Vuot bay 50 cau ly thuyet vo co (thay tai TOLIHA VN)

19 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2019, 22:07

“V H V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c ng t i K thi THPT QG T B Y 50 CÂU H I LÝ THUY T VÔ C -Th y D ngăTi n Tài TOLIHA.VN Tuy n ch n câu h i & h ng d n gi i “Ki n th c mênh mông, hy v ng v i tài li u nh bé s giúp ích th t nhi u em h c sinh Chúc em thi t t, thành công!” (Chuyên B c Ninh-L n 1-2019) Th c hi n thí nghi m sau: (1) Cho h n h p g mă2aămolăNaăvƠăaămolăAlăvƠoăl ngăn căd (2) Cho a mol b t Cu vào dung d ch ch a a mol Fe2(SO4)3 (3) Cho dung d ch ch a a mol KHSO4 vào dung d ch ch a a mol KHCO3 (4) Cho dung d ch ch a a mol BaCl2 vào dung d ch ch a a mol CuSO4 (5) Cho dung d ch ch a a mol Fe(NO3)2 vào dung d ch ch a a mol AgNO3 (6) Cho a mol Na2O vào dung d ch ch a a mol CuSO4 (7) Cho h n h p Fe2O3 Cu (t l molăt ngă ng 2:1) vào dung d chăHClăd Sau k t thúc thí nghi m, s tr ng h păthuăđ c dung d ch ch a hai mu i A B C D Câu 1: H ng d n gi i Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i + baz d u tiên: 2Na +2H2O   2NaOH + H2  2a  2a Sauăđó:ă 2NaOH + 2Al + 2H2O   2NaAlO2 + 3H2   a  a a  mu i (NaAlO2 aămol)ăvƠă1ăbaz ăd ă(NaOHăcònăaămol) B y: nhi u HS b quên Al b tan dung d ch NaOH m i sinh Hi n t ng ph n ng: kim lo i tan h t t o dung d chăkhơngămƠuăđ ng th i có b t khí Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: CuSO4 (a) FeSO4 (2a) Cu + Fe2(SO4)3   CuSO4 + 2FeSO4 a a a 2a Hi n t ng ph n ng: Cu tan h t, dung d ch t màu vàng nâu, chuy n d n sang màu xanh Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: K2SO4 (a) KHSO4 + KHCO3   K2SO4 + CO2  + H2O a a a Hi n t ng ph n ng: Xu t hi n b t khí khơng màu, khơng mùi Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: CuCl2 (a) CuSO4 + BaCl2   BaSO4  + CuCl2 a a a B y: BaSO4 ch t r n, không ph i dung d ch Hi n t ng ph n ng: t o k t t a tr ng Fanpage “Toliha Elearning”  Nhóm h c t p “Toliha.vn - Tốn Lý Hóa” Trang 1/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: Fe(NO3)3 (a) Fe(NO3)2 + AgNO3   Fe(NO3)3 + Ag  a a a Hi n t ng ph n ng: Sinh k t t a màu tr ng b c Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: Na2SO4 (a) Na2O + H2O   2NaOH a 2a 2NaOH + CuSO4   Cu(OH)2  + Na2SO4 2a  a a Hi n t ng ph n ng: Na2O tan h t, màu xanh dung d ch nh t d n, xu t hi n k t t aămƠuăxanhăl Thí nghi m t o dung d ch ch a mu i: FeCl3, FeCl2, CuCl2 Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O 2a  4a Cu + 2FeCl3   CuCl2 + 2FeCl2 a 2a a  2a Hi n t ng ph n ng: Ch t r n tan h t, dung d chăthuăđ c có màu xanh K t lu n: Ch có thí nghi m s th aămưnăđ áp án B Câu 2: Hìnhăv ăsauădoăm tăh căsinhăv ăđ ămơăt ăl iăthíănghi mă nămònăđi năhóaăh căkhiăc măhaiă láăCuăvƠăZnă(đ iăv iănhauăb ngăm tădơyăd n)ăvƠoădungăd chăH2SO4 loưng.ăTrongăhìnhăv ,ăchiă ti tănƠoăch a đúng? A B tăkhíăthốtăraătrênăđi năc c B B ăm tăhaiăthanhăCuăvƠăZn C Chi uăchuy năd chăc aăcácăelectronătrongădơyăd n D Kíăhi uăcácăđi năc c H ng d n gi i chi ti t - nămònăđi n hóa h că( nămònăđi n hóa) q trình oxi hóa – kh trongăđóăkimălo i b nămònă tác d ng c a dung d ch ch tăđi n li t o nên dòng electron chuy n d i t c căơmăđ n c c d ng - n c c âm (anot) x yăraăqătrìnhăoxiăhóaă(nh ng electron) T iăđơy,ăkimălo i m nh b nă mòn - n c căd ngă(catot)ăx y trình kh (nh n electron) Nh r ng, dòng electron chuy n t c c âm sang c căd ng - Kim lo i m nhăh năb nămònătr c n m c c âm (anot) áp án D B sung : Nhi u h c sinh nh m l n phân bi t qătrìnhă nămònăđi năhóaăvƠăđi n phân  S khác gi a trình n mòn n hóa q trình n phân:  V iăquáătrìnhăđi n phân : m o ghi nh n c cănh ăsau,ăANHăD NGă– CH ÂM.ăNgh aălƠ,ă anot c căd ngă– catot c c âm  V iăquáătrìnhă nămònăđi năhóaăthìăng c l i : anot c c âm, catot c căd ng  S gi ng gi a q trình n mòn n hóa trình n phân: anotălƠăn iăx y s oxiăhóaă(nh Trang 2/19 ng electron) ;ăcatotălƠăn iăx y s kh (nh n electron) Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 3: (S V nh Phúc-L n 1-2019) Trong phòng thí nghi m, khí X đ vào bình tam giác b ngăcáchăđ y H2Oătheoăhìnhăd iăđơy căđi u ch thu Ph n ng sau áp d ng đ c cách thu khí này? A Na2SO3 + H2SO4  Na2SO4 + SO2 + H2O o t B NaCl + H2SO4   HCl + NaHSO4 o t C NaNO2 + NH4Cl   N2 + 2H2O + NaCl o t D MnO2 + 4HCl   MnCl2 + Cl2 + 2H2O H ng d n gi i chi ti t - Cáchăthuăkhíănh ătrênăg iălƠăph ngăphápăđ yăn khơng tan (ho căítătan)ătrongăn c - Khí N2 r tăítătanătrongăn c áp án C c (ho c d i ch n c) ch dùng thu nh ng khí L u ý v cách thu khí:  Ph ng pháp đ y khơng khí: +ăKhíăđóăph i khơng ph n ng v i khơng khí + N ngăh năho c nh h năkhơngăkhíă(soăsánhăt kh i v i khơng khí) - Úp bình thu: Khí nh h năkhơngăkhíă(H2, N2, NH3, CH4, ) - Ng a ng thu: Khí n ngăh năkhơngăkhíă(O2, CO2, NO2, Cl2, )  Ph ng pháp đ y n c (hay g i d i ch n c): + Khí khơng tan ho c ítătanătrongăn c (H2, O2, CO2, N2, CH4, C2H4, C2H2 ) - Các khí tan nhi uătrongăn c (khí HCl, khí NH3, khí SO2 )  khơng th thu b ngăcáchăđ yăn - Khác v i CO2 SO2 khí tan nhi uătrongăn c c Câu 4: (Chuyên Tr n Phú-H i Phòng-L n 1-2019) C m t́ c u lƠ loƠiăhoaăđ c tr ng nhi u nh t t iăSaăPaăhayă Ơ L t MƠu c a lo i hoa nƠy có th thayăđ i t̀y thu c vƠo pH c a th nh ng nên có th u ch nh mƠu hoa thông qua vi căđi u ch nhăđ pH c aăđ t tr ng pHăđ t tr ng Hoa s có mƠu 7 H ng Khi tr ng loƠi hoa trên, n u ta bón thêm vơi (CaO) vƠ ch t iăn c thu ho ch hoa s A Có mƠu tr ng s a B Có mƠu lam C Có đ c mƠu lam, tr ng , h ng D Có mƠu h ng H ng d n gi i chi ti t - Khi bón vơi s ngăvƠoăđ tăvƠăt iăn c s x y ph n ng hóa h c: CaO + H2O  Ca(OH)2 - Do Ca(OH)2 t oămôiătr ngăbaz nên pH > Khi thu ho ch hoa s có màu h ng áp án D Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 3/19 “V Câu 5: đơy:ă t b y” 50 câu Lý thuy t Vơ c (Chun Tr n Phú-H i Phòng-L n 1-2019) Trong phòng thí nghi m, b d ng c v d i Thí nghi m có th d̀ngăđi u ch khí s khí sau: Cl2, NH3, SO2, CO2, H2, C2H4 (cácăđi u ki n ph n ng có đ ) A B C D H ng d n gi i chi ti t - Khí C thu b ngăcáchăđ y khơng khí, ng a bình nên C ph i n ngăh năkhơngăkhí.ăDóăđó,ălo i NH3, H2, C H4 - Chúng ta s thuăđ c: Cl2: dung d chăHClăđ c + MnO2 r n SO2: dung d ch H2SO4 đ c + Na2SO3 r n CO2: dung d ch HCl + CaCO3 r n - V yătheoăs ăđ thí nghi m ta có th thuăđ Câu 6: Khiăđ tăcháyăthanăđá,ăthuăđ ↓ălƠăkhíănƠoăsauăđơy? A CO2 B CO c khí áp án D căh năh păkhíătrongăđóăcóăkhíă↓ă(khơngămƠu,ăkhơngăm̀i,ăđ c).ă C SO2 D NO2 áp án B Câu 7: “N căđáăkhơ”ăkhơngănóngăch yămƠăth ngăhoaănênăđ căd̀ngăđ ăt oămôiătr ngăl nhăvƠăkhôă r tăti năchoăvi căb oăqu năth căph m.ăN căđáăkhôălƠ: A CO2 r n B COăr n.ă C H2Oăr n D SO2 r n.ă áp án A B sung : M t s h p ch t Nhóm Cacbon – Silic Tính ch t v t lý Khí, không màu, không tan n c,ăr tăđ c CO Tính ch t hóa h c -Tínhăkh :ă(T/d:ăO2, CuO, i u ch  Phòngăthíănghi m: HCOOH  CO + H2O  Trongăcôngănghi p:ă(2ăph ngăpháp)  CO, H2,ă Ală kh ă đ că cácă oxită  Khíăthană 0t 1050 C kimă lo iă đ ngă sauă Ală trongă dưyă C+H2O    CO + H2  ho tăđ ngăhóaăh c:  Khí lò gas (khí than khơ) t0 4CO + Fe3O4   3Fe + 4CO2 t0   CO2 C + O2 +2 +4 t 2CO + O2   2CO2 H SO (dac) t  2CO CO2 + C   Trongăphòngăthíănghi m CaCO3 +ă2HCl CaCl2 + CO2 +ăăH2O  Trongăcôngănghi p - Thu CO2 trongăqătrìnhăđ tăthanăc c - Khí, khơng màu CO2 SiO2 - Khí CO2 khơng cháy - CO2 oxit axit  CO2(r n) g iă lƠă Tácăd ngădungăd chăki m “n c đá khô”,ă CO2 +ăăNaOHăăă ăăNaHCO3 th ngăhoa CO2 +ă2NaOHă Na2CO3 + H2O - SiO2 ă d ngă tinhă - Tanăch mătrongădungăd ch ki măđ cănóng,ătanăd ătrongăki mănóngăch y t0 th  Na2SiO3 + H2O SiO2 + 2NaOH  - Tanăđ H2SiO3, mu i silicat cătrongăaxităHF: SiO2 +ăă4HFăăă ăăSiF4 + 2H2O (kh căch ăth yătinh)  H2SiO3 ăkeo.ăKhiăm tăm tăph năn căt oăthƠnhăv tăli uăx pălƠăsilicagen.ăD̀ngăđ ăh́tăh iă m  Dungăd chăđ căc aăNa2SiO3 K2SiO3 đ căg iălƠăth yătinhăl ng Trang 4/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 8: (Chuyên B c Ninh-L n 3-2019) Cho c p ch tăsauăđơy:ădungăd ch Fe(NO3)2 dung d ch HCl (1), CO2 dung d ch Na2CO3 (2), dung d ch KHSO4 dung d ch HCl (3), dung d ch NH3 AlCl3 (4), SiO2 dung d ch HCl (5), C CaO (6) S c p ch t x y ph n ng hóa h că(đi u ki n c n thi tăcóăđ ) A B C D H ng d n gi i chi ti t - C p ch t (1): 3Fe2+ + 4H+ + NO3–  3Fe3+ + NO  + 2H2O L uăý:ădungăd ch ch a H+ NO3- th hi n tính oxi hóa m nhăt ng t nh ădungăd ch HNO3, dung d ch ch a Fe2+ v a th hi n tính oxi hóa, v a th hi n tính kh - C p ch t (2): CO2 + Na2CO3 + H2O  2NaHCO3 L uăý:ătrongăph n ng c a CO2 v i dung d chăbaz ă (OH-) n u CO2 d̀ngăd ăthìăsauăph n ng ch thuăđ c mu i axit (HCO3-) - C p ch t (3): KHSO4 + HCl : không x y ph n ng - C p ch t (4): 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl L uăý:ăAl(OH)3 không tan dung d ch NH3 d - C p ch t (5): SiO2 + HCl : không x y ph n ng o t - C p ch t (6): 2C + CaO   CaC2 + CO  V y có c p ch t x y ph n ng áp án C Câu 9: (Chuyên B c Ninh-L n 3-2019) Cho phát bi u sau: (a) S c khí NH3 t iăd ăvƠoădungăd ch AlCl3,ăthuăđ c k t t a tr ng (b) Cho dung d ch Ba(OH)2 d ăvƠoădungăd ch Al2(SO4)3, sau ph n ngăthuăđ c k t t a tr ng (c) T t c ph n ng hóa h c có kim lo iăthamăgiaăđ u ph n ng oxi hóa kh (d) Vàng kim lo i d o nh t, Ag kim lo i d năđi n t t nh t (e)ă i n phân dung d chăNaClă(đi n c cătr ,ămƠngăng năx p)ăthuăđ c khí Cl2 anot S phát bi uăđ́ngălƠă A B C D H ng d n gi i chi ti t (a) úng 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3 + 3NH4Cl L uăý:ăAl(OH)3 không tan dung d ch NH3 d (b) úng 4Ba(OH)2 + Al2(SO4)3  3BaSO4 + Ba(AlO2)2 + 4H2O L uăý:ătrongădungăd ch s có m t c a Ba2+ SO42- t oăraăđ c k t t a BaSO4 cho dù ch tănƠoăd̀ngăd Trongămôiătr ng OH- d ăkhôngă t n t i k t t a Al(OH)3,ăkhiă đóăngunăt Alăđiă v AlO2- Trong mơiă tr ng H+ d ăc ngăkhơngăt n t i Al(OH)3,ăkhiăđóăngunăt Alăđiăv Al3+ (c) úng Kim lo i tr ngătháiăđ năch t, có s oxi hóa Khi tham gia ph n ng kim lo i ch c ch năđiăv h p ch t,ăkhiăđóăs oxi hóa ch c ch năthayăđ i.ăL uăý:ătrongăcácăph n ng hóa h c kim lo i ln th hi n tính kh (vì s oxiăhóaălnăt ngăt 0ălênă+1,ă+2,ă+3,ă…) (d) úng Vàng (Au) kim lo i d o nh t; b c (Ag) kim lo iăcóăđ d năđi n t t nh t; crom (Cr) kim lo i c ng nh t; xesi (Cs) kim lo i m m nh t; vonfram (W) kim lo i có nhi tăđ nóng ch y cao nh t; th y ngân (Hg) kim lo i có nhi tăđ nóng ch y th p nh t; liti (Li) kim lo i nh nh t; osmi (Os) kim lo i n ng nh t;ă… (e) úng T i c c âm (catot) Na+ không b kh , đơyăH2O b kh v H2 T i c căd hóaătr c t o Cl2,ăsauăđóăn u ti p t căđi n phân đ năl t H2O b oxi hóa lên O2 ng (anot) Cl- b oxi V y c phát bi u đ uăđ́ng áp án C Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 5/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 10: (Chuyên B c Giang-L n 1-2018) Ti n hành thí nghi m sau: (1) Cho dung d chăNaOHăd ăvƠoădungăd ch Ca(HCO3)2 (2) Cho kim lo i Ba vào dung d ch Ba(HCO3)2 (3) Cho khí NH3 đ năd ăvƠoădungăd ch AlCl3 (4) Cho khí CO2 đ năd ăvƠoădungăd ch NaAlO2 (5) Cho dung d ch NaOH vào dung d ch MgCl2 (6) Cho dung d chăHClăd ăvƠoădungăd ch Na2SiO3 Sau k t thúc thí nghi m, s tr ng h păthuăđ c k t t a A B C D H ng d n gi i chi ti t T t c thí nghi măđ uăthuăđ c k t t a: Thí nghi m 1: NaOH  Ca(HCO3 )2  CaCO3   Na CO3  H O L uăý:ăcácăanionăg c axit y u ngun t Hăcóătínhăl ng tính, ví d : HCO3-, HSO3-, HS-, H2PO4-, HPO42- …là nh ng ch tăl ng tính (v a tác d ng v i H+, v a tác d ng v i OH-) Thí nghi m 2: Ba  2H O  Ba  OH 2 + H  u tiên: Sauăđó: Ba  OH 2  Ba  HCO3 2  2BaCO3   2H O L uăý:ăcácăkimălo i m nhă(Na,ăK,ăBa,ă…)ăchoăvƠoăcácădungăd ch chúng d dàng ph n ng v iăn dung d ch đ t o dung d chăbaz ăt ngă ng Thí nghi m 3: 3NH3  3H2 O  AlCl3  Al  OH 3   3NH4 Cl c có Thí nghi m 4: CO2  2H2 O  NaAlO2  Al  OH 3   NaHCO3 L uăý:ăk t t a Al(OH)3 không tan dùng CO2 d ă V yătrongămơiătr ng axit y u nh ă(CO2 hòaătanătrongăn c) ho cămơiătr NH3 d ăthìăAl(OH)3 khơng b hòa tan Thí nghi m 5: 2NaOH  MgCl2  Mg  OH 2   2NaCl ngăbaz ăy u nh ădungăd ch Thí nghi m 6: 2HCl  Na 2SiO3  H2SiO3  2NaCl L uăý:ăH2SiO3 (axit silixic) axit y u, ch t r n d ng keo khôngătanătrongăn V y c thí nghi măđ uăthuăđ c c k t t a áp án C Câu 11: (Chuyên KHTN-Hà N i-L n 1-2019) Th chăcaoănungăđ căd̀ngăđ bó b t,ăđ́căt hi năt ng giãn n th tíchăkhiăđơngăc ng Thành ph n c a th ch cao nung ch a A CaSO4 B CaSO4.2H2O C CaSO4.H2O D Ca(HCO3)2 ng có H ng d n gi i chi ti t - Theo SGK, áp án C Câu 12: (THPT ng u-V nh Phúc-L n 1-2019) Ti n hành thí nghi m sau: (a) S c khí CO2 d ăvƠoădungăd ch BaCl2 (b) Cho dung d ch NH3 d ăvƠo dung d ch ZnCl2 (c) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3 d (d) Cho h n h p Na2O Al2O3 (t l molă1ă:ă1)ăvƠoăn căd (e) Cho dung d ch NaHCO3 d vào dung d ch Ca(OH)2 (g) Cho h n h p b t Cu Fe2O3 (t l mol : 1) vào dung d chăHClăd Sau ph n ng x y hồn tồn, s thí nghi măthuăđ c k t t a là: A B C D Trang 6/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c H ng d n gi i chi ti t Thí nghi m (a) : Khơng x y ph n ng Thí nghi m (b) : ZnCl2 + 2NH3 + 2H2O   Zn(OH)2  + 2NH4Cl Do NH3 d̀ngăd ,ănênăZn(OH)2 b hòa tan h t : Zn(OH)2 + 4NH3   [Zn(NH3)4](OH)2 Thí nghi m (c) : K t t a Ag (d a theo quy t căanphaătrongădưyăđi n hóa) Fe2+ + Ag+   Fe3+ + Ag  Thí nghi m (d) : Na2O + H2O   2NaOH a 2a 2NaOH + Al2O3   2NaAlO2 + H2O 2a 2a  Thí nghi m (e) : K t t a CaCO3 HCO3- + OH-   CO32- + H2O 2+ 2Ca + CO3   CaCO3  Thí nghi m (g) : Fe2O3 + 6HCl   2FeCl3 + 3H2O a 2a Cu + 2FeCl3   CuCl2 + 2FeCl2 a  2a Nh n xét : D a vào s mol th y Cu tan v aăđ dung d ch ch a FeCl3 m i sinh V y ch có thí nghi m (c) (e) sinh k t t a áp án C Câu 13: (S V nh Phúc-L n 1-2019) Ti n hành thí nghi m sau: (a)ă i năphơnăNaClănóng ch y (b) Cho dung d ch Fe(NO3)2 vào dung d ch AgNO3 d (c)ăNhi tăphơnăhoƠnătoƠn CaCO3 (d) Cho kim lo i Na vào dung d ch CuSO4 d (e)ăD n khí H2 d qua b t CuO nung nóng Sauăkhiăcácăph nă ngăk tăth́c,ăs ăthíănghi măthuăđ căkimălo iălƠă A B C H D ng d n gi i chi ti t đpnc (a) 2NaCl   2Na + Cl2 (b) Fe(NO3)2 + AgNO3  Fe(NO3)3 + Ag  o t  CaO + CO2 (c) CaCO3  (d) 2Na + CuSO4 + 2H2O  Na2SO4 + Cu(OH)2 + H2 o t  Cu  + H2O (e) H2 + CuO  ↑ yăthíănghi mă(a),ă(b),ă(e)ăsinhăraăkimălo i.ă áp án A Câu 14: (Chun Thái Bình-L n 2-2019) Thí nghi mănƠoăsauăđơyăcóăk t t a sau ph n ng? A Cho dung d ch NH3 đ năd ăvƠoădungăd ch AlCl3 B D n khí CO2 đ năd ăvƠoădungăd ch Ca(OH)2 C Cho dung d chăHClăđ năd ăvƠoădungăd ch Na2CO3 D Cho dung d chăNaOHăđ năd ăvƠoădungăd ch CrCl3 Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 7/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c H ng d n gi i chi ti t - Ph n ng : 3NH3 + AlCl3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl - L uăý:ăAl(OH)3 không tan dung d ch NH3 d áp án A B sung : - Ph ngăánăB : Khi CO2 d ăkhiătácăd ng v i OH- ch thuăđ c mu i HCO3- CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3 ) - Ph ngăánăC : Banăđ u khơng có hi năt ng gì, sau m t th i gian th y có b t khí R tăl uăýăbƠiăt p tính tốn cho t t H+ vào dung d ch CO32- (ho c h n h p HCO3- CO32-) :  Ĺcăđ u : H+ + CO32-  HCO3  Khi toàn b CO32- đưăph n ng h t mà v n cho H+ vào s có thêm ph n ng sau : H+ + HCO3-  CO2  + H2O - Ph ngăánăD : Nh r ng Cr(OH)3, Zn(OH)2, Al(OH)3 nh ngăhiđroxităl axit, v aătanătrongăbaz )  Ĺcăđ u : 3NaOH + CrCl3  Cr(OH)3  + 3NaCl  Doăd̀ngăd ăNaOHănênăCr(OH)3 b hòa tan h t : Cr(OH)3 + NaOH  NaCrO2 + 2H2O ng tính (v a tan Câu 15: (Chuyên V nh Phúc-L n 2-2019) Th c hi n thí nghi m sau: (a) S c CO2 đ năd ăvƠo dung d ch Ba(OH)2 (b) S c CO2 đ năd ăvƠo dung d ch NaAlO2 (hay NaAl[OH]4) (c)ăChoăn c vôi vƠo dung d ch NaHCO3 (d) Cho dung d ch ch a NaOH vƠoăl ngăd ădungăd ch AlCl3 (e)ă unănóng dung d ch ch a Ca(HCO3)2 (g) Cho m u Na vƠo dung d ch CuSO4 S thí nghi măthuăđ A H c k t t a sau ph n ng lƠ B C D ng d n gi i chi ti t Thí nghi m (a): CO2 d ăkhiătácăd ng v i OH- ch thuăđ c mu i HCO3- 2CO2  Ba  OH 2  Ba  HCO3 2 Thí nghi m (b): Ph n ng tái t o k t t a Al(OH)3 t anion AlO2- CO2  NaAlO2  2H2O  Al  OH 3   NaHCO3 L uăý:ăAl(OH)3 khơng b hòa tan CO2 d Thí nghi m (c): Dung d chăn c vơi có cơng th c Ca(OH)2 Suy ra: Do HCO3- l đ c v i OH- HCO3- + OH-  CO32- + H2O Ca2+ + CO32-  CaCO3  Ph n ng phân t : Ca  OH 2  NaHCO3  CaCO3   NaOH  H2O Ho c n u sau ph n ng không OH- d ăthì: Ca  OH 2  2NaHCO3  CaCO3   Na 2CO3  2H2O ng tính nên ph n ng Thí nghi m (d): Trang 8/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c 3NaOH  AlCl3  Al  OH 3  3NaCl Do AlCl3 d̀ngăd ănênăkhơngăcònăNaOHăđ hòa tan Al(OH)3 Thí nghi m (e): to Ca  HCO3 2   CaCO3  CO2  H2O Th c t :ă làm m mă n c c ng t m th i (Ca2+, Mg2+, HCO3-  Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2)ă đ nă gi n ng iătaăđunănóngăthìăt o k t t a CaCO3, MgCO3 sauăđóăl c b k t t a Thí nghi m (g): 2Na + 2H2O  2NaOH + H2  2NaOH + CuSO4  Cu(OH)2  + Na2SO4 L uăý:ăcácăkimălo i m nh (đ ngătr c Mg dãy ho tăđ ng hóa h c) oxit c a chúng (Na, K, Ba, Ca, Na2O, K2O, BaO, CaO, ) cho vào dung d ch chúng d dàng ph n ng v iă n c có dung d chăđó V y có thí nghi măthuăđ c k t t a áp án B Câu 16: (Chuyên Thái Bình-L n 2-2019) Cho x mol h n h p hai kim lo i M N tan h t dung d ch ch a y mol HNO3 (x : y = : 25) K t thúc ph n ngăthuăđ c khí Z dung d ch ch ch a ion M2+, N3+, NO3-,ătrongăđóăs mol ion NO3- g p 2,5 l n t ng s mol ion kim lo i Khí Z A NO B N2 C NO2 D N2O H ng d n gi i chi ti t - t x = mol y = 25 mol - G i M a mol N b mol  a + b = BTDT   n NO   2a  3b ăTheoăđ ta có: 2a + 3b = 2,5.(a + b)  a = b = mol   S mol nguyên t N Z = (mol HNO3 p ) – (mol NO3-) = 25 – 20 = (mol) BT.e   S mol c a khí Z nh n = 2a + 3b = 20 BTNT.N - Nh r ng: S n ph m kh c a S electronătraoăđ i HNO3 S mol electron nh n NO2 20 NO 20 N2O 20 N2 10 20 S mol khí Z S mol nguyên N khí Z 20 = 20 20 20 = 2,5 20 =2 10 20 20 V y ch n áp án D Câu 17: (Chuyên KHTN-Hà N i-L n 1-2019) Có nh n xét sau: (a) Nhúng Fe vào dung d ch FeCl3 x yăraă nămònăđi n hóa (b) S c khí H2S vào dung d ch CuSO4 th y xu t hi n k t t a xanh nh t (c) Nh dung d ch Na2CO3 vào dung d ch FeCl3 th y xu t hi n k t t aănơuăđ khí (d) Nhúng Al vào dung d ch NaOH loãng ngu i, th y Al tan d n (e)ă t dây s t khí Cl2 th y t o thành mu i Fe (II) bám dây s t S nh năxétăđ́ngălƠ A B C D Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 9/19 “V H t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c ng d n gi i chi ti t (a) Sai, Nhúng Fe vào dung d ch FeCl3 x yăraă nămònăhốăh c (b) Sai, S c khí H2S vào dung d ch CuSO4 th y xu t hi n k t t aăđenăc a CuS (c) úng, 3Na2CO3 + 2FeCl3 + 3H2O  2Fe(OH)3 + 3CO2 + 6NaCl (d) úng (e) Sai, t dây s t khí Cl2 th y t o thành mu i Fe (III) bám dây s t V y có nh năxétăđ́ng.ă áp án B Câu 18: Ti năhƠnhăcácăthíănghi măsau: (1)ăChoădungăd chăNaOHăd ăvƠoădungăd chăAlCl3 (2) Cho dungăd chăNH3 d ăvƠoădungăd chăAlCl3 (3)ăChoădungăd chăHClăd ăvƠoădungăd chăNaAlO2 (4)ăS căkhíăCO2 d ăvƠoădungăd chăNaAlO2 (5)ăChoădungăd chăNa2CO3 vƠoădungăd chănhơmăsunfat.ă (6)ăChoăAlătácăd ngăv iăCu(OH)2 S ăthíănghi măt oăk tăt aăAl(OH)3 A B C D H ng d n gi i chi ti t - Các thí nghi măthuăđ c k t t a Al(OH)3 (2), (4), (5) áp án A - Ph ngătrìnhăph n ng thí nghi mănh ăsau : Thí nghi m (1) :  Ĺcăđ u : 3NaOH + AlCl3  Al(OH)3  + 3NaCl  Sauăđó,ădoăNaOHăd : NaOH + Al(OH)3  NaAlO2 + 2H2O Thí nghi m (2) : AlCl3 + 3NH3 + 3H2O  Al(OH)3  + 3NH4Cl Thí nghi m (3) :  Ĺcăđ u : HCl + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3  + NaCl  Sauăđó,ădoăHClăd : 3HCl + Al(OH)3  AlCl3 + 3H2O Thí nghi m (4) : CO2 + NaAlO2 + H2O  Al(OH)3  + NaHCO3 Thí nghi m (5) : 3Na2CO3 + Al2(SO4)3 + 3H2O  2Al(OH)3  + 3Na2SO4 + 3CO2  Thí nghi m (6) : Khơng x y ph n ng Câu 19: Criolită(cònăg iălƠăb ngăth ch)ăcóăcơngăth căphơnăt ăNa3AlF6,ăđ căthêmăvƠoăAl2O3 q trìnhăđi năphơnăAl2O3 nóngăch yăđ ăs năxu tănhơm.ăCriolităkhơngăcóătácăd ngănƠoăsauăđơy? A LƠmăt ngăđ ăd năđi năc aăAl2O3 nóngăch y.ă B LƠmăgi mănhi tăđ ănóngăch yăc aăAl2O3 C T oăl păng năcáchăđ ăb oăv ăAlănóngăch y.ă D B oăv ăđi năc căkh iăb ă nămòn.ă H ng d n gi i chi ti t - áp án D B sung : - Nguyên li uăđ s n xu t nhôm qu ng boxit Al2O3.2H2O.ăBoxităth ng l n t p ch t Fe2O3 SiO2 Sau lo i b t p ch t b ngăph ngăphápăhóaăh căthuăđ c Al2O3 g n nguyên ch t - Do nhi tăđ nóng ch y c a Al2O3 r t cao (20500C), v y ph i hòa tan Al2O3 criolit nóng ch yăđ h nhi tăđ nóng ch y c a h n h p xu ng 9000C - Có vai trò c a criolit : Trang 10/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c  Làm gi mănhi tăđ ănóngăch yăc aăAl2O3,ăti tăki măn ngăl ng  LƠmăt ngăđ ăd năđi năc aăAl2O3 nóngăch y.ă  T oăl păng năcáchăđ ăb oăv ăAlănóngăch yăkhơngăb ăoxiăhóaăb iăoxiătrongăkhơngăkhí Câu 20: i nătr ăđ cătr ngăchoăkh ăn ngăc nătr ădòngăđi n.ă i nătr ăcƠngăl năthìăkh ăn ngăd nă năc aăkimălo iăcƠngăgi m.ăChoă4ăkimălo iă↓,ăY,ăZ,ăTăng uănhiênăt ngă ngăv iăAg,ăAl,ăFe,ăCu.ă Choăb ngăgiáătr ăđi nătr ăăc aăcácăkimălo iănh ăsau: Kimălo i i nătr ă( m) X 2,82.10-8 YălƠăkimălo i nƠoătrongăcácăkimălo iăd A Fe B Ag H - i -M - V Y 1,72.10-8 Z 1,00.10-7 T 1,59.10-8 iăđơy? C Cu D Al ng d n gi i chi ti t n tr l n kh n ngăd năđi n gi m Do v y,ăđ d năđi n c a Z < X < Y < T tăkhác,ăđ d năđi n c a kim lo i : Fe < Al < Cu < Ag y Y Cu áp án C Câu 21: Khiăđi năphơnădungăd chăh năh păCu(NO3)2; AgNO3,ăđi uăkh ngăđ nhănƠoăsauăđơyălƠăđ́ng? A T iăcatotăx yăraăquáătrìnhăkh ăăCu2+ tr c.ăăăăăăăă B Kh iăl ngădungăd chăgi mălƠăkh iăl ngăc aăkimălo iăthốtăraăbámăvƠoăcatot C Ngayăt ăđ uăđưăcóăkhíăthốtăraăt iăcatot.ăăăă D T iăanotăx yăraăqătrìnhăoxiăhóaăH2O H ng d n gi i chi ti t - T i catot (c c âm) x y trình kh , g m cation vƠăđ c s p x p tính oxi hóa gi m d n nh ăsau : Ag+ > Cu2+ > H+ (H2O) - T i anot (c căd ng) x y q trình oxi hóa, g măcácăanionăvƠăđ c s p x p tính kh gi m d nănh ăsau : OH- (H2O) >> NO3L uăý : anion g căaxităcóăoxiănh ăNO3-, SO42-, CO32-, r t khó b n phân  Theoănh ăth t n phân c a ion m iăđi n c c, suy : - Ph ngăánăA,ăsai.ă↑ìăAg+ b n phân (b kh )ătr c - Ph ngăánăB, sai Nh r ng, kh iăl ng dung d ch gi m b ng t ng kh iăl ng kim lo i thoát bám vào catot t t khí c haiăđi n c c - Ph ngăánăC,ăsai.ă có khí t i catot (H2) ph i x y xong trình kh Ag+, Cu2+ - Ph ngăánăD,ăđúng T i anot, ion NO3- khơng b năphơnădoăđóăngayăt đ u OH- (H2O) b n phân sinh khí O2 áp án D Câu 22: Choăh năh pă2ăkimălo iăAlăvƠăCuăvƠoădungăd chăh năh pă2ămu iăAgNO3 Ni(NO3)2.ăK tă th́căph nă ngăđ căr nă↓ă(tanăm tăph nătrongădungăd chăHClăd )ăvƠăthuăđ cădungăd chăYă(ph nă ngă v aăđ ăv iădungăd chăNaOHăđ căt aăg mă2ăhiđroxităkimălo i).ăNh năxétănƠoăsauăđơyăkhơng đ́ngăv ăthíă nghi mătrên A R nă↓ăg m Ag, Al, Cu B Kimălo iăCuăch aăthamăgiaăph nă ng C Dungăd chăYăg măAl(NO3)3, Ni(NO3)2 D R nă↓ăg măAg,ăCuăvƠăNi Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 11/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c H ng d n gi i chi ti t - T ăduyăph n ng h n h p kim lo i tác d ng v i dung d ch mu i :  Li t kê t t c kim lo i có tốn :  uătiênăt o kim lo i y u nh t  uătiênăt o mu i c a kim lo i m nh nh t - Trong câu h i :  Th t uătiênăt o kim lo iănh ăsau : Ag  Cu  Ni  Al  Th t uătiênăt o mu iănh ăsau : Al3+  Ni2+  Cu2+  Ag+ - H n h p r n X tác d ngăđ c v iăHClăd ă  không th Ag, Cu - V y X g m Ag, Cu Ni (r tăítăkhiăcóăAlăd ătrongătr ng h p này) - Dung d ch Y ph n ng v aăđ v i NaOH t o k t t a  đóălƠăAl(OH)3 Ni(OH)2 - V y Y g m Al(NO3)3 Ni(NO3)2 - Theo l p lu n R n X không ph i g m Ag, Al, Cu áp án A Câu 23: Choăb tăFeăvƠoădungăd chăAgNO3 d ,ăsauăkhiăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn,ăthuăđ g măcác A Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3 B Fe(NO3)2, AgNO3 C Fe(NO3)3, AgNO3 D Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 H cădungăd chă ng d n gi i chi ti t Fe2 Fe3 Ag  < < - Th ăt ăC p oxi hóa – kh liênăquanăđ năhaiăkimălo iăFe,ăAg:ă Fe Fe 2 Ag  Ĺcăđ u : Fe + 2Ag+   Fe2+ + 2Ag  (Fe + 2AgNO3   Fe(NO3)2 + 2Ag  ) Th y D ngăTi n Tài TOLIHA.VN Tuy n ch n câu h i & h ng d n gi i  Sauăđó,ădoăAg+ d ănênăcóăph n ng sau : Fe2+ + Ag+   Fe3+ + Ag  (Fe(NO3)2 + AgNO3   Fe(NO3)3 + Ag  ) r t nhi u HS quên ph n ng - áp án C Bình lu n : N u HS nh đ c Ag+ ph n ngăđ c v i Fe2+ nên Ag+ d ,ăch c ch n r ng dung d ch sau ph n ng không th ch a mu i Fe2+  v y lo i A, B, D áp án C Câu 24: Choăh n h păg măFeăvƠăMgăvƠoădungăd chăAgNO3,ăkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠnăthuă đ cădungăd chă↓ă(ch aă2ămu i)ăvƠăch tăr năYă(ch aă2ăkimălo i).ăHaiămu iătrongă↓ălƠă: A AgNO3 Fe(NO3)2 B Mg(NO3)2 Fe(NO3)3 C Mg(NO3)2 Fe(NO3)2 D Mg(NO3)2và AgNO3 H ng d n gi i chi ti t - V n d ng ki n th c câu 22, 23 Th y Tài tin ch c nhi u em HS s làm chu n câu r i áp án C Trang 12/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vơ c Phân tích cho nh ng HS ch a hi u rõ : - Th t Các c p oxi hóa – kh liênăquanăđ n kim lo i Mg, Fe, Ag : Mg 2 Fe2 Fe3 Ag  < < < Mg Fe Fe2 Ag - Trong câu h i :  Th t uătiênăt o kim lo iănh ăsau : Ag  Fe  Th t uătiênăt o mu iănh ăsau : Mg2+  Fe2+ áp án C Kinh nghi m :  CóăFeăd ,ănênăch c ch n dung d ch sau ph n ng không th ch a mu i Fe3+ (theo quy t c anpha)  lo i B  CóăFeăd ,ănênăc ngăch c ch n dung d ch sau ph n ng không th ch a mu i Ag+ (theo quy t c anpha)  lo i A, D Áp d ng : Câu 25: Cho a mol s tătácăd ngăv iăaămolăkhíăclo,ăthuăđ căh năh păr nă↓.ăChoă↓ăvƠoăn c,ăthuăđ că dungăd chăY.ăBi tăcácăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn.ăDungăd chăYăkhông tácăd ngăv iăch tănƠoăsauăđơy? A Cl2 B Cu C AgNO3 D NaOH áp án B Câu 26: Choăh năh păCuăvƠăFe2O3 vào dungăd chăHClăd ăSauăkhiăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn,ăthuăđ dungăd chă↓ăvƠăm tăl ngăch tăr năkhông tan Mu iătrongădungăd chă↓ălƠ A FeCl3 B FeCl2 C CuCl2, FeCl2 D FeCl2, FeCl3 că áp án C Câu 27: Choăh năh pă↓ăg măMgăvƠăFeăvƠoădungăd chăaxităH2SO4 đ c,ănóngăđ năkhiăcácăph nă ng x yă raăhoƠnătoƠn,ăthuăđ cădungăd chăYăvƠăm tăph năFe không tan Ch tătan trongădungăd chăYălƠ A MgSO4 FeSO4 B MgSO4 Fe2(SO4)3 C MgSO4, Fe2(SO4)3 FeSO4 D MgSO4 áp án A Câu 28: Choăh năh păFe,ăCuăph nă ngăv iădungăd chăHNO3 loưng.ăSauăkhiăph nă ngăhoƠnătoƠn,ăthuă đ cădungăd chăch ăch aăm t ch t tan kim lo i d ăCh tătanăđóălƠ A HNO3 B Cu(NO3)2 C Fe(NO3)2 D Fe(NO3)3 áp án C Câu 29: Choădungăd chămu iă↓ăđ năd ăvƠoădungăd chămu i Y, đ căk tăt aăZ.ăChoăZăvƠoădungăd chă HNO3 (loưng,ăd ),ăđ căch tăr năTăvƠăkhíăkhơngămƠuăhóaănơuătrongăkhơngăkhí.ăX, Yăl năl tălƠ A AgNO3 FeCl2 B AgNO3 FeCl3 C Na2CO3 BaCl2 D AgNO3 Fe(NO3)2 áp án A Câu 30: Th căhi năcácăthíănghi măsau:ăChoăFeăvƠoădungăd chăHCl;ă tădơyăs tătrongăkhíăclo;ăchoăFeăd ă vào dd HNO3 loưng;ăchoăFeăvƠoădungăd chăAgNO3 d ;ăchoăFeăvƠoăddăKHSO4.ăS ăthíănghi măt oăraămu iă s t(II)ălƠ: A B C D Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 13/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c áp án B Hi n t ng ph n ng :  C n ch đ c hi n t ng thông qua nh ng câu h i sau :  Ch t r n cho vào dung d ch có tan khơng ?  Có khí khơng ? Có màu, có mùi khơng ? Khí l p t c hay ph n ng m t lúc m i có khí xu t hi n  Có t o thành k t t a không ? Sau ph n ngăl ng k t t a có tan khơng hay gi nguyên ?  Cóăthayăđ i màu s c dung d ch không ? (hay g p mu i Cu2+ màu xanh ; Fe3+ màu vàng nâu ; l iăđaăs không màu) Hi năt ng x y s c t t khíăCO2ăđ năd ăvƠoădungăd ch Ba(OH)2 A xu t hi n k t t a tr ng B banăđ u t o k t t a tr ng,ăsauăđóătanăd n C sau th i gian m i xu t hi n k t t a tr ng D không xu t hi n k t t a Câu 31: H ng d n gi i chi ti t - Nh ăr ng:ăCO2 d ăthìăsauăc̀ngăkhơngăch ăthuăđ cămu iăHCO3- (khơngăt oăk tăđ  Ĺcăđ u,ăl ngăCO2 d năvƠoălƠăd năít: CO2 + 2OH-   CO32- + H2O  Ngayăth iăđi mănƠy: Ba2+ + CO32-   BaCO3   Nh ngăsauăđó,ăCO2 d̀ngăt iăl ngăd ăthìăk tăt aăb ăhòaătanăh t: CO2 + BaCO3 + H2O   Ba(HCO3)2 áp án B căv iăBa2+) B sung: Liênăh ăđ năcácăph nă ngă“xơmăth c”ăńiăđáăvôi (CaCO3) vƠă“t oăth chănh ”ămƠăc ngăr tănhi uă HSănh măl n:  Ph nă ngăph n ánh qătrìnhă“xơmăth c”ăńiăđáăvơiă(hi uăchínhălƠăqătrình hòa tan CaCO3): CO2 + CaCO3 + H2O   Ca(HCO3)2  Ph nă ngăph năánhăquáătrìnhă“t oăth chănh ”ătrongăhangăđ ng (hi uăchínhălƠăqătrìnhăng s ă“xơmăth c”): t Ca(HCO3)2   CaCO3  + CO2 + H2O căl iăv iă Bình lu n: Ơngăchaăth ngăcóăcơuă“N gi iăthíchăcơuăt c ng ănƠyăkhơng? c ch y đá mòn” ↑ yăemăcóăth ăv năd ng ki năth căhóaăh căđ ă Câu 32: Nh ăt ăt ădungăd chăH2SO4 loưngăvƠoădungăd chăK2CrO4 thìămƠuăc aădungăd chăchuy năt A khơng màu sang màu vàng B không màu sang màu da cam C màu vàng sang màu da cam D màu da cam sang màu vàng H ng d n gi i chi ti t - Trongădungăd chăc aăionăCr2O72- (mƠuădaăcam)ălnălnăcóăc ăionăCrO42- (mƠuăvƠng)ă ătr ngătháiăcơnă   2CrO42- + 2H+ b ngăv iănhau: Cr2O72- + H2O   - ↑ìă cóă cơnă b ngă trênă nênă khiă thêmă dungă d chă axită vƠoă mu iă cromată (mƠuă vƠng)ă s ă t oă thƠnhă mu iă đicromată(mƠuădaăcam).ăNg căl iăkhiăthêmădungăd chăki măvƠoămu iăđicromat,ăs ăt oăthƠnhăcromat áp án C Trang 14/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 33: ChoăvƠoă ngănghi măm tăvƠiătinhăth ăK2Cr2O7,ăsauăđóăthêmăti păkho ngă1mlăn căvƠăl căđ uă đ ăK2Cr2O7 tanăh t,ăthuăđ cădungăd chă↓.ăThêmăvƠiăgi tădungăd chăKOHăvƠoădungăd chă↓,ăthuăđ că dungăd chăY.ăMƠuăs căc aădungăd chă↓ăvƠăYăl năl tălƠă A màu vàng chanh màu da cam B mƠuăvƠngăchanhăvƠămƠuănơuăđ C mƠuănơuăđ ăvƠămƠuăvƠngăchanh.ăăăăăăăă D màu da cam màu vàng chanh áp án D   2CrO42- + 2H+ - Nh ăr ng: Cr2O72- + H2O   - ↑ìă cóă cơnă b ngă trênă nênă khiă thêmă dungă d chă axită vƠoă mu iă cromată (mƠuă vƠng)ă s ă t oă thƠnhă mu iă đicromată(mƠuădaăcam).ăNg căl iăkhiăthêmădungăd chăki măvƠoămu iăđicromat,ăs ăt oăthƠnhăcromat Câu 34: Khiănh ăt ăt ădungăd chăAlCl3 choăt iăd ăvƠoădungăd chăNaOHăvƠăl căđ uăthì A đ uătiênăkhơngăxu tăhi năk tăt a,ăsauăđóăcóăk tăt aătr ngăkeo.ă B đ uătiênăxu tăhi năk tăt aătr ngăkeo,ăsauăđóăk tăt aătanăl i C đ uătiênăxu tăhi năk tăt aătr ngăkeo,ăsauăđóăk tăt aăkhơngătanăl i.ă D khơngăth yăk tăt aătr ngăkeoăxu tăhi n áp án C Câu 35: S căt ăt ăkhíăCO2 vƠoădungăd chănatriăaluminatăđ năd ăthì A khơngăcóăph nă ngăx yăra.ă B t oăk tăt aăAl(OH)3,ăph nădungăd chăch aăNa2CO3 C t oăk tăt aăAl(OH)3,ăph nădungăd chăch aăNaHCO3 D t oăk tăt aăAl(OH)3,ăsauăđóăk tăt aăb ăhòaătanăl i áp án C Câu 36: Nh ăt ăt ăđ năd ădungăd chăNaOHăloưngăvƠoăm iădungăd chăsau:ăFeCl3, Ca(HCO3)2, CrCl3, AlCl3, MgSO4.ăSauăkhiăcácăph nă ngăx yăraăhoƠnătoƠn,ăs ătr ngăh păthuăđ căk tăt aălƠ A B C D H ng d n gi i chi ti t - Cóă3ătr ngăh păthuăđ căk tăt aăđóălƠ:ăFeCl3, Ca(HCO3)2 MgSO4 Fe3+ + 3OH-   Fe(OH)3  Mg2+ + 2OH-   Mg(OH)2  - Nhi uăHSăs ăquênăcóăph nă ngăc aăNaOHăv iăCa(HCO3)2.ăNh ăr ng:ăHCO3- l  Ĺcăđ u:ăHCO3- + OH-   CO32 ↓u tăhi năCO32- ngayăl păt c:ăCa2+ + CO32-   CaCO3  ngătính - C ngănhi uăHSăs ăquênăCr(OH)3, Al(OH)3 lƠănh ngăch tăl ngătính,ătanătrongăOH- d ă(ho căH+ d ).ă↑ iă tr ngăh păc aăAl(OH)3 v năcóănhi uăemănh ,ănh ngăđaăs ătr ngăh păc aăCr(OH)3 hayăb ăqua:  Ĺcăđ u:ăCr3+ + 3OH-   Cr(OH)3   SauăđóăOH d ,ăngayăl păt c:ăOH- + Cr(OH)3   CrO2- + 2H2O áp án A Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 15/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Phát bi u – sai vƠ đ m ch t Cho dãy ch t : Cr2O3, Cr, Al, Al2O3, CuO, CrO3, NaHS, NaH2PO4 S ch t dãy ph n ngăđ c v i dung d ch NaOH loãng Câu 37: A B C D H ng d n gi i chi ti t - Có ch t ph n ngăđ c v i dung d ch NaOH loãng : Al, Al2O3, CrO3, NaHS, NaH2PO4 áp án B L u ý 1:  Al, Zn v a tác d ng v i dung d ch axit, v a tác d ng v i dung d chăbaz ănh ngăkhơngăđ c g i kim lo iăl ng tính  CrO3 oxit axit  Các mu i có anion g c axit y u nguyên t H (có kh n ngătách)ălƠănh ng ch tăl ng tính : HS-, HSO3-, HCO3-, H2PO4-, HPO42-,ă… L u ý 2:  Oxit l ng tính : Al2O3, Cr2O3,ăZnO,ă…  Hiđroxităl ng tính : Al(OH)3, Cr(OH)3, Zn(OH)2,ă…  Mu iăl ng tính : NaHS, KHSO3, KHCO3, NaH2PO4,ă… L u ý 3: Thông tin c n bi t v crom h p ch t  Kim lo i Cr không tan dung d ch HCl, H2SO4 loãng ngu i Ph n ng ch x y đunănóngăthuăđ c mu i Cr2+ gi i phóng khí H2  Kim lo i Cr không ph n ng v i ki m (d̀ălƠăloưngăhayăđ c)  Al, Fe, Cr b th đ ng dung d ch HNO3 đ c ngu i H2SO4 đ c ngu i  Cr2O3 (màu l c)ălƠăoxităl ngătính.ăNh ngăkhơngătanătrongăki m lỗng hay axit lỗng, ch tan ki măđ căvƠăaxităđ c  CrO3 có tính oxi hóa m nh : ch tănh ăC,ăS,ăP,ăNH3, C2H5OH b c cháy ti p xúc v i CrO3  CrO3 (mƠuăđ th m) oxit axit, tác d ng v iăn c t o axit : CrO3 + H2O   H2CrO4 Th y D ngăTi n Tài Axit cromic TOLIHA.VN  H2Cr2O7 2CrO3 + H2O  Tuy n ch n câu h i & h ng d n gi i Axităđicromic Nh ngăaxităcromicănƠyăkhôngătáchăraăđ c d ng t mà ch t n t i dung d ch   2CrO42- + 2H+  Nh r ng: Cr2O72- + H2O    Vì có cân b ng nên thêm dung d ch axit vào mu i cromat (màu vàng) s t o thành mu iăđicromată(mƠuădaăcam).ăNg c l i thêm dung d ch ki m vào mu iăđicromat,ăs t o thành cromat  Mu i CrO42- có màu vàng, t n t iătrongămơiătr ng ki m  Mu i Cr2O72- có màu da cam, t n t iătrongămơiătr ng axit Có tính oxi hóa m nh Trang 16/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 38: Choăcácăch tăAl,ăAlCl3, Zn(OH)2, NH4HCO3, KHSO4, NaHS, Fe(NO3)2.ăS ăch tăv aăph nă ngă v iădungăd chăNaOHăv aăph nă ngăv iădungăd chăHClălƠ A B C D H ng d n gi i chi ti t - C năl uăýăv iăcáchăh iănh ătrên:ăch tăv aătácăd ngăv iădungăd chăaxit,ăv aătácăd ngăv iădungăd chăbaz khơngăcóăngh aălƠăch tăđóăcóătínhăl ngătính - Trongăph nă ngăc aăh păch t,ăcóăth ăphơnăchiaăph nă ngătheo 4ătínhăch tăsau:  Tính axit  Tínhăbaz  Tính oxi hóa  Tínhăkh - Trongăph nă ngăc aăđ năch t,ăcóăth ăphơnăchiaăph nă ngătheoă2ătínhăch tăsau:  Tính oxi hóa (đaăs ăphiăkim)  Tínhăkh ă(t tăc ăkimălo iăvƠăm tăs ăphiăkim) - Trongăcơuăh iătrênăcóă5ăch tăv aăph nă ngăv i dungăd chăNaOHăv aăph nă ngăv iădungăd chăHClălƠ:ăAl,ă Zn(OH)2, NH4HCO3, NaHS, Fe(NO3)2 L u ý:  Ph nă ngăgi aăFe(NO3)2 v iăHClăx yăraătheoăc ăch oxi hóa – kh :ătrongămơiătr b ăoxiăhóaălênăFe3+  KHSO4 có tính axit, ion HSO4- có tínhăaxităt ngăt ănh ăHCl,ăH2SO4 loãng ngă(H+ NO3-) Fe2+ Câu 39: Cho dãy ch t: CuO, S, Fe(OH)2, FeSO4, P, Fe3O4, Fe2(SO4)3, CaCO3 S ch t b oxi hóa b i dung d ch HNO3 đ c, nóng gi i phóng khí lƠ A B C D H ng d n gi i chi ti t - Cácăch t b ăoxiăhóaăb iăHNO3 đ c,ănóngăgi iăphóngăkhíă  ch́ngăph iălƠăcácăch tăcóătínhăkh ,ăbaoăg m:ă S, Fe(OH)2, FeSO4, P, Fe3O4 áp án D L u ý: ăch ăh iălƠăcácăch tăb ăoxiăhóaăb iădungăd chăHNO3 đ c.ăNênănhi uăemăHSăs ănh măl nă ăcơu nƠyă(s ăch năc ăCaCO3) Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 17/19 “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Áp d ng : Câu 40: Choădưyăcácăch t:ăFe(NO3)2; CuCl2; MgCO3; BaSO4.ăS ăch tătrongădưyăph nă ngăđ dungăd chăNaOHălƠ A B C D H ng d n - Cóă2ăch t dãy tácăd ngăđ căv iă căv iădungăd chăNaOH: Fe(NO3)2; CuCl2 áp án A Câu 41: L năl tăchoăm tăm uăBaăvƠăcácădungăd chăK2SO4, NaHCO3, HNO3, NH4Cl Có tr ngăh păxu tăhi năk tăt a? A B C D H ng d n - Cóă2ăch tăth aămưnăyêuăc u:ăK2SO4, NaHCO3 áp án A Câu 42: Cho dung d chăBa(HCO3)2 l năl tăvƠoăcác dungăd ch:ăCaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4,ăHCl.ăS ătr ngăh păcóăt oăraăk tăt aălƠ A B C D H ng d n - Cóă6ăch tăth aămưnăyêuăc u: NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4 áp án A Câu 43: Cho dãy cácăch t:ăNH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2, AlCl3.ăS ăch tătrongădưyătácăd ngă v iăl ngăd ădungăd chăBa(OH)2 t oăthƠnhăk tăt aălƠ A B C D H ng d n - Cóă3ăch tăth aămưnăyêuăc u:ă(NH4)2SO4, MgCl2, FeCl2 áp án C Câu 44: Th căhi n thí nghi m sau: (1) t dây s t khí clo (2) t nóng h n h p b t Fe vƠ Să(trongăđi u ki n khơng có oxi) (3) Cho FeO vƠo dung d ch HNO3 (loưngăd ) (4) Cho Fe vƠo dung d ch Fe2(SO4)3 (5) Cho Fe vƠo dung d ch H2SO4 (loưng,ăd ) Có thí nghi m t o mu i s t(II)? A B C D H ng d n - Cóă3ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(2),ă(4),ă(5).ă áp án A Câu 45: Ti năhƠnhăcácăthíănghi măsau: (a)ăS căkhíăCl2 vƠoădungăd chăNaOHă ănhi tăđ ăth ng (b)ăH păth ăh tă2ămol CO2 vƠoădungăd chăch aă3ămolăNaOH.ă (c) Cho KMnO4 vƠoădungăd chăHClăđ c,ăd (d)ăChoăh năh păFe2O3 vƠăCuă(t ăl ămolăt ngă ngă2ă:ă1)ăvƠoădungăd chăHClăd ă (e)ăChoăCuOăvƠoădungăd chăHNO3 (f)ăChoăKHSăvƠoădungăd chăNaOHăv aăđ ă S ăthíănghi măthuăđ căhaiămu iălƠ A B C D H ng d n - Cóă4ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(a), (b), (c), (f) áp án A Trang 18/19 Th y D ngăTi n Tài - TOLIHA.VN  Tuy n ch n câu h iăvƠăh ng d n! “V t b y” 50 câu Lý thuy t Vô c Câu 46: Phátăbi uănƠoăsauăđơyălƠăsai? A H păkimăCu-Niăd̀ngăch ăt oăchơnăv tătƠuăbi n.ă B N căc ngălƠăn căcóăch aănhi uăcationăCa2+, Mg2+ C Choăkimălo iăFeăngunăch tăvƠoădungăd chăH2SO4 loưngăx yăraă nămònăđi năhóaăh c D Phènăchuaăcóăcơngăth căphơnăt ăK2SO4.Al2(SO4)3.24H2O áp án C Câu 47: Th căhi năcácăthíănghi măsau: (1)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd chăHCl (2)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd ch FeCl3 (3)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd chăCu(NO3)2 (4)ă tăm tădơyăFeătrongăbìnhăkínăch aăđ yăkhíăO2 (5)ăN iăm tădơyăNiăv iăm tădơyăFeăr iăđ ătrongăkhơngăkhíă m (6)ăTh ăm tăviênăFeăvƠoădungăd chăch aăđ ngăth iăCuSO4 H2SO4 loãng S ăthíănghi mămƠăFeăb ă nămònăđi năhóaăh călƠ A B C D H ng d n - Cóă3ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(3),ă(5),ă(6).ă áp án B Câu 48: Ti năhƠnhăcácăthíănghi măsauă: - TN1 :ăChoăh iăn căđiăquaă ngăđ ngăb tăs tănungănóng - TN2 :ăChoăđinhăs tănguyênăch tăvƠoădungăd chăH2SO4 loưngăcóănh ăthêmăvƠiăgi tădungăd chăCuSO4 - TN3 :ăChoăt ngăgi tădungăd chăFe(NO3)2 vƠoădungăd chăAgNO3 - TN4 :ă ăthanhăthépă(h păkimăc aăs tăv iăcacbon)ătrongăkhơngăkhíă m - TN5 :ăNh́ngăláăk mănguyênăch tăvƠoădungăd chăCuSO4 - TN6 :ăN iă2ăđ uădơyăđi nănhômăvƠăđ ngăđ ătrongăkhơngăkhíă m S ătr ngăh p x yăraă nămònăđi năhóaăh călƠă A B C D H ng d n - Cóă4ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(2),ă(4),ă(5),ă(6).ă áp án D Câu 49: Th c hi n thí nghi m sau : (1) Cho dung d ch Br2 vào dung d ch ch a Na2CrO2 NaOH (2) Cho dung d ch H2SO4 vào dung d ch Na2CrO4 (3) S c khí NH3 vào dung d ch NaHCO3 (4) Cho b tăl uăhu nh vào ng s CrO3 (5) Cho FeCl2 vào dung d ch HBr (6)ăChoăNaăvƠoăn c (7) Cho dung d ch KI vào dung d ch ch a Na2Cr2O7 H2SO4 S thí nghi m x y ph n ng oxi hóa – kh A B C D H ng d n - Cóă4ăthíănghi măth aămưnăuăc u:ă(1),ă(4), (6), (7) áp án A Câu 50: ăđi uăch ăNaOHătrongăcôngănghi p,ăph ngăphápănƠoăsauăđơyăđúng? A i năphơnădungăd chăNaCl.ăăăăăăă B i năphơnădungăd chăNaClăcóămƠngăng năx p C Nhi tăphơnăNa2CO3 r iăhoƠătanăs năph măvƠoăn c.ă D Choădungăd chăCa(OH)2 tácăd ngăNa2CO3 áp án B H T Offline Hóa Th y Tài 096 868 9872 Ngõ 126 - V nh H ngă- Hoàng Mai - Hà N i Trang 19/19
- Xem thêm -

Xem thêm: Vuot bay 50 cau ly thuyet vo co (thay tai TOLIHA VN) , Vuot bay 50 cau ly thuyet vo co (thay tai TOLIHA VN)