Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của tỉnh quảng nam

82 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 17:26

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ÍCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG HÀ NỘI, năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN ÍCH THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG NAM Chun ngành : Chính sách cơng Mã số : 34 04 02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ XUÂN QUANG HÀ NỘI, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn riêng tôi, số liệu kết nghiên cứu luận văn “Thực sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh tỉnh Quảng Nam” hồn tồn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định, không trùng lặp với đề tài khác lĩnh vực Tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả luận văn Nguyễn Ích MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT Ở VIỆT NAM 1.1 Một số khái niệm 1.2 Thực sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt nước ta 14 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG NAM 26 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh Quảng Nam 26 2.2 Thực trạng thực sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh tỉnh Quảng Nam 29 CHƯƠNG 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG NAM THỜI GIAN ĐẾN 56 3.1 Dự báo tình hình 56 3.2 Quan điểm, định hướng nâng cao chất lượng thực sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh tỉnh Quảng Nam thời gian đến 59 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh tỉnh Quảng Nam thời gian đến 60 3.4 Một số đề xuất, kiến nghị 68 KẾT LUẬN 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải CBCC Cán chủ chốt CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa HĐND Hội đồng nhân dân MTTQVN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 Số lượng, chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh tỉnh Quảng Nam Trang 28 Kết hoạch cán lãnh đạo, quản lý nêu Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 Ban Tổ chức Trung ương, ban hành ngày 24/02/2017 Ban Tổ chức Trung ương (2018) Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm tổ chức đảng, đảng viên tập thể, cá nhân cán lãnh đạo, quản lý cấp, ban hành ngày 24/9/2018 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam (2012) Quyết định số 807-QĐ/TU quy định tiêu chuẩn, điều kiện chức danh cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý quan Đảng, Mặt trận đồn thể trị - xã hội tỉnh Quảng Nam, ban hành ngày 20/02/2012 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam (2012) Hướng dẫn số 02-HD/TU thực công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý tỉnh, ban hành ngày 27/02/2012 10 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam (2015) Quyết định số 2148-QĐ/TU việc ban hành Quy định bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý, ban hành ngày 14/01/2015 11 Bộ Chính trị (khóa IX) (2004) Nghị số 42-NQ/TW công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, ban hành ngày 30/11/2004 12 Bộ Chính trị (khóa X) (2007) Quyết định số 68-QĐ/TW ban hành Quy chế bổ nhiệm cán giới thiệu cán ứng cử, ban hành ngày 04/7/2007 13 Bộ Chính trị (khóa X) (2010) Quyết định số 286-QĐ/TW việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức, ban hành ngày 08/02/2010 14 Bộ Chính trị (Khóa XI) (2012) Kết luận số 24-KL/TW đẩy mạnh công tác quy hoạch luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 năm tiếp theo, ban hành ngày 05/6/2012 15 Bộ Chính trị (khóa XII) (2017) Quy định số 89-QĐ/TW khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán lãnh đạo, quản lý cấp, ban hành ngày 04/8/2017 16 Bộ Chính trị (khóa XII) (2017) Quy định số 98-QĐ/TW luân chuyển cán bộ, ban hành ngày 07/10/2017 17 Bộ Chính trị (khóa XII) (2017) Quy định số 105-QĐ/TW phân cấp quản lý cán bổ nhiệm, giới thiệu cán ứng cử, ban hành ngày 19/12/2017 18 Chính phủ (2010) Nghị định số 18/2010/NĐ-CP đào tạo, bồi dưỡng công chức, ban hành ngày 05/3/2010, Hà Nội 19 Chính phủ (2010) Nghị định số 24/2010/NĐ-CP quy định tuyển dụng, sử dụng quản lý công chức, ban hành ngày 15/3/2010, Hà Nội 20 Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định 1374/QĐ-TTg việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 - 2015, ban hành ngày 12/8/2011, Hà Nội 21 Phạm Minh Chính (2018), “20 năm thực Chiến lược cán học quý giá cho chúng ta”, Tạp chí Cộng sản, số 907, tr.9-17 22 Phạm Minh Chính (2018), “Quán triệt sâu sắc quan điểm đạo Hội nghị Trung ương khóa XII xây dựng đội ngũ cán đổi công tác cán đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ mới”, Tạp chí Cộng sản, số 908, tr.19-29 23 Phạm Thị Kim Cương (2016), “Phát triển đội ngũ cán nữ dân tộc thiểu số giai đoạn vấn đề đặt ra”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 119, tr.61-64 24 Vũ Cao Đàm (chủ biên) (2011), Kỹ phân tích hoạch định sách, Nxb Thế giới, Hà Nội 25 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016), Điều lệ Đảng khóa XII 26 Đảng Cộng sản Việt Nam (2016) Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 27 Đảng Cộng sản Việt Nam (2018) Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội 28 Đảng tỉnh Quảng Nam (2015) Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ban hành tháng 12/2015 29 Bùi Phương Đình (2018), “Đào tạo, bồi dưỡng kỹ lãnh đạo, quản lý cho cán cấp chiến lược”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 136, tr.44-47 30 Nguyễn Hữu Hải - Lê Văn Đính - Đinh Trung Thành (2016) Giáo trình Đại cương sách cơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 31 Nguyễn Hữu Hải - Lê Văn Đính - Đinh Trung Thành (2016) Giáo trình Đại cương sách cơng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 32 Nguyễn Đức Hạt (2017), “Tiếp tục đổi công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán tình hình nay”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 127, tr.12-17 33 Vũ Văn Hiền (Chủ biên) (2007) Xây dựng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý nhằm đáp ứng u cầu nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 34 Mai Hữu Khuê - Bùi Văn Nhơn (chủ biên) (2001), Từ điển giải thích thuật ngữ hành chính, Nxb Lao động, Hà Nội 35 Nhị Lê (2018), “Kiến tạo đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược ngang tầm cơng đổi tồn diện, đồng bộ”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 135 số 136, tr.10-17 tr.18-26 36 Hồ Chí Minh (2002) Tồn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 37 Mai Đức Ngọc (2016), “Tư tưởng Hồ Chí Minh cơng tác cán việc vận dụng tình hình nay”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 112, tr.47-52 38 V.I.Lênin (1977) Toàn tập, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva 39 Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Phương (2005) Cơ sở lý luận thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Thân Minh Quế (2017), “Phát huy dân chủ khâu cơng tác cán bộ”, Tạp chí Cộng sản, Chun đề sở, số 127, tr.23-26 41 Quốc hội khóa XIII, Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013 42 Nguyễn Văn Tài - Phạm Văn Sinh (Đồng chủ biên) Nguyễn Tài Đông Nguyễn Như Hải - Nguyễn Anh Tuấn (2017) Giáo trình Triết học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội 43 Bùi Đình Thanh, http://tadri.org/vi/news/Tin-tuc/VE-KHAI-NIEM- PHAT-TRIEN-199/ 44 Bùi Ngọc Thanh (2018), “Mấy vấn đề công tác luân chuyển cán lãnh đạo, quản lý”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 135, tr.18-23 45 Cao Văn Thống (2018), “Đổi nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán giai đoạn cách mạng mới”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 135, tr.24-29 46 Nguyễn Phú Trọng Trần Xuân Sầm (2001), Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước 47 Đỗ Xuân Tuất (2017), “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nhận diện số biểu lệch lạc công tác quy hoạch cán nay”, Tạp chí Cộng sản, Chuyên đề sở, số 127, tr.18-22 48 Nguyễn Thế Trung (2018), “Lựa chọn người có tài, có đức cho dân, cho nước”, Tạp chí Cộng sản, số 904, tr.62-67 49 Nguyễn Thế Trung (2018), “Đánh giá cán lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược tình hình mới“, Tạp chí Cộng sản, số 906, tr.39-42 50 Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện Chính trị học (2005), Đề cương giảng Chính trị học (Hệ cao học chuyên ngành Chính trị học), Hà Nội 51 Viện Ngơn ngữ học (2002), Từ điển tiếng Việt, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội ... THỰC TIỄN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT Ở VIỆT NAM 1.1 Một số khái niệm 1.2 Thực sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt nước ta 14 CHƯƠNG 2: THỰC... TRẠNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP TỈNH CỦA TỈNH QUẢNG NAM 26 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế - văn hóa - xã hội thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức tỉnh. .. sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh tỉnh Quảng Nam thời gian đến 59 3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng thực sách phát triển đội ngũ cán chủ chốt cấp tỉnh tỉnh Quảng Nam thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của tỉnh quảng nam, Thực hiện chính sách phát triển đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp tỉnh của tỉnh quảng nam

Từ khóa liên quan