VITAMIN và MUỐI KHOÁNG sinh học 8 giáo án powerpoint bài giảng điện tử

29 232 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2019, 22:39

giáo án powerpoint bài Vitamin và muối khoáng sinh học lớp 8 được soạn giảng chi tiết, khoa học, đẹp, sinh động, có trò chơi ô chữ phần củng cố, độc đáo và rất haygiáo án powerpoint bài Vitamin và muối khoáng sinh học lớp 8 được soạn giảng chi tiết, khoa học, đẹp, sinh động, có trò chơi ô chữ phần củng cố, độc đáo và rất haygiáo án powerpoint bài Vitamin và muối khoáng sinh học lớp 8 được soạn giảng chi tiết, khoa học, đẹp, sinh động, có trò chơi ô chữ phần củng cố, độc đáo và rất haygiáo án powerpoint bài Vitamin và muối khoáng sinh học lớp 8 được soạn giảng chi tiết, khoa học, đẹp, sinh động, có trò chơi ô chữ phần củng cố, độc đáo và rất haygiáo án powerpoint bài Vitamin và muối khoáng sinh học lớp 8 được soạn giảng chi tiết, khoa học, đẹp, sinh động, có trò chơi ô chữ phần củng cố, độc đáo và rất hay Hình 1: Bệnh chảy máu chân Hình 2: Bệnh nhiệt miệng Hình 3: Bệnh còi xương Em dự đoán đâu mà người bị mắc bệnh trên? TIẾT 38 - BÀI 36: VITAMIN VÀ MUỐI KHOÁNG Nội dung chính: Vai trò vitamin thể người Vai trò muối khống th ngi Phiếu học tập số 1: Hãy đánh dấu x vào câu câu dới đây: x Vitamin có nhiều thịt, rau, tơi Vitamin cung cấp cho thể nguồn lợng Vitamin hợp chất hữu có thức ăn với liều lợng nhỏ, nhng cần thiết cho sống Vitamin loại muối đặc biệt làm cho thức ăn ngon Vitamin thành phần cấu trúc nhiều enzim tham gia phản ứng chuyển hoá lợng thể Cơ thể ngời động vật tổng hợp đợc vitamin mà phải lấy từ thức ăn x x x Có nhóm vitamin? Mỗi nhóm gồm có loại vitamin nào? Có nhóm vitamin: Vitamin tan nước: C, nhóm B Vitamin tan dầu: A, D, K, E, Bảng 34.1: Tóm tắt vai trò chủ yu ca mt s vitamin Loại vitamin Vai trò chủ yếu Vitamin A Nếu thiếu làm biểu bì thiếu bền vững, dễ nhiễm trùng, giác mạc mắt khô, cã thĨ dÉn tíi mï loµ Vitamin D Vitamin E Vitamin C B1 C¸c vitami n nhãm B B2 B6 B1 Nguồn cung cấp Bơ, trứng, dầu cá Thực vật có màu vàng, đỏ, xanh thẫm chứa nhiều carôten lµ chÊt tiỊn vitamin Bảng 34.1: Tóm tắt vai trò chủ yếu số vitamin Lo¹i vitamin Vai trò chủ yếu Vitamin A Nếu thiếu làm biểu bì thiếu bền vững, dễ nhiễm trùng, giác mạc mắt khô, dẫn tới mù loà Vitamin D Cần cho trao đổi Canxi,, phôtpho Nếu thiếu trẻ em mắc bệnh còi xơng, ngời lớn bị loãng xơng Vitamin E Vitamin C B1 Các vitami n nhãm B B2 B6 B1 Nguån cung cÊp B¬, trứng, dầu cá Thực vật có màu vàng, đỏ, xanh thẫm chứa nhiều carôten chất tiền vitamin Bơ, trứng, sữa, dầu cá Là vitamin đợc tổng hợp da dới ánh nắng mặt trời I Vitamin Hình 4: Xung huyết da thừa vitamin A Hình 5: Bệnh beri-beri (Phù) II Muối khống 6: Phù Rụngthũng tóc Hình 7: dothiếu thừa Fe Na II Muối khoáng Kể tên loại muối khoáng mà em biết? Muối khống có vai trò thể? Muối biển có chứa nhiều Na Kali Phù thũng thừa Na Sắt thành phần cấu tạo hemoglobin máu Iốt có nhiều đồ biển II Muối khoáng Các loại muốiphần khoángănđều có Trong sẵn thực phẩm, ngày cần làm nấu ăn phải để vàvàomuối chođủ thêmVitamin muối, mắm khoáng? thức ăn? Nói ánh nắng mặt trời có vitamin D giúp hấp thu Canxi hay sai? TRỊ CHƠI Ơ CHỮ V I T A M I N C Ỏ S T R A I Ố N H Ậ Ỏ I T H Đ A Ẹ P D S Ữ B Ơ D N Đ Ô N G T N A A M T R Á I U 9: 5: 3: Hàng 8: 4:1: 6: Hàngngang ngangsốsố7: 2:2735 38ơ ơchữ chữ Vai trò vitamin K tác dụng vitamin Ctrong Đây loại thay cho muối Một loại chứa nhiều vitamin A chất có nhiều muối biển Nếu thừa Canxi bị mắc bệnh thực phẩm chứa nhiều Canxi Nếu thiếu loại chất vitamin nàydùng gây bệnh bướu cổ bị mắc bệnh còithời xương kỳ kháng chiến chống Pháp ... dự đoán đâu mà người bị mắc bệnh trên? TIẾT 38 - BÀI 36: VITAMIN VÀ MUỐI KHỐNG Nội dung chính: Vai trò vitamin thể người Vai trò muối khống thể người PhiÕu häc tËp sè 1: Hãy đánh dấu x vào câu... có màu vàng, đỏ, xanh thẫm chứa nhiều carôten chất tiền vitamin Bơ, trứng, sữa, dầu cá Là vitamin đợc tổng hợp da dới ánh nắng mặt trời Gan, hạt nảy mầm, dầu thực vật Vitamin D Vitamin E Vitamin. .. loại muối khoáng mà em biết? Muối khống có vai trò thể? Muối biển có chứa nhiều Na Kali Phù thũng thừa Na Sắt thành phần cấu tạo hemoglobin máu Iốt có nhiều đồ biển II Muối khống Các loại muốiphần
- Xem thêm -

Xem thêm: VITAMIN và MUỐI KHOÁNG sinh học 8 giáo án powerpoint bài giảng điện tử, VITAMIN và MUỐI KHOÁNG sinh học 8 giáo án powerpoint bài giảng điện tử

Từ khóa liên quan