Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua lẻ trực tuyến (b2c) tại hà nội

135 54 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2019, 11:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM o0o NGUYỄN THÀNH LĂNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG MUA HÀNG LẺ TRỰC TUYẾN (B2C) TẠI HÀ NỘI Chuyên ngành: Thương mại Mã số: 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BÙI THANH TRÁNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2012 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Quý Thầy Cô Khoa Thương Mại - Du Lịch - Marketing nói riêng Q Thầy Cơ Trường Đại Học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh nói chung trang bị cho nhiều kiến thức quý báu thời gian học tập trường Tôi xin chân thành cám ơn thầy TS.Bùi Thanh Tráng, người hướng dẫn khoa học luận văn, tận tình hướng dẫn thực luận văn Sau cùng, xin cám ơn người bạn, người đồng nghiệp, người thân tận tình giúp đỡ, hỗ trợ tơi suốt trình học tập nghiên cứu T.P Hồ Chí Minh, năm 2012 Tác giả: Nguyễn Thành Lăng LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Luận văn cơng trình nghiên cứu thực cá nhân, thực hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Bùi Thanh Tráng Các số liệu, kết luận nghiên cứu trình bày luận văn trung thực chưa công bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu T.P Hồ Chí Minh, năm 2012 Tác giả: Nguyễn Thành Lăng DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp thang đo mơ hình tham khảo .29 Bảng 4.1: Cronbach’s Anpha nhân tố 48 Bảng 4.2: Hệ số KMO Bartlett's Test 50 Bảng 4.3: Kết phân tích EFA .51 Bảng 4.4: Kết phân tích EFA hài lòng khách hàng .52 Bảng 4.5: Thang đo hài lòng khách hàng mua hàng trực tuyến 53 Bảng 4.6: Ma trận tƣơng quan nhân tố .54 Bảng 4.7: Kết phân tích hồi quy 57 Bảng 4.8: Đánh giá giả thuyết 59 Bảng 4.9: Tóm tắt thành phần mơ hình thức 60 Bảng 4.10: Kết kiểm định T-Test với biến giới tính 63 Bảng 4.11: Kết kiểm định Levene 63 Bảng 4.12: Kết kiểm định Anova .63 Bảng 4.13: Kết kiểm định Kruskal-Wallis 64 Bảng 4.14 Kết kiểm định biến theo nghề nghiệp 65 Bảng 4.15: Kết kiểm định Kruskal-Wallis I theo nghề nghiệp 66 Bảng 4.16 Kết kiểm định biến theo mức thu nhập 66 Bảng 4.17: Kết kiểm định Kruskal-Wallis I theo thu nhập 67 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Kinh doanh trực tuyến giai đoạn 2007-2010 20 Hình 1.2: Thái độ mua sắm trực tuyến 21 Hình 2.1: Mơ hình Schaupp Bélanger 24 Hình 2.2: Mơ hình E-Satisfaction Szymanski Hise .25 Hình 2.3: Mơ hình Lee .27 Hình 2.4: Mơ hình E-SAT Của Millis .28 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề nghị .34 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 36 Hình 4.1: Tỉ lệ theo giới tính .44 Hình 4.2: Tỉ lệ theo độ tuổi .45 Hình 4.3: Nguồn thơng tin 46 Hình 4.4: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 53 Hình 4.5: Đồ thị phân tán phần dƣ chuẩn hóa giá trị dƣ chuẩn hóa .55 Hình 4.6: Biểu đồ phần dƣ 56 Hình 4.7: Mơ hình nghiên cứu thức 60 DANH MỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: ĐỀ CƢƠNG THĂM DÒ Ý KIẾN PHỤ LỤC 2: DÀN BÀI BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 3: BẢNG MÃ HÓA BIẾN PHỤ LỤC 4: MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU THEO THÔNG TIN CÁ NHÂN PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH ALPHA .12 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA 16 PHỤ LỤC 7: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CỦA BIẾN SỰ HÀI LỊNG CỦA KHÁCH HÀNG 18 PHỤ LỤC 8: MA TRẬN HỆ SỐ TƢƠNG QUAN CỦA CÁC BIẾN .19 PHỤ LỤC 9: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY 20 PHỤ LỤC 10: KẾT QUẢ KIỂM TRA TƢƠNG QUAN CÁC BIẾN VỚI PHẦN DƢ CHUẨN HÓA (ABSphandu) .22 PHỤ LỤC 11: KIỂM ĐỊNH T-TEST VỀ MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN GIỚI TÍNH 23 PHỤ LỤC 12: KIỂM ĐỊNH ANOVA VỀ MỐI LIÊN HỆ VỚI BIẾN ĐỘ TUỔI 25 PHỤ LỤC 13: KIỂM ĐỊNH KRUSKAL WALLIS CỦA BIẾN I VỚI ĐỘ TUỔI 27 PHỤ LỤC 14: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ANOVA CỦA CÁC BIẾN VỚI TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 28 PHỤ LỤC 15: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ANOVA CÁC BIẾN VỚI NGHỀ NGHIỆP 30 PHỤ LỤC 16: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KRUSKAL-WALLIS BIẾN I VỚI BIẾN NGHỀ NGHIỆP 32 PHỤ LỤC 17: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ANOVA CỦA CÁC BIẾN VỚI THU NHẬP 33 PHỤ LỤC 18: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KRUSKAL-WALLIS BIẾN I VỚI THU NHẬP 36 PHỤ LỤC 19: KIỂM ĐỊNH T-TEST CÁC BIẾN VỚI TÌNH TRẠNG HƠN NHÂN 37 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cảm ơn Lời cam đoan Mục lục Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Danh mục phụ lục MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1 Sự cần thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn tính đề tài Kết cấu đề tài CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Khái quát mua bán trực tuyến 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lợi ích mua bán trực tuyến 10 1.1.3 Các hình thức mua bán trực tuyến 12 1.2 Tình hình mua bán trực tuyến Việt Nam 18 1.3 Sự hài lòng khách hàng mua hàng trực tuyến 22 1.3.1 Khái niệm: 22 1.3.2 Lợi ích làm hài lòng khách hàng 22 1.4 Tóm tắt chƣơng 22 CHƢƠNG 2: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 24 2.1 Một số mơ hình nghiên cứu hài lòng khách hàng 24 2.1.1 Mơ hình nghiên cứu Schaupp BéLanger 24 2.1.2 Mơ hình nghiên cứu Szymanski Hise 25 2.1.3 Mơ hình nghiên cứu Lee 26 2.1.4 Mơ hình nghiên cứu E-SAT .27 2.2 Tóm tắt nhân tố ảnh hƣởng tới hài lòng khách hàng mua hàng trực tuyến 29 2.2.1 Sự thuận tiện 30 2.2.2 Hàng hóa 30 2.2.3 Cấu trúc web 31 2.2.4 An toàn .32 2.2.5 Dịch vụ khách hàng 33 2.2.6 Nhận thức giá trị .33 2.3 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 34 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu 34 2.3.2 Các giả thuyết nghiên cứu 34 2.4 Tóm tắt chƣơng 35 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Giới thiệu 36 3.2 Thiết kế quy trình nghiên cứu 36 3.2.1 Nghiên cứu định tính 37 3.2.2 Nghiên cứu định lƣợng 39 3.3 Tóm tắt chƣơng 43 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 44 4.1 Thông tin mẫu 44 4.2 Kiểm định thang đo nhân tố .46 4.2.1 Kiểm định Cronbach Alpha .46 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 49 4.2.3 Phân tích tƣơng quan hồi quy tuyến tính bội 54 4.3 Phân tích khác biệt nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng hài lòng khách hàng mua hàng lẻ trực tuyến với biến định tính 61 4.3.1 Giới tính 62 4.3.2 Độ tuổi 63 4.3.3 Trình độ học vấn 64 4.3.4 Nghề nghiệp .65 4.3.5 Thu nhập 66 4.3.6 Tình trạng nhân 67 4.4 Tóm tắt chƣơng 68 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP .69 5.1 Kết luận 69 5.2 Giải pháp 70 5.2.1 Giải pháp dịch vụ khách hàng .70 5.2.2 Giải pháp hàng hóa 72 5.2.3 Giải pháp thuận tiện 73 5.2.4 Giải phấp nhận thức giá trị 73 5.3 Hạn chế kiến hƣớng nghiên cứu 75 Tài liệu tham khảo Phụ lục Danh sách ngƣời tham gia vấn MỞ ĐẦU: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Sự cần thiết đề tài Từ cách mạng khoa học công nghệ lần hai diễn nhƣ vũ bão giới, tác động đến nhiều quốc gia giới, có Việt Nam, nhiều phƣơng thức mua bán đời, đặc biệt thƣơng mại điện tử mà mua bán trực tuyến hình thức bắt đƣợc đƣợc áp dụng mua bán Sự nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian khiến hình thức mua bán trực tuyến trở nên phát triển nhanh chóng dự đốn phƣơng thức mua sắm phổ biến tƣơng lai gần Ngày nay, dịch vụ mua hàng trực tuyến trở nên phổ biến đƣợc nhiều ngƣời lựa chọn, đặc biệt với ngƣời bận rộn Thay phải thời gian đến địa điểm mua sắm khệ nệ ôm hàng trở nhà, với vài thao tác đơn giản máy vi tính có kết nối internet, ngƣời tiêu dùng mua hàng cần, chí mua hàng nƣớc ngồi với dịch vụ giao nhận nhanh chóng, xác Đối với ngƣời bán, lợi việc mở gian hàng trực tuyến lớn so với mua bán truyền thống tiết kiệm đƣợc chi phí mặt bằng, phí quảng cáo, tiếp thị, bán hàng mà không hạn chế thời gian với đối tƣợng khách hàng rộng lớn Khách hàng nƣớc dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu sản phẩm công ty lúc nơi mà không cần phải giao tiếp với nhân viên công ty tất thơng tin liên quan trực tiếp tới sản phẩm đƣợc cập nhật thƣờng xuyên qua mạng Theo nghiên cứu IPSOS PayPal tiếp nhận, Internet không làm tăng lƣợng khách hàng tiềm mà điều khiển khả sinh lợi Cuộc khảo sát cho thấy, hoạt động Internet “chi phí” thêm, mà cách thúc đẩy yếu tố quan trọng doanh nghiệp: - 64% doanh nghiệp nhỏ bán hàng qua mạng tăng lợi nhuận doanh thu - 48% thấy Internet giúp họ mở rộng phạm vi hoạt động xét mặt địa lý 33 PHỤ LỤC 17: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ANOVA CỦA CÁC BIẾN VỚI THU NHẬP Oneway Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N I < trieu Mean Std Std Lower Upper Deviation Error Bound Bound Maximu Minimum m 129 3.6415 63032 05550 3.5317 3.7513 1.75 5.00 50 3.5200 74717 10567 3.3077 3.7323 1.25 4.75 47 3.2500 93105 13581 2.9766 3.5234 1.75 5.00 29 3.7931 61626 11444 3.5587 4.0275 2.00 5.00 35 3.9857 74247 12550 3.7307 4.2408 1.50 5.00 Total 290 3.6138 74405 04369 3.5278 3.6998 1.25 5.00 < trieu 129 3.0194 63555 05596 2.9087 3.1301 1.00 4.50 50 3.0350 67387 09530 2.8435 3.2265 1.00 4.25 47 2.9468 67352 09824 2.7491 3.1446 1.25 4.50 29 3.2328 68116 12649 2.9737 3.4919 2.25 5.00 35 3.0429 85639 14476 2.7487 3.3370 1.00 5.00 Total 290 3.0345 68164 04003 2.9557 3.1133 1.00 5.00 < trieu 129 2.8868 73987 06514 2.7579 3.0157 1.00 4.80 50 2.8280 72732 10286 2.6213 3.0347 1.20 4.20 47 3.1702 82776 12074 2.9272 3.4133 1.80 5.00 29 2.8069 78464 14570 2.5084 3.1054 1.20 5.00 35 2.8286 87601 14807 2.5277 3.1295 1.20 5.00 Total 290 2.9076 77808 04569 2.8177 2.9975 1.00 5.00 < trieu 129 3.5220 76586 06743 3.3885 3.6554 1.67 5.00 3-5 trieu 5-7 trieu 7-9 trieu > trieu II 3-5 trieu 5-7 trieu 7-9 trieu > trieu V 3-5 trieu 5-7 trieu 7-9 trieu > trieu VI 34 3-5 50 3.3333 93557 13231 3.0674 3.5992 1.00 5.00 47 3.3759 67608 09862 3.1774 3.5744 2.00 5.00 29 3.5057 71058 13195 3.2355 3.7760 2.33 5.00 35 3.6190 88614 14979 3.3146 3.9234 2.00 5.00 Total 290 3.4759 79429 04664 3.3841 3.5677 1.00 5.00 < trieu 129 3.1357 43189 03803 3.0604 3.2109 2.00 4.25 50 3.2200 54548 07714 3.0650 3.3750 1.75 4.50 47 3.0957 49605 07236 2.9501 3.2414 2.00 4.00 29 3.2672 66792 12403 3.0132 3.5213 1.75 5.00 35 3.3429 60660 10253 3.1345 3.5512 2.00 5.00 290 3.1819 51481 03023 3.1224 3.2414 1.75 5.00 trieu 5-7 trieu 7-9 trieu > trieu H 3-5 trieu 5-7 trieu 7-9 trieu > trieu Total 35 Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic df1 df2 Sig I 3.610 285 007 II 603 285 661 V 316 285 867 VI 1.769 285 135 H 1.768 285 135 ANOVA Sum of Squares I II V VI H Between Groups df Mean Square 12.533 3.133 Within Groups 147.462 285 517 Total 159.995 289 1.533 383 Within Groups 132.747 285 466 Total 134.280 289 4.127 1.032 Within Groups 170.837 285 599 Total 174.963 289 2.503 626 Within Groups 179.828 285 631 Total 182.331 289 1.815 454 Within Groups 74.777 285 262 Total 76.592 289 Between Groups Between Groups Between Groups Between Groups F Sig 6.056 000 823 511 1.721 145 992 412 1.730 143 36 PHỤ LỤC 18: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH KRUSKAL-WALLIS BIẾN I VỚI THU NHẬP Kruskal-Wallis Test Ranks q35 I N Mean Rank < trieu 129 143.44 - trieu 50 138.35 - trieu 47 110.53 - trieu 29 169.95 > trieu 35 190.01 Total 290 a,b Test Statistics I Chi-Square 21.259 df Asymp Sig a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: q35 000 37 PHỤ LỤC 19: KIỂM ĐỊNH T-TEST CÁC BIẾN VỚI TÌNH TRẠNG HƠN NHÂN T-Test Group Statistics q36 I N Doc than Co gia dinh II Doc than Co gia dinh V Doc than Co gia dinh VI Doc than Co gia dinh H Doc than Co gia dinh Mean Std Deviation Std Error Mean 228 3.6250 70730 04684 62 3.5726 87120 11064 228 3.0450 67923 04498 62 2.9960 69467 08822 228 2.8842 76344 05056 62 2.9935 83054 10548 228 3.4664 79483 05264 62 3.5108 79781 10132 228 3.1842 51738 03426 62 3.1734 50932 06468 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Sig (2F I Equal variances 4.838 Sig .029 t 491 df tailed) Std 95% Confidence Error Interval of the Differenc Differenc e e Difference Lower Upper 288 624 05242 10671 -.15761 26245 436 84.10 664 05242 12015 -.18651 29135 288 617 04899 09776 -.14342 24140 495 95.11 622 04899 09903 -.14761 24558 327 -.10934 11145 -.32870 11003 assumed Equal variances not assumed II Equal variances 625 430 501 assumed Equal variances not assumed V Equal variances assumed 908 342 -.981 288 38 Equal variances -.935 90.96 352 -.10934 11697 -.34169 12301 288 697 -.04438 11393 -.26863 17987 -.389 96.48 698 -.04438 11418 -.27101 18225 288 884 01082 07386 -.13455 15620 148 97.96 883 01082 07320 -.13444 15608 not assumed VI Equal variances 370 543 -.390 assumed Equal variances not assumed H Equal variances 000 982 147 assumed Equal variances not assumed DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA PHỎNG VẤN STT Họ Đỗ Huệ Lưu Thị Thành Phạm Thị Hũa Bùi Thúy Đỗ Lan Hoàng Thị Nguyễn Thế Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Lan 10 Nguyễn Thị Thục 11 Nguyễn Thị Tuyết 12 Nguyễn Tuyết 13 Phạm Ngọc 14 Trương Việt 15 Mai Nguyệt 16 Dương Thị Kiều 17 Trần Thị 18 Nguyễn Thị 19 Ngô Văn 20 Trương Thế 21 Nguyễn Văn 22 Chu Thị Phương 23 Nguyễn Thị Cẩm Chi 24 Nguyễn Thị Kim Nguyễn Thị Thanh Trần Thị Kim Hoàng Tân Đặng Quốc Đinh Văn Đỗ Quang Hà Mạnh Chi Địa B9 phòng 30 TT Kim Liên, Đống Đa 96 ngõ Vân Hồ Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng 0985 411 788, Số 3C47 Mai Động, Hoàng Mai 0912 349 968, Tập thể Đường Sắt, Tổ 70, Ngọc Khánh, Ba Đình P1 - B1 Tập thể Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình 0914 556 669, Số 25 phố Thanh Đàm, Hồng Mai Số 199, Lò Đúc, Hai Bà Trưng Phòng 1305 nhà A4, Hồng Văn Thụ, Hồng Mai Số 78 Phố Huế, Hai Bà Trưng 0988 459 968, 0914 665 269, 26b Vĩnh Phúc I, Cống vị,, Ba Đình 0902 454 748, Số 6, Phố Hòe Nhai, Ba Đình Số 14A - 46 Bách Khoa, Hai Bà Trưng 15 trần bình trọng, Hai Bà Trưng Số 53 ngách 72/1 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân 0975 508 949, 0978 823 909, P6 gác nhà A TT TLTL Thượng Đình, Thanh Xuân Số Ngõ 44 Giảng Võ, Ba Đình Chí Số 270 Phố Huế, Hai Bà Trưng Chung Cương Cường Cường Cường Cường Số 2N - A2 khu A, Đông Ngạc, Từ Liêm P8-A2-2D TT D.máy Khâm Thiên, Đống Đa Số 10 ngõ 221 Tôn Đức Thắng, Đống Đa 12B tổ 12A ngõ Cột Cờ, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng Số 20 ngõ 144 phố Quan Nhân,, Cầu Giấy 0947 094 566, 25 26 27 28 29 30 31 Tên An An An Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Anh Ánh Bắc Bắc Bằng Bính Bình Bỡnh Chi 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 Nguyễn Việt Trần Quốc Lê Thị Nguyễn Ngọc Đỗ Mạnh Nguyễn Thị Phạm Thị Mỹ Vũ Tiến Nguyễn Thị Thu Phạm Thị Phạm Thị Thu Kiều Tiến Nguyễn Quang Phạm Văn Tăng Văn Vũ Đức Vũ Thanh Vũ Văn Nguyễn Thị Nguyễn Thùy Chu Thị Ngô Thị Hương Phạm Thị Bằng Chu Thị Thu Đỗ Thị Thu Đoàn Thị Bộ Dương Thu Nguyễn Minh Nguyễn Thị Thu Phạm Thỏi Hồng Đình Lê Hồng Lê Như Trần Vũ Thu Vũ Sơn Cường Đạt Điều Định Đức Đức Đức Đức Dung Dung Dung Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dũng Dương Dương Duyên Giang Giang Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hà Hải Hải Hải Hải Hải 23-B4-TT Bộ NN Đồng Nhân, Hai Bà Trưng 162A Tô Đức Thắng, Đống Đa 18 ngõ 115 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy 0942 527 552, Số 6/48 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy số 15 đường Nguyễn Trãi,, Thanh Xuân 53 Tổ Láng Hạ, Đống Đa 349 Phố Huế, Hai Bà Trưng P409 - E4, Bách Khoa, Hai Bà Trưng Số 7A ngách 160 Hoàng Mai, Hoàng Mai Số nhà 10, Ngõ 436, Chương Dương, Hoàn Kiếm 4H1 Giếng Mứt, Trương Định, Hai Bà Trưng 0902 140 512, 64 nghách 55, ngõ Chùa Liên Phái, Hai Bà Trưng 0904 177 988, 45 Hàm Long, Hai Bà Trưng Số 6, Nguyễn Như Đổ, Đống Đa 36 - D1C Tân Mai, Hoàng Mai P120 nhà 5A, TT ĐH CĐ Quang Trung, Đống Đa Số 340 Đường La Thành, Đống Đa Số 20, ngõ 49, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình 30 Yên Lạc , Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Tổ 36, p.Thượng Đình,, Thanh Xuân Tổ 6, Cụm Phú Thượng, Tây Hồ Tổ 13 K/Lương Trần Phú, Hoàng Mai 0983 807 759, 0904 863 488, 180 Bà Triệu, Hai Bà Trưng Số 60, tổ 4, Láng Hạ, Đống Đa 0984 630 744, P3 - Nhà B2, Tương Mai, Hai Bà Trưng 33 ngõ Chùa, Liên Phái, Hai Bà Trưng TT K86 Yên Hòa, Cầu Giấy Số nhà 26, tổ 17, phố Ngũ Nhạc, Hoàng Mai 486 Minh Khai, Hai Bà Trưng 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Mai Thị Nguyễn Thị Nguyễn Thị Thu Nguyễn Thị Thu Phạm Thị Thuý Phạm Thúy Chu Minh Nguyễn Đức Nguyễn Hồng Nguyễn Hữu Nguyễn Thị Nguyễn Thị Bích Nguyễn Thị Bớch Nguyễn Thị Hồng Nguyễn Thị Hồng Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng Hằng Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh Hạnh 82 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Nguyễn Thị Bùi Mai Lê Thị Lê Thu Nguyễn Thị Nguyễn Thị Minh Nguyễn Văn Vũ Thị Thảo Nguyễn Thị Minh Đỗ Thị Hồng Trần Minh Trương Lê Thị Quỳnh Nguyễn Thị Minh Phạm Thị Thanh Ngô Thị Nguyễn Thị Vũ Thị Hảo Hậu Hậu Hiền Hiền Hiền Hiền Hiền Hiển Hiếu Hiếu Hiếu Hoa Hoa Hoa Hồ Hòa Hòa 33 Thái Thịnh, Đống Đa 320 C4, Tân Mai, Hoàng Mai Tổ P.Mai Dịch, Cầu Giấy P102B -E3 Vĩnh Hồ , Trung Liệt, Đống Đa 63 Bà Triệu, Hai Bà Trưng 52 ngách ngõ Giếng Mứt, Hai Bà Trưng 69 Tôn Đức Thắng, Đống Đa 0972 456 456, 0912 505171, 0987 037 775, P7 B1 197 Tây Sơn, Đống Đa 27 ngõ 217 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân 0912 342 171, Số Hàng Rươi, Hoàn Kiếm Số 179 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân Số 79/48 Nguyễn Khánh Toàn, Quan Hoa, Cầu Giấy Số 57, Ngõ 126 Hào Nam, Đống Đa P1A- A4, Thành Cơng, Ba Đình Tổ 25 phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai NGõ 139 Hoa Lâm, Long Biên P27-B5 Tổ 33 Phương Liên, Đống Đa Số 1, hẻm 26/95, Xã Đàn 2, Đống Đa Số 173B_Tổ 14 Trung Liệt, Đống Đa 0983 198 807, 219 Khương Trung, Thanh Xuân P28-C12 TT Kim Liên, Đống Đa Số ngõ 191 Giáp Bát,, Hoàng Mai Số 43 ngõ 6A Trung Phụng, Đống Đa Số 32 Tổ 44 Cụm Ngọc Hà, Ba Đình P66 - B6, Trung Tự, Đống Đa X3 khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Thanh Trì P309- N12 - K9 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng Số Hoàng Diệu, Hà Đông Số 6, ngõ 94 phố Ngọc Hà, Ba Đình 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 Lê Thị Thu Đỗ Thị Đỗ Minh Nguyễn Nguyễn Đỡnh Nguyễn Thị Thu Trần Quang Vương Toàn Vũ Xũn Nguyễn Linh Đỗ Văn Hồng Mạnh Nguyễn Đức Nguyễn Mạnh Hoàng Hữu Lê Thị Mai Lương Thu Nguyễn Lan Nguyễn Thị Trần Thị Hoài Hoan Hoàng Hoàng Hoàng Hồng Hồng Hồng Hũa Huệ Hùng Hùng Hùng Hùng Hưng Hương Hương Hương Hương Hương 121 Phan Thị Hường 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 Phạm Xuõn Dương Thị Lê Thị Thu Nguyễn Thanh Nguyễn Thị Thu Nguyễn Văn Từ Văn Tụ Hồng Nguyễn Quốc Phạm Đức Hoàng Thị Cao Thị Thanh Hoàng Thị Huương Huyền Huyền Huyền Huyền Huynh Khả Khanh Khánh Khiên Kim Lan Lan 19, ngách 109/38, Phố Quan Nhân, Thanh Xuân 0915 078 876, 21 Lê Ngọc Hân, Hai Bà Trưng P502 Nhà 12A, TTĐHTL, Trung Liệt, Đống Đa 0904 088 577, 165B Phùng Hưng, Hoàn Kiếm Số 6, Ngõ Quan Thổ3, Hàng bột, Đống Đa Số Yên Bái 3, Phố Huế, Hai Bà Trưng 0979 218 699 , 11 ngách 77 ngõ Thổ Quan, Đống Đa Đội Vạn Thắng, Ba Vì Số 55 B Ngõ Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm 48 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng 79 Tổ 9A Thanh lương, Hai Bà Trưng 27 Ngõ 53 Đường Thiên Đức, Gia Lâm Số 12 ngõ 339 phường Phố Huế, Hai Bà Trưng Số 92, Tổ Dân Phố 3, Quang Trung, Hà Đông 36 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng 0985 080 846, 75 Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng Số 33 An Dương, Tổ 49A, Cụm 8,Yên Phụ,, Tây Hồ 0978 789 869, 0917 681 875, số 6, Ngõ 26, Dốc Tam Đa, Thụy Khuê, Tây Hồ 0912 317 777, Ngõ 454 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng 0915 509 691, 22 ngõ Vân Hồ 3,, Hai Bà Trưng 0922 665 699, 84 Bạch Đằng, Hồn Kiếm Đơng Trạch, Ngũ Hiệp, Thanh Trì Số 102 - C3 tập thể Trung Tự, Đống Đa Hẻm 127/38/14 Hào Nam, Đống Đa Số 78A ngõ 553 Đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 Ngô Thị Xuân Phạm Thị Phương Đặng Thị Bùi Thị Phạm Thị Thùy Khương Thị Anh Lương Thùy Phan Diệu Phan Hoài Tống Mỹ Bùi Thị Phạm Thị Nguyễn Phạm Kim Lan Lan Lệ Liên Liên Linh Linh Linh Linh Linh Lĩnh Lờ Số 45 ngô quyền, Hồn Kiếm TT Đại học giao thơng P7 nhà B12, Đống Đa Số 11 Phan Bội Châu, Hoàn Kiếm Số 17, Hạ hồi, Hoàn Kiếm Tổ 12 Thượng Thanh, Long Biên Tổ 43B, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng Tổ Việt Hưng, Long Biên 12 Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Ba Đình Số 88 Lê Văn Hưu, Hai Bà Trưng A36 - P10B Thịnh Quang, Đống Đa Số 63 ngách 122/44 Vĩnh Tuy,, Hai Bà Trưng 0987 551 855, Loan Số 8, ngõ 189, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên 148 Phạm Thị Loan 149 Phạm Thị Loan 150 Nguyễn Thị Bích Lợi 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 Hoàng Nguyễn Thành Tăng Văn Trương Đình Quyền Vũ Nguyễn Thị Minh An Thị Thanh Chu Thanh Phan Thị Vương Đức Lê Thị Lê Thị Bùi Thị Lê Anh Trần Hoài Bùi Thị Hằng Đặng Thị Long Long Long Long Lương Lý Mai Mai Mai Mạnh Minh Minh Mừng Nam Nam Nga Nga TT 128C Đại La, Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng 22 ngõ 125 Thụy Khuê, Tây Hồ Số 8A, Ngõ Đào Duy Từ< Hàng Buồm, Hoàn Kiếm Số 63 A7 Tập thể Mai Hương, Hai Bà Trưng 0977 212 777, 0947 692 296, Số 16, ngõ 252, Tổ 11 Ngọc Thụy, Long Biên Số 111, T1, Khương Trung, Thanh Xuân 17 Dãy B2, 28B Điện Biên Phủ , Ba Đình 16 Ngách158/1, Trương Định, Hai Bà Trưng TT Viện Khoa học nơng nghiệp,, Thanh Trì An sơn, Đơng Sơn, Chương Mỹ Xóm 2, Văn Khê, Nghĩa Hưng, Quốc Oai Số nhà 14, tổ 10 Phúc La, Hà Đông Tổ 18 Thượng Thanh, Long Biên Tổ 22, Thịnh Liệt, Hoàng Mai Số 6B Tràng Thi, Hoàn Kiếm Số 82 Nguyễn Khuyến, Đống Đa 80 Giảng Võ, Cát Linh, Ba Đình 13 Yên Ninh, Đống Đa Nga P8K6 tập thể ĐHBK, Hai Bà Trưng Nga 0166 870 070, 170 171 172 Đỗ Thị Quỳnh Nguyễn Thị Thanh Nguyễn Thị Việt Nguyễn Thu Phan Thị Thu Nga Nga Nga 173 Trần Thị Thanh Nga Số 21 ngách 102/44 Pháo Đài Láng,, Đống Đa 0912 507 725, Số 17 ngõ 332 Lê Trọng Tấn,, Thanh Xuân Số TT xí nghiệp Cơ Khí, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng 120A1 Giảng Võ, Ba Đình Số 118 Đại La,, Hai Bà Trưng Ngách 160/6 bạch đằng, Hoàn Kiếm Số Ngõ Phố Trần Nhật Duật, Hà Đông P405 TT Nông nghiệp, Phương Mai, Đống Đa P10, N12 Bộ Tự lệnh Giảng Võ, Ba Đình 0985 507 686, 0913 357 073, 11 nghách 15 ngõ Mai Hương, Hai Bà Trưng 801 Đê La Thành, Ngọc Khánh, Ba Đình P7, K5 tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng Tập Thể Quận Đội 524 Khương Đình, Thanh Xuân 0912 064 133, Số 106 ngõ 178 ngõ Chợ Khâm Thiên, Đống Đa Số 340 La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa 14 ngách 185/31 Chùa Láng, Đống Đa Số 26 Đường Giải Phóng, Phương Mai, Đống Đa 0987 604 584, Số Ngõ 678/26/4 La Thành, Đống Đa Số 18 Hàng Mã, Hoàn Kiếm Ngõ 8, P323, E7, Phương Mai, Đống Đa 29 Ngách 823/19 Phố Hồng Hà, Hoàn Kiếm Số 22 ngõ 11 vân đồn, Bạch Đằng, Hai Bà Trưng Số 74, ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng Tổ 10, Giáp Lục, Tân Mai, Hoàng Mai 0983 450 680, TT Xưởng In Vật tư đường 19 Phúc Xá, Ba Đình 10/54 Đường An Dương, Tây Hồ 168 169 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 Vũ Thị Hồng Nga Cao Thị Ngân Đàm Trọng Nghĩa Nguyễn Minh Ngọc Phạm Thị Bích Ngọc Vũ Xuân Ngọc Đỗ Thị Ngõn Nguyễn Kim Ngõn Nguyễn Thị Nguyên Nguyễn Trọng Nguyên Nguyễn Hồng Nhung Trần Hồng Nhung Nguyễn Kim Oanh Nguyễn Thị Kim Oanh Phạm Thị Oanh Vũ Thị Oanh Lương Văn Phát Đặng Thị Phương Dương Thị Thanh Phương Lều Thị Phương Nguyễn Mai Phương Nguyễn Minh Phương Nguyễn Thu Phương Lê Thị Phượng Phạm Thị Kim Phượng Phạm Ngọc Quang Nguyễn Đăng Quyền Lương Văn Sơn 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 Nguyễn Hồng Vũ Bắc Đặng Cụng Đặng Thanh Nguyễn Thị Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Phùng Thị Lê Thị Hoàng Mạnh Cù Thị Bạch Đào Thị Nguyễn Văn Phạm Kim Trịnh Thị Vũ Thị Đỗ Tiến Nguyễn Đỡnh Đào Thị Phương Đỗ Thị Thu Dương Hương Kiều Thị Lương Thu Mai Thị Bích Nghiêm Phương Nguyễn Thị Nguyễn Văn Nguyễn Huy Tạ Thị Kim Nguyễn Thị Tống Thị Quỳnh Nguyễn Thị Lệ Nguyễn Anh Nguyễn Thị Đinh Quang Sơn Sơn Suyết Tâm Tâm Tâm Tần Thái Thắm Thắng Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thanh Thành Thành Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Thảo Thiều Thiờm Thoa Thơm Thơm Thu Thư Thư Thuấn 0904 267 583, Số 31 ngõ 307 phố Bạch Mai, Hai Bà Trưng 0983 042 226, ngõ 241 Khâm Thiên, Đống Đa Xóm 10, Thơn Kim Hồng, Vân Canh, Hoài Đức số 21 Phố Phúc Tân, Hoàn Kiếm Tổ Nhà Thờ, Nghĩa Dũng, Phúc Xá, Ba Đình 31 Tổ Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng P301, số 18, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân 0915 461 605, 0912 929 492, 97 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa 0989 136 407, 14 Phố Huế, Hoàn Kiếm Tổ 31 Cụm 5, Phúc Xá, Ba Đình Tầng 1, Đơn2, Xã đàn, Nam Đồng, Đống Đa 127 Nguyễn Thái Học, Ba Đình 0984 680 944, 0989 347 574, 0983 362 648, 0912 097 746, 50 hàng bài, Hoàn Kiếm 101 K10A, Bách Khoa, Hai Bà Trưng Số ngõ 38 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ 405-C5 T/Thể Vĩnh Hồ , Ngã Tư Sở, Đống Đa 64, Ngõ 191, Minh Khai, Hai Bà Trưng 0915 986 879, 0988 015 668, 147 Lê Duẩn, Đống Đa P1 - P16 Tập thể Tân Mai, Hoàng Mai P210 - E2, TT 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng P211Z10 Bách Khoa, Hai Bà Trưng C38 ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân 0914 891 377, 0972 102 938, 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 Vũ Thị Chu Thị Đồng Thanh Hồ Thu Nguyễn Bớch Phạm Thị Thanh Trương Thị Thanh Tụ Thị Vũ Thị Lệ Nguyễn Kim Bùi Thị Lõm Hồng Trần Văn Nguyễn Thị Ngọc Nguyễn Quỳnh Nguyễn Thị Huyền Nguyễn Thị Kiều Vũ Hồng Nguyễn Đức Vũ Doãn Đức Nguyễn Hiền Nguyễn Phượng Đỗ Quang Nguyễn Đăng Nguyễn Quang Phạm Tiến Vũ Tuấn Dương Quốc Nguyễn Ngọc Nguyễn Tiến Phạm Sơn Lờ Trung Nguyễn Sơn Đỗ Thị Thuỷ Thủy Thủy Thủy Thủy Thủy Số 10, Ngách 629/5 Ngọc Khánh, Ba Đình 1B ngõ Trại cá, Trương định, Hai Bà Trưng 0987 216 701, 35 Vũ Đỗ Long, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng 0955 626 004, X5, Tân Khai, Vĩnh Tuy, Thanh Trì Thủy Số 10, ngõ 103, Trương Định, Hai Bà Trưng Thủy Thủy Tiến Tình Tình Tới Trâm Trang 0984 330 066, 0936 333 146, Số đường 19b Phúc Xá, Ba Đình 16B ngõ 79 Lò Đúc, Hai Bà Trưng 0988 205 669, 11 ngõ 32 Ngọc Hà, Ba Đình 83 Tổ 34 Hồng Cầu, Đống Đa ngõ Cống giếng phường Bưởi,, Tây Hồ Trang 098 4011 381, Trang Trang Tri Triệu Trinh Trinh Trung Trung Trung Trung Trung Tú Tú Tú Tùng Tựng Tựng Tươi Số Trần Phú, Hoàn Kiếm 61 Xuân Thủy, tổ 39 Dịch Vọng, Cầu Giấy 0912 193 721, 11 Phan Bội Châu, Cửa Nam, Hoàn Kiếm Số 17 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ Số 14 nhà 13 TTQĐ N86 Trung Liệt, Đống Đa 0914 629 397, 31/554 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên Số 35 phố Phúc Xá, Ba Đình số 9, Lơ 3, Đền Lừ, Hồng Mai 0933 668 696 , Số 50 Đào Duy Từ, Đống Đa Số Ngách 20/30 - Tổ 35 Mai Dịch, Từ Liêm 186 Đội Cấn, Ba Đình 38 Tương Mai, Phường Tương Mai, Hai Bà Trưng 0918 071 972, 0912 535 765, Tổ 10 Lĩnh Nam, Hoàng Mai 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 Lờ Hoàng Nguyễn Thị Minh Nguyễn Thị Nguyễn Chớ Hải Trương Mạnh Đinh Duy Đỗ Quang Đặng Thị Lờ Thị Thanh Ngụ Thanh Nguyễn Hồng Nguyễn Thị Bùi Văn Nguyễn Thị Kim Nguyễn Thị Như Bùi Thị Lê Thị Kim Nguyễn Thị Hải Trần Hải 290 Trần Thị Hải Yến 271 272 Tỳ 0983 008 183, Tỳ 0982 517 177, Vân Văn Việt Vinh Vinh Võn Võn Võn Võn Võn Vũ Xuân ý Yến Yến Yến Yến Số 48 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân 0983 966 607, Số 27 B2 Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng 0979 879 873, C38 ngõ 109 Trường Chinh, Thanh Xuân 0904 340 342, 0972 420 283, 0987 999 985, 0983 463 634, 0909 083 101, 12 ngõ 119 Hồ Đắc Di, Đống Đa Số 176 ngõ 11 đường 800A Nghĩa Đô, Cầu Giấy 69 tổ 16 Vĩnh Tuy, Hoàng Mai Số 41 Ngõ 26 HQV tổ 45, nghĩa đô, Cầu Giấy Số 20 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng Số Ngõ Tô Tiền, Trung Phụng, Đống Đa 0983 315 338, 53 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân ... sở lý luận lý thuyết liên quan đến hài lòng khách hàng mua hàng lẻ trực tuyến khu vực Hà Nội rút gọn nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng mua hàng lẻ trực tuyến thơng qua mơ hình Schaupp... nhằm đánh giá hiểu rõ hài lòng khách hàng mua hàng lẻ trực tuyến - Tìm hiểu nghiên cứu mơ hình trƣớc hài lòng khách hàng, xác định nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng xây dựng mơ hình lý... tài nhân tố ảnh hƣởng đến hài lòng khách hàng mua hàng lẻ trực tuyến (B2C) Phạm vi đề tài khảo sát khách hàng mua hàng lẻ trực tuyến vòng tháng gần thơng qua web B2C nhằm thu thập xác đánh giá khách
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua lẻ trực tuyến (b2c) tại hà nội , Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng mua lẻ trực tuyến (b2c) tại hà nội

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm