Tạo động lực cho người lao động tại công ty mẹ tập đoàn hóa chất việt nam

131 37 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 23:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HỒNG HẢI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY MẸ - TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN HỒNG HẢI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY MẸ - TẬP ĐỒN HÓA CHẤT VIỆT NAM Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Thị Minh Nhàn Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Họ tên: Nguyễn Hồng Hải Sinh ngày: 23/9/1987 Nơi sinh: Hà Nội Lớp: QTKD Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Khóa: 24 Trường: Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Tôi xin cam đoan nhƣ sau: Luận văn Thạc sỹ kinh tế “Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động Công ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam” tơi thực nghiên cứu hồn thiện hướng dẫn PGS TS Nguyễn Thị Minh Nhàn Các tài liệu, số liệu, dẫn chứng mà sử dụng Luận văn có thật thân tơi thu thập, xử lý mà khơng có chép không hợp lệ Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung cam đoan Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 Tác giả Nguyễn Hồng Hải LỜI CẢM ƠN Trước hết xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo tham gia giảng dạy lớp QTKD – K24 trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thầy cô khoa Sau đại học tạo điều kiện cho học viên khác có mơi trường học tập tốt, truyền đạt nhiều kiến thức hữu ích trình học tập nghiên cứu trường Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Thị Minh Nhàn tận tình hướng dẫn bảo tơi suốt thời gian thực luận văn Bên cạnh xin chân thành cảm ơn tập thể cán viên chức Cơng ty Mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam tạo điều kiện hỗ trợ nhiệt tình việc cung cấp thơng tin cần thiết phục vụ cho đề tài luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017 Tác giả Nguyễn Hồng Hải MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn .4 CHƢƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu tạo động lực cho ngƣời lao động doanh nghiệp 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước .5 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu giới 1.2 Cơ sở lý luận tạo động lực cho ngƣời lao động doanh nghiệp .9 1.2.1 Các khái niệm 1.2.2 Một số học thuyết động lực 13 1.2.3 Quy trình tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp 20 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp 35 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 41 2.1 Thiết kế quy trình nghiên cứu .41 2.1.1 Xác định chủ đề mục tiêu nghiên cứu 41 2.1.2 Xây dựng khung lý thuyết .42 2.1.3 Lựa chọn phương pháp nghiên cứu, thu thập phân tích thơng tin 43 2.1.4 Trình bày kết nghiên cứu 43 2.2 Phƣơng pháp thu thập liệu 44 2.2.1 Phương pháp thu thập liệu sơ cấp 44 2.2.2 Phương pháp thu thập liệu thứ cấp 47 2.3 Phƣơng pháp xử lý liệu .48 2.3.1 Phương pháp thống kê 48 2.3.2 Phương pháp phân tích 48 2.3.3 Phương pháp so sánh .49 2.3.4 Phương pháp tổng hợp 50 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY MẸ - TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM 51 3.1 Giới thiệu Tập đồn Hóa chất Việt Nam 51 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Tập đồn Hóa chất Việt Nam .51 3.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty mẹ 53 3.1.3 Cơ cấu tổ chức Công ty mẹ 54 3.1.4 Một số kết kinh doanh Tập đồn Hóa chất Việt Nam .56 3.1.5 Tình hình lao động Cơng ty mẹ 60 3.2 Thực trạng quy trình tạo động lực cho ngƣời lao động Công ty mẹ .62 3.2.1 Thực trạng xác định nhu cầu người lao động 62 3.2.2 Thực trạng phân loại nhu cầu người lao động 64 3.2.3 Thực trạng thiết kế biện pháp tạo động lực cho người lao động 65 3.2.4 Thực trạng triển khai công tác tạo động lực 77 3.2.5 Thực trạng đánh giá tạo động lực cho người lao động 80 3.3 Phân tích thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến tạo động lực ngƣời lao động Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam 80 3.3.1 Các yếu tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp .80 3.3.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên doanh nghiệp .82 3.4 Đánh giá chung tạo động lực cho ngƣời lao động Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam .85 3.4.1 Những thành tựu đạt nguyên nhân 85 3.4.2 Những hạn chế nguyên nhân 86 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY MẸ - TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM 88 4.1 Định hƣớng phát triển Tập đồn Hóa chất Việt Nam Cơng ty mẹ Tập đồn Hóa chất Việt Nam .88 4.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 88 4.1.2 Định hướng tạo động lực Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam 89 4.2 Quan điểm thúc đẩy tạo động lực cho ngƣời lao động Công ty mẹ Tập đồn Hóa chất Việt Nam .89 4.2.1 Tạo động lực cho người lao động trách nhiệm xã hội công ty .89 4.2.2 Tạo động lực cho người lao động góp phần nâng cao lực cạnh tranh công ty .91 4.2.3 Tạo động lực cho người lao động góp phần giúp công ty phát triển bền vững 91 4.3 Đề xuất giải pháp thúc đẩy tạo động lực cho ngƣời lao động Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam 92 4.3.1 Cải thiện việc xác định phân loại nhu cầu người lao động công ty 92 4.3.2 Đổi việc thiết kế tạo động lực cho người lao động công ty 94 4.3.3 Đẩy mạnh việc triển khai tạo động lực cho người lao động công ty 104 4.3.4 Chú trọng việc đánh giá tạo động lực cho người lao động công ty .109 PHẦN KẾT LUẬN 111 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nội dung đầy đủ BHXH Bảo hiểm xã hội CBCNV Cán công nhân viên Công ty mẹ Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam Vinachem Tập đồn Hóa chất Việt Nam DANH MỤC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Nội dung Kết hoạt động kinh doanh Vinachem 2001 – Trang 59 2016 Bảng 3.2 Thay đổi số lượng nhân Vinachem 2013 - 2016 60 Bảng 3.3 Cơ cấu nhân Công ty mẹ năm 2016 61 Bảng 3.4 64 Kết khảo sát nhu cầu người lao động Vinachem Bảng 3.5 Tiêu chí xác định hệ số vị trí chức danh cơng việc 67 Bảng 3.6 Danh sách phong trào thi đua Vinachem năm 73 2011 – 2015 Bảng 3.7 Danh sách chương trình đào tạo cơng ty năm 77 2011 - 2016 Bảng 3.8 Quy trình triển khai cơng tác tạo động lực Cơng ty Bảng 4.1 Đề xuất mẫu phiếu khảo sát nhu cầu người lao 79 94 động Bảng 4.2 Đề xuất mẫu tiêu chuẩn đánh giá mức độ hồn thành 98 cơng việc 10 Bảng 4.3 Đề xuất chương trình đào tạo, chứng hỗ trợ 102 cơng việc cho người lao động phòng/ban 11 Bảng 4.4 Đề xuất mô tả công việc Chuyên viên phụ 105 trách phát triển chương trình, dự án Công ty 11 Bảng 4.5 Đề xuất mẫu Phiếu đánh giá biện pháp tạo động lực cho người lao động Công ty mẹ 108 DANH MỤC HÌNH STT Hình Nội dung Trang Hình 1.1 Tháp nhu cầu Maslow 14 Hình 1.2 Quy trình tạo động lực cho người lao động công ty 20 Hình 1.3 Mối quan hệ chiến lược kinh doanh chiến lược 36 nhân lực Hình 2.1 Quy trình nghiên cứu luận văn 41 Hình 2.2 Quy trình điều tra bảng hỏi 45 Hình 3.1 Cơ cấu tổ chức Cơng ty mẹ 54 Hình 3.2 Cơ cấu sản phẩm doanh thu Cơng 58 ty mẹ Hình 3.3 Ý kiến tần suất xác định nhu cầu người lao động 63 Công ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam Hình 3.4 Ý kiến đánh giá tiêu chuẩn đánh giá thành tích 75 người lao động Hình 3.5 Ý kiến đánh giá cơng đánh giá thành tích 75 người lao động 10 Hình 4.1 Đề xuất quy trình đào tạo người lao động Cơng ty 100 11 Hình 4.2 Đề xuất quy trình xây dựng hệ thống văn hướng 104 dẫn thực tạo động lực cho người lao động Cơng ty Tập đồn xét duyệt trình quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đầu tư Tham gia tổ thẩm định, tổ chuyên gia, tổ đàm phán chương trình, dự án theo phân công Tổng giám đốc Tham gia công tác ISO Ban Phiên dịch, biên dịch cho Lãnh đạo Tập đoàn Tham gia công tác khác phân công V QUYỀN HẠN - Tham gia thực công việc Ban HTPT Lãnh đạo Ban phân công theo chức năng, nhiệm vụ Ban HTPT thực cơng việc Lãnh đạo Tập đồn giao - Quan hệ làm việc trực tiếp với Lãnh đạo Tập đoàn cần Ban liên quan, đơn vị thành viên Tập đồn cơng việc phân công - Quan hệ làm việc với đơn vị, cá nhân Tập đoàn liên quan đến công việc phân công VI ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC - Thời gian làm việc ngày sau: + Sáng: Từ đến 12 + Chiều: Từ 13 đến 17 - Chế độ làm việc: Làm theo hành - Trang bị phương tiện làm việc chính: Điện thoại, máy vi tính, văn phòng phẩm…do Tập đồn trang bị - Các chế độ hỗ trợ khác: Được Tập đoàn hỗ trợ chi phí ăn trưa, điện thoại, lại, trang phục…… VII CÁC U CẦU CẦN CĨ CHO VỊ TRÍ NÀY Giới tính/Độ tuổi/Ngoại Nam/Nữ; Khơng khuyết tật; Sức khỏe tốt hình/Sức khỏe Trình độ học vấn/chuyên Tốt nghiệp đại học chun ngành kỹ mơn thuật/kinh tế, phân tích đầu tư 107 Trình độ ngoại ngữ/tin học Có trình độ Tiếng Anh thành thạo để làm việc với đối tác nước phiên dịch/biên dịch cho Lãnh đạo Tập đồn; Có trình độ tin học văn phòng thành thục Năng lực/kỹ Có khả tham mưu, chịu trách nhiệm, kỹ phân tích đánh giá dự án đầu tư Số năm kinh nghiệm yêu cầu Ít 03 năm kinh nghiệm lĩnh vực cơng việc tương tự, có nhiều kinh nghiệm tốt Các yêu cầu khác (nếu có) Quan hệ đối nội, đối ngoại rộng; Có kiến thức lĩnh vực khác (đầu tư xây dựng, ) có liên quan Ưu tiên Ưu tiên tốt nghiệp kỹ thuật ngành cơng nghiệp hóa chất BẢN MƠ TẢ NÀY ĐƢỢC ĐỒNG Ý BỞI NGƢỜI ĐƢỢC GIAO TỔNG GIÁM ĐỐC (ký tên & ghi rõ họ tên) (ký tên & ghi rõ họ tên) * Kết mong muốn: Hiện nay, việc ban hành quy chế, định hướng dẫn thực tạo động lực cho người lao động chủ yếu theo yêu cầu lãnh đạo Công ty theo thực tiễn phát sinh yêu cầu trình hoạt động Công ty Với đề xuất đưa quy trình Hình 4.2 giúp định hướng cho việc xây dựng ban hành văn Cơng ty Người lao động Cơng ty có nhìn tổng quan ý nghĩa mục đích văn hướng dẫn thực tạo động lực ban hành, khiến họ có động lực việc đưa đóng góp xây dựng hệ thống văn ngày hoàn thiện theo chiến lược nguồn nhân lực mà Công ty đề 108 4.3.4 Chú trọng đánh giá tạo động lực cho người lao động công ty * Căn cứ: Hiện nay, khâu đánh giá tạo động lực cho người lao động cơng ty bị bỏ ngỏ, dẫn đến việc Công ty không nhận ý kiến người lao động kết biện pháp tạo động lực khiến hiệu việc triển khai biện pháp không cao * Nội dung thực hiện: Tác giả xin đề xuất giải pháp việc tác đánh giá tạo động lực cho người lao động Công ty sau: Lãnh đạo Công ty kết hợp với Ban Tổ chức nhân xây dựng mẫu phiếu đánh giá hiệu công tác tạo động lực cho người lao động Mẫu phiếu đơn giản, dễ hiểu thể đầy đủ nội dung đánh giá thực quy trình biện pháp tạo động lực Trong đó, để tiến hành đánh giá hiệu thực quy trình tạo động lực nằm hài lòng người lao động Chu kỳ đánh giá thực đặn quý năm để điều chỉnh kịp thời trình thực quy trình tạo động lực cho người lao động Công ty Bảng 4.5 Đề xuất mẫu Phiếu đánh giá biện pháp tạo động lực cho người lao động Công ty mẹ STT Tiêu chí đánh giá Tiền lương - Mức thu nhập hàng tháng - Chính sách lương thưởng Chế độ phúc lợi - Nội dung phúc lợi - Mức phúc lợi Phong trào thi đua - Nội dung thi đua - Hình thức, mức khen thưởng Cơ hội đào tạo phát triển - Số lượng đợt đào tạo - Nội dung đào tạo - Hiệu đào tạo 109 Mức độ đánh giá Bên cạnh đó, Cơng ty cần xây dựng khung tiêu, tiêu chí dùng để đánh giá hiệu biện pháp để dựa vào có kết đánh giá phù hợp Đánh giá kết tạo động lực thơng qua tiêu chí: suất lao động, hài lòng người lao động công việc, tỷ lệ nghỉ việc, vắng mặt… Để biết kết tạo động lực đạt hiệu đến mức độ nào, nhà quản trị so sánh tiêu nêu trước sau áp dụng biện pháp tạo động lực lựa chọn * Kết mong muốn: Việc thực công tác đánh giá kết tạo động lực giúp Công ty thu phản hồi người lao động, từ làm đưa điều chỉnh việc thiết kế triển khai biện pháp tạo động lực cho người lao động Điều giúp việc thực công tác tạo động lực doanh nghiệp hiệu 110 PHẦN KẾT LUẬN Trong hoat động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nào, người ln đóng vai trò quan trọng nhất, trọng tâm hướng đến trình quản trị Để hoạt động doanh nghiệp đạt hiệu cao cần có đội ngũ người lao động mạnh khơng trình độ chun mơn, đạo đức mà động lực làm việc, cống hiến cho doanh nghiệp Bởi vậy, doanh nghiệp cần có biện pháp tạo động lực hiệu để tạo cho nhân viên vui vẻ, tích cực có tính sáng tạo cao công việc Thực công tác tạo động lực tốt làm dịu căng thẳng không cần thiết, tăng cường hấp dẫn tiền lương, tiền thưởng… Người lao động hăng hái làm việc, gắn bó với tổ chức, sẵn sàng cống hiến tổ chức Luận văn “Nghiên cứu tạo động lực cho người lao động Công ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam” thực bối cảnh Cơng ty me – Tập đồn Hóa chất Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn, chế độ đãi ngộ, lương thưởng người lao động tiếp tục bị cắt giảm, ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần làm việc động lực người lao động Bởi vậy, công tác tạo động lực lại trở nên cần thiết hết Với mục tiêu nghiên cứu đề xuất giải pháp tạo động lực cho người lao động Công ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam, Luận văn thực số nội dung theo nhiệm vụ nghiên cứu đặt ban đầu, cụ thể: - Hệ thống hoá lý luận tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp; - Lựa chọn phương pháp nghiên cứu - Đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động Công ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam, đánh giá ưu điểm, hạn chế nguyên nhân 111 - Nghiên cứu, tìm hiểu định hướng phát triển kinh doanh để bổ sung sở, đề xuất quan điểm giải pháp đẩy mạnh tạo động lực cho người lao động Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam Với nội dung thực hiện, luận văn có đóng góp chủ yếu sau: - Giá trị khoa học: Hệ thống hóa lý luận tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp: khái niệm bản, số học thuyết tạo động lực, quy trình tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp yếu tổ ảnh hưởng đến tạo động lực cho người lao động Luận văn tài liệu tham khảo có ích cho nhà quản lý, nhà quản trị nguồn nhân lực việc nghiên cứu nâng cao hiệu làm việc người lao động, từ gia tăng giá trị cho doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu trình hội nhập quốc tế ngày đặt - Giá trị ứng dụng: Chỉ thực trạng vấn đề tạo động lực cho người lao động Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam đề xuất số giải pháp thúc đẩy tạo động lực cho người lao động Luận văn hướng dẫn giúp đỡ tận tình PGS TS Nguyễn Thị Minh Nhàn tập thể người lao động Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam Trong trình thực đề tài, cố gắng hạn chế kiến thức, kinh nghiệm, nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót định Tác giả mong nhận ý kiến góp ý thầy giáo, đồng nghiệp bạn bè để luận văn hoàn thiện 112 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Mai Quốc Chánh Trần Xuân Cầu, 2000 Giáo trình Kinh tế lao động Hà Nội: Nhà xuất Lao động – xã hội Cảnh Chí Dũng (2012), Mơ hình tạo động lực trường đại học cơng lập Tạp chí cộng sản Lê Thanh Hà, 2009 Giáo trình quản trị nhân lực I Hà Nội: Nhà xuất Lao động – xã hội Lê Thanh Hà, 2009 Giáo trình quản trị nhân lực II Hà Nội: Nhà xuất Lao động – xã hội Mai Thanh Lan Nguyễn Thị Minh Nhàn, 2008 Giáo trình Quản trị nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Thống kê Hoàng Thị Hồng Lộc Nguyễn Quốc Nghi (2014), Xây dựng khung lý thuyết động lực làm việc khu vực công Việt Nam Tạp chí khoa học trường Đại học Cần Thơ Nguyễn Văn Lượt (2012), Một số yếu tố khách quan tác động đến động giảng dạy giảng viên đại học, Tạp chí khoa học Đại học quốc gia Hà Nội, Khoa học Xã hội nhân văn Hoàng Thị Hồng Nhung (2015), Tạo động lực lao động Tổng công ty 789 – Bộ Quốc Phòng, Luận văn Thạc sỹ Trường Đại học Lao động – Xã hội Daniel H Pink (2013), Động lực chèo lái hành vi – Sự thật kinh ngạc động thúc đẩy động lực người, Nhà xuất Lao động xã hội, Hà Nội 10 Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Vân Điềm, 2012 Giáo trình quản trị nhân lực Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 113 11 Howard Senter (2004), Tạo động lực phải tiền, Nhà xuất Trẻ, Hà Nội 12 Bùi Anh Tuấn Phạm Thúy Hương, 2011 Giáo trình Hành vi tổ chức Hà Nội: Nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân 13 Vũ Thị Uyên (2008), Tạo động lực cho lao động quản lý doanh nghiệp Nhà nước Hà Nội đến năm 2020, Luận án tiến sỹ Trường Đại học Kinh tế quốc dân Tiếng Anh 14 Broussard, S.C and Garrison, M.E.B, (2004) The relationship between classroom motivationand academic achievement in elementary school-aged children Family and ConsumerSciences Research Journal, 33(2), 106-120 15 David C McClelland (1987), Human Motivation, Cambridge University Press, United State of America 16 Denibutun, S.Revda (2012), WorkMotivation: Theoretical Framework, Journal on GSTF Business Review 17 Guay, F et al., (2010) Intrinsic, identified, and controlled types of motivation for school subjects in young elementary school children British Journal of Educational Psychology, 80(4), 711-735 114 PHỤ LỤC 01 PHIẾU ĐIỀU TRA Anh (chị) cho biết vấn đề sau có phải biểu tạo động lực sản xuất? STT Nội dung Đồng ý 10 11 Công việc mang lại thu nhập xứng đáng Công việc hay phù hợp Cơ hội đảm nhận cơng việc có trọng trách Thực nhiều hình thức thưởng khác Đa dạng khoản phụ cấp cho NLĐ Có hội tham gia vào trình định Quan hệ đồng nghiệp cơng ty thân thiện, cởi mở Các chương trình phúc lợi đa dạng, hấp dẫn Điều kiện làm việc an toàn, phù hợp Các hoạt động đoàn thể phong phú Thời gian, giấc làm việc linh hoạt Cơng ty có thƣờng xun tìm hiểu nhu cầu anh (chị) không?  Rất thường xuyên     Thường xuyên Thỉnh thoảng Ít Chưa 115 Không đồng ý Anh (chị) cho biết tác động nhân tố sau đến công tác tạo động lực công ty (Đánh dấu X vào ô chọn) Mức độ tác động STT Các nhân tố Rất Ít Bình thường Nhiều Rất nhiều Bản thân người lao động Quan điểm nhà quản trị Quy định Pháp luật, Chính phủ Tình hình phát triển kinh tế Sức ép cạnh tranh Đánh giá anh (chị) vấn đề tiền lƣơng, thƣởng chế độ phúc lợi? (Khoanh tròn vào phù hợp với ý kiến anh (chị)) = Rất tốt = Tốt = Khá = Trung bình = Kém Đánh giá STT Nội dung Anh (chị) trả lương tương xứng với kết làm việc Chính sách tiền lương, tiền thưởng thực công Anh (chị) nắm quyền lợi, quyền hưởng trách nhiệm liên quan đến tiền lương, thưởng, phụ cấp Anh (chị) hài lòng với cách thức trả lương qua tài khoản Các chương trình phúc lợi công ty đa dang, phong phú (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, tăng lương…) Đánh giá anh (chị) thông tin, giao tiếp DN? (Khoanh tròn vào phù hợp với ý kiến anh (chị)) = Rất tốt = Tốt = Khá = Trung bình = Kém 116 Đánh giá STT Nội dung Những thay đổi quy định, chế độ, sách…liên quan đén NLĐ thông báo đầy đủ, rõ ràng Cấp quan tâm tìm hiểu quan điểm, suy nghĩ NLĐ NLĐ tạo điều kiện phát biểu ý kiến Đánh giá anh (chị) điều kiện, môi trƣờng làm việc DN? (Khoanh tròn vào phù hợp với ý kiến anh (chị)) = Rất tốt = Tốt = Khá = Trung bình = Kém Đánh giá STT Nội dung 5 Điều kiện làm việc tốt (về nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ…) Các sách, quy định ban hành thực cách công bằng, minh bạch quán Các phận phối hợp chặt chẽ với cơng việc Mọi người có tinh thần hợp tác công việc Mọi người đối xử với thân thiết, thoải mái NLĐ tôn trọng, tin cậy công việc NLĐ tạo hội phát triển mối quan hệ NLĐ không bị phân biệt đối xử Nhận xét anh (chị) tiêu chuẩn đánh giá thành tích NLĐ DN?  Rất hợp lý  Hợp lý  Khá hợp lý  Chưa hợp lý  Hoàn toàn không hợp lý Anh (chị) cho biết mức độ hài lòng thân biểu tạo động lực lao động công ty? (Đánh dấu X vào chọn) = Hồn tồn ko hài lòng = Khơng hài lòng = Hài lòng phần = Hài lòng = Rất hài lòng 117 Đánh giá STT Nội dung 1 Mang lại thu nhập xứng đáng Có hội thăng tiến, phát triển Công việc không nhàm chán, trùng lặp Thời gian làm việc linh hoạt Các hoạt động đoàn thể đa dạng phong phú Phúc lợi đa dạng, hấp dẫn Đánh giá anh (chị) mức độ quan tâm nhà quản trị ngƣời lao động công ty  Rất thường xuyên  Khá thường xuyên  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Chưa 10 Việc đánh giá sách tạo động lực đƣợc DN thực nhƣ nào?  Rất thường xuyên  Khá thường xuyên  Thường xuyên  Thỉnh thoảng  Chưa 11 Để tạo động lực làm việc cho anh (chị) cơng ty cần áp dụng giải pháp sau đây? (Đƣợc chọn nhiều phƣơng án)  Nâng cao nhận thức nhà quản trị tạo động lực  Thường xuyên thay đổi, làm công việc cho người lao động  Điều chỉnh, sửa đổi quy định, tiêu chuẩn lỗi thời, lạc hậu  Tăng cường trao đổi hợp tác cá nhân, đơn vị, phòng ban  Tăng thu nhập cho NLĐ  Đa dạng gói phúc lợi 118 12 Anh (chị) mong đợi điều hay nhu cầu anh (chị) làm việc DN? (đánh số thứ tự tầm quan trọng, 1: Mong đợi nhiều nhất, 2: Mong đợi thứ nhì, 3: Mong đợi thứ 3….)  Lương, thưởng, phúc lợi  Cơng việc ổn định, an tồn  Điều kiện, mơi trường làm việc thoải mái  Được ghi nhận thành tích, tơn trọng  Được đào tạo, phát triển, có hội thăng tiến 13 Xin anh (chị) cho biết đôi nét thân: (Đánh dấu x vào lựa chọn) - Giới tính: - Độ tuổi: - Chức danh công việc tại: - Thâm niên công tác: - Mức thu nhập tại: Nam Dưới 30 tuổi Từ 50 tuổi trở lên Lãnh đạo Phòng/Ban < năm 3-5 năm 1-3 triệu 5-10 triệu 119 Nữ 30-50 tuổi Nhân viên 1-3 năm > năm 3-5 triệu > 10 triệu PHỤ LỤC 02 BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN VỀ CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY MẸ - TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM Ý kiến đánh giá anh (chị) tầm quan trọng công tác tạo động lực công ty? Anh (chị) nhận xét quy định: tiền lương, tiền thưởng, thi đua, thưởng, phúc lợi, đào tạo – phát triển công ty? Khi thiết kế biện pháp tạo động lực cho người lao động, cơng ty có tìm hiểu nhu cầu, tham khảo ý kiến người lao động công ty không? Anh (chị) có nhận xét tiêu chuẩn đánh giá thành tích cơng tác cơng ty? Có sát thực tế khơng? Hiệu tiêu chuẩn mang lại cho cơng tác đánh giá thành tích công ty? Anh (chị) đánh giá phong trào thi đua công ty vai trò thi đua khen thưởng cơng ty? Các phong trào thi đua có tổ chức thường xuyên hay không? Anh (chị) đánh giá không khí làm việc cơng ty nào? Anh (chị) có thường xuyên nhận dự giúp đỡ cấp trên, đồng nghiệp không? Trong thời gian tới, cơng ty coi (có coi) cơng tác tạo động lực hoạt động quan trọng mang tính chiến lược hay khơng? Và cơng ty có kế hoạch để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động công ty? Anh (chị) đánh công tác tổ chức hoạt động tạo động lực cho người lao động công ty? Khoa học, công bằng, cân bằng, khách quan hay thiếu khoa học, minh bạch, không phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể? 120 XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN VÀ HỌC VIÊN Giảng viên hƣớng dẫn xác nhận PGS TS Nguyễn Thị Minh Nhàn 121 Học viên Nguyễn Hồng Hải ... doanh Tập đồn Hóa chất Việt Nam 88 4.1.2 Định hướng tạo động lực Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam 89 4.2 Quan điểm thúc đẩy tạo động lực cho ngƣời lao động Công ty mẹ Tập đồn Hóa chất Việt. .. THÚC ĐẨY TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI CƠNG TY MẸ - TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM 88 4.1 Định hƣớng phát triển Tập đồn Hóa chất Việt Nam Cơng ty mẹ Tập đồn Hóa chất Việt Nam ... Cơng ty mẹ - Tập đồn Hóa chất Việt Nam phản ánh thực trạng tạo động lực cho người lao động Công ty giai đoạn 2010 - 2016 từ Tập đồn Hóa chất Việt Nam bắt đầu hoạt động theo mơ hình Cơng ty mẹ - Công
- Xem thêm -

Xem thêm: Tạo động lực cho người lao động tại công ty mẹ tập đoàn hóa chất việt nam , Tạo động lực cho người lao động tại công ty mẹ tập đoàn hóa chất việt nam