Nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh động của tập đoàn sabic trong hoạt động cung cấp nguyên liệu nhựa tại thị trường việt nam

122 95 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2019, 11:33

98   Năng lực mạo hiểm Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 919 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NLMH1 9.4000 4.844 798 917 NLMH2 9.4400 5.122 856 869 NLMH3 9.4200 4.888 858 865 Năng lực sáng tạo Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NLST1 11.9500 6.269 719 866 NLST2 12.0000 5.729 784 840 NLST3 12.0350 6.004 729 861 NLST4 12.0000 5.648 774 844 Năng lực tổ chức dịch vụ Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 954 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TCDV1 14.7700 8.892 908 935 TCDV2 14.7050 10.229 882 944 TCDV3 14.7700 8.892 908 935 TCDV4 14.7050 10.229 882 944 99   Danh tiếng doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 927 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted DTDN1 20.6100 22.189 742 920 DTDN2 20.4500 20.872 831 908 DTDN3 20.4150 21.390 836 908 DTDN4 20.4250 22.427 762 917 DTDN5 20.4600 22.682 772 916 DTDN6 20.4650 21.828 793 914 10 Năng lực cạnh tranh động doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 886 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted NLCTD1 10.1050 4.155 806 820 NLCTD2 10.0900 4.504 800 820 NLCTD3 10.0650 5.408 753 869 100   PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Phân tích EFA biến độc lập Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total 7.509 Rotation Sums of Squared Loadings % of % of Cumulative % of Cumulative Variance Cumulative % Total Variance % Total Variance % 20.294 20.294 7.509 20.294 20.294 4.730 12.783 12.783 4.702 12.708 33.002 4.702 12.708 33.002 4.515 12.202 24.985 4.170 11.271 44.273 4.170 11.271 44.273 4.368 11.805 36.789 3.198 8.643 52.916 3.198 8.643 52.916 3.594 9.713 46.502 2.878 7.778 60.694 2.878 7.778 60.694 3.265 8.825 55.328 2.743 7.413 68.107 2.743 7.413 68.107 3.074 8.308 63.635 1.975 5.338 73.445 1.975 5.338 73.445 2.682 7.249 70.884 1.584 4.280 77.725 1.584 4.280 77.725 1.958 5.293 76.177 1.060 2.866 80.591 1.060 2.866 80.591 1.633 4.414 80.591 10 861 2.327 82.918 11 608 1.644 84.562 12 536 1.449 86.011 13 492 1.329 87.340 14 458 1.239 88.579 15 431 1.166 89.745 16 403 1.088 90.833 17 336 907 91.740 18 326 881 92.621 101   19 290 784 93.405 20 278 753 94.158 21 260 702 94.860 22 248 671 95.531 23 227 615 96.146 24 213 575 96.721 25 192 518 97.239 26 185 499 97.738 27 183 495 98.233 28 144 390 98.623 29 140 377 99.000 30 119 321 99.321 31 114 308 99.629 32 095 257 99.886 33 042 114 100.000 34 2.066E-17 5.583E-17 100.000 35 1.574E-18 4.253E-18 100.000 36 -1.630E-17 -4.405E-17 100.000 37 -5.901E-17 -1.595E-16 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 102   Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Rotation Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7.509 20.294 20.294 4.730 12.783 12.783 4.702 12.708 33.002 4.515 12.202 24.985 4.170 11.271 44.273 4.368 11.805 36.789 3.198 8.643 52.916 3.594 9.713 46.502 2.878 7.778 60.694 3.265 8.825 55.328 2.743 7.413 68.107 3.074 8.308 63.635 1.975 5.338 73.445 2.682 7.249 70.884 1.584 4.280 77.725 1.958 5.293 76.177 1.060 2.866 80.591 1.633 4.414 80.591 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DUKH1 659 DUKH2 685 DUKH3 942 DUKH4 948 DUKH5 942 DUKH6 948 DTCT1 902 DTCT2 921 DTCT3 915 DTCT4 897 DTCT5 899 MTVM1 685 MTVM2 839 MTVM3 777 CLQH1 848 CLQH2 825 NLCD1 835 NLCD2 860 NLCD3 916 NLCD4 916 103   NLMH1 882 NLMH2 896 NLMH3 888 NLST1 849 NLST2 853 NLST3 839 NLST4 859 TCDV1 907 TCDV2 914 TCDV3 907 TCDV4 914 DTDN1 794 DTDN2 895 DTDN3 891 DTDN4 826 DTDN5 829 DTDN6 847 Phân tích EFA biến phụ thuộc Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.459 81.960 81.960 312 10.390 92.349 230 7.651 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component NLCTD1 916 NLCTD2 912 NLCTD3 888 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 2.459 % of Variance 81.960 Cumulative % 81.960 104   PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI Model Summaryb Std Error of the Model R R Square 743a Adjusted R Square 553 Estimate 531 Durbin-Watson 72099 1.955 a Predictors: (Constant), DTDN, NLCD, DTCT, DUKH, NLST, MTVM, NLMH, TCDV, CLQH b Dependent Variable: NLCTD ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 119.430 19.905 Residual 101.305 193 525 Total 220.736 199 F Sig .000a 37.922 a Predictors: (Constant), DTDN, NLCD, DUKH, MTVM, TCDV, CLQH b Dependent Variable: NLCTD Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -1.129 680 DUKH 339 076 DTCT 055 MTVM Coefficients Beta t Sig -1.661 098 232 4.438 000 049 060 1.126 262 238 068 185 3.485 001 CLQH 304 060 274 5.060 000 NLCD 164 057 143 2.858 005 NLMH -.089 053 -.092 -1.668 097 NLST -.019 067 -.014 -.277 782 TCDV 300 055 292 5.413 000 DTDN 156 058 137 2.682 008 a Dependent Variable: NLCTD 105   PHỤ LỤC DANH SÁCH KHÁCH HÀNG THAM GIA TRẢ LỜI BẢNG KHẢO SÁT STT Miền Bắc Tên khách hàng Địa 3H VINACOM CO., LTD AN PHAT PLASTIC AND PACKING JSC AN PHU INTELEC JSC AN PHU VINH TRADING AND SERVICE CO., LTD ANH DUC TRADING AND PACKAGE JSC AVIATION HIGH - GRADE PLASTIC JSC CEDO (VIETNAM) LIMITED LIABILITY COMPANY CONG TY TNHH LAM LINH DUC HIEU JOINT STOCK COMPANY 10 GIANG THANH INDUSTRY CO., LTD 11 HANPAD INVESTMENT STOCK COMPANY 12 HAPEXCO 13 14 15 JOINT HUNG YEN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY HUY HOAN PLASTIC JSC INDOCHINA RESOURCES JOINT STOCK COMPANY 16 JIN SUNG VIET NAM CO., LTD 17 JOOWHA INTERSACK CORP 20 KOHSEI MULTIPACK VIETNAM CO., LTD LONG BIEN PACKAGE PRODUCTION AND TRADING JSC NGOC LONG COMPANY LIMITED 21 OPEC PLASTICS., JSC 18 19 22 23 24 25 PHU KHANG DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY PHUC HA WATER AND ELECTRICAL EQUIPMENT CO., LTD PHUONG ANH PLASTIC COMPANY LIMITED QUOC ANH PACKAGING PRODUCTION TS-12 Road, Tien Son Industrial Park, Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam Lot CN11+CN 12, An Dong Industrial Park, Nam Sach, Hai Duong Province, Vietnam Village No.8, Phung Xa, Thach That, Ha Noi, Vietnam No 12, 10B Lord, Trung Yen Urban, Trung Hoa Ward, Cau Giay Dist., Hanoi, Vietnam 10A, Street 10, Phucxa, Badinh, Hanoi, Vietnam Lane 200, Nguyen Son Street, Bo De Ward, Long Bien District, Hanoi City, Vietnam Lot E5-4, Dai Dong – Hoan Son Industry Zone, Dai Dong Commune,Tien Du District, Bac Ninh Province, Vietnam Minh Khai, Nhu Quynh, Van Lam, Hung Yen Province, Vietnam Ngoc Lam, My Hao, Hung Yen, Viet Nam Group 4, Area 2, Khuong Dinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi, Vietnam Lot G12-1, Que Vo Industrial Zone, Bacninh Province, Vietnam 94 Hoangcau Small Industrial Zone, Dongda Dist., Hanoi, Vietnam 115 Nguyen Thien Thuat Str., Hung Yen City, Hung Yen Province, Vietnam Nhu Quynh A Industrial Zone, Hung Yen, Vietnam 318 Ba Trieu Street, Le Dai Hanh Ward, Hai Ba Trung Dist., Hanoi, Vietnam Khai Quang IZ, Vinh Yen City, Vinh phuc Province, Vietnam Southwest Industrial Zone, Phu Ly City, Hanam Province, Vietnam Plot C, Binh Xuyen Industrial Zone, Vinh Phuc Province, Vietnam 15/162/34 Nguyen Van Cu Str., Long Bien Dist., Hanoi City, Vietnam Minh Duc, My Hao Dist., Hung yen province, Vietnam Lot 16, Road 206 - Zone A, Pho Noi A Industrial Zone, Dinh Du, Van Lam, Hung Yen, Vietnam 122A Ngoc Ha Str, Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam Chi Trung Hamlet, Tan Quang Village, Van Lam District, Hung Yen Province, Viet Nam 67/100 Sai Dong, Sai Dong Ward, Long Bien Dist., Hanoi, Vietnam Lot Vinh Tuy Industrial Park, Linh Nam Street, Hoang Mai District, Ha Noi, Viet Nam 106   31 SONG DA INDUSTRY TRADE JOINT STOCK COMPANY SONG LONG CO-OPERATIVE THANG LONG PACKAGING CO., LTD THIEN HA PACKING COMPANY LIMITED THUAN PHAT IMPORT - EXPORT INVESTMENT JSC TIEN DAT PLASTIC JSC 32 TPS VIETNAM CO., LTD 33 TRAMY CO., LTD 34 VINACHIMEX 35 VINACOMPOUND CO., LTD 36 XALOTHO CO., LTD 26 27 28 29 30 Yen Nghia, Ha Dong, Hanoi, Vietnam 15 Cao Thang, Hoan Kiem, Ha Noi, Viet Nam Lieu xa Commune, Yen My District, Hung Yen Province, Vietnam Bach Sam, My Hao District, Hung Yen Province, Vietnam Group No 7, Hoang Liet Ward, Hoang Mai District, Hanoi City, Vietnam Minh Khai, Nhu Quynh, Van Lam, Hung Yen, Vietnam Lot No 5, Vietnam – Korea IZ, Tu Da Commune, Phu Ninh District, Phu Tho Province, Vietnam Ngoc Da Village, Tan Quang Commune, Van Lam County, Hung Yen Province, Vietnam 04 Pham Ngu Lao Street, Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam No 34B, Lane 6/12/5 Doi Nhan Street, Vinh Phuc Ward, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam No 52, Lane 258 Tan Mai Street, Thinh Liet Hamlet, Hoang Mai District, Hanoi, Vietnam Miền Trung CEMACO DANANG BABICO JOINT STOCK COMPANY TAN THANH CHEMICAL STOCK COMPANY VIET PHAT PACKING PLASTICS COMPANY SEAPRODEX DANANG Miền Nam JOINT AND ADVANCE PACKAGING CO., LTD AN VIET FIBER COMPANY ANYTRIM CO., LTD BACH TUNG CO., LTD BAO QUAN CO., LTD BF GLOBAL CO., LTD CANTHO PLASTIC JOINT STOCK COMPANY JOINT STOCK CHEMTECH CO., LTD CHIN SHENG CO LTD 10 CHUNG VA (VIETNAM) PLASTIC PACKAGING CO., LTD 11 CJP INTERNATIONAL PTE LTD 12 13 CN1 CONG TY TNHH SXTM TIN HANH CONG TY CO PHAN KY NGHE DO Room 6B, 6th floor, Indochina Riverside Tower, 74 Bach Dang Street, Danang City, Vietnam K54/22 Le Huu Trac Street, An Hai Dong, Son Tra District, Da nang city, Vietnam 225 Nguyen Van Linh Street, Da nang city, Vietnam Phu Bai IZ, Huong Thuy Dist, Thua Thien Hue Province, Vietnam 263 Phan Chu Trinh Str., Danang City, Vietnam E9/58A An Phu Tay – Hung Long Street, Hung Long Commune, Binh Chanh District, Hochiminh City, Vietnam Lot 2-4, Road No.7, Tan Duc Industrial Park , Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam 4F, Junsung Bldg, 166-4, Samsung-Dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea (zip 135 -090) Lot 4A, Road No 1, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan Dist., Hochiminh City, Vietnam 160, 1A street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Hochiminh City, Vietnam 18 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh Dist, HCMC, Vietnam 288 Cach Mang Thang Street, Can Tho City, Vietnam D8-A4CN My Phuoc IP, Thoi Hoa, Ben Cat, Binh Duong Province, Vietnam A1/I, A1 B/I, The 2B Road, Vinh Loc Industrial Zone, Binh Tan Dist, Ho Chi Minh City, Vietnam Lot no.79, Road B Linh Trung Export Processing Zone No.II, Binh Chieu Ward, Thu Duc Dist., Hochiminh City, Vietnam 33 Ubi Avenue 3, #03-05, Vertex, Singapore 408868, Singapore Ap 5, Xa Duc Hoa Dong, Huyen Duc Hoa, Tinh Long An, Viet Nam 59-65 Huynh Man Dat STr, Dist 5, HCMC, Vietnam 107   THANH 14 15 16 17 CONG TY CO PHAN MAT TROI CONG TY TNHH BON NUOC THIEN THANH CONG TY TNHH CHI NHUA THANH LOI CONG TY TNHH DAU TU VINH KHANH 18 CONG TY TNHH HAO THANH 19 CONG TY TNHH HOAN DONG 20 21 22 23 24 25 26 27 CONG TY TNHH HONG THE PLASTIC CONG TY TNHH KIM THINH VUONG CONG TY TNHH MTV NHUA NHAT LONG CONG TY TNHH SAN XUAT BAO BI AMPAC VIETNAM CONG TY TNHH SAN XUAT THUONG MAI TAN HOP PHU CONG TY TNHH SX & TM XNK TAN DINH PHONG CONG TY TNHH SX TM DUONG MINH LOI CONG TY TNHH SX TM DV THANH KHANH 28 CONG TY TNHH SX TM HU KIET 29 CONG TY TNHH SX TM PHAT HUNG 30 31 32 33 34 35 36 CONG TY TNHH SX TM TAN CHI THANH CONG TY TNHH SXTM TAN NGOC LONG CONG TY TNHH TM DV THIEN PHU SI CONTINENT PACKAGING CORPORATION CTY TNHH SX & TM VU CAM NGUYEN DAE MYUNG CHEMICAL CO., LTD (VIETNAM) DAE MYUNG N&C CO., LTD (VIETNAM) 37 DAI DONG TIEN CORPORATION 38 DAI PHAT DAT SERVICES TRADING COMPANY 39 DAIMARU KOGYO CO., LTD 40 DAT HOA PLASTIC CO., LTD No 193, Nguyen Xi Str., Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam 280/128 Street DT2, Hamlet 2, Dong Thanh Commune, Hoc Mon District, Hochiminh City, Vietnam 54A An Duong Vuong Street, Ward 16, District 8, HCMC, Vietnam 128E Dang Cong Binh Street, Hamlet 5, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon Dist., Hochiminh City, Vietnam 157/3B D2 Street, Binh Thanh District, HoChiMinh City, Vietnam 87/32 To Hieu st, Hiep Tan ward, Tan Phu Dist, Hochiminh City, Vietnam 95 Hien Vuong, Phu Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam Lot HA1-02, Trans Asia Industrial Zone, North My Hanh Ward, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam Lot C28/1 & C29/1 2G Street, Vinh Loc IZ, Binh Chanh Dist, HoChiMinh City, Vietnam Lot 91, Linh Trung Export Processing Zone, Tay Ninh, Vietnam 58 Ho Hoc Lam Str., An Lac Ward, Binh Tan Dist., HCM City, Vietnam Hamlet 4, Huu Thanh Commune, Duc Hoa District, Long An Province, Vietnam 259/5A1 Khuong Viet Str., Phu Trung Ward, Tan Phu District, HoChiMinh City, Vietnam 31/15 Hoang Van Hop Str., An Lac A Ward, Binh Tan Dist, Hochiminh City, Vietnam Tinh Lo 830, Ap 8, Luong Hoa, Ben Luc, Long An, Viet Nam Street No 57C, Tan Tao Ward, Binh Tan Dist., HCMC, Vietnam DT 830, Hamlet 3, Luong Binh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam Hamlet 3, Luong Binh Commune, Ben Luc District, Long An Province, Vietnam 118/87B2 Bach Dang Str., Ward 24, Binh Thanh Dist., Hochiminh City, Vietnam 49/23 Luy Ban Bich Str., Tan Thoi Hoa, Ward, Tan Phu Dist., Hochiminh City, Vietnam B2/3A Quoc Lo 1, Tan Kien, Binh Chanh, TP HCM, Viet Nam Long Thanh Industrial Zone, Tam An Village, Long Thanh District, Dong Nai Province, Vietnam Long Thanh Industrial Zone, Long Thanh, Dong Nai, Vietnam 216 Tan Thanh, Ward 15, District 5, Hochiminh City, Vietnam 78/55 Ba Van Street, Ward 14, Tan Binh District, HoChiMinh City, Vietnam Yushutsu Seni Kaikan 3-4F, 3-4-9, Bingo-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0051, Japan Lot C-1- CN, NA4 Street, My Phuoc 2, Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam 108   41 DNTN NGUYEN HAI 42 DNTN SX KD NHUA CAM THANH 43 DNTN TM HAI THONG 46 DONG NAI GARMENT CORPORATION DONG NAI PLASTIC CONSTRUCTION JSC DUCAT CHEMICAL CO., LTD 47 DUY TAN PLASTICS CORP 44 45 48 49 50 51 52 EAST WEST INDUSTRIES LLC VIETNAM FO TAI VIETNAM ENTERPRISE CORP FOREVER INDUSTRIES CO., LTD FUKILO PRODUCING AND TRADING COMPANY FUVI MECHANICAL TECHNOLOGY CO., LTD 53 GLOBE EXCHANGE CO., LTD 54 GOLDEN TREE INDUSTRIAL CO., LTD 55 GREEN BEE PACKAGING CO., LTD 56 HAI SON CO., LTD 57 HAKIPACK 58 HANWA CO., LTD 59 HAPRO 60 HIEN DAI CO., LTD 61 HIEP THANH PLASTIC JSC 62 HOI HUNG CO., LTD 63 HUHTAMAKI (VIETNAM) LTD 64 HUONG TUYEN CO.,LTD 65 HUU PHONG COMPANY LIMITED 66 67 PLASTICS JIA SHING PLASTIC INDUSTRIES PTE LTD JING CHANGS INTERNATIONAL CO., LTD 808 National High Way 1A, Ward 2, Soc Trang City, Vietnam 871 Hong Bang St, Ward 9, District 6, HoChiMinh City, Vietnam 304B Minh Phung Str., Ward 2, District 11, Ho Chi Minh City, Viet Nam Road 2, Bien Hoa Industrial Zone 1, Bien Hoa City, Dong Nai Province, VietNam Road 9, Bien Hoa Industrial Zone, Dong Nai Province, Vietnam P.O.Box 3321 Road Town, Tortola, British Virgin Islands 298 Ho Hoc Lam St., Binh Tan Dist., HoChiMinh City, Vietnam No.27, Street no 2, VSIP 2, Thu Dau Mot Town, Hoa Phu Ward, Binh Duong, Vietnam No.73/1 Nguyen Thai Binh Street, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam 3A/1 Nguyen An Ninh Street, Nhi Dong 2, Di An Ward, Di An Commune, Binh Duong Province, Vietnam Lot 526 Ta Quang Buu Str., Ward 6, Dist 8, Hochiminh City, Vietnam NO Song Hanh Street, Tan Tao Industrial Park Binh Tan District, HCMC, Vietnam 13 Nguyen Ba Tuyen Street, Ward 12, Tan Binh Dist., HCMC, Vietnam Lot E8-E19, Viet Huong II Industrial Park, An Tay Village, Ben Cat district, Binh Duong province, Vietnam No 01, Lot O, Song Than Industrial Park, Di An District, Binh Duong Province, Vietnam 3409A Ba To Str., Ward 7, District 8, HoChiMinh City, Vietnam Kien Luong Townlet, Kien Luong District, Kien Giang Province, Vietnam No.13-10, 1-Chome Tsukiji Chuo-Ku, Tokyo, Japan 77-79 Pho Duc Chinh Str., District 1, Hochiminh City, Vietnam Lo 32, 2nd Road, Tan Tao Industrial Zone, Binh Tan Dist., HCMC, Vietnam 48-49-50 Bai Say Street, Ward 1, Dist 6, HCMC, Vietnam No 8, 15th Street, 4th Quarter, Linh Trung Ward, Thu Duc Dist., Hochiminh City, Vietnam No 22, Street 8, Vietnam Singapore Park, Thuan An, Binh Duong Province, Vietnam NO 1437 Tinh Lo 10, Tan Tao A, Binh Tan Dist., HCMC, Vietnam 457 National Road 13, Thu Duc Dist., Hochiminh city, Vietnam 61 Kaki Bukit Avenue 1, #03-26 Shun Li Industrial Park, Singapore 139957 No Lane 252, Sec Chen Kang Road, Tainan, Taiwan 68 K AND T LIMITED COMPANY 870B, Hamplet, Trung An commune, My Tho city, Tien Giang Province, Viet Nam 69 KONG WAI POLY BAG PRINTING COMPANY 21/F Flat Lung Wan House Lung Poon Court, Kowloon 109   70 71 72 KYOJIN VINA CO., LTD LIX DETERGENT JOINT STOCK COMPANY LOC CUONG TRADING & PRODUCING CO., LTD 73 LONG CHAU CO., LTD 74 LONG THANH PLASTIC CO., LTD LS CABLE & SYSTEM VIETNAM CO., LTD 75 76 77 78 79 80 MATAI (VIETNAM) CO., LTD MEKONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY MING PAK (VIETNAM) PLASTIC CO., LTD MINH ANH MANUFACTURING TRADING JSC MINH HUNG PLASTICS JOINT STOCK COMPANY 81 MITSUEI VIETNAM CO., LTD 82 MIVIPACK CO., LTD 83 MYLAN OPTOELECTRONICS 84 NAM MINH UNION COMPANY LTD 85 NAM SUN DEVELOPMENT LTD 86 87 NAM THAI SON EXPORT IMPORT JSC NAM VIET CORPORATION (NAVICO) 88 ORIENT CHEMICO LTD 89 PACKSIMEX 90 91 92 93 94 95 PENRO INDUSTRIES (VIETNAM) CO., LTD PETEC COFFEE JOINT STOCK COMPANY PETROLIMEX CHEMICALS CO., LTD PHU AN TRADING & MANUFACTURING CO., LTD PHUC THANH TRADING & MANUFACTURING CO., LTD PHUOC SINH TRADING AND SERVICE CO., LTD 96 PHUONG QUANG CORP 97 PLASTIC 04 CORPORATION Lot D1-CN, NA3 Street, My Phuoc Industrial Zone, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam Quarter 4, Linh Trung ward, Thu Duc Dist, HCMC, Vietnam 40/4 Huynh Dinh Hai Str., Ward 14, Binh Thanh Dist., Hochiminh City, Vietnam Lot 38, Road No.3, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan District, Hochiminh City, Vietnam Kim Bien Str,Ward 13, Dist.5, Hochiminh City, Vietnam Nhon Trach II Loc Khang Industrial Zone, Nhon Trach Dist., Dong Nai Province, Viet Nam Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Dong Ward, Dist 7, Hochiminh City, Vietnam Lot B, Trung An Industrial, My Tho City, Tien Giang Province, Vietnam Lot no.B51/I, No 2E Internal Road, Vinh Loc Industrial Park, Binh Chanh Sub-Disttrict, Hochiminh City, Vietnam 113/9 Ao Doi Street, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam 103/7 Ao Doi Street, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, HCMC, Vietnam Road 7, Trang Bang Industrial Park, Trang Bang District, Tay Ninh Province, Vietnam Lot 3-12, Industry Group, Street 1, Tan Binh Industrial Zone, Tan Phu Dist., HCMC, Vietnam Lot A, Longduc Industrial park, Tra Vinh city, Tra Vinh province, Vietnam 694 Huong Lo 2, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Hochiminh City, Vietnam Room 1805, 18/F Apec Plaza 49 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong 934 D3 D street, Cat Lai IZ, District 2, HoChiMinh City, Vietnam 19D Tran Hung Dao Street, My Quy Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam Lot III 3B, 12 Road, Tan Binh Industrial Park, Hochiminh City, Vietnam 35 Ben Chuong Duong St., Dist 1, Hochiminh City, Vietnam Truong Luu Hamlet, Truong Dong Village, Hoa Thanh District, Tay Ninh Province, Vietnam 194 Nam Ky Khoi Nghia Str., Dist 3, Hochiminh City, Vietnam 18th Floor, No 229 Tay Son Street, Dong Da District, Hanoi, Vietnam Hamlet 1B, An Phu Ward, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam Phuoc Thoi ward, O Mon Dist, Can Tho City, Vietnam Vinh Loc Industrial Zone, Binh Chanh District, Hochiminh City, Vietnam 392/20/12 Cao Thang, Ward 12, Dist 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam 364-366 Nguyen Van Luong Street, District 6, Hochiminh City, Vietnam 110   98 PLASTIC TECHNOLOGY STOCK COMPANY 99 POLYCOM CO., LTD 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 JOINT POLYMER ASIA TECHNOLOGY PRODUCING TRADING CO., LTD RANG DONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY RKW LOTUS LIMITED SAIGON DARYAR PLASTIC CO., LTD SAIGON MACHINERY IMPORT EXPORT COMPANY SAIGON PACKAGING JOINT STOCK COMPANY SAIGON PLASTIC PACKAGING JSC SAIGON TRADING & PACKAGING COMPANY SAIGON TRADING GROUP (SATRA GROUP) SCIENTEX TSUKASA (VIETNAM) CO., LTD SEAPRODEX SAIGON SHUN SHING PLASTICS (VIETNAM) CO., LTD SUCCESS REACH TRADING LTD SUN PLASTIC PACKAGING COMPANY LIMITED SUNWAY MARIO PLASTICS COMPANY 115 TALIMI CO., LTD 116 TAM TAN COMPANY LIMITED 117 TAMATRA CO., LTD 118 TAN DAI HUNG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 119 TAN DAI MINH CO., LTD 120 121 122 123 124 125 TAN DAI THANH TRADING & INDUSTRY CO., LTD TAN HIEP HUNG PLASTIC COMPANY TAN HIEP PHAT TRADING & SERVICE COMPANY TAN HUNG CO PRODUCTION AND TRADING COMPANY TAN PHONG PACKING COMPANY LIMITED TAN PHU PLASTIC JOINT STOCK COMPANY (TAPLAST) 1-5 Le Duan street, Ben Nghe ward, Dist 01, Ho Chi Minh city, Vietnam Lot CII.I - Long Thanh Industrial Park, Dong Nai Province, Vietnam 49 Bui Vien Street, Pham Ngu Lao Ward, Hochiminh City, Vietnam 190 Lac Long Quan St., Ward 3, Dist 11, Hochiminh City, Vietnam D4/14 Tinh Lo 10, Tan Tao Ward, Binh Tan Dist, Hochiminh City, Vietnam 27C, DT743 Street, Song Than Industrial Park, Di An Dist., Binh Duong Prov., Vietnam 181 Ham Nghi Street, Dist 1, Hochiminh City, Vietnam Block III, Street 13, Industrial Group III, Tan Binh Industrial Park, HoChiMinh City, Vietnam No 10 street, Tan Binh IP Tan Phu Dist, Hochiminh city, Vietnam Lot B56/II-B57/II No 2E Street, Vinh Loc IP, Binh Chanh Dist, HCM City, Vietnam 275B Pham Ngu Lao Street, district 1, Hochiminh City, Vietnam Vietnam Singapore Industrial Park, 33 Dai Lo Huu Nghi, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam 87 Ham Nghi Str., Dist 1, HCMC, Vietnam XE Road, My Phuoc Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province, Vietnam Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 6A Phan Dinh Phung Str, Phu Nhuan District, Hochiminh City, Vietnam E9/58A An Phu Tay – Hung Long Street, Hung Long Commune, Binh Chanh District, Hochiminh City, Vietnam 196 Hai Thuong Lan Ong Str., Ward 14, Dist.5, Hochiminh City, Vietnam Lot 2-5, E1, Tan Thoi Hiep Industrial Park, Nguyen Anh Thu Street, 12 District, Hochiminh City, Viet Nam NN4, Bach Ma Str., Bac Hai Zone, Ward 15, Dist 10, Ho Chi Minh City, Vietnam Floor 5, 414 Luy Ban Bich Street, Hoa Thanh Ward, Tan Phu District, HoChiMinh City, Vietnam 126A No 15 Road, Tan Kieng Ward, District 7, HoChiMinh City, Vietnam 62/1A, 26/3 Street, Go Vap District, Ho Chi Minh City, Vietnam 909 Ba Thang Hai Str., Ward 7, Dist 11, Hochiminh city, Vietnam 219 Binh Duong Avenue, Vinh Phu, Thuan An, Binh Duong, Vietnam 7-9-11-13 Road No 53A, Tan Tao Ward, Binh Tan District, HoChiMinh City, Vietnam 284/1 Hoa Binh Street, Hiep Tan Ward, Tan Phu Dist, HoChiMinh City, Vietnam 323 Luy Ban Bich Str., Tan Phu Dist., HoChiMinh City, Vietnam 111   126 127 TAN PHU SAI GON JOINT STOCK COMPANY TAN TIEN PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 128 TAN TIEN PLASTIC PACKAGING JOINT STOCK COMPANY 129 TAN TRUNG DUNG PACKAGING JSC 130 TAN TU LUC CO., LTD 131 TAN TUONG KHANG CO., LTD 132 133 134 135 PLASTIC TAN VINH PHAT PRODUCE CO., LTD THANH DAT PLASTIC PACKING PRODUCTION COMPANY THANH PHU PLASTIC PACKAGING COMPANY THE FIRST CHEMICAL PLASTIC CO LTD 136 THIEN LONG PRIVATE ENTERPRISE 137 THIEN PHU KHANG CO., LTD 138 THINH KHANG CO LTD 139 THUAN LOI PLASTIC CO., LTD 140 141 142 THUAN PHONG PLASTICS COMPANY LIMITED TIEN PHAT PLASTIC PACKAGING COMPANY TIEN PHONG PLASTICS JOINT STOCK COMPANY 143 TOAN THANG PLASTICS CO., LTD 144 TRIEU DU BON PLASTIC MANUFACTURER CO., LTD 145 UNIQUE CENTURY INC 146 URC VIETNAM CO., LTD 147 148 149 VAFACO PACKING JOINT STOCK COMPANY (VAFAPACK) VAN DON JOINT STOCK PLASTIC COMPANY VAN PHUOC THANH TRADING MANUFACTURING CO., LTD 150 VIETNAM PLASTIC CORPORATION 151 VINA PACKING FILMS CO., LTD 314 Luy Ban Bich Str., Hoa Thanh Ward, Tan Phu Dist., Hochiminh City, Vietnam 27 Dong Khoi St., Ben Nghe Ward, Dist.1, Hochiminh City, Vietnam Lot II4-5-10-11, Group 4, Branch CN II, Tan Binh Industrial Zone, Street no 13th, Tay Thanh Ward, Tan Phu Dist., Ho Chi Minh City, Vietnam 129 Le Dai Hanh Street, District 11, Hochiminh City, Vietnam Binh An Garment - Textile Industrial Park, Di An Dist., Binh Duong Province, Vietnam Lot F1&F2, Street D2&N5, Nam Tan Uyen Industrial Park, Khanh Binh Commune, Tan Uyen District, Binh Duong Province, S.R Vietnam 104 Tam Ha street, Tam Phu ward, Thu Duc district, Hochiminh city, Vietnam 94 Tan Hoa Dong St., Ward 14, Dist 6, Ho Chi Minh City, Vietnam 652 Ho Hoc Lam Str., 14th Quarter, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District., HCM City, Vietnam Hamlet 5, Duc Hoa Dong Village, Duc Hoa Town, Long An Province, Vietnam Block B, 32A-40 No 12 Str., Le Minh Xuan Industrial Park, Binh Chanh Dist., HCMC, Vietnam 312 Nguyen Thi Lang Street, Cay Da Hamlet, Tan Phu Trung Commune, Cu Chi District, Hochiminh City, Vietnam Lot 14-16, Road No 3, Tan Tao IZ, Binh Tan Dist, HoChiMinh City, Vietnam NO 35 Lot B2, Tan Dong Hiep Industrial Zone B, Di An, Binh Duong, Viet Nam 272 Hoa Binh St, Hiep Tan Ward, Tan Phu District, HoChiMinh City, Vietnam 1B Hamlet, An Phu Commune, Thuan An District, Binh Duong Province, Vietnam Dong An II Industrial Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Viet Nam Hamlet 1, My Yen Ward, Ben Luc Dist., Long An Province, Vietnam Block 15-17, Street No 1, Tan Tao Industrial Park, Binh Tan Dist., Hochiminh City, Vietnam 5F – 15, NO 133 SEC Taichung Kang Road, Taichung, Taiwan No 26 Road 6, VSIP, Thuan An Dist., Binh Duong Province, Vietnam 139 Uu Long Str., Ward 11, Dist 8, HoChiMinh City, Vietnam 320 Ben Van Don Str., District 04, Hochiminh City, Vietnam 60 Ho Hoc Lam street, An Lac ward, Binh Tan Dist., Hochiminh city, Vietnam 300B Nguyen Tat Thanh Str., Ward 13, Dist 4, HoChiMinh City, Vietnam 100A Tran Dai Nghia str., Tan Tao A Ward, Binh Tan Dist., HoChiMinh City, Vietnam 112   152 VINATEX TRADING COMPANY 153 VINH HOA PLASTIC CORPORATION 157 VINH KHANH CABLE PLASTIC COMPANY VINH KHANH PRIVATE ENTERPRISE VINH NAM PHAT PACKAGING FILMS JSC VINH NONG TRADING CO LTD 158 WORLD VINA CO LTD 159 YOUL CHON VINA PLASTIC JSC 154 155 156 96 Ly Tu Trong Street, District 1, HoChiMinh City, Vietnam LOT H20-H20A, Street No And No 6, Le Minh Xuan Industrial Zone, Binh Chanh District, Hochiminh City, Vietnam Binh An Village, Di An District, Binh Duong Province, Vietnam 128E Dang Cong Binh Str., Hamlet 5, Xuan Thoi Son Commune, Hoc Mon Dist., Hochiminh City, Vietnam Lot III- 3D, Street No 11, Tan Binh IZ, Tan Phu Dist, HCM City, Vietnam 83 Pham Dinh Ho St., Dist 6, HoChiMinh City, Vietnam Long Phu Hamlet, Phuoc Thai Village, Long Thanh Dist, Dong Nai Province, Vietnam Lot K-3-CN, My Phuoc II Industrial Zone, Ben Cat Dist., Binh Duong Province, Vietnam ... đề tài: Nghiên cứu yếu tố tác động đến lực cạnh tranh động Tập Đoàn SABIC hoạt động cung cấp nguyên liệu nhựa thị trường Việt Nam nhằm nghiên cứu nguồn lực vơ hình tạo lực cạnh tranh động giá... hiệu hoạt động kinh doanh mở rộng thị phần Việt Nam ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu: yếu tố tác động đến lực cạnh tranh động doanh nghiệp Phạm vi nghiên cứu: Tập Đoàn SABIC Việt. .. khơng đến với đối thủ cạnh tranh  Khả cạnh tranh hay lực cạnh tranh Trong trình nghiên cứu cạnh tranh, người ta sử dụng khái niệm lực cạnh tranh Năng lực cạnh tranh xem xét góc độ khác lực cạnh tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh động của tập đoàn sabic trong hoạt động cung cấp nguyên liệu nhựa tại thị trường việt nam , Nghiên cứu các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh động của tập đoàn sabic trong hoạt động cung cấp nguyên liệu nhựa tại thị trường việt nam

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm