Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu ở việt nam

0 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 23:21

BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - TRẦN HOÀNG TÂM HỒN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TỐN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU Ở VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, Năm 2013 BỘ GIÁO D ỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - TRẦN HỒNG TÂM HỒN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TỐN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU Ở VIỆT NAM Chuyênngành: Kếtoán Mãsố: 60.34.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Võ Văn Nhị TP Hồ Chí Minh, năm 2013 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng với cố vấn hỗ trợ người hướng dẫn khoa học Đề tài nghiên cứu dựa số liệu kết khảo sát cách trung thực Tác giả luận văn Trần Hoàng Tâm Mục lục Nội dung Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu đồ Mở đầu Chương 1: Tổng quan hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp 1.1 Kế toán hệ thống kế toán 1.1.1 Bản chất vai trò kế tốn 1.1.1.1 Bản chất kế toán: 1.1.1.2 Vai trò kế tốn: 1.1.2 Hệ thống kế toán - phận cấu thành hệ thống kế toán 1.2 Hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN 1.2.1 Đặc điểm hoạt động đơn vị HCSN 1.2.2 Đặc điểm hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN 10 1.2.2.1 Đặc điểm pháp lý 10 1.2.2.2 Về đối tượng kế toán 13 1.2.2.3 Về nguyên tắc kế toán: 13 1.2.2.4 Đặc điểm đối tượng sử dụng: 14 1.3 Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế số kinh nghiệm kế toán đơn vị hành nghiệp Việt Nam 16 1.3.1 Tổng quan chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 16 1.3.1.1 Định nghĩa: 16 1.3.1.2 Danh mục chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 18 1.3.2 Những khác biệt chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế quy định kế tốn công Việt Nam 19 1.3.3 Tình hình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế nước 21 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: 24 1.3.4.1 Hệ thống pháp lý 24 1.3.4.2 Tổ chức nghiên cứu kỹ sâu hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế làm sở cho việc xây dựng hệ thống kế tốn cơng Việt Nam 24 1.3.4.3 Cải cách hành quản lý tài dơn vị thuộc lĩnh vực công 25 Kết luận chương 25 Chương 2: Thực trạng hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam 27 2.1 Giới thiệu tổng quát loại hình đơn vị hành nghiệp 27 2.1.1 Phân loại: 27 2.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp có thu: 29 2.1.3 Cơ chế quản lý tài 29 2.2 Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị SN có thu VN 35 2.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán: 36 2.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán: 36 2.2.3 Hệ thống sổ kế tốn hình thức kế tốn: 37 2.2.3 Hệ thống báo cáo tài chính: 38 2.3 Tình hình thực kế tốn đơn vị SN có thu 39 2.3.1 Khảo sát thực tế 39 2.3.1.1 Đối tượng khảo sát, phạm vi khảo sát phương pháp khảo sát: 39 2.3.1.2 Nội dung khảo sát: 41 2.3.1.3 Kết khảo sát: 42 2.3.2 Đánh giá hệ thống kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu 64 2.3.2.1 Ưu điểm 64 2.3.2.2 Nhược điểm, hạn chế nguyên nhân 65 2.3.2.2.1 Đối với nguyên tắc kế toán: 65 2.3.2.2.2 Đối với hệ thống chứng từ kế: 67 2.3.2.2.3 Đối với hệ thống tài khoản kế toán: 68 2.3.2.2.4 Đối với hệ thống sổ kế toán hình thức kế tốn: 72 2.3.2.2.5 Đối với hệ thống báo cáo tài chính: 73 2.3.2.2.6 Kiểm soát đánh giá chất lượng thơng tin kế tốn: 75 2.3.2.3 Nguyên nhân 76 2.3.2.3.1 Nguyên nhân khách quan: 76 2.3.2.3.2 Nguyên nhân chủ quan 77 Kết luận chương 78 Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu VN 79 3.1 Các quan điểm hoàn thiện 79 3.1.1 Phù hợp với môi trường pháp lý đặc điểm hoạt động: 79 3.1.2.Đảm bảo nhu cầu thơng tin để tăng cường tính tự chủ quản lý tài 80 3.1.3 Nâng cao tính minh bạch thơng tin để phù hợp với yêu cầu hội nhập chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 80 3.2 Các giải pháp hoàn chỉnh 81 3.2.1 Các giải pháp 81 3.2.1.1 Giải pháp liên quan đến văn pháp lý 81 3.2.1.1.1 Luật Ngân sách Nhà nước: 81 3.2.1.1.2 Luật kế toán: 82 3.2.1.1.3 Chuẩn mực kế toán công 83 3.2.1.2 Giải pháp liên quan đến chế quản lý quy chế chi tiêu nội 86 3.2.1.2.1 Cơ chế quản lý 86 3.2.1.2.2 Quy chế chi tiêu nội 87 3.2.2 Các giải pháp cụ thể: 88 3.2.2.1 Giải pháp hồn thiện nội dung thơng tin kế tốn 88 3.2.2.2 Giải pháp quy trình thực kế tốn 88 3.2.2.2.1.Hệ thống đầu vào 88 3.2.2.2.2 Hệ thống xử lý 89 3.2.2.2.2.1 Hệ thống tài khoản 90 3.2.2.2.2.2 Hệ thống sổ kế toán 95 3.2.2.2.3 Hệ thống đầu - Hệ thống báo cáo tài 96 3.2.2.3 Giải pháp người làm kế toán máy kế toán 102 3.2.2.4.Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 102 3.2.2.5 Giải pháp kiểm soát đáp ứng chất lượng thơng tin kế tốn 102 3 Các kiến nghị có liên quan 103 3.3.1 Quốc hội phủ 103 3.3.1.1 Quốc hội: 103 3.3.1.2 Bộ tài 103 3.3.1.3 Bộ chủ quản 104 3.3.1.4 Kiểm toán nhà nước 104 3.3.2 Các đơn vị nghiệp có thu: 105 Kết luận chương 3: 105 Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục: Phụ lục 01: Sự thay đổi so với hệ thống tài khoản hành bảng hệ thống tài khoản đề xuất Phụ lục 02: Thay đổi, điều chỉnh nội dung tài khoản Phụ lục 03: Biểu mẫu chứng từ chỉnh sửa Phụ lục 04: Hệ thống BCTC đề nghị áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Phụ lục 06: Bảng câu hỏi khảo sát Phụ lục 07: Danh sách đơn vị khảo sát Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Chữ viết tắt Nội dung HCSN Hành nghiệp KBNN Kho bạc nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước HTTK Hệ thống tài khoản CMKT Chuẩn mực kế toán BCTC Báo cáo tài TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định WTO World Trade Organization IPSAS International Public Sector Accounting Standards Danh mục bảng Bảng 2.1: Lĩnh vực hoạt động đơn vị nghiệp Bảng 2.2: Các văn pháp lý chi phối hoạt động kế toán đơn vị nghiệp Bảng 2.3: Một số đặc tính chứng từ kế tốn Bảng 2.4: Tình hình sử dụng chứng từ điện tử đơn vị nghiệp Bảng 2.5: phù hợp HTTK kế toán toán hành với đơn vị nghiệp Bảng 2.6: Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán Bảng 2.7: hình thức kê tốn Bảng 2.8: Tổ chức hệ thống sổ kế toán Bảng 2.9: Nhận định hệ thống sổ kế toán Bảng 2.10: Đối tượng sử dụng thơng tin báo cáo tài Bảng 2.11:Chất lượng thông tin BCTC Bảng 2.12: Đặc điểm hệ thống BCTC Bảng 2.13: Nhu cầu sửa đổi, bổ sung hệ thống BCTC Bảng 2.14: Xây dựng hệ thống sổ kế toán Bảng 2.15: quan điểm xây dựng hệ thống BCTC Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Vị trí đại lý đơn vị nghiệp Biểu đồ 2.2: Loại hình hoạt động đơn vị nghiệp Biểu đồ 2.3: hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị nghiệp Bảng 2.2: Các văn pháp lý chi phối hoạt động kế toán đơn vị nghiệp Biểu đồ 2.4: nhu cầu đơn vị nghiệp so với hệ thống chừng từ hành Bảng 2.3: Một số đặc tính chứng từ kế toán Biểu đồ 2.5: Sự cần thiết sửa đổi hệ thống chứng từ kế toán Biểu đồ 2.6: Sự cần thiết sửa đổi HTTK Biểu đồ 2.7: Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán Biểu đồ 2.8: Hướng dẫn ghi chép, phản ánh vào HTTK kế toán LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết đề tài Các đơn vị HCSN nói chung đơn vị nghiệp có thu với vai trò đơn vị thực chức quản lý nhà nước, quản lý hành chính, xã hội tạo loại dịch vụ công để phục vụ cho tầng lớp nhân dân xã hội Và hoạt động đơn vị HCSN bao trùm lên vùng miền, lĩnh vực thuộc cấp độ quản lý nhà nước Với vai trò việc cung cấp thông tin quản lý sử dụng nguồn lực giao đơn vị quan trọng Đây mục tiêu chung kế toán đơn vị Hiện đơn vị nghiệp có thu Việt Nam thực kế tốn theo định số 19 Bộ Tài ban hành thông tư hướng dẫn cụ thể giúp cho đơn vị thực tốt công tác kế tốn Qua cung cấp thơng tin cần thiết cho đối tượng sử dụng Tuy nhiên, tính đặc thù tổ chức, đặc điểm hoạt động xã hội hóa ngày cao, hoạt động đơn vị nghiệp có thu ngày mở rộng quy mô đa dạng (hoạt động SXKD, dịch vụ, ) Nhưng công tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu lại chịu chi phối nhiều quy định khác Ngồi chế độ kế tốn dành cho đơn vị HCSN, đơn vị chịu chi phối quy định luật ngân sách nhà nước, chế độ kế toán theo mục lục ngân sách nhà nước… Mặc dù có nhiều quy định thơng tư hướng dẫn cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu nhiều hạn chế, trở ngại việc ghi nhận thông tin, soạn thảo trình bày báo cáo tài chính, đặc biệt báo cáo tài tổng hợp Với hệ thống biểu mẫu BCTC nhiều, nhiên báo cáo chưa thể phảnánhđược cách chi tiết tranh tồn cảnh tình hình đơn vị.Hơn nữa, việc tổng hợp báo cáo đơn vị trực thuộc trở ngại lớn bối cảnh hoạt động ngày đa dạng Việc có nhiều hạn chế gây khơng khó khăn cho đơn vị nghiệp có thu việc tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị Điều làm cho đơn vị nghiệp có thu khơngthể đạt cách tốt mục tiêu chung công tác kế tốn Qua cơng tác quản lý cấp gặp nhiều hạn chế, trở ngại, khó khăn việc ban hành sách kinh tế nói chung hoạt động phục vụ xã hội nói riêng đơn vị nghiệp có thu Trong thời gian qua có nhiều nghiên cứu khác hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp với mục đích tìm giải pháp hữu tích việc sửa đổi bổ sung hoàn thiện hệ thống kế tốn hành nghiệp theo quy định hành Điển hình số nghiên cứu như: Với đề tài nghiên cứu khoa học “định hướng cho việc hợp chế độ kế tốn doanh nghiệp hành nghiệp” (năm 2009 tác giả PGS.TS Võ Văn Nhị), tác giả có định hướng việc hợp hai chế độ kế toán doanh nghiệp hành nghiệp Những kết nghiên cứu đề tài xác lập sở hữu ích việc sửa đổi hệ thống kế toán hành nghiệp hành Luận văn thạc sĩ “Vận dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế để hồn thiện chế độ kế tốn hành nghiệp Việt Nam (tác giả Nguyễn Thị Tố Hoa, năm 2009), có đánh giá cách tổng thể chế độ kế tốn hành nghiệp theo nội dung khác để nhận diện hững hạn chế vốn có từ đề xuất giải pháp hồn thiện theo hướng tiếp cận vận dụng chuẩn mức kế toán công quốc tế Luận văn thạc sĩ “Thiết lập hệ thống tài khoản báo cáo tài điều kiện vận dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế vào đơn vị hành nghiệp Việt Nam” ( năm 2010, tác giả Nguyễn Chí Hiếu) lần tiếp cận chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế việc hoàn thiện phận cấu thành hệ thống kế tốn hành nghiệp Luận văn đạt kết tích cực việc đề cuất giải pháp mang tính thiết thực Bên cạnh nhiều đề tài, luận văn, tham luận nghiên cứu chế độ kế toán hành nghiệp nhằm tìm giải pháp tối ưu Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nghiên cứu cách chi tiết tổng thể phận cấu thành chê độ kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu mà nghiên cứu cách tổng quát nghiên cứu phận cấu thành hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Do chưa có đồng phù hợp cách tốt giải pháp hoàn thiện cho tồn hệ thống kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Từ thực tế sở nghiên cứu đặc điểm hoạt động, mơi trường pháp lý cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu, cho thấy cần phải có giải giáp nhằm giúp cho việc cơng tác kế toán đơn vị tốt để đạt mục tiêu hoạt động đơn vị cơng tác quản lý cấp Vì tác giả chọn đề tài “Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam” nhằm tìm giải pháp hồn thiện cơng tác tổ chức cơng tác kế tốn cơng tác quản lý tài đơn vị nghiệp có thu Mục tiêu nghiên cứu: Với tính cấp thiết đề tài, luận văn hướng đến việc hồn thiện hệ thống kế tốn áp dụng cho cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Với định hướng này, luận văn tập trung vào mục tiêu sau đây: + Khái quát sở lý luận, quy định linh vực kế tốn cơng Việt Nam nói chung kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu nói riêng Từ có nhận định làm tiền đề cho đề xuất thay đổi cần thiết hệ thống pháp lý + Đánh giá thực trạng áp dụng kế toán đơn vị nghiệp có thu từ nhận định nhược điểm, hạn chế mà chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu tồn + Xác định giải pháp nhằm định hướng cho việc hồn thiện hệ thống kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Từ đề biện pháp cụ thể áp dụng để hồn thiện hệ thống kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Trên sở nghiên cứu kết đạt được, luận văn góp phần việc xây dựng giải pháp hữu ích việc hồn thiện hệ thống kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Đối tượng Đối tượng nghiên cứu đề tài giới hạn việc nghiên cứu hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam theo quy định hành hệ thống pháp lý liên quan Bên cạnh đó, nghiên cứu cách tổng quát chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế tình hình áp dụng Phạm vi nghiên cứu Đề tài thực việc nghiên cứu hệ thống kế toán đơn vị nghiệp có thu Việt Nam xoay quanh vần đề chủ yếu sau đây: Nghiên cứu hệ thống lý luận chung hệ thống kế toán khu vực cơng áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Nghiên cứu tổng quát hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Nghiên cứu thực trạng việc áp dụng hệ thống kế toán đơn vị nghiệp có thu Việt Nam thơng qua khảo sát, nghiên cứu tài liệu, sách báo, tạp chí, Đề xuất giải pháp để hồn thiện hệ thống kế tốn đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Phương pháp nghiên cứu: Trong trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp tổng hợp: Được sử dụng việc tổng hợp tài liệu, liệu sở lý luận kế toán, kế tốn liên quan đến đơn vị nghiệp có thu Tổng hợp liệu thu thông qua khảo sát thực tế với bảng câu hỏi thiết kế với loại thang đo khác - Phương pháp phân tích: Được sử dụng để phân tích liệu, tài liệu phù hợp với đối tượng nghiên cứu, đánh giá phù hợp sở lý luận, đánh giá thực trạng hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Đánh giá ưu điểm hạn chế hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Từ đưa giải pháp để hoàn thiện - Phương pháp đối chiếu so sánh: Được sử dụng để đối chiếu, so sánh hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu với chuẩn mực kế tốn quốc tế, với hệ thống văn pháp lý lĩnh vực khác có liên quan - Phương pháp thống kế: thực thống kê liệu khảo sát phân tích liệu thành biểu đồ, bảng biểu thể kết khảo sát làm sở cho việc đánh giá, phân tích Kết cấu luận văn Kết cấu luận văn bao gồm chương: Chương 1: Tổng quan hệ thống kế tốn áp dụng cho đơn vị hành nghiệp Chương 2: Thực trạng hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Ngồi kết cấu chương luận văn các phụ lục để minh họa cho nội dung tương ứng chương Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ HCSN 1.1 Kế toán hệ thống kế toán: 1.1.1 Bản chất vai trò kế tốn: 1.1.1.1 Bản chất kế tốn: Có nhiều quan điểm khác chất kế toán điều ảnh hưởng đến việc phát triển lý thuyết kế toán Tuy nhiên cách tiếp cận kế tốn luôn xác định hệ thống cung cấp thông tin hoạt động kinh tế tài tổ chức định để phục vụ cho nhu cầu sử dụng đối tượng khác Qua đó, thấy chất kế tốn mơ tả sau: - Kế tốn hệ thống bao gồm nhiều phận gắn kết mật thiết với mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau, vận hành hệ thống - Kế toán hệ thống đặc trưng riêng tổ chức cụ thể, định với cấu tổ chức vận hành hệ thống phụ thuộc vào quy mô, đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý tổ chức - Kế tốn hệ thống thông tin cung cấp thông tin có tính hệ thống tổng hợp hoạt động kinh tế - tài chính, nội dung hoạt động có ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức Hơn thơng tin mà kế tốn cung cấp phải có tính hữu dụng cho đối tượng sử dụng bên đơn vị nhằm thực chức quản trị cho đối tượng bên hiểu đánh giá tình hình tài tình hình kinh doanh đơn vị nhằm thực định kinh doanh Các đặc điểm cho thấy kế tốn ln ln có vận động, phát triển khơng ngừng để tự hồn thiện nhằm đảm bảo phù hợp với phát triển kinh tế xã hội, cấu tổ chức doanh nghiệp tính đa dạng đối tượng sử dụng Hơn nữa, kế toán trình tiếp nhận, phân phối sử dụng nguồn lực cách hợp lý nhằm đảm bảo cho hoạt động đơn vị hoạt động cách ổn định Vì vậy, thấy kế tốn vừa có chức thơng tin vừa có chức kiểm tra, giám sát Với chức kế tốn khơng phản ánh tình hình tài sản, vận động tài sản tình hình tài đơn vị mà kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế, tài đơn vị Chức thông tin thực thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin tài sản vận động cung cấp thơng tin hoạt động tổ chức cách thường xuyên, liên tục, toàn diện để phục vụ nhu cầu sử dụng đối tượng khác Thông tin kế toán tổng hợp, phân loại xử lý theo nguyên tắc thống pháp luật công nhận có tính pháp lý trung thực Chức kiểm tra thực xem xét, đối chiếu kiểm soát hoạt động kinh tế, tài đơn vị theo yêu cầu quản lý việc chấp hành luật pháp, chấp hành nội quy, quy chế hoạt động đơn vị Những quy định, nguyên tắc kế toán yêu cầu kế toán chức kiểm tra phải thực đồng thời với trình phản ánh nghiệp vụ phát sinh nhằm mục đích đảm bảo hoạt động kinh tế tài đơn vị hướng mục đích Và vào tính chất thơng tin đối tượng nhận thơng tin kế tốn phân biệt thành kế tốn tài kế tốn quản trị Kế tốn tài thực viêc cung cấp thơng tin tình hình tài sản, nguồn vốn tình hình kết hoạt động tổ chức để phục vụ cho nhu cầu sử dụng đối tượng bên lẫn bên ngồi đơn vị Kế tốn quản trị thực cơng việc cung cấp thơng tin q trình hình thành, phát sinh doanh thu chi phí thực kế hoạch ngắn hạn dài hạn để phục vụ cho yêu cầu quản lý nội đơn vị Kế tốn tài kế tốn quản trị có mối quan hệ chặt chẽ trình tổ chức thực nhằm đảm bảo thông tin cung cấp phản ánh kiện đã, xảy hoạt động đơn vị Từ số vấn đề lý luận trên, nói kế toán khoa học nghệ thuật viêc ghi nhận, thu thập, đánh giá giá trị tài sản tổ chức qua cung cấp thơng tin nguồn hình thành vận động tài sản tổ chức (bao gồm tổ chức hoạt động lợi nhuận tổ chức phi lợi nhuận) Khi nghiên cứu kế toán góc độ hệ thống thơng tin hệ thống quản lý khoa học q trình thu thập thơng tin, xử lý, tổng hợp chuyển tải thông tin thông qua hệ thống phương pháp mang tính đặc thù Còn nghiên cứu kế tốn góc độ cơng cụ quản lý nghệ thuật vận dụng công cụ vào điều kiện cụ thể môi trường pháp lý kinh doanh hoạt động tổ chức để tạo thông tin có tính hữu ích cao cho đối tượng sử dụng Tuy nhiên cần khẳng định dù nghiên cứu kế tốn khía cạnh khoa học hay nghệ thuật bàn đến chất kế tốn phải xác định kế tốn có hai chức chức thông tin chức kiểm tra Hai chức gắn kết với trình thực cơng tác kế tốn tạo cho kế tốn có vai trò đặc biệt quan trọng quản lý hoạt động kinh tế nói chung quản lý hoạt động đơn vị kế toán nói riêng 1.1.1.2 Vai trò kế tốn: Kế tốn có vai trò quan trọng việc cung cấp thơng tin đơn vị kế toán đối tượng khác có liên quan có nhu cầu sử dụng thơng tin Đó nhà quản trị thân doanh nghiệp đối tượng bên cổ đông, nhà đầu tư, người cho vay, khách hàng, nhà cung cấp phủ (các quan thuế, quan quản lý tài chính) Đối với đối tượng khác vai trò thơng tin cung cấp khác chia làm nhóm đối tượng sử dụng nhóm đối tượng bên (đơn vị kế tốn) nhóm đối tượng bên Đối với đối tượng bên đơn vị kế tốn: Kế tốn cơng cụ quản lý giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh mình; công cụ quản lý quan trọng nhà quản trị cấp độ khác thân doanh nghiệp để thực trình quản lý điều hành đơn vị theo mục tiêu chung Kế toán cung cấp thông tin giúp doanh nghiệp làm sở hoạch định chương trình hành động cho giai đoạn, thời kỳ sở cho người quản lý định phù hợp Kế toán cung cấp thông tin cho nhà quản trị việc liên kết trình quản lý với liên kết đơn vị với mơi trường bên ngồi Chất lượng thơng tin kế tốn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động quản lý điều hành đơn vị Đối với đối tượng bên đơn vị kế tốn: Kế tốn cơng cụ cung cấp thơng tin quan trọng cho đối tượng bên ngồi việc thực tổng hợp thông tin, đánh giá định Đối với đơn vị kiểm toán độc lập kiểm tốn nhà nước: thơng tin kế toán sở để đơn vị kiểm toán đánh giá việc chấp hành sách, chế độ kinh tế, tài Nhà nước quy định đơn vị Đối với đối tượng khác (cổ đông, ngân hàng, nhà cung cấp, ): kế tốn cơng cụ cung cấp thông tin để thực việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp định phù hợp thơng tin kế tốn sở để đối tượng có định nhằm bảo vệ quyền lợi kinh tế hay phát triển giao dịch kinh tế tương lai Nói cách khác với vai trò tạo thơng tin, kế tốn biến thơng tin rời rạc gắn liền với nghiệp vụ phát sinh đơn vị thành thơng tin tổng hợp có tính hệ thống tình hình hoạt động đơn vị Và kế tốn cung cấp thông tin cho đối tượng bên mà đối tượng bên ngồi đơn vị kế tốn Qua kế tốn tạo ngôn ngữ chung làm cầu nối nơi phát sinh nơi cần thông tin Và cầu nối sở để đối tượng hiểu biết đơn vị kế tốn từ đánh giá, tổng hợp thông tin định cần thiết 1.1.2 Hệ thống kế toán - phận cấu thành hệ thống kế tốn Với vai trò quan trọng cung cấp thông tin quản lý sử dụng nguồn lực giao đơn vị Hệ thống kế toán cần phải tổ chức chặt chẽ, phù hợp phải bao gồm phận cấu thành cần thiết mối quan hệ tương quan lẫn để hệ thống kế toán vận hành cách trôi chảy hợp lý Những phận hình thành hoạt động vừa theo quy định chung nhà nước vừa theo quy định cụ thể đơn vị kế toán để phù hợp với đặc điểm hoạt động yêu cầu quản lý Các phận cấu thành hệ thống kế toán có khác đơn vị tùy thuộc cách thức tổ chức vận hành máy kế tốn đơn hệ thống kế toán đơn vị HCSN cấu thành từ phận chi phối đến tồn cơng tác kế tốn đơn vị Với tính cách hệ thống thông tin nhằm cung cấp thông tin cho đối tượng sử dụng hệ thống kế tốn bao gồm phân hệ có mối quan hệ qua lại với nhau, từ q trình thu thập thơng tin ban đầu đến q trình tạo thơng tin đầu : - Hệ thống văn pháp lý: Hệ thống bao gồm hệ thống văn pháp lý theo quy định nhà nước để đạo, hướng dẫn, kiểm soát điều chỉnh nội dung hoạt động kế tốn Đó văn luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế tốn, thơng tư hướng dẫn thực bổ sung,…Hệ thống văn pháp lý giúp đơn vị định hướng cho cơng tác kế tốn, tổ chức máy kế tốn, xác định thơng tin cần thu thập cho cơng tác kế tốn, cách thức xử lý thông tin tổng hợp thành báo cáo kế toán cung cấp cho đối tượng sử dụng có liên quan - Hệ thống thơng tin đầu vào: thực công việc ghi nhận thu thập nguồn liệu đầu vào liên quan đến tất hoạt động khác đơn vị kế toán Hệ thống thông tin đầu vào liên quan đến chế độ chứng từ kế toán, quy định loại chứng từ, biểu mẫu chứng từ, yếu tố phải có chứng từ, phương pháp lập chứng từ để làm pháp lý cho việc ghi sổ kiểm tra, trình tự luân chuyển chứng từ nội dung việc kiểm tra chứng từ Ngoài ra, chế độ chứng từ quy định việc lưu trữ chứng từ, sử dụng, quản lý, in phát hành biểu mẫu chứng từ kế toán Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tính phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế toán Chứng từ kế toán tạo nên hệ thống thông tin đầu vào, nguồn cung cấp liệu cho hệ thống xử lý thông tin Đặc điểm phân hệ thông tin có tính chất rời rạc gắn liền với nghiệp vụ kinh tế thuộc hoạt động khác Hệ thống hình thành nguyên liệu đầu vào cho hệ thống xử lý thông tin (hệ thống sở liệu) - Hệ thống xử lý thông tin: bao gồm hệ thống tài khoản hệ thống sổ kế toán Hệ thống xử lý thông tin thực việc phân loại xử lý thơng tin đầu vào có tính rời rạc thành thơng tin có tính hệ thống theo thời gian, theo đối tượng kế toán theo loại hoạt động đơn vị kế tốn thơng qua hệ thống tài khoản kế toán để phản ánh đối tượng Hệ thống tài khoản kế tốn mơ hình xử lý thơng tin gắn liền với đối tượng kế tốn để cung cấp thơng tin số có tình hình vận động đối tượng kế tốn q trình hoạt động đơn vị, qua phục vụ cho việc lập báo cáo kế tốn có liên quan Hệ thống tài khoản phận trọng yếu linh hoạt để ln thích ứng với thay đổi đối tượng kế toán phát triển, thay đổi đơn vị kế toán kinh tế quốc gia Hệ thống tài khoản quy định số lượng, tên gọi, số hiệu, công dụng, nội dung kết cấu ghi chép tài khoản, số quan hệ đối ứng chủ yếu tài khoản có liên quan Hệ thống sổ kế toán dùng để chi chép, hệ thống, lưu trữ toán nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh đơn vị Hệ thống sổ kế tốn quy định hình thức biểu mẫu sổ kế toán đơn vị, quy định phương pháp ghi chép, tính tốn để phản ánh đối tượng kế tốn đơn vị Ngồi ra, tùy theo mục tiêu thông tin cung cấp mà hệ thống xử lý thơng tin chọn lọc, xếp xử lý để tạo sở liệu cần thiết cho hệ thống thông tin đầu - Hệ thống thông tin đầu ra: thể thông qua hệ thống báo cáo tài Hệ thống thơng tin đầu quy định nguyên tắc lập trình bày thơng tin hệ thống báo cáo tài Hệ thống thơng tin đầu thực tổng hợp thông tin từ sở liệu ghi chép để hình thành nên hệ thống báo cáo tài báo cáo kế tốn quản trị cung cấp cho đối tượng sử dụng thông tin làm sở định Ngồi cung cấp thơng tin tổng hợp tình hình tài sản, nguồn vốn hình thành tài sản, tình hình kết hoạt động số thông tin khác liên quan đến hoạt động đơn vị để phục vụ cho nhu cầu sử dụng đối tượng khác bên bên đơn vị Riêng với đơn vị kế tốn nhà nước dùng làm để toán nguồn kinh phí cấp nên gọi báo cáo toán ngân sách Hệ thống quản lý kiểm sốt chặt chẽ để thơng tin chuyển tải đến đối tượng thời gian quy định Bên cạnh để hệ thống thơng tin kế tốn đảm bảo tính trung thực thực cách hữu hiệu, hiệu việc sử dụng xây dựng hệ thống kiểm sốt nội có ý nghĩa quan trọng Hệ thống kiểm soát nội phận hệ thống quản lý đơn vị kế tốn có quan hệ mật thiết với phân hệ thuộc hệ thống kế tốn nói Thông qua hệ thống này, nhà quản lý thực tốt việc kiểm sốt tình hình chấp hành luật pháp, chấp hành nội quy, quy chế hoạt động, tình hình thực chế độ kế tốn Việc kiểm sốt thủ cơng quy trình ghi nhận, xử lý thơng tin đảm bảo tính xác thực cho thông tin cung cấp cho đối tượng sử dụng 1.2 Hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN: 1.2.1 Đặc điểm hoạt động đơn vị HCSN: 1.2.1.1 Khái niệm đơn vị HCSN: Đơn vị hành nghiệp đơn vị thuộc lĩnh vực phi sản xuất vật chất, nguồn tài hoạt động chủ yếu từ kinh phí ngân sách nhà nước cấp để thực chức quản lý nhà nước (cơ quan hành cấp ) cung cấp dịch vụ công cho xã hội (đơn vị thuộc nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa thơng tin, thể dục thể thao,…) Căn vào chức đơn vị đơn vị hành nghiệp, đơn vị hành nghiệp chia làm bốn loại: - Đơn vị hành nhà nước quan quản lý nhà nước từ cấp trung ương đến địa phương, thực chức quản lý nhà nước nhằm ổn định, trì máy quản lý nhà nước cấp, nhằm ổn định trị xã hội an ninh quốc phòng - Đơn vị nghiệp tổ chức thành lập để thực hoạt động nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa thơng tin, phát truyền hình,… mà hoạt động nhằm trì đảm bảo hoạt động bình thường, liên tục xã hội, mang tính chất phục vụ chủ yếu, khơng mục tiêu lợi nhuận Những đơn vị nghiệp trình hoạt động nghiệp phép thu phí để bù đắp phần tồn tồn chi phí phí hoạt động gọi đơn vị nghiệp có thu - Các tổ chức đoàn thể xã hội: tổ chức, hiệp hội phục vụ lợi ích cho cộng đồng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động VN, Đoàn niên Cộng sản HCM, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân VN,…được ngân sách hỗ trợ phần kinh phí để hoạt động - Các quan an ninh quốc phòng: quan nhà nước hoạt động lĩnh vực an ninh quốc phòng đơn vị công an, đội,… Căn vào việc sử dụng kinh phí, đơn vị hành nghiệp bao gồm: - Cơ quan nhà nước, đơn vị nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, gồm: Cơ quan, tổ chức có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước cấp; Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Văn phòng Chính phủ; Toà án nhân dân Viện Kiểm sát nhân dân cấp; Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ; Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện; Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội- nghề nghiệp có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước; Đơn vị nghiệp ngân sách nhà nước đảm bảo phần tồn kinh phí; Tổ chức quản lý tài sản quốc gia; Ban Quản lý dự án đầu tư có nguồn kinh phí ngân sách nhà nước; Các Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội, tổ chức khác ngân sách nhà nước hỗ trợ phần kinh phí hoạt động; Đơn vị vũ tràng nhân dân, kể Toà án quân Viện kiểm sát quân (trừ doanh nghiệp thuộc lực lượng vũ tràng nhân dân) - Đơn vị nghiệp, tổ chức khơng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước (Trừ đơn vị nghiệp ngồi cơng lập), gồm: Đơn vị nghiệp tự cân đối thu, chi; Các Tổ chức phi phủ; Hội, Liên hiệp hội, Tổng hội tự cân đối thu chi; Tổ chức xã hội; Tổ chức xã hội- nghề nghiệp tự thu, tự chi; Tổ chức khác khơng sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước Căn vào cấp quản lý theo cấu máy nhà nước đơn vị HCSN phân thành: - Đơn vị HCSN cấp trung ương: đơn vị HCSN thuộc quản lý trực tiếp Chính phủ Các Bộ đơn vị cấp ngân sách từ quan - Đơn vị HCSN cấp địa phương: đơn vị HCSN thuộc quản lý trực tiếp từ cấp tỉnh trở xuống UBND tỉnh, huyện ngân sách hoạt động quan quản lý cấp trực tiếp Căn vào việc tiếp nhận, phân bổ sử dụng kinh phí nhà nước đơn vị HCSN phân thành cấp: - Đơn vị dự tốn cấp I trực tiếp nhận kinh phí ngân sách từ Thủ tướng Chính phủ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực việc phân bổ kinh phí cho đơn vị dự toán trực thuộc - Đơn vị dự tốn cấp II nhận kinh phí từ ngân sách phân bổ từ đơn vị dự toán cấp I tiến hành phân bổ kinh phí cho đơn vị dự toán trực thuộc - Đơn vị dự toán cấp III tiếp nhận kinh phí phân bổ từ đơn vị dự toán cấp I cấp II sử dụng kinh phí cấp để thực hoạt động 1.2.1.2 Đặc điểm hoạt động đơn vị hành nghiệp: Đơn vị HCSN đơn vị thực chức quản lý nhà nước, quản lý hành chính, xã hội tạo loại dịch vụ công để phục vụ cho tầng lớp nhân dân xã hội Kinh phí để đơn vị hoạt động chủ yếu ngân sách nhà nước cấp Đơn vị HCSN hoạt động theo dự toán cấp có thẩm quyền giao NSNN cấp tồn phần dự tốn duyệt Đơn vị phải lập dự toán thu chi theo định mức, tiêu chuẩn nhà nước quy định Ngoài ra, đơn vị thu phí cho số hoạt động với đối tượng quy định để bù đắp phần chi phí hoạt động 10 Hoạt động đơn vị HCSN bao trùm lên vùng miền, lĩnh vực thuộc cấp độ quản lý nhà nước Đơn vị HCSN đơn vị kế tốn có nhiệm vụ tổ chức cơng tác kế tốn theo quy định nhà nước để cung cấp thông tin cần thiết cho đối tượng sử dụng qua hệ thống báo cáo kế toán lập định kỳ Mặc dù hoạt động đơn vị hành nghiệp chủ yếu lĩnh vực quản lý nhà nước cung cấp dịch vụ công cho xã hội (vốn hoạt động phi lợi nhuận), đơn vị thực số hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu lợi nhuận 1.2.2 Đặc điểm hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN 1.2.2.1 Đặc điểm pháp lý Ở Việt Nam, việc thực công tác kế toán phải tuân thủ quy định pháp luật nhà nước ban hành thống Đối với thông tin mà kế tốn có trách nhiệm phản ánh cung cấp chịu chi phối Luật Ngân sách nghị định, thông tư hướng dẫn việc chi tiêu, quản lý, sử dụng tài sản cơng Bên cạnh đó, văn pháp lý có giá trị cao chi phối đến kế toán hoạt động kế toán luật kế tốn Đối với đơn vị hành nghiệp nói chung đơn vị nghiệp có thu nói riêng, Chế độ kế tốn áp dụng cho đơn HCSN hành nghiên cứu soạn thảo dựa sở pháp lý luật kế toán, luật ngân sách nhà nước số luật khác có liên quan quy định tài cho đơn vị hành nghiệp Hiện Việt Nam chưa có chuẩn mực kế tốn lĩnh vực kế toán nhà nước để quy định việc ghi nhận thơng tin trình bày báo cáo tài 1.2.2.1.1 Luật Ngân sách nhà nước: Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 quy định lập, chấp hành, kiểm tra, tra, kiểm toán, toán ngân sách nhà nước, nhằm tăng cường quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu Luật Ngân sách nhà nước quy định công tác kế toán thu, chi ngân sách nhà nước đơn vị hành nghiệp Với mục tiêu nhằm quản lý sử dụng ngân sách nhà nước có hiệu quả, quy định cơng tác kế tốn, Luật Ngân sách nhà nước chi phối đến tổ 11 chức công tác kế toán đơn vị sử dụng ngân sách đơn vị cấp trên, quy trình xét duyệt tốn, lập báo cáo tốn tồn ngành cơng khai số liệu dự toán, toán đơn vị 1.2.2.1.2 Luật kế toán: Luật Kế toán (được ban hành ngày 17 tháng năm 2003) quy định nội dung cơng tác kế tốn, tổ chức máy kế tốn, người làm kế toán hoạt động nghề nghiệp kế tốn, nhằm bảo đảm cho kế tốn cơng cụ quản lý, giám sát chặt chẽ, có hiệu hoạt động kinh tế, tài chính, cung cấp thơng tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu đối tượng sử dụng thông tin kế tốn Đơn vị hành nghiệp đối tượng áp dụng Luật Kế toán Luật Kế toán quy định nội dung tổng thể cơng tác kế tốn cho đơn vị hành nghiệp, bao gồm: nhiệm vụ, yêu cầu, nguyên tắc đối tượng kế tốn; đơn vị tính, chữ viết số sử dụng, kỳ kế toán; chứng từ, tài khoản sổ kế tốn, báo cáo tài kiểm tra kế toán … 1.2.2.1.3 Chế độ kế toán hành nghiệp: Trên sở quy định Luật Kế tốn, để thực cơng tác kế tốn đơn vị hành nghiệp,chế độ kế tốn hành nghiệp tiếp tục quy định chi tiết nội dung hướng dẫn thực công tác kế toán Quyết định 19/2006/QĐ-BTC quy định chế độ kế toán áp dụng đơn vị hành nghiệp Chế độ kế tốn quy định: Hệ thống chứng từ kế toán: chứng từ kế toán áp dụng cho đơn vị HCSN phải thực theo quy định Luật Kế toán, văn pháp luật có liên quan đến chứng từ kế tốn chế độ kế tốn HCSN Theo chế độ kế toán HCSN quy định hệ thống biểu mẫu chứng từ sử dụng cho đơn vị hành nghiệp, nội dung chứng từ, phương pháp lập, ký chứng từ Chế độ quy định trình tự luân chuyển chứng từ trình tự kiểm tra chứng từ đơn vị hành nghiệp Bên cạnh quy định việc sử dụng chứng từ tiếng nước ngồi, chứng từ điện tử cơng tác quản lý, sử dụng in biểu mẫu chứng từ Hơn 12 nữa, đơn vị HCSN có nghiệp vụ kinh tế, tài đặc thù chưa có mẫu chứng từ quy định danh mục chứng từ chế độ áp dụng mẫu chứng từ quy định chế độ kế toán riêng văn pháp luật khác phải Bộ Tài chấp thuận Hệ thống tài khoản kế tốn: Tài khoản kế toán phương pháp kế toán dùng để phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế trình tự thời gian Hệ thống tài khoản quy định thống loại tài khoản, số lượng tài khoản, ký hiệu, tên gọi nội dung ghi chép tài khoản áp dụng đơn vị hành nghiệp Hệ thống tài khoản áp dụng cho đơn vị hành nghiệp chia thành nhiều nhóm khác nhau, phân loại theo cấp tài khoản Các đơn vị hành nghiệp dựa hệ thống tài khoản để lựa chọn tài khoản kế tốn thích hợp để áp dụng cho đơn vị Hệ thống sổ kế tốn hình thức kế toán: Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống lưu giữ toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế theo trình tự thời gian có liên quan đến đơn vị hành nghiệp Hệ thống sổ kế toán bao gồm loại sổ kế toán, hệ thống sổ kế toán kỳ kế toán, cách thức mở sổ, ghi chép sổ kế tốn, khóa sổ kế tốn, sửa chữa sổ kế toán trách nhiệm người giữ sổ, ghi sổ kế toán Theo chế độ kế tốn HCSN sổ kế tốn bao gồm: sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết Sổ kế toán tổng hợp gồm sổ nhật ký chung sổ cái, sổ kế toán chi tiết gồm sổ, thẻ kế toán chi tiết ghi chép chi tiết nghiệp vụ kinh tế phát sinh Hình thức kế tốn cách thức mà đơn vị hành nghiệp lựa chọn để áp dụng đơn vị theo quy định Hình thức kế tốn bao gồm hình thức kế tốn Nhật ký chung, hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ cái, hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ, hình thức kế tốn máy vi tính Hệ thống báo cáo tài chính: Báo cáo tài chính, báo cáo tốn ngân sách dùng để tổng hợp tình hình tài sản, kinh phí Nhà nước tiếp nhận sử dụng, tình hình thu chi, kết hoạt động đơn vị Hệ thống báo cáo tài chế độ 13 kế tốn hành nghiệp gồm hệ thống biểu mẫu báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách; nội dung, yêu cầu lập trình bày báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách; kỳ hạn lập nộp báo cáo tài chính, báo cáo tốn ngân sách trách nhiệm đơn vị có liên quan việc lập, nộp kiểm tra báo cáo tài 1.2.2.2 Về đối tượng kế tốn: ngồi loại tài sản, nguồn vốn thông thường doanh nghiệp, đơn vị HCSN có nhiều đối tượng kế tốn mang tính đặc thù Sau đây, tác giả trình bày tổng quát đối tượng kế toán đơn vị HCSN: - Tiền, vật tư tài sản cố định - Nguồn kinh phí, quỹ - Các khoản tốn ngồi đơn vị kế tốn - Thu, chi xử lý chênh lệch thu, chi hoạt động - Thu, chi kết dư ngân sách nhà nước - Đầu tư tài chính, tín dụng nhà nước - Nợ xử lý nợ nhà nước - Tài sản quốc gia - Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán 1.2.2.3 Về nguyên tắc kế toán: Theo quy định điều Luật Kế Toán, nguyên tắc kế toán gồm: - Hạch toán theo giá gốc: Giá trị tài sản tính theo giá gốc, bao gồm chi phí mua, bốc xếp, vận chuyển, lắp ráp, chế biến chi phí liên quan trực tiếp khác đến đưa tài sản vào trạng thái sẵn sàng sử dụng Đơn vị kế tốn khơng tự điều chỉnh lại giá trị tài sản ghi sổ kế tốn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; - Nguyên tắc quán: Các quy định phương pháp kế toán chọn phải áp dụng quán kỳ kế toán năm; trường hợp có thay đổi quy định phương pháp kế tốn chọn đơn vị kế tốn phải giải trình báo cáo tài 14 - Nguyên tắc khách quan: Đơn vị kế toán phải thu thập, phản ánh khách quan, đầy đủ, thực tế kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh - Ngun tắc cơng khai: Thơng tin, số liệu báo cáo tài năm đơn vị kế tốn phải cơng khai theo quy định Luật Kế Toán - Nguyên tắc thận trọng: Đơn vị kế toán phải sử dụng phương pháp đánh giá tài sản phân bổ khoản thu, chi cách thận trọng, không làm sai lệch kết hoạt động kinh tế, tài đơn vị kế tốn Ngồi số ngun tắc kế tốn áp dụng doanh nghiệp kể đơn vị HCSN có số điểm đặc thù liên quan đến việc áp dụng nguyên tắc kế toán: - Nguyên tắc sở tiền mặt kết hợp áp dụng với sở dồn tích số trường hợp thu, chi đơn vị HCSN - Tổ chức kế toán phải tuân thủ theo mục lục ngân sách để phục vụ cho việc tổng hợp kiểm sốt tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 1.2.2.4 Đặc điểm vế đối tượng sử dụng: Với nhiệm vụ kế tốn hành nghiệp cung cấp thơng tin tổng qt tài sản, tình hình tiếp nhận sử dụng kinh phí, tình hình thu chi kết hoạt động Đối tượng sử dụng chủ yếu thơng tin kế tốn quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thân đơn vị HCSN để thực mục tiêu kiểm tra, kiểm soát khoản chi, quản lý, điều hành ngân sách nhà nước hoạt động đơn vị Một số đơn vị hoạt động lĩnh vực đặc biệt liên quan đến bí mật an ninh quốc gia thông tin cung cấp đối tượng sử dụng hạn chế 1.2.2.4.1 Cơ quan chủ quản: Là quan quản lý trực tiếp đơn vị hành nghiệp đơn vị trực tiếp cấp ngân sách hoạt động cho đơn vị hành nghiệp Do thơng tin kế tốn đơn vị cung cấp nguồn tư liệu để đánh giá hiệu hoạt động, kiểm soát hoạt động kiểm soát ngân sách hoạt động cấp cho đơn vị Hơn thông qua thông tin kế tốn Cơ quan chủ quản đánh giá xem đơn vị HCSN có thực chức nhiệm vụ 15 giao sở để phân bổ ngân sách hoạt động có hiệu Cũng thơng qua thơng tin kế toán, quan chủ quan tổng hợp thành báo cáo tổng thể lĩnh vực hoạt động đơn vị thuộc quản lý trực tiếp quan Thơng qua cung cấp báo cáo làm sở để phủ quản lý hoạt động ngân sách khu vực công 1.2.2.4.2 Cơ quan tài chính, kho bạc: Là nơi mà đơn vị HCSN mở tài khoản để nhận ngân sách chi ngân sách theo dự toán phê duyệt Các quan tài chính, kho bạc có nhiệm vụ kiểm soát khoản thu chi ngân sách đơn vị HCSN theo quy định Luật ngân sách nhà nước Căn vào thơng tin kế tốn đơn vị HCSN quan tài chính, kho bạc theo dõi, kiểm soát việc sử dụng ngân sách đơn vị HCSN có phù hợp với quy định Luật ngân sách hay khơng, quan tài chính, kho bạc có quyền từ chối khoản chi khơng hợp lệ theo quy định luật ngân sách nhà nước Cuối năm tài quan tài chính, kho bạc đơn vị HCSN tiến hành đối chiếu tình hình thu chi ngân sách nhà nước tốn kinh phí ngân sách nhà nước cấp cho đơn vị HCSN 2.2.4.3 Kiểm toán nhà nước: Với nhiệm vụ mình, kiểm tốn nhà nước quan chịu trách nhiệm việc kiểm toán đơn vị hành nghiệp nói riêng đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước nói chung nhằm phát sai sót, gian lận, hoạt động không cho phép đơn vị HCSN, đưa ý kiến nhận xét tính trung thực, hợp lý thơng tin kế tốn đơn vị HCSN…thơng qua kiến nghị đề xuất với Bộ tài chính, Chính phủ hình thức xử lý biện pháp đảm bảo nhằm giúp Nhà nước quản lý việc sử dụng ngân sách cách hợp lý, không lãng phí Để thực tốt nhiệm vụ thơng tin kế tốn đơn vị HCSN nguồn quan trọng để kiểm toán nhà nước thực việc xét đoán, nhận diện đánh giá hoạt động đơn vị HCSN Thông qua việc kiểm tốn đó, kiểm tốn nhà nước có quyền u cầu điều chỉnh hoạt động không đúng, khoản chi khơng hợp lý,…nếu có thể, cao kiểm tốn nhà nước có quyền 16 yêu cầu quan có thẩm quyền xử lý kỷ luật có sai phạm nghiêm trọng cơng tác kế tốn đơn vị HCSN 1.2.2.4.4 Bản thân đơn vị: Thông tin kế tốn với đặc điểm cung cấp thơng tin tình hình kinh tế tài đơn vị HCSN thơng tin vơ quan trọng cần thiết thân đơn vị HCSN Đó thơng tin tình hình tài đơn vị khứ, tính hiệu việc sử dụng nguồn lực tài nguồn lực khác đơn vị Những thông tin kế tốn cung cấp cho tồn thể người lao động đơn vị để thông tin cách cơng khai tình hình hoạt động đơn vị Và vai trò quan trọng cung cấp thông tin cho nhà quản lý đơn vị việc điều hành toàn hoạt động đơn vị, với thông tin cần thiết từ kế toán nguồn tư liệu quan trọng để nhà quản lý đơn vị đưa dự đoán tương lai định điều hành, đáng tin cậy việc dự toán kinh phí hoạt động đơn vị Ngồi thơng tin kế tốn đơn vị HCSN cung cấp cho số đối tượng khác tùy theo yêu cầu thực tế đề 1.3 Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế số kinh nghiệm kế tốn đơn vị hành nghiệp Việt Nam 1.3.1 Tổng quan chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 1.3.1.1 Định nghĩa: “Khu vực công khái niệm chung thể tập thể nhiều tổ chức, bao gồm khu vực Chính phủ quốc gia, tổ chức doanh nghiệp công hệ thống ngân hàng trung ương.”(1) Chuẩn mực kế tốn cơng chuẩn mực kế toán áp dụng cho lĩnh vực công bao gồm quy định, hướng dẫn nguyên tắc phương pháp kế toán làm sở cho việc ghi chép kế tốn, lập trình bày báo cáo tài chính, báo cáo thu chi ngân sách (1): Phạm Quang Huy – Tìm hiểu kế tốn khu vực cơng số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam – Tạp chí kiểm toán số 04 tháng/2010- trang 54 17 Với nhiệm vụ “phục vụ cho lợi ích cơng, củng cố nghề kế tốn phạm vi tồn giới góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc tế thông qua việc thiết lập thúc đẩy chuẩn mực nghề nghiệp chuyên môn chất lượng cao, đẩy mạnh hòa hợp quốc tế chuẩn mực nói lên vấn đề lợi ích cơng nơi ý kiến giới chun mơn thích hợp nhất”, Liên đồn kế tốn quốc tế (IFAC) thành lập Hội đồng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế (IPSASB – International Public Sector Accounting Standards Board) với nhiệm vụ xây dựng công bố chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSASs - International Public Sector Accounting Standards) Mục đích IPSASB nhằm phục vụ lợi ích công cách phát triển chuẩn mực báo cáo tài lĩnh vực cơng có chất lượng cao cách trợ giúp hòa hợp chuẩn mực quốc gia chuẩn mực quốc tế, qua tăng cường chất lượng tính thống hệ thống báo cáo tài giới Vì vậy, IPSASB ban hành hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSASs, đồng thời khuyến khích thừa nhận hòa hợp quốc tế chuẩn mực ban hành tài liệu hướng dẫn giải vấn đề kinh nghiệm lập báo cáo tài lĩnh vực công IPSASs thiết kế để áp dụng cho báo cáo tài mục đích chung đơn vị thuộc lĩnh vực công Đơn vị thuộc lĩnh vực cơng bao gồm quyền trung ương, quyền khu vực (ví dụ: bang, tỉnh vùng lãnh thổ), quyền địa phương (ví dụ: thành phố, thị trấn) đơn vị trực thuộc đơn vị (ví dụ: phòng ban, quan, hội đồng, uỷ ban) (1) Ngoại trừ các đơn vị định, chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế không áp dụng cho đơn vị kinh doanh vốn Nhà nước (GBEs) Các đơn vị áp dụng chuẩn mực báo cáo tài quốc tế Uỷ ban chuẩn mực kế toán quốc tế ban hành IPSASs áp dụng cho sở kế tốn dồn tích cở sở kế tốn tiền mặt (1)Bộ Tài (2007), Hệ thống chuẩn mực kế tốn công quốc tế- trang 24 18 Bất kỳ hạn chế áp dụng IPSASs cụ thể quy định rõ ràng chuẩn mực IPSASs không áp dụng cho khoản mục không trọng yếu 1.3.1.2 Danh mục chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế gồm có 32 chuẩn mực, có chuẩn mực sở tiền mặt 31 chuẩn mực sở dồn tích, là: 1.3.1.2.1 Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế sở dồn tích IPSAS “Trình bày báo cáo tài chính” IPSAS “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” IPSAS “Thặng dư thâm hụt kỳ, sai sót thay đổi sách kế toán” IPSAS “Ảnh hưởng thay đổi tỷ giá hối đối” IPSAS “Chi phí vay” IPSAS “Báo cáo tài hợp kế tốn khoản đầu tư vào đơn vị bị kiểm soát” IPSAS “Kế toán khoản đầu tư vào đơn vị liên kết” IPSAS “Báo cáo tài khoản lợi ích từ hoạt động liên doanh” IPSAS -“Doanh thu từ giao dịch trao đổi” IPSAS 10 “Báo cáo tài kinh tế siêu lạm phát” IPSAS 11 “Hợp đồng xây dựng” IPSAS 12 “Hàng tồn kho” IPSAS 13 “Thuê tài sản” IPSAS 14 “Các kiện phát sinh sau ngày báo cáo” IPSAS 15 “Cơng cụ tài chính: Thuyết minh trình bày” IPSAS 16 “Bất động sản đầu tư” IPSAS 17- “Bất động sản, nhà xưởng thiết bị” IPSAS 18 – “Báo cáo phận” 19 IPSAS 19 –“Các khoản dự phòng, nợ phải trả tiềm tàng tài sản tiềm tàng” IPSAS 20 – “Thông tin bên liên quan” IPSAS 21 –“Tổn thất tài sản không tạo tiền” IPSAS 22 –“Công khai thông tin tài khu vực Chính phủ” IPSAS 23 –“Doanh thu từ giao dịch không trao đổi (Thuế chuyển giao)” IPSAS 24 – “Trình bày thơng tin dự tốn ngân sách báo cáo tài chính” IPSAS 25 – “Lợi ích người lao động” IPSAS 26 – “Tổn thất tài sản tạo tiền” IPSAS 27 – “Nông nghiệp” IPSAS 28 – “Cơng cụ tài chính: Trình bày” IPSAS 29- “Cơng cụ tài chính: Ghi nhận đo lường” IPSAS 30 – “Cơng cụ tài chính: Các nội dung công bố” IPSAS 31 – “Tài sản cố định vô hình” 1.3.1.2.2 Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế sở tiền mặt: Báo cáo tài sở tiền mặt Nội dung chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế xem phụ lục 05 1.3.2 Những khác biệt chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế quy định kế tốn cơng Việt Nam Nội dung Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Kế tốn công Việt Nam Giữa thu chi, số chênh lệch Chế độ kế toán HCSN Ghi nhận nguồn vốn ghi tăng nguồn vốn Việt Nam qui định số thu ghi thẳng tăng nguồn vốn Giá trị hàng tồn kho Cuối năm, nguyên vật liệu, Về hàng tồn kho ghi nhận vào chi phí kỳ công cụ, dụng cụ mua cho phù hợp với doanh thu chưa sử dụng hết 20 ghi nhận (IPSAS 12) tính hết vào chi kỳ toán Về giá trị XDCB Chi phí cơng nhận chi Cuối năm tính vào chi dở dang, sửa chữa kỳ phù hợp với khối tốn lớn hồn thành lượng hoàn thành (IPSAS 11) kỳ IPSAS 17 qui định: Giá trị mua sắm TSCĐ - Số khấu hao kỳ được tính tốn tồn giá ghi nhận chi phí trị tài sản vào số chi - Phân chia tài sản phi tài kỳ bất động sản, nhà - Hàng năm tính hao mòn xưởng, thiết bị Về tài sản cố định TSCĐ, ghi giảm nguồn - Kế toán phần thiết bị hình thành TSCĐ mà chưa quân chuyên dụng, sở thực khấu hao TSCĐ hạ tầng không hướng dẫn vào chi phí kỳ đảm kế tốn tài sản di sản bảo phù hợp với doanh thu chi phí - Chưa hạch tốn thiết bị quân sự, tài sản di sản Tỷ giá hối đoái ghi nhận Các khoản thu chi ngân Về tỉ giá hối đoái xử lý chênh lệch tỷ gía hối đối: theo tỷ giá thời điểm phát sách ngoại tệ sinh giao dịch thường qui đổi theo tỷ giá Bộ coi tỷ giá giao Tài cơng bố Chênh lệch tỷ giá ghi Chênh lệch tỷ giá ghi nhận khoản thu chi tăng chi ghi giảm chi phí kỳ phát sinh (IPSAS kỳ 4) Về bất động sản Qui định hướng dẫn rõ Chưa có chế tài cụ đầu tư, nợ tiềm cách xử lý hạch toán kế thể nên chưa có hướng dẫn tàng, cơng cụ tài tốn trường hợp hạch toán bất động 21 chính: (bất động sản đầu tư, nợ tiềm sản đầu tư, nợ tiềm tàng tàng, cơng cụ tài chính…) cơng cụ tài chính… Hướng dẫn hạch tốn chi phí Chi phí vay hạch tốn vay, phương pháp vốn hoá khoản chi ngân sách, chi Về chi phí vay chi phí vay liên quan đến mua hoạt động chưa vốn tài sản, xây dựng sản hoá xuất tài sản Thu – chi ngân sách xác định Thu – chi ngân sách xác thặng dư, thâm hụt theo thu, định tồn quỹ ngân sách chi ngân sách khoản có tính vay hạch toán riêng bù đắp khoản vay (trừ khoản bội chi vay cho vay lại) Đơn vị dịch vụ công nhà khoản Về thặng dư, thâm hụt: thu, chi chuyển nước tài trợ thường xuyên tính nguồn, chuyển niên độ thặng dư thâm hụt hoạt động ngân sách thông thường, thặng dư thâm Đơn vị HCSN tính chênh hụt hoạt động bất thường lệch thu, chi hoạt động tiết kiệm kinh phí chênh lệch hoạt động kinh doanh dịch vụ để bổ sung nguồn kinh phí, tăng thu nhập, trích lập quỹ 1.3.3 Tình hình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế nước: Hiện giới có 70 quốc gia kinh tế áp dụng IPSASs mang lại nhiều lợi ích hiệu Tuy nhiên mức độ áp dụng, tình hình áp dụng nước khơng giống mà tùy thuộc vào tình hình riêng nước sách áp dụng 22 nước Nhưng nhìn chung chia nước áp dụng IPSASs theo mơ hình sau đây: - Mơ hình 1: áp dụng hồn tồn IPSASs mà khơng có sữa đổi, bổ sung - Mơ hình 2: áp dụng hồn tồn IPSASs có phần ghi để thêm bớt chuẩn mực - Mơ hình 3: vận dụng có chọn lọc IPSASs, dựa vào IPSASs để xây dựng hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc gia phù hợp với đặc thù kinh tế - Mơ hình 4: không áp dụng CMKT công quốc tế mà tự xây dựng, ban hành hệ thống CMKT công quốc gia 1.3.3.1 Tình hình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Pháp: Pháp bắt đầu tiến hành cải cách tài chính, đánh dấu cho cơng “ngày 01/08/2001 Quốc hội Pháp thông qua Luật Tổ chức Tài nhà nước (LOLF), Luật đưa quy định ngân sách Nhà nước bắt đầu áp dụng từ năm 2006”(1) Kể từ năm 2006, ngân sách Nhà nước Pháp tổ chức lại theo chế quản lý theo kết đầu khơng áp dụng chế quản lý ngân sách theo đầu vào Kể từ thực cơng cải cách tài (từ năm 2006) hệ thống kế tốn nhà nước thay đổi bao gồm loại, Kế tốn ngân sách, Kế tốn tổng hợp Kế tốn phân tích chi phí hoạt động (trước kế tốn nhà nước bao gồm kế toán ngân sách) Trong Kế tốn ngân sách dựa sở tiền mặt; Kế toán tổng hợp dựa sở dồn tích, áp dụng nguyên tắc ghi nhận quyền nghĩa vụ Nhà nước thông tin trình bày bảng cân đối kế tốn bảng kết hoạt động; kế tốn phân tích chi phí hoạt động có chức thơng tin cho Nghị viện tình hình kinh phí ngân sách cấp cho hoạt động Cũng theo Luật LOLF năm 2002 Ủy ban Chuẩn mực Kế tốn cơng thành lập bao gồm đại diện quan thuộc lĩnh vực cơng, Tồ kiểm (1): Đào Thị Bích Hạnh, 2007 – Xây dựng hệ thống CMKT Nhà nước Pháp kinh nghiệm áp dụng Việt Nam 23 toán, Chủ tịch hội đồng quốc gia kế toán, người hành người kế toán chuyên nghiệp cá nhân lành nghề Ngày 21/05/2004, sau Ủy ban cho ý kiến chuẩn mực kế toán nhà nước Pháp ban hành Hê thống chuẩn mực kế tốn cơng Pháp gồm khung khái niệm kế toán nhà nước 13 chuẩn mực (1) Hê thống chuẩn mực kế tốn cơng Pháp soạn thảo ban hành dựa qui tắc kế toán doanh nghiệp (được qui định chế độ kế toán chung Pháp , chuẩn mực kế toán quốc tế IAS) cách xác định qui tắc kế toán doanh nghiệp sử dụng trực tiếp, qui tắc cần sửa đổi, qui tắc cần phải xây dựng để phản ánh nghiệp vụ đặc thù thuộc lĩnh vực tài nhà nước mà khơng có qui định doanh nghiệp Bên cạnh để đạt yêu cầu phải thể hoạt động thuộc đặc thù riêng nhà nước phù hợp với qui định quốc tế, hệ thống chuẩn mực xây dựng dựa việc tham khảo chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSAS 1.3.3.2 Tình hình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế New Zealand: “New Zealand tiến hành công cải cách tài giai đoạn từ cuối năm 1980 đầu năm 1990 Và việc cải cách hệ thống kế toán phần cơng việc chương trình chung mà nhà nước xem xét để chuyển đổi thành hệ thống quản lý tài cơng hợp nhất, cụ thể thay đổi thiết kế lại hệ thống pháp lý Năm 1989 Luật tài cơng New Zealand ban hành yêu cầu tất báo cáo tài văn phòng Chính phủ phải dựa quy định GAAP” (2) New Zealand tiến hành thay đổi sở kế toán, từ sở tiền mặt truyền thống sang sở dồn tích quán với IPSAS Hình thức cải cách bắt đầu cho thấy hiệu vào năm 1991 Sự chuyển dịch kế toán ngân sách sở tiền mặt sang sở dồn tích New Zealand thực khoản thời gian ngắn gặp phải vấn đầ tài thời gian thay đổi Và (1): Đào Thị Bích Hạnh, 2007 – Xây dựng hệ thống CMKT Nhà nước Pháp kinh nghiệm áp dụng Việt Nam (2) Phạm Quang Huy – Tìm hiểu kế tốn khu vực công số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam – Tạp chí kiểm toán số 04 tháng/2010- trang 55 24 quy chế bắt buộc sử dụng kế tốn dồn tích có hiệu lực từ ngày 01/06/1999, từ phân bổ ngân sách dựa sở dồn tích 1.3.3.3 Tình hình áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế Anh: “Tại Anh kế tốn sở dồn tích áp dụng từ lâu ảnh hưởng tới khu vực Chính phủ năm sau Trong suốt năm 1990, tổ chức y tế Anh lập báo cáo theo chế độ kế toán dựa chuẩn mực kế toán chung (GAAP) Tuy nhiên, tổ chức lại phân loại tổ chức phi lợi nhuận thuộc khu vực công Vì tháng 04/2001, Anh định chuyển sang hệ thống quản lý tài sở nguồn lực (RAB) RAB hệ thống kế toán khu vực cơng ngân sách dựa tên sở dồn tích Chính phủ Anh đạt lợi ích từ việc áp dụng hệ thống Nó cung cấp báo cáo chi phí xác hoạt động văn phòng Chính phủ bao gồm việc sử dụng tài sản, chi phí vốn vay gắn liền với thu nhập có từ viêc bỏ chi phí Hiện nay, vào năm tài chính, Ngân khố trung ương Anh tiếp tục cập nhật hướng dẫn kế toán sở IPSAS hội đồng chuẩn mực kế toán quốc gia Anh”(1) 1.3.4 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: Dựa kinh nghiệm thực tế áp dụng CMKT công quốc tế nước giới điều kiện thực tế Việt Nam thiết nghĩ Việt Nam cần có chế lộ trình hợp lý việc áp dụng hệ thống CMKT công quốc 1.3.4.1 Hệ thống pháp lý: Việc làm làm quan trọng tiến hành hệ thống hóa đánh giá lại toàn hành lang pháp lý việc quy định sách tài nhà nước, chế độ kế tốn khu vực cơng Việt Nam Qua đánh giá cách tổng thể chi tiết so sánh với tình hình thực tế, tình hình giới yêu cầu trình hội nhập để nhận quy định khơng phù hợp, quy định thiếu hệ thống pháp lý hành Thơng qua cần có chế tiến hành cải cách, đổi (1): Phạm Quang Huy – Tìm hiểu kế tốn khu vực cơng số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam – Tạp chí kiểm tốn số 04 tháng/2010- trang 55 25 hệ thống pháp lý, chế quản lý phù hợp Bên cạnh cần tiếp tục đổi quy trình xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, tránh tình trạng cục việc soạn thảo ban hành văn nhằm huy động tối đa nguồn lực trí tuệ từ nhân dân 1.3.4.2 Tổ chức nghiên cứu kỹ sâu hệ thống chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế làm sở cho việc xây dựng hệ thống kế tốn cơng Việt Nam: Khơng nghiên cứu thay đổi hệ thống pháp lý để phù hợp với giới mà cần phải nghiên cứu quy định hệ thống CMKT quốc tế thông lệ quốc tế có phù hợp với điều kiện thực tế Việt Nam hay không? Nghiên cứu để chọn lọc áp dụng hay, tiên tiến vận dụng có chọn lọc phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam, tránh tình trạng nóng vội, rập khn Thơng qua việc nghiên cứu đề xuất phương án, ý tưởng cho việc xây dựng hệ thống CMKT cơng Việt Nam Bên cạnh cần thường xuyên theo dõi cập nhật thay đổi CMKT cơng quốc tế để kịp thời cập nhật cho hệ thống CMKT công Cần phải có lộ trình để chuyển đổi kế tốn theo sở tiền mặt sở dồn tích có điều chỉnh sang áp dụng sở dồn tích cách đầy đủ Theo qui định Luật kế toán “Bộ tài qui định chuẩn mực kế tốn sở chuẩn mực kế toán quốc tế kế toán theo qui định luật này” (khoản điều Luật kế toán) Như sở cho việc ban hành CMKT công Việt Nam Luật kế tốn Việt Nam hệ thống CMKT cơng quốc tế Tuy nhiên cần vận dụng sửa đổi cho phù hợp với Việt Nam, đặc biệt phù hợp với đặc điểm hệ thống tài chính, ngân sách Việt Nam 1.3.4.3 Cải cách hành quản lý tài đơn vị thuộc lĩnh vực cơng: Cần thực cải cách thủ tục hành chế quản lý tài theo hướng cơng khai, đơn giản hiệu Giao mạnh quyền tự chủ cho đơn vị hành nghiệp Xóa bỏ thủ tục hành mang tính rườm rà, quan liêu Cần thực cải cách hành quản lý tài cách đồng từ 26 trung ương đến địa phương, quy định rõ ràng quyền nhiệm vụ cụ thể đơn vị, cấu tổ chức nên gọn nhẹ hợp lý Thông qua cải cách hành quản lý tài giúp cho việc tổ chức hệ thống kế toán đơn vị kế tốn nhà nước nói chung đơn vị hành nghiệp nói riêng tinh gọn, tiết kiệm phát huy tốt hiệu công tác việc cung cấp thơng tin hữu ích cho đối tượng sử dụng liên quan Kết luận chương Nội dung hệ thống kế toán tổ chức khái quát cách rõ ràng Từ tìm hiểu hệ thống kế tốn đơn vị hành nghiệp đặc điểm hoạt động, phận cấu thành hệ thống kế tốn Bên cạnh đó, có tìm hiểu chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế mối liên hệ với kế tốn khu vực cơng Việt Nam để rút học kinh nghiệm Qua chương cho thấy hệ thống kế toán phận khơng thể thiếu tổ chức, góp phần quan trọng việc tổ chức hoạt động tổ chức tiếp cận với chuẩn mực quốc tế phù hợp với thông lệ quốc tế điều cần thiết cấp bách xu hội nhập 27 Chương 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Giới thiệu tổng qt loại hình đơn vị hành nghiệp: Đơn vị nghiệp có thu Việt Nam đa dạng quy mô, lĩnh vực hoạt động chế quản lý tài Sau tác giả xin giới thiệu số nét đơn vị nghiệp có thu Việt Nam 2.1.1 Phân loại: Căn vào khả thu phí mức tự đảm bảo chi thường xuyên, đơn vị nghiệp có thu gồm có: - Đơn vị có nguồn thu nghiệp tự bảo đảm toàn chi phí hoạt động thường xuyên (gọi tắt đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động): đơn vị nghiệp có nguồn thu nghiệp đảm bảo tồn chi phí hoạt động thường xun, NSNN khơng phải cấp kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị - Đơn vị có nguồn thu nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động thường xuyên, phần lại ngân sách nhà nước cấp (gọi tắt đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động): đơn vị nghiệp có nguồn thu nghiệp chưa tự tràng trải tồn chi phí hoạt động thường xun NSNN phải cấp phần kinh phí hoạt động thường xuyên cho đơn vị Căn vào mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xun, ta có: - Đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động, gồm: + Đơn vị nghiệp có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên xác định theo công thức trên, lớn 100% + Đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động từ nguồn thu nghiệp, từ nguồn ngân sách nhà nước quan có thẩm quyền Nhà nước đặt hàng - Đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động: Là đơn vị nghiệp có mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xun xác định theo cơng thức trên, từ 10% đến 100% 28 Căn theo ngành, lĩnh vực hoạt động, đơn vị nghiệp có thu gồm đơn vị theo đơn vị hoạt động lĩnh vực: - Đơn vị nghiệp y tế: bệnh viện công, trạm y tế - Đơn vị nghiệp văn hóa, thơng tin: quan báo chí, nhà văn hóa - Đơn vị nghiệp nghiệp kinh tế - Đơn vị nghiệp phát truyền hình: đài truyền hình, đài phát - Đơn vị nghiệp thể dục thể thao: trung tâm thể dục thể thao, trung tâm huấn luyện quốc gia… - Đơn vị nghiệp khoa học, công nghệ, môi trường - Đơn vị nghiệp dân số - trẻ em, kế hoạch hóa gia đình - Đơn vị nghiệp Giáo dục đào tạo: sở giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Căn vào vị trí, đơn vị nghiệp gồm: - Đơn vị nghiệp có thu Trung ương Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Phát truyền hình Việt Nam, bệnh viện, trường học bộ, ngành, quan Trung ương quản lý… - Đơn vị nghiệp có thu địa phương đài truyền hình địa phương, bệnh viện, trường học địa phương quản lý… Căn vào chủ thể thành lập, đơn vị nghiệp có thu bao gồm: - Đơn vị nghiệp công lập: Do quan Nhà nước có thẩm quyền trực tiếp định thành lập - Đơn vị nghiệp công lập (bán công, dân lập, tư nhân): quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập, đăng ký công nhận - Đơn vị nghiệp tổ chức trị, trị-xã hội: tổ chức trị, trị - xã hội thành lập - Đơn vị nghiệp tổ chức xã hội, xã hội-nghề nghiệp - Đơn vị nghiệp Tổng công ty thành lập 2.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp có thu: 29 Đơn vị nghiệp có thu hoạt động phải có tư cách pháp nhân, có dấu tài khoản riêng Điều có nghĩa phải hội tụ đủ bốn điều kiện sau đây: - Do quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập, đăng ký cơng nhận - Có cấu tổ chức chặt chẽ - Có tài sản độc lập với tổ chức, cá nhân khác tự chịu trách nhiệm tài sản - Tham gia quan hệ pháp luật cách độc lập Trong trình hoạt động đơn vị nghiệp có thu nhà nước cho phép thu loại phí để bù đắp phần hay tồn chi phí hoạt động, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức bổ sung tái tạo chi phí hoạt động thường xuyên đơn vị 2.1.3 Cơ chế quản lý tài chính: Đơn vị nghiệp có thu đơn vị hoạt động rộng lĩnh vực quan trọng đất nước chế quản lý tài đơn vị góp phần quan trọng việc ảnh hưởng tới hiệu hoạt động đơn vị nghiệp có thu Các đơn vị nghiệp có thu ngồi cơng lập hoạt động gần giống doanh nghiệp hồn tồn tự chủ tài Và đơn vị nghiệp công lập quan có thẩm quyền giao quyền tự chủ tài Tuy nhiên đối tượng thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp công lập quan nhà nước có thẩm quyền định thành lập đơn vị dự tốn độc lập, có dấu tài khoản riêng, tổ chức máy kế toán theo quy định Luật kế toán Cơ chế thực tự chủ quy định Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 Chính phủ thơng tư hướng dẫn việc thực chế tự chủ tài Mục tiêu việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp có thu: - Trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp việc tổ chức công việc, xếp lại máy, sử dụng lao động nguồn lực tài để 30 hồn thành nhiệm vụ giao, phát huy khả đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội, tăng nguồn thu nhằm bước giải thu nhập cho người lao động - Thực chủ trương xã hội hoá việc cung cấp dịch vụ cho xã hội, huy động đóng góp cộng đồng xã hội để phát triển hoạt động nghiệp, bước giảm dần bao cấp từ ngân sách nhà nước - Thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp, Nhà nước cần quan tâm đầu tư để hoạt động nghiệp ngày phát triển, bảo đảm cho đối tượng sách - xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cung cấp dịch vụ theo quy định ngày tốt - Phân biệt rõ chế quản lý nhà nước đơn vị nghiệp với chế quản lý nhà nước quan hành nhà nước Bên cạnh đó, việc thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cần phải tuân thủ theo nguyên tắc: - Hoàn thành nhiệm vụ giao Đối với hoạt động sản xuất hàng hoá, cung cấp dịch vụ (gọi tắt hoạt động dịch vụ) phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ giao, phù hợp với khả chun mơn tài đơn vị - Thực công khai, dân chủ theo quy định pháp luật - Thực quyền tự chủ phải gắn với tự chịu trách nhiệm trước quan quản lý cấp trực tiếp trước pháp luật định mình, đồng thời chịu kiểm tra, giám sát quan nhà nước có thẩm quyền - Bảo đảm lợi ích Nhà nước, quyền, nghĩa vụ tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật 2.1.3.1 Tự chủ khoản thu, mức thu: Các đơn vị nghiệp có thu trình hoạt động tiến hành hoạt động thu liên quan hoạt động nghiệp, nguồn tài đơn vị gồm có: 31 - Phần để lại từ số thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định pháp luật - Thu từ hoạt động dịch vụ - Thu từ hoạt động nghiệp khác (nếu có) - Lãi chia từ hoạt động liên doanh, liên kết, lãi tiền gửi ngân hang Bên cạnh đó, đơn vị nghiệp có thu có nguồn tài bổ sung khác như: - Kinh phí ngân sách nhà nước cấp, gồm: + Kinh phí bảo đảm hoạt động thường xuyên thực chức năng, nhiệm vụ đơn vị tự bảo đảm phần chi phí hoạt động (sau cân đối nguồn thu nghiệp) quan quản lý cấp trực tiếp giao, phạm vi dự tốn cấp có thẩm quyền giao + Kinh phí thực nhiệm vụ khoa học công nghệ (đối với đơn vị tổ chức khoa học công nghệ + Kinh phí thực chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ, viên chức + Kinh phí thực chương trình mục tiêu quốc gia + Kinh phí thực nhiệm vụ quan nhà nước có thẩm quyền đặt hàng (điều tra, quy hoạch, khảo sát, nhiệm vụ khác) + Kinh phí thực nhiệm vụ đột xuất cấp có thẩm quyền giao + Kinh phí thực sách tinh giảm biên chế theo chế độ nhà nước quy định (nếu có) + Vốn đầu tư xây dựng bản, kinh phí mua sắm tràng thiết bị, sửa chữa lớn tài sản cố định phục vụ hoạt động nghiệp theo dự án cấp có thẩm quyền phê duyệt phạm vi dự toán giao hàng năm + Vốn đối ứng thực dự án có nguồn vốn nước ngồi cấp có thẩm quyền phê duyệt - Nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho theo quy định pháp luật - Nguồn khác, gồm: 32 + Nguồn vốn vay tổ chức tín dụng, vốn huy động cán bộ, viên chức đơn vị + Nguồn vốn liên doanh, liên kết tổ chức, cá nhân nước theo quy định pháp luật Mặc dù đơn vị nghiệp có thu đơn vị tự chủ mức thu, khoản thu việc xác định khoản thu mức thu phải tuân thủ theo quy định hành, là: - Đơn vị nghiệp quan nhà nước có thẩm quyền giao thu phí, lệ phí phải thực thu đúng, thu đủ theo mức thu đối tượng thu quan nhà nước có thẩm quyền quy định - Trường hợp nhà nước có thẩm quyền quy định khung mức thu, đơn vị nhu cầu chi phục vụ cho hoạt động, khả đóng góp xã hội để định mức thu cụ thể cho phù hợp với loại hoạt động, đối tượng, không vượt khung mức thu quan có thẩm quyền quy định - Đơn vị thực chế độ miễn, giảm cho đối tượng sách - xã hội theo quy định nhà nước - Đối với sản phẩm hàng hoá, dịch vụ quan nhà nước đặt hàng mức thu theo đơn giá quan nhà nước có thẩm quyền quy định, trường hợp sản phẩm chưa quan nhà nước có thẩm quyền quy định giá, mức thu xác định sở dự tốn chi phí quan tài cấp thẩm định chấp thuận - Đối với hoạt động dịch vụ theo hợp đồng với tổ chức, cá nhân nước, hoạt động liên doanh, liên kết, đơn vị định khoản thu, mức thu cụ thể theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí có tích lũy 2.1.3.2 Tự chủ sử dụng nguồn tài chính: Cơ chế tài đơn vị nghiệp có thu quy định nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 04 năm 2006 Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; Thông tư số 71/2006/TT-BTC 33 ngày 09 tháng 08 năm 2006 Bộ Tài Hướng dẫn số điều Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế & tài đơn vị nghiệp cơng lập, Thông tư số 113/2007/TT-BTC ngày 24 tháng 09 năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 08 năm 2006 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 43/2006/NĐ-CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy biên chế tài đơn vị nghiệp cơng lập Theo đơn vị nghiệp có thu phép sử dụng nguồn tài hợp pháp đơn vị chi cho hoạt động nghiệp đơn vị Đối với khoản chi thường xuyên (quy định điều 15 nghị định 43), Thủ trưởng đơn vị định số mức chi quản lý, chi hoạt động nghiệp vụ cao thấp mức chi quan nhà nước có thẩm quyền quy định Hơn tính chất công việc, thủ trưởng đơn vị định phương thức khốn chi phí cho phận, đơn vị trực thuộc Thế định đầu tư xây dựng, mua sắm sửa chữa lớn tài sản cần phải tuân thủ theo quy định khác pháp luật liên quan Đơn vị nghiệp sử dụng tài sản đầu tư từ Quỹ phát triển hoạt động nghiệp, tiền vay, tiền huy động để góp vốn với đơn vị, tổ chức khác hình thức liên doanh, liên kết theo quy định pháp luật Đơn vị quyền thành lập quy chế chi tiêu nội để quy định khoản chi với mức chi cụ thể đơn vị Tuy nhiên quy định quy chế chi tiêu nội mức chi quy định không trái với quy định Nhà nước Đối với nội dung chi thuộc phạm vi xây dựng quy chế chi tiêu nội (chi quản lý, chi nghiệp vụ thường xuyên) có chế độ tiêu chuẩn, định mức quan nhà nước có thẩm quyền quy định, Thủ trưởng đơn vị nghiệp có thu định mức chi quản lý chi nghiệp vụ cao thấp mức chi quan nhà nước có thẩm quyền quy định Hàng năm, vào kết hoạt động tài năm, phần chênh lệch thu lớn chi, đơn vị sử dụng để chi trả thu nhập tăng thêm cho người 34 lao động trích lập quỹ phát triển nghiệp, quỹ ổn định thu nhập, quỹ khen thưởng phúc lợi Việc trích lập sử dụng quỹ phải tuân thủ theo quy định việc trích lập sử dụng quỹ quan có thẩm quyền quy định Riêng tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ, tổ chức dịch vụ khoa học công nghệ thực quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 Chính phủ quy định chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tổ chức khoa học công nghệ công lập thông tư liên tịch số 12/2006/TTLT/BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn nghị định 115/2005/NĐ-CP Nhìn chung, việc thực giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài cho đơn vị nghiệp có thu ngày tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đơn vị Điều giúp cho đơn vị chủ động công tác tài chủ động nguồn tài triển khai hoạt động đơn vị, phát huy khả củ đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao, tăng nguồn thu nhằm bước giải thu nhập cho người lao động Từ đơn vị nghiệp có thu ngày đạt nhiều thành tựu trình thực nhiệm vụ tài nhiệm vụ xã hội Thực giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đơn vị nghiệp Nhà nước quan tâm đầu tư để hoạt động nghiệp ngày phát triển Tuy nhiên song song với việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính, quy định bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm chưa phù hợp với tình hình kinh tế ngày thay đổi hoạt động đơn vị Vì cần phải thay đổi số quy định để phù hợp Cụ thể: - Các đơn vị nghiệp có thu chịu chi phối quy định mức thu số khoản thu làm cho đơn vị khó khăn việc đảm bảo tài cho hoạt động liên quan, có đơn vị phải sử dụng nguồn tài từ hoạt động khác để bù đắp chi phí cho họat động phải xin ngân sách cấp phát Vì cần có chế giao quyền tự chủ phù hợp cho đơn vị nghiệp có thu việc thực tự chủ tài dựa đề án tự chủ 35 khác cho đơn vị lĩnh vực khác tùy vào đặc điểm hoạt động đơn vị - Tại điều 29 nghị định 43 có đoạn “Kết thúc năm ngân sách, kinh phí ngân sách chi hoạt động thường xuyên khoản thu nghiệp chưa sử dụng hết, đơn vị chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng”, theo chuẩn mực kế tốn quốc tế cần thay đổi lại cuối năm khóa sổ kết chuyển thu hỗ trợ từ ngân sách chi để xác định thặng dự thâm hụt năm - Cũng nghị định 43 điều 30 quy định “Cuối quý, cuối năm, đơn vị nghiệp lập báo cáo kế toán, báo cáo toán thu, chi ngân sách nhà nước gửi quan quản lý cấp xét duyệt” cần bỏ nhóm từ “báo cáo tốn thu, chi ngân sách nhà nước” thuật ngữ báo cáo kế tốn bao quát có phạm trù rộng - Khi nhà nước điều chỉnh quy định tiền lương, nâng mức lương tối thiểu; khoản tiền lương cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định (gọi tắt tiền lương tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định) đơn vị nghiệp tự bảo đảm từ khoản thu nghiệp khoản khác theo quy định Chính phủ Đây điều bất cập cho đơn vị nghiệp có thu mà khoản thu chi nghiệp phải theo quy định chung mức chi tăng mức thu lại khơng tăng dẫn đến khó đảm bảo nguồn chi Trường hợp sau sử dụng nguồn không bảo đảm đủ tiền lương tăng thêm theo chế độ nhà nước quy định, phần thiếu ngân sách nhà nước xem xét, bổ sung để bảo đảm mức lương tối thiểu chung theo quy định Chính phủ Khi đơn vị nghiệp có thu lại phải lập báo cáo gửi Bộ tài phải chờ định cấp bù ngân sách, dẫn đến rườm rà, phức tạp quản lý 2.2 Chế độ kế toán áp dụng cho đơn vị SN có thu VN nay: Chế độ kế toán đơn vị nghiệp có thu thực theo quy định áp dụng cho đơn vị hành nghiệp nói chung Do đó, đơn vị hành nghiệp khác, chế độ kế tốn đơn vị nghiệp có thu quy định định số 19/2006/QĐ-BTC thông tư hướng dẫn liên quan 36 Chế độ kế toán đơn vị nghiệp có thu gồm: 2.2.1 Hệ thống chứng từ kế toán: Hệ thống biểu mẫu chứng từ áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu gồm: - Chứng từ kế toán chung cho đơn vị HCSN, gồm tiêu: + Chỉ tiêu lao động, tiền lương: 16 biểu mẫu + Chỉ tiêu vật tư: biểu mẫu + Chỉ tiêu tiền tệ: 11 biểu mẫu + Chỉ tiêu tài sản cố định: biễu mẫu - Hệ thống chứng từ kế toán ban hành theo văn pháp luật khác: 27 biểu mẫu chứng từ khác áp dụng tùy theo đặc điểm đơn vị HCSN cho nghiệp vụ phát sinh đơn vị hướng dẫn phương pháp lập chứng từ văn pháp luật ban hành Ngoài việc quy định ban hành hệ thống chứng từ kế toán sử dụng đơn vị, chế độ quy định cách thức, hình thức việc lập chứng từ, ký chứng từ, luân chuyển chứng từ đơn vị, kiểm tra chứng từ, dịch chứng từ tiếng Việt, sử dụng, quản lý, in biểu mẫu chứng từ lưu chứng từ 2.2.2 Hệ thống tài khoản kế toán: Tài khoản kế toán phương pháp kế toán dùng để phân loại hệ thống hóa nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế theo trình tự thời gian Tài khoản kế toán phản ảnh kiểm sốt thường xun, liên tục, có hệ thống tình hình tài sản, tiếp nhận sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp nguồn kinh phí khác cấp, thu, chi hoạt động, kết hoạt động khoản khác đơn vị hành nghiệp Hê thống tài khoản áp dụng cho đơn vị HCSN gồm loại, có loại tài khoản Bảng cân đối tài khoản (TK từ loại đến loại 6) loại Bảng cân đối tài khoản( TK loại 0) Theo phân cấp tài khoản thống tài khoản phân chia thành 43 TK cấp 1, 75 TK cấp 2, 33 TK cấp 07 TK loại 0: - Tài khoản loại 1: Tiền vật tư, có TK cấp 1, 10 TK cấp 37 - Tài khoản loại 2: Tài sản cố định, có TK cấp 1, 14 TK cấp - Tài khoản loại 3: Thanh tốn, có 12 TK cấp 1, 24 TK cấp 2, TK cấp - Tài khoản loại 4: Nguồn kinh phí, có 10TK cấp 1, 16 TK cấp 2, 12 TK cấp - Tài khoản loại 5: Các khoản thu, có TK cấp 1, TK cấp - Tài khoản loại 6: Các khoản chi, có TK cấp 1, TK cấp 2, 12 TK cấp - Tài khoản loại (TK ngồi bảng): Có TK cấp 1, TK cấp Ngồi ra, chế độ kế tốn giải thích nội dung, kết cấu phương pháp ghi chép cho tài khoản kế toán làm sở cho đơn vị nghiệp có thu xử lý thơng tin, phản ánh nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh đơn vị 2.2.3 Hệ thống sổ kế toán hình thức kế tốn: Sổ kế tốn dùng để ghi chép, hệ thống lưu giữ toàn nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh theo nội dung kinh tế theo trình tự thời gian có liên quan đến đơn vị hành chính, nghiệp Mỗi đơn vị nghiệp có thu có hệ thống sổ kế toán cho kỳ kế toán năm Tùy theo hình thức kế tốn mà đơn vị áp dụng, đơn vị phải mở đầy đủ loại sổ kế toán theo quy định Sổ kế toán đơn vị nghiệp bao gồm sổ tổng hợp sổ chi tiết Đơn vị kế toán phép lựa chọn bốn hình thức sổ kế tốn phù hợp thiết phải tuân thủ nguyên tắc quy định cho hình thức sổ kế tốn lựa chọn về: loại sổ, số lượng, kết cấu loại sổ, mối quan hệ loại sổ, trình tự kỹ thuật ghi chép loại sổ kế tốn Các hình thức kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu: - Hình thức kế tốn Nhật ký chung - Hình thức kế tốn Nhật ký- Sổ Cái - Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ - Hình thức kế tốn máy vi tính 2.2.3 Hệ thống báo cáo tài chính: Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo tốn ngân sách nhà nước đơn vị nghiệp có thu phải lập dựa quy định chế độ kế toán, phù hợp 38 với luật kế toán luật ngân sách nhà nước Việc lập trình bày phải đàm bảo tính trung thực, khách quan, đầy đủ, kịp thời, phản ánh tình hình tài sản, thu, chi, sử dụng kinh phí đơn vị Hệ thống báo cáo tài đơn vị nghiệp có thu bao gồm báo cáo tài báo cáo tốn ngân sách Báo cáo tài chính, báo cáo toán ngân sách dùng để tổng hợp tình hình tài sản, tiếp nhận sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước: tình hình thu, chi kết hoạt động đơn vị hành nghiệp kỳ kế tốn, cung cấp thơng tin kinh tế, tài chủ yếu cho việc đánh giá tình hình thực trạng đơn vị, quan trọng giúp quan nhà nước, lãnh đạo đơn vị kiểm tra, giám sát điều hành hoạt động đơn vị Hệ thống danh mục mẫu báo cáo tài gồm: Danh mục báo cáo tài báo cáo tốn áp dụng cho đơn vị kế toán cấp sở: - Bảng cân đối tài khoản - Tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng - Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động - Báo cáo chi tiết kinh phí dự án - Bảng đối chiếu dự tốn kinh phí ngân sách KBNN - Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng tốn tạm ứng kinh phí ngân sách KBNN - Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi - Báo cáo thu- chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh - Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ - Báo cáo số kinh phí chưa sử dụng toán năm trước chuyển sang - Thuyết minh báo cáo tài Danh mục báo cáo tài tổng hợp báo cáo tổng hợp tốn áp dụng cho đơn vị kế toán cấp I cấp II: - Báo cáo tổng hợp tình hình kinh phí tốn kinh phí sử dụng 39 - Báo cáo tổng hợp thu - chi hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh - Báo cáo tổng hợp toán ngân sách nguồn khác đơn vị 2.3 Tình hình thực kế tốn đơn vị SN có thu nay: 2.3.1 Khảo sát thực tế: 2.3.1.1 Đối tượng khảo sát, phạm vi khảo sát phương pháp khảo sát: Đối tượng khảo sát: Mục tiêu đề tài tìm hiểu hoàn thiện hệ tổ chức hệ thống kế tốn đơn vị nghiệp có thu, đối tượng khảo sát đơn vị nghiệp có thu cơng lập hoạt động Phạm vi khảo sát: Các đơn vị nghiệp có thu cơng lập hoạt động đa dạng lĩnh vực hoạt động phạm vi hoạt động tất tỉnh thành nước Tuy nhiên đơn vị nghiệp có thu lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ phát triển ngày phát triển bật số lượng chất lượng Do tác giả tiến hành khảo sát chủ yếu đơn vị nghiệp có thu cơng lập hoạt động lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học công nghệ Bên cạnh tác giả tiến hành khảo sát vài đơn vị nghiệp có thu cơng lập hoạt động lĩnh vực khác để có nhìn khách quan Với ưu khu vực, thành phố Hồ Chí Minh phát triển hẳn địa phương khác kinh tế, sở hạ tầng, khoa học cơng nghệ,…Vì phát triển đơn vị nghiệp có thu cơng lập ngày nhiều, điều giúp cho công tác kế tốn tổ chức tốt từ làm tăng chất lượng thơng thơng tin kế tốn Do tác giả chọn khu vục thành phố Hồ Chí Minh nơi khảo sát để đánh giá thực trạng hệ thống kế toán đơn vị nghiệp có thu cơng lập Tuy nhiên, tác giả tiến hành khảo sát số đơn vị nghiệp có thu cơng lập khu vực lân cận thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá cách tổng qt tình hình tổ chức cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu 40 Phương pháp khảo sát : Tác giả lự chọn hình thức sử dụng bảng câu hỏi với hệ thống câu hỏi chia nhóm khác cho phận cấu thành hệ thống kế toán đơn vị nghiệp có thu Với bảng câu hỏi mục đích thu thập thơng tin thực cơng tác kế tốn thực tế đơn vị nghiệp có thu Bên cạnh đó, có câu hỏi mang tính chất gợi mở đề xuất nhằm hồn thiện hệ thống kế tốn Tất thông tin từ câu hỏi khảo sát điều mang lại thơng tin hữu ích cho đề tài nghiên cứu tác giả Tác giả thực việc gửi bảng câu hỏi đến đơn vị cần khảo sát địa bàn thành phố Hồ Chí Minh số tỉnh lân cận Số lượng bảng câu hỏi phát 50, nhiên số lượng thu có 30 bảng Với thơng tin khảo sát bảng câu hỏi nhận được, tác giả tiến hành nhập liệu phân tích kết Đầu tiên phân loại theo nhóm với lĩnh vực hoạt động khác Tiếp theo nhập liệu thông tin khảo sát cuối tiến hành phân tích kết khảo sát theo phân nhóm câu hỏi phân chia bảng câu hỏi Với kết phân tích chủ yếu theo hình thức tính tỷ lệ phần trăm tổng số, tác giả đánh giá nhận định đơn vị nghiệp có thu việc tổ chức cơng tác kế tốn từ nhận diện thuận lợi khó khăn q trình tổ chức thực cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu 2.3.1.2 Nội dung khảo sát: Nội dung khảo sát bảng câu hỏi gồm 58 câu hỏi chia làm phần phần thơng tin chung (5 câu hỏi) phần câu hỏi cụ thể (53 câu hỏi) Bảng câu hỏi đính kèm phần phụ lục 05 luận văn Phần thông tin chung câu hỏi thông tin đơn vị khảo sát Đó câu hỏi nhằm tìm hiểu thơng tin lĩnh vực hoạt động đơn vị, hình thức hoạt động mặt tài hệ thống pháp lý chi phối hoạt động kế toán đơn vị nghiệp có thu Phần câu hỏi cụ thể nội dung bảng câu hỏi nhằm thu thập thông tin công tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu, bao gồm: 41 Các câu hỏi hệ thống chứng từ kế tốn (10 câu hỏi): Với mục đích tìm hiểu thơng tin tình hình tổ chức chứng từ kế tốn cơng tác kế tốn, phù hợp hệ thống chứng từ, khó khăn thuận lợi việc thực quy định chứng từ, sử dụng chứng từ cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu Các câu hỏi hệ thống tài khoản kế toán (9 câu hỏi): Tác giả muốn tìm hiểu thơng tin cốt lỏi mang tính chất định việc lựa chọn xây dựng hệ thống tài khoản đơn vị nghiệp có thu Đó thơng tin hợp lý phù hợp việc triển khai áp dụng hệ thống tài khoản kế toán đơn vị nghiệp có thu Là đáp ứng đầy đủ nhu cầu phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh đơn vị nghiệp có thu khó khăn q trình áp dụng Các câu hỏi hệ thống sổ sách kế toán (9 câu hỏi): Với thơng tin tìm hiểu mong muốn cách thức tổ chức kế toán đơn vị nghiệp có thu Hình thức kế tốn cách thức thực cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp có thu Bên cạnh thông tin liên quan chi tiết hệ thống sổ kế toán nhận định đơn vị q trình thực thơng tin tác giả mong muốn tìm hiểu Các câu hỏi liên quan đến hệ thống báo cáo tài (10 câu hỏi): Hệ thống báo cáo tài phận vơ quan trọng hệ thống kế tốn, phản ánh tốn thơng tin kế tốn đơn vị dạng thông tin với yêu cầu chất lượng thông tin tiêu chuẩn nghiêm ngặt Nó xem kết thực hệ thống lại bao gồm hệ thống kế tốn Chính vậy, phần tác giả mong muốn tìm hiểu thơng tin việc lập trình bày báo cáo tài chính, chất lượng thông tin cung cấp báo cáo tài chính, phù hợp hệ thống báo cáo tài đơn vị nghiệp có thu Bên cạnh đó, tác giả muốn tìm hiểu việc tổ chức chi tiết báo cáo tài liên quan phù hợp với điều kiện đơn vị nghiệp có thu hay chưa? 42 Các câu hỏi mang tính chất gợi ý (15 câu hỏi): Với tính chất thăm dò phản ứng nhận định cách toàn diện việc tổ chức hệ thống kế toán đơn vị nghiệp có thu bảng câu hỏi, phần tác giả mong muốn xem nhận định đơn vị nghiệp có thu việc tổ chức lại hệ thống kế toán theo quy định hành cho phù hợp với đơn vị nghiệp có thu tình hình số khía cạnh thông tin khác Đây phần thơng tin hữu ích việc đề xuất giải pháp hồn thiện hệ thống kế tốn đơn vị nghiệp có thu luận văn tác giả 2.3.1.3 Kết khảo sát: Bảng câu hỏi gửi đến 50 đơn vị, thu 30 chiếm tỷ lệ 60% số đơn vị không thu 20 chiếm tỷ lệ 40% Kết khảo sát cụ thể sau: 2.3.1.3.1 Những thơng tin chung Vị trí đơn vị khảo sát: Biểu đồ 2.1: Vị trí địa lý đơn vị nghiệp Qua biểu đồ 2.1 cho thấy tác giả khảo sát phần lớn đơn vị nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh với tỷ lệ chiếm 66,67%, lại 33,33% đơn vị địa bàn lân cận Lĩnh vực hoạt động đơn vị khảo sát: Lĩnh vực hoạt động Số đơn vị tỷ lệ Lĩnh vực giáo dục: 17 56,67% Trường đại học 20,00% Cao đẳng, trung cấp, TTGDTX 20,00% 43 THPT, THCS 16,67% Lĩnh vực y tế 20,00% Lĩnh vực khoa học công nghệ 10,00% Lĩnh vực kinh tế 6,67% Lĩnh vực văn hóa thơng tin 3,33% Lĩnh vực phát truyền hình 3,33% Bảng 2.1: Lĩnh vực hoạt động đơn vị nghiệp Từ kết khảo sát bảng 2.1, thấy tác giả tập trung chủ yếu khảo sát đơn vị hoạt động lĩnh vực giáo dục y tế Các đơn vị lĩnh vực giáo dục chiếm tỷ lệ 56,67% đơn vị lĩnh vực y tế chiếm 20% hai lĩnh vực mà phát triển nhanh quy mơ lớn Bên cạnh đơn vị hoạt động số lĩnh vực khác Tuy nhiên với phát triển lớn mạnh quy mô khả ứng dụng khoa học kỹ thuật cao, tự chủ mặt tài đơn vị nghiệp nhiều đơn vị phụ thuộc vào nguồn kinh phí cấp ngân sách chịu chi phối cấp có thẩm quyền cấp phát ngân sách Từ kết khảo sát, có đến 56,67% đơn vị tác giả thực khảo sát tự đảm bảo phần kinh phí, điều thể rõ đặc điểm quản lý tài đơn vị nghiệp Kết thực tế xem biểu đồ 2.2 Biểu đồ 2.2: Loại hình hoạt động đơn vị nghiệp Cùng với xu hướng chuyển đổi loại hình hoạt động đơn vị nghiệp có thu theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, việc phát triển hoạt động nhằm tạo nguồn thu đảm bảo chi thường xuyên đơn vị ngày mạnh mẽ, hoạt động sản xuất kinh doanh dần trở nên phần 44 thiếu việc tạo nguồn thu đảm bảo tài hoạt động đơn vị Theo số liệu thống kê có đến đến 40% có hoạt động sản xuất kinh doanh Biểu đồ 2.3: hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị nghiệp Về khía cạnh sở pháp lý chi phối hoạt động kế tốn, ngồi chế độ kế tốn ban hành đơn vị nghiệp chịu chi phối văn pháp lý khác luật ngân sách nhà nước, luật kế tốn,…thơng qua kết khảo sát tác giả nhận thấy nhận định sở pháp lý chi phối hoạt động kế toán đơn vị nghiệp nhân viên kế tốn chưa hồn tồn xác, nhận định chưa đầy đủ sở pháp lý Chẳng hạn có đối tượng cho luật kế tốn khơng phải văn pháp lý chi phối cơng tác kế tốn Số liệu thống kê cụ thể: Văn pháp lý Số lượng Tỷ lệ Luật ngân sách nhà nước 28 93% Luật kế toán 29 97% Các nghị định, thông tư hướng dẫn 23 77% Các văn khác có liên quan 15 50% Bảng 2.2: Các văn pháp lý chi phối hoạt động kế toán đơn vị nghiệp 45 Nhận xét: Các đơn vị nghiệp ngày phát triển, bên cạnh đơn vị nghiệp ngày phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh với chuyển dịch loại hình hoạt động sang chế tự chủ giao quyền tự chủ nhiều Tuy nhiên hoạt động nằm khuôn khổ pháp lý cần thiết chịu chi phối, quản lý chặc chẽ Với tình hình phát triển triển vọng phát triển, xu hướng tất yếu đơn vị nghiệp 2.3.1.3.2 Phần câu hỏi cụ thể: Hệ thống chứng từ kế toán: Về hệ thống biểumẫu chứng từ kế toán đơn vị sử dụng nay, có thấy so với nhu cầu đơn vị tùy thuộc vào đơn vị khác có cách nhìn khác việc áp dụng hệ thống chứng từ kế tốn nhu cầu đáp ứng với mức với mức độ khác Tác giả khảo sát nhu cầu với mức độ khác nhau: Biểu đồ 2.4: nhu cầu đơn vị nghiệp so với hệ thống chừng từ hành Tuy có tới 23% cho hệ thống chứng từ theo quy định chưa đủ đáp ứng nhu cầu đơn vị nghiệp đơn vị khơng có nhu cầu mở thêm chứng từ để sử dụng đề xuất mở thêm chứng từ để phục vụ nhu cầu đơn vị Điều thể việc 100% đơn vị khảo sát khơng có nhu cầu mở thêm chứng từ kế tốn Điều cho thấy thụ động đơn vị nghiệp việc thực cơng tác kế tốn Liên quan đến phù hợp hệ thống chứng từ theo quy định hành, hầu hết đơn vị nghiệp điều đánh giá cao tính phù hợp chứng từ 46 sử dụng hướng dẫn sử dụng liên quan đến chứng từ Tuy nhiên có số ý kiến cho số tiêu chứng từ không phù hợp với đơn vị sử dụng không phù hợp với chất nội dung chứng từ Kết xem bảng 2.3 Nội dung Số lượng Tỷ lệ Các quy định hướng dẫn cho việc lập chứng từ chế độ kế tốn đầy đủ, rõ ràng, dễ thực Có Không 25 83.33% 16.67% 29 96.67% 3.33% 16.67% Các tiêu chứng từ phản ánh nội dung chứng Có Khơng Có tiêu chứng từ trùng lắp với Có Khơng 83.33% Có 14 46.67% Khơng 15 50.00% Có nhiều tiêu không cần thiết thể chứng từ Bảng 2.3: Một số đặc tính chứng từ kế tốn Trong tình hình phát triển cơng nghệ thơng tin nay, việc sử dụng ứng dụng liên quan kế tốn hướng tích cực, điều khơng góp phần cải thiện cơng tác kế tốn mà giúp q trình thao tác kế toán hỗ trợ tốt Chứng từ điện tử hình thức Việc sử dụng chứng từ điện tử mang lại nhiều kết tích cực Tuy nhiên, việc sử dụng chứng từ điện tử đơn vị nghiệp hạn chế, số lượng đơn vị sử dụng chứng từ điện tử Hơn đơn vị có sử dụng 47 chứng từ điện tử số lượng sử dụng hạn chế, sử dụng số công việc kế tốn đơn giản Bảng 2.4 cho nhìn tổng quát việc sử dụng chứng từ điện tử Nội dung số lượng tỷ lệ Nên sử dụng chứng từ điện tử 19 63,33% Không nên sử dụng chứng từ điện tử 11 36,67% Đơn vị có sử dụng chứng từ điện tử 13,33% 26 86,67% Đơn vị không sử dụng chứng từ điện tử Bảng 2.4: Tình hình sử dụng chứng từ điện tử đơn vị nghiệp Nhận xét: Hệ thống chứng từ kế toán phận quan trọng hệ thống kế tốn Nó xem hệ thống đầu vào (có thể xem ... trạng hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Ngồi kết cấu chương luận văn các phụ... độ kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu tồn + Xác định giải pháp nhằm định hướng cho việc hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Việt Nam Từ đề biện pháp cụ thể áp dụng. .. cấu thành hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Do chưa có đồng phù hợp cách tốt giải pháp hoàn thiện cho toàn hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp có thu Từ thực tế sở nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu ở việt nam , Hoàn thiện hệ thống kế toán áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu ở việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm