Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong xu thế hội nhập

85 23 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 23:16

A ,/' ' ' B() GIAO Dl)C VA DAO T~O TRUONG D~I HOC KINH TE TP HO cHi MINH NGUYEN THJ HAl HA " ? ' so MOT GIAI PHAP NHAM NANG CAO NANG Ll}C CANH TRANH CUA VIETNAM AIRLINES TRONG XU THE HOI NHAP , , CHUYEN NGANH MA A A : QUAN TRJ KINH DOANH so : 60.3405 LU!N VAN TH~C Si KINH TE NGUOI Hu'ONG DAN KHOA HQC Tie'n si: BQGIAODt,JC VA DAO~ TRUONG DH KINH TE TP:'r;t~ THUVII'tN 5/111fr · ~ , VO TAN PRONG w flO CHI MINH - NAM 2005 MVCLl)C Trang ph1,1 bla Loi cam doan Ml;lCll,lC Danh m1,1c bang Danh illl,IC hlnh ve Danh illl,IC cac phl,lll,IC Md £>AU trang i ? "' , ~ , A ,.( K ,.( CHUONG 1: CO SO L Y LUAN VE HOI NHAP KINH TE QUOC TE ' VA NANG Ll,JC CANH TRANH K d;,e ve;, h"QI• nh"i nh~p kinh te' qu6c te' ' h tK' K' K' tK' at yeu cua h"Ql• n h"anh gia nang lvc C
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong xu thế hội nhập , Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của vietnam airlines trong xu thế hội nhập