GA THỰC HÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

21 90 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 15:26

Giáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 16h Tên mô đun: Quản lý dịch hại lương thực thực phẩm Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY LÚA A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận biết đươc xác triệu trứng gây hại đặc điểm hình thái sâu, bệnh hại lúa - Kỹ năng: Thực thao tác phòng hộ lao động, biết cách pha thuốc nồng độ, liều lượng, giệt trừ hiệu an toàn cho trồng, phun thuốc kỹ thuật - Thái độ: Nghiêm túc học tập, thực hành có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học, doa, bình phun, khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Học theo nhóm, thực hành tập trung đồng ruộng I.ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5’ II.THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG GIAN GIÁO VIÊN CỦA HỌC SINH Dẫn nhập GV: HV: - Kiểm tra kiến thức - Nghe giảng học đặc điểm, hình Hỏi, trao đổi ,nhấn - Nghiên cứu tài thái, triệu trứng gây hại mạnh liệu có liên quan biện pháp phòng trừ sâu hại, 5’ việc thực phòng hộ lao động trước dùng thuốc hóa học ,cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu - Phân nhóm,theo dõi : GV: Hướng dẫn HV: Tự phân nhóm - Quan sát, nhận biết đặc - Hướng dẫn sử dụng Thực hành điểm hình thái ,triệu trứng máy phun thuốc sâu gây hại loại sâu, Mitshubishi F708 bệnh hại lúa - Thực thao tác phong hộ ,(Đội mũ,đeo kính ,đeo trang ,đeo Trao đổi - Quan sát 300’ găng tay ,đeo ung,mặc quần Nhắc nhở Nghe , trả lời , làm áo mưa ) Làm mẫu theo -Thực pha thuốc đổ nước khuấy - Phun thuốc Hướng dẫn thường xuyên: - Đại diện học sinh nhóm thực : + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách, nồng độ, liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật GV: HV: - Hướng dẫn - Trả lời Quan sát Làm theo Nghe Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: GV: Củng cố; Nhận xét; Đánh giá; - Hướng dẫn 665’ - Hướng dẫn HV: - Lắng nghe Tiếp thu, rút kinh nghiệm 10’ - - Cần chuẩn đoán xác triệu trứng gây hại lúa chọn thuốc,thực đầy đủ phòng hộ lao động dùng thuốc hóa học,pha thuốc phun thuốc kĩ thuật 5’ - Đọc tài liệu - Áp dụng thực hành nhà III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: THÔNG QUA TỔ MÔN Ngày … tháng … năm 2017 GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu Giáo án số: 02 Thời gian thực hiện: 16h Tên mô đun: Quản lý dịch hại lương thực thực phẩm Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY NGÔ A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận biết đươc xác triệu trứng gây hại đặc điểm hình thái sâu, bệnh hại ngô - Kỹ năng: Thực thao tác phòng hộ lao động, biết cách pha thuốc nồng độ, liều lượng, giệt trừ hiệu an toàn cho trồng, phun thuốc kỹ thuật - Thái độ: Nghiêm túc học tập, thực hành có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học, doa, bình phun, khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Học theo nhóm, thực hành tập trung đồng ruộng I.ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5’ II.THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập GV: HV: - Kiểm tra kiến - Nghe giảng thức học khả Hỏi, trao đổi ,nhấn - Nghiên cứu tài chuẩn đốn bệnh, sâu bệnh mạnh liệu có liên quan học sinh thực tế 5’ đồng ruộng ,việc thực phòng hộ lao động trước dùng thuốc hóa học ,cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu - Phân nhóm,theo dõi : GV: Hướng dẫn HV: Tự phân nhóm - Quan sát, nhận biết đặc Trao đổi Thực hành điểm hình thái ,triệu trứng Nhắc nhở gây hại loại sâu, Làm mẫu bệnh hại ngô - Thực thao tác phong hộ (Đội mũ, đeo kính, đeo trang, đeo găng tay, đeo ung,mặc - Quan sát 300’ quần áo mưa ) - Nghe, trả lời, làm -Thực pha thuốc đổ theo nước khuấy - Phun thuốc Hướng dẫn thường xuyên: GV: HV: - Đại diện học sinh nhóm thực hiện: + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách nồng độ liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật - Hướng dẫn Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: GV: Củng cố; Nhận xét; Đánh giá; - Hướng dẫn - Trả lời Quan sát Làm theo Nghe 665’ - Hướng dẫn HV: - Lắng nghe Tiếp thu, rút kinh nghiệm - 10’ - Cần chuẩn đốn xác triệu trứng gây hại ngơ, chọn thuốc,thực đầy đủ phòng hộ lao động dùng thuốc hóa học, 5’ pha thuốc phun thuốc kĩ thuật - Đọc tài liệu - Áp dụng thực hành nhà III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN Ngày … tháng … năm 2017 GIÁO VIÊN THÔNG QUA TỔ MÔN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 16h Tên mô đun: Quản lý dịch hại lương thực thực phẩm Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY RAU A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận biết đươc xác triệu trứng gây hại đặc điểm hình thái sâu, bệnh hại rau - Kỹ năng: Thực thao tác phòng hộ lao động, biết cách pha thuốc nồng độ, liều lượng, giệt trừ hiệu an toàn cho trồng, phun thuốc kỹ thuật - Thái độ: Nghiêm túc học tập, thực hành có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học, doa, bình phun, khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Học theo nhóm, thực hành tập trung ngồi đồng ruộng I.ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5’ II.THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Kiểm tra kiến thức học khả chuẩn đoán bệnh học sinh thực tế đồng ruộng, việc thực phòng hộ lao động trước dùng thuốc hóa học ,cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu - Phân nhóm, theo dõi: - Quan sát, nhận biết đặc điểm hình thái sâu triệu chứng bệnh số loại rau - Thực thao tác phong hộ, (Đội mũ, đeo kính, đeo trang, đeo găng tay, đeo ủng, mặc quần áo mưa ) -Thực pha thuốc đổ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH GV: HV: - Nghe giảng Hỏi, trao đổi ,nhấn - Nghiên cứu tài mạnh liệu có liên quan THỜI GIAN 5’ GV: Hướng dẫn Trao đổi Nhắc nhở Làm mẫu HV: Tự phân nhóm Thực hành - Quan sát Nghe , trả lời ,làm theo 300’ nước khuấy - Phun thuốc Hướng dẫn thường xuyên: - Đại diện học sinh nhóm thực hiện: + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách nồng độ liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: GV: HV: - Hướng dẫn - Trả lời Quan sát Làm theo Nghe - Hướng dẫn 665’ - Hướng dẫn GV: Củng cố; Nhận xét; Đánh giá; HV: - 10’ Lắng nghe Tiếp thu, rút kinh nghiệm - - Cần chuẩn đốn xác sâu hại, triệu trứng 5’ gây hại rau, chọn thuốc, thực đầy đủ phòng hộ lao động dùng thuốc hóa học,pha thuốc phun thuốc kĩ thuật - Đọc tài liệu - Áp dụng thực hành nhà III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: THÔNG QUA TỔ MÔN Ngày tháng năm 2017 GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu Giáo án số: 04 Thời gian thực hiện: 2h Tên mô đun: Quản lý dịch hại lương thực thực phẩm Thực ngày / /2017 TÊN BÀI: KIỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN 01 A MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Kiến thức: Kiểm tra đánh giá kiến thức trình học tập - Kỹ năng: Có kỹ vận dụng kiến thức học để làm - Thái độ: Giáo dục tính trung thực, chuyên cần học tập lao động sản xuất B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giấy thi, đề thi tốt nghiệp C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Kiểm tra thực hành theo nhóm I.ỔN ĐỊNH LỚP: II.THỰC HIỆN BÀI HỌC Đề : Anh (chị) tìm đối tượng sâu bệnh hại lúa biện pháp phòng trừ ? Thang điểm, kết Tiêu chí đánh giá Kiến thức Kỹ An tồn Yêu cầu cần đạt Thang điểm - Xác định đối tượng sâu bệnh hại lúa - Xác định loại hoạt chất thuốc trừ sâu, bệnh theo nguyên tắc - Đảm bảo an toàn thực - Học viên xác định lấy mẫu sâu, bệnh hại Thời gian thực ngồi đồng ruộng khơng q 60 phút - Chuẩn bị trình bày khơng q 20 phút 10 điểm Tổng điểm Kết luận: Đạt yêu cầu không đạt yêu cầu III CỦNG CỐ KIẾN THỨC VÀ KẾT THÚC BÀI - Nhận xét kiểm tra IV HƯỚNG DẪN TỰ HỌC Điểm đạt học viên - Vận dụng kiến thức, kỹ học vào thực tế Ngày……tháng……năm 2017 THÔNG QUA TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu Giáo án số: 05 Thời gian thực hiện: 3h Tên mô đun: Quản lý dịch hại ăn công nghiệp Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CAM QUÝT A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận biết xác triệu trứng gây hại đặc điểm hình thái sâu, bệnh hại cam, quýt - Kỹ năng: Thực thao tác phòng hộ lao động, biết cách pha thuốc nồng độ, liều lượng, giệt trừ hiệu an toàn cho trồng, phun thuốc kỹ thuật - Thái độ: Nghiêm túc học tập, thực hành có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học, doa, bình phun, khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Học theo nhóm, thực hành tập trung vườn sản xuất I.ỔN ĐỊNH LỚP: II.THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Kiểm tra kiến thức học khả chuẩn đốn bệnh học sinh ngồi thực tế đồng ruộng, việc thực phòng hộ lao động trước dùng thuốc hóa học, cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu - Phân nhóm, theo dõi: - Quan sát, nhận biết đặc điểm hình thái sâu triệu chứng bệnh cam, quýt; - Thực thao tác phong hộ, (Đội mũ, đeo kính, đeo trang, đeo Thời gian: 5’ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH GV: HV: - Nghe giảng Hỏi, trao đổi ,nhấn - Nghiên cứu tài mạnh liệu có liên quan THỜI GIAN 5’ GV: Hướng dẫn Trao đổi Nhắc nhở Làm mẫu HV: Tự phân nhóm Thực hành 40’ găng tay, đeo ủng, mặc quần áo mưa ) -Thực pha thuốc đổ nước khuấy - Phun thuốc Hướng dẫn thường xuyên: - Đại diện học sinh nhóm thực hiện: + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách nồng độ liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: - Quan sát Nghe , trả lời , làm theo GV: HV: - Hướng dẫn - Trả lời Quan sát Làm theo Nghe - Hướng dẫn 115’ - Hướng dẫn GV: Củng cố; Nhận xét; Đánh giá; HV: - 10’ Lắng nghe Tiếp thu, rút kinh nghiệm - - Cần chuẩn đốn xác sâu hại, triệu trứng 5’ gây hại cam,quýt; chọn thuốc, thực đầy đủ phòng hộ lao động dùng thuốc hóa học, pha thuốc phun thuốc kĩ thuật - Đọc tài liệu - Áp dụng thực hành nhà III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: THÔNG QUA TỔ MÔN Ngày tháng năm 2017 GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu 10 Giáo án số: 06 Thời gian thực hiện: 2h Tên mô đun: Quản lý dịch hại ăn công nghiệp Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY NHÃN VẢI A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận biết xác triệu trứng gây hại đặc điểm hình thái sâu, bệnh hại nhãn, vải - Kỹ năng: Thực thao tác phòng hộ lao động, biết cách pha thuốc nồng độ, liều lượng, giệt trừ hiệu an toàn cho trồng, phun thuốc kỹ thuật - Thái độ: Nghiêm túc học tập, thực hành có ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học, doa, bình phun, khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Học theo nhóm, thực hành tập trung vườn sản xuất I.ỔN ĐỊNH LỚP: II.THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Kiểm tra kiến thức học khả chuẩn đốn bệnh học sinh ngồi thực tế đồng ruộng, việc thực phòng hộ lao động trước dùng thuốc hóa học, cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu - Phân nhóm, theo dõi: - Quan sát, nhận biết đặc điểm hình thái sâu triệu chứng bệnh nhãn, vải - Thực thao tác Thời gian: 5’ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH GV: HV: Hỏi, trao đổi ,nhấn mạnh THỜI GIAN - Nghe giảng - Nghiên cứu tài liệu có liên quan 5’ GV: Hướng dẫn Trao đổi Nhắc nhở Làm mẫu 11 HV: Tự phân nhóm Thực hành phong hộ, (Đội mũ, đeo kính, đeo trang, đeo găng tay, đeo ủng, mặc quần áo mưa) -Thực pha thuốc đổ nước khuấy - Phun thuốc Hướng dẫn thường xuyên: - Đại diện học sinh nhóm thực hiện: + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách nồng độ liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: 30’ - Quan sát Nghe , trả lời , làm theo GV: HV: - Hướng dẫn - Trả lời Quan sát Làm theo Nghe - Hướng dẫn 65’ - Hướng dẫn GV: Củng cố; Nhận xét; Đánh giá; HV: - 10’ Lắng nghe Tiếp thu, rút kinh nghiệm - - Cần chuẩn đốn xác sâu hại, triệu trứng 5’ gây hại nhãn, vải; chọn thuốc, thực đầy đủ phòng hộ lao động dùng thuốc hóa học,pha thuốc phun thuốc kĩ thuật - Đọc tài liệu - Áp dụng thực hành nhà III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: THÔNG QUA TỔ MÔN Ngày tháng năm 2017 GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu 12 Giáo án số: 07 Thời gian thực hiện: 2h Tên mô đun: Quản lý dịch hại ăn công nghiệp Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY MÍA A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận biết xác triệu trứng gây hại đặc điểm hình thái sâu, bệnh hại mía - Kỹ năng: Thực thao tác phòng hộ lao động, biết cách pha thuốc nồng độ, liều lượng, giệt trừ hiệu an toàn cho trồng, phun thuốc kỹ thuật - Thái độ: Nghiêm túc học tập, thực hành có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học, doa, bình phun, khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Học theo nhóm, thực hành tập trung vườn sản xuất I.ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5’ II.THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Kiểm tra kiến thức học khả chuẩn đoán bệnh học sinh ngồi thực tế đồng ruộng, việc thực phòng hộ lao động trước dùng thuốc hóa học, cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu - Phân nhóm, theo dõi: - Quan sát, nhận biết đặc điểm hình thái sâu triệu chứng bệnh mía - Thực thao tác HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH GV: HV: Hỏi, trao đổi ,nhấn mạnh THỜI GIAN - Nghe giảng - Nghiên cứu tài liệu có liên quan 5’ GV: Hướng dẫn Trao đổi Nhắc nhở Làm mẫu 13 HV: Tự phân nhóm Thực hành phong hộ, (Đội mũ, đeo kính, đeo trang, đeo găng tay, đeo ủng, mặc quần áo mưa) -Thực pha thuốc đổ nước khuấy - Phun thuốc Hướng dẫn thường xuyên: - Đại diện học sinh nhóm thực hiện: + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách nồng độ liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: 30’ - Quan sát Nghe , trả lời , làm theo GV: HV: - Hướng dẫn - Trả lời Quan sát Làm theo Nghe - Hướng dẫn 65’ - Hướng dẫn GV: Củng cố; Nhận xét; Đánh giá; HV: - 10’ Lắng nghe Tiếp thu, rút kinh nghiệm - - Cần chuẩn đốn xác sâu hại, triệu trứng 5’ gây hại mía, chọn thuốc, thực đầy đủ phòng hộ lao động dùng thuốc hóa học,pha thuốc phun thuốc kĩ thuật - Đọc tài liệu - Áp dụng thực hành nhà III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: THÔNG QUA TỔ MÔN Ngày tháng năm 2017 GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu 14 Giáo án số: 08 Thời gian thực hiện: 3h Tên mô đun: Quản lý dịch hại ăn công nghiệp Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY CHÈ A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có khả năng: - Kiến thức: Nhận biết xác triệu trứng gây hại đặc điểm hình thái sâu, bệnh hại chè - Kỹ năng: Thực thao tác phòng hộ lao động, biết cách pha thuốc nồng độ, liều lượng, giệt trừ hiệu an toàn cho trồng, phun thuốc kỹ thuật - Thái độ: Nghiêm túc học tập, thực hành có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học, doa, bình phun, khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Học theo nhóm, thực hành tập trung vườn sản xuất I.ỔN ĐỊNH LỚP: II.THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Kiểm tra kiến thức học khả chuẩn đốn bệnh học sinh ngồi thực tế đồi chè, việc thực phòng hộ lao động trước dùng thuốc hóa học, cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu - Phân nhóm, theo dõi: - Quan sát, nhận biết đặc điểm hình thái sâu triệu chứng bệnh chè - Thực thao tác Thời gian: 5’ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HỌC SINH GV: HV: Hỏi, trao đổi ,nhấn mạnh THỜI GIAN - Nghe giảng - Nghiên cứu tài liệu có liên quan 5’ GV: Hướng dẫn Trao đổi Nhắc nhở Làm mẫu 15 HV: Tự phân nhóm Thực hành phong hộ, (Đội mũ, đeo kính, đeo trang, đeo găng tay, đeo ủng, mặc quần áo mưa) -Thực pha thuốc đổ nước khuấy - Phun thuốc Hướng dẫn thường xuyên: - Đại diện học sinh nhóm thực hiện: + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách nồng độ liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: 30’ - Quan sát Nghe , trả lời , làm theo GV: HV: - Hướng dẫn - Trả lời Quan sát Làm theo Nghe - Hướng dẫn 125’ - Hướng dẫn GV: Nhận xét, đánh giá; HV: - 10’ Lắng nghe Tiếp thu, rút kinh nghiệm - - Cần chuẩn đốn xác sâu hại, triệu trứng 5’ gây hại chè, chọn thuốc, thực đầy đủ phòng hộ lao động dùng thuốc hóa học,pha thuốc phun thuốc kĩ thuật - Đọc tài liệu - Áp dụng thực hành nhà III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: THÔNG QUA TỔ MÔN Ngày tháng năm 2017 GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu 16 Giáo án số: 09 Thời gian thực hiện: 2h Tên mô đun: Quản lý dịch hại ăn công nghiệp Thực ngày / /2017 TÊN BÀI: KIỂM TRA KẾT THÚC MÔ ĐUN 02 A MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Kiến thức: Kiểm tra đánh giá kiến thức trình học tập - Kỹ năng: Có kỹ vận dụng kiến thức học để làm - Thái độ: Giáo dục tính trung thực, chuyên cần học tập lao động sản xuất B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Giấy thi, đề thi tốt nghiệp C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: - Kiểm tra thực hành theo nhóm I.ỔN ĐỊNH LỚP: II.THỰC HIỆN BÀI HỌC Đề : Anh (chị) tìm đối tượng sâu bệnh hại mía biện pháp phòng trừ ? Thang điểm, kết Tiêu chí đánh giá Kiến thức Kỹ An toàn Yêu cầu cần đạt - Xác định đối tượng sâu, bệnh hại Thang điểm mía - Xác định loại hoạt chất thuốc trừ sâu, bệnh theo nguyên tắc - Đảm bảo an toàn thực - Học viên xác định lấy mẫu sâu, bệnh hại Thời gian thực ngồi vườn sản xuất khơng q 60 phút - Chuẩn bị trình bày khơng q 20 phút 10 điểm Tổng điểm 17 Điểm đạt học viên Kết luận: Đạt yêu cầu không đạt yêu cầu III CỦNG CỐ KIẾN THỨC VÀ KẾT THÚC BÀI - Nhận xét kiểm tra IV HƯỚNG DẪN TỰ HỌC - Vận dụng kiến thức, kỹ học vào thực tế THÔNG QUA TỔ MÔN Ngày……tháng……năm 2017 GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu Giáo án số: 10 Thời gian thực hiện: 5h Thực ngày / /2017 TÊN BÀI: ÔN TẬP 18 A MỤC TIÊU CỦA BÀI: - Sau học xong người học có khả năng: Hệ thống lại toàn kiến thức thực hành suốt khóa học B ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: - Mũ, kính, găng tay, trang,, ủng, quần áo mưa, máy phun thuốc sâu Mitshubishi F708, thuốc hóa học , doa , bình phun , khoắng thuốc C HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC: Phân nhóm để thảo luận I.ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 10’ II.THỰC HIỆN BÀI HỌC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC THỜI TT NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CỦA GIAN GIÁO VIÊN HỌC SINH Dẫn nhập GV: HV: - Kiểm tra kiến thức Yêu cầu học viên Học viên chuẩn bị học khả chuẩn mang đủ học sách, vở, tài liệu có đốn sâu bệnh, bệnh hại lý thuyết thực liên quan học sinh thực tế đồng hành ruộng ,việc thực phòng 5’ hộ lao động trước dùng thuốc hóa học ,cách pha thuốc phun thuốc Hướng dẫn ban đầu GV: Hướng dẫn HV: Tự phân nhóm - Phân nhóm,theo dõi : - Hệ thống lại nội - Chú ý nghe giảng - Quan sát, nhận biết đặc dung học điểm hình thái sâu hại bệnh hại lúa, - Ra số câu hỏi - Trả lời câu ngô, rau, vải, có liên hệ nhận xét hỏi mà giảng viên mía,… đánh giá yêu cầu - Thực thao tác - Yêu cầu học viên - Sưu tầm số phong hộ, (Đội mũ, đeo chuẩn bị, tìm số mẫu sâu bệnh hại 60’ kính, đeo trang, đeo mẫu sâu bệnh trên lúa, ngô, rau găng tay, đeo ung, mặc quần lúa, ngơ, rau cây vải, cây mía, áo mưa ) vải, cây mía,… … -Thực pha thuốc đổ (Chuẩn bị trước - Phân tích mẫu sâu nước khuấy ơn tập) bệnh, cách phòng - Phun thuốc trừ 19 Hướng dẫn thường xuyên: + Thao tác mặc phòng hộ lao động theo trình tự + Thục pha thuốc cách nồng độ liều lượng + Thực phun thuốc kĩ thuật GV: Kiểm tra kiến thức học viên - Yêu cầu học viên thực hành thao tác - Giáo viên nhận xét, rút kinh nghiệm HV: 100’ Học viên tự thảo luận theo nhóm cử người trả lời câu hỏi giáo viên - Học viên thực hành thao tác mặc phòng hộ, pha thuốc, phun thuốc Hướng dẫn kết thúc: - Nhận biết triệu trứng gây hại sao, thực thao tác nào, kỹ thuật phun chưa? Cần bổ xung điều gì? Hướng dẫn tự rèn luyện: GV: - Đánh giá kết buổi ôn tập HV: - Lắng nghe - Tiếp thu, rút kinh nghiệm 3’ - Áp dụng thực hành nhà - Đọc tài liệu 2’ III RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN: - Cần nắm vững trả lời thành thạo câu hỏi mà giáo viên đặt - Nắm nôi dung học tồn khố học để làm thi tốt nghiệp cuối khoá đạt điểm cao Ngày tháng năm 2017 THÔNG QUA TỔ MÔN GIÁO VIÊN Nguyễn Văn Kiểm Đặng Thị Hiếu 20 KIỂM TRA KẾT THÚC KHÓA HỌC Đề : Anh (chị) thực hành thao tác pha chế dung dịch booc- đô 1% giải thích ý nghĩa thao tác pha chế ? Đáp án, thang điểm Điểm đạt Thang Tiêu chí đánh giá Yêu cầu cần đạt điểm học viên Kiến thức Kỹ - Giải thích thao tác pha chế - Dung dịch đạt chuẩn - Thành thạo, nhanh thời gian 1,5 An toàn - Đảm bảo an toàn thực thao tác Thời gian thực - Không phút 1,5 10 Tổng điểm điểm Kết luận: Đạt yêu cầu không đạt yêu cầu - Đạt yêu cầu: Từ – 10 điểm - Không đạt yêu cầu: Dưới điểm 21 ... số: 02 Thời gian thực hiện: 16h Tên mô đun: Quản lý dịch hại lương thực thực phẩm Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY NGÔ A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có... số: 03 Thời gian thực hiện: 16h Tên mô đun: Quản lý dịch hại lương thực thực phẩm Thực ngày / /2017 đến ngày / /2017 TÊN BÀI: SÂU BỆNH HẠI CÂY RAU A MỤC TIÊU CỦA BÀI: Sau thực hành học viên có... nhóm, thực hành tập trung đồng ruộng I.ỔN ĐỊNH LỚP: Thời gian: 5’ II.THỰC HIỆN BÀI HỌC TT NỘI DUNG Dẫn nhập - Kiểm tra kiến thức học khả chuẩn đốn bệnh học sinh ngồi thực tế đồng ruộng, việc thực
- Xem thêm -

Xem thêm: GA THỰC HÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT, GA THỰC HÀNH BẢO VỆ THỰC VẬT

Từ khóa liên quan