Nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web

101 48 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2019, 23:07

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ IỆ NG CH NH NGHI N C NH HẢ NG C C C HỆ HỐNG HÔNG IN NH NGHIỆ N CH L ẬN ĂN HẠC SĨ CÔNG NGHỆ HÔNG IN H N I - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ IỆ NG CH NH NGHI N C NH HẢ HỆ HỐNG HÔNG IN N CH NG C C C NH NGHIỆ Công nghệ thông tin Truy n d liệu v M ng m y t nh Ngành: Chuyên ngành: Mã số: L ẬN ĂN HẠC SĨ CÔNG NGHỆ HÔNG IN NGƯỜI HƯỚNG ẪN H HỌC: GS S NG YỄN ĐÌNH IỆ H N I – 2017 LỜI CAM Đ N Tôi xin cam đoan kết đ t luận văn “Nghi n c u t nh khả dụng hệ thống thông tin doanh nghiệp d a tr n d ch vụ web” l sản phẩm nghi n c u, tìm hiểu ri ng c nhân tơi Trong to n nội dung luận văn, nh ng u trình b y l c nhân l tổng hợp từ nhi u nguồn t i liệu Tất c c t i liệu tham khảo đ u có xuất x rõ r ng v tr ch dẫn hợp ph p Tôi xin ho n to n ch u tr ch nhiệm v ch u hình th c kỷ luật theo quy đ nh cho lời cam đoan H Nội, ng y tháng năm 2017 Học vi n Triệu Quang Ch nh LỜI CẢ N Trước ti n, xin b y tỏ l ng biết n sâu sắc đến th y GS S Nguyễn Đình iệt - người hướng dẫn, khuyến kh ch, bảo v d y tơi tận tình, chu đ o mong tơi lĩnh hội kiến th c th y truy n đ t để ho n th nh luận văn Tôi k nh chúc Th y m nh khỏe, công t c tốt để tiếp tục hướng dẫn hệ mai sau Tôi xin b y tỏ l ng biết n sâu sắc đến c c th y gi o, cô gi o khoa Công Nghệ Thông Tin, ban lãnh đ o trường Đ i Học Công Nghệ, phận đ o t o Sau đ i học đ o t o, t o u kiện giúp đỡ tơi suốt qu trình học tập v nghi n c u Đồng thời xin cảm n tất nh ng người thân y u gia đình to n thể b n bè nh ng người giúp đỡ, động vi n nh ng tơi gặp khó khăn, bế tắc nghi n c u Trong qu trình nghi n c u, u kiện v khả nghi n c u tơi có h n n n luận văn khơng tr nh khỏi nh ng thiếu sót, tơi k nh mong nhận s bổ sung, đóng góp ý kiến c c th y gi o, cô gi o v c c b n để đ t i ho n thiện h n Tôi xin chân th nh cảm n! H Nội, ng y th ng năm 2017 Học vi n Triệu Quang Ch nh CL C DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC H NH V DANH MỤC CÁC B NG BI U LỜI MỞ Đ U CH NG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 10 1.1 S đời v ph t triển m ng Internet v c c d ch vụ tr n Internet 10 1.2 S ph t triển c c HTTT d a tr n web 12 1.3 Vấn đ nghi n c u t nh khả dụng HTTT d a tr n web tr n giới 14 CH NG 2: KIẾN TRÚC CỦA CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN DỰA TRÊN WEB 17 2.1 Kh i niệm 17 2.2 Mơ hình hệ thống thơng tin web nói chung 18 2.3 Th nh ph n hệ thống thông tin d a tr n web 20 2.4 Lợi hệ thống thông tin d a tr n web so với hệ thống thông tin thông thường 22 2.5 Kết luận 23 CH NG 3: CÁC PH NG PHÁP ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG CỦA HTTT DỰA TRÊN WEB 24 3.1 Kh i niệm đ nh gi hiệu 24 3.2 C c lo i kiểm th hiệu 24 3.3 Mục đ ch v t m quan trọng đ nh gi hiệu 26 3.4 X c đ nh tải công việc 27 3.5 C c ho t động ch nh đ nh gi hiệu tr n web 28 3.6 C c lỗi thường gặp phân t ch v đ nh gi hiệu hệ thống 30 3.7 Một số công cụ kiểm th hiệu 35 3.7.1 Đặc điểm c c công cụ 35 3.7.2 C c ti u ch l a chọn công cụ 36 3.7.3 Một số công cụ kiểm th hiệu 38 CH NG 4: ĐÁNH GIÁ TÍNH KH DỤNG CỦA HTTT DỰA TRÊN WEB BẰNG MÔ PHỎNG 44 4.1 Mục ti u 44 4.2 Ph n m m đ nh gi Jmeter 45 4.3 Lập kế ho ch đ nh gi 47 4.4 Th c kiểm th theo c c k ch kh c 49 4.4.1 K ch 1: 49 4.4.2 K ch 95 4.5 Phân t ch, đ nh gi kết kiểm th mô 96 KẾT LUẬN 98 Kết đ t 98 Đ nh hướng nghi n c u 98 TÀI LIỆU THAM KH O 99 NH iết tắt CC C Ý HIỆ , C C CHỮ IẾ iễn giải Advanced Research Projects ARPA Agency Advanced Research Projects ARPANET Agency Network B2B B2C DARPA DNS HTML HTTP IP IS JVM LAN PT TCP TELNET UDP URI URL URN VPN WBIS WWW Ắ iếng iệt C quan D n nghi n c u Ti n tiến quốc ph ng M M ng lưới c quan với c c đ n nghi n c u tân tiến Mơ hình kinh doanh thư ng m i điện t giao d ch xảy Business – To – Customer tr c tiếp gi a doanh nghiệp với kh ch h ng Mơ hình kinh doanh thư ng m i điện t giao d ch xảy Business To Business tr c tiếp gi a c c doanh nghiệp với DoD Advanced Research C quan Quản lý c c d n nghiên Projects Agency c u cao cấp Bộ Quốc ph ng M Domain name server Hệ thống m y chủ t n mi n HyperText Markup Ngôn ng đ nh dấu si u văn Language Hypertext Transfer Protocol Giao th c truy n si u văn Internet Protocol Giao th c li n m ng (giao th c IP) Information system Hệ thống thông tin Java Virtual Machine M y ảo Java Local Area Network M ng cục Performance test Kiểm tra hiệu Transmission Control Giao th c u khiển truy n vận Protocol TErminaL NETwork Giao th c cho ph p truy cập từ xa User Datagram Protocol Giao th c gói d liệu người dùng Uniform Resource Identifier Chuỗi đ nh d ng t i nguy n thống Uniform Resource Locator Chuỗi nhận d ng t i nguy n đ a Uniform Resource Name Chuỗi nhận d ng t i nguy n Virtual Private Network M ng ri ng ảo Web Based Information Hệ thống thông tin d a tr n web System World Wide Web M ng lưới to n c u NH C C C HÌNH Hình 1.1 M ng ARPANET lúc thiết kế 10 Hình 2.1 Mơ hình hệ thống thơng tin d a tr n d ch vụ web nói chung 19 Hình 2.2 Mối quan hệ gi a URI, URL, URN 20 Hình 2.3 C c th nh ph n hệ thống thông tin 21 Hình 3.1 Minh họa gi a load test v stress test 25 Hình 3.2 C c ho t động ch nh kiểm th hiệu 29 Hình 4.1 Thời gian đ p ng chấp nhận hệ thống 44 Hình 4.2 C ch th c ho t động Jmeter 46 Hình 4.3 Kết kiểm th c sở 49 Hình 4.4 Thiết lập k ch kiểm th tr n m y 50 Hình 4.5 Kết th nghiệm với số người dùng đồng thời kh c tr n trình duyệt Firefox m y t nh 54 Hình 4.6 Tỉ lệ lỗi với người dùng đồng thời kh c tr n trình duyệt m y t nh 55 Hình 4.7 Thời gian đ p ng với số người dùng đồng thời kh c 56 Hình 4.8 Thông lượng request với số người dùng kh c 57 Hình 4.9 S dụng CPU tr n m y chủ với số người dùng đồng thời kh c 61 Hình 4.10 S dụng nhớ tr n m y chủ với số người dùng đồng thời kh c 66 Hình 4.11 Mối quan hệ g a số lượng người dùng ảo v hiệu suất trung bình s dụng RAM hệ thống 66 Hình 4.12 S dụng Disk I O với số người dùng kh c 68 Hình 4.13 Kiểm tra đ a IP m y t nh 70 Hình 4.14 Biểu tượng Recorder 71 Hình 4.15 Hộp tho i templates 71 Hình 4.16 Thiết lập thu test script Recorder tr n Jmeter 71 Hình 4.17 G i kèm file certificate qua email 72 Hình 4.19 Thiết lập wifi tr n điện tho i 72 Hình 4.20 Thiết lập cổng v đ a ip tr n điện tho i 73 Hình 4.21 Kết thu test script từ trình duyệt safari điện tho i iphone 74 Hình 4.22 Kết th nghiệm với số người dùng đồng khời từ kh c tr n trình duyệt Safari điện tho i iphone 78 Hình 4.23 Tỉ lệ lỗi với số người dùng kh c tr n trình duyệt điện tho i 79 Hình 4.24 Thời gian đ p ng với số người dùng kh c tr n trình duyệt điện tho i 79 Hình 4.25 Thơng lượng hệ thống với số người kh c từ trình duyệt điện tho i 80 Hình 4.26.Thông lượng (KB) hệ thống với số người kh c từ trình duyệt điện tho i 80 Hình 4.27 S dụng CPU tr n m y chủ với số người dùng kh c 84 Hình 4.28 S dụng nhớ RAM với số người s dụng kh c 88 Hình 4.29 Mối quan hệ g a số lượng người dùng ảo v hiệu suất trung bình s dụng RAM hệ thống 89 Hình 4.30 S dụng disk I O với số người dùng kh c 93 Hình 4.31 Thời gian đ p ng với 25 người dùng đồng thời theo m c thời gian (ramp-up) đẩy tải v o hệ thống kh c 95 Hình 4.32 Thơng lượng hệ thống với 25 người dùng đồng thời theo m c thời gian (ramp-up) đẩy tải v o hệ thống kh c 96 DANH C C C ẢNG I Bảng 3.1 Một số công cụ mi n ph 41 Bảng 3.2 Một số công cụ thư ng m i 42 Bảng 4.1 Mô tả c c th nh ph n c Jmeter 46 Bảng 4.2 Cấu hình m y chủ 47 Bảng 4.3 Cấu hình m y client 47 Bảng 4.4 C c k ch kiểm th s dụng ph n m m Jmeter 48 Bảng 4.5 Bảng tải file theo c c l n đo 50 LỜI ỞĐ Đặt vấn đề, định hướng nghiên cứu Với xu hướng d ch vụ to n c u hóa kinh tế v nội đ a hóa, hệ thống thơng tin doanh nghiệp cũ môi trường kh p k n khơng có khả hỗ trợ doanh nghiệp ho t động C c mơ hình kinh doanh đ i hỏi c c cơng ty phải có hệ thống thông tin phân phối, truy cập từ xa v c c đặc t nh khác, có khả truy cập lúc, n i theo thời gian th c Việc s dụng m ng ri ng ảo (VPN) đ i hỏi chi ph cao v thiếu linh ho t, hệ thống thông tin d a tr n d ch vụ Web đ p ng tất c c y u c u n u tr n với chi ph thấp, l mơ hình lý tưởng hệ thống thông tin doanh nghiệp Ngày d ch vụ Web ph t triển, nh ng lĩnh v c sống p dụng v t ch hợp d ch vụ Web l kh rộng lớn d ch vụ chọn lọc v phân lo i tin t c (hệ thống thư viện có kết nối đến web portal để tìm kiếm c c thông tin c n thiết); ng dụng cho c c d ch vụ du l ch (cung cấp gi v , thông tin v đ a điểm, …), c c đ i lý b n h ng qua m ng, thông tin thư ng m i gi cả, tỷ gi hối đo i, đấu gi qua m ng… hay d ch vụ giao d ch tr c tuyến (cho B2B v B2C) đặt v m y bay, thông tin thu xe,… Việc kh ch h ng truy cập v o trang web b n h ng tr c tuyến công ty, hệ thống trả d liệu chậm cho kh ch h ng l m cho kh ch h ng không h i l ng Đây l c hội để kh ch h ng tìm đến c c trang web c c đối thủ c nh tranh với Đi u n y đồng nghĩa với việc công ty quan hệ kh c h ng doanh thu Công việc đặt l m n o để đ nh gi ch nh x c t nh khả dụng hệ thống thông qua c c số v thời gian th c hiện, t i nguy n hệ thống,… C c t i nguy n hệ thống s dụng với m c độ n o qu trình người s dụng truy cập v o trang web Ở luận văn n y, s dụng công cụ Jmeter để mô người s dụng v thu thập c c b o c o v số m li n quan đến người s dụng tỉ lệ lỗi, thời gian đ p ng, thông lượng hệ thống Để từ l c sở cho c c cơng ty, đ n v cải tiến ph t triển hệ thống thông tin tốt h n Đ nh gi t nh khả dụng nhằm x c đ nh tốc độ, khả ch u tải v m c độ b n v ng ng dụng môi trường nhi u người dùng có nhi u ho t động kh c Mục đ ch nghi n c u t nh khả dụng hệ thống thông tin tr n n n web l x c đ nh khả ch u tải hệ thống, x c đ nh c c m c s dụng t i nguy n hệ thống chuẩn b kế ho ch mở rộng nâng cấp hệ thống tư ng l i Từ c c m c độ s dụng t i nguy n x c đ nh th nh ph n “nút cổ chai” để u chỉnh nâng cấp hệ thống hiệu ục tiêu luận văn Luận văn tập trung nghi n c u t nh khả dụng c c hệ thống thông tin d a tr n web: c c vấn đ ảnh hưởng đến tính khả dụng ph n m m; phư ng ph p đ nh gi tính khả dụng; giải ph p cải tiến tính khả dụng có; k thuật công cụ ; x c đ nh tốc độ, khả phân tải v khả s dụng người dùng c c hệ thống thông tin d a tr n web môi trường nhi u người dùng 85 50 người dùng (e1) 100 người dùng (e2) 150 người dùng (e3) 86 200 người dùng (e4) 250 người dùng (e5) 300 người dùng (e6) 87 350 người dùng (e7) 400 người dùng (e8) 450 người dùng (e9) 500 người dùng 88 (e10) 550 người dùng (e11) 600 người dùng (e12) ộ ớ ườ - Đánh giá Ram có m c độ s dụng cao l 46 , thấp l 27,5% M c độ s dụng RAM có bi n độ thăng gi ng theo đợt biểu đồ sóng M c độ s dụng RAM giảm cuối qu trình test v m c độ s dụng RAM g n đường thẳng theo thời gian Số người s dụng ảo tăng tỉ lệ m c độ RAM tăng v có bi n độ thăng gi ng s dụng RAM tăng S dụng số liệu lấy từ hình 4.28, tơi vẽ hình 4.29 v hiệu suất trung bình s dụng RAM thời gian test với số người dùng ảo Ram usage(%) 89 RAM usage vs User 37 35 33 31 29 27 User 25 50 100 150 200 250 ượ 300 ườ 350 400 ả 450 500 ấ 550 600 Quan s t hình 4.29 ta thấy • Ram có m c độ s dụng tăng d n từ 25 người dùng đến 300 (m c độ s dụng cao nhất) Đi u n y cho thấy t i nguy n kh c hệ thống s dụng hết ho n to n • Sau 300 người dùng RAM có m c độ s dụng biến thi n tăng giảm v dụ RAM giảm m c 325 tăng m c 350 Kết luận: RAM l t i nguy n gây tắc nghẽn nút cổ trai ết s dụng isk I máy chủ với người dùng đ ng thời khác 50 người dùng (f1) 90 100 người dùng (f2) 150 người dùng (f3) 200 người dùng (f4) 91 250 người dùng (f5) 300 người dùng (f6) 350 người dùng (f7) 92 400 người dùng (f8) 450 người dùng (f9) 500 người dùng (f10) 550 người dùng 93 (f11) 600 người dùng (f12) 30 ườ + Đánh giá s dụng isk I - Số l n “bi n độ” s dụng truy xuất đọc ghi ổ c ng xuất c ng nhi u số lượng người s dụng ảo tăng M c độ đọc ghi disk I O cao mốc người dùng ảo l 350 + hân tích kết quả: Kết kiểm th với việc mô thu script mobile có kết tư ng t với mô script thu m y t nh Phân t ch kết mô l n kiểm th : - Qua c c kết thu cho ta thấy việc s dụng trình duyệt web m y t nh v s dụng trình duyệt web mobile cho kết g n tư ng t v số lượng ch u tải hệ thống l khoảng 250 người dùng truy cập v o đ n v thời gian Sau mốc 250, c c số s dụng RAM v disk I O, tỉ lệ lỗi, thông lượng, thời gian phản hồi có s biến thi n kh c m c độ kh c có m c độ s dụng CPU l giống (100 ) - V tỉ lệ lỗi: so s nh tỉ lệ lỗi kiểm th trình duyệt ch y tr n m y tính (xem Hình 4.6) v tr n điện tho i di động (xem Hình 4.23), đưa nhận x t: Mi n tỉ lệ lỗi nhỏ, xấp xỉ duyệt web từ m y t nh rộng h n so với trường hợp duyệt web từ điện tho i di động; cụ thể l (25 275) so với (25 250) Trong mi n tỉ lệ lỗi tăng nhanh theo số người dùng (User), cụ thể l (275 750) (250 600) ng với trường hợp khảo s t n u tr n, d ng điệu tăng tỉ lệ lỗi l g n giống Tuy nhi n, trường hợp duyệt web tr n điện tho i di động, tỉ lệ lỗi (Error) biến thi n nhi u h n 94 Theo tơi, l do: (a) T c động c c c chế cấp ph t t i nguy n động hệ thống vi n thông di động m m y điện tho i kết nối (b) T c động việc p dụng c c ch nh s ch h n chế lưu lượng đường l n, đường xuống, gi tr lưu lượng đỉnh (peak rate)… - V thời gian đ p ng: kiểm th trình duyệt web tr n mobile cao h n so với kiểm th trình duyệt web tr n m y t nh mốc 25 đến 250 người s dụng Sau mốc 275 người dùng, thời gian đ p ng l n kiểm th có s biến thi n kh c v m c độ v mốc người dùng kh c - V thông lượng: với ng kiểm th trình duyệt web tr n mobile cao h n thơng lượng kiểm th trình duyệt web tr n m y t nh từ mốc 25 đến 250 người s dụng ảo Sau mốc 275 người dùng, thông lượng l n kiểm th có s biến thi n kh c v m c độ v mốc người dùng kh c - V CPU: với kiểm th từ trình duyệt web mobile v trình duyệt web m y t nh có m c độ s dụng CPU đ u có kết tư ng t CPU g n s dụng m c 100 v có nhi u l n thăng gi ng (từ 100 v v từ l n 100 ) suốt qu trình test - V RAM: với kiểm th thu script từ mobile v thu script từ m y t nh m c độ s dụng RAM đ u có kết tư ng t M c độ s dụng RAM thu từ kiểm th thu script từ mobile (Hình 4.10 ) kh c với kết kiểm th thu script từ m y t nh (Hình 4.28) có kh c bi n độ s dụng M c độ s dụng RAM thu từ kiểm th thu script từ mobile h n m c độ s dụng RAM thu từ kiểm th thu script từ m y t nh Theo tơi, giải th ch sau: M y t nh ng y nói chung đ u trang b nhớ ngo i l đĩa c ng – HDD c c hệ u h nh cho m y t nh đ u s dụng nhớ ảo (kết hợp việc s dụng nhớ l RAM với nhớ ngo i l HDD), nhờ c c ng dụng s dụng mi n đ a (ảo) lớn theo y u c u, dung lượng RAM m ng dụng s dụng nhỏ h n mi n đ a ảo m s dụng Với c c thiết b động điện tho i di động, nói chung khơng trang b HDD, n n dung lượng RAM c n có cho ho t động ng dụng nói chung c n phải lớn h n - V m c s dụng Disk I O: với kiểm th thu script từ mobile v thu script từ m y t nh m c độ s dụng Disk I O đ u có kết tư ng t Qua việc so s nh kết l n kiểm th thi ta thấy việc s dụng trình duyệt web từ mobile l i “tồi tệ h n” với việc s dụng trình duyệt web từ m y t nh Thơng qua thời gian đ p ng v tỉ lệ lỗi cho thấy rõ u n y Trình duyệt web mobile thường có độ phân giải thấp h n trình duyệt web m y 95 t nh l i truy cập v o chậm h n Tỉ lệ lỗi l n test trình duyệt web mobile thu có bi n độ tăng cao h n so với tỉ lệ lỗi trình duyệt web m y t nh Kịch K ch n y th c với 25 người truy cập không đổi v o hệ thống d a tr n mô trình duyệt m y t nh v mơ c c ho t động k ch với thời gian truy cập v o hệ thống kh c Bằng c ch giảm tăng ramp-up từ đến 25 giây Tỉ lệ lỗi: với 25 người dùng đồng thời, thời gian truy cập lúc v o hệ thống (ramp-up) l từ 25 giây v giây không gây lỗi + hời gian đáp ứng: Thông qua c c kết thu được, s dụng ph n m m t o n n đồ th sau v thời gian đ p ng 31 đ ứ ( m - )đ y ả ườ đ mứ Thời gian đ p ng không biến thi n tỉ lệ theo chi u ramp-up times tăng giảm Theo biểu đồ, ta thấy thời gian đ p ng tăng ramp-up time giảm từ 25 v 22 giây thời gian đ p ng l i giảm ramp-up time từ 22 v 20 giây Khi giảm ramp-up times v 1giây ta thấy s biến thi n tăng giảm thời gian đ p ng Kết luận: thời gian đ p ng xấp xỉ khoảng từ giây v biến thi n tăng giảm nhẹ giảm ramp-up time từ 25 v giây + hông lượng: Thông qua c c kết thu được, s dụng ph n m m d ng n n đồ th sau v thông lượng 96 32 ượ ( m - )đ y ả ườ đ mứ Thông lượng hệ thống biến thi n tăng giảm giống thời gian đ p ng Thông lượng xấp xỉ khoảng request sec v biến thi n tăng giảm ramp-up time từ 25 v giây + hân tích kết quả: Có thể thấy thời gian đ p ng v thông lượng không tăng, tỉ lệ thuận giảm thời gian truy cập v o hệ thống lúc (ramp-up times) với 25 người dùng đồng thời Rõ r ng ramp-up times l đ n v không ảnh hưởng đến hiệu hệ thống hân tích, đánh giá kết kiểm th m Thông qua việc đ nh gi c c tham số tỉ lệ lỗi, thời gian đ p ng, thông lượng theo c c m c độ tải kh c v theo k ch kh c tơi rút c c kết luận sau: Ramp up times l thời gian đưa tải v o để kiểm th hệ thống số n y không gây ảnh hưởng đ ng kể đến throughput cuối ph a server dù ramp-up nhỏ hay lớn Có thể x c đ nh mi n tải hệ thống l m việc ổn đ nh v mi n bắt đ u có dấu hiệu tắc nghẽn Trong mi n ổn đ nh tải tăng l n tỉ lệ lỗi đủ nhỏ, đồng thời thời gian đ p ng v thông lượng tăng tuyến t nh theo tải Trong mi n khả dụng m hệ thống bắt đ u có dấu hiệu tắc nghẽn tỉ lệ lỗi xuất tăng cao, thời gian đ p ng tăng nhanh v thông lượng giảm đột ngột Thông qua việc đ nh gi m c độ ho t động c c t i nguy n hệ thống, ta có 97 thể thấy khơng có đồng thời c c t i nguy n n o s dụng hết, t i nguy n n o s dụng đến ngưỡng t i nguy n kh c chưa s dụng hết x c đ nh t i nguy n l th nh ph n “nút cổ chai” S dụng trình duyệt tr n m y t nh v trình duyệt tr n điện tho i có mi n khả dụng giống từ 25 đến 250 người s dụng Thông qua c c số tỉ lệ lỗi, thời gian đ p ng, thơng lượng tr n trình duyệt điện tho i ta x c đ nh việc s dụng trình duyệt web từ điện tho i l i “tồi tệ h n” với việc s dụng trình duyệt web từ m y t nh Thơng qua c c kết đo nguy n nhân dẫn đến s giảm sút hệ thống l CPU CPU l t i nguy n gây n n “nút cổ chai” hệ thống dẫn đến việc x lý, thời gian đ p ng chậm gây n n tỉ lệ lỗi cao Như để cải tiến hệ thống CPU l th nh ph n c n phải nâng cấp để ch u tải 98 Ế L ẬN Kết đạt đ c Luận văn nghi n c u m c s dụng c c t i nguy n hệ thống thông tin tr n web d a theo mơ hình k ch người bình thường truy cập trang web đặt mua sản phẩm với trình duyệt ch nh tr n thiết b điện tho i di động v m y t nh D a v o lý thuyết đ nh gi hiệu m ng, kiểm th ph n m m kết hợp với công cụ mô phỏng, luận văn th c phân t ch mơ hình tải, mơ hình người s dụng, tìm c c luồng ch c năng, thiết b người dùng hay s dụng, t nh to n thời gian nghĩ (think time), c ch s dụng ph n m m Jmeter để c i đặt k ch kiểm th , th c v thu thập c c kết kiểm th Luận văn đ nh gi mi n khả dụng HTTT website b n h ng tr c tuyến mimi589.com Trong mi n đó, tải tăng d n tỉ lệ lỗi đủ nhỏ, đồng thời thời gian đ p ng, thơng lượng tăng theo tải Có thể x c đ nh mi n khả dụng hệ thống d a tr n việc hệ thống có dấu hiệu tắc nghẽn Nếu đưa tải v o hệ thống vượt qu m c, tỉ lệ lỗi xuất tăng l n nhanh chóng, thời gian đ p ng tăng, thông lượng giảm nhanh Khi hệ thống phục vụ b qu tải, hệ thống không đ p ng y u c u người s dụng v hệ thống đ p ng trở l i số người truy cập đồng thời giảm khoảng 250 người Từ c c kết thu v CPU, RAM, disk I/O phân t ch đưa kết luận v tình tr ng hiệu hệ thống l m c s dụng CPU cao tr n m y chủ gây ảnh hưởng chủ yếu đến hiệu muốn triển khai hệ thống Rõ r ng CPU l th nh ph n “nút cổ chai” D a v o u n y, người quản tr hệ thống đưa kiến ngh nâng cấp CPU nhu c u s dụng tăng l n Định hướng nghiên cứu Hướng nghi n c u, ph t triển đ t i l s dụng nhi u công cụ kh c th c tr n môi trường hệ u h nh v ph n c ng kh c để đưa kết ch nh x c h n Luận văn p dụng xây d ng tr n ng dụng web theo mơ hình kh ch – chủ Tuy nhi n, ho n tho n ng dụng cho c c trang web điện to n đ m mây (Cloud) Trong tư ng lai với việc ph t triển th m c c tiện ch (plugin) v o Jmeter ta đ nh gi t nh khả dụng tốt h n Mặc dù cố gắng hết s c thời gian v khả có h n n n luận văn khơng tr nh khỏi có nh ng h n chế v thiếu sót đ nh Em mong nhận c c ý kiến nhận x t v góp ý c c th y hội đồng để em ho n thiện luận văn cho tốt h n 99 I LIỆ H HẢ iếng iệt [1 Công ty Điện to n v Truy n số liệu (2002), G đ Xây ả [2 Nguy n Đình Việt (2012), Đ ă m m y í (B Trường Đ i học Công nghệ, Đ i học Quốc gia H Nội [3] Nguy n Văn Ba (2002), â í NXB Khoa học K thuật [4] Ph m Th Thanh Hồng v Ph m Minh Tuấn (2007), B ả ả ý NXB Khoa học k thuật ả ), ả ý, iếng nh [5] Gustav Murawski, Philipp Keck, Sven Schnaible (2014), Evaluation of Load Testing Tools [6] Ian Molyneaux (January 2009), The Art of Application Performance Testing, O’Reilly Media Inc [7] IEEE 610.12(1990), Standard Glossary of Software Engineering Terminology, p.55 [8] Lars Yde, M.Sc.(Spring 2008), “Software Testing Concepts and Tools”, at “Selected Topics in Software Development”, DIKU spring semester 2008 [9 Johann du Plessis (2008), “Performance testing methodology”, Micro to Mainframe [10] J.D Meier, Carlos Farre, Prashant Bansode, Scott Barber, Dennis Rea (2007), Performance Testing Guidance for Web Applications, Microsoft Corporation [11] J.D Meier, Srinath Vasireddy, Ashish Babbar, and Alex Mackman, Improving.NET Application Performance and Scalability, Microsoft Corporation [12] Ramya Ramalinga Moorthy (2000), Software Performance Testing Handbook: A Comprehensive guide for beginners Internet [13] http://Jmeter.apache.org/usermanual [14] https://www.zakon.org/robert/Internet/timeline/ [15] http://www.testerlogic.com/top-performance-testing-tools-comparison/ [16] https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet ... niệm hệ thống thông tin dựa web Hệ thống thông tin d a tr n web l hệ thống thông tin s dụng c c công nghệ World Wide Web để cung cấp thông tin v d ch vụ cho người dùng hay c c hệ thống thông tin. .. thống thông tin, hệ thống thông tin tr n n n web, th nh ph n v ưu điểm hệ thống thông tin tr n n n web Chư ng 3: Nghi n c u c c phư ng ph p, mục ti u để đ nh gi t nh khả dụng hệ thống thông tin. .. 17 2.2 Mơ hình hệ thống thơng tin web nói chung 18 2.3 Th nh ph n hệ thống thông tin d a tr n web 20 2.4 Lợi hệ thống thông tin d a tr n web so với hệ thống thông tin thông thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web , Nghiên cứu tính khả dụng của các hệ thống thông tin doanh nghiệp dựa trên dịch vụ web