Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội

130 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 23:15

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ☆ BÙI THÁI HƢỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG HÀ NỘI - NĂM 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ☆ BÙI THÁI HƢỜNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS ĐINH VĂN THÔNG XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN HÀ NỘI, NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn hoàn toàn kết nghiên cứu nghiêm túc tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học PGS.TS Đinh Văn Thông Nguồn tài liệu, số liệu sử dụng luận văn đƣợc thu thập từ báo cáo thống kê phòng Nội vụ quận Hồn Kiếm, cổng giao tiếp điện tử quận Hoàn Kiếm, cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội, cơng trình nghiên cứu khoa học nhƣ luận văn, luận án, sách, báo, tạp chí chuyên ngành, văn pháp luật… Tác giả Luận văn Bùi Thái Hƣờng LỜI CẢM ƠN Để hồn thành đƣợc Luận văn này, tơi nhận đƣợc nhiều giúp đỡ động viên từ thầy giáo tồn thể cán nơi tơi chọn làm địa bàn nghiên cứu, gia đình bạn bè Trƣớc tiên, xin trân trọng cảm ơn ban Giám hiệu nhà trƣờng, tồn thể thầy giáo Khoa Quản lý kinh tế truyền đạt cho kiến thức tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Giảng viên PGS.TS Đinh Văn Thông dành nhiều thời gian trực tiếp hƣớng dẫn, bảo tận tình cho tơi hồn thành q trình nghiên cứu đề tài Qua đây, xin gửi lời cảm ơn tới phòng, ban Ủy ban nhân dân phƣờng thuộc quận Hồn Kiếm, thời gian tơi thực tế nghiên cứu tạo điều kiện thuận lợi cho tiếp cận thu thập thông tin cần thiết cho đề tài Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, ngƣời động viên giúp đỡ tinh thần, vật chất suốt trình học tập thực đề tài Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! Tác giả Luận văn Bùi Thái Hƣờng MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH iii MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG 1.1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG 1.2.1 Một số khái niệm bản, đặc điểm, mục đích phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng .8 1.2.1.1 Khái niệm cán bộ, cán quản lý cấp phƣờng, phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 1.2.1.2 Đặc điểm cán quản lý cấp phƣờng 12 1.2.1.3 Mục đích vai trò việc phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 15 1.2.2 Nội dung công tác phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 17 1.2.2.1 Chiến lƣợc phát triển đội ngũ cán 17 1.2.2.2 Triển khai thực chiến lƣợc phát triển 20 1.2.3 Tiêu chí đánh giá phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 40 1.2.3.1 Tiêu chí đánh giá quy mơ đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 40 1.2.3.2 Tiêu chí đánh giá cấu đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 40 1.2.3.3 Tiêu chí đánh giá lực đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 41 1.2.3.4 Tiêu chí đánh giá động lực thúc đẩy đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 45 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 47 1.2.4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội 48 1.2.4.2 Các sách phát triển đội ngũ cán quản lý .48 1.3 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG 50 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán quản lý số địa bàn Việt Nam 50 1.3.1.1 Kinh nghiệm quận Hải An, thành phố Hải Phòng 50 1.3.1.2 Kinh nghiệm quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 52 1.3.1.3 Kinh nghiệm thành phố Bến Tre 52 1.3.2 Bài học kinh nghiệm cho quận Hoàn Kiếm việc phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng .53 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 55 2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin, số liệu, liệu 55 2.2 Phƣơng pháp thống kê, phân tích – tổng hợp 55 2.3 Phƣơng pháp so sánh 56 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG Ở QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 57 3.1 Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cƣ ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng quận Hoàn Kiếm 57 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 57 3.1.2 Đặc điểm điều kiện kinh tế - xã hội 58 3.1.3 Đặc điểm điều kiện dân số 59 3.2 Thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng giai đoạn 2011 – 2015 quận Hoàn Kiếm 59 3.2.1 Thực trạng phát triển quy mô đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng .59 3.2.1.1 Công tác quy hoạch đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 59 3.2.1.2 Công tác tuyển dụng cán quản lý cấp phƣờng .61 3.2.2 Thực trạng cấu đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng quận Hoàn Kiếm .63 3.2.2.1 Cơ cấu đội ngũ cán quản lý theo giới tính .63 3.2.2.2 Cơ cấu đội ngũ cán quản lý theo độ tuổi 65 3.2.3 Thực trạng nâng cao lực đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng .66 3.2.3.1 Nâng cao trình độ học vấn, chun mơn nghiệp vụ, kỹ nghề nghiệp 66 3.2.3.2 Thái độ, hành vi cán quản lý cấp phƣờng .80 3.2.4 Thực trạng nâng cao động lực thúc đẩy cho đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 84 3.2.4.1 Về chế độ sách, tiền lƣơng, phụ cấp 84 3.2.4.2 Về nâng cao thể chất, tinh thần cho cán 86 3.2.4.3 Về sách khen thƣởng 86 3.2.4.4.Về công tác đề bạt, bổ nhiệm .88 3.2.5 Kiểm tra, giám sát, đánh giá cán 88 3.3 Đánh giá chung thực trạng phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng quận Hoàn Kiếm 89 3.3.1 Những kết đạt đƣợc 89 3.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 91 3.3.2.1 Hạn chế 91 3.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế 92 CHƢƠNG 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HOÀN KIẾM 93 4.1 Định hƣớng phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng đến năm 2020 .93 4.2 Một số giải pháp chủ yếu 93 4.2.1 Hồn thiện cơng tác quy hoạch đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 93 4.2.2 Đổi công tác đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng 95 4.2.2.1 Đổi phƣơng thức nội dung chƣơng trình đào tạo, bồi dƣỡng cán 95 4.2.2.2 Xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý cho công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán quản lý cấp phƣờng 97 4.2.3 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, bố trí, xếp quản lý hiệu đội ngũ cán bộ, công chức quản lý cấp phƣờng 98 4.2.4 Hồn thiện chế độ, sách đãi ngộ, thu hút cán bộ, công chức, tránh để tƣợng “chảy máu chất xám” .99 4.2.5 Đổi công tác kiểm tra, đánh giá, phân loại cán quản lý cấp phƣờng .101 4.2.5.1 Tăng cƣờng lãnh đạo, quản lý cấp cán nói chung cán quản lý cấp phƣờng nói riêng 101 4.2.5.2 Nâng cao ý thức trách nhiệm đạo đức công vụ cán quản lý cấp phƣờng 102 4.2.5.3 Khen thƣởng, kỷ luật 102 KẾT LUẬN .104 PHỤ LỤC DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Nghĩa tiếng Việt CBCC Cán công chức CBQL Cán quản lý CCBVN Cựu chiến binh Việt Nam ĐTBD Đào tạo bồi dƣỡng HĐND Hội đồng nhân dân LHPNVN Liên hiệp phụ nữ Việt Nam NDVN Nông dân Việt Nam UBMTTQVN Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân 10 TNCSHCM Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 3.1 Hệ thống chức danh CBQL cấp phƣờng 61 Bảng 3.2 Số lƣợng cán quản lý 18 phƣờng quận Hoàn Kiếm 62 Bảng 3.3 Giới tính cán quản lý 18 phƣờng quận Hồn Kiếm 64 Bảng 3.4 Độ tuổi cán quản lý 18 phƣờng quận Hoàn Kiếm 65 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Trình độ quản lý nhà nƣớc cán quản lý 73 Bảng 3.8 Trình độ tin học cán quản lý 74 Bảng 3.9 Trình độ ngoại ngữ cán quản lý 76 10 Bảng 3.10 Kết thực nhiệm vụ cán quản lý 77 11 Bảng 3.11 Đánh giá kỹ cán quản lý 79 12 Bảng 3.12 Mức độ hài lòng ngƣời dân CBQL 18 phƣờng 82 Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cán quản lý 18 phƣờng quận Hồn Kiếm Trình độ lý luận trị cán quản lý 18 phƣờng quận Hoàn Kiếm ii Trang 67 71 chƣa đƣợc triển khai cách có hiệu quả, tài liệu học tập mang nặng tính lý thuyết; hay nhƣ cơng tác xử lý cán vi phạm chƣa đƣợc bao quát, triệt để dẫn đến số cán quản lý không làm tốt chức trách nhiệm vụ, “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”, v.v Trong thực tế, khơng riêng quận Hồn Kiếm, mà hầu hết quận có trạng tƣơng tự Thế nhƣng nhìn chung, đội ngũ cán quản lý phƣờng quận Hoàn Kiếm ngày đƣợc củng cố số lƣợng đảm bảo chất lƣợng Hệ thống pháp luật đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý ngày đƣợc hoàn thiện Về phƣơng pháp triển khai, thời gian tới, Đảng quận Hoàn Kiếm khẳng định tâm đổi mới, đề xuất kế hoạch, giải pháp thiết thực, phù hợp việc nâng cao chất lƣợng công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dƣỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp, đƣa lĩnh vực công tác quan trọng ngày vào nề nếp để phục vụ nhiệm vụ trị, kinh tế, văn hóa – xã hội quận, đáp ứng yêu cầu cơng cải cách hành Bên cạnh đó, quận Hoàn Kiếm cần tâm đổi sách, chế độ đãi ngộ, sách tạo lực cho cán quản lý để họ yên tâm cơng tác, góp phần xây dựng phát triển quận Hồn Kiếm thời kỳ đổi mới, thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, xứng tầm quận trọng yếu, trung tâm kinh tế, trị, văn hóa – xã hội thủ Hà Nội Việc đòi hỏi phải có đội ngũ cán quyền phƣờng quận Hoàn Kiếm yếu tố quan trọng góp phần nâng cao hiệu hoạt động sở nói chung địa bàn thành phố Hà Nội Vì vậy, giải pháp đƣợc thực hiệu có tác dụng nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán nói chung cán quản lý cấp phƣờng nói riêng quận Hoàn Kiếm thời gian tới Thực tốt hệ thống giải pháp này, năm tới phƣờng quận hồn Kiếm có đội ngũ cán có trình độ, lực, thích ứng với mơi trƣờng hồn thành tốt nhiệm vụ đƣợc giao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội quận Hồn Kiếm phát triển nhanh bền vững Tóm lại, chất lƣợng cán quản lý cấp sở có tốt, cơng tác quản lý nhà nƣớc sở có hiệu cao, địa phƣơng vững mạnh, ngƣời dân có 105 sống ổn định Ngƣợc lại, cán quản lý có trình độ yếu kém, phẩm chất trị, đạo đức suy thối, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân, ảnh hƣởng tiêu cực đến an ninh trật tự, tình hình trị, kinh tế, văn hóa, xã hội địa phƣơng Việc nghiên cứu, xây dựng, phát triển hồn thiện đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng quận Hồn Kiếm nhằm đáp ứng tình hình thực tế thành phố Hà Nội tiến trình hội nhập quốc tế, để đạt đƣợc hiệu cao vấn đề mang tính thời sự, cấp thiết, nhƣng cần phải đƣợc cấp có thẩm quyền xem xét cho phù hợp, hoạch định chiến lƣợc bền vững, dài lâu, nhƣ đƣa đƣợc định, sách đắn cho công tác cán bộ, cụ thể phát triển hoàn thiện đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng quận Hoàn Kiếm cách đồng bộ, đạt hiệu cao 106 PHỤ LỤC * Tiêu chuẩn cán quản lý cấp phƣờng Tiêu chuẩn sở để tiến hành tổ chức, xem xét, đánh giá, lựa chọn, bố trí xếp sử dụng, để cán yên tâm làm việc theo chức trách đƣợc giao, xác định mục tiêu phấn đấu, nâng cao trình độ khả làm việc Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Bộ trƣởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ cán xã, phƣờng, thị trấn nhƣ sau: Tiêu chí Bí thƣ – Phó Chủ tịch – Phó Chủ tịch Bí thƣ Chủ tịch Chủ Bí thƣ Đảng Chủ tịch UBMTTQVN Đồn Hội Liên tịch Hội ủy phƣờng HĐND phƣờng TNCSHCM hiệp Phụ Cựu nữ chiến Chức binh danh Không 45 Do gia giữ chức vụ định phù hợp nam, đối tuổi điểm phƣơng địa nữ công tác nhƣng tham gia giữ 65 vụ với nam, tham gia không giữ chức 50 tuổi vụ tuổi tham gia lần chức vụ lần nữ đầu phải đảm đầu tham bảo làm việc gia hai nhiệm chức kỳ lần đầu giữ vụ Có trình độ tốt Có trình độ tốt Có trình độ tốt nghiệp trung học sở trở lên khu nghiệp trung nghiệp trung học vực đồng bằng, tốt nghiệp tiểu học trở lên khu vực học phổ thông Có trình phổ thơng miền núi độ - Khu vực đồng Có trình độ sơ cấp tƣơng đƣơng trở lên Lý luận trung cấp bằng: Có trình trị khơng tham gia giữ tuổi với tình hình đặc q 55 tuổi chức đời Khơng 55 q Tuổi vấn tịch Không 60 Không Không tuổi tham UBND tỉnh quy tuổi 30 tuổi lần đầu Học Chủ trị trở lên độ trung cấp - Khu vực miền núi: tƣơng đƣơng trình độ sơ cấp trở lên Ở khu vực Có trình đồng trung độ Đã đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng chuyên môn, nghiệp vụ cấp lĩnh vực công tác mà cán đảm nhiệm tƣơng thị có trình chun mơn trở đƣơng trình độ sơ cấp trở lên độ trung cấp lên khu chuyên môn trở vực đồng lên khu vực Với khu vực miền núi phải miền núi phải đƣợc bồi dƣỡng đƣợc bồi dƣỡng kiến thức kiến thức chuyên môn chuyên môn (tƣơng đƣơng tƣơng đƣơng trình độ sơ cấp trình độ sơ cấp Chuyên môn, nghiệp vụ trở lên), trở lên Ngành tham gia giữ chuyên môn phù chức vụ lần đầu hợp với đặc phải có trình độ điểm kinh tế - xã trung cấp hội loại chuyên mơn trở hình đơn vị hành lên Đã qua bồi dƣỡng xã, nghiệp phƣờng, thị trấn vụ cơng tác xây Đã qua lớp bồi dựng Đảng, dƣỡng quản lý nghiệp vụ quản hành Nhà lý hành nƣớc, nghiệp vụ Nhà nƣớc, quản lý kinh tế, nghiệp vụ quản kiến thức kỹ lý kinh tế hoạt động đại biểu HĐND cấp xã  Nhiệm vụ cán quản lý cấp phƣờng Quyết định 04/2004/QĐ-BNV Bộ trƣởng Bộ Nội vụ quy định nhiệm vụ cụ thể cán bộ, công chức xã, phƣờng, thị trấn Cụ thể: a Bí thư Đảng ủy phường, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nắm vững Cƣơng lĩnh, Điều lệ Đảng đƣờng lối, chủ trƣơng Đảng, sách, pháp luật Nhà nƣớc, nghị thị cấp chức năng, nhiệm vụ đảng bộ, chi cấp mình; nắm vững nhiệm vụ trọng tâm, giải có hiệu cơng việc đột xuất; nắm sát tình hình đảng bộ, tổ chức đảng trực thuộc nhân dân địa bàn; chịu trách nhiệm chủ yếu mặt cơng tác đảng Chủ trì họp Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ đạo việc chuẩn bị xây dựng nghị đảng bộ, Ban Chấp hành, Ban Bí thư Thƣờng vụ tổ chức đạo thực thắng lợi nghị Đảng ủy phường Lãnh đạo, kiểm tra việc tổ chức thực thị, nghị cấp trên, đảng bộ, Ban Chấp hành Ban Thƣờng vụ Đảng uỷ Thực nguyên tắc tập trung dân chủ lãnh đạo, đạo hoạt động giữ vai trò trung tâm đồn kết giữ vững vai trò lãnh đạo tồn diện tổ chức hệ thống trị xã, phƣờng, thị trấn Giúp Bí thƣ đảng chuẩn bị nội dung họp dự thảo nghị Ban Chấp hành, Ban Thƣờng vụ mặt công tác Đảng Phó bí thƣ Đảng Tổ chức việc thơng tin tình hình chủ trƣơng Ban chấp hành, Ban ủy thƣờng vụ cho Uỷ viên Ban chấp hành tổ chức đảng trực thuộc phƣờng Tổ chức kiểm tra việc thực nghị quyết, thị cấp uỷ cấp trên, Ban Chấp hành Ban Thƣờng vụ b Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân Triệu tập, chủ toạ kỳ họp HĐND, phối hợp với UBND việc chuẩn bị kỳ họp HĐND; chủ trì việc tham gia xây dựng nghị HĐND Giám sát, đôn đốc, kiểm tra việc thực nghị HĐND Tổ chức tiếp dân, đôn đốc, kiểm tra việc giải kiến Chủ tịch nghị, khiếu nại, tố cáo nhân dân Hội đồng nhân dân Giữ mối quan hệ với đại biểu HĐND, phối hợp công tác với UBMTTQVN cấp, thông báo hoạt động HĐND với UBMTTQVN Báo cáo hoạt động HĐND lên HĐND UBND cấp huyện Chủ trì phối hợp với UBND việc định đƣa bãi nhiệm đại biểu HĐND theo đề nghị UBMTTQVM cấp Phó Chủ tịch HĐND Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tổ chức thực nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân phân công cụ thể thay mặt Chủ tịch Hội đồng nhân dân giải công việc Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt Chuẩn bị nội dung, triệu tập chủ trì kỳ họp tổ chức Cùng tập thể Ban Thƣờng trực (UBMT), Ban Thƣờng trực (4 tổ chức đoàn thể) xây dựng chƣơng trình kế hoạch cơng tác, hƣớng dẫn hoạt động Ban Công tác Mặt trận, chi hội đồn thể thơn, làng, ấp, bản, tổ dân phố Phối hợp với quyền, đồn thể cấp vận động, hƣớng dẫn cán bộ, đoàn viên, hội viên tổ chức mình, tầng lớp nhân dân tham gia thực chƣơng trình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, hiệp thƣơng bầu cử xây dựng quyền, thực quy chế dân chủ xã, phƣờng, thị trấn phong trào thi đua tổ Chủ tịch chức theo chƣơng trình, nghị tổ chức trị - xã UBMTTQV; hội cấp tƣơng ứng đề Bí thƣ Đồn TNCSHCM; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ Tổ chức, đạo việc học tập chủ trƣơng, đƣờng lối, sách Đảng pháp luật Nhà nƣớc; chủ trƣơng, nghị đoàn viên, hội viên tổ chức nữ; Chủ tịch Chỉ đạo việc lập kế hoạch kinh phí, chấp hành, tốn kinh phí Hội Cựu chiến hoạt động định việc phân bổ kinh phí hoạt động Nhà binh nƣớc cấp tổ chức Tham mƣu cấp uỷ Đảng xã, phƣờng, thị trấn việc xây dựng đội ngũ cán tổ chức Bám sát hoạt động phong trào, định kỳ tổ chức kiểm tra, đánh giá báo cáo với cấp uỷ cấp tổ chức đoàn thể cấp hoạt động tổ chức Chỉ đạo việc xây dựng quy chế hoạt động Ban Thƣờng vụ, Ban Chấp hành cấp sở tổ chức mình; đạo hoạt động Ban Thƣờng vụ, Ban Chấp hành đảm bảo theo quy chế xây dựng PHIẾU ĐIỀU TRA ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI DÂN ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG QUẬN HOÀN KIẾM Trong chƣơng trình thực đề tài nghiên cứu khoa học: “Phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phường địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội”, tác giả muốn tìm hiểu suy nghĩ, nhận định, đánh giá ông/bà đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng thuộc địa phƣơng ông/bà về: Kết giải công việc; phẩm chất, đạo đức lối sống; tinh thần thái độ phục vụ, trách nhiệm với công việc Những câu trả lời ông/bà theo câu hỏi phiếu dƣới hoàn toàn liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích PHẦN I: THƠNG TIN CÁ NHÂN Xin khoanh tròn chữ đáp án mà ơng/bà lựa chọn: Giới tính a Nam b Nữ Độ tuổi a Dƣới 20 tuổi b 21 - 30 tuổi c 31 - 40 tuổi d 41 - 50 tuổi e 51 - 60 tuổi f Trên 60 tuổi Trình độ học vấn a Phổ thơng sở c Sau đại học b Cao đẳng/ Đại học Nghề nghiệp a Sinh viên b Nội trợ c Khác: PHẦN II: ĐÁNH GIÁ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG A Đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng Ông/bà đánh giá chất lƣợng đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng địa phƣơng nhƣ nào? a Chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc b Đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc c Ý kiến khác: Nếu chƣa đáp ứng đƣợc u cầu cơng việc, theo Ơng/bà nguyên nhân đâu? a Do lực, trình độ cán quản lý b Do ý thức cán quản lý c Do chế độ, sách đãi ngộ cán quản lý thấp d Nguyên nhân khác Vui lòng khoanh tròn vào mà ơng/bà lựa chọn Ơng/bà đánh giá kỹ nghề nghiệp cán quản lý cấp phƣờng địa phƣơng nhƣ nào? Mức độ đánh giá Chƣa Thành Rất thành thạo thạo thành thạo 4 4 Yếu 3.1 Kỹ tổ chức điều hành quan 3.2 Kỹ xây dựng, lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ 3.3 Kỹ tiếp nhận xử lý thông tin 3.4 Kỹ giao tiếp ứng xử 3.5 Kỹ thuyết trình trƣớc cơng chúng Ông/bà đánh giá nhƣ phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc cán quản lý? a Kém b Trung bình c Khá d Tốt B Đánh giá công tác hành Số lần ơng/bà đến UBND phƣờng giải công việc năm? a lần b Hai lần c Trên lần Trong lần ông/bà đến UBND phƣờng giải cơng việc nhƣ vậy, số lần trung bình ơng/bà phải lại để giải công việc là: a lần b lần c Trên lần Thời gian xử lý công việc? a Nhanh (cụ thể: .ngày) b Bình thƣờng (cụ thể: .ngày) c Lâu (cụ thể: .ngày) d Rất lâu (cụ thể: .ngày) Vui lòng khoanh tròn vào ô mà ông/bà lựa chọn Mức độ đánh giá Thấp Trung bình Cao Rất cao Thời gian giải cơng việc có đảm bảo chất lƣợng 4 công việc đƣợc xử lý không? Chất lƣợng cơng việc đƣợc giải quyết? Trình độ xử lý công việc cán quản lý Thái độ phục vụ cán quản lý giải công việc a Quát nạt, to tiếng với ngƣời dân b Gây phiền hà, sách nhiễu c Nhẹ nhàng, hƣớng dẫn đầy đủ thông tin d Hời hợt e Ý kiến khác: Tinh thần trách nhiệm cán quản lý a Không có trách nhiệm b Thiếu tinh thần trách nhiệm c Trách nhiệm cao d Ý kiến khác: Ông/bà cho biết mức độ đáp ứng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ ngƣời dân (bàn ghế, nƣớc uống, quạt mát ) cấp phƣờng nhƣ nào? a Kém b Chƣa đáp ứng yêu cầu c Đáp ứng yêu cầu d Rất tốt e Ý kiến khác: 10 Ơng/bà có đề xuất để nâng cao chất lƣợng công tác cán quản lý địa phƣơng mình? Xin chân thành cảm ơn hợp tác Ông/bà! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tham khảo tiếng Việt Ban Tổ chức Trung ƣơng, 2012 Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 5/11/2012 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần nghị số 42NQ/TW ngày 30/11/2004 Bộ Chính trị (khóa IX) kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 Bộ Chính trị (khóa XI) Hà Nội Bộ Chính trị, 2004 Nghị số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 công tác quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Hà Nội Bộ Nội vụ, 2004 Thông tư số 09/2004/TT-BNV ngày 9/2/2004 hướng dẫn thực số điều Nghị định số 117/2003/NĐ-CP Chính phủ việc tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ, công chức quan Nhà nước Hà Nội Bộ Nội vụ, 2004 Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn Hà Nội Bộ Nội vụ, Bộ Tài Bộ Lao động – Thƣơng binh Xã hội, 2010 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hà Nội Bộ Nội vụ, 2013 Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức người lao động Hà Nội Bộ Tài chính, 2008 Thơng tư số 51/2008/TT-BTC ngày 16/6/2008 hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cơng chức nhà nước Hà Nội Chính phủ, 2009 Nghị định số 92/2009-NĐ/CP ngày 22/10/2009 chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, cơng chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hà Nội Chính phủ, 2013 Nghị định số 29/2013-NĐ/CP ngày 08/3/2013 Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 Chính phủ chức danh, số lượng, số chế độ, sách cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn người hoạt động không chuyên trách cấp xã Hà Nội 10 Chính phủ, 2015 Nghị định số 56/2015-NĐ/CP Chính phủ đánh giá phân loại cán bộ, cơng chức, viên chức Hà Nội 11 Chính phủ, 2016 Nghị định số 08/2016-NĐ/CP Chính phủ Quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2001 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 13 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2006 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 14 Đảng Cộng sản Việt Nam, 2011 Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia 15 Nguyễn Thị Hồng Dung, 2015 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Luận văn Thạc sĩ Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Phan Huy Đƣờng, 2012 Giáo trình Quản lý nhà nước kinh tế NXB Đại học Quốc gia 17 Lê Đình Lý, 2012 Chính sách tạo động lực cho cán công chức cấp xã (nghiên cứu địa bàn tỉnh Nghệ An) Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 18 Nguyễn Phú Trọng, Trần Xuân Sầm, 2003 Luận khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hóa – đại hóa đất nước Hà Nội: NXB Chính trị Quốc gia 19 Nguyễn Thị Thảo, 2014 Nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa Luận văn Thạc sĩ Đại học Lao động – Xã hội 20 Ngơ Tuấn Anh Việt, 2015 Hồn thiện công tác đào tạo đội ngũ cán công chức phường địa bàn quận Cẩm Lệ - thành phố Đà Nẵng Luận văn Thạc sĩ Đại học Đà Nẵng 21 Quốc hội, 2003 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân Hà Nội 22 Quốc hội, 2008 Luật Cán bộ, công chức Hà Nội 23 Quốc hội, 2015 Luật Tổ chức quyền địa phương Hà Nội 24 Thủ tƣớng Chính phủ, 2003 Quyết định số 27/2003-QĐ-TTg ngày 19/2/2003 ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán lãnh đạo Hà Nội 25 Thủ tƣớng Chính phủ, 2016 Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 phê duyệt đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016 – 2025 Hà Nội 26 Trần Anh Tuấn, 2007 Hoàn thiện thể chế quản lý công chức Việt Nam điều kiện phát triển hội nhập quốc tế Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế Quốc dân 27 UBND thành phố Hà Nội Quyết định số 4450/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 việc ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/1/2016 Thủ tướng Chính phủ Hà Nội 28 Viện Ngơn ngữ học, 2003 Từ điển Tiếng Việt NXB Đà Nẵng II Các Website 29 Hà Dung, 2016 Kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 Cổng giao tiếp điện tử thành phố Hà Nội (truy cập 15/1/2017) 30 Nguyễn Thị Tâm, 2016 Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán chủ chốt cấp sở thành phố Đà Nẵng Tổ chức Nhà nước [Tạp chí điện tử] < http://tcnn.vn/Plus.aspx/vi/News/126/0/1010070/0/33450/Mot_so_giai_phap_xay_d ung_doi_ngu_can_bo_chu_chot_cap_co_so_tai_thanh_pho_Da_Nang> (truy cập 22/12/2016) 31 Thành Tâm (2015) Đảng quận Hoàn Kiếm: Đổi công tác cán Hà Nội Mới [Báo điện tử] (truy cập 22/12/2016) 32 Thanh Tâm (2017) Việc quy hoạch cán cần đảm bảo cấu độ tuổi Vĩnh Long Online [Báo điện tử] http://www.baovinhlong.com.vn/chinh-tri/201705/viecquy-hoach-can-bo-can-dam-bao-co-cau-3-do-tuoi-2807506/#.WS7yKNSLTDd 33 Việt Tiến (2015) Nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã xây dựng Luật Tổ chức quyền địa phƣơng Bộ Tư Pháp [Cổng thơng tin điện tử] http://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao-doi.aspx?ItemID=1788 34 Văn Tất Thu (2012) Nâng cao chất lƣợng cán lãnh đạo, quản lý nhà nƣớc q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa hội nhập quốc tế Cộng Sản [Tạp chí điện tử] http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doimoi/Cai-cach-hanh-chinh/2012/18498/Nang-cao-chat-luong-can-bo-lanh-dao-quanly-nha-nuoc.aspx 35 Dƣơng Trung Ý, 2013 Nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức xã, phƣờng, thị trấn NXB Chính trị quốc gia Sự thật [Trang thơng tin điện tử] < http://nxbctqg.org.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=3568:nang -cao-cht-lng-i-ng-can-b-cong-chc-xa-phng-th-trn&catid=112:tin-van-hoa-tutuong&Itemid=488> (truy cập 15/12/2016) 36 Phạm Thị Tuyết Yên, 2016 Công tác xây dựng đội ngũ cán chủ chốt phƣờng – Thực trạng kinh nghiệm Đảng quận Hà Đông, thành phố Hà Nội Lý luận trị [Tạp chí điện tử] (truy cập 15/12/2016) ... tác phát triển đội ngũ cán quản lý cấp phƣờng địa bàn quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP... sách phát triển đội ngũ cán quản lý .48 1.3 KINH NGHIỆM THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG 50 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển đội ngũ cán quản lý số địa bàn Việt... TÁC PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP PHƢỜNG Ở QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI 57 3.1 Các đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cƣ ảnh hƣởng đến việc phát triển đội ngũ cán quản lý cấp
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội , Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý cấp phường trên địa bàn quận hoàn kiếm, thành phố hà nội