Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

195 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 09:08

Luận án nghiên cứu một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về bồi thườngkhi Nhà nước thu hồi đất và pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; phân tích thực trạng pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để nhận diện những tồn tại, vướng mắc; trên cơ sở đó, luận án đề xuất những định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và nâng cao hiệu quả thực thi ở nước ta. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN VINH DIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TƢ PHÁP TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NGUYỄN VINH DIỆN PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 9380107 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Quang Tuyến TS Trần Quang Huy HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các kết nêu Luận án chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu Luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn theo quy định Tơi xin chịu trách nhiệm tính xác trung thực Luận án Tác giả luận án Nguyễn Vinh Diện DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BLDS : Bộ luật dân GCNQSDĐ : Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất HGĐ : Hộ gia đình LĐĐ : Luật Đất đai NN : Nhà nước NNTHĐ : Nhà nước thu hồi đất SDĐ : Sử dụng đất TAND : Tòa án nhân dân TĐC : Tái định cư THĐ : Thu hồi đất UBND : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA LUẬN ÁN 1.1 Những nội dung cơng trình nghiên cứu có liên quan trực tiếp đến đề tài luận án 1.2 Đánh giá kết nghiên cứu cơng trình khoa học liên quan đến đề tài luận án vấn đề trọng tâm cần tiếp tục nghiên cứu 27 Kết luận Chương 31 Chƣơng LÝ LUẬN VỀ ỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT VÀ PHÁP LUẬT VỀ ỒI THƢỜNG KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM 33 2.1 Lý luận bồi thường Nhà nước thu hồi đất 33 2.1.1 Khái niệm đặc điểm thu hồi đất 33 2.1.2 Khái niệm, đặc điểm mục đích, ý nghĩa bồi thường Nhà nước thu hồi đất 34 2.1.3 Thiệt hại Nhà nước thu hồi đất vấn đề giải lợi ích phát sinh Nhà nước thu hồi đất 45 2.1.4 Cơ sở lý luận việc bồi thường Nhà nước thu hồi đất 56 2.2 Lý luận pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất 65 2.2.1 Khái niệm đặc điểm pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất 65 2.2.2 Cơ cấu điều chỉnh pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất 67 2.2.3 Tiêu chí đánh giá pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất 69 2.2.4 Các yếu tố tác động đến việc xây dựng hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất .74 Kết luận Chương .78 Chƣơng THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT ỒI THƢỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM .80 3.1 Các quy định chung bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng 80 3.1.1 Phạm vi đối tượng bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất 80 3.1.2 Căn thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng 81 3.1.3 Nguyên tắc bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất .85 3.1.4 Điều kiện để bồi thường đất trường hợp không bồi thường đất 95 3.2 Các quy định cụ thể bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất thực tiễn áp dụng 103 3.2.1 Bồi thường đất nông nghiệp 103 3.2.2 Bồi thường đất phi nông nghiệp 106 3.2.3 Bồi thường số trường hợp khác .118 3.3 Nguyên nhân bất cập, hạn chế pháp luật việc thực thi pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất .128 3.3.1 Nguyên nhân khách quan 128 3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 130 Kết luận Chương .131 Chƣơng GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC THI PHÁP LUẬT BỒI THƢỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƢỚC THU HỒI ĐẤT Ở VIỆT NAM 133 4.1 Định hướng hoàn thiện pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất 133 4.2 Giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất .137 4.3 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất 163 Kết luận Chương .173 KẾT LUẬN CHUNG 175 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MỞ ĐẦU Tính cấp thiết việc nghiên cứu đề tài Ở nước ta, bồi thường Nhà nước thu hồi đất chế định pháp luật đất đai Chế định pháp luật đời với mục đích bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người sử dụng đất bị Nhà nước thu hồi đất, tạo sở pháp lý cho việc thu hồi đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng Tuy nhiên, thực tế việc áp dụng chế định bồi thường Nhà nước thu hồi đất gặp nhiều khó khăn, thách thức; lẽ, “đụng chạm” đến lợi ích thiết thực người dân nói chung người sử dụng đất nói riêng Khơng phải lúc nào, đâu, việc thi hành pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất xử lý giải hài hồ lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư lợi ích người bị thu hồi đất Sự không đồng thuận người bị thu hồi đất phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân quy định pháp luật hành bồi thường Nhà nước thu hồi đất chưa phù hợp với đòi hỏi thực tiễn cho dù chế định thường xuyên sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 ban hành sở tổng kết, đánh giá quy định phù hợp, chưa phù hợp Luật Đất đai năm 2003 để có sửa đổi, bổ sung cần thiết Tuy nhiên, đến sau thời gian thi hành, Luật Đất đai năm 2013 bộc lộ bất cập định, có quy định bồi thường Nhà nước thu hồi đất Thu hồi đất bồi thường Nhà nước thu hồi đất vấn đề nóng Tranh chấp, khiếu kiện phát sinh từ thực tiễn áp dụng chế định bồi thường Nhà nước thu hồi đất chiếm số lượng lớn (tỷ lệ 70%) tranh chấp, khiếu kiện đất đai [106] Các khiếu kiện thu hồi đất bồi thường Nhà nước thu hồi đất phát sinh địa phương nước Có khơng trường hợp, người có đất bị thu hồi khơng tin tưởng vào sách bồi thường mà địa phương áp dụng, không tin tưởng việc giải khiếu nại sở dẫn đến khiếu nại đông người đến quan trung ương Nội dung bất đồng người bị thu hồi đất quan nhà nước có thẩm quyền khơng nằm ngồi vấn đề chế định bồi thường Nhà nước thu hồi đất thu hồi đất, giá đất bồi thường, loại đất bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Trong bất đồng, khiếu kiện bồi thường đất ln vấn đề trung tâm, nhạy cảm phức tạp Bởi vì, quyền lợi người bị thu hồi đất gắn liền với đất, xuất phát từ đất quyền lợi bồi thường, hỗ trợ khác Mặt khác, đất đai tài sản có giá trị lớn, khơng gian sống, tư liệu sản xuất gắn liền với đời sống tâm linh, tín ngưỡng nên đa phần người sử dụng đất không muốn bị thu hồi dẫn đến sống bị đảo lộn, quyền lợi bị ảnh hưởng, từ nảy sinh tư tưởng chống đối việc thu hồi đất Hơn nữa, việc sử dụng đất người dân thường xuyên biến động; việc quản lý nhà nước đất đai chưa chặt chẽ, sở liệu đất đai, đăng ký đất đai tài sản gắn liền với đất nhiều hạn chế nguyên nhân khiếu kiện kéo dài, phức tạp Dường nói đâu có thu hồi đất có khiếu kiện đất liên quan đến đất Những khiếu kiện thể quy định pháp luật hành chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, chưa bảo hộ có hiệu quyền lợi ích hợp pháp người bị thu hồi đất, cản trở phát triển kinh tế - xã hội, tiềm ẩn nguy gây ổn định trị - xã hội Rõ ràng sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 bộc lộ nhiều bất cập chưa phát huy vai trò quan trọng việc bảo đảm quyền lợi đáng người có đất bị thu hồi, giải hiệu toán đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư người bị thu hồi đất, chưa “hạ nhiệt” khiếu kiện chưa phát huy hết tác dụng tích cực việc bảo đảm sử dụng nguồn lực đất đai thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trị, trật tự an toàn xã hội Những vấn đề đặt nhu cầu cấp thiết phải tiếp tục nghiên cứu cách hệ thống, đầy đủ phương diện lý luận thực tiễn pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất, đặc biệt pháp luật bồi thường đất để đánh giá cách tồn diện, tìm ngun nhân tồn để có giải pháp hữu hiệu góp phần hồn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nâng cao hiệu thực thi thực tế Với ý nghĩa đó, nghiên cứu sinh lựa chọn nghiên cứu đề tài “Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất” làm luận án tiến sĩ luật học Thành cơng luận án góp phần nâng cao hiệu thực thi Luật Đất đai năm 2013 nói chung chế định bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việt Nam nói riêng Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Luận án nghiên cứu cách có hệ thống vấn đề lý luận bồi thường Nhà nước thu hồi đất pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất; phân tích thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất để nhận diện tồn tại, vướng mắc; sở đó, luận án đề xuất định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nâng cao hiệu thực thi nước ta 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu, luận án xác định nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Nghiên cứu số vấn đề lý luận bồi thường Nhà nước thu hồi đất, bao gồm quan điểm, đường lối Đảng bồi thường Nhà nước thu hồi đất; chế độ sở hữu toàn dân đất đai quyền tài sản người sử dụng đất quyền sử dụng đất; khái niệm, đặc điểm; mục đích, ý nghĩa bồi thường Nhà nước thu hồi đất; phân tích thiệt hại phát sinh Nhà nước thu hồi đất; - Nghiên cứu số vấn đề lý luận pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất, bao gồm số khái niệm pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất; cấu điều chỉnh pháp luật yếu tố tác động đến việc xây dựng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất; - Nghiên cứu nội dung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất đánh giá thực trạng thi hành chế định pháp luật Việt Nam; - Đưa định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nâng cao hiệu thực thi Việt Nam Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung vào số nội dung chủ yếu sau đây: - Các quan điểm, đường lối Đảng xây dựng, hồn thiện pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nói riêng kinh tế thị trường nước ta nay; - Các quy định Bộ luật dân năm 2015 văn hướng dẫn thi hành bồi thường; - Các quy định Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành bồi thường Nhà nước thu hồi đất đặt mối liên hệ, so sánh với Luật Đất đai năm 2003 văn pháp luật khác có liên quan; - Các quy định bồi thường Nhà nước thu hồi đất số nước giới góc độ luật học so sánh; - Thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 3.2 Phạm vi nghiên cứu Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việt Nam đề tài có phạm vi nghiên cứu rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp luật khác Tuy nhiên, khuôn khổ luận án tiến sĩ luật học, tác giả giới hạn phạm vi nghiên cứu số nội dung cụ thể sau: - Giới hạn nội dung: i) Nghiên cứu, tìm hiểu quy định bồi thường Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, công cộng Luật Đất đai năm 2013 văn hướng dẫn thi hành; ii) Bồi thường Nhà nước thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng có nội hàm bao gồm nội dung bồi thường đất, bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ, tái định cư v.v Tuy nhiên, khuôn khổ luận án tiến sĩ này, tác giả sâu nghiên cứu, đánh giá thực trạng pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất mà không đề cập đến vấn đề bồi thường thiệt hại tài sản gắn liền với đất; vấn đề hỗ trợ, tái định cư v.v - Giới hạn không gian: Luận án nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất phạm vi nước - Giới hạn thời gian: Luận án giới hạn nghiên cứu pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất từ năm 2003 (năm ban hành Luật Đất đai 2003 đến nay) Phƣơng pháp nghiên cứu Trong trình làm luận án, tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu sau đây: - Phương pháp luận nghiên cứu khoa học vật biện chứng vật lịch sử Chủ nghĩa Mác - Lê Nin việc nghiên cứu nguồn gốc, chất vật, tượng; nghiên cứu trình hình thành phát triển vật, tượng đặt mối quan hệ tương tác với vật, tượng khác; - Ngồi ra, luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: 175 KẾT LUẬN CHUNG THĐ để phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng nhu cầu tất yếu khách quan NN có quyền THĐ để sử dụng cho mục đích dựa pháp luật quy định Tuy nhiên, việc THĐ gây thiệt hại cho người có đất bị thu hồi; đồng thời làm phát sinh mối quan hệ lợi ích cần giải NN, nhà đầu tư người bị THĐ Mặc dù đất đai thuộc sở hữu toàn dân quyền SDĐ thuộc người SDĐ tài sản người SDĐ Vì thế, NN có trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thực hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi giải hài hòa mối quan hệ lợi ích phát sinh NN, nhà đầu tư, người bị THĐ người hưởng lợi từ việc THĐ LĐĐ năm 2013 văn hướng dẫn thi hành có sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật bồi thường NNTHĐ nói chung, bồi thường đất nói riêng theo hướng hạn chế THĐ để phát triển kinh tế - xã hội; bảo đảm công khai, minh bạch công bằng; giá đất bồi thường giá đất cụ thể UBND cấp tỉnh quy định (phù hợp với giá đất phổ biến thị trường) bảo đảm tính linh hoạt q trình định giá, áp giá; điều kiện bồi thường quy định theo hướng mở rộng phạm vi bồi thường, bồi thường đất khơng có giấy tờ quyền SDĐ Những sửa đổi, bổ sung góp phần bảo đảm tốt quyền lợi người có đất bị thu hồi tạo sở pháp lý để THĐ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Tuy nhiên, từ thực tiễn thi hành 05 năm qua cho thấy quy định pháp luật bồi thường NNTHĐ nói chung, bồi thường đất nói riêng LĐĐ năm 2013 văn hướng dẫn thi hành nhiều bất cấp cập khía cạnh THĐ; giá đất bồi thường; xác định nguồn gốc loại đất bồi thường; xác định thiệt hại bồi thường thiệt hại phát sinh NNTHĐ; nguyên tắc “đất đổi đất” không khả thi; nhiều trường hợp bồi thường chưa đảm bảo công khai, công bằng; bất cập bồi thường chi phí đầu tư vào đất lại; bất cập bồi thường cho đồng quyền SDĐ, đồng sở hữu tài sản; bất cập bồi thường đất hành lang Ngoài bất cập pháp luật việc thực thi lĩnh vực pháp luật thực tế bộc lộ nhiều hạn chế, yếu dẫn đến việc áp dụng pháp luật khơng xác, gây thiệt hại cho bên, việc xác định loại đất, diện tích đất chủ SDĐ không đúng; lợi dụng quy định THĐ để phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, cơng cộng để THĐ lợi ích tư nhân, lợi ích nhóm; q trình thực thi thiếu cơng khai, 176 minh bạch, công bằng; việc xây dựng phương án bồi thường giải quyền lợi bồi thường số trường hợp chậm trễ khơng quy định pháp luật gây thiệt hại cho người bị THĐ Do nhiều bất cập nên quy định hành bồi thường NNTHĐ nói chung, bồi thường đất nói riêng thực tiễn thực thi quy định chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn, chưa bảo hộ có hiệu quyền lợi ích hợp pháp người bị THĐ, cản trở phát triển kinh tế - xã hội, chưa phát huy tối đa hiệu sử dụng nguồn lực đất đai Đây nguyên nhân dẫn đến tình trạng khiếu kiện bồi thường NNTHĐ chiếm số lượng nhiều khiếu kiện đất đai Trong có số vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, vượt cấp đe dọa gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, phần làm xấu hình ảnh Việt Nam trường quốc tế tạo hội cho lực thù địch lợi dụng để chống phát đất nước Những bất cập pháp luật bồi thường đất NNTHĐ cần phải sớm sửa đổi, bổ sung để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn; trở thành công cụ hữu hiệu để NN quản lý đất đai sử dụng nguồn lực đất đai có hiệu quả; góp phần quan trọng việc bảo đảm quyền người SDĐ bị THĐ; hạn chế khiếu kiện trì ổn định an ninh trị, trật tự an tồn xã hội Trong thời gian tới, quy định pháp luật bồi thường NNTHĐ nói chung, bồi thường đất nói riêng cần hồn thiện theo định hướng sau: i) Căn vào quan điểm, đường lối, chủ trương Đảng sách, pháp luật đất đai nói chung, bồi thường NNTHĐ nói riêng; ii) Phải đảm bảo giải hài hòa lợi ích người có đất bị thu hồi, NN nhà đầu tư; iii) Hoàn thiện pháp luật bồi thường NNTHĐ gắn liền với việc hoàn thiện pháp luật đất đai nói chung pháp luật có liên quan khác; iv) Tham khảo pháp luật nước việc hoàn thiện pháp luật bồi thường NNTHĐ Dựa định hướng trên, luận án đề xuất nhóm giải pháp hồn thiện pháp luật bồi thường đất NNTHĐ sau đây: i) Giải pháp hoàn thiện pháp luật THĐ; ii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật nguyên tắc bồi thường THĐ; iii) Giải pháp hoàn thiện pháp luật điều kiện bồi thường đất NNTHĐ; iv) Giải pháp hoàn thiện pháp luật xác định thiệt hại NNTHĐ; v) Giải pháp hoàn thiện pháp luật xác định giải hài hòa lợi ích NN, nhà đầu tư, người bị THĐ người hưởng lợi từ việc THĐ mang lại; vi) Giải pháp hoàn thiện pháp luật trường hợp cụ thể 177 Bên cạnh hồn thiện pháp pháp luật việc thực thi pháp luật đóng vai trò quan trọng Vì thế, với việc hồn thiện pháp luật cần thực giải pháp sau để nâng cao hiệu thực thi pháp luật bồi thường đất NNTHĐ: i) Hoàn thành việc cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; hoàn thành việc cấp đổi, cấp lại GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất; ii) Đẩy nhanh chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; iii) Hồn thành cơng tác xây dựng sở liệu đất đai quốc gia; iv) Đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trình quy hoạch, kế hoạch SDĐ trình thu hồi, bồi thường; v) Xác lập phát huy chế bảo đảm tuân thủ trình tự, thủ tục THĐ quy định sách bồi thường, hỗ trợ, TĐC; vi) Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật đất đai nói chung pháp luật bồi thường NNTHĐ nói riêng cho người dân, từ tạo đồng thuận người dân NNTHĐ; vii) Quản lý giám sát thường xuyên, chặt chẽ việc SDĐ để ngăn chặn, xử lý kịp thời việc người SDĐ tự ý chuyển mục đích SDĐ, tự ý chuyển mục đích SDĐ từ loại đất sang đất ở; hành vi lấn, chiếm đất đai, SDĐ sai mục đích hành vi đầu tư vào đất bất hợp pháp; viii) Giải nhanh chóng, xác, dứt điểm pháp luật khiếu nại, tố cáo liên quan đến bồi thường NNTHĐ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) A Các văn kiện Đảng văn pháp luật Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), “Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất”, Hà Nội 2) Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), “Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định hồ sơ giao 3) đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất”, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), “Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 4) 30/6/2014 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể tư vấn xác định giá đất”, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2017), “Thông tư số 05/2017/TT-BTNMT ngày 25/4/2017 Bộ trưởng Bộ Tài ngun Mơi trường quy định quy 5) trình xây dựng sở liệu đất đai”, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2017), “Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung số điều thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai”, Hà Nội 6) Chính phủ (1995), “Nghị định số 36/CP ngày 29/5/1995 Chính phủ bảo đảm an tồn giao thơng đường trật tự an tồn giao thơng thị”, Hà Nội 7) Chính phủ (2004), “Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Chính phủ bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất”, Hà Nội 8) Chính phủ (2014), “Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai”, Hà Nội 9) Chính phủ (2014), “Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định giá đất”, Hà Nội 10) Chính phủ (2014), “Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất”, Hà Nội 11) Chính phủ (2014), “Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 Chính phủ khung giá đất”, Hà Nội 12) Chính phủ (2017), “Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”, Hà Nội 13) Chính phủ (2017), “Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 Chính phủ Quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản”, Hà Nội 14) Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nhà Xuất Sự Thật, Hà Nội 15) Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nhà Xuất Sự Thật, Hà Nội 16) Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 17) Đảng Cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đảng toàn tập, tập (1930), Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 18) Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 19) Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị số 26-NQ/TW ngày 12/3/2003 Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Hà Nội 20) Đảng Cộng sản Việt Nam (2012), Nghị số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 Hội nghị Trung ương khóa XI tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ đẩy mạnh tồn diện cơng đổi mới, tạo tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại, Hà Nội 21) Hội đồng Bộ trưởng (1982), “Nghị định số 203-HĐBT ngày 21/12/1982 Hội đồng Bộ trưởng việc ban hành điều lệ bảo vệ đường bộ”, Hà Nội 22) Quốc hội (2015), Bộ luật dân số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015, Hà Nội 23) Quốc hội (2013), Hiến pháp 2013, Hà Nội 24) Quốc hội (2003), Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Hà Nội 25) Quốc hội (2013), Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013, Hà Nội 26) Quốc hội (2016), Luật Tín ngưỡng, tơn giáo số 02/2016/QH14 ngày 18/11/2016, Hà Nội 27) Quốc hội (2012), Luật Tổ chức quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015, Hà Nội 28) Quốc hội (2017), Luật Trách nhiệm bồi thường Nhà nước số 10/2017/QH14 ngày 20/6/2017, Hà Nội 29) Quốc hội (2008), Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12 ngày 03/6/2008, Hà Nội 30) Quốc hội (2014), Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Hà Nội 31) Tòa án nhân dân tối cao (2006), “Nghị số 03/2006/NQ-HĐTP ngày 08/7/2006 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Hướng dẫn áp dụng số quy định Bộ luật dân năm 2005 bồi thường thiệt hại hợp đồng”, Hà Nội 32) Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2017), “Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể; thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất cơng ích xã, phường, thị trấn; cho phép san lấp mặt bằng, hạ cốt địa bàn tỉnh Bắc Giang” 33) Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng (2017), “Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Đà Nẵng” ban hành kèm theo Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 34) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2017), “Quy định nội dung thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hà Nội” ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Hà Nội 35) Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh (2019), “Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 28/01/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh việc ủy quyền xác định giá đất cụ thể địa bàn tỉnh” 36) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2018), “Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định số 28/2018/QĐ-UB ngày 09/8/2018 Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 37) Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2015), “Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Nghệ An” ban hành kèm theo Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An 38) Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2018), “Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An việc ủy quyền xây dựng, thẩm định phê duyệt giá đất cụ thể tính tiền bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định cư giá đất cụ thể để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất địa bàn tỉnh Nghệ An” 39) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2017), “Quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Ninh” ban hành kèm theo Quyết định số 3000/2017/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh 40) Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị (2017), “Quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Quảng Trị” ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UB ngày 20/11/2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị B Các tài liệu tham khảo khác 41) Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Báo cáo số 193/BC-BTNMT ngày 06/9/2012 “Tổng kết tình hình thi hành Luật Đất đai 2003 định hướng sửa đổi Luật đất đai”, Hà Nội 42) Bộ Tài nguyên Môi trường (2018), “Văn số 3027/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 12/6/2018 Bộ Tài nguyên Môi trường V/v bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất thực dự án QL1A địa bàn tỉnh Nghệ An”, Hà Nội 43) Đào Trung Chính (2014), Nghiên cứu thực trạng đề xuất đổi pháp luật thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Luận án tiến sĩ Quản lý đất đai, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Hà Nội 44) Trần Kim Chung (2012), “Định giá đất phân cấp việc định giá đất; cập nhật, quản lý hệ thống thông tin giá đất, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước góp phần phát triển thị trường bất động sản nước ta”, Kỷ yếu hội thảo Thi hành pháp luật đất đai Việt Nam - Thực trạng giải pháp hoàn thiện Viện Nghiên cứu lập pháp Viện ROSA Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức, Nhà Xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr 149 - 168 45) Nguyễn Thị Dung (2014), “Về giá đất Luật Đất đai năm 2013”, Tạp chí Luật học, (số 11), tr 12 - 20 46) Trần Minh Đạo (2013), “Những nguyên tắc xác định giá trị bồi thường quyền sử dụng đất Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, (số 01), tr 37 - 41 47) Nguyễn Văn Giàu (2014), “Cụ thể hóa quy định đất đai Hiến pháp sửa đổi năm 2013”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật (số 02+02), tr 12 - 18 48) Đoàn Minh Hà (2017), “Nhu cầu điều chỉnh pháp luật việc thu hồi đất để xây dựng khu đô thị chỉnh trang thị Việt Nam nay”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (số 7), tr 34 - 39 49) Phan Trung Hiền (2017), “Xác định giá đất để tính bồi thường Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số 1+2), tr 98 - 108 50) Phan Trung Hiền Huỳnh Thanh Toàn (2018), “Các nguyên tắc cưỡng chế thu hồi đất Việt Nam”, Tạp chí Luật học, (số 5), tr 12 - 25 51) Phan Trung Hiền Huỳnh Thanh Toàn (2018), “Hồn thiện pháp luật cưỡng chế THĐ mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số 12), tr 41 - 48 52) Dương Đăng Huệ (2015), “Nên sử dụng khái niệm vật quyền Bộ luật dân sự”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số 13), tr - 53) Trần Quang Huy (2010), “Chính sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Luật học, (số 10), tr 29 -36 54) Trần Quang Huy (2013), “Một số vấn đề hồn thiện hệ thống sách, pháp luật đất đai đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất nhà đầu tư”, Kỷ yếu hội thảo Tiếp tục đổi sách, pháp luật đất đai thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Viện Nghiên cứu lập pháp Viện ROSA Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức, Nhà Xuất Lao động, tr 286 - 305 55) Trần Quang Huy (2012), “Phương án giải hài hòa mối quan hệ lợi ích Nhà nước, người bị thu hồi đất nhà đầu tư dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế”, Kỷ yếu hội thảo Thi hành pháp luật đất đai Việt Nam - Thực trạng giải pháp hoàn thiện Viện Nghiên cứu lập pháp Viện ROSA Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức, Nhà Xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr 253 - 274 56) Cao Đình Lành (2018), “Thực thi pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất ở”, Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, (số 5), tr 35 - 40 57) Quý Long – Kim Thư (2009), Từ điển tiếng Việt, Nhà Xuất Lao động, Hà Nội 58) Nguyễn Chí Mỳ (Đồng tác giả), (2012), Giải phóng mặt Hà Nội - Hệ lụy hướng giải quyết, Nhà Xuất Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội 59) Nguyễn Thị Nga (2010), “Pháp luật trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt vướng mắc nảy sinh q trình áp dụng”, Tạp chí Luật học, (số 11), tr 27 - 36 60) Nguyễn Thị Nga (2011), “Những tồn tại, vướng mắc phát sinh trình áp dụng phương thức bồi thường Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Luật học, (số 5), tr 14 - 20 61) Nguyễn Thị Nga (Chủ nhiệm đề tài) (2013), Pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất – Thực trạng hướng hoàn thiện, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 62) Nguyễn Thị Nga (2015), “Bàn vấn đề giá đất Luật Đất đai 2013”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 5), tr 41 – 47 63) Ngân hàng giới (2011), Cơ chế Nhà nước thu hồi đất chuyển dịch đất đai tự nguyện Việt Nam, Hà Nội 64) Phạm Hữu Nghị (Chủ nhiệm đề tài) (2014), Cơ sở pháp lý quản lý Nhà nước đất đai điều kiện phát triển kinh tế thị trường hội nhập quốc tế, Đề tài khoa học cấp bộ, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội 65) Phạm Duy Nghĩa (2014), “Giải tranh chấp thu hồi đất nơng nghiệp”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số 7), tr 41 - 47 66) Nhóm tác giả gồm cán Tổ chức Oxfam, Viện Nghiên cứu lập pháp, đối tác chuyên gia tham gia Dự án tham vấn cộng đồng góp ý kiến vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) (2013), Tham vấn cộng đồng góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bản tin “Thông tin khoa học lập pháp” (số 01), Viện Nghiên cứu Lập pháp, Hà Nội, tr 11 – 14 67) Doãn Hồng Nhung, (Chủ biên) (2014), Pháp luật định giá đất bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam, Nhà xuất Tư pháp, Hà Nội 68) Đặng Tiến Sĩ (Đồng tác giả) (2015), “Đánh giá việc thực bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất để triển khai số dự án huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh”, Tạp chí Khoa học Phát triển (số 1), tr 82 - 89 69) Phan Xuân Sơn (2013), “Kinh nghiệm số quốc gia giải vấn đề đất đai”, Tạp chí Lý luận trị, (số 10), tr 87 - 91 70) Đinh Dũng Sỹ (2003), “Bảo vệ quyền sở hữu toàn dân đất đai quyền sử dụng đất người sử dụng đất: Thực trạng kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 10), tr 55 - 64 71) Nguyễn Văn Tài (Chủ nhiệm đề tài) (2010), “Nghiên cứu sở lý luận, thực tiễn đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Luật Đất đai” nhóm tác giả, Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên Môi trường Bộ Tài nguyên Môi trường thực hiện, Hà Nội 72) Lưu Quốc Thái (2015), “Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với vấn đề hồn thiện pháp luật đất đai”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 1), tr 27 - 34 73) Lưu Quốc Thái (2015), “Bản chất, vai trò hoạt động thu hồi đất điều kiện kinh tế thị trường”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số 15), tr 19 -24 74) Thanh tra Chính phủ (2019), Báo cáo Tổng kết công tác năm 2018 phương hướng nhiệm vụ năm 2019 ngành Thanh tra số 100/BC-TTCP ngày 23/01/2019 Thanh tra Chính phủ, Hà Nội 75) Lê Ngọc Thạnh (2013), “Bảo đảm tài sản quyền sử dụng đất người có đất bị thu hồi - Nhìn từ quy định Hiến pháp pháp luật đất đai”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 3), tr 67 - 76 76) Châu Hoàng Thân (2016), “Bất cập quy định pháp luật trình tự, thủ tục thu hồi đất mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng”, Tạp chí Khoa học, (số 44), tr – 77) Châu Hoàng Thân (2018), “Thực trạng pháp luật thẩm định phương án giá đất cụ thể”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 5), tr 51 – 57 78) Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, “Bản án số 21/2008/HC-ST ngày 16/10/2018 “V/v khiếu kiện định giải khiếu nại định phê duyệt phương án bồi thường” Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ” 79) Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng (2018), “Bản án số 99/2018/HC-PT ngày 26/6/2018 “V/v khiếu kiện định giải khiếu nại lĩnh vực quản lý đất đai” Tòa án nhân dân cấp cao Đà Nẵng” 80) Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh (2018), “Bản án số 04/2018/HC-ST ngày 25/01/2018 “V/v khiếu kiện định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ sau thu hồi đất” Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh” 81) Tòa án nhân dân thành phố Vinh (2016), “Bản án số 02/2016/HC-ST” ngày 28, 29/6/2016 Tòa án nhân dân thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An” 82) Tổng cục Quản lý đất đai – Bộ Tài nguyên Môi trường (2018), “Văn số 1467/TCQLĐĐ-CKTPTQĐ ngày 20/8/2018 Tổng cục Quản lý đất đai V/v bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất thực dự án Quốc lộ 1A”, Hà Nội 83) Phạm Thị Thủy (2014), Việc làm cho nông dân thu hồi đất Hà Nội, Luận án tiến sĩ kinh tế, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội 84) Phạm Thu Thủy (2012), “Về giá đất làm tính bồi thường Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Luật học, (số 9), tr 39 – 46 85) Phạm Thu Thủy (2014), Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp Việt Nam, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 86) Phạm Thu Thủy (2014), “Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất theo Luật Đất đai năm 2013”, Tạp chí Luật học (số 11), tr 53 – 61 87) Trần Quốc Toản (Chủ biên) (1993), Một số vấn đề đổi quan hệ sở hữu đất đai, Tạp chí Thơng tin lý luận, Hà Nội 88) Võ Đình Tồn (Chủ nhiệm) (2017) “Cơ chế pháp lý bảo đảm thực nguyên tắc đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước đại diện chủ sở hữu thống quản lý”, Đề tài khoa học cấp bộ, Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), Hà Nội 89) Trung tâm Nghiên cứu Tư vấn Quản lý tài nguyên (CORENARM), Trung tâm Nghiên cứu Phát triển xã hội (CSRD) Tổ chức ICCO (2014), Báo cáo tổng hợp hỗ trợ tiếp cận nguồn lực phát triển cho người dân tái định cư thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, Nhà Xuất Nông nghiệp, Hà Nội 90) Nguyễn Thanh Tuấn (2012), “Các giải pháp đảm bảo quyền có việc làm hộ nơng dân bị thu hồi đất”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, (số T9), tr 43 - 48 91) Nguyễn Quang Tuyến (2003), Địa vị pháp lý người sử dụng đất giao dịch dân sự, thương mại đất đai, Luận án tiến sĩ luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội 92) Nguyễn Quang Tuyến (2008), “Về khái niệm bồi thường Nhà nước thu hồi đất Luật Đất đai năm 2003”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 7), tr 45 49 93) Nguyễn Quang Tuyến (2009), “Vấn đề lý luận xung quanh khái niệm bồi thường Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Luật học, (số 01), tr 35 - 42 94) Nguyễn Quang Tuyến Nguyễn Ngọc Minh (2010), “Pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Singapore Trung Quốc - Những gợi mở cho Việt Nam hoàn thiện pháp luật bồi thường, tái định cư Nhà nước thu hồi đất”, Tạp chí Luật học, (số 10), tr 60 - 67 95) Nguyễn Quang Tuyến (2012), “Những điều kiện đảm bảo cho việc thực sách, pháp luật bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Thực trạng kiến nghị”, Kỷ yếu hội thảo Thi hành pháp luật đất đai Việt Nam - Thực trạng giải pháp hoàn thiện Viện Nghiên cứu lập pháp Viện ROSA Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức, Nhà Xuất Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, tr 206 - 252 96) Nguyễn Quang Tuyến (2012), “Pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Hàn Quốc”, Tạp chí Luật học (số 2), tr 68 – 72 97) Nguyễn Quang Tuyến (2012), “Công khai, minh bạch để bảo vệ quyền lợi người bị thu hồi đất”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp (số 2), tr 26 - 33 98) Nguyễn Quang Tuyến (2014), “Vài suy nghĩ xung quanh nội dung quy định Luật Đất đai năm 2013 giá đất”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 8), tr 46 – 52 99) Phạm Văn Võ (2015), “Vấn đề hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất Luật Đất đai năm 2013”, Tạp chí Luật học (số 1), tr 56 - 65 C Website 100) Nguyễn Văn Bổn, Làng: Không gian văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số, http://baoquangnam.vn/van-hoa-van-nghe/200612/lang-khong-gian-vanhoa-cua-dong-bao-dan-toc-thieu-so-85186, truy cập ngày 16/11/2017 101) Mạnh Cường, Kỳ 1: “Khoảng tối” khu tái định cư “4 không”, http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/phap-luat/ky-1-khoang-toi-o-khutai-dinh-cu-4-khong.html, truy cập ngày 16/11/2017 102) Đình Dân, Giá đất Sài Gòn: Niêm yết 15 triệu/m2, thực tế 160 triệu/m2, https://news.zing.vn/gia-dat-sai-gon-niem-yet-15-trieum2-thuc-te-160trieum2-post768430.html, truy cập ngày 01/3/2018 103) Nguyễn Thị Dung, Chính sách đền bù thu hồi đất số nước khu vực Việt Nam, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/NghiencuuTraodoi/2009, truy cập ngày 15/5/2017 104) Nguyễn Duy, Yêu cầu Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An nhanh chóng làm rõ việc thu hồi đất dân!, https://dantri.com.vn/ban-doc/yeu-cau-chu-tich-hdnd-tinhnghe-an-nhanh-chong-lam-ro-viec-thu-hoi-dat-cua-dan, truy cập 08/5/2018 105) Ánh Dương, Vướng mắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Cần tiếp tục tháo gỡ, http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Bat-dong-san/911898/cap-giaychung-nhan-quyen-su-dung-dat-tren-ca-nuoc-dat-gan-97, truy cập ngày 15/12/2018 106) Văn Hào, 70% số vụ khiếu kiện đất đai liên quan đến bồi thường, tái định cư, http://congan.com.vn/tin-chinh/70-so-vu-khieu-kien-ve-dat-dai-lien-quanden-boi-thuong-tai-dinh-cu_60559.html, truy cập ngày 13/3/2018 107) Xuân Hùng Thành Trung, Khiếu nại, tố cáo đất đai "vẫn cao" lợi dụng sách Nhà nước thu hồi đất, https://laodong.vn/thoi-su/khieu- nai-to-cao-ve-dat-dai-van-cao-do-loi-dung-chinh-sach-nha-nuoc-trong-thuhoi-dat-641398.ldo, truy cập ngày 13/3/2019 108) Doãn Hưng – Vi Hải, Cẩm Phả - Quảng Ninh: Áp giá đền bù thu hồi đất chưa "bát phở", https://tuoitrethudo.com.vn/cam-pha quang-ninh-ap-gia-denbu-thu-hoi-dat-chua-bang-mot-bat-pho-d2064819.html, truy cập ngày 02/6/2019 109) Hoàng Lâm, “Thất lạc” đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm: Nhằm xóa dấu vết quy hoạch sai?, https://tintucvietnam.vn/ban-do-goc-quy-hoach-thu-thiem-nhamxoa-dau-vet-quy-hoach-sai-33773, truy cập ngày 05/10/2018 110) Mộc Miên, Nghệ An: Di dân tái định cư nhà máy thủy điện Hủa Na, người dân chưa thể an cư, http://www.phapluatplus.vn/nghe-an-di-dan-tai-dinhcu-nha-may-thuy-dien-hua-na-nguoi-dan-van-chua-the-an-cu-d38076.html, truy cập ngày 16/11/2017 111) Gia Miêu, Giá đất công bố không theo kịp giá thị trường: Người dân chịu thiệt thòi, https://laodong.vn/kinh-te/gia-dat-cong-bo-khong-theo-kip-gia-thitruong-nguoi-dan-chiu-thiet-thoi-690536.bld, truy cập ngày 15/02/2018 112) Thúy Nguyễn, Tắc trách bồi thường GPMB, cán lĩnh án, http://baodauthau.vn/phap-luat/tac-trach-boi-thuong-gpmb-can-bo-linh-an42826.html, truy cập ngày 05/6/2018 113) Nguyễn Quỳnh, TP.HCM: Tổng lực hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/tp-hcm-tong-luchoan-thanh-viec-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-1261416.html, truy cập ngày 15/12/2018 114) Bùi Ngọc Thanh, Bất cập giá đất Luật Đất đai năm 2013, http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=76&NewsId=400332, truy cập ngày 01/3/2018 115) Huy Thanh, Bồi thường sai tiền tỉ cho dân, 16 cán tỉnh Sơn La bị truy tố, https://nld.com.vn/phap-luat/boi-thuong-sai-tien-ti-cho-dan-16-can-bo-tinhson-la-bi-truy-to-20181031080322691.htm, truy cập 05/12/2018 116) Sỹ Thắng, Nhà Rơng, nơi giữ hồn văn hóa Tây Nguyên, https://baotintuc.vn/tintuc/nha-rong-noi-giu-hon-van-hoa-tay-nguyen-20130522234508834.htm, truy cập ngày 16/11/2017 117) Anh Thế, Quảng Ninh - Bài 2: Chính quyền thua bẽ bàng vụ thu hồi “trắng” gần 3000m2 đất dân nào?, https://dantri.com.vn/ban-doc/chinhquyen-thua-be-bang-trong-vu-thu-hoi-trang-gan-3000-m-2-dat-cua-dan-nhuthe-nao, cập 20/5/2019 118) Tổng cục Thống kê, Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam quý 4/2018, http://www.molisa.gov.vn/Images/FileAnPham/fileanpham2019441433956.pd f, truy cập 10/5/2019 119) Lê Minh Thùy, Nghệ An: Cấp gần 760 nghìn giấy CNQSDĐ đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, http://www.gdla.gov.vn/index.php/news/Dang-ky-datdai/Nghe-An-Cap-gan-760-nghin-giay-CNQSDD-dat-o-lan-dau-cho-hogia-dinh-ca-nhan-2414.html, truy cập ngày 12/01/2019 120) Trung Thị Thu Thủy, Tác động thị hóa đến khơng gian cư trú dân tộc Tây Nguyên, http://www.tuyengiao.vn/Home /vanhoavannghe/nghiencuutraodoivanhoa/69611/Tac-dong-cua-do-thi-oaden-khong-gian-cu-tru-cua-cac-dan-toc-tai-cho-Tay-Nguyen, truy cập ngày 16/11/2017 121) Vũ Văn Thước, Một số đóng góp tín ngưỡng, tơn giáo văn hóa, http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/6330/Mot_so_dong_gop_ cua_tin_nguong_ton_giao_doi_voi_van_hoa, truy cập ngày 16/11/2017 122) Duy Tuyên, cán kiểm kê đất, biến lúa thành hoa ly, rút ruột tỷ đồng tiền đền bù, https://dantri.com.vn/phap-luat/2-can-bo-kiem-ke-dat-bien-luathanh-hoa-ly-rut-ruot-1-ty-dong-tien-den-bu, truy cập ngày 16/3/2019 123) Hải Vũ, Trục lợi dự án hồ Cửa Nam, https://nld.com.vn/thoi-su/truc-loi-tai-duan-ho-cua-nam- 20180818212206619.htm, truy cập ngày 05/10/2018 124) Quang Vũ, Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Còn nhiều vướng mắc, http://baobariavungtau.com.vn/kinh-te/201806/cong-tac-cap-giaychung-nhan-quyen-su-dung-dat-con-nhieu-vuong-mac-799510/index.htm, truy cập ngày 15/12/2018 125) https://vi.wikipedia.org/wiki, truy cập ngày 20/3/2017 ... bồi thường Nhà nước thu hồi đất pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việt Nam 6 - Làm rõ khái niệm, đặc điểm bồi thường Nhà nước thu hồi đất; mục đích, ý nghĩa bồi thường Nhà nước thu hồi. .. cứu sở lý thuyết luận án - Chương Lý luận bồi thường Nhà nước thu hồi đất pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất Việt Nam - Chương Thực trạng pháp luật bồi thường đất Nhà nước thu hồi đất Việt... cách có hệ thống vấn đề lý luận bồi thường Nhà nước thu hồi đất pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất; phân tích thực trạng pháp luật bồi thường Nhà nước thu hồi đất để nhận diện tồn tại, vướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, Pháp luật về bồi thường khi nhà nước thu hồi đất

Từ khóa liên quan