CHUONG 7 NghiepvuNT

100 146 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/11/2019, 13:27

http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] Hướng Dẫn Sử Dụng Hệ thống Đấu Thầu Qua Mạng 01.09 http://muasamcong.mpi.gov.vn 9.2019 Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] MỤC LỤC MỤC 2: NHÀ THẦU DỰ THẦU Đăng nhập Quy trình nghiệp vụ dành cho nhà thầu Tìm thơng báo mời thầu Tham dự thầu 12 Kết mở thầu qua mạng 41 Kết đấu thầu qua mạng 47 Kết đấu thầu không qua mạng 51 Văn qua mạng 54 Tiện ích đấu thầu 58 Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] NGHIỆP VỤ NHÀ THẦU MỤC 1: TĨM TẮT NGHIỆP VỤ ◈ Giới thiệu hệ thống thơng báo tổng hợp  Hệ thống cung cấp tìm kiếm KHĐT, TBMT  Đối với gói thầu đấu thầu qua mạng, Hệ thống cho phép tìm kiếm Biên mở thầu qua mạng, Kết đánh giá HSDT  Hệ thống cung cấp chức tìm kiếm kết đấu thầu qua mạng / không qua mạng và số chức khác ◈ Nghiệp vụ chi tiết hệ thống: [1] Đăng nhập [2] Quy trình nghiệp vụ dành cho Nhà thầu [3] Tìm thơng báo mời thầu [4] Tham dự thầu [5] Kết mở thầu qua mạng [6] Kết đấu thầu qua mạng [7] Kết đấu thầu không qua mạng [8] Văn qua mạng [9] Tiện ích đấu thầu Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] MỤC 2: NHÀ THẦU DỰ THẦU Đăng nhập  Muốn thực nghiệp vụ NT, người dùng phải tiến hành Đăng nhập với vai trò NT  Đường dẫn: Màn hình  [Đăng nhập] nút [Nhà thầu]  Chức  Người dùng nhập mật  Nhấn nút [Đăng nhập]: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Người dùng NT làm theo bước hình bên Phải chon ổ đĩa lưu Chứng thư số: Chọn Chứng thư số  Nhấn nút [Xác nhận mật khầu]: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Khi xuất dòng chữ “Người dùng Nhà thầu” lúc đăng nhập thành công:  Người dùng NT ý: Sau tiến hành đăng nhập thành công, Sau người dùng thực thao tác tìm kiếm KHLCNT, TBMT… muốn trở lại “Nghiệp vụ người dùng Nhà thầu” nhấn vào nút “Nhà thầu” Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] Quy trình nghiệp vụ dành cho nhà thầu Các bước Quy trình nghiệp vụ dành cho Nhà thầu (NT):  Bước 1: NT tìm kiếm TBMT  Bước 2: Sau tìm kiếm TBMT, N T xem thơng tin chi tiết  Bước 3: NT Download HSMT/HSY C hệ thống máy tính  Bước 4: Nt thực dự thầu  Bước 5: Đến thời điểm mở thầu, NT theo dõi trình mở thầu Hệ thống  Bước 6: Sau BMT đưa kết đánh giá HSDT lên hệ thống, NT xem kết đánh giá hệ thống  Bước 7: NT xem kết lựa chọn NT trúng thầu Hệ thống Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] Tìm thơng báo mời thầu 3.1 Màn hình tìm kiếm  Đường dẫn: Trang chủ  Thông tin đấu thầu[HH, XL, TV, Hỗn Hợp, PTV]  thông báo mời thầu  Giải trình nghiệp vụ: Đây hình tìm kiếm TBMT đăng tải Hệ thống, bao gồm đấu thầu qua mạng đấu thầu không qua mạng: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] 3.2 Nhập điều kiện tìm kiếm  Nhà thầu tham dự thầu thử cách nhấn vào nút [Dự thầu thử] (Chi tiết Dự thầu thử xem phần Hướng dẫn sử dụng)  Nhập điều kiện tìm kiếm, sau nhấn nút [Tìm kiếm] để hiển thị thơng tin gói thầu  Có thể tìm kiếm chi tiết theo số TBMT, cách nhập Số TBMT nhấn nút [Tìm kiếm]: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Màn hình tra kết tìm kiếm  Các chức  Nút [Tham dự]: NT sau đăng nhập vào hệ thống, nhấn nút để tiến hành tham dự thầu (đối với gói thầu đấu thầu khơng qua mạng nút khơng hiển thị)  Nhấn vào Số TBMT: Người dùng xem chi tiết nội dung TBMT Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 10 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] - Nhấp vào dấu “-” để thu lại nội dung hỏi đáp cũ Nhấp vào dấu “+” để xổ tất nội dung hỏi đáp liên quan đến yêu cầu làm rõ HSDT - Người dùng cần nhập Nội dung làm rõ, ngồi đính kèm file để mơ tả thêm cho việc trả lời - Sau nhập sau liệu, người dùng nhấn “Lưu” để lưu liệu +) Nếu NT muốn xóa phần trả lời yêu cầu, nhấn nút “Xóa” +) Nếu NT muốn gửi phần làm rõ HSDT đến BMT nhấn “Gửi” +) Nhấn “Quay lại” để trở hình danh sách YCLR HSDT >> Màn hình xem u cầu làm rõ HSDT có trạng thái “Chưa gửi trả lời”: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 86 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] Nhấp vào dấu “-” để thu lại nội dung hỏi đáp cũ Nhấp vào dấu “+” để xổ tất nội dung hỏi đáp liên quan đến yêu cầu làm rõ HSDT - Người dùng sửa Nội dung làm rõ, đính kèm file - Sau sửa liệu, người dùng nhấn “Lưu” để lưu liệu +) Nếu NT muốn xóa phần trả lời yêu cầu, nhấn nút “Xóa” +) Nếu NT muốn gửi phần làm rõ HSDT đến BMT nhấn “Gửi” +) Nhấn “Quay lại” để trở hình danh sách YCLR HSDT >> Màn hình xem yêu cầu làm rõ HSDT có trạng thái “Đã trả lời”, “Đã kết thúc” Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 87 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] Nhấp vào dấu “-” để thu lại nội dung hỏi đáp cũ Nhấp vào dấu “+” để xổ tất nội dung hỏi đáp liên quan đến yêu cầu làm rõ HSDT - Người dùng xem lại tồn nội dung hỏi đáp liên quan đến YCLR HSDT - Nhấn “Quay lại” để trở hình danh sách YCLR HSDT 8.5 TRẢ LỜI YÊU CẦU GIA HẠN HIỆU LỰC HSDT Màn hình danh sách thơng báo gia hạn hiệu lực HSDT Đường dẫn: Màn hình NT sau đăng nhập  Tiện ích đấu thầu  Trả lời gia hạn hiệu lực HSDT  Tóm tắt hình: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 88 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] - Màn hình dùng để tìm kiếm TBMT yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT trạng thái trả lời yêu cầu gia hạn cho gói thầu tương ứng (màn hình cho phép tìm kiếm gói thầu đóng thầu chưa có kết LCNT gói thầu cũ có yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT)  Các chức hình - Chọn tiêu chí tìm kiếm nhấn “Tìm kiếm”, hệ thống trả danh sách kết - Nhấn vào dấu “+” để hiển thị danh sách tất yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT TBMT tương ứng nhà thầu gửi yêu cầu Nhấp vào dấu “-” để thu danh sách lại theo TBMT - Nhấn vào nút “Xem” để trả lời yêu cầu gia hạn hiệu lực HSDT Màn hình xem thơng báo gia hạn hiệu lực HSDT  Đường dẫn: Màn hình NT sau đăng nhập  Tiện ích đấu thầu  Trả lời gia hạn hiệu lực HSDT Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 89 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Tóm tắt hình: - Màn hình dùng để trả lời thơng báo gia hạn hiệu lực HSDT  Các chức hình - Chọn trả lời u cầu gia hạn: Nếu NT chọn “Không đồng ý”  Nhấn nút “Lưu” +) Nếu NT muốn gửi câu trả lời đến BMT nhấn “Gửi” +) Nếu muốn quay lại hình danh sách thơng báo u cầu gia hạn hiệu lực HSDT nhấn “Quay lại” - Nếu NT chọn “Đồng ý”  nhấn “Lưu” Tiếp tục lựa chọn có bảo đảm dự thầu gia hạn chưa: Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 90 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] +) Nếu NT chọn có BĐDT gia hạn thực đính kèm BĐDT, sau nhấn “Lưu” Nếu NT muốn gửi trả lời đến BMT nhấn “Gửi”, NT muốn quay lại hình danh sách thơng báo gia hạn hiệu lực HSDT nhấn “Quay lại” +) Nếu NT chọn chưa có BĐDT gia hạn thực điền lý do, sau nhấn “Lưu” Nếu NT muốn gửi trả lời đến BMT nhấn “Gửi”, NT muốn quay lại hình danh sách thơng báo gia hạn hiệu lực HSDT nhấn “Quay lại”: 8.6 RÚT THẦU Tiến hành rút thầu  Đường dẫn: Màn hình NT sau đăng nhập  Tiện ích đấu thầu  Rút thầu  Tiến hành rút thầu Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 91 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Tóm tắt hình: - Màn hình dùng để tìm kiếm gói thầu mà nhà thầu trạng thái tham dự thầu để thực rút thầu (màn hình cho phép tìm kiếm gói thầu đăng tải mà chưa đóng thầu)  Các chức hình - Chọn tiêu chí tìm kiếm nhấn “Tìm kiếm”, hệ thống trả danh sách kết Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 92 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] - Nhấn vào nút “Rút thầu” để thực rút HSDT tham dự trước - Sau nhấn “Rút thầu”, nhấn “OK” để xác nhận việc rút thầu, nhấn “Cancel” để hủy bỏ việc rút thầu: - Lưu ý: Nhà thầu phép rút thầu lần tham dự lại lần (NT tìm kiếm gói thầu trang chủ vào Lịch sử rút thầu Tiện ích đấu thầu để tham dự thầu lại) Nếu NT thực tham dự lại chứng thư số tham dự thầu lần đầu máy tính tham dự thầu lần đầu tham dự lại có tồn thơng tin nhập lần tham dự thầu đầu trước Lịch sử rút thầu  Đường dẫn: Màn hình NT sau đăng nhập  Tiện ích đấu thầu  Rút thầu  Lịch sử rút thầu Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 93 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Tóm tắt hình: - Màn hình dùng để tìm kiếm gói thầu mà nhà thầu trạng thái rút thầu để xem lại lịch sử rút thầu - Nếu gói thầu chưa đóng thầu NT rút thầu lần nhấn nút “Tham dự thầu” để thực tham dự thầu lại gói thầu  Các chức hình - Chọn tiêu chí tìm kiếm nhấn “Tìm kiếm”, hệ thống trả danh sách kết - Nhấn vào nút “Xem” để xem lại lịch sử lần rút thầu: - Nhấn vào nút “Tham dự thầu” để tham dự thầu lại gói thầu 8.7 KIẾN NGHỊ Danh sách kiến nghị  Đường dẫn: Màn hình NT sau đăng nhập  Tiện ích đấu thầu  Kiến nghị Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 94 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Tóm tắt hình: Đây chức tổng hợp lại kiến nghị bao gồm gói thầu ( TBMT, TBMST) người dùng thực tìm kiếm, kiểm tra trạng thái cập nhật thơng tin xử lý kiến nghị Ngoài người dùng tạo kiến nghị chức  Các chức hình: - Người dùng nhấn vào “+” để xổ kiến nghị có liên quan đến TBMT tương ứng Nhấn vào “-” để thu gọn kiến nghị lại theo số TBMT - Người dùng nhấn nút “Kiến nghị” để tạo kiến nghị cho gói thầu - Người dùng nhấn nút “Xem” để xem lại nội dung kiến nghị Màn hình thêm kiến nghị  Đường dẫn: Màn hình NT sau đăng nhập  Tiện ích đấu thầu  Kiến nghị  Nhấn “Kiến nghị” Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 95 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] Tóm tắt hình: Màn hình cho phép tìm kiếm gói thầu đấu thầu qua mạng để tạo, xem kiến nghị liên quan đến gói thầu  Các chức hình: - Người dùng nhập trường liệu: Giai đoạn kiến nghị, Tên kiến nghị, Nội dung, File đính kèm - Sau nhập đầy đủ liệu, NT nhấn “Lưu”: +) Nếu NT muốn xóa bỏ kiến nghị, nhấn “Xóa” +) Nếu NT muốn gửi kiến nghị đến BMT, nhấn “Gửi” Sau gửi, NT muốn rút kiến nghị nhấn “Rút kiến nghị” +) Nếu NT muốn quay lại hình danh sách kiến nghị, nhấn “Quay lại” - Người dùng không muốn lưu lại liệu, để quay lại hình danh sách kiến nghị nhấn “Quay lại” Màn hình xem kiến nghị  Đường dẫn: Màn hình NT sau đăng nhập  Tiện ích đấu thầu  Kiến nghị  Nhấn “Xem” Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 96 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN]  Tóm tắt hình: Màn hình cho phép xem kiến nghị liên quan đến gói thầu  Các chức hình: >> Màn hình xem kiến nghị có trạng thái “Chưa gửi” - Người dùng chỉnh sửa trường liệu: Giai đoạn kiến nghị, Tên kiến nghị, Nội dung, File đính kèm NT nhấp vào tên file đính kèm để tải máy - Sau sửa liệu, NT nhấn “Lưu”: +) Nếu NT muốn xóa bỏ kiến nghị, nhấn “Xóa” Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 97 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] +) Nếu NT muốn gửi kiến nghị đến BMT, nhấn “Gửi” Sau gửi, NT muốn rút kiến nghị nhấn “Rút kiến nghị” +) Nếu NT muốn quay lại hình danh sách kiến nghị, nhấn “Quay lại” - Người dùng không muốn lưu lại liệu, để quay lại hình danh sách kiến nghị nhấn “Quay lại” >> Màn hình xem kiến nghị có trạng thái “Chưa trả lời” - Người dùng xem lại nội dung kiến nghị gửi cho BMT - Nếu người dùng muốn rút kiến nghị nhấn nút “Rút kiến nghị” - Nếu người dùng muốn quay lại hình danh sách kiến nghị nhấn “Quay lại” Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 98 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] >> Màn hình xem kiến nghị có trạng thái “Đã trả lời” - Người dùng xem lại nội dung hỏi – đáp kiến nghị NT nhấp vào tên file đính kèm để tải máy - Nếu NT thỏa mãn với câu trả lời BMT nhấn nút “Chấp thuân TL”, kiến nghị Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 99 http://muasamcong.mpi.gov.vn Nghiệp vụ đấu thầu qua mạng [OCVN] chuyển sang trạng thái “Đã kết thúc” - Nếu NT chưa thỏa mãn với câu trả lời BMT nhấn nút “Tiếp tục kiến nghị” để tiếp tục đặt câu hỏi cho BMT: +) NT nhập nội dung đính kèm văn để tiếp tục kiến nghị, sau nhấn “Lưu” Sau nhấn lưu, NT muốn xóa bỏ kiến nghị, nhấn “Xóa”, NT muốn gửi kiến nghị cho BMT nhấn “Gửi” Sau gửi, NT muốn rút kiến nghị nhấn nút “Rút kiến nghị” - Người dùng không muốn lưu lại liệu, để quay lại hình danh sách kiến nghị nhấn “Quay lại” >> Màn hình xem kiến nghị có trạng thái “Đã kết thúc” - Người dùng xem lại nội dung kiến nghị nội dung xử lý kiến nghị - Nếu người dùng muốn rút kiến nghị nhấn nút “Rút kiến nghị” - Nếu người dùng muốn quay lại hình danh sách kiến nghị nhấn “Quay lại” >> Màn hình xem kiến nghị có trạng thái “Đã rút” - Người dùng xem lại nội dung kiến nghị gửi cho BMT - Nếu người dùng muốn quay lại hình danh sách kiến nghị nhấn “Quay lại” Cục Quản lý đấu thầu – Bộ Kế hoạch Đầu tư Tổng đài hỗ trợ đấu thầu qua mạng: 19006126 100
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUONG 7 NghiepvuNT, CHUONG 7 NghiepvuNT, Tìm thông báo mời thầu, Kết quả mở thầu qua mạng, Kết quả đấu thầu qua mạng, Kết quả đấu thầu không qua mạng, Văn bản qua mạng, Tiện ích đấu thầu

Mục lục

Xem thêm