Một số giải pháp để phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đến năm 2015

96 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2019, 22:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH ÕÕÕÕÕ PHANTHANALAY THIDTAVANH MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2015 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Quốc Tế TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2010 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin đoan số liệu viết xác trung thực Bản luận văn “MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2015” đề tài nghiên cứu riêng tôi, chƣa đƣợc công bố cơng trình khác PHANTHANALAY Thidtavanh ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh, xin chân thành cảm ơn sƣ giúp đỡ tận tình q thầy khoa Quản trị kinh doanh, Trƣờng đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy hƣớng dẫn cho tơi Hơn nữa, xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới PGS.TS.NGUYỄN QUỐC TẾ; ngƣời hƣớng dẫn khoa học lòng biết ơn sâu sắc, ngƣời tận tâm, nhiệt hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chúc thầy sức khỏe, gằt hái thêm nhiều thành tựu công tác nghiên cứu khoa học nghiệp giáo dục - đào tạo nƣớc nhà, góp phần đào tạo cho đất nƣớc hệ sinh viên ƣu tú Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, anh chi, bạn đồng học quý vị quan tâm đến đề tài lời động viên, ý kiến đóng góp chân thành, xác đáng giúp đỡ nhiệt tình suốt trình học tập thực đề tài Một lần nữa, tác giả xin trân trọng cảm ơn! PHANTHANALAY Thidtavanh iii MỤC LỤC Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Mở đầu Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Nội dung luận văn Phần Nội Dung CHƢƠNG I: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CHIẾN LƢỢC XUẤT KHẨU VÀ VỊ TRÍ CỦA NGÀNH CÀ PHÊ TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA LÀO 1.1 Cơ sở lý thuyết chiến lƣợc xuất cạnh tranh trình hội nhập 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.1.1 Khái miệm chiến lƣợc 1.1.1.2 Khái niệm chiến lƣợc kinh doanh 1.1.1.3 Chiến lƣợc xuất hoạt động thƣơng mại 1.1.1.4 Chiến lƣợc cạnh tranh xuất 1.1.2 Tiến trình hoạch định chiến lƣợc 1.2 Vị trí chiến lƣợc kinh doanh hoạt động xuất nhập 1.2.1 Thƣơng mại quốc tế trình hội nhập 1.2.2 Những nhân tổ ảnh hƣởng đến lựa chọn chiến lƣợc thâm nhập thị trƣờng 12 iv 1.3 Vị trí ngành sản xuất xuất cà phê chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội Lào 1.3.1 Phát triển ngành cà phê phát triển kinh tế đất nƣớc 13 13 1.3.2 Xuất cà phê ngành kinh tế mũi nhọn phát triển kinh tế đất nƣớc 15 1.4 Những nhân tố ảnh hƣởng đến xuất tiêu thụ cà phê Lào 18 1.4.1 Các nhân tố thuộc môi trƣờng vĩ mô 18 1.4.2 Các nhân tố thuộc môi trƣờng vi mô 22 1.5 Tổng quan tình hình sản xuất tiêu thụ cà phê giới 24 1.5.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ cà phê giới thời gian gần đay 24 1.5.2 Một số nhận xét học kinh nghiệm đến sản xuất tiêu thụ cà phê số nƣớc giới 29 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÀ PHÊ NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO TRONG THỜI GIAN QUA 32 2.1 Đặc điểm tự nhiện, kinh tễỡa hội CHDCND Lào 32 2.2 Tình hình sản xuất tiêu thụ cà phê Lào 56 2.2.1Quá trình hình thành phát triển ngành cà phê Lào 56 2.2.2 Đánh giá khái quát tình hình sản xuất chế biến cà phê 59 2.3 Tình hình xuất cà phê Lào 42 2.3.1 Một số tiêu xuất cà phê Lào 42 2.3.2 Phân tích tình hình xuất qua số tiêu 48 2.3.3 Phân tích nguyên nhân tác động đến xuất cà phê qua mà trận SWOT 55 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ LÀO 60 3.1 Một số quan điểm nhằm đầy mạnh sản xuất xuất cà phê Lào 60 3.2 Định hƣớng mục tiêu xuất cà phê Lào đến năm 2015 64 v 3.2.1 Định hƣớng phát triển xuất cà phê Lào từ đến năm 2015 3.2.2 Mục tiêu phát triển ngành cà phê Lào 64 66 3.3 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất cà phê Lào từ đến năm 2015 67 3.3.1 Giải pháp phát triển sản xuất cà phê xuất 67 3.3.2 Giải phát nâng cao giá trị hạt cà phê xuất 70 3.3.3 Giải pháp hỗ trợ xuất cà phê 71 3.3.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác tiếp thị xuất cà phê 74 3.3.5 Giải pháp nguồn nhân lực 79 3.4 Một số kiến nghị 80 3.4.1 Đối với công ty xuất 80 3.4.2 Đối với quan nhà nƣớc 81 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 vi LỜI NÓI ĐẦU Đặt vấn đề: Phát triển sản xuất, tăng diện tích trồng cà phê hƣớng quan trọng tiến trình phát triển kinh tế xã hội nƣớc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Trong thực tế, ngành sản xuất, chế biến xuất cà phê có nhiều đóng góp to lớn vào tổng sản phẩm xã hội Lào, tạo nhiều việc làm cho xã hội nhiêhu lợi nhuận cho kinh doanh Cà phê loại công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao, đặc biệt giá trị mặt ngoại thƣơng Ngành cà phê ngành kinh tế mũi nhọn, có ý nghĩa quan trọng nông nghiệp Lào, nghiệp phát triển kinh tế, xã hội vùng nông thôn, trung dù miền núi Từ đến 2015, Lào tiếp tục xác định cà phê mặt hàng chủ lực quốc gia Tuy nhiên, hai năm gần giá cà phê liên tục giảm sút gây ảnh hƣởng mạnh đến vùng trồng nguyên liệu, chí có nơi đốn bỏ vƣợn, chuyển sang sản xuất loại khác Về phía mình, nhà xuất trải qua giai đoạn lao đao, đầy khó khăn Tuy nhiên, thời gian qua, với tình trạng cung cầu giới, việc phát triển sản xuất xuất cà phê nƣớc Lào mang nhiều tính tự phát, khơng ổn định, sản phẩm thiếu tính cạnh tranh mạnh thị trƣờng quốc tế chất lƣợng thấp, chủ yếu xuất sản phẩm thô, chƣa qua công nghệ chế biến chuyên sâu sản phẩm cuối Làm để phát triển ngành cà phê ổn định bền vững, ngƣời sản xuất canh cánh lo âu với điệp khúc " đƣợc mùa, mùa", nâng cao đƣợc chất lƣợng giá thị trƣờng giới? Đó vấn đề thiết yếu cần giải tình hình sản xuất, xuất cà phê Rõ ràng, phải cần có định hƣớng chung cho ngành cà phê Lào, chiến lƣợc xuất quan trọng, thể hiệu tất khâu từ sản xuất, chế biến, kinh doanh vii đến tiêu thụ Bức xúc trƣớc vấn đề vừa mạnh tính lý luận, vừa mang tính thực tiễn cấp thiết nhƣ vậy, em xin chọn đề tài “Một số giải pháp để phát triển sản xuất đẩy mạnh xuất cà phê nƣớc CHDCND Lào đến năm 2015” làm luận văn Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa vấn đề lý luận chiến lƣợc, làm tảng cho việc đƣa chiến lƣợc phát triển sản xuất xuất cà phê nƣớc CHDCND Lào Đánh giá cách tổng quát thực trạng sản xuất, xuất cà phê thời gian qua Trên sở phát triển nghiên cứu xây dựng đƣa chiến lƣợc giải pháp đẩy mạnh xuất cà phê sang thị trƣờng quốc tế cho Nƣớc Lào Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tƣợng nghiên cứu: - Cung cầu thị trƣờng cà phê giới mƣời năm gần đât - Hoạt động sản xuất xuất ngành cà phê Lào năm gần  Phạm vi nghiên cứu: Những hoạt động chủ yếu để ổn định đẩy mạnh hoạt động xuất cà phê Lào từ đến năm 2015 Luận văn tập trung nghiên cứu giải pháp sách nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất mặt hàng cà phê Phương pháp nghiên cứu: - Luận văn sử dụng phƣơng pháp nghiên cứu phân tích tổng hợp, phƣơng pháp khái quát, trừu tƣợng hóa, sở vận dụng khoa học kinh tế chủ trƣơng sách Đảng Nhà nƣớc - Thu thập thống kê, thu thập liệu thứ cấp - Điều tra khảo sát, nghiên cứu liên ngành viii - Phân tích đối chiếu so sánh Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Ý nghĩa khoa học: Với cách tiếp cận hệ thống, đề tài góp phần đem lại kinh nghiệm việc đƣa giải pháp phát triển xuất cà phê địa phƣơng nƣớc - Ý nghĩa thực tiễn: Kết thực tế đề tài nhận diện đƣợc hạn chế từ phát triển xuất cà phê Lào, đồng thời đƣa giải pháp nhằm khắc phục hạn chế Cải thiện đƣợc yếu tố chủ quan, khách quan góp phần giúp ngành cà phê phát triển tƣơng xứng với tiềm có nƣớc - Những cơng trình nghiên cứu liên quan: Báo cáo tốt nghiệp đề tài: "Thúc đẩy sản xuất cà phê tỉnh Champasak nƣớc CHDCND Lào năm 2004" " Phát triển xuất cà Phê Lào vào thị trƣờng nƣớc ngoài" Luận văn tiếp tục phát triển nội dung nghiên cứu công trình nghiên cứu liên quan, đồng thời tập trung nghiên cớu thực trạng sản xuất, chế biến xuất cà phê Trên đƣa quan điểm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất cà phê thời gian tới, xây dựng với vị trí ngành kinh tế mũi nhọn phát triển kinh tế nói chung ngành kinh tế cơng nghiệp nói riêng nƣớc CHDCND Lào Nội dung luận văn: Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, phụ lục tài liệu tham khảo, luận văn gồm có chƣơng: Chƣơng I: Lý luận chiến lƣợc xuất vị trí ngành cà phê phát triển kinh tế xã hội Lào Chƣơng II: Thực trang sản xuất, xuất cà phê thời gian qua Chƣơng III: Hoạch định chiến lƣợc xuất cà phê Lào giải pháp thực ix LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn chỉnh luận văn tốt nghiệp Quản trị Kinh doanh, xin chân thành cảm ơn sƣ giúp đỡ tận tình q thầy khoa Quản trị kinh doanh, Trƣờng đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy hƣớng dẫn cho tơi Hơn nữa, xin đặc biệt gửi lời cảm ơn tới PGS.TS.Nguyễn Quốc Tế; ngƣời hƣớng dẫn khoa học lòng biết ơn sâu sắc, ngƣời tận tâm, nhiệt hƣớng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Tôi xin chúc thầy sức khỏe, gằt hái thêm nhiều thành tựu công tác nghiên cứu khoa học nghiệp giáo dục - đào tạo nƣớc nhà, góp phần đào tạo cho đất nƣớc hệ sinh viên ƣu tú Xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô, anh chi, bạn đồng học quý vị quan tâm đến đề tài lời động viên, ý kiến đóng góp chân thành, xác đáng giúp đỡ nhiệt tình suốt trình học tập thực đề tài Một lần nữa, tác giả xin trân trọng cảm ơn! PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 72 phê ta vừa có doanh nghiệp chủ đạo, vừa có doanh nghiệp hỗ trợ, vừa có chế cứng, vừa có chế mềm Những đầu lực trì đóng vai trọ chủ đạo, nhận chi viện từ quỹ bình ổn để giá xuống thấp mua hàng cho nông dân, dự trữ cà phê theo chủ trương nhà nước Nhiều thành phầm kinh tế tham gia xuất giúp ta linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng khách hàng nhay cảm trước biến động thị trường Vấn để phải phân cấp thị trường hợp lý cho loại hình tổ chức xuất khẩu, phát triển doanh nghiệp cần dựa hai tiêu chuẩn chủ đạo: số lượng hiệu xuất khẩu, đồng thời phải theo dõi, xử lý thời sai phạm  Tổ chức thu mua cà phê thị trường nước để xuất khẩu: Hiện nay, sở chế biến thu mua nguyên liện chủ yếu qua hệ thống thương lái, có ưu điểm dễ quản lý tiền hàng, giảm phí thu mua, chiếm dụng vốn khách hàng, nhanh chóng huy động đước số lượng lớn … nhược điểm chất lượng không đồng nhất, hàng cũ, giá cao mua trực tiếp dân, không quản lý giá … Những năm qua, sản lượng xuất ta tăng liên tục nông dân trực tiếp làm sản phẩm dù trúng mùa lo lắng Họ sợ cà phê rớt giá việc tranh mua, tranh bán, thương lái tung tin thất thiệt, ép giá Đa phần lợi nhuận cà phê xuất rơi vào khâu lưu thông, thụ hưởng thương lái, nhà xuất hay cá thể cung ứng kinh doanh cà phê khơng phải nơng dân Nhà nước có can thiệp bảo vệ quyền lợi cho nông dân không đáng kể mạng lưới thu mua nhà nước tổ chức chưa hợp lý, nhiều đơn vị lực yếu, hoạt động không hiệu gây phát sinh nhiều tầng nấc trung gian không cần thiết Để giải tồn trên, xin đề xuất giải pháp sau: - Xép lại doanh nghiệp xuất theo chuyên ngành hóa để tập trung nguồn lực phát triển sản xuất - chế biến - xuất cà phê, điều tiết giá hợp lý, có lợi cho nơng dân Ln văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 73 - Yêu cầu doanh nghiệp xuất cà phê phải đủ lực tài chính, đảm bảo dự trữ thường xuyên vốn tự có để chủ động hợp đồng cam kết với khách hàng  Cung cấp thông tin cho xuất khẩu: Thông tin nhà xuất cần gồm: thông tin khách hàng, đối thủ cạnh tranh, tình hình trị - xã hội - kinh tế nước xuất khẩu, Luật lệ hạn chế nước nhập khẩu, thơng tin thời tiết, khí hậu, thiên tai khu vực trồng cà phê giới… Đa số thông tin cung cấp qua hãng Reuter Dow Jones Tuy nhiên, để nắm xác hơn, doanh nghiệp nên thơng qua Tham tán thương mại Đại sứ quán Lào nước Tập đoàn xuất cà phê Lào cần lập phận xử lý thông tin có nhiều chuyên gia đầu ngành, trang bị phương tiện đại, theo dõi 24/24 tình hình thị trường giới thông tin liên quan ngành, sau đỏ tổng hợp, phân tích đưa nhận định khách quan để doanh nghiệp dựa vào mà mua bán phù hợp với hồn cảnh riêng Thông tin trao đổi phận với Tham tán thương mại doanh nghiệp tiến thành qua phương tiện đại Internet, email, fax … cho vừa nhanh chóng, bảo mật Kinh phí xây dựng trị phận thông tin thu từ thành viên Tập đoàn xuất cà phê Lào, người có sử dựng trì phân thông tin thu từ thành viên Vicofa, người có sử dụng dịch vụ thơng tin  Tiếp cận mở rộng thị trường: Nếu ta cắt thị trường trung gian giá xuất cao Nhưng ta có nhiều thị trường xuất nhiều Vậy, cần trì khách hàng có song song với việc tìm khách hàng phải ý hai quốc gia lớn Mỹ Nhật, đồng thời khai thác thị trường Đông Âu, Nga Trung Quốc Nhà xuất phải ln động tìm khách hàng mới, thơng qua Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 74 công ty thương mại để tiếp cận nhà rang xay hay nhờ Phòng thương mại giới thiệu với khách hàng nước cà phê Lào  Huy động vốn cho công tác xuất khẩu: Để xuất 100 cà phê khoảng tỷ vốn, với mức gần 500 xuất nay, nhu cầu vốn điểm nóng Tương tự giải pháp huy động vốn cho sản xuất nên trên, vốn cho kinh daonh xuất huy động từ thành phần kinh tế tham gia xuất khẩu, đặc biệt, từ ngân hàng Những đơn vị bị thiếu vốn lưu động xin nhà nước cấp bổ sung quan hệ tốt với ngân hàng thương mại xin cấp lượng tín dụng xuất thỏa đáng, tạo chủ động thu mua, xuất điều tiết thị trường Ngoài ra, đối tác nước hỗ trợ ta cách cho ứng trước hợp đồng số lượng lớn, thời gian giao hàng dài Hiện ta có thuận lợi cơng ty xuất tăng vòng quay vốn nhiều hợp đồng ngắn hạn toán khách hàng nước trả nhanh trước  Một số giải pháp hỗ trợ xuất khác: Việc nâng cao chất lượng sở hạ tầng chất lượng hoạt động số dịch vụ có liên quan phục vụ xuất cà phê góp phần đáng kể vào việc nâng cao giá bán sản phẩm, tăng hiệu kinh tế tăng thu nhập ngoại tệ cho đất nước Ví dụ như: thực tiến độ quy hoạch hệ thống cảng biến, đại hóa trang thiết bị, mở rộng nâng cao lực chuyển tải hàng hóa cảng tăng trọng tải tàu, tăng công suất bốc xếp … Phát triển dịch vụ bảo hiểm vận tải hàng hóa phục vụ xuất cà phê 3.3.4 Giải pháp hồn thiện cơng tác tiếp thị xuất cà phê Dự bảo, thông tin thị trường tiếp thị mặt hàng cà phê Lào nhiều yếu Các sở chế biến chủ yếu theo thức cho phẩm loại quen làm không tiếp cận đến khâu tiêu dùng cuối để nắm bắt nhu cầu thực tế gì, cần ? vĩ mơ, vi mơ, ta có làm tiếp thị Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 75 trường tản mát, nội dung hạn chế, kinh phí đầu tư tiếp thị khiêm tốn, đội ngũ chuyên trách tiếp thị không đào tạo tham tán thương mại Đại sứ quán Lào nước ngồi chưa làm tốt cơng tác phát triển thị trường nên hiệu tiếp thị không cao Vậy, yêu cầu đặt phải hoàn thiện cơng tác tiếp thị  Hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường giới: Căn vào định hướng phát triển kinh nghiệm thu từ thực tiễn xuất cà phê Lào giới khả tài chính, trình độ nghiệp vụ thực trạng nghiên cứu thị trường doanh nghiệp xuất cà phê Lào sau: - Nhà nước tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động thông qua ký kết hiệp định thương mại song da phương, giữ ổn định sản xuất xuất - Hiệp hôi cà phê Lào định kỳ chủ trì họp đánh giá tình hình sản xuất, xuất cà phê thành viên để tổng kết kinh nghiệm, từ bổ sung, hồn chỉnh chiến lược xuất cho thời gian tới Doanh nghiệp làm tốt công tác dự báo, thu nhập thông tin thị trường nước giới, đảm bảo hoạt động lấy thơng tin làm sở Ví dụ, mở rộng xuất dừa vào phân tích thị trường phân tích cung-cầu để xác định mức tín dùng ngắn hạn; chọn giống, lập kế hoạch sản xuất, đầu tư công nghệ dựa vào phân tích khả cạnh tranh cà phê Lào thị trường quốc tế - Doanh nghiệp tham dự hội chợ quốc tế, triển lãm, hội thảo khoa học, tiếp thị xuất (nhất qua Internet) … để tiếp cận thị trường giới, tìm hợp đồng kinh tế giá trị lớn dài hạn, nối kết liên doanh, phát triển sản xuất theo hướng xuất Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 76 - Doanh nghiệp kết hợp chặt chẽ với Tham tán thương mại, mở văn phòng đại diện nước ngoài, cử cán nghiên cức thị trường mục tiêu mà công ty muốn thâm nhập Để thực hiệu giải pháp trên, doanh nghiệp cần giải vấn đề trước mắt như: xây dựng ngân sách cần thiết để phục vụ nghiên cứu thị trường, hình thành phận nghiên cứu thị trường bố trí cán bộ, chuyên viên đủ lực vào phận …  Xây dựng chiến lược thị trường xuất cà phê Lào: Căn vào chiến lược hội nhập mặt hàng nông lâm sản định hướng thị trường xuất cà phê nhà nước, doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược thị trường theo hướng: - Nâng cao tính cạnh tranh mặt hàng cà phê thị trường tiềm Mỹ, EU, Nhật … (tận dụng lợi không bị hạn chế thuế quan hạn ngạch) Giảm xuất tiểu ngạch sang thị trường trung gian giá trị khơng cao, Đặc biệt ý tìm khai thác hội xuất tài thị trường Asean thị trường ổn định Lào tham gia AFTA tận dụng lợi ưu đãi hội nhập mang lại - Tiếp tục hồn chỉnh đa dạng hóa cà sản phẩm cà phê xuất với hàm lượng công nghệ cao để xuất sang Mỹ, Pháp, khối EU… - Tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn khâu tốn quốc tế để khơi phục thị trường Liên Xơ nước Đông Âu - Từng doanh nghiệp xuất phải quan tâm xây dựng sách thương nhân thị trường cho Hết sức coi trọng chữ tín để giữ thu hút khách hàng lâu dài  Hoàn thiện chiến lược tiếp thị hỗn hợp doanh nghiệp xuất cà phê: Về chất lượng: Phần lớn diện tích treo trồng cà phê Lào chưa tuân thủ nghiệm túc biện pháp kỹ thuật mật độ, tưới, phân bón, phòng dịch, Ln văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 77 thu hoạch … chất lượng không đồng Để tăng cường khả thâm nhập, phát triển thị trường sức cạnh tranh cà phê Lào, Hiệp hội cà phê Caocao doanh nghiệp xuất phải thống bảng tiêu chuẩn chất lượng để hoàn thiện từ khâu sản xuất, chế biến, đến khâu tiêu thụ Ta cần thực chặt chẽ việc giảm định phẩm chất, quy cách, khối lượng sản phẩm theo quy định hành nhà nước, tiến đến áp dụng Tiêu chuẩn ISO sản phẩm cà phê, xem giấy thông hành để vào thị trường quốc tế Cơ sở chế biến doanh nghiệp xuất cần gắn kết chặt với trung tâm nghiên cứu để tham gia tài trợ, tạo giống cà phê chất lượng cao, cung ứng cho người sản xuất Về bao bì sản xuất: Lào thường xuất cà phê dạng nhân thô nên bao bì đơn gaỉn, khơng thu ý khách hàng Muốn tăng giá trị xuất khẩu, người chất lượng cao phải quan tâm thiết kế bao bì cho phù hợp với yêu cầu thị hiếu thị trường, cụ thể như: - Bao bì phải bền, tốt, bảo quản hàng hóa q trình vận chuyển giữ chất lượng sản phẩm - Bao bì phải phù hợp với thị trường mục tiêu cung cấp đầy đủ thông tin, tánh sản phẩm, ghi rõ mã số, mã vạch phù hợp với tập quán quốc tế - Bao bì phải phù hợp với đặc điểm văn hóa, ngơn ngữ nước nhập khẩu, phải bắt mắt, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Nếu sau ta xuất cà phê dạng rang xay để bán tài siêu thị, cửa hàng bán rẻ … ta nên đóng gói theo nhiều chủng laọi - Doanh nghiệp thiết kế nhãn hiệu, logo kỹ lưỡng, gây ấn tượng với khách hàng Về giá cả: Giá cà phê giới tùy thuộc nhiều vào phẩm loại, tình hình cung ứng nước xuất lớn Brazil, Colombia, Việt Nam… sản Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 78 lượng xuất Lào nhỏ, ta khó can thiệp vào mặt giá giới nên muốn tăng giá cách nâng chất lượng để bán theo khung giá loại cà phẩm cấp cao Mặt khác, nên ý có nhóm yếu tố tác động lên giá cà phê Một là, yếu tố kỹ thuật đầu cơ, lý hàng … nhóm yếu tố gây biến động giá mạnh lâu dài Như vậy, giá lên đầu cơ, ta cần bán trước để giá cao bán ngay, mua hàng sau giá lên khơng bền Brazil bị sương giá, Indonesia mùa… yếu tố liên quan đến cung xuất ta nên chủ trương mua trước, bán sau Về phía doanh nghiệp xuất cần phải: - Xây dựng mục tiêu sách giá khác nhau: mặt hàng công ty trực tiếp chế biến sách giá phải hướng vào thị trường nhằm ổn định, thâm nhập mở rộng thị trường tiêu thụ Trong trường hợp có chân hàng ổn định dài hạn sách giá phải khuyến khích tăng nhanh số lượng bán - Xây dựng chế giá linh hoạt: Đối với thị trường truyền thống, doanh nghiệp áp dụng chế giá có tính cạnh tranh, linh hoạt để giành thị phần Về việc phân phối sản phẩm xuất khẩu: Muốn phân phối tốt, doanh nghiệp xuât cần: - Thực nghiêm chỉnh điều khoản qui định hợp đồng kỹ kết với khách nước Thực giao hàng số lượng, chất lượng, địa điểm thời gian thỏa thuận Đây điều kiện quan để giữ khách hang - Ổn định kênh phân phối có, mở rộng sang châu Âu Mỹ … thị trường tiêu thụ lớn cà phê Lào nói riêng giới nói chung Mở rộng hệ thống bán hàng doanh nghiệp nứơc ngoài, nghiên cứu xây dựng hệ thống bán hàng nước mà cà phê Lào thâm nhập trức tiếp đến người tiêu dùng Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 79 - Doanh nghiệp phải có sách đầu tư nắm nguồn hàng để ổn định chân hàng xuất Chấm dứt tình trạng sau ký hợp đồng tổ chức xoay xở tìm hang - Thành lập văn phòng đại diện doanh nghiệp nước để làm đầu mối giao dịch với khách hàng nước Tiếp thị sane phẩm, mở rộng quan hệ thương mại quốc tế Tham gia ký kết theo dõi đôn đốc việc thực hợp đồng ký kết… Về quảng cáo: Cần phải có mức đầu tư cần thiết cho quảng cáo tính sở % doanh số bán thực tế dự kiến Chiến lược quảng cáo nên xây dựng theo nội dung chủ yếu sau: - Dành khoảng 3-5% doanh thu hàng năm cho chi phí quảng cáo Phải lưu ý ngân sách dành cho quảng cáo tuân theo quy luật lợt tức giảm dần, quảng cáo có mức vừa tốn chi phí, vừa đem lại thiệt hại cho doanh nghiệp - Mở rộng quảng cáo nhiều hình thức thông qua báo đài, phát hàng brochure, catalogue hay pano quảng cáo nơi công cộng … - Tham gia trợ số chương trình có thê thu hút ý đại đa số công chúng - Nội dung quảng cáo cần đơn giản, dễ gây ấn tượng - Tổ chức đợt khuyến mãi, đề hoa hồng thỏa đáng cho người môi giới, chiết cho khách hàng mua với khối lượng lớn 3.3.5 Giải pháp nguồn nhân lực Nhân viên ngoại thương doanh nghiệp phải có đầy đủ lực, hiểu xác kịp thời nhu cầu thị trường quốc tế, biết qui mô nhu cầu khả đáp ứng thị trường nước đến đâu, nắm bắt nhanh nhạy thay đổi nhu cầu, giá tìn nguyên nhân gây nên biến động ấy; Người quản trị tài doanh nghiệp phải giỏi, phải am hiểu Luật dongh nghiệp Luật hợp đông ngoại thương thủ tục Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 80 liên quan nhằm tìm phương tiện, qui mơ quảng cáo thích hợp thị trường mục tiêu, biết hòa nhập khách hàng để nhắm thị hiếu, có khả định giá táo bạo hiệu cho sản phẩm doanh nghiệp Muốn vậy, doanh nghiệp cần khuyến khích nhân viên học them hình thức hỗ trợ học phí, đề bạt theo trình độ, gửi dự hội thảo, đào tào ngắn dài hạn công ty lớn, hãng nước hay nước để them kiến thức kinh nghiệm nâng cao lĩnh kinh doanh Có chế độ sàng lọc, tuyển dụng người tài, Thu hút sinh viên giỏi sách tăng học bổng cho sinh viên giỏi năm cuối có nguyện vọng làm việc ngành Cái tiến lương thưởng, đãi ngộ xứng đáng người có lực, chống tượng chảy máu chất xám 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.4.1 Đối với công ty xuất Thứ nhất: cần gia tăng tìm hiểu thị trường cà phê giới, nắm vững vấn đề toàn cảnh tranh cung cầu, vấn đề thương mại giới … Thứ hai: tiếp tục củng cố mối quan hệ với cơng ty thương mại nước ngồi, hướng đến mở rộng thị trường Đặc biệt quan tâm đến quốc gia tiêu thụ lớn, đảm bảo chất lượng cà phê xuất sang thị trường nhằm tạo uy tín tốt Giảm bớt khâu trung gian thương mại, tiến tới bán hàng trực tiếp cho nhà rang xay lớn giới Thứ ba: xây dựng chế phù hợp, chuẩn bị đủ vốn cho kinh doanh Tăng vòng quay vốn xuất hàng nhanh, giảm thiếu thời gian từ lúc xuất hàng lúc thành toán Với khách nước ngồi uy tín, phương thức tốn nên chuyển sang “chuyển tiền điện” (TT) hay CAD (cash against documents) thay cách truyền thống trước tín dụng L/C tốn nhiều thời gian Với khách hàng nước nhà cung ứng… cần chọn đơn vị có nguồn hàng đảm bảo chất lượng, uy tín giao nhận Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 81 Thứ tư: gia tăng khả dự báo giá giới, từ tránh lúng túng phản ứng với biến động giá cả, tránh thua lỗ Muốn vậy, cần nắm bắt qui luật diễn biến giá giới số nghiệp vụ kỹ thuật liên quan đến việc dự báo giá 3.4.2 Đối với quan nhà nƣớc: Nhà nước cần có sách phù hợp để phát triển Tập đoàn xuất cà phê Lào nữa, biến thành tổ chức thực hỗ trợ cho nhà xuất Thơng qua Tập đồn xuất cà phê Lào nhà nước quản lý chặt chẽ việc sản xuất kinh doanh cà phê Bộ thương mại, Bộ doanh nghiệp phát triển nông thơn Tập đồn xuất cà phê Lào quản lý sâu sát doanh nghiệp nhà nước chủ đạo, giúp định hướng cho kinh doanh Nhà nước cần quan tâm việc phát triển cà phê chè vùng cao nghuyên Boraven Về đối ngoại, Bộ thương mại đạo cho Tập đoàn xuất cà phê Lào tham gia vào họi nghị cà phê giới để nắm bắt tình hình kịp thời Tập đồn xuất cà phê Lào nhanh chóng triển khai khâu thông tin để cung cấp cho đầu xuất Bộ nông nghiệp tăng cường công tác khuyến nông, bảo thực vật, Bộ thương mại phối hợp với Bộ, Ngành có liên quan để thành lập Trung tâm Giao dịch Hàng hóa có mặt hàng cà phê Chức Trung tâm Giao dịch Hàng hóa cầu nối xuất hàng hóa Lào đến khách hàng quốc tế, giúp tiêu chuẩn hóa chất lượng hàng Lào theo chuẩn quốc tế, thực chiết khấu hợp đồng mua bán để người cung cấp dùng số vốn đại hóa máy móc thiết bị cho cơng nghệ sau chế biến cà phê Để hoạt động xuất cà phê Lào phát triển thuận lợi hơn, đề nghị nhà nước ngành liên quan áp dụng sách cần thiết sau: - Chính sách đầu tư tín dụng: Chính phủ cho phép huy động nguồn vốn như: vốn ngân sách nhà nước đầu tư cho nghiên cứu khoa học, Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 82 khuyến nông, chuyển giao tiến kỹ thuật mới; vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch; vốn tín dụng ngân hàng; vốn thuộc chương trình giải việc làm; vốn ngân hàng phục vụ người nghèo … Việc phủ áp dụng sách ưu đãi tín dụng dài hạn trung hạn lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất cà phê khuyến khích nhiều thành phần kinh tế tham gia, thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại - Chính sách xuất khẩu: Nhà nước thơng qua sách kinh tế vĩ mơ hạn chế tối đa xuất thơ chất lượng thấp, khuyến khích xuất cà qua chế biến, phẩm cấp cao, đẩy mạnh giá trị xuất - Chính sách tỷ giá: Tỷ giá hối đối ln có tác động trực tiếp đến hoạt động xuất cà phê Mọi biến động tỷ giá đồng tiền nước xuất USD mỹ làm cho giá cà phê thay đổi Khủng hoảng tiền tệ Brazil vừa qua xảy thời gian ngắn mà làm giá cà phê thị trường giao dịch giảm liên tục Hiện nay, Lào áp dụng tỷ giá cố định có linh hoạt thành cơng Chính phủ nên tăng cường cơng tác quản lý ngoại hối để ổn định tiền Kips, tạo lợi giá tương đối cho mặt hàng xuất - Chính sách thuế: Nhà nước cần có sách thuế hợp lý thu nhập nông dân chưa cao, số tiền đầu tư ngân sách vào nơng nghiệp đầu tư cho nơng thôn không nhiều Đi sâu vào nội dung khoản thuế thấy nhiều điều bất hợp lý, chẳng hạn thuế sử dụng đất nông nghiệp : tổ chức cá nhân sử dụng đất nông nghiệp vào mục đích sản xuất phải đóng thuế, hộ gia định thuộc diện xóa đói giảm nghèo có vài cơng đất phải đóng thuế Để ngành cà phê Lào phát triển, xin đề nghị miễn giảm thuế nông nghiệp cho vườn cà phê trồng năm (2 năm kiến thiết bản, năm thu bói) Ngồi ra, nhà nước nên bỏ thu thuế lệ phí giao thơng sản xuất nơng nghiệp qua khoản phụ thu vật tư xăng dầu Không nên đánh Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 83 thuế thu nhập doanh nghiệp vào nông hộ Cần có sách trợ giá nơng sản, hạ thuế suất sử dụng đất … để khuyến khích người dân phát triển sản xuất cà phê Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 84 KẾT LUẬN Quan điểm luận văn là: cà phê sản phẩm có nhiều lợi so sánh Lào, cần ưu tiên phát triển, hướng tới hội nhập mạnh mẽ vào thị trường giới, qua thu cho quốc gia nguồn ngoại tệ lớn, đóng góp hữu hiệu vào nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa dất nước Kết nghiên cứu luận văn cho phép rút số kết luận sau : Ngành cà phê Lào có tiềm to lớn Tuy vài mặt yếu định xét tổng thể ngành có bước tiến đặc biệt cuối thập niên này, tạo hiệu kinh tế xã hội tốt Tuy nhiên, việc phát triển nhanh diện tích gieo trồng khiến cho sở hạ tầng công nghiệp chế biến không theo kịp, ảnh hưởng tiêu cực lên chất lượng hiệu xuất khẩu, gây cân đối cấu kinh tế địa phương vùng điểm nguyên liệu Điều bộc lộ bất hợp lý tồn đọng ngành cà phê nói riêng nơng nghiệp nói chung, số yếu nhà nước sách quản lý phát triển kinh tế Ngồi ra, thấy khó khăn thuận lợi xuất cà phê Lào Thách thức lớn mà ngành cần vượt qua sức cạnh tranh cà phê Lào trường quốc tế thấp chất lượng, dich vụ, lẫn giá xuất Hơn nữa, trình độ quản lý nghiệp vụ kinh doanh ta non nên cần nhiều nỗ lực để kịp thời điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện thêm Bằng kết phân tích tình hình sản xuất xuất cà phê Lào năm qua, luận văn tiến hành đánh giá thực trạng nhân định xu hướng phát triển tương lai Trên sở xây dựng số giải pháp để đẩy mạnh xuất cà phê Lào giai đoạn từ đến năm 2015 nhằm nâng cao hiệu kinh daonh, tăng lượng kim ngạch đem cho quốc Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 85 gia Bên cạnh đó, luận văn đặt số kiến nghị công ty xuất (là đơn vị trực tiếp tạo nên hiệu xuất thực định hướng xuất khẩu) quan nhà nước (là đơn vị chủ đạo, đóng vai trò hỗ trợ cho công ty xuất khẩu, tạo môi trường điều kiện cho việc thực chiến lược xuất cà phê Lào thành công) Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh Trang 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO Việt Chương (2007), Kỹ thuật trồng cà phê, NXB tổng Hợp Tp.HCM Cục Thống kê tỉnh Champasak, Niên giám thống kê tỉnh Champasak 2010, Champasak Tập chí tháng đầu năm 2009, Sở kế hoạch-đầu tư tỉnh Champasak Sở kế hoạch-đầu tư tỉnh Champasak, Báo cáo họat động kinh tế-xã hội năm (2006-1010) lần thứ VI Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm(2010-1015) Lần thứ VII Bộ công thương, báo cáo tổng sản phẩm xuất năm 2000-2009, năm 2010 Vữ Thị Hương Lệ (2007), Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất cà phê tỉnh Đồng Nai, Trường Đại Học Tp.HCM Tập đoàn xuất cà phê Lào, Báo cáo tổng hợp năm, năm 2010 Các trang web: WWW.ico.org Luân văn thạc sĩ kinh tế PHANTHANALAY Thidtavanh ... tiêu xuất cà phê Lào đến năm 2015 64 v 3.2.1 Định hƣớng phát triển xuất cà phê Lào từ đến năm 2015 3.2.2 Mục tiêu phát triển ngành cà phê Lào 64 66 3.3 Một số giải pháp đẩy mạnh xuất cà phê Lào. .. ĐOAN Tôi xin đoan số liệu viết xác trung thực Bản luận văn “MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ ĐẨY MẠNH XUẤT XUẤT KHẨU CÀ PHÊ CỦA NƢỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO ĐẾN NĂM 2015 đề tài nghiên... tích nguyên nhân tác động đến xuất cà phê qua mà trận SWOT 55 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ LÀO 60 3.1 Một số quan điểm nhằm đầy mạnh sản xuất xuất cà phê Lào 60 3.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp để phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đến năm 2015 , Một số giải pháp để phát triển sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu cà phê của nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào đến năm 2015

Mục lục

Xem thêm