Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tại việt nam

103 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 23:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH THỦY HỒN THIỆN MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2008 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ THANH THỦY HỒN THIỆN MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC GS TS: DƯƠNG THỊ BÌNH MINH Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2008 Lời cảm ơn Đ hồn thành lu n văn này, tơi nh n đ c s giúp đ góp ý nhi t tình c a nhi u t ch c, cá nhân Tr c h t, xin g i l i c m ơn chân thành bày t lòng bi t ơn sâu s c đ n GS TS Dơng Th Bình Minh nhi t tình giành nhi u th i gian tr c ti p h ng d n tơi su t q trình xây d ng đ cơng, nghiên c u hoàn thành lu n văn Ngồi ra, tơi xin chân thành c m ơn Ban lãnh đ o Công ty TNHH Ki m tốn - T v n Tài DNP, thành viên gia đình b n bè nhi t tình quan tâm giúp đ tơi trình th c hi n đ tài V i nh ng ki n th c ti p thu nhà tr ng dù b n thân c g ng nhng ch c ch n v i s h n ch c a kh s nhi u v n đ c n ph i b sung Tôi r t mong nh n đ c s góp ý ch b o c a Quý Th y, Cô, b n bè đ ng nghi p Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2008 Học viên Nguy n Th Thanh Th y LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan r ng lu n văn tơi th c hi n, s li u lu n văn trung th c xác TRANG PHỤ BÌA LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU CHNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ THU HÚT FDI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Tác động tồn cầu hóa bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế xã hội 1.1.1 Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Nội dung tồn cầu hóa .1 1.1.1.3 Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế .2 1.1.2 Tác động tồn cầu hóa bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế kinh tế xã hội 1.1.2.1 Những tác động tích cực 1.1.2.2 Những khó khăn thách thức 1.2 Đầu tư trực tiếp nước 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước 1.2.3 Vai trò đầu tư trực tiếp nước ngồi 1.2.4 Các hình thức đầu tư trực tiếp nước 1.2.5 Vai trò FDI với phát triển kinh tế 1.3 Môi trường đầu tư 1.3.1 Khái niệm môi trường đầu tư .12 1.3.2 Đặc điểm yêu cầu môi trường đầu tư hiệu 13 1.3.2.1 Đặc điểm 13 1.3.2.2 Yêu cầu môi trường đầu tư hiệu 13 1.3.3 Sự cần thiết phải quan tâm đến môi trường đầu tư 14 1.3.4 Các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư hiệu 15 1.3.4.1 Yếu tố trị - xã hội 15 1.3.4.2 Pháp lý .16 1.3.4.3 Chính sách kinh tế vĩ mơ 18 1.3.4.4 Cơ sở hạ tầng 19 1.3.4.5 Dịch vụ hành cơng 20 1.3.5 Tính cạnh tranh mơi trường đầu tư thu hút FDI Việt Nam 21 1.4 Khái quát môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn FDI số nước giới học kinh nghiệm 1.4.1 Khái quát chung 21 1.4.2 Trung Quốc 22 1.4.3 Nhật Bản 24 1.4.4 Singapore 24 1.4.5 Những nhận xét rút từ kinh nghiệm thu hút nguồn vốn FDI số nước giới 25 Kết luận chương .27 CHNG 2: THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN FDI TẠI VIỆT NAM 2.1 Bối cảnh kinh tế giới tình hình kinh tế Việt Nam .28 2.1.1 Bối cảnh kinh tế giới 28 2.1.2 Tình hình kinh tế Việt Nam .29 2.2 Tổng quan tình hình đầu tư FDI Việt Nam 30 2.3 Thực trạng môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn FDI Việt Nam .33 2.3.1 Chính trị - xã hội .33 2.3.2 Pháp lý .34 2.3.3 Chính sách kinh tế vĩ mô 38 2.3.3.1 Chính sách ổn định kinh tế vĩ mô .38 2.3.3.2 Chính sách tài – tiền tệ 39 2.3.4 Cơ sở hạ tầng 42 2.3.5 Dịch vụ hành công 45 2.4 Đánh giá môi trường đầu tư Việt Nam nhằm thu hút nguồn vốn FDI 47 2.4.1 Thành tựu thu hút FDI 47 2.4.2 Đánh giá môi trường đầu tư FDI Việt Nam 50 2.4.3 Hạn chế thu hút FDI 51 2.4.4 Hạn chế môi trường đầu tư 54 Kết luận chương .57 CHNG 3: HỒN THIỆN MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TÉ TẠI VIỆT NAM 3.1 Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư Việt Nam 58 3.2 Định hướng hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn FDI Việt Nam giai đoạn từ đến năm 2010 .59 3.2.1 Mục tiêu 59 3.2.2 Nội dung hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn FDI Việt Nam 61 3.3 Các giải pháp hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam 64 3.3.1 Chính trị - xã hội .65 3.3.2 Luật pháp 65 3.3.2.1 Định hướng hồn thiện sách thuế giai đoạn từ đến năm 2020 .65 3.3.2.2 Các vấn đề luật pháp khác 67 3.3.3 3.3.3.1 3.3.3.2 3.3.3.3 Chính sách kinh tế vĩ mơ 69 Ổn định kinh tế vĩ mô bền vững .69 Chính sách tài - tiền tệ 70 Tiếp tục hoàn thiện chế giám sát tài doanh nghiệp FDI 71 3.3.3.4 Hoàn thiện sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi hợp lý cho đầu tư FDI 72 3.3.4 Cơ sở hạ tầng 72 3.3.5 Dịch vụ hành cơng 74 3.4 Các giải pháp hỗ trợ khác 75 3.4.1 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 75 3.4.2 Hạn chế khắc phục đình cơng .76 3.4.3 Tăng cường công tác vận động tiếp thị xúc tiến đầu tư .76 Kết luận chương .78 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ADB : Asian Development Bank – Ngân hàng Phát triển Châu Á AFTA : Asian Free Trade Association – Hiệp hội mậu dịch tự Đông Nam Á APEC : Asia Pacific Economic Coorporation - Diễn dàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương ASEAN : Association of South East Asian Nations - Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CNH - HĐH : Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa DN : Doanh nghiệp ĐTNN : Đầu tư nước EU : European Union - Liên minh Châu Âu FDI : Foreign Direct Investment - Đầu tư trực tiếp nước FII : Foreign Indirect Investment - Đầu tư gián tiếp nước HNKTQT : Hội nhập kinh tế quốc tế IMF : International Monetary Founds - Quỹ tiền tệ giới ODA : Official Development Assistance - Hỗ trợ phát triển thức OECD : Organization For Economic Cooperation and Development Tổ chức hợp tác kinh tế phát triển TNC : Trans continental Company - Công ty xuyên quốc gia TCH : Tồn cầu hóa UNCTAD : United Nations Conference On Trade and Development - Tổ chức hội nghị thương mại phát triển Liên hợp quốc WB : World Bank - Ngân hàng giới WTO : World Trade Organnization - Tổ chức thương mại giới PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Ngày nay, tồn cầu hóa kinh tế quốc tế trở thành xu thực khách quan, đặc trưng cho phát triển kinh tế giới Xu lôi hầu hết quốc gia giới vào cuộc, nước có trình độ tính chất phát triển Thực tiễn cho thấy, không quốc gia giới tồn phát triển với kinh tế khép kín, tách biệt với giới Trong 20 năm tiến hành công đổi mới, Việt Nam bước phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, với chủ trương xây dựng kinh tế mới, đa phương hóa đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại Trong bối cảnh kinh tế quốc gia ngày tùy thuộc lẫn gắn kết chặt chẽ thành kinh tế giới thống nhất, Việt Nam cần phải tiếp tục kiên định với trình đổi mới, đẩy nhanh tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) vào Việt Nam có vai trò quan trọng đẩy nhanh tiến trình đổi mới, hội nhập kinh tế quốc tế đất nước FDI số thể ổn định nhiều mặt đất nước: Chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội, … FDI số dự báo phồn vinh, thịnh vượng kinh tế Vì vậy, Việt Nam phải tìm cách thu hút FDI ngày nhiều cho đất nước cho doanh nghiệp Một yếu tố then chốt để thành công q trình thu hút nguồn vốn hồn thiện môi trường đầu tư Trong thời gian tới, xu hội nhập, liên kết phát triển kinh tế khu vực tiến tới tồn cầu hóa kinh tế ngày mức độ cao, Việt Nam trở thành thành viên WTO cạnh tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước nước giới diễn gay gắt việc tìm giải pháp hữu hiệu nhằm cải thiện hồn thiện mơi trường đầu tư Việt Nam trở thành vấn đề vô thiết Đây nội dung mà người viết muốn trình bày luận văn Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu luận văn bao gồm nội dung sau: - Lý thuyết mơi trường đầu tư thu hút FDI - Tình hình đầu tư FDI vào Việt Nam năm qua (2005 - 2007) - Q trình cải cách mơi trường đầu tư Việt Nam - Thực trạng môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn FDI Việt Nam - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn FDI bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Môi trường đầu tư thu hút FDI Việt Nam từ năm 2005 đến kinh nghiệm số nước giới Đối tượng nghiên cứu : - Đánh giá yếu tố môi trường đầu tư - Nghiên cứu tình hình thu hút nguồn vốn FDI trình hội nhập kinh tế quốc tế Phương pháp nghiên cứu: - Phân tích SWOT: Đánh giá tình hình mơi trường đầu tư Việt Nam qua việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu, hội đe dọa mơi trường đầu tư Việt Nam, từ xác định vấn đề cốt lõi cần giải quyết; - Phương pháp chuyên gia: Từ chuyên gia cá nhân có kinh nghiệm, thơng qua vấn tiếp cận tư liệu, số liệu thực tế để có định hướng giải đề tài; - Phương pháp so sánh, đối chiếu: So sánh, đối chiếu số nước giới lĩnh vực thu hút đầu tư khía cạnh mơi trường đầu tư để rút nhận định xác định hướng đắn việc hoàn thiệb môi trường Việt Nam; - Phương pháp thống kê tổng hợp : Thu thập thông tin, liệu hoạt động thu hút nguồn vốn FDI số nước giới Việt Nam Từ đưa nhận định, đánh giá đề xuất giải pháp nhằm nâng cao tính hồn thiện - Trong q trình tiến hành, luận văn vận dụng kết hợp tất phương pháp để có nhìn cụ thể rõ ràng - 78/78 - K t lu n chơng Trên sở đánh giá kết phân tích mặt tích cực tiêu cực trình thu hút nguồn vốn FDI Việt Nam, chương đề xuất số giải pháp nhằm mục đích hồn thiện mơi trường đầu tư hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế từ đến năm 2020 cụ thể: Một là, giải pháp ổn tình hình trị - xã hội nhằm tạo tư tưởng an tâm cho nhà đầu tư nước đầu tư Việt Nam Hai là, hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thu hút đầu tư nước tạo chế độ ưu đãi đầu tư, xây dựng hệ thống pháp luật chặt chẽ thống Ba là, nhóm giải pháp hồn thiện sách tài Đây nhân tố định việc hồn thiện mơi trường đầu tư hồn thiện chế giám sát tài doanh nghiệp FDI, thực sách hỗ trợ đầu tư, ưu đãi hợp lý cho đầu tư trực tiếp nước Bốn giải pháp cấu nhằm hồn thiện mơi trường sở hạ tầng Ngồi ra, có giải pháp khác tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quản lý lao động KẾT LUẬN Năm 2007, năm thứ hai kế hoạch năm 2006 – 2010 phát triển kinh tế - xã hội đất nước, đồng thời năm thứ 20 thi hành sách mở cửa thu hút nguồn vốn đầu tư nước Việt Nam Năm 2007 khép lại với nhiều thành công lớn hoạt động đầu tư trực tiếp nước (FDI) Việt Nam Điều thể nhiều mặt, từ thực vốn, kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đến thu hút nguồn vốn đầu tư Kết mở triển vọng tăng trưởng cao thu hút vốn FDI năm 2008 Với kết thu hút FDI với mục tiêu tham vọng năm 2020, điều quan trọng lúc phải tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, địa phương nước, nghành nghề, lĩnh vực phải chuẩn bị thật tốt để đón nhận có hiệu sóng đầu tư vào nước ta thành viên thức WTO Nguồn vốn từ đầu tư nước quốc gia nguồn vốn quan trọng cho tăng trưởng phát triển FDI ảnh hưởng tới kinh tế tất lĩnh vực, văn hóa xã hội kỳ vọng lớn việc thu hút FDI nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế vậy, bên cạnh mở cửa cho thương mại, nhiều quốc gia khác, Việt Nam tích cực cải thiện mơi trường đầu tư đạt kết định Xuất phát từ quan điểm trên, đề tài vào phân tích, đánh giá mơi trường đầu tư Việt Nam bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, làm rõ mặt tích cực, tiêu cực nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực Từ đề xuất giải pháp mang tính chiến lược nhằm hoàn thiện phát triển môi trường đầu tư thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước để tăng trưởng kinh tế điều kiện hội nhập DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Lê Xuân Bá (2006), “Tác động đầu tư trực tiếp nước tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Nhà xuất khoa học kỹ thuật Phạm Đỗ Chí (2004), “Kinh tế Việt Nam đường hóa rồng”, Nhà xuất trẻ Luật gia Vũ Vân Đình (2003), “Doanh nghiệp trước ngưỡng cửa hội nhập”, Nhà xuất lao động xã hội Hà Nội TS Nguyễn Thị Liên Hoa (2003), “Xây dựng lộ trình thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi”, Tạp chí kinh tế phát triển tháng 12/2003 GS – TS Dương Thị Bình Minh – TS Sử Đình Thành (2004), “Lý thuyết tài tiền tệ”, Nhà xuất thống kê TS Phan Thị Bích Nguyệt (2006), “Đầu tư tài chính”, Nhà xuất thống kê PGS-TS Trần Ngọc Thơ, TS Nguyễn Ngọc Định (2005), “Tài quốc tế”, Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh, Nhà xuất thống kê Luật Doanh nghiệp Việt Nam (2006), Nhà xuất tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Luật Đầu tư nước ngồi (2003), Nhà xuất tài 10 Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế Giá trị gia tăng (Năm 2005) 11 Việt Nam với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (2003), Nhà xuất thống kê 12 Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ X (2006), Nhà xuất trị quốc gia Hà Nội 13 Các Website www.gov.vn www.mpi.gov.vn http://www.dddn.com.vn http://fia.mpi.gov.vn http://vi.wikipedia.org http://www.vir.com.vn http://www.saga.vn/Taichinh www.luatvietnam.com.vn Ph l c đầu t trực tiếp nớc nớc theo ngành 19881988-2007 (tính tới ngày 31/12/2007 - tính dự án hiệu lực) STT Chuyên ngành Công nghiệp xây dựng CN dầu khí CN nhẹ CN nặng CN thực phẩm Xây dựng I Nông, lâm nghiệp II Nông-Lâm nghiệp Thủy sản Dịch vụ GTVT-Bu điện Khách sạn-Du lịch Tài chính-Ngân hàng Văn hóa-Ytế-Giáo dục XD Khu đô thị XD Văn phòng-Căn hộ XD hạ tầng KCX-KCN Vốn điều lệ Đầu t thực 51.405.264.671 21.118.126.226 20.045.968.689 3.902.961.815 13.553.033.810 24.437.228.586 3.643.885.550 5.868.154.910 2.345.961.815 5.943.809.944 9.293.803.365 1.617.923.717 1.916.627.385 929 4.458.158.278 800 129 4.008.270.499 449.887.779 1.867.539.550 247.780.131 1.852.506.455 168.522.132 29.193.410.221 12.653.163.964 7.167.440.030 2.155.006.145 4.323.882.565 6.135.310.332 915.827.080 1.249.195.062 3.477.764.672 9.418.878.164 1.517.546.201 947.877.283 2.781.446.590 2.569.935.362 850.404.447 573.586.594 944.920.500 3.468.469.591 516.523.597 383.082.159 721.767.814 2.401.036.832 714.870.077 367.037.058 111.294.598 1.892.234.162 576.117.330 966 211 227 67 272 154 30 8.684 Tổng số Vốn đầu t 40 2572 2434 312 461 5.819 1.936 DÞch vơ III Sè dù ¸n 85.056.833.170 2.115.319.681 35.886.609.871 5.148.473.303 3.639.419.314 7.049.865.865 2.058.406.260 2.149.803.947 2.021.028.587 29.234.437.306 Nguồn: Cục Đầu t nớc - Bộ Kế hoạch Đầu t đầu t trực tiếp níc níc ngoµi theo ngµnh 19881988-2007 (tÝnh tíi ngµy 22/12/2007 - tính dự án hiệu lực) STT I Chuyên ngành Số dự án Công nghiệp xây dùng 67,01% 60,44% 58,85% 68,57% CN dÇu khÝ CN nhĐ CN nặng CN thực phẩm Xây dựng 0,46% 29,62% 28,03% 3,59% 5,31% 10,70% 9,21% 1,49% 4,59% 15,93% 28,73% 4,28% 6,90% 5,24% 4,71% 0,53% 6,54% 16,56% 25,90% 4,51% 5,34% 5,89% 5,20% 0,69% 17,61% 12,45% 24,11% 7,04% 7,35% 6,91% 6,34% 0,58% N«ng, lâm nghiệp II Nông-Lâm nghiệp Thủy sản Vốn đầu t Vốn điều lệ ĐT thực Dịch vụ III Dịch vụ GTVT-Bu điện Khách sạn-Du lịch Tài chính-Ngân hàng Văn hóa-Ytế-Giáo dục XD Khu đô thị XD Văn phòng-Căn hộ XD hạ tầng KCX-KCN Tổng số 22,29% 11,12% 2,43% 2,61% 0,77% 3,13% 0,10% 1,77% 0,35% 100,00% 34,32% 2,53% 5,08% 7,21% 1,08% 1,47% 4,09% 11,07% 1,78% 100,00% 35,26% 2,64% 7,75% 7,16% 2,37% 1,60% 2,63% 9,67% 1,44% 100,00% Nguồn: Cục Đầu t nớc - Bộ Kế hoạch Đầu t 24,52% 1,31% 2,47% 8,21% 2,45% 1,26% 0,38% 6,47% 1,97% 100,00% đầu t trực tiếp nớc nớc theo htđt 19881988-2007 (tính tới ngày 31/12/2007 - tính dự án hiệu lực) Hình thức đầu t Số dự án Vốn đầu t Vốn điều lệ Đầu t thực 100% vèn níc ngoµi 6743 52.437.099.250 21.476.300.760 11.324.296.112 Liên doanh 1640 24.574.544.436 9.292.461.262 11.144.796.904 Hợp đồng hợp tác KD 226 4.578.597.287 4.127.650.407 5.661.119.003 Hợp đồng BOT,BT,BTO 1.710.925.000 456.185.000 727.030.774 Công ty cổ phần 66 1.657.659.197 451.054.442 362.746.513 C«ng ty MĐ - Con 98.008.000 82.958.000 14.448.000 85.056.833.170 35.886.609.871 29.234.437.306 Tæng sè 8.684 Nguån: Cục Đầu t nớc - Bộ Kế hoạch Đầu t đầu t trực tiếp nớc nớc theo htđt 19881988-2007 (tính tới ngày 22/12/2007 - tính dự án hiệu lực) Hình thức đầu t Số dự án Vốn đầu t Vốn điều lệ ĐT thực 100% vốn nớc 77,65% 61,65% 59,84% 38,74% Liên doanh 18,89% 28,89% 25,89% 38,12% Hợp đồng hợp tác KD 2,60% 5,38% 11,50% 19,36% Hợp đồng BOT,BT,BTO 0,09% 2,01% 1,27% 2,49% Công ty cổ phần 0,76% 1,95% 1,26% 1,24% Công ty MÑ - Con 0,01% 0,12% 0,23% 0,05% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Tổng số Nguồn: Cục Đầu t nớc - Bộ Kế hoạch Đầu t đầu t trực tiÕp níc níc ngoµi theo níc níc 19881988-2007 (tÝnh tíi ngày 31/12/2007 - tính dự án hiệu lùc) STT 10 11 12 13 14 15 16 17 Níc, vùng lãnh thổ Hàn Quốc Singapore Đài Loan Nhật Bản BritishVirginIslands Hồng Kông Malaysia Hoa Kỳ Hà Lan Pháp Cayman Islands Trung Quốc Thái Lan Vơng quốc Anh Samoa Australia Luxembourg Sè dù ¸n 1857 549 1801 934 342 457 245 376 86 196 29 550 167 99 55 171 15 Vốn đầu t 14.398.138.655 11.058.802.313 10.763.147.783 9.179.715.704 7.794.876.348 5.933.188.334 2.823.171.518 2.788.623.488 2.598.537.747 2.376.366.335 1.838.565.385 1.792.264.711 1.664.884.302 1.443.398.564 1.266.841.668 999.263.145 803.816.324 Vèn ®iỊu lƯ 5.168.461.054 3.894.467.177 4.598.733.632 3.963.292.649 2.612.088.725 2.166.936.512 1.797.165.234 1.449.742.606 1.482.216.843 1.441.010.694 759.845.518 883.530.586 703.563.821 672.587.919 482.165.000 475.924.973 724.259.400 Đầu t thực 2.738.114.393 3.858.078.376 3.079.209.610 4.987.063.346 1.375.722.679 2.161.176.270 1.083.158.348 746.009.069 2.031.314.551 1.085.203.846 595.021.987 253.214.212 832.736.253 648.750.076 28.449.882 396.948.361 12.107.668 18 19 20 21 22 23 24 25 Thụy Sỹ CHLB Đức British West Indies Canada Đan Mạch Liªn bang Nga Bermuda Philippines 46 99 63 52 55 34 720.846.029 546.082.331 511.231.090 489.726.124 382.989.954 302.924.841 285.822.867 268.878.899 347.132.981 297.197.185 146.939.327 197.663.716 181.691.429 168.532.086 114.436.700 134.057.336 530.773.248 161.318.063 117.169.763 46.820.476 83.945.388 207.163.789 200.009.252 85.911.741 26 27 28 29 30 Mauritius Ên §é Brunei Indonesia Bahamas 28 26 46 18 201.703.600 192.516.210 165.681.421 145.392.000 128.350.000 129.613.424 120.332.391 73.811.421 77.705.600 82.650.000 824.141.126 578.808.900 8.628.862 127.188.864 8.181.940 31 32 33 34 35 Channel Islands Ba Lan Italia BØ Cook Islands 15 24 31 106.671.907 99.721.948 94.374.968 83.668.227 73.570.000 39.161.729 41.664.334 27.636.806 40.391.454 22.571.000 49.214.603 19.903.000 28.439.591 60.878.558 13.112.898 36 37 New Zealand Barbados 15 70.397.000 65.643.000 50.167.000 19.693.140 4.856.167 - 38 Thơy §iĨn 16 54.033.913 18.335.913 14.091.214 39 Céng hßa SÐc 13 49.941.173 23.441.173 9.322.037 40 41 Lµo Saint Kitts & Nevis 48.353.528 39.685.000 30.613.527 12.625.000 5.278.527 11.540.000 42 43 44 45 46 47 48 Liechtenstein Na Uy Thỉ NhÜ Kú PhÇn Lan Belize Ma Cao Ir¾c 14 5 35.500.000 35.231.918 34.050.000 33.435.000 31.000.000 30.700.000 27.100.000 10.820.000 21.157.307 10.365.000 10.950.000 15.360.000 25.600.000 27.100.000 35.510.100 9.607.806 5.293.800 6.656.758 979.000 2.480.000 15.100.000 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 Ukraina Panama Costa Rica Isle of Man Srilanca Aã Dominica Israel Saint Vincent T©y Ban Nha Cu Ba Campuchia Hungary Ireland Slovenia St Vincent & The Grenadines Brazil Turks & Caicos Islands SÝp Guatemala Nam T Guinea Bissau Syria Turks&Caicos Islands Bungary Guam Belarus Achentina 1 10 12 1 1 1 22.754.667 18.000.000 16.450.000 15.000.000 13.014.048 12.425.000 11.000.000 8.680.786 8.000.000 7.119.865 6.600.000 6.200.000 5.808.588 4.377.000 4.000.000 3.000.000 2.600.000 2.100.000 2.004.000 1.866.185 1.580.000 1.192.979 1.050.000 1.000.000 770.000 500.000 400.000 120.000 11.885.818 7.190.000 16.450.000 5.200.000 6.564.175 4.766.497 3.400.000 5.290.786 1.450.000 5.479.865 2.200.000 4.390.000 3.413.649 1.717.000 2.000.000 2.000.000 1.200.000 700.000 450.000 894.000 1.000.000 529.979 430.000 700.000 529.000 500.000 400.000 120.000 13.743.081 1.000.000 4.174.000 5.245.132 5.720.413 1.050.000 195.000 7.320.278 810.000 5.221.380 2.265.000 546.000 30.000 700.000 400.000 1.372.624 77 CHDCND TriỊu Tiªn 100.000 100.000 - 78 79 80 81 82 Pakistan Libăng Mêxico Rumani Nam Phi Tæng sè 1 1 100.000 75.000 50.000 40.000 29.780 8.684 85.056.833.170 100.000 30.000 50.000 40.000 29.780 35.886.609.871 Nguồn: Cục Đầu t nớc - Bộ Kế hoạch Đầu t 40.000 29.234.437.306 đầu t trực tiếp nớc nớc theo địa phơng phơng 19881988-2007 (tính tới ngày 31/12/2007 - tính dự án hiệu lực) STT Địa phơng Số dự án Vốn đầu t Vốn điều lệ Đầu t thực TP Hå ChÝ Minh 2399 17.013.524.750 7.100.900.289 6.347.487.062 Hµ Néi 1011 12.664.570.044 5.661.169.078 3.589.621.920 §ång Nai 917 11.665.711.568 4.655.087.285 4.152.591.894 Bình Dơng 1581 8.516.393.283 3.452.028.952 2.078.979.706 Bà Rịa-Vũng Tàu 159 6.111.349.896 2.397.533.861 1.267.669.334 Hải Phòng 270 2.729.564.057 1.148.295.920 1.273.511.670 DÇu khÝ 36 2.142.461.815 1.785.461.815 5.148.473.303 VÜnh Phóc 151 2.034.201.656 647.926.192 438.759.582 Phó Yªn 38 1.945.576.438 619.858.655 122.827.280 10 Long An 188 1.865.839.159 681.249.868 423.043.982 11 Đà Nẵng 111 1.852.320.789 824.541.457 184.751.090 12 Hải Dơng 278 1.830.418.293 703.182.321 439.671.370 13 Hà Tây 80 1.814.524.642 520.451.389 218.528.786 14 Qu¶ng Ng·i 15 1.124.528.689 564.291.000 12.026.572 15 Quảng Ninh 95 974.537.560 393.853.172 397.950.850 16 Bắc Ninh 106 932.807.501 422.668.235 199.920.266 17 Thõa Thiªn-HuÕ 41 792.239.810 275.996.347 145.927.618 18 Thanh Hãa 32 754.932.144 244.626.061 451.006.380 19 Kh¸nh Hòa 76 658.702.094 223.730.412 375.536.598 20 Hng Yên 118 636.920.890 253.606.152 133.204.141 21 HËu Giang 630.763.217 350.911.232 1.054.000 22 Tây Ninh 148 582.587.853 366.712.607 238.333.738 23 Quảng Nam 53 518.871.371 220.756.233 64.624.841 24 Ninh B×nh 13 470.214.910 149.225.529 7.665.143 25 Kiên Giang 10 457.358.000 202.298.000 397.410.402 26 Bình Định 30 367.411.000 126.542.000 87.246.832 27 Lâm Đồng 94 319.777.045 172.790.404 88.056.400 28 Phó Thä 41 313.217.987 164.580.290 205.655.466 29 Lµo Cai 34 308.639.040 110.051.877 23.536.321 30 Thái Nguyên 16 293.205.472 105.295.472 42.653.325 31 B×nh ThuËn 58 282.604.183 110.834.387 32.826.740 32 NghƯ An 20 262.175.001 117.107.458 112.515.923 33 TiỊn Giang 15 215.366.723 118.653.112 143.894.982 34 B¾c Giang 46 207.763.197 96.923.820 13.925.893 35 Bình Phớc 61 193.135.000 132.065.380 21.376.506 36 Hà Nam 24 160.359.490 77.243.165 11.007.156 37 Ninh ThuËn 15 151.125.566 49.158.839 7.100.442 38 Cần Thơ 45 145.546.611 91.508.213 55.626.805 39 Thái B×nh 20 105.808.921 50.426.357 6.180.326 40 BÕn Tre 10 103.469.048 82.654.175 7.512.621 41 Lạng Sơn 32 93.755.102 48.172.784 20.467.311 42 Hòa Bình 21 76.792.891 31.326.210 18.935.192 43 Nam Định 17 76.099.022 36.036.943 14.047.500 44 Gia Lai 74.934.616 14.160.000 25.925.540 45 Tuyªn Quang 71.000.000 20.500.000 46 VÜnh Long 13 56.995.000 25.585.000 11.876.630 47 Quảng Trị 14 52.659.500 21.717.100 8.238.840 48 Sơn La 44.190.000 15.272.000 16.452.898 49 Trà Vinh 12 43.937.701 26.773.701 10.797.147 50 Hµ TÜnh 10 41.695.000 18.460.000 1.745.000 51 Đồng Tháp 13 36.113.037 30.533.037 2.700.741 52 Bạc Liêu 35.942.476 22.686.517 38.675.652 53 Quảng Bình 32.333.800 9.733.800 25.490.197 54 Sóc Trăng 24.583.000 11.303.000 3.055.617 55 Hà Giang 19.925.000 11.633.000 900.625 56 Yên Bái 19.715.188 9.709.581 7.213.631 57 Cao B»ng 11 19.600.812 14.255.000 1.200.000 58 Bắc Cạn 17.572.667 8.104.667 3.220.331 - 59 Đắc Lắc 16.668.750 5.168.750 20.433.000 60 Đắc Nông 15.499.000 10.891.770 6.224.738 61 An Giang 15.161.895 4.846.000 18.158.352 62 Kon Tum 10.130.000 7.540.000 7.428.043 63 Cµ Mau 6.875.000 6.875.000 931.784 64 Lai Ch©u 4.000.000 3.000.000 496.271 65 Điện Biên 129.000 129.000 129.000 Tổng số 8.684 85.056.833.170 35.886.609.871 Nguồn: Cục Đầu t nớc - Bộ Kế hoạch Đầu t 29.234.437.306 Ph lc ... 3: HOÀN THIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ NHẰM THU HÚT NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TÉ TẠI VIỆT NAM 3.1 Bối cảnh quốc tế ảnh hưởng đến môi trường đầu tư Việt. .. đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam - 1/78 - CHNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VÔN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRONG. .. đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn FDI Việt Nam 61 3.3 Các giải pháp hồn thiện mơi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tại việt nam , Hoàn thiện môi trường đầu tư nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tại việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm