Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng

131 93 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/11/2019, 00:08

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ Tp HCM TRẦN NGỌC TRƯỜNG MI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG Chuyên ngành: Mã số: Quản trị kinh doanh 60340102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN VĂN TÂN TRANG PHỤ BÌA TP Hồ Chí Minh - Năm 2013 ii LỜI CAM ĐOAN Để hồn thành tốt luận văn này, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS.Nguyễn Văn Tân, người định hướng giúp đỡ cho nhiều trình thực luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn đến Anh, Chị Ban lãnh đạo Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tạo điều kiện cho tơi hồn thành nghiên cứu Tôi xin cam đoan nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2013 Người thực Trần Ngọc Trường Mi iii MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU 1 LÝ DO NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu Giả thiết nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 1.1 Văn hóa doanh nghiệp 1.1.1 Định nghĩa Văn hóa 1.1.2 Định nghĩa Văn hóa doanh nghiệp 1.1.3 Ðặc điểm văn hóa doanh nghiệp 1.1.3.1 Văn hóa doanh nghiệp tồn khách quan 1.1.3.2 Văn hóa doanh nghiệp hình thành trong thời gian dài 1.1.3.3 Văn hóa doanh nghiệp mang tính bền vững 1.1.4 Các cấp độ biểu văn hóa doanh nghiệp 1.1.5 Vai trò lãnh đạo việc xây dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp 11 1.1.5.1 Lãnh đạo tạo dựng tảng văn hóa doanh nghiệp 12 1.1.5.2 Lãnh đạo hình thành, ni dưỡng mơi trường chuẩn mực văn hóa 13 1.1.5.3 Tuyển chọn người phù hợp với hệ giá trị văn hóa 13 1.1.5.4 Lãnh đạo gương động lực cho nhân viên 13 1.1.5.5 Lãnh đạo người thay đổi văn hóa doanh nghiệp 14 iv 1.2 Các mô hình văn hóa doanh nghiệp 14 1.2.1 Mơ hình Geert Hofstede 14 1.2.2 Mơ hình Trompenaar 15 1.2.3 Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Edgar H Schein 15 1.2.3.1 Các giá trị hữu hình (Artifacts) 16 1.2.3.2 Các giá trị tuyên bố (Espoused Values) 16 1.2.3.3 Các ngầm định tảng (Basic Underlying Assumptions) 16 1.2.4 Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Daniel Denison 19 1.2.4.1 Đặc điểm - Sự tham gia (Involvement) 21 1.2.4.2 Đặc điểm – Sự Kiên Định (Consistency) 21 1.2.4.3 Đặc điểm - Khả thích nghi ( Adaptability) 22 1.2.4.4 Đặc điểm - Sứ mệnh (Mission) 22 1.2.4.5 Tính linh động ổn định (Flexible & Stable) 23 1.2.4.6 Định hướng bên bên (Internal & External Focus) 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH THƯỢNG 25 2.1 Giới thiệu chung Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ phòng ban Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 27 2.1.3 Tình hình nguồn nhân lực Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 2011– 2013 30 2.1.4 Các sản phẩm, dịch vụ VPBank 31 2.1.5 Một số tiêu hoạt động kinh doanh qua năm 2009-2012 32 2.2 Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 33 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 33 2.2.1.1 Lựa chọn mơ hình nghiên cứu 33 2.2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1.3 Thiết kế thang đo 34 2.2.1.4 Các phương pháp phân tích số liệu 34 2.2.2 Thực trạng yếu tố văn hố hữu hình Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 36 v 2.2.2.1 Đặc điểm kiến trúc 36 2.2.2.2 Nghi lễ 37 2.2.2.3 Giai thoại 38 2.2.2.4 Đồng phục 38 2.2.2.5 Logo 38 2.2.2.6 Khẩu hiệu 39 2.2.3 Đánh giá nhận thức nhân viên văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 40 2.2.3.1 Đặc điểm mẫu điều tra 40 2.2.3.2 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua khung đặc điểm tham gia 41 2.2.3.3 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua khung đặc điểm Sứ Mệnh 42 2.2.3.4 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua đặc điểm Sự kiên định 44 2.2.3.5 Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua đặc điểm khả thích nghi 45 2.2.4 Đánh giá trạng thái văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thơng qua mơ hình Denison 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 50 3.1 Định hướng phát triển Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 50 3.2 Định hướng nguyên tắc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 50 3.3 Giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 52 3.3.1 Giải pháp phát triển nhân tố Sự tham gia văn hoá doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 52 3.3.2 Giải pháp phát triển nhân tố Sứ mệnh văn hoá doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 55 3.3.3 Giải pháp phát triển nhân tố Sự kiên định khả thích nghi văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 59 vi 3.3.4 Một số giải pháp khác 65 KẾT LUẬN 68 DANH MỤC TÀI LỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU ĐVT : Đơn vị tính GTKĐ : Giá trị kiểm định GTTB : Giá trị trung bình TMCP : Thương mại cổ phần viii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Số liệu nhân VPBank 2010 – 2012 30 Bảng 2.2: Một số tiêu hoạt động kinh doanh qua năm 2009-2012 33 Bảng 2.3: Kết đánh giá đặc điểm tham gia văn hóa doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 42 Bảng 2.4: Kết đánh giá đặc điểm sứ mệnh văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 43 Bảng 2.5: Kết đánh giá đặc điểm kiên định văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 45 Bảng 2.6: Kết đánh giá nhân tố khả thích nghi văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 48 Bảng 2.7: Kết đánh giá tổng quan trạng thái văn hóa doanh nghiệp 47 ix DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Sơ đồ 1.1: Mơ hình văn hóa doanh nghiệp Denison 20 Sơ đồ 1.2: Sự linh động ổn định 23 Sơ đồ 1.3: Định hướng bên bên 24 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức VPBank 28 Sơ đồ 2.2: Kết đánh giá tổng quan trạng thái văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng theo mơ hình Denison 48 MỞ ĐẦU LÝ DO NGHIÊN CỨU Môi trường kinh doanh xu hội nhập ngày trở nên phức tạp cạnh tranh cao, đòi hỏi tất doanh nghiệp phải không ngừng gia tăng nguồn lực mình: đầu tư cơng nghệ, cải tiến quy trình, nguồn nhân lực, v.v…, văn hóa xem nguồn lực quan trọng nhất, nhân tố tạo tảng để trì phát triển hoạt động doanh nghiệp cách bền vững Thực tế chứng minh văn hóa doanh nghiệp nguồn lực quan trọng, có khả tổng hợp liên kết phát huy tối đa sức mạnh nguồn lực khác, tạo khác biệt doanh nghiệp với thị trường cạnh tranh Sự khác biệt tạo lợi cạnh tranh với doanh nghiệp xây dựng văn hóa tích cực tác nhân gây cản trở phát triển hoạt động doanh nghiệp văn hóa gây tiêu cực Có thể nói văn hóa tài sản vơ giá doanh nghiệp Cùng với phát triển kinh tế thị trường việc hồn thiện văn hóa doanh nghiệp việc làm cần thiết khơng khó khăn Xây dựng hồn thiện sắc văn hóa doanh nghiệp trở thành yêu cầu cấp thiết để doanh nghiệp phát triển bền vững Tuy nhiên, văn hóa doanh nghiệp vấn đề mẻ chưa trọng nhiều doanh nghiệp Việt Nam Ngân hàng ngành kinh doanh dịch vụ, mà dịch vụ gắn kết với yếu tố người Nó ngành kinh doanh dịch vụ cao cấp, phức tạp, mà yêu cầu đặt cho yếu tố người lĩnh vực mức độ cao quan trọng Chính thế, việc hồn thiện văn hóa doanh nghiệp hệ thống ngân hàng tạo lợi cạnh, tảng vững để phát triển bền vững Nằm hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) với 20 năm hoạt động vị 12 ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam gặt hái nhiều thành công, phát triển quy mô hoạt động, mở rộng mạng lưới, tăng trưởng nhanh nguồn vốn, người Tuy nhiên để so sánh với ngân hàng thương mại lớn nước, ngân hàng 108 ANOVA Sum of Squares Between Groups Chien luoc_dinh huong ,071 Within Groups 73,253 315 ,233 Total 73,394 317 ,862 ,431 Within Groups 69,578 315 ,221 Total 70,440 317 1,008 ,504 Within Groups 102,051 315 ,324 Total 103,059 317 Between Groups Tam nhin Mean Square ,142 Between Groups Muc tieu df F Sig ,305 ,738 1,951 ,144 1,555 ,213 Kiểm Định One-Way ANOVA Theo số năm kinh nghiệm: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Chien luoc_dinh huong 1,761 314 ,155 Muc tieu 1,919 314 ,126 Tam nhin ,184 314 ,907 ANOVA Sum of Squares Between Groups Chien luoc_dinh huong ,879 Within Groups 70,757 314 ,225 Total 73,394 317 1,252 ,417 Within Groups 69,188 314 ,220 Total 70,440 317 1,726 ,575 Within Groups 101,333 314 ,323 Total 103,059 317 Between Groups Tam nhin Mean Square 2,638 Between Groups Muc tieu df F Sig 3,902 ,009 1,894 ,131 1,783 ,150 109 Kiểm định sâu ANOVA (Post Hoc Tests) Theo độ tuổi Multiple Comparisons 90% Confidence Interval Mean Dependent Variable Chien luoc_dinh Bonferroni huong Duoi tu 25 25 tuoi den 35 Difference Std (I-J) Error Sig Lower Upper Bound Bound ,04475 ,08549 1,000 -,1610 ,2505 ,24834* ,09025 ,038 ,0311 ,4656 -,01365 ,11887 1,000 -,2998 ,2725 -,04475 ,08549 1,000 -,2505 ,1610 ,20358* ,06095 ,006 ,0569 ,3503 -,05840 ,09849 1,000 -,2955 ,1787 -,24834* ,09025 ,038 -,4656 -,0311 -,20358* ,06095 ,006 -,3503 -,0569 -,26198* ,10265 ,067 -,5090 -,0149 ,01365 ,11887 1,000 -,2725 ,2998 ,05840 ,09849 1,000 -,1787 ,2955 ,26198* ,10265 ,067 ,0149 ,5090 -,01365 ,11887 ,998 -,2501 ,2228 -,05840 ,09849 ,829 -,2543 ,1375 tuoi 36 den 50 tuoi tren 50 tuoi tu 25 Duoi den 35 25 tuoi tuoi 36 den 50 tuoi tren 50 tuoi 36 den Duoi 50 tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi tren 50 tuoi tren 50 Duoi tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi 36 den 50 tuoi Dunnett t Duoi tren 50 (2-sided)b 25 tuoi tuoi tu 25 tren 50 den 35 tuoi tuoi 110 Muc tieu Bonferroni 36 den tren 50 50 tuoi tuoi Duoi tu 25 25 tuoi den 35 -,26198* ,10265 ,026 -,4662 -,0578 -,20581* ,08446 ,092 -,4091 -,0025 -,12857 ,08916 ,902 -,3432 ,0860 -,32222* ,11743 ,039 -,6049 -,0396 ,20581* ,08446 ,092 ,0025 ,4091 ,07724 ,06021 1,000 -,0677 ,2222 -,11642 ,09730 1,000 -,3506 ,1178 ,12857 ,08916 ,902 -,0860 ,3432 -,07724 ,06021 1,000 -,2222 ,0677 -,19365 ,10141 ,343 -,4377 ,0504 ,32222* ,11743 ,039 ,0396 ,6049 ,11642 ,09730 1,000 -,1178 ,3506 ,19365 ,10141 ,343 -,0504 ,4377 -,32222* ,11743 ,015 -,5559 -,0886 -,11642 ,09730 ,417 -,3100 ,0772 -,19365 ,10141 ,118 -,3954 ,0081 tuoi 36 den 50 tuoi tren 50 tuoi tu 25 Duoi den 35 25 tuoi tuoi 36 den 50 tuoi tren 50 tuoi 36 den Duoi 50 tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi tren 50 tuoi tren 50 Duoi tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi 36 den 50 tuoi Dunnett t Duoi tren 50 (2-sided)b 25 tuoi tuoi tu 25 tren 50 den 35 tuoi tuoi 36 den tren 50 50 tuoi tuoi * The mean difference is significant at the 0.1 level b Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it 111 Theo số năm kinh nghiệm Multiple Comparisons Dependent Variable: chienluoc_dinhhuong 90% Confidence Interval Mean Difference Std (I) SO NAM KINH NGHIEM (I-J) Error Bonferroni -,06687 ,07400 1,000 -,2450 ,1112 ,18890* ,06770 ,034 ,0260 ,3519 ,00748 ,08097 1,000 -,1874 ,2024 ,06687 ,07400 1,000 -,1112 ,2450 ,25578* ,08213 ,012 ,0581 ,4535 ,07436 ,09337 1,000 -,1504 ,2991 -,18890* ,06770 ,034 -,3519 -,0260 -,25578* ,08213 ,012 -,4535 -,0581 -,18142 ,08846 ,247 -,3943 ,0315 lam tu viec den duoi duoi nam nam tu Sig Lower Upper Bound Bound den nam tren nam tu lam den viec duoi duoi nam nam tu den nam tren nam tu lam den viec nam duoi nam tu den duoi nam tren nam 112 tren lam nam viec -,00748 ,08097 1,000 -,2024 ,1874 -,07436 ,09337 1,000 -,2991 ,1504 ,18142 ,08846 ,247 -,0315 ,3943 ,00748 ,08097 ,999 -,1568 ,1718 ,07436 ,09337 ,727 -,1151 ,2638 -,18142* ,08846 ,095 -,3609 -,0019 duoi nam tu den duoi nam tu den nam Dunnett t (2-sided) b lam tren viec nam duoi nam tu tren den nam duoi nam tu tren den nam nam * The mean difference is significant at the 0.1 level b Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it 113 Phụ lục 4: Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua khung đặc điểm Sự Kiên Định Kiểm định One - sample T – test One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Gia tri cot loi 318 3,4755 ,41406 ,02322 Su dong thuan 318 3,4767 ,51122 ,02867 Hop tac_hoi nhap 318 3,3164 ,40492 ,02271 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Upper Gia tri cot loi -22,590 317 ,000 -,52453 -,5702 -,4788 Su dong thuan -18,253 317 ,000 -,52327 -,5797 -,4669 Hop tac_hoi nhap -30,108 317 ,000 -,68365 -,7283 -,6390 Kiểm định ANOVA Theo độ tuổi Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Gia tri cot loi 5,917 314 ,001 Su dong thuan 11,460 314 ,000 2,948 314 ,033 Hop tac_hoi nhap 114 ANOVA Sum of Squares Between Groups Gia tri cot loi Mean Square F 2,588 ,863 Within Groups 51,761 314 ,165 Total 54,349 317 3,391 1,130 Within Groups 79,457 314 ,253 Total 82,848 317 ,382 ,127 51,593 314 ,164 51,975 317 Between Groups Su dong thuan df Between Groups Hop tac_hoi nhap Within Groups Total Sig 5,233 ,002 4,467 ,004 ,776 ,508 Theo trình độ: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Gia tri cot loi ,698 315 ,498 Su dong thuan ,496 315 ,610 Hop tac_hoi nhap ,146 315 ,864 ANOVA Sum of Squares Between Groups Gia tri cot loi Mean Square ,088 ,044 Within Groups 54,261 315 ,172 Total 54,349 317 ,161 ,080 Within Groups 82,687 315 ,262 Total 82,848 317 ,122 ,061 51,853 315 ,165 51,975 317 Between Groups Su dong thuan df Between Groups Hop tac_hoi nhap Within Groups Total Theo kinh nghiệm làm việc: Test of Homogeneity of Variances F Sig ,254 ,776 ,306 ,736 ,371 ,691 115 Levene Statistic df1 df2 Sig Gia tri cot loi 3,898 314 ,009 Su dong thuan 4,445 314 ,004 Hop tac_hoi nhap 1,464 314 ,224 ANOVA Sum of Squares Between Groups Gia tri co tloi Mean Square ,484 ,161 Within Groups 53,864 314 ,172 Total 54,349 317 6,278 2,093 Within Groups 76,570 314 ,244 Total 82,848 317 1,113 ,371 50,862 314 ,162 51,975 317 Between Groups Su dong thuan df Between Groups Hop tac_hoi nhap Within Groups Total F Sig ,941 ,421 8,581 ,000 2,290 ,078 Phân tích sâu ANOVA (Post Hoc Test) Theo độ tuổi: Multiple Comparisons 90% Confidence Interval Mean Dependent Variable giatricotloi Bonferroni Duoi tu 25 25 tuoi den 35 Difference Std (I-J) Error ,21919* ,07349 ,019 ,0423 ,3961 ,24157* ,07759 ,012 ,0548 ,4283 ,01345 ,10219 1,000 -,2325 ,2594 -,21919* ,07349 ,019 -,3961 -,0423 Sig Lower Upper Bound Bound tuoi 36 den 50 tuoi tren 50 tuoi tu 25 Duoi 116 den 35 tuoi 25 tuoi 36 den ,02238 ,05240 1,000 -,1037 ,1485 -,20573* ,08467 ,094 -,4095 -,0019 -,24157* ,07759 ,012 -,4283 -,0548 -,02238 ,05240 1,000 -,1485 ,1037 -,22812* ,08825 ,061 -,4405 -,0157 -,01345 ,10219 1,000 -,2594 ,2325 ,20573* ,08467 ,094 ,0019 ,4095 ,22812* ,08825 ,061 ,0157 ,4405 ,01345 ,10219 ,997 -,1899 ,2168 -,20573* ,08467 ,035 -,3742 -,0373 -,22812* ,08825 ,024 -,4037 -,0526 ,33070* ,09106 ,002 ,1115 ,5499 ,29345* ,09613 ,015 ,0621 ,5248 ,28596 ,12661 ,148 -,0188 ,5907 -,33070* ,09106 ,002 -,5499 -,1115 -,03725 ,06492 1,000 -,1935 ,1190 50 tuoi tren 50 tuoi 36 den Duoi 50 tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi tren 50 tuoi tren 50 Duoi tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi 36 den 50 tuoi Dunnett t Duoi tren 50 (2-sided)b 25 tuoi tuoi tu 25 tren 50 den 35 tuoi tuoi Su dong thuan Bonferroni 36 den tren 50 50 tuoi tuoi Duoi tu 25 25 tuoi den 35 tuoi 36 den 50 tuoi tren 50 tuoi tu 25 Duoi den 35 25 tuoi tuoi 36 den 50 tuoi 117 tren 50 -,04473 ,10490 1,000 -,2972 ,2078 -,29345* ,09613 ,015 -,5248 -,0621 ,03725 ,06492 1,000 -,1190 ,1935 -,00748 ,10934 1,000 -,2706 ,2557 -,28596 ,12661 ,148 -,5907 ,0188 ,04473 ,10490 1,000 -,2078 ,2972 ,00748 ,10934 1,000 -,2557 ,2706 ,28596* ,12661 ,054 ,0341 ,5379 -,04473 ,10490 ,922 -,2534 ,1640 -,00748 ,10934 1,000 -,2250 ,2100 tuoi 36 den Duoi 50 tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi tren 50 tuoi tren 50 Duoi tuoi 25 tuoi tu 25 den 35 tuoi 36 den 50 tuoi Dunnett t Duoi tren 50 (2-sided)b 25 tuoi tuoi tu 25 tren 50 den 35 tuoi tuoi 36 den tren 50 50 tuoi tuoi * The mean difference is significant at the 0.1 level b Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it 118 Theo số năm kinh nghiệm làm việc: Multiple Comparisons Dependent Variable: sudongthuan 90% Confidence Interval Mean Difference Std (I) SO NAM KINH NGHIEM (I-J) Error Bonferroni ,16373 ,07698 ,205 -,0216 ,3490 ,35246* ,07043 ,000 ,1830 ,5220 ,08267 ,08423 1,000 -,1201 ,2854 -,16373 ,07698 ,205 -,3490 ,0216 ,18873 ,08544 ,167 -,0169 ,3944 -,08106 ,09713 1,000 -,3148 ,1527 -,35246* ,07043 ,000 -,5220 -,1830 -,18873 ,08544 ,167 -,3944 ,0169 -,26979* ,09202 ,022 -,4913 -,0483 lam tu viec den duoi duoi nam nam tu Sig Lower Upper Bound Bound den nam tren nam tu lam den viec duoi duoi nam nam tu den nam tren nam tu lam den viec nam duoi nam tu den duoi nam tren nam 119 tren lam nam viec -,08267 ,08423 1,000 -,2854 ,1201 ,08106 ,09713 1,000 -,1527 ,3148 ,26979* ,09202 ,022 ,0483 ,4913 ,08267 ,08423 ,595 -,0882 ,2536 -,08106 ,09713 ,700 -,2781 ,1160 -,26979* ,09202 ,009 -,4565 -,0831 duoi nam tu den duoi nam tu den nam Dunnett t (2-sided) b lam tren viec nam duoi nam tu tren den nam duoi nam tu tren den nam nam * The mean difference is significant at the 0.1 level b Dunnett t-tests treat one group as a control, and compare all other groups against it 120 Phụ lục 5: Đánh giá văn hóa doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng thông qua khung đặc điểm Khả thích nghi Kiểm định One - sample T – test One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Doi moi_sang tao 318 3,5239 ,48847 ,02739 Dinh huong_khach hang 318 3,6453 ,47095 ,02641 To chuc_hoc tap 318 3,6270 ,49797 ,02792 One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Doi moi_sang tao -17,381 317 ,000 -,47610 -,5300 -,4222 Dinh huong_khach hang -13,431 317 ,000 -,35472 -,4067 -,3028 tochuc_hoctap -13,356 317 ,000 -,37296 -,4279 -,3180 Kiểm định One-way ANOVA Theo độ tuổi: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Doi moi_sang tao 2,421 314 ,066 Dinh huong_khach hang 9,061 314 ,000 ,976 314 ,404 To chuc_hoc tap 121 ANOVA Sum of Squares Between Groups Doi moi_sang tao F 1,425 Within Groups 71,364 314 ,227 Total 75,638 317 5,552 1,851 Within Groups 64,756 314 ,206 Total 70,308 317 4,765 1,588 Within Groups 73,842 314 ,235 Total 78,607 317 Between Groups To chuc_hoc tap Mean Square 4,274 Between Groups Dinh huong_khach hang df 6,269 ,000 8,974 ,000 6,754 ,000 Theo trình độ học vấn: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Doi moi_sang tao Dinh huong_khach hang To chuc_hoc tap df1 df2 Sig Sig ,537 315 ,585 1,630 315 ,198 ,303 315 ,739 122 ANOVA Sum of Squares Between Groups Doi moi_sang tao F ,525 Within Groups 74,589 315 ,237 Total 75,638 317 ,030 ,015 Within Groups 70,278 315 ,223 Total 70,308 317 ,343 ,171 Within Groups 78,264 315 ,248 Total 78,607 317 Between Groups To chuc_hoc tap Mean Square 1,050 Between Groups Dinh huong_khach hang df Sig 2,216 ,111 ,067 ,935 ,690 ,502 Theo số năm kinh nghiệm: Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig Doi moi_sang tao 1,252 314 ,291 Dinh huong_khach hang 5,132 314 ,002 To chuc_hoc tap 2,190 314 ,089 ANOVA Sum of Squares Between Groups Doi moi_sang tao ,320 Within Groups 74,680 314 ,238 Total 75,638 317 2,304 ,768 Within Groups 68,003 314 ,217 Total 70,308 317 5,260 1,753 Within Groups 73,348 314 ,234 Total 78,607 317 Between Groups To chuc_hoc tap Mean Square ,959 Between Groups Dinh huong_khach hang df F Sig 1,343 ,260 3,547 ,015 7,505 ,000 ... tắc xây dựng phát triển văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 50 3.3 Giải pháp nhằm phát triển văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ... nghiên cứu Chương 2: Thực trạng văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Chương 3: Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng Kết luận Tài Liệu Tham... 45 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG 50 3.1 Định hướng phát triển Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 50 3.2 Định
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng , Giải pháp phát triển văn hóa doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượng