Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn TP HCM

106 78 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/11/2019, 00:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ********** Bùi Nguyễn Thu Trang NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGTHANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN TẤN LỘC TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ********** Bùi Nguyễn Thu Trang NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGTHANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN TẤN LỘC TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hội nhập quốc tế xu hướng tất yếu khách quan kinh tế giới Trong điều kiện tồn cầu hóa ngày mạnh mẽ, quốc gia tích cực chủ động để khẳng định vị dòng chảy Ngân hàng phận chủ chốt kinh tế nên hội nhập quốc tế điều tránh khỏi Ngày nay, hoạt động ngân hàng đại không mang lại thu nhập từ dịch vụ ngân hàng truyền thống mà mở rộng dịch vụ ngoại bảng kinh doanh ngoại hối, toán quốc tế, bảo lãnh… Đây hoạt động mang lại nguồn thu nhập phí dịch vụ cao Trong đó, nói tốn quốc tế nghiệp vụ quan trọng nhất, có tốc độ tăng trưởng mạnh năm gần Nếu hoạt động kinh tế đối ngoại cầu nối tiến trình hội nhập hoạt động tốn quốc tế mắc xích quan trọng hỗ trợ phát triển hoạt động ngoại thương ngược lại Trong thời gian qua, hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại có bước phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị quan trọng hoạt động kinh doanh ngân hàng đại góp phần to lớn vào chiến lược phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ngân hàng lớn Việt Nam vốn, tài sản, đội ngũ cán nhân viên, mạng lưới hoạt động số lượng khách hàng Tuy nhiên, so với nhiều ngân hàng bạn khác Vietcombank, Vietinbank, BIDV… hoạt động toán quốc tế Agribank đạt số thành định Ngay địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, khu vực kinh tế động, ln đón đầu thuận lợi hội nhập kinh tế Agribank phải đối mặt với khơng khó khăn từ cạnh tranh thị phần hoạt động đến thách thức mở cửa kinh tế mang lại Hơn nữa, hoạt động toán quốc tế thực phức tạp đòi hỏi chế nghiệp vụ rõ ràng việc tổ chức thực hiện, phối hợp đồng giải pháp để đạt hiệu cao Có Agribank theo kịp mở rộng thị phần hoạt động toán quốc tế vốn coi lĩnh vực mạnh, truyền thống Vietcombank thị trường cạnh tranh ngân hàng lớn khác Do đó, việc nghiên cứu cách có hệ thống hoạt động tốn quốc tế, từ đưa giải pháp nâng cao hiệu phát triển hoạt động toán quốc tế nhu cầu khách quan tất ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng Agribank nói riêng Luận văn "Nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh" hi vọng giải yêu cầu vấn đề đặt Tổng quan tình hình nghiên cứu Liên quan đến đề tài Nâng cao hiệu hoạt động TTQT có số Luận văn, Luận án cơng trình nghiên cứu khoa học tiếp cận nhiều góc độ phạm vi khác như: Nghiên cứu vấn đề rủi ro tác giả Lê Thị Ngọc Hân (2010) [ ] trình bày cách tổng quan dạng rủi ro mà ngân hàng Eximbank gặp phải q trình hoạt động mình, từ tác giả đề xuất số giải pháp nhằm quản lý rủi ro TTQT để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng Bàn hiệu hoạt động TTQT có Luận án tác giả Vũ Thị Thúy Nga (2007) [ ] đề cập Tác giả nghiên cứu phạm vi hoạt động ngân hàng Vietcombank TS Trần Nguyễn Hợp Châu có cơng trình nghiên cứu khoa học lực TTQT NHTM (2012) [ ] Tuy nhiên nghiên cứu tác giả phạm vi rộng, tất NHTM Việt Nam Các nghiên cứu hoạt động TTQT Agribank phong phú đề tài thường phân tích tình hình cụ thể chi nhánh hay nghiên cứu hiệu hoạt động TTQT theo PTTT phổ biến Vì vậy, tác giả thực nghiên cứu cách tổng quát vấn đề hiệu hoạt động TTQT Chi nhánh Agribank địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đề tài khơng bị trùng lắp với nghiên cứu trước Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung nghiên cứu số vấn đề sau: - Trình bày tổng quan hoạt động tốn quốc tế vai trò kinh tế hoạt động kinh doanh ngân hàng; giới thiệu phương thức, phương tiện toán quốc tế văn pháp lý liên quan điều chỉnh hoạt động này; tiêu đánh giá hiệu hoạt động toán quốc tế - Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tốn quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, từ rút thành đạt tồn tại, hạn chế nguyên nhân tồn - Đề xuất giải pháp, kiến nghị để khắc phục tồn hạn chế, góp phần nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Agribank địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - Phạm vi nghiên cứu:  Không gian: Việc nghiên cứu luận văn thực phạm vi hoạt động Ngân hàng Agribank địa thành phố Hồ Chí Minh  Thời gian: Các báo cáo hoạt động toán quốc tế giai đoạn từ 2008 – 2012 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học phổ biến: kết hợp phương pháp định tính định lượng phân tích số liệu, lập luận quy nạp diễn dịch nghiên cứu lý luận đánh giá tình hình thực tiễn đề xuất giải pháp Luận văn sử dụng phương pháp luận biện chứng vật tự nhiên biện chứng vật lịch sử, đứng quan điểm toàn diện lịch sử để xem xét vai trò hoạt động toán quốc tế hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đánh giá khách quan hiệu hoạt động đề xuất giải pháp phù hợp với thực tế nhằm nâng cao hiệu Thu thập phân tích liệu: Dữ liệu thu thập nguồn báo cáo kết hoạt động kinh doanh Agribank thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, số liệu từ quan thống kê Các số liệu dùng để phân tích số liệu thứ cấp, dễ kiểm tra có thực Dữ liệu thu thập thống kê, tổng hợp, hiệu chỉnh phân tích, đánh giá So sánh số tiêu với ngân hàng địa bàn là: BIDV, Vietcombank, Vietinbank đồng thời sử dụng bảng, biểu đồ để minh họa nội dung phân tích Ngồi ra, luận văn tham khảo văn bản, nghị định, định phủ, văn pháp quy ngân hàng Nhà nước; thơng tin tạp chí chun ngành, báo cáo khoa học liên quan Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Luận văn chứng minh vai trò quan trọng tốn quốc tế hoạt động kinh doanh thực tiễn ngân hàng giai đoạn hội nhập kinh tế Dựa tảng lý thuyết kế thừa kết nghiên cứu trước đây, luận văn hệ thống hóa, góp phần làm rõ thêm vấn đề hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Trong đặc biệt trọng làm rõ tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động toán quốc tế phương diện định lượng định tính Luận văn phân tích, đánh giá tổng quát thành công, tiềm phát triển hoạt động TTQT Agribank địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời làm rõ tồn tại, hạn chế, nguyên nhân ảnh hưởng Tác giả hi vọng đề xuất, kiến nghị có ý nghĩa thực tiễn cao để Agribank ngân hàng khác địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu ứng dụng việc nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế Nội dung luận văn Ngoài phần mở đầu kết luận, bố cục luận văn gồm ba phần: Chương 1: Tổng quan hoạt động toán quốc tế ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu động toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò hoạt động toán quốc tế 1.1.1 Khái niệm toán quốc tế Quan hệ quốc tế nước bao gồm nhiều lĩnh vực kinh tế, trị, ngoại giao, văn hóa, khoa học kỹ thuật… quan hệ kinh tế (mà chủ yếu ngoại thương) chiếm vị trí chủ đạo, sở cho quan hệ quốc tế khác tồn phát triển Thanh toán quốc tế (TTQT) bắt nguồn từ hoạt động ngoại thương liên quan mật thiết đến nhiều lĩnh vực khác bảo hiểm, vận tải… Các khái niệm TTQT diễn đạt theo nhiều cách khác nêu bật lên đặc trưng hoạt động Theo Trầm Thị Xuân Hương (2011, trang 256) [13]: “Thanh tốn quốc tế q trình thực khoản thu chi tiền tệ liên quan đến mối quan hệ kinh tế, thương mại mối quan hệ phi kinh tế khác tổ chức, công ty, cá nhân nước với thơng qua hoạt động hệ thống ngân hàng có quan hệ đại lý toàn giới” Theo Nguyễn Văn Tiến (2010, trang 157) [7]: “Thanh toán quốc tế việc thực nghĩa vụ chi trả quyền hưởng lợi tiền tệ phát sinh sở hoạt động kinh tế phi kinh tế tổ chức, cá nhân nước với tổ chức, cá nhân nước khác, hay quốc gia với tổ chức quốc tế, thông qua quan hệ ngân hàng nước liên quan” Trong phạm vi nghiên cứu luận văn này, tác giả sử dụng khái niệm: “Thanh toán quốc tế việc toán nghĩa vụ tiền tệ phát sinh có liên quan tới quan hệ kinh tế, thương mại mối quan hệ khác tổ chức, cá nhân chủ thể nước với thông qua hoạt động hệ thống ngân hàng nước liên quan” 1.1.2 Đặc điểm hoạt động toán quốc tế Từ khái niệm cho thấy, hoạt động TTQT diễn phạm vi toàn giới, phục vụ cho tất giao dịch mậu dịch (giao dịch thương mại sở hàng hóa xuất nhập hợp đồng ngoại thương), giao dịch phi mậu dịch (các hoạt động khơng mang tính thương mại) hoạt động đầu tư nước với Có thể khái quát đặc điểm hoạt động TTQT sau: Chủ thể tham gia hoạt động TTQT: cá nhân, tổ chức, quan phủ, tổ chức tài quốc tế nước quốc tịch khác Đồng tiền sử dụng: Khác với tốn nội địa, TTQT có liên quan đến việc trao đổi tiền tệ nước với Khi ký kết hợp đồng ngoại thương bên tham gia giao dịch quan tâm nhiều dùng đồng tiền để tính tốn, đồng tiền để tốn Đồng tiền tính tốn đồng tiền tốn giống khác nhau, tiền tệ nước người mua, nước người bán nước thứ ba Hiện nay, phần lớn hợp đồng ngoại thương giao dịch toán xuất nhập (XNK) sử dụng loại ngoại tệ mạnh, có tính khoản cao USD, GBP, EUR, SGD Việc xác định loại tiền tệ sử dụng giao dịch ngoại thương nước thường dựa vào yếu tố sau:  So sánh tương quan lực lượng bên mua bên bán, lực kinh doanh bên mối quan hệ cung cầu hàng hóa mà hai bên mua bán thị trường  Vị đồng tiền giới  Tập quán sử dụng tiền tệ TTQT Trong ngoại thương, người mua người bán muốn sử dụng đồng tiền để giao dịch Một mặt, xuất ngoại tệ để trả nợ, tránh biết động tỷ giá, mặt khác, nâng cao uy tín đồng tiền nước giới TTQT có tách rời khơng gian thời gian lưu thông tiền tệ lưu thơng hàng hóa: Trong hoạt động ngoại thương, hàng hóa mua bán thường dịch chuyển qua biên giới nước Do cách xa địa lý nên việc toán cá nước phải khoảng thời gian Thời gian toán ngắn tránh rủi ro biến động tỷ giá, ảnh hưởng đến việc luân chuyển vốn khoản thu nhập bên Tùy vào quan hệ giao dịch ngoại thương mà bên lựa chọn ba điều kiện toán sau:  Trả tiền trước: Việc toán trước phần giá trị hợp đồng thực sau ký hợp đồng nhận đơn đặt hàng, phải trước giao hàng Thực chất trả tiền trước nhà nhập cấp tín dụng ngắn hạn cho nhà xuất khẩu, trường hợp nhà xuất thiếu vốn, số tiền trả trước tương đối lớn thời gian trả tương đối dài Nếu với mục đích nhằm đảm bảo thực hợp đồng thời gian trả trước ngắn hơn, số tiền trả trước mang tính chất khoản tiền đặt cọc  Trả tiền ngay: Việc trả tiền thực sau người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng theo quy định hợp đồng  Trả tiền sau: Việc toán người mua thực sau khoảng thời gian định kể từ thời điểm xác định hợp đồng Hoạt động TTQT chịu chi phối luật pháp quốc tế: Do có khác biệt địa lý, phong tục tập quán, ngôn ngữ, luật pháp nên quan hệ hợp đồng mua bán hoạt động toán chịu điều chỉnh tảng pháp luật tập quán thương mại quốc tế Ngoài ra, TTQT bị chi phối luật pháp, sách ngoại thương kiểm soát ngoại hối, tỷ giá… phủ nước Trong trường hợp xảy tranh chấp xử lý đơn giản nước mà phải dẫn chiếu nhiều nguồn pháp luật khác Hoạt động TTQT chịu rủi ro cao: Cũng hoạt động kinh doanh ngân hàng (NH), hoạt động TTQT chứa đựng nhiều rủi ro đặc thù Nội dung phân tích chi tết mục 1.4 chương Ngày nay, trình hợp tác kinh tế phát triển mạnh mẽ, hoạt động kinh tế đối ngoại ngày đa dạng, phong phú thay đổi phần đặc 85 KẾT LUẬN Thanh toán quốc tế mảng hoạt động kinh doanh lớn NHTM chưa khai thác hiệu Agribank Trong thời gian qua, hoạt động TTQT CN Agribank địa bàn TP.HCM bộc lộ nhiều vấn đề tồn tại, khơng theo kịp với tốc độ phát triển NHTM lớn địa bàn Chính vậy, việc nghiên cứu vấn đề tồn để từ đưa giải pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu hoạt động TTQT có ý nghĩa vơ quan trọng Qua nghiên cứu, Luận văn đạt kết sau: Luận văn hệ thống cách chi tiết vấn đề lý luận TTQT như: Khái niệm TTQT, vai trò TTQT, điều kiện TTQT, phương thức dùng TTQT, quy chuẩn quốc tế liên quan đến hoạt động TTQT, đưa khái niệm hiệu hoạt động TTQT, tiêu đánh giá hiệu hoạt động TTQT NHTM, nhân tố làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động TTQT NHTM, làm sở để sâu phân tích thực trạng hoạt động Trên sở thực tiễn hoạt động TTQT các CN Agribank địa bàn TP HCM thời gian qua, Luận văn đánh giá cách toàn diện, hiệu hoạt động TTQT Agribank thông qua số tiêu; từ kết đạt được, hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế để đề giải pháp khắc phục Luận văn đưa giải pháp hệ thống Agribank CN hoạt động địa bàn TP HCM, kiến nghị với Chính phủ, NHNN đề xuất với DN XNK Những giải pháp kiến nghị Luận văn dựa thực tiễn hoạt động TTQT CN Agribank nên có tính khả thi cao Tuy nhiên hoạt động TTQT vấn đề phức tạp chiều rộng lẫn chiều sâu Do vậy, Luận văn khó tránh khỏi hạn chế cần tiếp tục bổ sung sửa đổi cho sát với thực tiễn trình hoạt động TTQT CN Agribank DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Cơng ty TNHH chứng khốn Vietcombank, 2012 Báo cáo đánh giá số tổ chức tín dụng, Hà Nội [pdf] Tại: < http://www.vcbs.com.vn/Uploads/Reports/IndustryReports/2012/Banking%20se ctor/Bao%20cao%20danh%20gia%2019%20TCTD%20%20VCBS%20(1).pdf> [truy cập ngày 12/09/2013] Đồn Hồng Vân, 2009 Phân tích cạnh tranh hệ thống ngân hàng Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Đồn Thị Hồng Vân, 2005 Giáo trình kỹ thuật ngoại thương Hà Nội: NXB Thống kê Lê Thị Ngọc Hân, 2010 Giải pháp hạn chế rủi ro toán quốc tế tai ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam, 2008 – 2012, Báo cáo thường niên Báo cáo tài Hà Nội Nguyễn Thị Mùi, 2010 Hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam vấn đề đặt Trường Đào tạo & PTNNL Vietinbank, [online] Tại: < http://www.vietinbank.vn/web/home/vn/research/10/100824.html> [Truy cập ngày 25/08/2013] Nguyễn Văn Tiến, 2005 Giáo trình Thanh tốn quốc tế cập nhật UCP 600 Hà Nội: NXB Thống kê Phạm Thanh Tân, 2007 Dự án IPCAS giai đoạn Hà Nội Phạm Viết Muôn, 2013 Một số định hướng điều hành kinh tế vĩ mô năm 2013 giai đoạn 2013 – 2015 Tạp chí Tài chính, [online] Tại: < http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Mot-so-dinh-huong-dieu-hanhkinh-te-vi-mo-nam-2013-va-giai-doan-20132015/22194.tctc> [Truy cập ngày 01/09/2013] 10 Phan Thanh Lương, 2011 Phân tích - Đánh giá đề xuất chiến lược Agribank đến năm 2015, Đồ án tốt nghiệp MBA Trường Đại học Quốc gia Hà Nội 11 Thân Thị Thu Thủy, 2009 Nâng cao lực cạnh tranh chi nhánh Agribank TP Hồ Chí Minh Tạp chí Phát triển kinh tế, số 4, trang 24 – 28 12 Thủ tướng Chính phủ, 2012 Quyết định 254/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống tổ chức dụng giai đoạn 2011 - 2015, Hà Nội 13 Trầm Thị Xuân Hương Hồng Thị Minh Ngọc, 2012 Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: NXB Kinh tế 14 Trần Hồng Ngân Nguyễn Minh Kiều, 2008 Thanh tốn quốc tế Hồ Chí Minh: NXB Thống kê 15 Trần Nguyễn Hợp Châu, 2013 Nâng cao lực toán quốc tế ngân hàng thương mại Việt Nam Cơng trình nghiên cứu khoa học, [online] Tại: < http://bank.hvnh.edu.vn/4980/news-detail/823160/2012-2013/nang-cao-nangluc-thanh-toan-quoc-te-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-ts-trannguyen-hop-chau.html > [Truy cập ngày 25/07/2013] 16 Ủy ban thường vụ Quốc hội, 2005 Pháp lệnh ngoại hối, Hà Nội 17 Văn phòng miền Nam – Agribank, 2008 – 2012, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Hồ Chí Minh 18 Võ Thị Ái Trưng, 2010 Quản lý rủi ro phương thức tín dụng chứng từ Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 19 Vũ Thị Thúy Nga, 2003 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động toán quốc tế ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Luận án tiến sỹ kinh tế, Học viện Ngân hàng TIẾNG ANH 20 Banking Vietnam, 2012 Vietnam Banking Technology Report Ha Noi [pdf] Available at: [Accessed 29 September 2013] WEBSITE - www.agribank.com.vn : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - www.gso.gov.vn : Tổng cục thống kê - www.sbv.gov.vn : Ngân hàng nhà nước Việt Nam - www.vneconomy.com.vn : Thời báo kinh tế Việt Nam - http://worldbank.org : Ngân hàng giới Phụ lục 1: Cơng nghệ tốn hệ thống ngân hàng Việt Nam BANKING TECHNOLOGY Networking ‐ Internet/Intranet Server ‐ Desktop ‐ Utilities Software Database Security System Core Banking Disaster Recovery Networking - Internet/Intranet Server – Desktop Utilities Software - Software Operational System: Microsoft Window, linux and Mac OSX - Anti Virus oKaspersky o EsetNod32 o TrendMicro o McAffee o Panda o BKAV o Norton AntiVirus - Office tool: Microsoft Office Database: Database managed by: o ERP o CRM o My SQL o Sharepoint o Core banking Vendors: IBM, CMC Software, HPT, Oracle, Cisco, SAP Security System a Application security b Content security c Data security d Endpoint security e Network security f Identity & Access management g Risk & Compliance management h Security operation i Consulting services Core Banking (Nguồn: Banking Vietnam [20]) Phục lục 2: Các văn pháp lý quản lý ngoại hối STT Số văn 63/1998/NĐ-CP 170/1999/QĐ-TTg 1437/2001/QĐNHNN Cơ quan ban Trích yếu hành 17/08/1998 CP Quản lý ngoại hối Về việc khuyến khích người Việt Nam nước 19/08/1999 CP chuyển tiền nước Ngày ban hành 19/11/2001 Loại văn Nghị định Quyết định NHNN Quy định mua, chuyển mang ngoại tệ nước ngồi người cư trú cơng dân Việt Nam Quyết định Quyết định 61/2002/QĐ-TTg 15/05/2002 CP Sửa đổi Khoản Điều Quyết định 61/2001/QĐ-TTG Thủ tướng Chính phủ nghĩa vụ bán quyền mua ngoại tệ người cư trú tổ chức 46/2003/QĐ-TTg 02/04/2003 CP Về tỷ lệ bắt buộc phải bán ngoại tệ nguồn thu vãng lai người cư trú tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội Quyết định 1168/2003/QĐNHNN 02/10/2003 NHNN Về việc sửa đổi Điều Quyết định số 1081/2002/QĐNHNN ngày 7/10/2002 Thống đốc NHNN trạng thái ngoại tệ TCTD phép hoạt động ngoại hối Quyết định 1216/2003/QĐNHNN 09/10/2003 NHNN Ban hành Quy chế hoạt động bàn đổi ngoại tệ Quyết định 17/2004/QĐNHNN 05/01/2004 NHNN 648/2004/QĐNHNN 28/05/2004 NHNN Ban hành Quy chế toán mua bán, trao đổi hàng hoá dịch vụ thương mại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia Sửa đổi, bổ sung số điều Quyết định số 679/2002/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ngày 01/7/2002 việc ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép kinh doanh ngoại tệ Quyết định Quyết định STT Số văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Loại văn 10 689/2004/QĐNHNN 07/06/2004 NHNN Ban hành Quy chế toán mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ khu vực biên giới khu kinh tế cửa Việt Nam Trung Quốc Quyết định 11 845/2004/QĐNHNN 08/07/2004 NHNN Ban hành Quy chế toán mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư viện trợ Việt Nam với Lào Quyết định 12 1132/2004/QĐNHNN 09/09/2004 NHNN Ban hành Quy chế Tổ chức hoạt động Vụ Quản lý ngoại hối Quyết định 13 1452/2004/QĐNHNN 10/11/2004 NHNN 14 609/CV-QLNH 15/07/2005 NHNN 15 131/2005/NĐ-CP 18/10/2005 CP 16 1194/NHNN-QLNH 26/10/2005 17 28/2005/PLUBTVQH11 13/12/2005 UBTVQH Pháp lệnh ngoại hối 18 08/2006/QĐ-BTM 26/01/2006 BCT 19 160/2006/NĐ-CP 28/12/2006 CP 20 2554/QĐ-NHNN 31/12/2006 NHNN NHNN Về giao dịch hối đoái tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối Hướng dẫn thực QĐ 921/QĐ-NHNN ngày 27/6/2005 hạn mức ngoại tệ phải khai báo Hải quan cửa Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 Chính phủ quản lý ngoại hối Về việc hướng dẫn đăng ký bàn đổi ngoại tệ ngồi hội sở chính, trụ sở chi nhánh TCTD Ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ Khu kinh tế cửa đất liền Việt Nam với nước có chung biên giới Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối Ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối Quyết định Công văn Nghị định Công văn Pháp lệnh Quyết định Nghị định Quyết định STT Số văn Ngày ban hành Cơ quan ban hành Trích yếu Ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối Về việc ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối Hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối Tổ chức tín dụng Loại văn 21 3039/QĐ-NHNN 24/12/2007 NHNN 22 504/QĐ-NHNN 07/03/2008 NHNN 23 03/2008/TT-NHNN 11/04/2008 NHNN 24 1436/QĐ-NHNN 26/06/2008 NHNN Ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín dụng phép hoạt động ngoại hối 25 9699/NHNNQLNH 30/10/2008 NHNN Hướng dẫn hoạt động đại lý đổi ngoại tệ 26 2635/QĐ-NHNN 06/11/2008 NHNN Ban hành số quy định liên quan đến giao dịch ngoại tệ tổ chức tín đụng phép hoạt động ngoại hối 27 9895/NHNNQLNH 07/11/2008 NHNN Về việc toán ngoại tệ doanh nghiệp chế xuất Công văn 28 9430/NHNNQLNH 30/11/2009 NHNN Về ổn định thị trường ngoại hối Công văn 29 25/2009/TT-NHNN 15/12/2009 NHNN 30 26/2009/TT-NHNN 30/12/2009 NHNN 31 07/2011/TT-NHNN 24/03/2011 NHNN Bố sung điều Quyết định số 09/2008/QĐ-NHNN ngày 10/4/2008 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng khách hàng vay người cư trú Quy định việc mua - bán ngoại tệ số tập đồn, tổng cơng ty nhà nước Quy định cho vay ngoại tệ tổ chức tín dụng khách hàng vay người cư trú Quyết định Quyết định Thông tư Quyết định Công văn Quyết định Thông tư Thông tư Thông tư Số văn STT Ngày ban hành Cơ quan ban hành Loại văn Trích yếu Về việc ban hành danh mục mặt hàng khơng khuyến khích nhạp 32 1380/QĐ-BCT 25/03/2011 BCT Quyết định 33 15/2011/TT-NHNN 12/08/2011 NHNN Quy định việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh Thông tư 34 20/2011/TT-NHNN 29/08/2011 NHNN Quy định việc mua, bán ngoại tệ tiền mặt cá nhân với tổ chức tín dụng phép Thơng tư 35 07/2012/TT-NHNN 20/03/2012 NHNN Quy định trạng thái ngoại tệ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi Thơng tư 36 06/2013/UBTVQH 13 18/03/2013 UBTVQH Sửa đổi, bổ sung số điều Pháp lệnh ngoại hối Pháp lệnh (Nguồn: Ngân hàng Nhà nước) CP : Chính phủ BCT : Bộ Cơng Thương UBTVQH : Ủy ban thường vụ Quốc hội ... ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Tổng quan ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. .. quốc tế Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu động toán quốc tế Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ********** Bùi Nguyễn Thu Trang NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNGTHANH TOÁN QUỐC TẾ TẠI CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn TP HCM , Nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại các chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trên địa bàn TP HCM

Mục lục

Xem thêm