Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn

282 82 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:21

ĐẠI HỌC QUÓC GIA HÀ NỘI BÁO CÁO TỎNG KẾT KÉT QUẢ T H ựC HIỆN ĐÈ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tên đề tài: Yêu cầu nhà tuyển dụng kỹ nàng sình viên tốt nghiệp ngành khoa học xã hội nhân văn (nghiên cứu trưòng hợp trưòìig ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) Mã số đề tài: QGĐT.13.20 Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa Hà Nội, 10/2015 ĐẠI HỌC QƯÓC GIA HÀ NỘI O M OGHN BÁO CÁO TỎNG KÉT KÉT QUẢ T H ựC HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tên đề tài: Yêu cầu nhà tuyển dụng kỹ sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học xã hội nhân văn (nghiên cứu trưÒTig họp trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN) Mã số đề tài: QGĐT.13.20 Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Nguyễn Thị Kim Hoa Hà Nội, 10/2015 M Ụ C LỤ C Danh mục bảng .5 Danh mục biểu đ P H Ầ N I: M Ỏ Đ Ầ U Tính cần thiết đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu 15 Ý nghĩa cua đề tà i 16 Đối tuọng, khách thể, phạm vi nghiên cứu 17 Câu hỏi nghiên u 17 Giả thuyết nghiên u 18 Cách tiếp cận phương pháp thu thậpvà xử lý thông tin 19 7.1 Cách tiếp cận 19 7.2 Phương pháp thu thập xử lý thông tin 20 7.2.1 Phương pháp phân tích tài liệ u .21 7.2.2 Phương pháp trưng cầu ý kiến: 22 7.2.3 Phương pháp vấn sâu: 24 7.2.4 Phương pháp xử lý thông tin: 24 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .25 8.1 Các nghiên cứu thực trạng việc làm lao động trẻ 25 8.2 Các nghiên cứu yêu cầu nhà tuyển dụng kỳ cần thiết cho công v iệ c 33 8.3 Nghiên cứu liên quan tới giải pháp nhằm nâng cao hội tìm kiếm việc làm sinh viên 57 8.4 Nghiên cứu mối quan hệ vốn xã hội việc tìm kiếm việc làm người lao động 63 PHẦN II: NỘI DUNG CHÍNH 69 CH Ư Ơ N G 1: C SỞ LÝ L U Ậ N 69 1.1 Khái niệm công cụ 69 1.1.1 Kỹ .69 1.1.2 Yêu c ầ u 71 1.1.3 Tuyển dụng .71 1.1.4 Lao động việc làm .72 1.1.5 Vị trí, cơng việc nghề nghiệp 73 1.1.6 Vốn xã hội 75 1.1.7 Sinh viên tốt nghiệp 77 1.1.8 Hành vi tìm kiếm việc làm 79 1.1.9 Chuẩn đầu r a 80 1.10 Tuyển dụng 81 1.2 Lý thuyết áp dụng 82 1.2.1 Lý thuyết trao đổi 82 1.2.2 Lý thuyết lựa chọn họp lý 84 1.2.3 Lý thuyết xã hội h ó a .86 1.2.4 Lý thuyết vốn xã h ộ i 88 1.2.5 Lý thuyết nhu cầu (M aslow ) 93 1.3 Các vấn đề lý luận chung k h ác .95 1.3.1 Quan điểm Đảng nhà nước giáo dục —đào tạo thòi kỳ đổi m i 95 1.3.2 Luật giáo dục đại học 100 1.3.3 Chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020 103 1.3.4 Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín 107 1.3.5 Yêu cầu xây dựng chuẩn đầu Đại học Quốc gia Hà N ộ i 109 1.4 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 113 CHƯƠNG TH ỤC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ CÁC YÉU TÓ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC LÀM CỦA SINH V IÊ N 124 2.1 Thực trạng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp 124 2.1.1 Mức độ phù hợp với công v iệ c 124 2.1.2 Loại hình q u a n 130 2.1.3 v ề mức lương hàng tháng 132 2.1.4 v ề mức độ hài lòng cơng việc tạ i ỉ 35 2.2 Các yếu tố tác động tói việc làm sinh v iên 137 2.2.1 Các yếu tổ tác động tới trình tìm kiếm việc làm sinh viên 137 2.2.2 Các yểu tố tác động tới đánh giá cựu sinh viên mức độ ổn định công việc năm tớ i 146 2.2.2.1 Mức lương bình quân/tháng .146 2 2 M ứ c đ ộ p h ù h ọ p c ủ a c ô n g v iệ c v i c h u y ê n m ô n 148 2.2.23 Ảnh hưởng nguồn thông tin đến mức độ ổn định công v iệc 149 CHƯƠNG MỨC Đ ộ ĐÁP ỨNG CÁC KỸ NĂNG c BẢN CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY VÀ CÁC Y ẾU TỐ CÓ TÁC ĐỘNG TỚI VIỆC HỌC TẬP VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG M ÈM CỦA SINH VIÊN TRONG TRƯỜNG ĐẠI H Ọ C 152 3.1 Khả đáp ứng kỹ chuyên môn kỹ mềm sinh viên vào nghề nghiệp 152 3.1.1 Khả đáp ứng kỹ chuyên môn sinh v iên 159 3.1.2 Khả đáp ứng kỹ mềm sinh viên 171 3.2 Các yếu íố tác động tói việc đào tạo học tập chuyên môn kỹ mềm sinh viên .180 3.2.1 Các yếu tố tác động tới việc đào tạo chuyên môn kỳ mềm sinh viên 180 3.2.1.1 Chất lượng chương trình đào tạo 181 3.2.1.2 Chất lượng giảng viên khoa 186 3.2.1.3 Chất lượng sở vật chất 187 3.2.2 Các yếu tố tác động tới việc học tập kỹ mềm sinh viên 190 3.2.2.1 Nhận thức ý thức nâng cao kỹ mềm 190 3.2.2.2 x ế p loại học lự c 192 3.2.2.3 Kỹ kinh nghiệm từ công việc làm thêm 194 3.2.2.4 Tham gia tổ chức, câu lạc trường đại h ọ c 199 3.2.2.5 Tham gia tổ chức trị xã hội (Đảng, Đoàn Thanh niên, Hội sinh v iê n ) 201 3.2.2.6 Tham gia nhóm tình nguyện/sở thích/năng khiếu 203 3.2.2.7 Tham gia nhóm/tổ chức thơng qua mạng xã hội 206 3.2.2.8 Quê q u n 207 CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VÊ CÁC KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN TÓT NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP NHẦM NÂNG CAO KỸ NĂNG c o BẢN CHO SINH VIÊN NGÀNH K H XH & N V 212 4.1 Đánh giá nhà tuyển dụng kỹ sinh viên mói tốt nghiệp 212 4.1.1 Đánh giá kỹ chuyên môn sinh viên .212 4.1.1.1 Kỹ ngoại n gữ 212 4.1.1.2 Kỹ tin h ọ c 216 4.1.1.3 Kỹ chuyên môn .219 4.1.2 Đánh giá kỹ mềm sinh viên 223 4.1.2.1 Kỹ làm việc nhóm 226 4.1.2.2 Kỹ giao tiế p 228 4.1.2.3 Kỹ quản lý lãnh đạo .231 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao kỹ cho sinh viên ngành Khoa học Xã hội N hân văn góp phần nâng cao CO’ hội việc m 239 4.2.1 Giải pháp nâng cao kỹ mềm 239 2 G iải pháp nâng cao kỹ tin h ọ c v n g o i n g 42 4.2.2.1 Giải pháp nâng cao khả ngoại n g 242 4.2.2.2 Giải pháp nhằm nâng cao khả tin h ọ c .243 G iải p h p n â n g cao kỹ n ă n g c h u y ê n m ô n 4 G iải pháp nâng cao hội tìm k iế m v iệc làm ch o sin h v i ê n PHẢN III: KÉT LUẬN VÀ KHUYẾN N G H Ị 258 Kết luận 258 Khuyến nghị 260 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM K H Ả O 266 PHỤ LỤC 272 Danh mục bảng B ảng 2.1: M ức độ phù họp 2,iữa côna, việc v chuyên m ôn đào tạo theo đánh giá người lao động từ 24-28 tuôi Bảng 2.2: M ức độ phù hợp cơng việc v n ền h đào tạo Bảng 2.3: Lý cựu sinh viên làm cô n g v iệc không chuyên 127 128 môn đào tạo B ảng 2.4: Tươne quan quẽ quán m ức lương B ảng 2.5: Tương quan loại hình quan m ức lương bình quân/tháng Bảng 2.6: M ức độ ổn định công việc tro n g năm tới th eo đánh giá cựu sinh viên B ảng 2.7: M ối quan hệ m ức lương bình q u ân /th án g với m ức độ ổn định công việc năm tới B ảng 2.8: M ối quan hệ đánh giá cựu sinh v iên m ức độ phù hợp công việc với ngành đào tạo m ức độ on định công việc năm tới B ảng 2.9: M ối quan hệ nguồn th ô n g tin dẫn đến công v iệc m ức độ ổn định công việc n ăm tới B ả n g 3.1: Lý th am gia k h o đ o tạo th ê m sa u tốt n g h iệ p Bủng 3.2: Đ ánh giá CSV khả năn g ứ n g dụn g kiến th ứ c đào tạo với công việc B ảng 3.3: Đánh giá người lao động k h ả n ăn g đáp ứng tin học công việc B ảng 3.4: Đ ánh giá người lao độn g k h ả n ăng đáp ứng ngoại ngữ trona, công việc B ảng 3.5: Đ ánh giá cựu sinh viên m ứ c độ cần th iết n hữ ng k ỹ mềm cần có để đáp ứ n s nhu cầu nhà tuyên dụng B ảng 3.6: Đánh giá cựu sinh viên v ề m ứ c độ cần th iết n h ữ ng kỹ mềm nâng cao cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhà tuyên 133 134 145 146 148 149 156 160 162 163 172 174 dụng(%) B ảng 3.7: Đ ánh giá cựu sinh viên mức độ đáp ứng kỹ 175 m ềm th i điểm Bảng 3.8: Đ ánh 2,iá cựu sinh viên mức độ đáp ứng kỹ mềm nâng cao thời điêm Bảng 3.9: Đánh giá CSV nội dung chương trình đào tạo Bảng 3.10: Tương quan eiữa học lực tốt nghiệp m ức độ đáp ứng kỳ năne phản biện sinh viên B ảng 3.11: Tỷ lệ người trả lời làm thêm trường đại 178 181 192 194 họ c (% ) B ảng 3.12: Tương quan eiữa việc tham gia làm thêm học đại học khả tư sáns tạo sinh viên B ảng 3.13: Tươnơ quan việc làm thêm sinh viên học đại học việc đáp ứng kỹ tin học ngoại ngữ họ B ảng 3.14: Tỷ lệ cựu sinh viên tham gia tổ chức, hiệp hội CLB trường đại học (%) Bảng 3.15: Tương quan việc tham gia tổ chức trị xã hội m ức độ đáp ứne kỹ đàm phán thương lượng phân công, giám sát Bủng 3.16: Tương quan mức độ tham gia nhóm trị xã 195 197 199 201 202 hội kỹ vận dụng kiến thức giải vân đê B ảng 3.17: Tương quan m ức độ tham gia nhóm tình nguyện/sở thích/năng khiếu m ức độ đáp ứng kỹ tư sáng tạo, quản lý thời gian, giao tiếp qua phưong tiện B ảng 3.18: Tương quan mức độ tham gia nhóm qua m ạng xã hội kỹ sử dụng tin học văn phòng B ảng 3.19: Tương quan quê quán khả đáp ứng kỹ Phỏng vấn xin việc Bảna, 3.20: Tương quan quê quán kỹ sử dụng ngoại ngữ B ả n s 4.1: Đánh giá doanh nghiệp kỹ sử dụng ngoại ngữ sinh viên ngành K H X H NV B ảng 4.2: Đánh eiá tác động trình độ tin học đến hội việc làm sinh viên tốt nghiệp 204 206 208 209 213 217 B ảng 4.3: Đánh giá tác độnơ trình độ chun mơn đến hội việc làm sinh viên tốt nghiệp B ảng 4.4: Đánh siá doanh nahiệp m ức độ cần thiết kỹ làm việc nhóm với sinh viên tốt nơhiệp ngành K H X H & N V (% ) B ảng 4.5: Đ ánh eiá tác động kỹ giao tiếp đến hội việc làm SVTN B ảng 4.6: Đ ánh giá doanh nehiệp m ức độ cần thiết kỹ nâng eiao tiếp nhóm với sinh viên tốt n sh iệp neành K H X H NV B ảng 4.7: Đánh ẹiá doanh n&hiệp m ức độ cần thiết kỳ nănơ quản lý lãnh đạo với sinh viên tốt nghiệp ngành K H X H & N V (%) 220 226 228 229 232 Danh mục biểu đồ Biểu đồ 2.1: Thời điểm có việc làm từ sau sinh viên tốt 125 nghiệp (%) Biểu đồ 2.2: Nơi côns tác cựu sinh viên - khảo sát năm 130 2013 (%) Biểu đồ 2.3: Nơi công tác CSV - khảo sát năm 2011 (%) 131 Biểu đồ 2.4: Mức độ hài lòng với yếu tố đổi công việc 136 Biểu đồ 2.5: Những khó khăn mà sinh viên gặp phải trình tìm 137 kiếm việc làm Biểu đồ 2.6: Neuồn thơng tin để tìm kiếm việc làm (%) 138 Biểu đồ 2.7: Sự hồ trợ tro n s trình ứne tuyển 139 B iểu đồ 2.8: Đánh giá CSV tầm quan trọng mối quan hệ 144 sẵn có (% ) Biểu đồ 3.1: Đánh giá CSV tác động kết học tập trình 153 độ chun mơn đến hội việc làm (%) Biểu đồ 3.2: Các khoá đào tạo thêm sinh viên tham gia kể từ sau 154 tốt nghiệp (%) Biểu đồ 3.3: Đánh giá mức dộ cần thiết kỹ chuyên môn cần 161 có để đáp ứng nhu cầu nhà tuyến dụng Biểu đồ 3.4: Đánh giá trình độ ngoại ngữ cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng 164 B iểu đồ 3.5: Đánh giá cựu sinh viên m ức độ đáp ứng kỹ 170 chuyên môn cần thiết thời điểm Biểu đồ 3.6: Đánh giá chất lượng chương trình đào tạo khoa Biểu đồ 3.7: Đánh giá chất lượng giảng viên khoa Biểu đồ 3.8: Đánh giá sở vật chất phục vụ học tập Biểu đồ 3.9: Lý kỹ sinh viên hạn chế (%) Biểu đồ ]: Giải pháp nâng cao kỹ mềm theo mong muốn người học (%) Biểu đồ 4.2: Những giải pháp giúp sinh viên tăng hội tìm kiếm việc làm (%) 184 186 188 190 239 249 Danh mục tài liệu tham khảo Tiếng Việt Phương Anh, theo u s News (2013), “5 phẩm chất mà nhà tuyển dụng tìm kiếm ứng viên” (http://dantri.com.vn/kinh-doanh/5-pham-chatma-nha-tuyen-dung-tim-kiem-o-ung-vien-777849.htm) Hồng Vy Ân, theo Celebrityangels 2010, “Top 10 kỹ nhà tun dụng tìm kiếm”, Báo mạng Dân Trí, http://dantri.com.vn/vieclam /top-1O-ky-nang-nha-tuyen-dung-tim-kiem-1273897167.htm Bản tin ĐHQG (2012), Khoa học xã hội & Nhản văn: Từ thực tiễn xã hội đến giảo dục đại học, Bản tin số 256 NXB ĐHQG Báo cáo chưong trình đơi quản trị Đại học bước tiên tới hệ thông quản trị Đại học tiên tiến Trường Đại học Khoa học Nhản văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) Báo cáo Giám sát Ưỷ ban Thường vụ Quốc hội Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoả XII Báo cáo xây dựng phát triển ngành, chuyên ngành đạt trình độ quôc tê, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoả Đ ất nước Trường Đại học Khoa học Nhân văn (Đại học Quốc Gia Hà Nội) Bộ GD&ĐT, Báo cảo gửi Chỉnh phủ ph t triển hệ thong giáo dục đại học, giải pháp đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo Bộ GD&ĐT, Đê án Đ ôi Giảo dục Đại học cho giai đoạn 2006- 2020, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2007), Quyết định sổ 43/2007/QĐ-BGD&ĐT việc ban hành Quy chế đào tạo đại học cao đẳng hệ quy theo hệ thống tín 10 Bộ GD&ĐT (2012), Thơng tư 05/2012/TT-BGDDT 266 11 Bộ GD&ĐT (2005, 2007), Hội thảo Quốc gia “Đ tạo theo nhu cầu xã ỉ lội” 12 Nguyễn Hữu Châu (2007), Giáo dục Việt Nam nhũng năm đầu thê kỉ XXI, NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Nguyễn Hữu Châu cộng (2008), Chất lượng giáo dục - N hũng van đề ìỷ luận thực tiễn, NXB Giáo dục 14 Nguyễn Đức Chính (2002), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Phạm Huy Cường (2009), Các yếu tố tác động đến định hưóng nghề nghiệp sinh viên năm cuối ngành khoa học xã hội (nghiên cứu trường hợp trường ĐHKHXH&NV) 16 Công ty cổ phần Khoa học Công nghệ giáo dục Việt Nam (2012), Dự án khảo sát sinh viên tốt nghiệp 2010-2011 17 Phạm Tất Dong, Lê N gọc Hùng (2001), X ã hội học đại cưong, NXB Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội 18 Vũ Thế Dũng -T rần Thanh Tòng (2008), Yêu cầu nhà tuyển dụng nhũng kỹ đổi với sinh viên m ới tót nghiệp ngành quản lý - kinh tế : ứ n g dụng phươ ng pháp phân tích nội dung, Khoa Quản Lý Cơng Nghiệp - Đại Học Bách Khoa Tp.HCM 19 Hướng Dương, N hà tuyển dụng “lắc đầu”, sao? Tạp chí ĐHQGHN, Số 210 - 2008, 35 20 Nguyễn M inh Đường, Phan Văn Kha (2006), đề tài KX - 05 - 10 “Đ tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường, tồn cầu hóa hội nhập quoc tế”, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 21 Vũ Quang Hà, Nguyễn Thị Hồng Xoan (2002), Xã hội học đại cương, NXB ĐHQGHN 267 22 Nguyễn Thị Vân Hạnh (2008), Hoạt động đào tạo nghề cho niên điêu kiện cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước, Luận án tiến 23 Hội thảo ĐHQGHN (2015), Việc làm người học tốt nghiệp ĐHOGHN: Cơ hội thách thức 24 Hội thảo Trung tâm Dự báo Phát triển nguồn nhân lực ĐHQGHN tiến hành (4/4/2015) 25 Lê Ngọc Hùng, (2009) Lịch sử Lý thuyết xã hội học, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 26 Đặng Thành Hưng (2004) Hệ thống kỹ học tập đại Giảo dục số 78 tháng 2/2004, tr 25-27 27 Nguyễn Trung Hưng (2006), Nhữrig giải pháp nâng cao hiệu công tác đào tạo nghê cho niên nhăm đáp ứng yêu cầu người sử dụng lao động Vĩnh Phúc, Luận văn thạc sỹ 28 Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (2009 - 2010), Báo cáo tổng hợp dự án: “Đánh giá chất lượng giáo dục bậc Đại học Việt Nam ” (Cách tiếp cận từ thị trường lao động), Hà Nội 29 Đặng Vũ Cảnh Linh (2008), Một số báo định hướng giá trị sinh viên trường đại học nay, tạp chí Tâm lí học, số (106) 30 Nguyễn Hồi Loan (2009) “Công tác đào tạo cử nhân tâm lí học với đáp ứng yêu cầu xã hội trường Đại học khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà N ội”, tạp chí Tâm lí học, số (125) 31 Nguyễn Đình Luận (2015), Sự gắn kết nhà trường doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội V iệt Nam, thực trạng khuyến nghị, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 22 (32) 32 Vũ Thị Mai (2007), Tạo việc làm cho người lao đọng bị ảnh hưởng tro n g trình thị hóa, NXB Chính trị Quốc gia 268 33 Ngân hàng phát triển Châu Á (2014), Tác động Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) thị trường ìao động Việt Nam 34 Nguyễn Quốc Nghi cộng (2011), Đánh giá khả thích ứng với cơng việc sinh viên tốt nghiệp ngành du lịch Đồng sông Cửu Long, Tạp chí Khoa học, 2011:20b 217-244 35 Nghị Ban cán Đảng Bộ Giáo dục Đào tạo đổi quản lý giáo dục Đại học giai đoạn 2010 - 2012 36 Lê Đức Ngọc, 4-2006 Bàn kiểm định chất lượng đại học Hội thảo “ISO Kiếm định chất lượng giáo dục đại học”, VUN tổ chức Đà Lạt 37 Nguyễn Thanh Ngọc (2012), Luận văn thạc sĩ “Yêu cầu nhà tuyên dụng với sinh viên tốt nghiệp đại học (nghiên cứu thông tin tuyển dụng trang Vietnamwork) 38 Bùi Văn Nhơn (2006), Quản lí phát triến nguồn nhản lực xã hội, NXB Tư pháp, Hà Nội 39 Quốc Hội, Luật số 08/2012/QH13 - Luật giáo dục Đại học 40 Phạm Phụ (2005), Vê khuôn mặt giáo dục đại học Việt Nam, xuât online 41 Trương Văn Phúc (2004), Thực trạng lao động việc làm qua kết điều tra 1/7/2004, Tạp chí Lao động —Xã hội, số 251 42 Trương An Quôc (1997), Bước đầu tìm hiêu giá trị việc làm sinh viên niên Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Xã hội học 43 Phạm Văn Quyết, Nguyễn Quý Thanh (2001), Phương pháp nghiên cícu xã hội học, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội 44 Huỳnh Văn Sơn (2009), “Kỹ sống sinh viên thành phố Hồ Chí Minh nhìn từ góc độ điều tra thực trạng”, tạp chí giáo dục số 217, kì 45 Phạm Xuân Thanh (2005), Kiểm định chất lượng giáo dục đại học, Tạp chí Giáo dục, so 115, 269 46 Thủ tướng Chính phủ (2012), Ọuyết định phê duyệt “Chiến lược phát triển giáo dục 2011-2020” số 1/QĐ-TTg Trần Thị Thu Thắm (2006), Khảo sát nhu cầu nhà tuyển dụng 47 TP Hơ Chí Minh vê lực ủng viên m ới tot nghiệp đại học, Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh 48 Nguyễn Thị Thom (2006), Thị trường ì ao động Việt Nam, thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia 49 Kim Thủy (2013), “Tiêu chí tuyển dụng - la bàn tìm người tài”,(http://www.doanhnhansaigon.vn/online/the-gioi-quan-tri/nhansu/2013/09/1076577/tieu-chi-tuyen-dung-la-ban-tim-nguoi-tai/) 50 Trung tâm phân tích sách trường ĐHKH XH&NV, ĐHQGHN (2011), Giải pháp găn kết đào tạo với thị trường lao động Việt Nam, Hà Nội Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN (2010), Báo cáo kết điều tra thông tin cựu sinh viên K49, K50, K 51 52 Trường ĐHKHXH&NV (ĐHQGHN) (2013), Báo cáo kết điều tra thông tin cựu sinh viên K52, K53 53 Thanh Tùng, theo Forbes (2012), “3 tố chất ứng viên nhà tuyên dụng săn đón” , http://dantri.com.vn/viec-lain/3-to-chat-cua-ungviien-duoc-nha-tuyen-dung-san-don-1335679187.htm 54 Nguyễn Khắc Viện (1994), Từ điển Xã hội học, NXB Thế giới, Hà Nội 55 Nghiêm Đình Vỳ (2011), Một số quan điểm Đảng giáo dục - đào tạo thời kỳ đổi mới, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam T iếng A nh 270 Charles R Duke (2002), Learning Outcomes: Comparing Student Perceptions o f Skill Level and Importance, Journal o f Marketing Education, 24, 3, 203-217 Michael R Hyman (2005), Assessing Faculty Beliefts About the Importance o f Various Marketing Job Skills, Journal o f Education for Business, 81, 2, 105-110 National Association of Colleges and Employers (2013), “Job outlook: The candidates skills/qualities employers want”, (https://www.naceweb.Org/s 10022013/job-outlook-skillsquality.aspx) Nunnally, J (1978), “Psycometric Theory”, New York, McGrawHill Peterson, R (1994), “A Meta-Analysis o f Cronbach’s Coefficient Alpha”, Journal o f Consumer Research, No 21 Vo.2 Slater, s (1995), “Issues in Conducting Marketing Strategy Research”, Journal o f Strategic Shirley Gibbs & Gary Steel (2011), “Expectations o f Competency: The Mismatch between Employers and Graduates - View o f enduser computing skill requirements in the workplace”, Lincoln University, New Zealand Top university (2013) , “G raduate-jobs: What employers look for” (http://www.topuniversities.com/student-info/careersadvice/graduate-jobs-what-employers-look) 271 PH Ụ L Ụ C M a u p h iế u t r n g c ầ u V k iế n ểgd TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - ĐHQGHN PHIÉU KHẢO SÁT THÔNG TIN c ự u SINH VIÊN Kính thư a A n h / C hị! Khảo sút thông tin cựu sinh viên nhằm mục tiêu tìm hiêu y ê u cầu nhà tuyển dụ n g n ỉìữ tĩg k ĩ n ă n g c đ ố i v i sin h viên tố t n gh iệp củ a T rư ờng Đ i học K hoa học X ã h ộ i N h ăn văn Nhỏm nghiên cứu kính mời an h / chị tham g ia nghiên cứu băng cách trả lời câu hỏi theo bảng hỏi N hững ý kiến đóng góp anh/ chị quan trọng với nghiên cứu C húng xin cam đoan thông tin m anIV chị cung cấp s ẽ dùng cho mục đích nghiên cứu Rât mong nhận s ự ùng hộ cùa a nh/ chị với vai trò sinh viên tốt nghiệp thơng qua việc trao đôi nội dung đáy A n h / chị đánh dấu “X ” vào bên p h ả i p h n g án lự a chọn! Xin chân thành cảm ơn! I Thực trạng việc làm sinh viên sau tốt nghiệp [!]• K ể từ k h i tố t nglỉiệp, A n h /C h ị đ ã tìm đ ợ c việc làm m a n g lạ i th u nltập chư a? 1- Đ ã tìm đư ợc (có thể làm việc có thê từ/ìg làm việc nghĩ) 2- C h a tìm đư ợc (chưa làm từ tốt nghiệp ) (Nếu Đ ã tìm đinọc xin trả lời tiếp câu hói từ đến hết bảng hỏi, C h a tìm đ ọ c xin trà lời tiếp cáu hỏi ,1 ,1 16 đến hết bảng hôi) Ị2 Lý A n h /C h ị ch a có việc m (chọn tron g ph n g án đày): 1- C h ia có nhu cầu tìm v iệc làm 2- Đã tìm việc ng ch a th àn h công 3- Đang theo khoá học khác - L ý khác (xin ghi cụ t h ể ) : 272 [31- S a u k h i tố t n gh iệp bao làu, A n h /C h ị có việc làm ? 1- Có v iệc làm n gay - D ới th án g - T 6-12 th án g - T rên 12 tháng [4] A n h / c h ị đánh g iá m ứ c độ p h ù hợp g iữ a cô n g việc củ a m ình vớ i ch u n m ơn đ ợ c đào tạ o trư n g đ i h ọ c n h th ế n ào? 1- Rất phù họp 3- phù họp 2- Phù h ọ p 4- H oàn tồn k h n g phù hợp [5] N ếu c ô n g việc h iện tạ i kh ôn g p h ù h ợ p vớ i ngành đ ợ c đào tạo, tạ i an h /ch ị vân làm ? (Có thê chọn nhiều đáp án) 1-K h n g tìm đ ọ c việc làm đú n g chuyên m ơn 2-T hích cơng việc 3-M ức lưong hấp dẫn 4-Làm tạm thời lúc chờ tìm công việc khác phù họp hon 5-Lo n gại khơng tìm đư ợc cơng việc khác tốt |6j C quan A n h /C h ị th u ộ c lo i lùnli tổ ch ứ c n ào? N hà n c L iên doanh T ổ c phi phủ Cổ p h ần T rách n hiệm hữu hạn Tư nhân 100% vốn n c ngồi Loại hình khác (ghi r õ ) : |7Ị M ú c th u n h ậ p bình quân h n g th n g củ a A n h /C h ị từ cô n g việc tạ i (hoặc công việc làm gần nhất) 1- Dưới triệu đồng 3- Từ triệu đến triệu đồng 2- T đến triệu đồng 4- T rên triệu đồng [8] A n h /C h ị đ ã từ n g th a y đ ổ i việc m từ sa u k h i tố t n gh iệp chư a? 1- Đã từ n g thay đổi 2- C hư a từ ng thay đổi |9 | M ứ c độ h i lòn g c ủ a anh ch ị đ ố i v ó i cô n g việc h iện tạ i (lự a chọn cá c m ứ c đánh g iá từ đến p h ù h ọ p vớ i quan đ iếm củ a A n h / C h ị tư ơn g ứ n g vớ i cá c n gu yên nhân 1-Rất hài lòng; 2- H ài lòng; 3- hài lòng; 4- K hông hài lỏng C ác yêu tô M ức độ hài lòng A n h / Chị a.S ự phù h ọ p với chuyên m ôn đào tạo b.M ức lư ơng nhận c.Q uan h ệ với đông n ghiệp d.Đ iêu k iện, c sở vật chât nơi làm việc e.K n ăn g thăng tiên [\ữ \A n h /C h ị đánh g iá m ứ c độ ổn địn h củ a côn g việc h iện tạ i tron g năm tới? -R ấ tổ n đ ịn h - Ồ n định - ổn định 273 - K h ô n g ổn định [111 T rong th i g ia n học tậ p trư n g đ i học A n h / C h ị có đ i làm th êm kh ôn g? 1- T n g đ i làm thêm công việc s d ụ n g chuyên m ôn đư ọ c đào tạo 2- T n g làm thêm công việc k h ô n g s d ụ n g chuyên m ôn đào tạo 3- C h a từ ng làm thêm [12] T rư ớc k h i tố t n glíiệp A n h / C hị có thành viên củ a tổ c h ứ c / hiệp h ộ i/ Câu lạc sau kh ô n g ? Không thành viên Là (do không m uốn tham (n h n g gia, vào chưa có điều kiện tham gia) thành viên Là thành viên (Tích gia cực tham gia vào động hoạt động nhóm , tham ho ạt cùa nhóm , tơ chức) tô chức) l.C ác tô chức Đ ản g , Đ ồn, H ội sinh viên 2.N hóm đ ô n g liư o n g / bạn học cũ 3.C L B / tơ đội nhóm tình nguyện, sờ th ích , khiếu Các nhóm , tô ch ứ c thông qua m ạng xã hội: Facebook, Skype, Y ahoo 5.K hác (xin ghi rõ) [13] A n h / ch ị b iết đến cô n g v iệ c (hoặc công việc làm gần nhất) qua nguồn thông tin từ đâu? (có thê chọn nhiều phương án) 1- T bổ / m ẹ ngư ời thân khác gia đình 2- T bạn bè/ đ n g nghiệp 3- T th ô n g báo/ g iớ i thiệu củ a trư ờng đại học, th ầy / cô giáo 4- T m ột kênh q u ản g cáo tu y ể n dụng (truyền hình, truyền th anh, báo giấy, internet, tờ rơi, ) 5- A n h / C hị đến ứ n g tuyển trự c tiếp (m kJhông có th n g tin n g việc trư ớc đó) 6- Q ua m ộ t đơn vị m ôi giới v iệc làm 7- Nguồn tin khác (xin ghi rõ): [14] Trong q u trìn h ứ ng tu y ể n đ ể có đư ợc g việc tạ i (h o ặ c công việc làm gần đ y nhất) A n h / C h ị c ó n hận đ ợ c s ự h ỗ trợ k h ơn g? (có th ể chọn nhiều p h o v g án) 1- C ó giới thiệu cha m ẹ người thân khác tro n g g ia đình 274 2- C ó giớ i thiệu từ bạn bè/ đồng nghiệp 3- C ó g iớ i thiệu/ bảo lãnh trư n g đại học, th ầ y / cô giáo 4- A n h / C h ị đẽn ứng tuyến trự c tiếp m khơng có giới thiệu trư c 5- Sự g iớ i thiệu từ m ộ t đơn vị m ôi giới việc làm 6- Đ o n vị sử dụng lao động chủ độ n g liên hệ với A n h / C hị m ời làm việc 7- Y k iến k h ác (xin ghi r õ ) : 11 ] Đ ê có đư ợc n g việc h iện tạ i (hoặc cơng việc tìm g làm gân nhất) A n h / C h ị đ ã trải qua bao n h iê u p h ỏ n g v ấ n /g ặ p g ỡ nhà tu yển dụng (kể cà phòng vấn/ gặp g ỡ nhà tuyển dụng cho cơng việc khác nhung khơng thành cơng trước đó)? 1- K h n g qua phòng vấn 3- T đến vấn 2- T đến - N hiều h o n phòng vấn |16j N h ữ n g khó kh ăn m A n h /c h ị g ặ p p h ả i tro n g qu trình tìm kiếm việc lùm (lựa chọn mức đánh giá từ đến p h ù hợp với quan điểm cùa A n h / Chị tương ứng với nguyên nhân ): l-H o n toàn đồng ý ĩ-Đ n g ỷ ỉ- P h â n vân - K hơng đồng ý lẳm 5- Hồn tồn khơng đồng V A n h c h ị g ặ p n h ữ n g kh ó khăn n o tro n g q u trìn h tìm kiếm Đánh giá Anh/ Chị việc m T h iêu th ô n g tin vê việc làm K hó k h ăn tài T h iếu m ối quan hệ xã hội T rìn h đ ộ tin học, ngoại ngữ c h a phù họp S ức k h o ẻ ch a phù họp T h iếu kỹ m ềm (kỹ n ăn g trả lời vấn, giao tiếp ) K h ó k h ăn khác (xin vui lòỉỉg g h i r õ ) II Những kỹ CO' cần có sinh viên theo yêu cầu nhà tuyển dung [18 \ K ê từ k h i tơ í nghiệp, A n h /C h ị đ ã tham g ia k h óa đào tạo th êm sau đây? -Ngoại ngữ 5- Học chuyên 2- đáo tạo Vi tính 3- Kỹ mềm 4- Học tiếp cao học theo chuyên môn đào môn khác với chuyên mơn 6- Đi du học nướcngồi 7- Lớp tập huấn 119] L ý d o a n h /ch ị th a m g ia m ộ t tro n g k h o đào tạo (n ếu có) ì g ì? 1- D o nhu cầu thân 275 234- D o yêu cầu quan tu y ển dụng D o đặc thù nghề nghiệp Lý khác (xin nêu rõ) [201 Theo an h /chị, n h ữ n g k ĩ n ă n g ch u yên m ôn n cần có đ ể c ó th ế đáp ứ n g đư ợc nhu c ầ u củ a n h tuyến dụ n g? sv N ội dung nhóm k ĩ tự đánh giá vê m ức độ cân thiêt M ức độ đáp ứng tiê yếu tố với neliề ng h iệp cùa m ình thời điểm Rât cân Rât Cân Không Không Trung Tốt thiết thiết cần thiết rõ tốt Kém bình l.N H Ĩ M K ỉ NĂNG CHUN MƠN la N hóm k ĩ n ă n g ch u yên biệt n g h ề 1.1 Kĩ đọc - h iê u văn chuyên m ôn ] Kĩ nhận diện v ấn đề 1.3 Kĩ n ăng phân tích vấn đề 1.4 Kĩ n ăng tô n g h ọp 1.5 Kĩ n ăng đánh giá vân đề 1.6 K ĩ phản biện 1.7 K ĩ áp dụ n g kiến thức để giải vấn đề 1.8 Kĩ n ãn g sử d ụ n g công cụ, phư ơng pháp nghiên cứu có liên quan tới nghề b N h ó m k ĩ n ă n g bơ su n g 1.9 Kĩ n ăn g sử d ụ n g ngoại ngữ 1.10 K.Ĩ n ăng tin học văn phòng _ _ A > [ 21] Theo a n h /ch ị, n h ữ n g k ĩ n ă n g m èm n o cân có đ ê có th ể đáp ứ n g đư ợ c n h u câu củ a nhà tu y ể n dụn g? sv tự đánh giá vê m ứ c độ cân thiết M ức độ đáp ứng tiê yểu tố v i nghề nghiệp m ình thời điểm R ât cân R ât N du n g nhóm k ĩ C ân K hông K hông T rung Tốt th iết th iết NH Ó M K ĩ NĂ N G MÈM 2a N h ó m k ĩ n ă n g m ềm c 2.1 K ĩ n ăn g làm v iệc nhóm 2.2 K ĩ n ăn g giao tiếp /th u y ết trình 2.3 K ĩ n ăn g lăng nghe 2.4 K ĩ năno tư du y sáng tạo 276 cần thiết rõ tốt Kém bình 2.5 K ĩ quản lý thòi gian 2.6 K ĩ p h ỏ n g vân xin việc thành công 2.7 K ĩ bán h àng hiệu 2.8 K ĩ bảo m ật th ô n g tin 2.9 C â n sống 2.10 K ĩ nâng phản hồi tích cực 2.11 T hích nghi với m ôi trư ờn g làm việc 2.12 Q uản lý giải xu n g đột 2.13 X ây dự n g m ối quan h ệ bền vữ ng ] Đ ánh g iá khách h àng tiềm 2.15 K ĩ n ăng giao tiếp hiệu th o n g qua (m ail, thư tay, điện thoại) 2.16 K ĩ n ăng m arketing 2.17 K ĩ n ăng khai thác tài ngu y ên Internet 2b N h ó m k ĩ n ă n g m ềm cao K ĩ quản lý nhóm /lãnh đạo 2.19 K ĩ n ăng xây d ự n g m ối quan hệ 2.20 K ĩ qu y ết định 2.21 K ĩ đàm p hán th n g lư ọng 2.22 Q uản trị nguồn nhân lực 2.23 Phân công giám sát thực công việc hiệu 2.24 Ọ uản lý ngân sách 2.25 Ọ u ản g b th n g hiệu m ạng 2.26 G hi nhận k hen thư ởng thàn h tích làm v iệ c 2.27 K ĩ n ăng phòng vấn tuyển dụng |22| A n h /c h ị đánh g iả n lìư th ế ch ấ t lư ợ n g ch n g trình đào tạo củ a k h oa m ìn h ? M ứ c độ h i lò n g vớ i ch n g trìn h đào tạo H ồn K hơng Phân Đ ơn g H ồn tồn đồng ỷ vân ỷ tồn khơng đồng ỷ 1.Đ ảm bảo đủ lực bậc sau đại học 277 đồng ỷ P hư n g pháp kiêm tra theo lực trình 3.Đ ánh giá, kiêm tra sát với c h o n g trình đào tạo 4.C âu trúc chương trìn h phân bơ v i thời lượng h ọ p lý 5.N ội dung ch o n g trìn h đ ọ c cập n h ật, đôi m ới C h n g trình đào tạo sát với yêu câu công việc 7.Phân bô họ p lý giữ a lý th u y êt th ự c hành [23] A n h /c h ị đánli g iá n h th ế n o c h ấ t lư ợ n g g iả n g viên củ a k h oa m ìn h ? Hồn lồn Hài lòng Phân ván hài lòng M ứ c độ h ài lò n g v ó i đ ộ i ngũ g iá n g viên Khủníị Hồn tồn hài lòng hhơnẹ lòng l.N ă m vữ ng kiên thức ch u y ên m ôn C ó nhiêu kinh nghiệm th ự c tê 3.C ó khả hư n g dân sin h viên n g h iên cứu P h ơng pháp dạy sinh đ ộng, thu hú t T h ò n g khảo sát ý kiên n g i học Sử dụng hiệu p h n g tiện dạy học ^ - [24] Đ ánh g iá củ a a n h /c h ị vê c s vậ t c h â h ụ c vụ cho cá c m ôn h ọc sau ? Rât đủ 1.H ọc Đây đủ Khá đầy đủ Không đủ chuyên m ôn 2.N g o ại ngữ Tin học K ĩ n ăn g m êm III Những gọi ý nhằm nâng cao kĩ CO' cho sinh viên [25] Theo an h /ch ị sa o n h ữ n g k ĩ n ă n g m ềm củ a thăn hạn ch ế? 1234- Ý thức tự n âng cao k ĩ n ăn g m ềm th ô n g qua ho ạt động tập thể (C L B , tổ-đội-nhóm , tình n g u y ện ) ch a cao C h ơng trình đào tạo k ĩ n ăn g m ềm c h a thự c hiệu Ý thức tự n ân g cao k ĩ n ăn g m ềm thơníí qua hoạt dộn« học tập nghiên cứu chưa cao C h a nhận thức đư ợc tầm q uan trọ n g củ a việc học k ĩ m ềm 278 hàì 5- L ý khác (xin nêu r õ ) [261 A n h /c h ị cỏ m o n g m u ố n th ế việc đào tạo k ĩ n ăn g m ềm lạ i trư n g Đ H K H X H & N V n h h iện n a y ? 1- T iêp tục đào tạo trự c tuyến thi đánh giá lực có tính điểm 2- T iếp tụ c đào tạo trự c tuyến, n h u n g thi đánh giá lực 3- Đ a m ô n k ĩ n ăn g m ềm vào c h o n e trình đào tạo phù họp theo từ ng khoa 4-Ý k iến khác (xin ghi rõ ) [27] D e đ p ứ n g y ê u cầu củ a cô n g việc th eo A n h / c h ị sinh viên trư n g Đ H K H X H & N V cần c ó trìn h độ n g o i n g ữ n h n o ? 1- T rìn h độ A I 2- T rìn h độ A 3- T r ìn liđ ộ B l 4- T rìn h độ B 5- T rìn h độ C1 6- T rìn h độ C2 7- C h ứ n g khác (xin ghi r õ ) |28j Đ e đ p ứ n g y ê u cầu củ a n g việc th ì th eo A n h / c h ị sinh viên trư n g D H K H X H & N V cần có trìn h độ tin h ọc n h n o ? ]- T rìn h độ A (Đ tạo tin học bàn) 2- T rìn h độ B (Đ tạo tin học văn phòng) 3- T rìn h độ c (Đ tạo tin học n âng cao) [29] T heo an h /ch ị, n ltữ n g g iả i p h p n o sa u đ ây g iú p sin h viên tố t n gh iệp tìm đ ợ c việc làm (chọn lỏi íỉư đáp án) ! - C ác n h tuyển dụ n g tham gia x ây dự ng ch n g trình đào tạo 2- C ác n h tuyển dụng tham gia đào tạo với nhà trư ò n g 3- C ác n h tuyển dụng tạo hội cho sinh viên thự c hành thự c tập 4-C ác n h tuyển dụng cam k ết việc tuyển d ụ n g sinh viên sau tốt nghiệp -T rư n g đại học cập nhật th ô n g tin nhu cầu sử dụng lao động cùa x ã hội -T rư n g đại học phối họp với nhà sử dụng lao động tổ chức sem inar cho sinh viên 7-T ăng 8-B ô th êm thời lư ợng thực tập thực tế ch n g trình đào tạo su n g khố đào tạo ngoại ngữ 9-B su n g khóa đào tạo tin liọc 10-R èn luyện phẩm chất cá nhân ] 1-Nhà trư n g tạo điều k iện để sinh viên làm thêm đon vị tuyển dụng ] -K h ác (x in nêu rõ) IV Các thông tin khác [30] A n h / C hị sin h lớ n lên (hộ kh ẩ u th n g trú) th u ộ c khu vự c n sau đây? 1- M iền nú i 2- N ô n g thôn 3- Thị trấn / T hị x ã 279 4- T hành phố 131 ị Trình độ học vấn C ha/M ẹ A n h/ Chị? Trình độ học vần Cha Mẹ l.T rê n đại học Đ ại học C ao đănG / T ru n g câp H êt câp T H PT Hết cấp TH C S Hêt câp T iêu học K hông học |32] N g h ề nghiệp c ủ a C h a /M ẹ c ủ a A n h / C h ị h iện n a y (hoặc trước C h a /M ẹ cùa A n h / Chị nghi hưu)? Nhóm nghê Bơ Mẹ ] N hóm n ghề tài ( B ảo hiểm , n gân hàng, cổ p h iế u ) N ghề k in h doanh ( sàn xuất, p hân phối sản phẩm thuộc doanh nghiệp, buôn b n ) C ông n h â n viên ch ứ c n h nư ớc (giáo viên, đội, cán hành c h ín h ) H oạt đ ộ n g xã hội ( Đ oàn- H ội : Hội phụ nữ, H ội cựu chiến binh, T ru n g tâm tư v ấ n ) Nghê thủ công mỹ nghệ N ghê nông N g h ề tự ( M ôi giới nhà đất, luật sư, bác sĩ tư- • •) K hác (ghi r õ ) X in A n h /c h ị vu i lòn g ch o b iết th êm m ộ t số th o n g tin: [33] Họ tên : [34], Giới tính: - N a m - N ữ [35], N gành đào t o : [36], Hệ đ tạo c ủ a : [37], T hòi điểm tố t n ghiệp SV TN (năm n o ? ) : [38], x ế p loại tốt nghiệp S VTN : -T B -T B K -K h - G iỏ i - Xuất sắc X in m o n A n h /c h ị! C h ú c A n h /c h ị sứ c kh ỏe - thành đạt! 280 ... GIÁ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VÊ CÁC KỸ NĂNG CỦA SINH VIÊN TÓT NGHIỆP VÀ GIẢI PHÁP NHẦM NÂNG CAO KỸ NĂNG c o BẢN CHO SINH VIÊN NGÀNH K H XH & N V 212 4.1 Đánh giá nhà tuyển dụng kỹ sinh viên. .. ứng yêu cầu sinh viên ngành KHXH&NV để từ đưa giải pháp nhằm nâng cao kỹ hội việc làm cho sinh viên Đe tài Yêu cầu nhà tuyển dụng nhũng kỹ CO’ đối vói sinh viên tốt nghiệp đại học ngành Khoa học. .. làm sinh viên tốt nghiệp ngành khoa học Xã hội Nhân văn nào? - Thực trạng đáp ứng kỹ yếu tố tác động đến mức độ đáp ứng kỹ sinh viên nào? - Y ê u cầu nhà tuyến dụng kỹ sinh viên nào? ĐAI HỌC
- Xem thêm -

Xem thêm: Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn , Yêu cầu của nhà tuyển dụng về những kỹ năng cơ bản đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành khoa học xã hội và nhân văn

Từ khóa liên quan