Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ kết quả khảo sát cảm nhận của người học tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

129 190 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 23:26

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** PHAN KỲ QUAN TRIẾT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TỪ KẾT QUẢ KHẢO SÁT CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** PHAN KỲ QUAN TRIẾT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TỪ KẾT QUẢ KHẢO SÁT CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS,TS NGUYỄN QUỐC TẾ TP HỒ CHÍ MINH – Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa Q thầy cơ! Kính thưa Q độc giả! Tôi tên: Phan Kỳ Quan Triết Là học viên cao học – Khóa 18 – Ngành Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan tồn Luận văn nghiên cứu trình bày sau kết thân thực Những lý thuyết trình bày báo cáo có trích dẫn nguồn Số liệu sử dụng nghiên cứu thu thập thông qua việc phát thu hồi bảng khảo sát từ đáp viên Trường cao đẳng nghề thành phố Hồ Chí Minh Tồn q trình xử lý phân tích số liệu thực trực tiếp viết lại kết nghiên cứu thành Luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2011 Học viên thực đề tài PHAN KỲ QUAN TRIẾT LỜI CẢM ƠN Cảm ơn PGS-TS Nguyễn Quốc Tế tận tâm hướng dẫn tơi hồn thành nghiên cứu Trong q trình thực nghiên cứu, thầy ln động viên, kiểm tra, định hướng, hướng dẫn giai đoạn cách cụ thể đầy tâm huyết với vai trò Tơi thành tâm trân trọng kiến thức, quan điểm mà thầy truyền đạt nội dung liên quan đến nghiên cứu Cảm ơn Ban giám hiệu Trường CĐN TP.HCM cho phép tìm hiểu, thu thập, báo cáo thông tin liên quan đến nghiên cứu Xin cảm ơn Trường đại học kinh tế TP.HCM tạo điều kiện cho thân học viên cao học có hội nâng cao kiến thức Tơi mong chờ hội lắng nghe học hỏi kiến thức từ quý thầy, cô chuyên môn liên quan đến ngành Quản Trị Kinh Doanh vào khóa học khác Tôi tự hào học viên nhà trường Xin chúc khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường đại học kinh tế TP.HCM phát triển đạt nhiều thành tựu Trân trọng Phan Kỳ Quan Triết LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG – HÌNH TĨM TẮT PHẦN MỞ ĐẦU…………………………………… ………………………… ……Trang i Giới thiệu lý chọn đề tài………………………………… ………………… Trang ii Mục đích nghiên cứu……………………………………………………… .Trang iii Phương pháp nghiên cứu………………………………………………… … Trang iv Những đóng góp nghiên cứu………………………………… … …… Trang v Cấu trúc nghiên cứu…………………………………………………… Trang Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN………………………….……….…… ……… …….Trang 1.1 Những lý thuyết - khái niệm liên quan ……………………… …… … Trang 1.2 Một số nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận ngƣời học chất lƣợng dịch vụ đào tạo.………………………………… ….………………………….…Trang 1.3 Tóm tắt ………… ………… ……………………………….…… … Trang 15 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG VỀ ĐÀO TẠO VÀ NHẬN DẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƢỜNG CĐN TP.HCM…………………………………………………………………………… Trang 17 2.1 Giới thiệu khái quát trƣờng CĐN TP.HCM………… ……… Trang 17 2.2 Thực trạng đào tạo trƣờng CĐN TP.HCM…………… Trang 19 2.2.1 Ngành đào tạo…………………………………… ………….…… Trang 19 2.2.2 Đầu vào – đầu tuyển sinh năm…………………… …….……Trang 20 2.2.3 Giáo trình, tài liệu giảng dạy…………………… …… …… ……Trang 22 2.2.4 Cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật cho công tác dạy - học……… Trang 22 2.2.5 Đội ngũ cán quản lý – giảng dạy……… ….………………… …Trang 23 2.2.6 Một số hoạt động liên quan đến chất lượng dịch vụ đào tạo trường.Trang 24 2.3 Nhận dạng nhân tố tác động chúng đến chất lƣợng dịch vụ đào tạo trƣờng CĐN TP.HCM Trang 25 2.4 Tóm tắt………………………………………….…………….……… … Trang 26 Chƣơng 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU & KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…….… Trang 28 3.1 Xây dựng mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu……….… Trang 28 3.1.1 Xây dựng mô hình nghiên cứu……………………….………… … Trang 28 3.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu……….………………….…… …….……Trang 30 3.2 Thiết kế nghiên cứu ………………………………………… …… ……Trang 31 3.2.1 Qui trình nghiên cứu …………………………… …….…… ……Trang 31 3.2.2 Nghiên cứu sơ bộ…………………… ……………….… ….………Trang 32 3.2.3 Nghiên cứu thức…………………… …………………………Trang 37 3.3 Kết nghiên cứu ………………………………………………… ……Trang 37 3.3.1 Kết nghiên cứu định lượng sơ bộ……………… … ………… Trang 38 3.3.2 Kết nghiên cứu định lượng thức……………….………… Trang 39 3.4 Một số giải pháp nâng nhằm nâng cao chất lƣợng dịch vụ đào tạo trƣờng CĐN TP.HCM.……………… ………………………… …………………….Trang 65 3.4.1 Định hướng phát triển ………………… … …………… Trang 65 3.4.2 Quan điểm đề xuất giải pháp ………… … ……………….….Trang 65 3.4.3 Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo trường CĐN TP.HCM …………………… …………………………… ……….Trang 65 3.5 Tóm tắt …………………….……………… …….…… …………… …Trang 73 Chƣơng 4: KẾT LUẬN.……… ……… …….… ………… ……………… Trang 75 4.1 Kết ý nghĩa nghiên cứu………………….………… ….Trang 75 4.2 Hạn chế hƣớng nghiên cứu ………………….………… … Trang 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………… Trang 78 PHỤ LỤC…………………………………………………………………………….Trang 80 Phụ lục 1: Bảng câu hỏi dùng cho khảo sát nghiên cứu thức……… Trang 81 Phụ lục 2: Kết sử dụng phương pháp Cronbach Alpha EFA nghiên cứu sơ bộ………………………………………………………………………………….Trang 84 Phụ lục 3: Kết sử dụng phương pháp Cronbach Alpha EFA nghiên cứu thức……………………………………………………………………………… Trang 91 Phụ lục 4: Kết kiểm định mơ hình phương pháp hồi qui bội………….Trang 104 Phụ lục 5: Kết phân tích đặc thù cảm nhận người học niên khóa khác phương pháp ANOVA……………………………………… Trang 106 Phụ lục 6: Kết phân tích đặc thù cảm nhận người học ngành học khác phương pháp ANOVA……………………….……………….Trang 112 DANH MỤC VIẾT TẮT CĐN CN CNTT ĐH DVĐT GD-ĐT : : : : : : ILO KS LĐ-TBXH NXB PGS TC TCDN Th.S TP.HCM TS TT UBND : : : : : : : : : : : : Cao đẳng nghề Cử nhân Công nghệ thông tin Đại học Dịch vụ đào tạo Giáo dục đào tạo International Labor Organization Kỹ sư Thương binh – Lao động – Xã hội Nhà xuất Phó giáo sư Trung cấp Tổng cục dạy nghề Thạc sĩ Thành phố Hồ Chí Minh Tiến sĩ Trung tâm Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG – HÌNH Bảng 2.1: Thống kê lưu lượng sinh viên học sinh đến năm 2010 Trang 21 Bảng 2.2: Thống kê lượng sinh viên tốt nghiệp hệ cao đẳng.……… ……… …… Trang 21 Bảng 2.3: Thống kê thiết bị khoa sử dụng cho công tác đào tạo …… Trang 26 Bảng 3.1: Thang đo giá trị chức thông qua cảm nhận sinh viên ……… Trang 34 Bảng 3.2: Thang đo giá trị xã hội thông qua cảm nhận sinh viên ………… Trang 34 Bảng 3.3: Thang đo giá trị cảm xúc thông qua cảm nhận sinh viên …… Trang 35 Bảng 3.4: Thang đo giá trị hiểu biết thông qua cảm nhận sinh viên ……… …Trang 35 Bảng 3.5: Thang đo giá trị hình ảnh thơng qua cảm nhận sinh viên ……… .Trang 36 Bảng 3.6: Thang đo hài lòng chất lượng giảng dạy …………… ……… .Trang 36 Bảng 3.7: Đặc điểm mẫu – nghiên cứu thức ……………………… …… Trang 40 Bảng 3.8: Kết Cronbach alpha thang đo – nghiên cứu thức…… … Trang 42 Bảng 3.9: Kết phân tích EFA – nghiên cứu thức ……………… ……….Trang 43 Bảng 3.10: Kết sử dụng phương pháp EFA lần ………………… ……….….Trang 45 Bảng 3.11: Kết sử dụng phương pháp EFA lần …………… ……….… ……Trang 46 Bảng 3.12: Kết sử dụng phương pháp EFA lần …………… …………… Trang 47 Bảng 3.13: Nhóm biến cho nhân tố mơ hình giá trị cảm nhận … ……Trang 48 Bảng 3.14: Kết số Cronbach Alpha - Thang đo giá trị hình ảnh_giảng dạy.…Trang 50 Bảng 3.15: Kết số Cronbach Alpha - Thang đo giá trị chức …….…….Trang 50 Bảng 3.16: Kết số Cronbach Alpha - Thang đo giá trị kiến thức …… Trang 50 Bảng 3.17: Kết số EFA - Thang đo giá trị cảm xúc ……………………… Trang 51 Bảng 3.18: Kết số EFA - Thang đo giá trị xã hội Trang 51 Bảng 3.19: Ma trận tương quan hệ số tiềm ẩn ………………………… ……Trang 52 Bảng 3.20: Đánh giá độ phù hợp tồn mơ hình ………… …………………….Trang 55 Bảng 3.21: Kết phân tích phương sai …………………………………… …….Trang 56 Bảng 3.22: Kết hệ số hồi quy ………………………………………… .Trang 57 Bảng 3.23: Kết thống kê - Dự định học tiếp lên cấp đại học ……… ………….Trang 64 Bảng 3.24: Kết thống kê -Nơi học liên thơng đại học …………………………Trang 64 Hình 1.1: Đánh giá hiệu đào tạo- Mơ hình mức độ Kirkpatrick …………Trang 10 Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu …………………… .…………………………….Trang 30 Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu … ………………………………………………….Trang 32 Hình 3.3: Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo giới tính ………………… .Trang 41 Hình 3.4: Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo chuyên ngành học ………… ……Trang 41 Hình 3.5: Đặc điểm mẫu nghiên cứu theo niên khóa …………………………Trang 42 Hình 3.6: Mơ hình giá trị cảm nhận điều chỉnh ……………… …………… Trang 48 Phụ lục 4: Kết kiểm định mơ hình phƣơng pháp hồi qui bội Hình PL 4.1: Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi qui Trang 104 Hình PL 4.2: Đồ thị Histogram – Q-Q Plot – P-P Plot (của phần dư – chuẩn hóa) Trang 105 Phụ lục 5: Kết phân tích đặc thù cảm nhận ngƣời học niên khóa khác phƣơng pháp ANOVA Bảng PL5.1: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị hình ảnh_giảng dạy ngƣời học có niên khóa khác Descriptives gia tri hinh anh_giang day N Mean Std Deviation Std Error 95% Confidence Interval for Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound cuoi nam 93 3.2860 68041 07055 3.1459 3.4261 1.60 5.00 cuoi nam 194 3.0928 65756 04721 2.9997 3.1859 1.40 4.60 cuoi nam 180 3.4567 61718 04600 3.3659 3.5474 1.20 5.00 Total 467 3.2715 66586 03081 3.2110 3.3321 1.20 5.00 Test of Homogeneity of Variances gia tri hinh anh_giang day Levene Statistic 2.818 df1 df2 464 Sig .061 Trang 106 ANOVA gia tri hinh anh_giang day Sum of Squares Between Groups df Mean Square 12.387 6.194 Within Groups 194.224 464 419 Total 206.611 466 F Sig 14.797 000 Multiple Comparisons gia tri hinh anh_giang day Bonferroni (I) MHL-dang (J) MHL-dang 95% Confidence Interval Mean Difference la sinh vien la sinh vien nam may nam may cuoi nam cuoi nam 19324 08160 055 -.0028 3893 cuoi nam -.17065 08262 118 -.3692 0279 cuoi nam -.19324 08160 055 -.3893 0028 cuoi nam -.36388 * 06696 000 -.5248 -.2030 cuoi nam 17065 08262 118 -.0279 3692 cuoi nam 36388* 06696 000 2030 5248 cuoi nam cuoi nam Std Error (I-J) Sig Lower Bound Upper Bound * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng PL5.2: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị chức ngƣời học có niên khóa khác Descriptives gia tri chuc nang N Mean Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound cuoi nam 93 3.0565 73641 07636 2.9048 3.2081 1.25 4.75 cuoi nam 194 3.0387 70236 05043 2.9392 3.1381 1.25 4.75 cuoi nam 180 3.3653 72820 05428 3.2582 3.4724 1.00 5.00 Total 467 3.1681 73454 03399 3.1013 3.2349 1.00 5.00 Trang 107 Test of Homogeneity of Variances gia tri chuc nang Levene Statistic df1 005 df2 Sig 464 996 ANOVA gia tri chuc nang Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 11.408 5.704 Within Groups 240.022 464 517 Total 251.430 466 Sig 11.027 000 Multiple Comparisons gia tri chuc nang Bonferroni (J) MHL-dang (I) MHL-dang la la sinh vien 95% Confidence Interval Mean Difference Std Error (I-J) Sig Lower Bound sinh vien nam may nam may cuoi nam cuoi nam cuoi nam Upper Bound cuoi nam 01779 09071 1.000 -.2002 2357 cuoi nam -.30883* 09185 003 -.5295 -.0881 cuoi nam -.01779 09071 1.000 -.2357 2002 cuoi nam -.32662* 07443 000 -.5055 -.1478 cuoi nam 30883 * 09185 003 0881 5295 cuoi nam 32662* 07443 000 1478 5055 * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng PL5.3: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị kiến thức ngƣời học có niên khóa khác Descriptives gia tri kien thuc 95% Confidence Interval N Mean Std Deviation for Mean Std Error Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound cuoi nam 93 3.6416 70922 07354 3.4955 3.7876 1.67 5.00 cuoi nam 194 3.4742 72115 05178 3.3721 3.5763 1.00 5.00 cuoi nam 180 3.6889 65026 04847 3.5932 3.7845 1.67 5.00 Total 467 3.5903 69785 03229 3.5268 3.6538 1.00 5.00 Trang 108 Test of Homogeneity of Variances gia tri kien thuc Levene Statistic df1 df2 1.862 Sig 464 156 ANOVA gia tri kien thuc Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 4.608 2.304 Within Groups 222.335 464 479 Total 226.943 466 Sig 4.808 009 Multiple Comparisons gia tri kien thuc Bonferroni (J) MHL-dang (I) MHL-dang la sinh la sinh vien Mean Difference (I-J) 95% Confidence Interval Std Error Sig Lower Bound Upper Bound vien nam may nam may cuoi nam cuoi nam 16735 08731 168 -.0424 3771 cuoi nam -.04731 08840 1.000 -.2597 1651 cuoi nam -.16735 08731 168 -.3771 0424 cuoi nam -.21466* 07164 009 -.3868 -.0425 cuoi nam 04731 08840 1.000 -.1651 2597 cuoi nam 21466* 07164 009 0425 3868 cuoi nam cuoi nam * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng PL5.4: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị cảm xúc ngƣời học có niên khóa khác Descriptives gia tri cam xuc 95% Confidence Interval N Mean Std Std Deviation Error for Mean Minimum Lower Upper Bound Bound Maximum cuoi nam 93 3.7258 90745 09410 3.5389 3.9127 1.00 5.00 cuoi nam 194 3.8093 85456 06135 3.6883 3.9303 1.00 5.00 cuoi nam 180 4.0056 79099 05896 3.8892 4.1219 1.00 5.00 Total 467 3.8683 84743 03921 3.7912 3.9454 1.00 5.00 Trang 109 Test of Homogeneity of Variances gia tri cam xuc Levene Statistic df1 df2 2.612 Sig 464 074 ANOVA gia tri cam xuc Sum of Squares Between Groups df Mean Square F 5.955 2.978 Within Groups 328.696 464 708 Total 334.651 466 Sig 4.203 016 Multiple Comparisons gia tri cam xuc Bonferroni (I) MHL-dang (J) MHL-dang 95% Confidence Interval la sinh vien la sinh vien nam may nam may cuoi nam cuoi nam -.08347 10615 1.000 -.3385 1716 cuoi nam -.27975* 10748 029 -.5380 -.0215 cuoi nam 08347 10615 1.000 -.1716 3385 cuoi nam -.19628 08710 074 -.4056 0130 cuoi nam 27975* 10748 029 0215 5380 cuoi nam 19628 08710 074 -.0130 4056 cuoi nam cuoi nam Mean Difference (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound * The mean difference is significant at the 0.05 level Bảng PL5.5: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị xã hội ngƣời học có niên khóa khác Descriptives gia tri xa hoi 95% Confidence Interval for N Mean Std Deviation Std Error Mean Minimum Maximum Lower Bound Upper Bound cuoi nam 93 3.9785 80052 08301 3.8136 4.1434 1.00 5.00 cuoi nam 194 3.8376 82586 05929 3.7207 3.9546 1.00 5.00 cuoi nam 180 3.9278 77337 05764 3.8140 4.0415 1.50 5.00 Total 467 3.9004 80118 03707 3.8276 3.9733 1.00 5.00 Trang 110 Test of Homogeneity of Variances gia tri xa hoi Levene Statistic 878 df1 df2 Sig 464 416 ANOVA gia tri xa hoi Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.467 733 Within Groups 297.653 464 641 Total 299.120 466 F 1.143 Sig .320 Trang 111 Phụ lục 6: Kết phân tích đặc thù cảm nhận ngƣời học ngành học khác phƣơng pháp ANOVA Bảng PL6.1: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị hình ảnh_giảng dạy ngƣời học có chun ngành khác Descriptives gia tri hinh anh_giang day 95% Confidence Interval for N Std Mean Deviation um Lower Bound ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri co so du lieu quan tri mang may tinh Total Minim Maximu Mean Std Error m Upper Bound 138 3.2797 71011 06045 3.1602 3.3992 1.40 4.80 152 3.1842 62212 05046 3.0845 3.2839 1.60 4.60 101 3.2713 65274 06495 3.1424 3.4001 1.60 4.60 76 3.4316 66698 07651 3.2792 3.5840 1.20 5.00 467 3.2715 66586 03081 3.2110 3.3321 1.20 5.00 Test of Homogeneity of Variances gia tri hinh anh_giang day Levene Statistic df1 795 df2 Sig 463 497 ANOVA gia tri hinh anh_giang day Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.115 1.038 Within Groups 203.496 463 440 Total 206.611 466 F 2.362 Sig .071 Trang 112 Bảng PL6.2: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị chức ngƣời học có chuyên ngành khác Descriptives gia tri chuc nang 95% Confidence N ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri co so du lieu quan tri mang may tinh Total Mean Std Std Deviation Error Interval for Mean Minimum Maximum Lower Upper Bound Bound 138 3.3605 65487 05575 3.2503 3.4707 1.75 5.00 152 3.0181 70658 05731 2.9049 3.1313 1.00 4.75 101 3.0396 74727 07436 2.8921 3.1871 1.75 4.75 76 3.2895 81757 09378 3.1027 3.4763 1.00 5.00 467 3.1681 73454 03399 3.1013 3.2349 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances gia tri chuc nang Levene Statistic 2.117 df1 df2 Sig 463 097 ANOVA gia tri chuc nang Sum of Squares Between Groups df Mean Square 11.316 3.772 Within Groups 240.113 463 519 Total 251.430 466 F 7.274 Sig .000 Trang 113 Multiple Comparisons gia tri chuc nang Bonferroni Mean (I) MHL-chuyen nganh sinh (J) MHL-chuyen nganh vien dang hoc sinh vien dang hoc ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho 95% Confidence Interval Difference Std Error Sig Lower Bound Upper Bound (I-J) * 08467 000 1181 5668 34242 quan tri co so du lieu 32090 * 09430 004 0710 5708 quan tri mang may tinh 07103 10287 1.000 -.2015 3436 quan tri doanh nghiep vua va ke toan doanh nghiep -.34242* 08467 000 -.5668 -.1181 nho quan tri co so du lieu -.02151 09245 1.000 -.2665 2234 quan tri mang may tinh * -.27138 10117 045 -.5394 -.0033 ke toan doanh nghiep -.32090* 09430 004 -.5708 -.0710 02151 09245 1.000 -.2234 2665 quan tri mang may tinh -.24987 10935 137 -.5396 0399 ke toan doanh nghiep -.07103 10287 1.000 -.3436 2015 27138* 10117 045 0033 5394 24987 10935 137 -.0399 5396 quan tri co so du lieu quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri mang may tinh quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri co so du lieu * The mean difference is significant at the 0.05 level Trang 114 Bảng PL6.3: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị kiến thức ngƣời học có chuyên ngành khác Descriptives gia tri kien thuc 95% Confidence N ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri co so du lieu Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 138 3.7005 69325 05901 3.5838 3.8172 1.00 5.00 152 3.4934 69474 05635 3.3821 3.6048 1.33 5.00 101 3.4323 68564 06822 3.2970 3.5677 1.67 5.00 76 3.7939 65764 07544 3.6436 3.9441 1.67 5.00 467 3.5903 69785 03229 3.5268 3.6538 1.00 5.00 quan tri mang may tinh Total Mean Test of Homogeneity of Variances gia tri kien thuc Levene Statistic 467 df1 df2 Sig 463 705 ANOVA gia tri kien thuc Sum of Squares Between Groups df Mean Square 8.771 2.924 Within Groups 218.172 463 471 Total 226.943 466 F 6.205 Sig .000 Trang 115 Multiple Comparisons gia tri kien thuc Bonferroni Mean (I) MHL-chuyen nganh sinh (J) MHL-chuyen nganh vien dang hoc sinh vien dang hoc ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua 95% Confidence Interval Difference Std Error Sig Lower Bound Upper Bound (I-J) 20706 08071 064 -.0068 4209 quan tri co so du lieu 26814* 08989 018 0300 5063 quan tri mang may tinh -.09338 09805 1.000 -.3532 1664 quan tri doanh nghiep vua va ke toan doanh nghiep -.20706 08071 064 -.4209 0068 nho quan tri co so du lieu 06108 08812 1.000 -.1724 2946 * 09644 012 -.5560 -.0449 * -.26814 08989 018 -.5063 -.0300 -.06108 08812 1.000 -.2946 1724 -.36152 * 10424 003 -.6377 -.0853 09338 09805 1.000 -.1664 3532 30044* 09644 012 0449 5560 36152* 10424 003 0853 6377 va nho quan tri mang may tinh quan tri co so du lieu ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri mang may tinh quan tri mang may tinh ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri co so du lieu -.30044 * The mean difference is significant at the 0.05 level Trang 116 Bảng PL6.4: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị cảm xúc ngƣời học có chuyên ngành khác Descriptives gia tri cam xuc 95% Confidence N ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri co so du lieu quan tri mang may tinh Total Mean Std Std Deviation Error Interval for Mean Minimum Maximum Lower Upper Bound Bound 138 3.8877 93203 07934 3.7308 4.0446 1.00 5.00 152 3.8257 80614 06539 3.6965 3.9548 1.00 5.00 101 3.8317 87257 08682 3.6594 4.0039 1.50 5.00 76 3.9671 73183 08395 3.7999 4.1343 1.50 5.00 467 3.8683 84743 03921 3.7912 3.9454 1.00 5.00 Test of Homogeneity of Variances gia tri cam xuc Levene Statistic 2.575 df1 df2 Sig 463 053 ANOVA gia tri cam xuc Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.206 402 Within Groups 333.445 463 720 Total 334.651 466 F Sig .558 643 Trang 117 Bảng PL6.5: Kết phân tích phƣơng sai cảm nhận giá trị xã hội ngƣời học có chuyên ngành khác Descriptives gia tri xa hoi 95% Confidence N ke toan doanh nghiep quan tri doanh nghiep vua va nho quan tri co so du lieu Std Std Deviation Error Interval for Mean Minimum Lower Upper Bound Bound Maximum 138 3.8804 78432 06677 3.7484 4.0125 1.50 5.00 152 3.9408 78465 06364 3.8150 4.0665 1.50 5.00 101 3.8713 86791 08636 3.7000 4.0426 1.00 5.00 76 3.8947 78450 08999 3.7155 4.0740 1.00 5.00 467 3.9004 80118 03707 3.8276 3.9733 1.00 5.00 quan tri mang may tinh Total Mean Test of Homogeneity of Variances gia tri xa hoi Levene Statistic 581 df1 df2 Sig 463 628 ANOVA gia tri xa hoi Sum of Squares Between Groups df Mean Square 391 130 Within Groups 298.729 463 645 Total 299.120 466 F Sig .202 895 Trang 118 ... & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ******** PHAN KỲ QUAN TRIẾT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TỪ KẾT QUẢ KHẢO SÁT CẢM NHẬN CỦA NGƯỜI HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG... trị cảm nhận người học chất lượng dịch vụ đào tạo trường CĐN TP.HCM (b) Từ kết nghiên cứu cảm nhận người học, người thực nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo trường. .. hình giá trị cảm nhận người học chất lượng dịch vụ đào tạo trường CĐN TP.HCM -Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo thơng qua mơ hình giá trị cảm nhận người học trường CĐN TP.HCM
- Xem thêm -

Xem thêm: Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ kết quả khảo sát cảm nhận của người học tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh , Các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo từ kết quả khảo sát cảm nhận của người học tại trường cao đẳng nghề thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm