Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro cho quy trình xuất khẩu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở đồng bằng sông cửu long

138 44 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 23:46

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ LÊ MINH LÝ HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ THEO HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÕ LÊ MINH LÝ HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG Chuyên ngành: KẾ TOÁN Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS.TRẦN VĂN TÙNG Thành phố Hồ Chí Minh, Năm 2014 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế cơng trình nghiên cứu thân, đƣợc đúc kết từ trình học tập nghiên cứu thực tiễn thời gian qua Các thông tin số liệu luận văn hoàn toàn trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng Ngƣời thực Võ Lê Minh Lý năm 2014 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tổng quan nghiên cứu trƣớc 2.1 Nghiên cứu nƣớc 2.2 Nghiên cứu nƣớc 3 Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 5 Phƣơng pháp nghiên cứu 6 Các đóng góp luận văn 6.1 Về mặt lý luận 6.2 Về mặt thực tiễn Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TIẾP CẬN THEO HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Định nghĩa kiểm soát nội hệ thống kiểm soát nội 1.1.1 Định nghĩa kiểm soát nội 1.1.2 Báo cáo COSO theo hƣớng quản trị rủi ro 1.1.3 Định nghĩa hệ thống kiểm soát nội 10 1.2 Các yếu tố hình thành hệ thống kiểm sốt nội theo hƣớng quản trị rủi ro COSO ERM 2004 10 1.2.1 Môi trƣờng quản lý 11 1.2.2 Thiết lập mục tiêu 12 1.2.3 Nhận diện kiện tiềm tàng 13 1.2.4 Đánh giá rủi ro 14 1.2.5 Phản ứng với rủi ro 14 1.2.6 Các hoạt động kiểm soát 15 1.2.7 Thông tin truyền thông 16 1.2.8 Giám sát 16 1.3 Lợi ích hạn chế hệ thống kiểm soát nội theo hƣớng quản trị rủi ro 17 1.3.1 Lợi ích hệ thống kiểm sốt nội theo hƣớng quản trị rủi ro 17 1.3.2 Hạn chế hệ thống kiểm soát nội theo hƣớng quản trị rủi ro 17 1.4 Quản trị rủi ro vai trò hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro doanh nghiệp 18 1.4.1 Quản trị rủi ro 18 1.4.1.1 Khái niệm 18 1.4.1.2 Quy trình quản trị rủi ro 19 1.4.2 Vai trò hệ thống kiểm soát nội quản trị rủi ro doanh nghiệp 20 1.4.3 Các rủi ro hoạt động xuất gạo 21 Kết luận Chƣơng 25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ THEO HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 2.1 Giới thiệu khái quát doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long 26 2.1.1 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động xuất gạo Đồng sông Cửu Long 26 2.1.2 Tình hình xuất gạo doanh nghiệp Đồng sông Cửu Long thời gian qua 29 2.2 Thực trạng quy trình kiểm soát nội theo hƣớng quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long 31 2.2.1 Khái quát thực trạng khảo sát 31 2.2.2 Kết khảo sát 33 2.3 Đánh giá thực trạng quy trình kiểm soát nội theo hƣớng quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long 47 2.3.1 Môi trƣờng quản lý 47 2.3.2 Thiết lập mục tiêu 49 2.3.3 Nhận diện kiện tiềm tàng 50 2.3.4 Đánh giá rủi ro 50 2.3.5 Phản ứng với rủi ro 51 2.3.6 Các hoạt động kiểm soát 53 2.3.7 Thông tin truyền thông 53 2.3.8 Giám sát 54 Kết luận Chƣơng 55 CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC HỒN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ THEO HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 Định hƣớng hồn thiện quy trình kiểm sốt nội theo hƣớng quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long 56 3.2 Các giải pháp để hồn thiện quy trình kiểm sốt nội theo hƣớng quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long 56 3.2.1 Giải pháp Môi trƣờng quản lý 56 3.2.2 Giải pháp Thiết lập mục tiêu 59 3.2.3 Giải pháp Nhận diện kiện tiềm tàng 60 3.2.4 Giải pháp Đánh giá rủi ro 64 3.2.5 Giải pháp Phản ứng với rủi ro 65 3.2.6 Giải pháp Các hoạt động kiểm soát 70 3.2.7 Giải pháp Thông tin truyền thông 71 3.2.8 Giải pháp Giám sát 72 3.3 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội theo hƣớng quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long 75 3.3.1 Đối với Nhà nƣớc Chính phủ Việt Nam 75 3.3.2 Đối với Hiệp Hội Lƣơng Thực Việt Nam 79 3.3.3 Đối với tổ Tổ chức tín dụng ngân hàng thƣơng mại 80 Kết luận chƣơng 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AICPA: the American Institute of Certified Public Accountants (Hiệp hội kế tốn viên cơng chứng Mỹ) BCTC: Báo cáo tài Bộ NN&PTNT: Bộ Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn CMKT: Chuẩn mực kế tốn COSO: The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (Ủy ban thuộc Hội đồng quốc gia Hoa kỳ chống gian lận lập báo cáo tài chính) D/A: Document against Acceptance (hình thức tốn nhờ thu trả chậm) D/P: Document against Payment (hình thức tốn nhờ thu trả ngay) ĐBSCL: Đồng sông Cửu Long ERM: Enterprise Risk Management Framework (Khuôn mẫu quản trị rủi ro doanh nghiệp) IFAC: International Federation of Accountants (Liên đồn kế tốn quốc tế) KSNB: Kiểm soát nội QTRR: Quản trị rủi ro LC: Letter of credit (hình thức tốn thƣ tín dụng) NIC: Newly Industrialized Country (các nƣớc cơng nghiệp mới) VFA: Hiệp hội Lƣơng thực Việt Nam DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU Hình vẽ, Bảng biểu Trang Hình 1.1: Các yếu tố quản trị rủi ro doanh nghiệp 11 Bảng 2.1: Diện tích sản lƣợng sản xuất lúa ĐBSCL từ năm 26 1995-2012 Bảng 2.2: Sản lƣợng, kim ngạch giá xuất gạo nƣớc từ năm 2004 đến tháng 7/2014 29 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nƣớc nơng nghiệp có nhiều sản phẩm xuất mũi nhọn nhƣ gạo, cà phê, thủy sản, cao su, tơ sợi,…Nhƣng gạo mặt hàng xuất chủ lực Việt Nam thập kỷ qua Việc xuất gạo góp phần vào kim ngạch xuất nƣớc, thúc đẩy tăng trƣởng chung kinh tế, mà dần khẳng định vị Việt Nam thị trƣờng gạo quốc tế Tuy nhiên, điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, xuất gạo Việt Nam đối mặt với thách thức lớn: thị trƣờng không ổn định, bất ổn giá hàng hóa, tỷ giá, lãi suất, xu hƣớng cạnh tranh nƣớc xuất ngày gay gắt…làm cho vị xuất gạo Việt Nam sụt giảm Trong năm 2013, xuất gạo Việt Nam giảm mạnh số nƣớc xuất gạo chủ chốt, từ vị trí xuất gạo đứng thứ hai tụt xuống vị trí thứ ba, sau Ấn Độ Thái Lan Tình hình thị trƣờng gạo giới thời gian tới xu hƣớng sụt giảm thiếu nhu cầu Bên cạnh đó, Philippines Indonesia tun bố khơng nhập năm 2013 làm tăng thêm áp lực trì trệ thị trƣờng Đối với nƣớc xuất khẩu, trƣớc mắt cạnh tranh gay gắt Việt Nam, Ấn Độ, Pakistan Thái Lan chƣa thay đổi sách Thị trƣờng nhập thời gian tới tùy thuộc vào nhu cầu từ Indonesia Trung Quốc, Châu Phi tồn kho nhiều nên nhu cầu mua gạo chậm Kim ngạch xuất nhóm mặt hàng nơng nghiệp năm 2013 đạt 19,8 tỷ USD, chiếm 15% tổng kim ngạch xuất nƣớc Năm 2013 năm chứng kiến nhiều khó khăn xuất mặt hàng nông nghiệp Việt Nam Điển hình nhƣ mặt hàng gạo, số thị trƣờng truyền thống sụt giảm mạnh trị giá nhập nhƣ Philippines, Indonesia nên lƣợng kim ngạch xuất năm 2013 mặt hàng giảm nhiều so với năm 2012 (giảm 17,8% lƣợng 20,4% trị giá) Đồng sông Cửu Long vựa lúa lớn nƣớc Việc giải vấn đề lƣơng thực, thực phẩm có ý nghĩa khơng vùng, mà tồn quốc Vì vậy, để cải thiện tình hình xuất gạo sụt giảm nêu trên, cần Sơ đồ 7: Quy trình nâng cao chất lượng gạo, cải tiến kỹ thuật canh tác, nghiên cứu tìm giống lúa tốt để nâng cao giá gạo xuất tác giả đề xuất Lưu đồ các bước công viêc̣ DN liên kết với nông dân Triển khai thực BGĐ, đại diện hộ nơng dân Mơ hình liên kết – hợp tác DN – nông dân Nô ̣i dung thực hiêṇ Bộ phận tham gia - Ban giám đốc - Bộ phận QTRR - Phòng kinh doanh (hoặc Phòng phụ trách quản lý chất lượng gạo) - Phòng kế tốn - Hộ nơng dân trồng lúa - Cung cấp phương tiện, vật tư sản - Ban giám đốc xuất, bảo quản sau thu hoạch - Bộ phận QTRR - Lắp đặt thêm máy sấy nhà - Phòng kinh doanh máy chế biến gạo (hoặc Phòng phụ trách - Liên kết Viện/Trường ĐH để quản lý chất lượng ứng dụng giải pháp khoa học công gạo) nghệ chọn giống - Phòng kế tốn - Quản lý dư lượng hóa chất - Hộ nơng dân trồng lúa - Xem xét, đánh giá kết thực - Ban giám đốc - Bộ phận QTRR - Chấn chỉnh bất hợp lý - Phòng kinh doanh (nếu có) (hoặc Phòng phụ trách quản lý chất lượng gạo) - Phòng kế tốn - Hộ nơng dân trồng lúa - Tiếp tục triển khai thực mô - Ban giám đốc hình - Bộ phận QTRR - Báo cáo, đánh giá kết thực - Phòng kinh doanh định kỳ quý/năm (hoặc Phòng phụ trách quản lý chất lượng gạo) - Phòng kế tốn - Hộ nơng dân trồng lúa Mẫu hồ sơ - Nông dân tham gia dạng thành viên công ty Công ty nông dân sản xuất hưởng lợi nhuận sản xuất xuất gạo - Báo cáo đánh giá kết thực mơ hình hợp tác với nông dân (Xem mẫu BC -03, Phụ lục 6) - Báo cáo đánh giá kết thực mơ hình hợp tác với nông dân (Xem mẫu BC -03, Phụ lục 6) Sơ đồ 8: Quy trình đẩy mạnh tìm thị trường, quảng cáo tiếp thị, xây dựng thương hiệu gạo, xúc tiến thương mại tác giả đề xuất Lưu đồ các bước công viêc̣ Đẩy mạnh thương hiệu gạo Việt Triển khai thực Ban giám đốc Thương hiệu gạo Việt Nô ̣i dung thực hiêṇ Bộ phận tham gia Mẫu hồ sơ - Tham gia hội chợ, triển lãm, - Phòng kinh doanh giới thiệu sản phẩm gạo Việt Nam - Thăm dò sở thích thói quen, nhu cầu sử dụng gạo nước nước ngồi - Chiến lược quảng bá sản phẩm: đóng gói, mẩu mã bao bì, logo, slogan - Cơng tác truyền thông quảng bá thương hiệu gạo - Xây dựng vùng nguyên liệu chuyên canh - Cập nhật tin tức thị trường nước, giới để có chiến lược kinh doanh phù hợp - Xem xét, đánh giá kết thực - Chấn chỉnh bất hợp lý (nếu có) - Ban giám đốc - Phòng kinh doanh - Các phòng ban hỗ trợ - Tiếp tục triển khai thực công tác quảng bá, xây dựng thương hiệu gạo - Báo cáo, đánh giá kết thực định kỳ quý/năm - Báo cáo thành tích đạt - Ban giám đốc - Phòng kinh doanh - Ban giám đốc - Phòng kinh doanh - Báo cáo đánh giá kết thực việc xúc tiến thương hiệu gạo Việt (Xem mẫu BC -03, Phụ lục 6) Sơ đồ 9: Quy trình hồn thiện hệ thống thu mua, chế biến, kho dự trữ gạo nơi có nguồn nguyên liệu lớn tác giả đề xuất Lưu đồ các bước công viêc̣ Tổ chức lại lực lượng hàng xáo Triển khai thực Ban giám đốc Danh sách lực lượng hàng xáo cần trì hợp tác Nô ̣i dung thực hiêṇ Bộ phận tham gia Mẫu hồ sơ - Phối hợp với UBND tỉnh, Sở - Ban giám đốc Công thương tổ chức lại lực - Phòng kinh lượng hàng xáo lực lượng nhà doanh máy, đồng thời doanh nghiệp thỏa thuận hướng dẫn họ cách thu mua lúa, gạo - Đặt số quy định cho lực lượng hàng xáo: + Danh sách mua lúa hộ nào, xã nào, số lượng + Khen thưởng cho hàng xáo làm tốt - Ban giám đốc - Phòng kinh doanh - Xem xét, đánh giá kết thực - Chấn chỉnh bất hợp lý (nếu có) - Ban giám đốc - Phòng kinh doanh - Tiếp tục trì hợp tác với lực lượng hàng xáo tuân thủ tốt quy định - Báo cáo kết thực hàng quý/năm - Ban giám đốc - Phòng kinh doanh - Báo cáo kết thực tổ chức lực lượng hàng xáo (Xem mẫu BC -03, Phụ lục 6) Sơ đồ 10: Quy trình tham gia thực hiện, xây dựng cánh đồng mẫu lớn tác giả đề xuất Lưu đồ các bước công viêc̣ Tham gia mô hình cánh đồng mẫu lớn Triển khai thực Ban giám đốc Mơ hình cánh đồng mẫu thực tế Nơ ̣i dung thực hiêṇ Bộ phận tham gia Mẫu hồ sơ - DN liên kết với nông dân xây - Tất phòng dựng cánh đồng đạt ban chuẩn giống, chất lượng hạt gạo, nhằm tạo sản phẩm tập trung, chất lượng cao - Cung ứng vật tư đầu vào cho nông dân - Chỉ đạo sản xuất, hỗ trợ mặt kỹ thuật sản xuất cho nông dân - Tiêu thụ sản phẩm cho nông dân - Xem xét, đánh giá kết thực - Chấn chỉnh bất hợp lý (nếu có) - Tất phòng ban - Tiếp tục triển khai, nhân rộng mơ hình cánh đồng mẫu lớn - Báo cáo kết thực hàng quý/năm - Tất phòng ban - Tất phòng ban - Báo cáo kết thực cánh đồng mẫu lớn (Xem mẫu BC -03, Phụ lục 6) Sơ đồ 11: Quy trình kiểm sốt quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo ĐBSCL tác giả đề xuất Ký kết hợp đồng Phòng Kinh Doanh Mua hàng Nhận hàng Thanh tốn tiền hàng Phòng Kinh Doanh Phòng Kế tốn Phòng Kinh Doanh Kiểm tra chất lượng hàng, tuân thủ HĐ Lựa chọn đối tác kinh doanh Lựa chọn đơn vị cung ứng gạo Kiểm tra HS, Lập thủ tục thu tiền Bốc hàng từ sà lan lên tàu GĐ phê duyệt GĐ phê duyệt Lập chứng từ hàng XK đầy đủ GĐ phê duyệt Ngân hàng thực thu tiền Lập KH mua hàng, KH ủy thác XK GĐ phê duyệt Ký kết HĐ mua hàng + HĐ ủy thác XK Lưu Sơ đồ 12: Quy trình xây dựng kênh truyền thơng vững mạnh, hỗ trợ cho việc truyền đạt thông tin tác giả đề xuất Lưu đồ các bước công viêc̣ Thiết lập kênh truyền thơng nội Hệ thống hóa văn pháp lý Xây dựng thông tin hiệu Kênh truyền thông vững mạnh Nô ̣i dung thực hiêṇ Bộ phận tham gia - Thông qua họp định kỳ - Bộ phận CNTT hàng tuần, hàng tháng, hộp thư góp ý, website giao lưu nhân viên ban lãnh đạo - Hệ thống hóa danh mục văn pháp lý hiệu lực áp dụng công bố trang thông tin nội - Cập nhật tình hình, diễn biến xuất gạo Việt Nam giới - Phân cấp liên lạc thơng tin: Nhà quản lý >>> Trưởng phòng >>> Nhân viên - Bộ phận CNTT - Các phòng chức có liên quan - Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh kênh truyền thơng cho phù hợp với tình hình thực tế - Tiếp nhận đóng góp từ phòng ban khác - Bộ phận CNTT - Các phòng chức có liên quan - Bộ phận CNTT Mẫu hờ sơ Sơ đồ 13: Quy trình Kiểm tra giám sát thường xuyên Phân tích đánh giá định kỳ tác giả đề xuất Lưu đồ các bước công viêc̣ Giám sát Bộ phận tham gia - Yêu cầu phận chức báo - Các phận có cáo kết cơng việc thực liên quan QTRR đột xuất Nô ̣i dung thực hiêṇ Mẫu hồ sơ công việc Báo cáo kết thực Hồn thiện quy trình QTRR Quy trình KSNB hồn chỉnh - Kết thực việc tham mưu cho nhà quản lý chu trình xuất - Kết thực hệ thống hóa văn pháp lý, việc cập nhật diễn biến, tình hình lúa gạo nước giới - Kết thực hợp đồng gạo, khó khăn vướng mắc trình làm việc - Tình hình tốn tiền hàng khách hàng nhập khẩu, việc sử dụng biện pháp để giảm thiểu rủi ro tỷ giá, việc cân đối nguồn vốn - Bộ phận QTRR - Trao đổi với phận KSNB phận QTRR, Ban kiểm soát, kiểm toán độc lập, nhà tư vấn hệ thống KSNB để hoàn thiện quy trình - Ban giám đốc - Bộ phận QTRR - Ban kiểm soát - Kiểm toán độc lập - Tiếp tục triển khai hồn thiện quy trình - Tất phòng ban - Bộ phận CNTT - Bộ phận kinh doanh - Bộ phận kế toán - Các báo cáo kết công việc liên quan phận (Xem mẫu BC – 03, Phụ lục 6) BC - 01 Phụ lục CƠNG TY… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …………, Ngày… tháng… năm… BÁO CÁO GHI NHẬN KẾT QUẢ HỌC TẬP VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO Khóa học ngày tháng năm A Nội dung khóa học Mơ tả tóm tắt nội dung truyền đạt từ khóa học quản trị rủi ro B Những vận dụng vào tình hình thực tế doanh nghiệp Từ lý thuyết QTRR cập nhật từ khóa học, rút điểm phù hợp vận dụng vào tình hình thực tế doanh nghiệp C Nhận xét, đánh giá - Những thuận lợi, khó khăn việc triển khai, vận dụng vào thực tế - Kế hoạch triển khai - Những đề xuất, kiến nghị với Ban giám đốc việc hỗ trợ việc thực Trưởng Bộ phận phụ trách Nơi nhận: - BGĐ; - Bộ phận phụ trách (lưu) (* Ghi chú: Mẫu biểu tác giả đề xuất, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mình) LYK CƠNG TY… …………, ngày… tháng… năm… Số: PHIẾU LẤY Ý KIẾN V/v: Kính gửi: Bộ phận cần lấy ý kiến Nội dung lấy ý kiến Đề nghị Trưởng Bộ phận phụ trách Nơi nhận: - Bộ phận cần lấy ý kiến; - Bộ phận phụ trách (lưu) (* Ghi chú: Mẫu biểu tác giả đề xuất, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mình) TYK CƠNG TY… …………, ngày… tháng… năm… Số: PHIẾU TRẢ LỜI Ý KIẾN V/v: Kính gửi: Bộ phận lấy ý kiến Nội dung lấy ý kiến Đề nghị Trưởng Bộ phận phụ trách Nơi nhận: - Bộ phận lấy ý kiến; - Bộ phận phụ trách (lưu) (* Ghi chú: Mẫu biểu tác giả đề xuất, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mình) BC - 02 CƠNG TY… CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …………, Ngày… tháng… năm… BÁO CÁO QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUY TRÌNH XUẤT KHẨU GẠO Năm (Quý)… A Nội dung thực hiện (Nêu rõ công việc thực năm (quý) theo yếu tố hệ thống KSNB theo hướng QTRR Các yếu tố có liên quan trực tiếp tổng hợp, thống kê công việc thực Các yếu tố có liên quan gián tiếp tham chiếu đến phận có liên quan) Mơi trường quản lý - QTRR việc ký kết hợp đồng Thiết lập mục tiêu - Xây dựng mức độ rủi ro chấp nhận điều chỉnh (nếu có) Nhận diện kiện tiềm tàng - Đánh giá khả xảy mức độ tác động kiện tiềm tàng Đánh giá rủi ro - Cập nhận tình hình, diễn biến xuất gạo dự báo rủi ro Phản ứng với rủi ro - Tình hình thực cơng tác nâng cao chất lượng gạo, hồn thiện hệ thống thu mua, mơ hình hợp tác doanh nghiệp nông dân Các hoạt động kiểm soát - Việc tham gia vào chu trình ký kết hợp đồng, mua hàng, tốn Thông tin truyền thông - Việc phối hợp với Bộ phận CNTT Giám sát - Những bất thường (nếu có) báo cáo đột xuất phận có liên quan B Kết thực hiện Nêu kết triển khai thực giải pháp đối phó với rủi ro cụ thể kèm theo diễn giải chi tiết (nếu cần thiết) Rủi ro Biện pháp đối phó Kết cải thiện Ghi C Nhận xét, đánh giá - Những ưu điểm mặt tồn cần khắc phục - Những khó khăn vướng mắc đề xuất hướng xử lý với Ban lãnh đạo Trưởng Bộ phận QTRR Nơi nhận: - BGĐ; - Các phòng ban; - Bộ phận QTRR (lưu) (* Ghi chú: Mẫu báo cáo tác giả đề xuất, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mình) MT BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC Ngày tháng năm CÔNG TY …… Người soạn thảo: …… Bộ phận…… Thủ tục cơng việc……… Mục đích cơng việc Phạm vi thực Thủ tục thực Bước Nội dung Người thực hiện/ Người tham chiếu … Biểu mẫu, hồ sơ, chứng từ kèm theo Người thực hiện Trưởng Bộ phận phụ trách Nơi nhận: - Bộ phận CNTT; - Bộ phận phụ trách (lưu) (* Ghi chú: Mẫu biểu tác giả đề xuất, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mình) DC CƠNG TY… …………, ngày… tháng… năm… Số: PHIẾU YÊU CẦU ĐIỀU CHỈNH BẢNG MƠ TẢ CƠNG VIỆC Kính gửi: Bộ phận CNTT Nội dung điều chỉnh Lý điều chỉnh Trưởng Bộ phận phụ trách Nơi nhận: - Bộ phận CNTT; - Bộ phận phụ trách (lưu) (* Ghi chú: Mẫu biểu tác giả đề xuất, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mình) BC - 03 CƠNG TY……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: …………, Ngày… tháng… năm… BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN V/v: ……………………………………………… Năm (Quý)… A Nội dung thực hiện Khái quát công việc thực cho công việc cần báo cáo (Mẫu báo cáo áp dụng cho Báo cáo đánh giá kết thực mơ hình hợp tác với nông dân, Báo cáo đánh giá kết thực việc xúc tiến thương hiệu gạo Việt, Báo cáo kết thực tổ chức lực lượng hàng xáo, Báo cáo kết thực cánh đồng mẫu lớn, Báo cáo kết công việc liên quan phận) B Kết thực hiện Biện pháp >>> Kết đạt Biện pháp >>> Kết đạt … C Nhận xét, đánh giá - Những ưu điểm mặt tồn cần khắc phục - Những khó khăn vướng mắc đề xuất hướng xử lý với Ban lãnh đạo Trưởng Bộ phận phụ trách Nơi nhận: - BGĐ; - Các phòng ban; - Bộ phận phụ trách (lưu) (* Ghi chú: Mẫu biểu tác giả đề xuất, doanh nghiệp điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp mình) ... CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP CHO VIỆC HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM SỐT NỘI BỘ THEO HƢỚNG QUẢN TRỊ RỦI RO CHO QUY TRÌNH XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU GẠO Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 3.1 Định... quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long - Chương 3: Các giải pháp cho việc hồn thiện quy trình kiểm sốt nội theo hướng quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh. .. hồn thiện quy trình kiểm sốt nội theo hƣớng quản trị rủi ro cho quy trình xuất doanh nghiệp xuất gạo Đồng sông Cửu Long 56 3.2 Các giải pháp để hoàn thiện quy trình kiểm sốt nội theo
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro cho quy trình xuất khẩu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở đồng bằng sông cửu long , Hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ theo hướng quản trị rủi ro cho quy trình xuất khẩu đối với các doanh nghiệp xuất khẩu gạo ở đồng bằng sông cửu long

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm