có thi ết chế nhà nước phù hợp Câu hỏi 12 Dân chủ gì? Những đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Dân chủ gì? a) Dân chủ sản phẩm tiến hóa lịch sử xã hội loài người; nhu cầu khách quan người Với tư cách quyền lực nhân dân, dân chủ phản ánh giá trị nhân văn; kết đấu tranh lâu dài nhân dân lao động chống l ại Page áp bức, bất cơng bóc lột b) Dân chủ với tư cách phạm trù trị, gắn với kiểu nhà nước giai cấp cầm quyền khơng có dân chủ phi giai cấp, dân chủ chung chung Trái l ại, chế độ dân chủ gắn với nhà nước mang chất giai cấp thống trị xã hội c) Dân chủ sản phẩm q trình vươn lên người trình làm chủ tự nhiên, xã hội thân Dân chủ phản ánh trạng thái, mức độ giải phóng người tiến trình phát triển xã hội, thể thực chất mối quan hệ gi ữa người với người trì theo quan niệm nguyên tắc bình đẳng Xét góc độ này, dân chủ phản ánh giá trị nhân văn, nhân đạo trình gi ải phóng người tiến xã hội 2) Đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa a) Với tư cách chế độ sáng tạo quần chúng nhân dân lao động lãnh đạo Đảng Cộng sản, dân chủ xã hội chủ nghĩa đảm bảo quyền lực thuộc giai cấp công nhân nhân dân lao động Vì vậy, dân chủ xã hội chủ nghĩa vừa mang chất giai cấp cơng nhân, vừa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc b) Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa có sở kinh tế chế độ công hữu tư liệu sản xuất chủ yếu toàn xã hội Đây đặc trưng kinh tế dân chủ xã hội chủ nghĩa Đặc trưng hình thành bộc lộ ngày đầy đủ với q trình hình thành hồn thiện kinh tế xã hội chủ nghĩa c) Trên sở kết hợp hài hồ lợi ích cá nhân, lợi ích tập thể lợi ích tồn xã hội (do nhà nước giai cấp công nhân đại diện), dân chủ xã hội chủ nghĩa có sức động viên, thu hút tiềm sáng tạo, tính tích cực xã hội nhân dân nghiệp xây dựng xã hội d) Dân chủ xã hội chủ nghĩa dân chủ rộng rãi lịch sử dân chủ mang tính giai cấp giai cấp cơng nhân- dân chủ đôi v ới k ỷ cương, k ỷ luật, với trách nhiệm công dân trước pháp luật Câu hỏi 13 Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm năm ý 1) Theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin, mục tiêu động lực trình phát triển xã hội, trình xây dựng chủ nghĩa xã hội dân chủ 2) Việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa nhằm mở rộng dân chủ, tạo điều kiện để liên tục phát triển nhân cách, phát triển ý thức xã hội, nâng cao tính tích cực trị-xã hội quần chúng, làm bộc lộ huy động lực tổ chức, trí tuệ c nhân dân 3) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa quy luật hình thành tự hồn thiện hệ thống trị xã hội chủ nghĩa 4) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa trình tất yếu diễn nhằm xây dựng, phát triển, hoàn thiện dân chủ, đáp ứng nhu cầu nhân dân Trước hết trở thành điều kiện, tiền đề thực quyền lực, quyền làm chủ nhân dân, điều kiện cần thiết tất yếu để công dân sống bầu khơng khí thực dân chủ 5) Xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa q trình vận động thực hành dân chủ, biến dân chủ từ khả thành thực lĩnh vực đời sống xã hội, trình đưa giá trị, chuẩn mực, nguyên tắc dân chủ vào thực tiễn xây dựng sống mới, chống biểu dân chủ cực đoan, vơ phủ, ngăn ngừa hành vi coi thường kỷ cương, pháp luật Câu hỏi 14 Những đặc trưng văn hoá xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý Page 10 1) Chủ nghĩa Mác-Lênin với tư cách hệ tư tưởng giai cấp công nhân, t ảng tư tưởng giữ vai trò chủ đạo định phương hướng phát triển nội dung văn hoá xã hội chủ nghĩa Vai trò chủ đạo chủ nghĩa Mác-Lênin văn hoá xã hội chủ nghĩa điều kiện định đưa nhân dân lao động thực trở thành chủ thể tự giác hưởng thụ văn hoá xã hội Đặc trưng phản ánh chất giai cấp cơng nhân tính đảng văn hoá xã hội chủ nghĩa 2) Nền văn hố xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân rộng rãi tính dân tộc sâu sắc Trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, hoạt động sáng tạo hưởng thụ văn hố khơng đặc quyền, đặc lợi thiểu số giai cấp bóc lột Cơng cải biến cách mạng tồn diện tất lĩnh vực kinh tế, trị, văn hoá, xã hội bước tạo tiền đề vật chất tinh thần để đông đảo nhân dân tham gia xây dựng văn hoá hưởng thụ giá trị văn hố 3) Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa đặt lãnh đạo giai cấp công nhân thông qua tổ chức Đảng Cộng sản quản lý Nhà nước xã hội chủ nghĩa Đây vấn đề có tính ngun tắc, nhân tố định trước tiên việc xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa Nền văn hố xã hội chủ nghĩa khơng hình thành phát triển cách tự phát, trái lại, phải hình thành xây dựng cách tự giác, có quản lý Nhà nước lãnh đạo Đảng Cộng sản Mọi coi nhẹ phủ nhận vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản vai trò quản lý Nhà nước đời sống tinh thần xã hội, văn hoá xã hội chủ nghĩa dẫn đến làm phương hướng trị văn hố- tảng tinh thần xã hội Câu hỏi 15 Trình bày tính tất yếu nội dung xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Tính tất yếu việc xây dựng văn hố xã hội chủ nghĩa a) Xuất phát từ tính triệt để, toàn diện cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất xã hội xã hội chủ nghĩa b) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu trình cải tạo tâm lý, ý thức đời sống tinh thần chế độ cũ để lại nhằm giải phóng nhân dân lao động thoát khỏi ảnh hưởng tư tưởng, ý thức xã hội cũ lạc hậu Mặt khác, xây dựng văn hố xã hội chủ nghĩa yêu cầu cần thiết việc đưa quần chúng nhân dân thực trở thành chủ thể sản xuất tiêu dùng, sáng tạo hưởng thụ văn hoá tinh thần c) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu trình nâng cao trình độ văn hố cho quần chúng nhân dân lao động, khắc phục tình trạng thiếu hụt văn hóa Đây điều kiện cần thiết để đông đảo nhân dân lao động chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, nâng cao trình độ nhu cầu văn hố quần chúng d) Xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa tất yếu xuất phát từ yêu cầu khách quan: văn hoá vừa mục tiêu, vừa động lực trình xây dựng chủ nghĩa xã hội 2) Những nội dung văn hoá xã hội chủ nghĩa a) Nâng cao trình độ dân trí, hình thành đội ngũ trí thức xã hội Đây ều kiện thiếu để xây dựng dân chủ xã hôi chủ nghĩa, để quần chúng có nhận thức tham gia trực tiếp vào quản lý nhà nước b) Xây dựng người phát triển toàn diện Con người sản phẩm lịch sử đồng thời người chủ thể q trình phát triển lịch sử Vì vậy, việc đào tạo người với tư cách chủ thể sáng tạo có ý thức xã hội chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa, yêu cầu tất yếu Page 11 c) Xây dựng lối sống xã hội chủ nghĩa Lối sống xã hội chủ nghĩa xây dựng, hình thành điều kiện nó, là: chế độ công hữu tư liệu sản xuất, sở hữu tồn dân giữ vai trò chủ đạo; nguyên tắc phân phối theo lao động; quyền lực nhà nước thuộc nhân dân; chủ nghĩa Mác-Lênin gi ữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần xã hội v.v d) Xây dựng gia đình văn hóa xã hội chủ nghĩa Gia đình văn hố xã hội chủ nghĩa đ ược bước xây dựng với tiến trình phát triển cách mạng xã hội chủ nghĩa Xuất phát từ mối quan hệ biện chứng gia đình xã hội (gia đình xem tế bào xã hội), nói, thực chất việc xây dựng gia đình văn hố nhằm góp phần xây dựng văn hố xã hội chủ nghĩa Câu hỏi 16 Dân tộc gì? Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Dân tộc gì? Dân tộc khái niệm đa nghĩa, đa cấp độ, xác định tuỳ tình cụ thể Hiện hiểu khái niệm dân tộc theo hai nghĩa, dân tộc dân tộc-quốc gia với tư cách cộng đồng trị-xã hội rộng lớn dân tộc hiểu cộng đồng dân tộc-tộc người a) Dân tộc-quốc gia cộng đồng người ổn định, hình thành lịch sử, có chung ngôn ngữ, lãnh thổ, chung vận mệnh lịch sử, có lợi ích chung (về kinh tế, trị), có chung văn hố (thể phong tục tập quán, tín ngưỡng, tâm lý, lối sống v.v) b) Dân tộc-tộc người cộng đồng người ổn định tương đối ổn định, có chung ngơn ngữ, văn hố, có ý thức tự giác tộc người Với ba tiêu chí tạo ổn định dân tộc trình phát triển Rõ ràng có thay đổi lãnh thổ hay thay đổi phương thức sinh hoạt kinh t ế, cộng đồng dân tộc tồn thực tế 2) Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin Cơ sở xây dựng Cương lĩnh tư tưởng C.Mác Ph.Ăngghen vấn đề dân tộc; tổng kết kinh nghiệm đấu tranh phong trào cách mạng giới cách mạng Nga; phân tích sâu sắc hai xu hướng khách quan phong trào dân tộc Nội dung Cương lĩnh gồm a) Các dân tộc hồn tồn bình đẳng có nghĩa dân tộc lớn hay nhỏ (kể t ộc chủng tộc) khơng phân biệt trình độ phát triển cao hay thấp, có nghĩa vụ quyền lợi ngang sinh hoạt kinh tế, trị, văn hố-xã hội; khơng dân t ộc giữ đặc quyền đặc lợi có quyền áp bóc lột dân tộc khác, thể hi ện luật pháp nước luật pháp quốc tế V.I.Lênin triển khai nội dung bình đẳng hai cấp độ bình đẳng quốc gia dân tộc bình đẳng dân tộc-tộc người quốc gia đa dân tộc +) Trong quốc gia có nhiều dân tộc, quyền bình đẳng dân tộc phải pháp luật bảo vệ thể lĩnh vực đời sống xã hội, việc phấn đấu khắc phục chênh lệch trình độ phát triển kinh tế, văn hoá lịch sử để lại có ý nghĩa bản; +) Trên phạm vi quốc gia dân tộc, đấu tranh cho bình đẳng gi ữa dân t ộc giai đoạn gắn liền với đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa dân tộc lớn, chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi; gắn li ền với đấu tranh xây dựng trật tự kinh tế giới mới; chống áp bóc lột nước tư phát triển nước chậm phát triển kinh tế Thực quyền bình đẳng dân tộc sở để thực quyền dân tộc tự xây dựng mối quan hệ hữu nghị dân tộc Page 12 b) Các dân tộc quyền tự tất lĩnh vực đời sống xã hội, thực chất tự trị Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền tự lựa chọn chế độ trị-xã hội đường phát triển dân tộc Quyền tự bao gồm quyền tự độc lập trị tách thành quốc gia dân tộc độc lập lợi ích dân tộc bao gồm quyền tự nguyện liên hiệp với dân tộc khác sở bình đẳng V.I.Lênin khẳng định nguyên tắc vấn đề dân tộc tự phải có quan điểm lịch sử-cụ thể nghiên cứu giải vấn đề dân tộc Khi xem xét, giải vấn đề dân tộc tự dân tộc cần đứng lập trường giai cấp công nhân Chỉ ủng hộ phân lập mang lại lợi ích cho giai cấp cơng nhân, nhân dân lao động dân tộc, ủng hộ đấu tranh giải phóng phạm vi Kiên đấu tranh chống lại âm mưu, thủ đoạn lực đế quốc phản động lợi dụng chiêu “dân tộc tự quyết” để can thiệp sâu vào công việc nội nước c) Liên hiệp công nhân tất dân tộc phản ánh chất quốc tế phong trào công nhân, phản ánh thống nghiệp giải phóng dân tộc giải phóng giai cấp Nó đảm bảo cho phong trào dân tộc có đủ sức mạnh để giành thắng l ợi Liên hiệp công nhân tất dân tộc quy định mục tiêu hướng tới, quy định đường lối, phương pháp xem xét, cách giải quyền dân tộc tự quyết, quyền bình đẳng dân tộc Đồng thời yếu tố sức mạnh đảm bảo cho giai cấp công nhân dân tộc chiến thắng kẻ thù Đồn kết, liên hiệp cơng nhân dân tộc sở vững để đoàn kết, tập hợp tầng lớp nhân dân lao động rộng rãi thuộc dân tộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, độc lập dân tộc tiến xã hội Câu hỏi 17 Phân tích chất, nguồn gốc tôn giáo? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Phân tích chất tôn giáo Trong tác phẩm Chống Đuyrinh, Ph.Ăngghen làm rõ chất tôn giáo sở xem tơn giáo hình thái ý thức xã hội, Ơng viết, tất tơn giáo chẳng qua phản ánh hư ảo- vào đầu óc người- lực lượng bên chi phối sống hàng ngày họ; phản ánh lực lượng trần mang hình thức lực lượng siêu trần a) Tôn giáo sản phẩm ngựời, gắn với điều kiện lịch sử tự nhiên lịch sử xã hội xác định Xét mặt chất, tôn giáo tượng xã hội tiêu cực Tuy nhiên, tôn giáo chứa đựng số giá trị văn hoá phù hợp với đạo đức, đạo lý xã hội Chủ nghĩa Mác-Lênin người cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa ln tơn trọng quyền tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng nhân dân b) Tơn giáo tạo thành ba yêú tố ý thức tôn giáo (gồm tâm lý tôn giáo hệ tư tưởng tôn giáo), hệ thống nghi lễ tôn giáo (trong hoạt động thờ cúng yếu tố bản), tổ chức tơn giáo (thường có hệ thống từ trung ương đến sở) Vì vậy, tơn giáo lực lượng xã hội trần thế, có tác động không nhỏ đến đời sống xã hội 2) Nguồn gốc tôn giáo: a) Nguồn gốc kinh tế-xã hội Trong xã hội cộng sản nguyên thuỷ, tôn giáo đời trình độ lực lượng sản xuất thấp, làm cho người không nắm thực tiễn lực lượng tự nhiên, mà cảm thấy yếu đuối bất lực trước tự nhiên rộng lớn bí ẩn, thế, họ gán cho tự nhiên sức mạnh, quyền lực to lớn, thần thánh hóa sức mạnh Đó hình thức tồn tôn giáo Khi xã hội xuất giai cấp đối kháng, bên cạnh cảm giác yếu đuối trước sức mạnh tự phát tự nhiên, người lại cảm thấy bất lực trước sức mạnh tự phát xã hội lực xã hội Khơng giải thích nguồn Page 13 gốc phân hoá giai cấp áp bóc lột, ngẫu nhiên, may rủi, người lại hướng niềm tin vào “thế giới bên kia” hình thức tơn giáo b) Nguồn gốc nhận thức Ở giai đoạn lịch sử định, nhận thức người tự nhiên, xã hội thân có gi ới hạn Ln có khoảng cách gi ữa biết chưa biết; vậy, trước mắt người, giới vừa hiểu được, vừa ln bí ẩn Do khơng giải thích bí ẩn nên người d ễ xun tạc nó, điều khoa học chưa giải thích được, điều dễ bị tơn giáo thay Sự xuất tồn tôn giáo gắn liền với đặc điểm nhận thức người Con người ngày nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc giới khách quan, khái quát hoá thành khái niệm, phạm trù, quy luật Nhưng khái qt hố, tr ừu tượng hóa đến mức hư ảo vật, tượng người nhận thức có khả xa rời thực dễ phản ánh sai lạc thực c) Nguồn gốc tâm lý ảnh hưởng yếu tố tâm lý đến đời tôn giáo Đặc biệt trạng thái tâm lý tiêu cực Trong sống, trạng thái tâm lý mang tính tiêu cực bất hạnh, đau kh ổ, nỗi kinh hoàng, sợ hãi v.v dễ dẫn người đến với tôn giáo để mong an ủi, che chở, giúp đỡ làm giảm nỗi khổ đau người sống thực Không vậy, trạng thái tâm lý tích cực hân hoan, vui sướng, mãn nguyện v.v đơi ngun nhân dẫn người đến với tơn giáo Ngồi ra, yếu tố thói quen, truyền thống, phong tục, tập quán nguyên nhân tâm lý dẫn đến hình thành, trì phát triển niềm tin tôn giáo Câu hỏi 18 Nguyên nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội? Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải v ấn đề tôn giáo? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Nguyên nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội a) Nguyên nhân nhận thức Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nhiều tượng tự nhiên, xã hội người mà khoa học chưa thể lý giải Do trước sức mạnh tự phát giới tự nhiên xã hội mà người chưa thể nhận thức chế ngự khiến phận nhân dân tìm an ủi, che chở lý giải từ sức mạnh đấng siêu nhiên b) Nguyên nhân kinh tế Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, với tồn kinh tế nhiều thành phần với lợi ích khác giai cấp, t ầng l ớp xã hội, với bất bình đẳng định kinh tế, trị, văn hố, xã hội mang đến cho người yếu tố ngẫu nhiên, may rủi, làm cho người d ễ tr nên thụ động với tư tưởng nhờ cậy, cầu mong vào lực lượng siêu nhiên c) Nguyên nhân tâm lý Tơn giáo hình thái ý thức xã hội bảo th ủ nhất, in sâu vào đời sống tinh thần, ảnh hưởng sâu đậm đến nếp nghĩ, lối sống phận nhân dân qua nhiều hệ Vì vậy, dù có biến đổi lớn lao kinh tế, trị, xã hội tơn giáo khơng thay đổi theo ti ến độ c biến đổi kinh tế-xã hội mà phản ánh d) Nguyên nhân trị-xã hội Tơn giáo có điểm phù hợp với chủ nghĩa xã hội, với đường lối, sách Nhà nước xã hội chủ nghĩa Giá trị đạo đức, văn hố tơn giáo đáp ứng nhu cầu phận nhân dân Chính vậy, chừng mực định, tơn giáo có sức thu hút mạnh mẽ phận quần chúng đ) Nguyên nhân văn hoá Trong thực tế, sinh hoạt tôn giáo đáp ứng phần nhu cầu văn hoá tinh thần cộng đồng xã hội mức độ định, có ý Page 14 nghĩa giáo dục ý thức cộng đồng, phong cách, lối sống cá nhân cộng đồng Vì vậy, sinh hoạt tơn giáo lơi phận nhân dân xuất phát từ nhu cầu văn hố tinh thần, tình cảm họ Từ nguyên nhân dẫn đến tồn tơn giáo q trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Song cần nhận thức tôn giáo có biến đổi với biến đổi điều kiện kinh tế-xã hội trình cải tạo xây dựng xã hội 2) Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo a) Khắc phục dần ảnh hưởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội gắn liền với công cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội b) Tôn trọng, đảm bảo quyền tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng cơng dân Mọi cơng dân theo tơn giáo khơng theo tơn giáo bình đẳng trước pháp luật, có nghĩa vụ quyền lợi c) Thực đoàn kết người theo với người khơng theo tơn giáo nào, đồn kết tơn giáo hợp pháp, chân chính, đồn kết toàn dân t ộc xây d ựng bảo vệ Tổ quốc Nghiêm cấm hành vi chia rẽ lý tín ngưỡng, tơn giáo d) Cần phân biệt rõ hai mặt trị tư tưởng việc giải vấn đề tôn giáo.Đây việc cần thiết, thân tôn giáo gồm hai mặt phân bi ệt để tránh hai khuynh hướng hữu khuynh tả khuynh giải vấn đề tơn giáo đ) Phải có quan điểm lịch sử-cụ thể giải vấn đề tôn giáo.Ở thời kỳ lịch sử khác nhau, vai trò, tác động tôn giáo đời sống xã hội không giống Vì vậy, cần có quan điểm lịch sử cụ thể xem xét, đánh giá ứng xử vấn đề có liên quan đến tơn giáo Câu hỏi 19 Sự đời hệ thống xã hội chủ nghĩa thành tựu nó? Đáp Câu trả lời gồm hai ý lớn 1) Sự đời phát triển hệ thống xã hội chủ nghĩa a) Trong chiến tranh giới thứ II, Đảng Cộng sản nhiều nước châu Âu châu Á lãnh đạo quần chúng nhân dân phối hợp với Hồng qn Liênxơ thành mặt trận chống phátxít Đảng Cộng sản nhiều nước đứng lên lãnh đạo quần chúng nhân dân vũ trang giành quyền thành lập nhà nước dân chủ nhân dân b) Trong thời gian năm (từ năm 1944 đến năm 1949) châu Âu châu Á có 13 nước Đảng Cộng sản lãnh đạo ba phương thức giành quyền sau lên chủ nghĩa xã hội +) Phương thức chủ yếu dựa vào lực lượng vũ trang nhân dân nước mình, xây dựng địa cách mạng, thời đến lãnh đạo nhân dân đứng lên giành quyền Cộng hoà nhân dân liên bang Nam Tư (1944), nước Việt Nam Dân chủ c ộng hoà (1945), Cộng hoà nhân dân Anbani (1946) Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (1949) +) Phương thức chủ yếu dựa vào Hồng qn Liênxơ giải phóng đồng thời phối hợp vũ trang nhân dân nước Cộng hồ nhân dân BaLan (1945), Bungari (1946), Rummani (1948), Hunggari Tiệp Khắc (1946) sau phải đấu tranh nội phủ để trục xuất phần tử tư sản, trở thành nước cộng hoà dân chủ nhân dân Đảng Cộng sản lãnh đạo (Hunggari 1947; Tiệp Khắc 1948) Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên (1948) +) Phương thức hồn tồn Hồng qn Liênxơ giải phóng Liênxơ giúp đỡ để lên đường chủ nghĩa xã hội Cộng hoà dân chủ Đức (10/1949) Page 15 Vậy sau chiến tranh giới thứ II, chủ nghĩa xã hội từ nước mở rộng 13 nước châu Âu châu Á; với thắng lợi cách mạng dân chủ Cu Ba năm 1959, nước cộng hoà Cu Ba chuyển sang chủ nghĩa xã hội Như chủ nghĩa xã hội khơng châu Âu, châu Á mà mở rộng đến châu Mỹ Latinh Chủ nghĩa xã hội tr thành hệ thống tồn song song với hệ thống tư chủ nghĩa 2) Những thành tựu chủ nghĩa xã hội thực Trải qua 74 năm tồn phát triển, chủ nghĩa xã hội thực Liênxô Đông Âu đem lại thành tựu to lớn a) Về trị.Thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 cách mạng xã hội chủ nghĩa nước từ sau chiến tranh giới thứ II làm thay đổi trình phát triển giới, mở thời đại mới- thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội b) Vềkinhtế Từ điểm xuất phát phổ biến kinh tế nông nghiệp lạc hậu, trình độ phát triển thấp, sau 20 năm Liênxơ nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu trở thành nước cơng nghiệp hố, có tốc độ phát triển cao Sự lớn mạnh kinh tế tạo điều kiện để phát triển cơng nghiệp quốc phòng, đảm bảo cho Liênxơ có điều kiện bảo vệ vững Tổ quốc xã hội chủ nghĩa góp phần định vào việc chiến thắng chủ nghĩa phát xít chiến tranh giới thứ hai c) Về văn hoá-xã hội Xố bỏ giai cấp bóc lột, khắc phục bất cơng xã hội, giải phóng hàng trăm triệu người khỏi tình cảnh nơ lệ, phụ thuộc Gi ải quy ết nạn thất nghiệp mù chữ, thất học Chăm sóc y tế bảo hi ểm, tr ợ c ấp xã hội thực Phát triển mạnh mẽ giáo dục phổ cập nâng cao trình độ học vấn cho nhân dân Đạt nhiều thành tựu vươn tới đỉnh cao khoa học, văn học, nghệ thuật Với sức mạnh tổng hợp mình, hệ thống xã hội chủ nghĩa có ảnh hưởng to lớn đến đời sống trị giới Chủ nghĩa xã hội trở thành chỗ dựa phong trào giải phóng dân tộc, phong trào bảo vệ hồ bình giới Cũng lớn mạnh chủ nghĩa xã hội, phát triển phong trào giải phóng dân tộc đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động thập niên 50, 60 70 k ỷ XX buộc nước tư chủ nghĩa muốn tồn phải có điều chỉnh định Câu hỏi 20 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mơ hình ch ủ nghĩa xã hội Xơviết? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Nguyên nhân sâu xa sai lầm thuộc mơ hình phát tri ển chủ nghĩa xã hội Xôviết Nếu mô hình tổ chức xã hội dựa kế hoạch hố tập trung phát huy sức mạnh cho chiến tranh quốc vĩ đại điều kiện hồ bình, xây dựng chủ nghĩa xã hội, mơ hình tỏ không phù hợp Cơ chế kế hoạch hố t ập trung làm tính chủ động sáng tạo người lao động, chậm trễ việc ti ếp thu thành tựu cách mạng khoa học, công nghệ Trong ều kiện lịch sử mới, mơ hình chủ nghĩa xã hội Xơviết tỏ khơng phù hợp, ngun nhân sâu xa làm cho xã hội chủ nghĩa lâm vào khủng hoảng dẫn tới sụp đổ Liênxô Đông Âu 2) Nguyên nhân chủ yếu trực tiếp dẫn đến sụp đổ Chung quy lại, vấn đề nảy sinh từ nội Đảng cầm quyền sai lầm, phản bội người lãnh đạo cao Trong cải tổ, Đảng Cộng sản Liênxô mắc sai lầm nghiêm trọng đường lối trị, tư tưởng tổ chức a) Đảng không coi trọng kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với thực tiễn nước đặc điểm thời đại; không coi trọng việc kế thừa, bổ sung phát triển lý luận mácxít Hoặc Page 16 giáo điều, dập khn máy móc, khơng vào tình hình để phát tri ển sáng t ạo Đánh giá không công với lịch sử, từ chỗ phê phán sai lầm cá nhân đến ph ủ nhận toàn lịch sử Đảng Nhà nước, phủ định chế độ xã hội chủ nghĩa, phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin để cuối theo đường chủ nghĩa dân chủ xã hội b) Chế độ tập trung Đảng bị phá hoại, làm cho Đảng khả huy chiến đấu mà mâu thuẫn đảng không giải Tính quan liêu, giáo điều bảo thủ nặng nề phận lãnh đạo cấp cao Đảng Nhà nước tác động to lớn đến đời sống xã hội Sự phân liệt Đảng Cộng sản thành phe nhóm trị khác nhau, nhiều tổ chức, đảng phái trị đời đấu tranh giành quyền lực trị Khuynh hướng dân tộc ly khai nảy sinh, xung đột đẫm máu xảy tạo môi trường cho lực lượng phản động trỗi dậy, xã hội phương hướng, gây thảm hoạ cho nhân dân c) Lực lượng phản bội nước tìm chỗ dựa từ phủ tư sản bên ngồi, lực chống chủ nghĩa xã hội xem hội tốt để thực ý đồ “diễn biến hoà bình” Chúng sức cổ vũ lơi kéo phần tử hội, phản bội giữ địa vị cao quan Đảng, Nhà nước để đưa đất nước theo xu hướng tư Khi phận lãnh đạo tối cao liên kết với lực lượng đế quốc bên ngồi chủ nghĩa xã hội theo mơ hình Xôviết dễ dàng sụp đổ Tuy nhiên, sụp đổ chủ nghĩa xã hội tất yếu thực tế nước xã hội chủ nghĩa khác qua cải cách đổi đưa đất nước bước khỏi khó khăn, khủng hoảng Trung Quốc, Việt Nam, Cu Ba Vấn đề chỗ cải cách, c ải tổ đổi nào, cần phải giữ vững nguyên tắc mà Page 17 PHỤ LỤC Khái niệm giai cấp công nhân… Nội dung điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân….1 Quy luật hình thành, phát triển Đảng Cộng s ản vai trò q trình thực sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân…2 Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa….3 Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa …4 Tính tất yếu sở khách quan liên minh giai c ấp công nhân với giai cấp nông dân….5 Nội dung nguyên tắc liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân….5 Các giai đoạn phát triển hình thái kinh tế-xã hội cộng s ản chủ nghĩa….6 Tính tất yếu, đặc điểm thực chất thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội….7 Đặc trưng, chức năng, nhiệm vụ Nhà nước xã hội chủ nghĩa…7 Dân chủ gì? Những đặc trưng dân chủ xã hội chủ nghĩa….9 Tính tất yếu việc xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa ….9 Tính tất yếu việc xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa Những đặc trưng văn hố xã hội chủ nghĩa….10 Trình bày tính tất yếu nội dung xây dựng văn hóa xã hội chủ nghĩa….10 Dân tộc gì? Nội dung Cương lĩnh dân tộc chủ nghĩa Mác-Lênin….11 Phân tích chất, nguồn gốc tơn giáo….12 Ngun nhân tồn tôn giáo chủ nghĩa xã hội? Những nguyên tắc chủ nghĩa Mác-Lênin việc giải vấn đề tôn giáo….13 Sự đời hệ thống xã hội chủ nghĩa thành tựu nó….14 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mơ hình chủ nghĩa xã hội Xơviết….15 Page 18 ... nước tư chủ nghĩa muốn tồn phải có điều chỉnh định Câu hỏi 20 Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng sụp đổ mơ hình ch ủ nghĩa xã hội Xôviết? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Nguyên nhân sâu xa sai lầm... đấu tranh tự giác, đảm bảo cho cách mạng xã hội chủ nghĩa thắng lợi Câu hỏi Cách mạng xã hội chủ nghĩa nguyên nhân nó? Đáp Câu trả lời gồm hai ý 1) Cách mạng xã hội chủ nghĩalà cách mạng nhằm... dân lao động ch ống lại thống trị giai cấp tư sản, lãnh đạo Đảng cộng sản Câu hỏi Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa? Đáp Câu trả lời gồm ba ý lớn Cách mạng xã hội chủ nghĩa cách mạng toàn diện,
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 câu hỏi tự luận triết học, 20 câu hỏi tự luận triết học