Cách nhận diện dạng biểu đồ địa lí qua đề bài

3 119 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2019, 22:21

Cách nhận diện dạng biểu đồ Địa lí "từ khóa" nhanh chóng Biểu đồ tròn Dạng biểu đồ sử dụng yêu cầu vẽ biểu đồ mô tả cấu, tỉ lệ thành phần tổng thể Đồng thời vẽ biểu đồ tròn bảng số liệu tỉ lệ % cộng lại 100 Bảng số liệu số tuyệt đối câu hỏi có chữ: tỉ lệ, tỉ trọng, cấu, kết cấu (phải xử lý bảng số liệu sang số liệu tương đối) Bạn để ý đề cho nhiều thành phần để thể mốc năm phải lựa chọn biểu đồ tròn Hãy ln nhớ chọn biểu đồ tròn “ít năm, nhiều thành phần” Biểu đồ đường Dạng biểu đồ sử dụng thể tiến trình, động thái phát triển đối tượng, nhóm đối tượng qua thời gian Vì vậy, yêu cầu vẽ biểu đồ thể phát triển, tốc độ tăng trưởng qua mốc thời gian nên lựa chọn biểu đồ đường Biểu đồ cột Dạng biểu đồ sử dụng thể động thái phát triển, so sánh tương quan độ lớn đại lượng thể cấu thành phần tổng thể Ví dụ: Vẽ biểu đồ so sánh dân số , diện tích số tỉnh (vùng , nước ) vẽ biểu đồ so sánh sản lượng (lúa , ngô , điện , than ) số địa phương qua số năm… Biểu đồ miền Dạng biểu đồ sử dụng thể cấu, tỉ lệ, ví dụ tỷ lệ xuất nhập, cán cân xuất nhập khẩu, tỷ lệ sinh tử… Để xác định vẽ biểu đồ miền, với số liệu thể năm (nghĩa việc vẽ tới hình tròn thơng thường ta lại chuyển sang biểu đồ miền) Biểu đồ kết hợp Sử dụng dạng biểu đồ bạn muốn thể đối tượng khác đơn vị có mối quan hệ mật thiết với đề có hai số liệu khác cần phải biểu diễn biểu đồ ... lựa chọn biểu đồ đường Biểu đồ cột Dạng biểu đồ sử dụng thể động thái phát triển, so sánh tương quan độ lớn đại lượng thể cấu thành phần tổng thể Ví dụ: Vẽ biểu đồ so sánh dân số , diện tích... sinh tử… Để xác định vẽ biểu đồ miền, với số liệu thể năm (nghĩa việc vẽ tới hình tròn thơng thường ta lại chuyển sang biểu đồ miền) Biểu đồ kết hợp Sử dụng dạng biểu đồ bạn muốn thể đối tượng... dân số , diện tích số tỉnh (vùng , nước ) vẽ biểu đồ so sánh sản lượng (lúa , ngô , điện , than ) số địa phương qua số năm… Biểu đồ miền Dạng biểu đồ sử dụng thể cấu, tỉ lệ, ví dụ tỷ lệ xuất nhập,
- Xem thêm -

Xem thêm: Cách nhận diện dạng biểu đồ địa lí qua đề bài, Cách nhận diện dạng biểu đồ địa lí qua đề bài