Truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử văn học viết việt nam giai đoạn (x XIX)

30 47 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:21

MAU 14/KHCN (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 thángio năm 2014 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI f \ CMữGHN v! _ ^ BÁO CÁO TỎNG KẾT KÉT QUẢ TH ựC HIỆN ĐÈ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tên đề tài: Truyền thống tìm kiếm Tự kẻ sĩ tinh hoa lịch sử Văn học viết Việt Nam giai đoạn (X-XIX) Mã số đề tài: QG.15.55 Chủ nhiệm đề tài: TS Trịnh Văn Định Hà Nội, tháng 9/2017 MẢU 14/KHCN (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3839 /QĐ-ĐHQGHN ngày 24 thángio năm 2014 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội) ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BÁO CÁO TỎNG KẾT KÉT QUẢ T H ự C HIỆN ĐỀ TÀI KH&CN CÁP ĐẠI HỌC QUỐC GIA Tên đề tài: Truyền thống tìm kiếm Tự kẻ sĩ tinh hoa lịch sử Văn học viết Việt Nam giai đoạn (X-XIX) Mã số đề tài: QG.15.55 Chủ nhiệm đề tài: TS Trịnh Văn Định Hà Nội, tháng 9/2017 PHẦN I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên đề tài: Truyền thống tìm kiếm Tự kẻ sĩ tinh hoa lịch sử Văn học viết Việt Nam giai đoạn (X-XIX) 1.2 Mã số: QG.15.55 1.3 Danh sách chủ trì, thành viên tham gia thực đề tài Đon vị công tác Vai trò thực đề tài TS Trịnh Văn Định Trường Đại học KHXH&NV Chủ nhiệm đề tài GS.TS Trần Ngọc Vương Trường Đại học KHXH&NV Thành viên PGS.TS Đỗ Thu Hà Trường Đại học KHXH&NV Thành viên TS Phạm Văn Hưng Trường Đại học KHXH&NV Thành viên TT Chức danh, học vị, họ tên 1.4 Đon vị chủ trì: 1.5 Thời gian thực hiện: 1.5.1 Theo hợp đồng: từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2017 1.5.2 Gia hạn (nếu có): 06 tháng đến tháng năm 2017 1.5.3 Thực thực tế: từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2017 1.6 Những thay đổi so với thuyết minh ban đầu (nếu có): (Vê mục tiêu, nội dung, phương pháp, kêt nghiên cứu tô chức thực hiện; Nguyên nhân; Ỷ kiến Cơ quan quản lý) 1.7 Tổng kinh phí phê duyệt đề tài: 150,000,000 triệu đồng PHẦN II TÓNG QUAN KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u Viết theo cấu trúc báo khoa học tổng quan từ 6-15 trang (báo cáo đăng tạp chí khoa học ĐHQGHN sau đề tài nghiệm thu), nội dung gồm phần: Đặt vấn đề Nhận thức chung trước cho rằng, khơng có truyền thống tự theo kiểu Phương Tây Đông Á Trong nghiên cứu này, chứng minh rằng, khu vực ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, có Việt Nam, có truyền thống tìm kiếm tự khác Có nghĩa, nét tiêu biểu nhất, truyền thống tự phương Tây giải mối quan hệ tự cá nhân tha nhân, giải mối quan hệ cá nhân thể đặc sắc truyền thống tự Đông Á, qua nghiên cứu trường họp Việt Nam, truyền thống tự hướng vào giải vấn đề nội tại, bên cá nhân, hướng đến giải vấn đề tinh thần, siêu thoát siêu việt Điều kiến tạo nên truyền thống tự khác biệt với truyền thống tự Phương Tâv Tuy nhiên, diễn trình diễn hóa phát triển truyền thống tìm kiếm tự kẻ sĩ, đặc biệt nhóm kẻ sĩ phá cách, có nhiều tìm tòi nhiều dấn thân, bước thấy xuất nhân cách đặc biệt, mà định hướng tìm kiếm tự có cách nghĩ cách hành xứ khác so với truyền thống, bước tạo lập dấu ấn khác biệt so với truyền thống, mở định hướng tìm kiếm tự mới, đặc sắc, vừa mang dấu ấn định hướng tự theo kiểu Phương Tây, đồng thời lưu lại nhiều dấu ấn tự theo truyền thống Đông Á Nguyễn Công Trứ trường hợp điển vậy, vị trí Nguyễn Cơng Trứ đặc biệt lịch sử tìm kiếm tự giới sĩ dấn thân, vừa đánh dấu bước phát triển lịch sử tư tưởng Việt Nam Xứng đáng nghiên cứu trường họp Chính tầm quan trọng vậy, nên đề tài dành chương có sức nặng dung lương chất lượng, để khảo sát trường hợp chương riêng biệt tách phục vụ cho việc xuất kết chắt lọc đề tài thảo sách chuyên khảo, khảo riêng vị trí, đặc sẳc trường hợp Nguyễn Cơng Trứ truyền thống tìm kiếm tự Việt Nam Mục tiêu Đề tài tập trung làm rõ, trả lời rằng, khu vực ảnh hường văn hóa Trung Quốc, lấy Việt Nam làm trường hợp để nghiên cứu, từ sớm, triết thuyết, truyền thống văn hóa, văn học, tự thân định hình cho truyền thống tự mang tính sắc hướng nội, quy tâm, tâm linh rõ nét Chúng tập trung làm rõ rằng, khác với truyền thống tự mang mầu sắc chủ đạo, tự trị, giải mối quan hệ cá nhân với tha nhân, truyền thống tự Đông Á, hướng vào giải mối tự nội tại, nội tâm, tâm linh hướng tới siêu Một mặt, chúng tơi hướng đến chứng minh rằng, có truyền thống tự kiểu tự khác điều kiện lịch sử nhân văn khác quy định, đồng thời, chứng minh rằng, khác biệt tạo nên sắc, chia sẻ tiến tới dung hợp sắc với điều cần thiết khơng để thấu hiểu mà dung hợp giá trị Cội nguồn khác biệt bất tồn trí tuệ người, vậy, việc nhận thức bổ khuyết lẫn nhận thức định hướng thường trực người Phương pháp nghiên cứu Để làm rõ truyền thống tự hướng nội Đông Á, lược thuật nét truyền thống tự phương Tây, với tư cách tiêu chí đỉnh cao tự giới, mà với tư cách kiểu, loại hình tự lớn, ảnh hưởng rộng lớn có nhiều thành tựu giới, làm tiền đề để làm bật, so sánh với truyền thống tự Đông Á Chúng dùng tự Phương Tây điểm tựa để nhìn tự Á Đông, đặng bật đặc sắc, khác biệt, khơng tuyệt đối hóa đối lập chúng Ở Việt Nam, chúng u trực tiếp tìm hiểu biểu hiện, khía cạnh truyền thống tự hướng nội tự trị kiểu Đơng Á qua số trường hợp nhân cách tiêu biểu Từ tiến đến, nhận xét đặc sắc truyền thống tự hai trung tâm lớn giới, từ làm phong phú thêm lý thuyết tự cho học thuật quốc tế nói chung Trên tảng nét biệt sắc truyền thống tự Phương Tây đặc sắc truyền thống tự Đông Á, chúng tơi tìm kiếm truyền thống tự Việt Nam, có hay khơng kiểu người mà khát vọng tự khỏi quỹ đạo truyền thống khu vực, mang dấu ấn truyền thống tự Phương Tây Nếu xuất tự vậy, đánh dấu bước chuyển xã hội Việt Nam lịch sử tư tưởng nước nhà Nhân cách vào lịch sử với tư cách nhân vật tạo khác biệt phi truyền thống truyền thống tìm kiếm tự Trong lịch sử truyền thống tìm kiếm tự Việt Nam, Nguyễn Cơng Trứ trường hợp đáp ứng tiêu chí Vì thế, Nguyễn Cơng Trứ chúng tơi xem xét ca điển hình chuyển biến mang yếu tố tự phi truyền thống Tổng kết kết nghiên cứu Tự vừa giá trị phổ quát, vừa mang sắc thái đặc thù Tự truyền thống Phương Tây, lấy văn minh Hi La làm hạt nhân dòng chảy xun suốt, khơng ngừng nghỉ, ni dưỡng, nâng đỡ, qua nhiều hệ Sự nghiệp gắn với giá trị cùa người đến tiếp tục quê mẹ truyền thống tự Phương Tây, chí tự ngày bị thách thức nhiều nguy chuyên chế, toàn trị xu hướng Mỹ, tự hào đỉnh cao tự phải đối mặt với xu hướng gia đình trị Nói vậy, để thấy rằng, tự thứ mong manh dễ bị xâm phạm dễ bị biến thành phương tiện bị méo mó Đặc sắc truyền thống tự Phương Tây gắn liền với quên thân nhiều triết gia, nhà giáo dục, nhà tư tưởng, nhà văn lớn họ linh hồn, người giữ đuốc cho tự Phương Tây cháy Như kết nghiên cứu công bố, nhiều khía cạnh đặc sắc đối sánh với tự Đông, bật truyền thống tự phương Tây tự hướng ngoại, giải vấn dề trị mối quan hệ cá nhân cá nhân cá nhân với thể cá nhân với thiết chế Ngược lại, giải vấn đề cá nhân Á Đông lại hướng đến giải vấn đề nội cá nhân, giải đả thông khúc mắc, cản trở nội tâm, tâm linh cá nhân để hướng tới tự tuyệt đích, vậy, sắc mầu tự Đông thường gắn liên với siêu nhiên siêu việt, gần với cảnh giới tơn giáo đậm đặc chất tâm linh Đó nét khác biệt, làm đặc sắc hai truyền thống, tạo thành hai dòng mạch phát triển, định dạng loại hình nhân cách tiêu biểu cho hai truyền thống Đó kết đặc sắc đề tài Nếu truyền thống Phương Tây từ sớm hình thành định hướng đủ lớn để đối trọng với tôn giáo chuyên chế, từ sớm có cá nhân trưởng thành, môi trường dân chủ tự cho đối thoại, cho diễn thuyết cho tranh biện, đặng tìm kiếm giải pháp phát triển tốt cho vấn đề, truyền thống khơng ngừng nâng đỡ, trân trọng, nhân cách lớn quên thân bảo vệ Ngược lại, truyền thống Á Đông truyền thống Việt Nam, từ sớm bị chuyên chế áp chế, Nho giáo thiết chặt hơn, thiết chế làng áp chế với Việt Nam truyền thống văn hóa Hán, chữ Hán, Nho giáo sơ cứng, thiết chế làng xã đè bẹp mầm mong tự theo kiểu cá nhân Phương Tây thế, hay nhiều lý khác, Việt Nam khơng xuất truyền thống tự theo kiểu Phương Tây Ngược lại, triết thuyết đạo đức tôn giáo lại vào từ sớm gắn với ý đồ trị nên gần định hướng cho phận theo định hướng tự hướng nội từ sớm, biết định hướng tự cá nhân, khát vọng tự cá thể thời có ln dòng phụ mong mang trước dòng nhà nước chun chế nâng đỡ, ủng hộ bảo trợ Song song với truyền thống tìm kiếm tự theo định hướng hướng nội, Á Đông bật với truyền thống tự trị tự tình yêu Định hướng thứ dần hình thành nhóm nhân vật ngả theo hai loại hình rõ nét đế sư thời loạn mẫu khác phân hóa từ nhà nho thành nhà nho tài tử Định hướng tìm kiếm thứ hai dẫn đến hình thành nhóm tác phẩm, hình tượng văn học mang khát vọng tự tình yêu hết sắc đặc sắc nhóm truyện tình u Truyền kỳ mạn lục, Truyền Kiều, Chinh phụ ngâm, Truyện thơ Đặc biệt, định hướng truyền thống tìm kiếm tự này, Việt Nam kỷ XVIIIXIX xuất kiểu nhân vật đặc biệt Từng bước khỏi định hướng tìm kiếm tự truyền thống, tức tự hướng nội tự tâm linh, theo hướng siêu thốt, siêu việt Mặc dù có với bước nhường chỗ cho định hướng tự ngả theo hướng tự hướng ngoại, tìm kiếm tự phi truyền thống, gần với định hướng tự theo kiểu Phương Tây, trường hợp Nguyễn Công Trứ Tuy nhiên, Nguyễn Công Trứ trường hợp đặc biệt theo nghĩa nhân cách truyền thống Đông Á bước bước đường tự cá nhân theo định hướng phi truyền thống nên ông phải mắc kẹt xử lý nhiều tình hưống đặng thỏa mãn khát vọng tự cá nhân Chặng hạn, không gian tự cá nhân Nguyễn Công Trứ “ngoài lăng miếu”, xa nơi Hoàng đế, hay đối tượng giễu cợt vắng bóng hồng đế phải hình tượng hóa dạng long xà chẳng hạn Hay để tự cá nhân theo khát vọng hứng thú tinh thần thể xác kẻ sĩ Á Đông, Nguyễn Công Trứ phải hành xử chịu nhiều nhẫn nhục để bảo tồn thân mạng cho định hướng lựa chọn, ơng phải xả thân đóng góp giá trị dài lâu chế giúp Hoàng đế trị lưu dân, mở rộng lãnh thổ cho đế chế chấp nhận nhiều cảnh lên xuống chặng đường làm quan Đánh giá kết đạt đưọc kết luận Việc đặc sắc truyền thống tìm kiếm tự kẻ sĩ Đơng Á, Việt Nam mang đặc sắc bật so với truyền thống Phương Tây tự nội tại, mang sắc màu tâm tinh, tơn giáo, siêu việt siêu kết luận có đóng góp cho giới học thuật cho thành tựu khoa học xã hội Việt Nam nói riêng giới nói chung Nó cho thấy rằng, tự có dạng thức khác truyền thống người, cá tính, văn hóa, trị, tự nhiên khúc cua lịch sử để lại Việc không tuyệt đối hóa truyền thống nhận thức nên ưu tiên kết hợp hai truyền thống tự cách thức chia sẻ có lẽ thuộc tương lai cần phải hướng tới Việc đặc sắc trường hợp Nguyễn Công Trứ truyền thống tự kẻ sĩ Việt Nam đóng góp cho giới học thuật Việt Nam, để hiểu tình lưỡng nan vấn đề phức tạp, cớ để hiểu lựa chọn mà Nguyễn Công Trứ chọn với tư cách người mở đầu cho truyền thống lớn, phi truyền thống lịch sử Vị trí Nguyễn Cơng Trứ lịch sử tự tìm kiếm kẻ sĩ Việt Nam trường hợp đặc biệt, đáng trân trọng đáng dược đề cao Tóm tắt kết (tiếng Việt tiếng Anh) Trong nhận thức nói chung giới học thuật quốc tế nước, khu vực ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, có Việt Nam nhìn nhận khu vực khơng có “truyền thống tự do” theo nghĩa “tự do” theo truyền thống Phương Tây Trong nghiên cứu này, muốn chứng rằng, khu vực ảnh hưởng văn hóa Trung Quốc, có Việt Nam, có truyền thống tìm kiếm tự khác Có nghĩa, nét tiêu biểu nhất, truyền thống tự phương Tây giải mối quan hệ tự cá nhân tha nhân, đặc sắc truyền thống tự Đông Á, qua nghiên cứu trường hợp Việt Nam, truyền thống tự hướng vào giải vấn đề nội tại, bên cá nhân Điều kiến tạo nên truyền thống tự khác biết với truyền thống tự Phương Tây Việc định vị vị trí Nguyễn Cơng Trứ lịch sử truyền thống tìm kiếm tự đánh dấu bước chuyển biến mạnh mẽ xã hội Việt Nam truyền thống theo hướng đại Trường hợp Nguyễn Công Trứ kết phản ảnh chiều sâu chuyển biến (In the g e n e l a w a r e n e s s / c o m m o n th o u gh t o f th e in te rn a tio n a l an d d o m e s tic re s e a r c h e rs sc h o la rs , the a re a u n d er th e in flu e n c e d o f C h in e s e c u ltu re , in c lu d in g V ie t n a m , is a u to m a t ic a lly re c o g n iz e d a s the a re a w h e r e h a s n o " lib e r a l tra d itio n " w h ic h m e a n s " lib e r t y " a c c o r d in g to th e W e ste rn tra d itio n s, In th is re s e a r c h , w e w a n t to p ro v e that, in the a re a u n d e r th e in flu e n c e d o f C h in e s e c u ltu rre , in c lu d in g V ie t n a m , th e re is a n o th e r "tra d itio n o f s e e k in g fo r fr e e d o o m " , T h a t m e a n s , b a s ic a lly the W e ste arn lib e l tra d itio n s s o lv e th e re a la tio n s h ip b e tw e e n th e in d iv id u a l fre e d o o m and th e o th ers, m e a n w h ile th e fe a tu re d E a s t A s ia n tra d itio n a l fr e e d o m s (th ro u g h c a s e stu d y o f V ie tn a m ) is fo c u s in g on s o lv in g th e in n e r p ro b le m in sid e e a c h in d iv id u a ls , T h is c re a te d d iffe r e n c e s w ith the W e st's lib eral tra d ito n a l ,T h is c re a te s a d iffe re n t tra d itio n o f fre e d o m w ith th e W e s t's lib e l tra d itio n , T h e p o s itio n in g o f N g u y e n C o n g T ru in the tra d itio n a l h is to ry o f s e a r c h in g fo r lib e l m a rk e d a p o w e rfu l tra n sitio n o f V ie t n a m e s e tra d itio n s o c ie t y to th e m o d e rn iz a tio n , T h e c a s e o f N g u y e n C o n g T ru is th e re su lt th at s h o w the d ep th o f th e se c h a n g e s ) PHẦN III SẢN PHẨM, CÔNG BỐ VÀ KÉT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA ĐÈ TÀI 3.1 Kết nghiên cứu Yêu cầu khoa học hoặc/và tiêu kinh tế - kỹ thuật TT Tên sản phâm Đăng ký Đạt Bài bào tạp chí chuyên ngành 02 02 Sách chuyên khảo 01 01 01 học viên Cao học 01 Tiến sĩ bảo vệ Hỗ trọ- Đào tạo Sau đại học 3.2 Hình thức, cấp độ cơng bố kết Ghi địa Đánh giá Tình trạng chung (Đã in/ chấp nhận in/ cảm ơn (Đạt, nộp đơn/ chấp tài trợ Sản phẩm không nhận đơn hợp lệ/ TT đạt) cấp giấy xác nhận SHTT/ ĐHQGHN xác nhận sử dụng sản quy phâm) đinh Cơng trình cơng bơ tạp chí khoa học qc tê theo hệ thơng ISI/Scopus 1.1 1.2 Sách chuyên khảo xuất ký hợp đồng xuất Đã ghi Đạt 2.1 Trịnh Văn Định, Nguyên Công Ký hợp đông xuât Trứ: Dinh cao trí tuệ sinh tồn, Nxb Dại học Quốc gia Hà Nội, năm 2017 2.2 Đăng ký sở hữu trí tuệ 3.1 3.1 Bài báo qc tê không thuộc hệ thông ISI/Scopus 4.1 4.2 Bài báo tạp chí khoa học ĐHQGHN, tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia báo cáo khoa học đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế Đạt Đã ghi 5.1 Trịnh Văn Định, Truyên thông Đã xuât tìm kiếm tự cùa kẻ sĩ tinh hoa Đơng Ả, Tạp chí Văn hóa Nghệ Thuật, số 384, tháng năm 2016, ISSN: 0866- 8655, tr 28-31-49 Đạt Đã ghi Đã xuât 5.2 Trịnh Văn Định, Nghịch lý tự cá nhân írong lòng thiết chế chun chế, Tạp chí Văn hóa Nghệ Thuật, số 386, tháng năm 2016, ISSN: 0866- 8655, tr 35-38-72 Báo cáo khoa học kiến nghị, tư vấn sách theo đặt hàng đơn vị sử dụng 6.1 6.2 Kết dự kiến ứng dụng quan hoạch định sách sở ứng dụng KH&CN 7.1 7.2 G hi chú: Cột sàn p h ẩ m khoa học công nghệ: L iệt kê thông tin sản p h â m K H C N theo thứ tự C ác ân p h m kh o a học (bài báo, báo cáo KH, sách chuyên kh ả o ) đươc châp nhân nêu có ghi nhận địa c h ỉ cảm ơn tài trợ Đ H Q G H N theo đủng quy định Bản p h ô tô toàn văn ấn ph ẩ m p h ả i đưa vào p h ụ lục m inh ng báo cáo R iêng sách ch un khảo cần có p hơ tơ bìa, trang đầu trang cuối có g h i thơng tin m ã số xuất 3.3 Kết đào tạo TT Họ tên Thời gian kinh phí Cơng trình công bố liên quan (Sản phẩm KHCN, luận án, tham gia đề tài Đã bảo vệ luận văn) (số thảng/số tiền) Ngh iên cứu sinh Văn học Đàng Trong kỷ XVII-XVIII tiên trình phát triển Văn học dân tộc Trần Thị Thanh Thủy Đã bảo vệ 2017 Ghi chú: Gửi kèm bán photo trang bìa luận án/ luận văn/ khóa luận giấy chứng nhận nghiên cứu sinh/thạc sỹ học viên bảo vệ thành cơng luận án/ luận văn; Cột cơng trình công bo ghi mục III ỉ PHẦN IV TỔNG HỢP KẾT QUẢ CÁC SẢN PHẨM KH&CN VÀ ĐÀO TẠO CỦA ĐÈ TÀI T T Sản phẩm Số lượng đăng ký Số lượng hồn thành Bài báo cơng bố tạp chí khoa học quốc tế theo hệ Hộp THU Trong tháng qua, BBT nhận đuợc tin, b i, ản h c ủ a tác giả: Nguyễn Mạnh Duyên, Nguyễn Mai Chanh Phương Châm, Chu Cường, Phan Thị Lê Thị Hòa, Nguyễn A n h H ù n g, N g u y ễ n T h ị T h an h Hương, Nguyễn Đức Kiên, Trần Thị Tuyết Mai, Lê Thị Huyền Trang, Vũ Thành Trung (H N ội); Đặng Thế Anh (L n g Sơn)', Trần Quang Hưng ( Thái N guyên), Nguyền Thế Anh, Nguyễn Thị Thục (T h a n h Hóa); Nguyễn Thanh Tuấn (Q u ả ng Nam)-, Hoàng Ngọc Thiệp ( Q uang Trị); Phạm Thị Hà, Nguyễn Ngọc Thơ ( TP H C M ), Hà Thị Thùy Dương ( Cần Tho')', Nguyễn Phúc Nghiệp (T iền G iang), Quỳnh Vũ (Đ ồng Nai) BBT nghiên cứu sử dụng m o n g tiế p tụ c n h ậ n đ ợ c cộng tác thường xuyên tác giả bạn đọc í M M M l THỤẬT c QUAN C Ũ * B ộ VẤN HÓA T H Ể THAO VÀ DU LỊCH NGUYỄN THỊ TÂM ANH, Ths, Đại học Mờ TP HCM; ■ NGUYẼN BẢO, Ths, Đại học Sư phạm Hà Nội, Bộ GDĐT; "VŨ XUÂN uẢNH, Ths, Học viện Chính tri, Bộ QP; * TRỊNH VĂN ĐỊNH, TS, Trường Đại học KHXH&NV, ĐH Q G Hà Nội; ■ PHẠM NGỌC DOANH, TS NSLJT Đai hoc Vãn Vắn Lana HCM: ■ NGUYÊN THỊ GIANG, Đại TS, NSƯT, Đại học Lang TP HCM; học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ GDĐT; ■ MAI THỊ HỒNG HẢI, PGS, TS, uồc Đại học Hồng Đức; ■ v u THI HẠNH, NCS, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên; ■ PHÙNG DUY HIÈN, Đại học Chính trị, Bộ QP; ■ NGUYẼN THỊ THANH HỊA, Đại học Thủ Hà Nội, Bộ GDĐT; ■ NGUN CƠNG HOAN, TS, Đại học Tài - Marketing; ■ LỂ THỊ BÍCH HỒNG, T S, Trường Đại học SKĐA Hà Nội, Bộ VHTTDL; ■ NGUYÊN DUY HÙNG, Ths, Đại học SPN T Trung ương, Bộ GDĐT; ■ NGUYỄN QUANG HÙNG, Trường Cán Quản lý VHTTDL, Bộ VHTTDL; ■ NGUYẼN HỒNG HƯNG, Ths, Trường Đại học Mỹ thuật Cơng nghiệp, Bộ GDĐT; ■ NGUYẼN MAI KIÊN, Ths, Đại học VHNT Quân đội, Bộ QP; ■ NGUYỄN THÙY LINH, TS, Đại học KHXH&NV, ĐHQG Ha Nội; ■ DƯƠNG N GỌ C LONG, Sở V H T T Hà Nội; "H À THÚY MAI, Ths, Đại học Tân Trào; ■ NGUYỄN TIÉN MẠNH, Ths, Học viện ANQG Việt Nam, Bộ VHTTDL; ■ NGUYÊN THỊ HỒNG MIÊN, Ths, Cao đằng Sư phạm Điện Biên; ■ TRẰN THỊ MINH, Ths, Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Bộ GDĐT; ■ TRIỆU TÚ MY, Học viện ANQG Việt Nam, Bộ VHTTDL; * NÔNG ANH NGẠ, Ths, Đại học Văn hóa Hà Nội, Bộ VHTTDL; ■ NGUYỄN THU NGHĨA, TS, Viện Triết học, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; ■ NGUYẼN BỈCH NGỌC, Ths, Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp; * TRƯƠNG THỊ THẢO NGUYÊN, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên; ■ NGUYÊN TH| NHÀN, TS, Đại học Sư phạm Hả Nội 2, Bộ GDĐT; ■ Đỏ XUÂN PHÚ, Đại học Nghệ thuật Huế; ■ LỆTHỊ HOÀI PHƯƠNG, P G S, TS, Viện VH N TQ G Việt Nam, Bộ VHTTDL; ■ TRẰN ĐÌNH QUẢ, Ths, Hiệu trưởng Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Bộ GDĐT; ■ Đỗ THỊ QUYỂN, TS, Đại học Vãn hóa Hà Nội, Bọ VHTTDL; ■ NGUYỄN NGỌC SANG, Đại học Mở TP HCM; ■ NGUYỄN TOẢN THÁNG, P G S, TS, Viện Văn hóa Phát triển, Học viện CTQ G Hè Chỉ Minh; ■ TRẰN TH| THE, Ths, Đại học Sư phạm Hà Nọi, Bộ GDĐT; ■ VY TH| BỈCH THỦY, Phòng G D Đ T huyện Tương Dương, Nghệ An; ■ TRẰN t h ị t h u y ế t , Ths, Học viện Kỹ thuật Mật mã, Bộ QP; ■ PHẠM THỊ YẾN, Đại học Tài ngun Mơi trường ■ PHĨ TRƯỞNG BAN BIÊN TẠP: Phạm Văn Lự; BIÊN TẬP VIÊN: Nguyễn Thị Vân Anh, NgôThi Huyền, Nguyễn Liên Hương, Tuệ Sam, Trịnh Phựơng Thu, Đào Mai Trang, Phạm Việt Tùng, Tel: 04.35131306 ■ TRƯỞ NG BAN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ: Phạm Văn Chỉnh, Tel:: 04.38515530 ■ PHÓ TRƯ Ở NG BẠN TRỊ s ự : Vũ Thùy Linh, Tel: 04.35111780 ■ PHÓ TRƯ Ở NG PHÒNG QUẢNG CÁO, PHẢT HẢNH: Trần Q u ệig Vinh, Tel: 04.38510447 ■ PHÓ TRƯ Ở NG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI TP.HCM; TS Nguyễn Thế Truỵền, 112 Cách Mạng Tháng Tám, Quận 3, TP.HCM, Tel: 08.38f20054, Fax: 08.39306838, Email: tcvhnttsaigon@gmail.com ■ TRiNlH BÀY: Trần:Vinh Y, ?ĩj- *jỈOr' \ #' i/i*1'!' I i1 j ì ’ Đón đọc số 385, tháng 7-20 16 Số 384 Tháng 6-2016 í a ẫ ẫ y^ffiftaaSa TRUYỀN THỮNG TÍM KIÊM Tự DO CỦA KẺ Sỉ TINH HOA ĐÔNG Á TRỊNH VĂN ĐỊNH V n h ữ n g g ia i đ o n CÓ nhũng ngà đuòng tim kiém tu s ắ c c ủ a n h ữ n g đ ịn h h n g tỉm khac ó hai tnun thơng k iế m n go ặt củ a lịc h sử , v ì n h ũ n g lý phuong Tây vá Ịihuung Đòng Truyén n iệ m tự do đ ặ c thù, kỏ s ĩ v trí thứ c thơng tim kiém tụ cùa kè sỉ Đông n h ữ n g thuật n g ữ đ ặ c thù như: vù n g, nhữ ng khu vự c Á với đặc sác cùa huvng nội, dần đ ịn h h n g n h ữ n g n g giải ván đé tự quan giải thoát, giác ngộ, đắc đạo, tiêu dao, tự tại, tâm tra i Đ ó đ n g tìm k iế m k h c n h au , hệ vói nội minh Trong n h ữ n g k h i n iệ m m a n g đ ậm k ết thành d ò n g m ạch , lâ u dần ó phuong Tây lại liuong ngoại, tín h chất hình thành nên đ ặ c s ắ c v kết huong dén giải quyẽt ván flé tụ C h iề u k íc h c ủ a h n g n ộ i m thành tru yền th ống mối quan hệ giũa ca nhãn vói sâ u , h n g thư ợng K h i niệm Đông Á, thời cố trung đại, tác động nhả nước chuyên chế, thiết chế xã hội, triết thuyết tôn giáo trị định hướng tìm kiếm tự do, tha nhãn vá khac Tụ đuạc hướng thượng xác lặp thiên tính, tụ nhiên tính, v i đ ặ c thù c nh ân tự đ khát vọng giải tự hon Đòng Á hay Đông Á ỉlặc sàc hon m an g tín h bư c Đ ơn g Á , khái đư ợ c g ắ n liền vớ i nội, tâm và linh siêu có nguòi, lả bầm sinh Vân lu y ệ n , ch ỉ c ó c n h ân h iế u đé chúng túi muốn trau đổi khống huúng đến luận giải phirong Táy tụ đu'Ọ'G m ìn h đạt tầm tự m ộ t m ứ c đ ộ c ó th iết ch ế lý tính hóa đo tầm mức tự tro n g m ỗ i ngư i theo hướng quy tâm, hướng phuong Tây mà hiróng tói làm rõ D o x c lậ p tự đ o b ằ n g nội với khát vọng giải phuongũóng góp gi cho tự chung c c h ệ theo chiều dọc ( ), m triệt để tự nội nhán loại, ván đé cán tiếp tục k h ô n g theo hàng ngang nên cá thể, cho đạt hoán thiện mồi phuong Đ ô n g Ả k h ô n g th iết c h ế h ó a trạng thái tự tuyệt đối ch o m ìn h n h ữ n g tiê u ch í lý tín h , x c lập tiêu c h í tinh thần như: đốn ngộ, đắc đạo Phật giáo, v tả n g tự c h o to àn x ã h ộ i T rí th ứ c thánh nhân, tâm trai Nho giáo, siêu phương T â y hư n g ch ú ý tự theo ch iều d ọc, thoát, tiêu dao Lão Trang N g ợ c lạ i, n h ữ n g trí thứ c p h ía bên k ia trọ n g tâm h n g th eo h n g n g a n g nên h ọ đ ặ c Đ ô n g Á , n h ữ n g tác đ ộ n g c ủ a th iết ch ế ch ín h b iệt lưu tâ m đ ế n n h ữ n g tiê u c h í lý tín h , sin h trị, đ ặ c biệt th iết c h ế tôn g iá o , k h ô n g hư ớng q u y ể n th iết c h ế c h ín h trị c h o tả n g tự trọ n g tâm tru y ề n th ố n g tìm k iế m tự hư ớng Đ iề u n y d ẫn đ ế n , từ d â n ch ủ th eo n g h ĩa n ộ i, m hư ớng đ ến g iả i q u y ế t m ố i q u an h ệ giữ a tản g bệ đỡ ch o tự d o đ ã c ó từ rấ t sớm tron g tự c thể vớ i c th ể, c thể vớ i đ ịn h ch ế Đ ịn h văn hóa H y L a p h n g T â y K h t v ọ n g h ng n y d iễn q u y ế t liệ t, b ề n b ỉ, l'à d ò n g ch ín h tron g đ ịn h h n g tìm k iế m tự c ú a trí tro n g lịch sử tư tư n g, c h ín h trị p h n g T â y thức lớn p h n g T â y N g y n ay, g iớ i b ả n đ n g th u ận rằ n g , dân chủ m ột d ò n g m c h đ ặ c s ắ c c h ả y suôt K h i di c ù n g v i h đ ịn h h n g n y p h át triển c ủ a tân lụ c đ ịa v cự u lụ c đ ịa h ọ nh ữ ng k h n iệ m p hân h ó a sâ u v m a n g đặc luôn g iữ v ữ n g h b ả o b ố i tự v dân chủ, iS S ố 38 ÌB T h n g - E Đ Ư Ơ N G ĐAI dân chu vớ i tư c ch m ột k h i n iệ m m an g tính nước dân chủ tự do; nơi cho đời chu nghĩa tư bản, linh hồn tự do, sáng tạo, mang lại thiết c h ế ch o tự g ầ n k h ô n g x u ấ t h iệ n hạnh p h ú c đến c h o n h iề u n gư i N g ợ c lại su ốt h n g n gh ìn n ă m lịch sử T ru n g H oa v m hình đế ch ế đ ợ c bắt đ ầ u từ K h ô n g T , thiết Việt Nam Nhưng nay, khái niệm đ ịn h triều H n , đ ợ c c ủ n g c ố tiếp q u a T ố n g , x e m tôn g iá o củ a c c ch ín h thể N g ợ c lại, n ày hot n h ất tron g đờ i s ố n g ch ính trị T ru n g Ọuốc Việt Nam M in h đư ợc m m i ch o đ ến tận n g y n a y Trung H oa Điểm khỏi di hai truyền thống S ự thành c ô n g c u a k h ô n g thể k h n g tính tìm kiếm tự m hình dân ch ủ A th e n s đ ến n h ữ n g v ĩ n h ân , y ế u G ia i đ oạn X u â n T h u ( 2 - T C N ) , C h iế n nh ân n u ô i d ỡ n g n ề n d â n c h ủ n h n g đ ều sẵn Quốc (476 - 221 TCN) Trung Hoa, giai đoạn Phật giáo đời ỏ' Ấn Độ giai đoạn xuất thành bang Athens (594 - 322 TCN) gần sàng hy sinh tính mạng đế g iữ lửa, bào vệ tự v k h ẳ n g đ ịn h c h â n lý : P ro m e th e u s , S o c te s , G u illa u m e D e C o n c h e s , A b é la r d , R o g e r B a c o n , c ù n g thời v ó i nh ữ n g tư tư ng g ia k iệ t x u ất, hệ N ic o la u s C o p e rn ic u s , G a lile o G a l i l e i , n h ữ n g p h tư tưởng lớ n x u ấ t h iện , T ru n g H oa tiêu p h ật tử ch ân ch ín h , từ b ò m ọ i d ục v ọ n g , p h ụ c vụ biểu Khổng Tử Án Độ có Phật Thích Ca co n n gư i, c ộ n g đ n g H y L a S o c r a te s N h ữ n g tên tu ổ i n y v tư N ế u trí th ứ c p h n g T â y tro n g tiến trình tưởng họ khơng chi ảnh hưởng đến tồn tìm kiếm tự chịu chi phối liệt, toàn lịch sử p h át triển c ủ a đất n c, khu v ự c m d iện c ủ a tôn g iá o k ẻ s ĩ Đ n g Á k h n g ch ịu đ ó n g gó p c h u n g ch o nhân loại ch i p h ố i c ủ a tô n g iá o m n ằ m tro n g ch i T u y n h iê n , m ỗ i q u ố c g ia , m ỗ i khu vự c lạ i p h ố i tu y ệ t đ ố i c ủ a n ền c h u y ê n ch ế D o ch i th iết k ế ch o m ìn h n h ữ n g đ ịn h h n g p h át triển v n g m ộ t th án h n h ân N g h iê u T h u ấ n ; S o c te s phối nên dễ thấy, trọng tâm lịch sử tư tưởng trị phương Tây giải mối quan hệ lý trí niềm tin, hữu thần vô lại th iết kế n g a i v n g n h ữ n g ngư i vớ i thiết th ần, g iá o s ĩ v trí th ứ c T r o n g đ ó , k h t v ọ n g ch ế dân ch ủ v tự tranh b iệ n ( ) ; cò n T h íc h q u y ế t liệ t c ủ a n h ữ n g trí thức h n g đ ầu Ca hướng tới phá bỏ đẳng cấp, thiết kế ngai phương Tây người trái đất v n g m đ ó P h ậ t tính c ó tro n g m ỗi c o n d o ch ú a tạo N g ợ c lạ i, v ấ n đ ề n y k h ô n g trở người Theo Lý Quang Diệu, câu hỏi lớn thành m ố i qu an tâm c ủ a k ẻ s ĩ Đ ô n g Á Đ ô n g m c c hệ lãn h đ o Á n Đ ộ ch a g iả i q u y ết Á , k ẻ s ĩ tinh h oa q u a n tâ m đ ến v iệ c tu d ỡ n g x o n g , đ ặt từ h i T h íc h C a là m có tâm tín h , ứ n g x v i n ề n c h u y ê n c h ế v p h át thể p h bỏ c h ế đ ộ đ ẳ n g c ấ p Ẩ n Đ ộ (3 ) M ô triển m in h triết b ản thân k h c n h au K h ổ n g T m u ố n tái tạo n g a i Hai ngả đuòng tìm kiếm tự hình mà trí thức Athens thiết kế trải qua đêm trường Trung cô thành thực Ngả đường trí thức phư ng Tây q u ốc g ia ch âu  u p h t triển , đ ợ c th ăn g h oa T rí th ứ c tinh h o a c ủ a h a i tru y ề n th ố n g v ậ n T â n giớ i N h n g trớ trêu th ay, th iết ch ế đế đ ộ n g theo nhữ ng n g ả đ n g k h c d o chi vư n g ch u y ên c h ế v ẫ n cò n b ám riết, b iế n d ạn g, phối củ a nhữ ng th iết c h ế k h c N h n g h iê n ch i phối ch o đ ến tận n g y n a y T ru n g Q u ố c v cửu lừng danh thời cổ Hy Lạp A.F Losev L ịc h s m ỹ học cỗ đại nhận xét ảnh hư ởng đ ến n h ữ n g nư c x u n g quanh N h v ậ y , P h ật g iá o sa u k h i đời đ p h ả i bật k h ác n h au , x u ấ t p h t đ iể m từ h v ă n m inh rễ, lán h m ình s a n g T r a n g H o a , k ế t tinh , th ăn g C n h ân, ch ủ th ể c o n n gư i riê n g b iệ t, ỏ' đ â y hoa Trung Hoa, Nhật Bản Việt Nam, từ k h n g cò n n ả y s in h b ằ n g c o n đ n g tự n h iên đ ến n a y k h ô n g n g n g p h át triến , trở thành di sản tro n g đời số n g x ã h ộ i v nh nước n ữ a, m đ ố i ch u n g củ a toàn g iớ i S ự khỏ'i di củ a m ột m ô lậ p g iữ a bàn th ân v i x ã h ộ i v tự n h iên C o n hình n h nư c dân ch ủ A th e n s đ ến n a y đư ợ c ngư ời đ ắm sâu v o b ản th ân, tự tách k h ỏ i m ọi nuôi dưỡng, trớ thành bảo bối, linh hôn nhà cá i x u n g q u an h , c h ủ y ế u s ố n g b ằ n g n h ữ n g cảm S ố KTỊV Tháng 6-2016 I I I n h iê n đ iều đ ó d iễ n k h ô n g p h ả i b ằ n g Thông điệp (Sidereus Nuncius) Năm 1632, Galilei công bố tác phẩm quy mô Đ ối thoại đ n g tự nh iên, tự p hát m c h ỉ nh ữ ng nồ hai hệ thống giớ i ch ín h , với m ụ c đ ích cải tạo lự c có ý thức c ủ a trí tu ệ, tìn h c m K h ú c x giới quan n h thờ N ă m 3 , ô n g bị nhà thờ kiện thiên nhiên xã hội qua máy phức tạp đời sống độc lập bên đ em trước tòa án dị g iá o x tội: bị nghi n gờ dị xúc, kh ép lại Nếu hướng tới thiên g iá o ca o độ Ô n g bị tù ch u n g thân hình thức Đ ó tiến trìn h tự k h ẳ n g đ ịn h v tự phù định g ia m lỏn g, phải q u ỳ g ố i đ ọ c b ản thú tội trước tòa người ò' phương Tây Dõi theo mạch vận án, để khởi ch u ố c lấ y cá i ch ết g ià n h ỏa thiêu đ ộ n g c ủ a nhữ ng trí thức p h n g T â y , đư ợc khở i T ro n g nh ũng n g y này, ôn g q u y ết tâm hoàn thành di từ H y L a c ổ đ i, m ạch tru n g tâm tro n g k h át v n ? c ú a trí thứ c p h n g T â y thoát k h ỏ i tác phẩm thứ đời mình: N g h ị luận chứng m inh Thời đại Galilei thời đại tôn g iá o T iê u b iể u h ình ảnh P ro m e th e u s b n g tinh k h o a h ọ c sa u đ ê m d ài m ột n gàn năm c h ố n g lại D t, đ em lử a x u ố n g ch o lo i n gư i rưỡi củ a k ỷ trun g cổ C h ủ n g h ĩa kinh v iệ n tro n g thần th o ại H y L p m ộ t gián đ oạn , thụt lùi đ ối vớ i k h o a học G u illa u m e D e C o n c h e s k ín h trọ n g triết h ọc Ngả đường kẻ s ĩ Đ ông A tự n h iên , khinh bi triết h ọ c k in h v iệ n cù a trư ờng N h án h rẽ lớ n c ủ a k è s ĩ Đ ô n g Á h ỉn h thành đ ạo N gư i đ ã d y h ọ c trư ờng học đ ầu tiên củ a d o tác đ ộ n g c ủ a m ộ t n h án h rẽ lớ n k h c , g ia i cấ p tư sản m i đ ò i ỡ thành thị n g o i q u ả trìn h c ộ n g đ n g tộ c n g i từ x h ội bán k iể m so t củ a nhà thờ ô n g k h in h bỉ triết h ọc k h a i c h u y ể n s a n g x ã h ộ i v ă n m in h T i đ â y k in h v iệ n c c trư ng đ ạo v g iả i th ích ch o h ọc d iễ n m ột bư c n g o ặ t, tạ o th ành h n h n h rẽ trò 11 "he nguyên tử luận Democritos lớ n c ủ a T ru n g H o a v p h n g T â y , từ đ ó tác E p ic u ru s Ô n g m u ốn thiết lậ p triết h ọc tự nhiên đ ộ n g đến m ọ i m ặ t c ủ a đ i số n g v ă n h ó a , tinh qua q u y ể n triết h ọ c cù a g iớ i S a u ô n g bị đả th ần x ã h ộ i: “ K h c v i k h i đ iể m p h át triển x ã k íc h dội, b u ộ c n g p h ả i đ ính ch ín h h ộ i p h n g T â y , v ù n g th u ộ c p h m v i tá c A b e la rd đưa lý trí v o lò n g tin, n gư i theo đ ộ n g c ủ a p h n g th ứ c sả n x u ấ t c h âu Á (đư ợ c đuổi ý tường áp dụng lý trí vào lòng tin số phận g ọ i m ộ t c c h ước lệ ) n h ữ n g b iế n đ ố i d ẫ n đ ế n ông bị nhà thờ x lý Sách ông bị đời cùa thiết chế nhà nư c đốt sạ ch , ô n g bị h ộ i ngh ị c ô n g g iá o X o t X ô n g phủ định mối quan hệ huyết tộc thân Xăng lên án tộ c , n gư ợ c lạ i, sử d ụ n g v p h át triển c ấ u trúc R o g e r B a c o n d ù n g k in h n g h iệ m th a y ch o nguyên sinh (bán xã hội bán tự nhiên) k in h viện V ì đ ã ch i rõ tính ch ất v ích c ủ a triết tro n g cấ u b iế n s in h c ủ a th iết c h ế x ã h ộ i c c h ọc kinh v iệ n c ù a c c nhà thần h ọ c, khở i xư n g g ia i đ o n s a u ” (5 ) v iệ c d ù n g k in h n g h iệ m đ ế n â n g c a o lên trìn h độ Nói chi phối thiết chế chuyên chế Đông Á, đại diện mẫu hình nhân cách hồng đế, tác giả rằng: “Trong lịch sử lâu dài n h ận thức n h ữ ng n g u y ê n n h ân nên bị g iam 24 năm nhà tù nhà thờ Siger de Brabant đặt lý trí lên lòng tin, giới khơng sáng tạo Vì đặt lý trí củ a nưcrc Đ ô n g Á , sau lý luận, c c h ọc thuyết bồng bột nảy nở thời Xuân Thu - Chiến lên lò n g tin, ch o rằ n g giớ i vĩn h v iễ n Q u ốc dần v o khuôn phép h a y b ị tận v k h ô n g s n g tạo c ả n ê n đ ã bị thù gh ét, diệt, cò n tìm th m ột số đ ịnh hướng b ảo lưu bị sát hại năm 1282 nhà giam tòa án mảnh trời riêng, thụ đắc nhiều C n g g iáo q u y ền tự do, đ ộc l ậ p M ọ i b iể u củ a G a lile o G a lile i ngư i làm tan b ă n g g iá o người cá nhân tro n g lịch sử tư tư ng v lịch sử đ iề u kinh đ iển N ă m 16 , G a lile i hư ng ố n g v ã n học Đ ô n g Á h ầu k h ó tìm n go i kính v iễ n v ọ n g tự ch ế c ủ a ô n g lên m àn trời đ êm loại hình nhân cách sơ vừa đề cập Và khám phá nhiều điều đáng ngạc nhiên tất loại hình nhân cá ch n y có q u ỹ đạo K ế t q u ả n y đư ợc ô n g c ô n g bố q u a c u ố n sách q u a y quanh m ột trục n h ân cá ch h oàn g đ ế ” ( ) KjTjV S ố El1! Tháng 6-2016 D U O N G ĐẠI Đ ịn h hư ớng ứng x T ru n g H oa tru yền thống sắc tru yền th ố n g tìm k iế m tự củ a trí thức ảnh hưởng đến nho sĩ V iệ t N a m m hình Đ n g Á R õ ràn g , đ ịn h h n g n y cần thiết ch o h óa thơng qua câ u c h u y ện giữ a L ã o T K h ô n g b ổ k h u y ế t trí thức tinh h o a p hư ng T â y N g y (7 ) c ủ a T M ã T h iê n S a u nay, m ột trào lưu trở v ề vớ i Á Đ ô n g , vớ i ch ân Phật ciá o v o T ru n g H o a, k ết h ọ p với L ã o T ran g thiền, nỏ' rộ p h n g T â y V , nói F n c o is kết tinh m ột định hư ớng lớn thử b a, ứ ng xử Ju lie n : “ P h n g T â y c ủ a khái n iệ m , c h u ộ n g T ru n g H oa v V iệt N a m T h iề n học Đ ịn h rạch rò i c ủ a k h i n iệ m P h n g Đ ô n g c ủ a ý nhà n iệm , lấy c i tinh v i, u y ể n c h u y ể n củ a ý đ ể thâm v định hư n g th eo K h ổ n g T hình nhập P h n g T â y x â y d ự n g lâu đ i k iế n thức T tron g S ký hướng theo cá ch củ a L ã o T dần hình thành nho ẩn dật N b ằ n g nh ữ n g v iê n g c h đ ợ c n u n g thành nhữ ng tiến g c ủ a loại ngư i ẩn dật T ru n g H o a kê khái n iệm phân m in h , sở thuận lợi ch o v iệ c thành kh u yn h hướng củ a nhà nho hành đạo đến: Trúc L â m thất h iền , Đ o U y ê n M in h , V iệt truyền giao lưu giữ Phương Đông gợi ý tu thân N a m c ó thể k ể đến: N g u y ễ n B ỉn h K h iê m , L a Sơn để có nhữ ng bậc q u ân tử, ch ân nhân Phư ơng T â y Phu T N g u y ễ n T h iế p N ố i tiến g c ủ a loại người c ủ a ánh sá n g K i tô g iá o , c ủ a triết h ọ c H y L p , lý hành đ ạo k ể đến: Đ ỗ P h ú , L ý B c h , V n g trí thời Á n h s n g v p h n g Đ ô n g c ủ a m inh A n T h ch , V iệ t N a m tiêu b iểu như: N g u y ễ n triết, củ a Đ o , Ngũ hành” ( ) K ẻ s ĩ Đ ô n g Á đ ã h n g đ ến g iả i q u y ế t T rãi, Ph an B ộ i C h â u C ả ba đ ịn h h n g n y đ c ó m ột đ iế m ch u n g tro n g k h t v ọ n g tìm k iế m tâm, hướng nội tự T h iề n sư tu đ ể đạt đến : quy trạng thái tìm k iếm co n đường tự tự do, ch o m ỗi cá nhân, ch o ch ín h thân tro n g m ỗ i c th ể C u n g đ n g tìm k iế m tự c ủ a h ọ k h ô n g c h ĩa m ũ i d ù i v o niết bàn N h nho ẩn dật, hành đ ạo tu dư ỡ ng tâm c ô n g p há n ền tả n g c ủ a c h u y c n c h ế , vớ i m ụ c tiêu tính đạt đến trạn g thái th án h nhân v tìm k iế m thể ch ế h ó a , x â y d ự n g n ên tả n g , th iêt c h ê tự tự đo cho c ộ n g đ n g T h ậ m c h í, nh n h o lự c lư ợng tron g tâm linh N h v ậ y , dỗ n h ận th n g ả đ n g tìm k iếm chủ đ ạo g ia cô th êm v ữ n g c h ắ c c ủ a ch ín h thê c ủ a trí thứ c p h n g T â y , từ thời c ổ đ i đến ch u y ên ch ế P h ải c h ă n g đ ó m ộ t n g u y ê n nhân n ay, c ó m ột đ ặ c đ iể m n ổ i b ậ t x u y ê n su ố t, tìm q u an trọ n g k h iế n th ể c h ế c h u y ê n ch ế v ẫ n chi kiếm tự từ m ột nghĩa phá bở, thoát phối, ngự trị n h iều n c Đ ô n g Á n h k h ỏ i c h i p h ố i c ủ a tôn g iá o P ro m e th e u s , n a y ? B i k ịc h ch ín h nhà n h o, k ẻ s ĩ tinh h o a lại N ic o la u s C o p e r n ic u s , G a l i l e h ầ u h ết b ị tôn trở thành n ạn n h ân c ủ a n ền c h u y ê n ch ế K h ô n g g iá o , nh thờ, g iá o h ộ i trừng phạt nh ng trước phải k ẻ s ĩ tinh h o a y ế u h èn , th iếu n h ân c c h m sa u h ọ n h ất q u án q u y ế t liệ t tro n g m ộ t định qu an trọ n g h ọ đ ã th iết k ế lên m ột hướng m an g lử a, c h â n lý , lý trí, tự d o , dân chủ trị tập q u y ề n h ó a , c h u y ê n c h ế h ó a h oàn h ả o đ ến ch o lo i n gư i Đ y đư ợ c x c đ ịn h đ ặc dễ d n g b ẻ g ẫ y m ọ i k h u y n h h n g dị b iệ t, đối đ iể m , cũ n g đ iể m đ ặ c s ắ c tro n g tru y ề n th ống lập, k h ô n g tạo s in h q u y ể n c h o tồn tại, k ích tự c ủ a trí thứ c p h n g T â y Đ ó thích p h t triển N h ữ n g trí thứ c tinh h oa n g y đ ó n g gó p lớ n c ủ a trí thứ c, nhân c c h vă n h óa, n a y T ru n g H o a v ẫ n liê n tụ c x u ấ t h iện ng tìm k iế m tự tinh h oa p hư ng T â y m a n g lạ i ch o lo i ngư i số p hận củ a họ c ó k h c g ì n h ữ n g P h ạm L ã i, V ă n Đ ịn h hư ớng g iá trị n y từ k h i g iàn h đư ợ c th ắng C h ủ n g , N g ũ T T , H àn T ín , T iê u H B i k ịch lợ i, đ ã đư a c c nước p hư ng T â y đ ến q u ỹ đạo củ a trí thứ c tinh h o a T ru n g H o a c đại v c ả nhà c ủ a m ột v ă n h óa h iện đ ại N g y n a y tự nho V iệ t N a m n ằ m tro n g ch ín h tinh h o a củ a v dàn chủ m ộ t thứ tơn giáo tồn cầu N gư ợ c lạ i, k ẻ s ĩ Đ n g Á p hân tích c thể hóa tự c ủ a m ìn h v o b ên tro n g , theo hướng nội v hướng thượng T ìm k iê m tự k h át v ọ n g ch iều họ B i toán m c h o đ ến n a y h ọ v ẫ n x ả thân đế g iả i n h n g ch a tìm đ p số c ó p h ầ n đ ó n g gó p thiết y ế u củ a c h ín h h ọ T rí thứ c tin h h o a p h n g T â y đ ã c ô n g p h tâm lin h , tinh thần, siêu thoát, tiêu dao, th àn h tri c ủ a g iá o h ộ i, tôn g iá o T iế n g nói đ ốn n g ộ , n iết b àn đ ặ c đ iể m , c ù n g nét đ ặc (xem tiếp trang 49) S ố 384 Tháng 6-2016 Đ Ư Ơ N G ĐAI Thứ tư, d o n e gó p g iá trị vă n h óa q u ân n gh ĩa anh h ù n g cá ch m n g , nhằm quán triệt sâu đội cụ H v o h ệ g iá trị c h u n g c ủ a v ă n hóa sắc c c n ộ i d u n g CO' v ê x â ỵ d ự n g v phát tricn V iệ t N a m h iện đ i đ ã thể h iệ n m ột c ch đ ầ y ý văn hóa V iệt N a m theo tinh thần Đ i hội X I Phát n g h ĩa v a i trò c ủ a v ă n h ó a q u ân V iệ t N a m h u y ch ủ n gh ĩa y ê u nước v tru yền thống đại đ oàn tron g x â y d ự n g, p h át triển vă n h ó a tiên tiến, kết dân tộ c, ý thức đ ộ c lập , tự ch ủ , tự cư ờng đ ậm đà s ắ c dân tộ c G iá trị v ă n h óa đ ó x â y d ự ng v b ả o v ệ tổ q u ố c V iệ t N a m x ã hội chủ hội kết nh ữ ng nét tinh tú y c ủ a v ă n h óa quân n gh ĩa X â y dự ng v đư a v o đời sô n g quân sự tru yền th ố n g tro n g su ốt c h iề u dài lịch sử vớ i g iá trị v ă n h ó a m a n g đ ậ m s ắ c dân tộ c, tạo bàn ch ất c c h m n g c ủ a th i đ i H C h í M in h , đ iều k iệ n đ ế m ọ i n gư i s n g tạo văn h óa, x â y sư phát triển đ ến đ ỉn h c a o củ a vă n h óa quân dự ng cảnh quan v ă n h ó a đ ại ng v ẫ n có ý V iệ t N a m H ìn h tư ợ ng đ ội c ụ H ô biêu n gh ĩa b ả o tồn, phát triển v ă n h ó a dân tộc tượng sin h đ ộ n g v ề c h ủ n g h ĩa anh h ù n g cá ch V ăn hóa quân V iệ t N am coi vừ a m ột m ạn g, đ ã ăn sâu v o tiềm th ứ c c ủ a m ỗi ngư i mặt phản ánh củ a tổ ch ứ c v hoạt động quân sự, dân V iệ t N a m N g y n a y , n h ữ n g ngư i lín h cụ vừ a m ột phận củ a văn h óa x ã hội D o đó, H vẫ n đ iể n h ình tiêu b iểu đ ó n g g ó p v o vừ a m an g c c đ ặ c tính c ủ a m trường văn hóa Tồn dân đoàn kết xây dựng đời sống x hội, vừ a m an g n h ữ n g nét đ ặ c trưng riên g g ó p p h àn h ạn c h ế , c h ấ m dứt c c biêu chịu ảnh hướng sâu sắ c c ủ a tính đ ặc thù hoạt đ ộn g h iện x ấ u đ a n g ánh h ng tới q u trình x â y dự ng quân P hát h u y v a i trò c ủ a v ă n hóa quân v ă n h óa V iệ t N a m tiên tiến , đ ậ m đà sắ c x â y dự ng v phát triển v ă n hóa tiên tiến, dân tộc th đ ộ thờ ơ, lãnh đ m vớ i v ă n hóa đ ậm đà sắc dân tộc tất y ế u khách quan, tru yền th ố n g, c h y th eo x u h n g n g o i la i nhiệm vụ quan trọng tron g ch iến lược x â y dựng, phong trào văn hóa , Đ ể phát h u y v a i trò c ủ a v ă n h óa q uân bảo v ệ tổ q u ốc củ a q u ân đ ộ i ta h iện n a y E9 P D H x â y dựng văn h óa V iệ t N a m tiên tiến, đ ậm đà sắc dân tộc, vấ n đề h ết sứ c cấp thiết phải g iá o d ụ c ch o m ọ i n gư i lò n g tru n g thành vớ i Đ ả n g , tổ q u ốc v nhân dân, tinh thần dân tộ c, TRỤYÉN THỐNG tự do, d ân biểu toàn quốc lần th ứ X II, H N ộ i, , tr.303 5, T rầ n N g ọ c V n g , M ầu hình nhân cách (tiếp theo trang 31) V ăn p h ò n g T ru n g n g Đ ả n g , Văn kiện Dại hội đại ItoàntỊ dế đường tìm kiếm thể ngã ch ủ , q u y ền c n h ân m ọ i phư ng d iện , đ a n g n gự trị n g a i v n g c ủ a ch ế phư ơng T â y N g ợ c lại trí thứ c tinh h oa Đ ô n g Á , đ ặc b iệ t T rư n g H o a v ẫ n c ò n đ a n g tiếp tục g iả i đ áp kh át v ọ n g đ ặ t từ thời T M ã T h iê n triết học văn học khu vực Đ óng A, n gư ỏi cá nhân văn h ọ c c ổ Việt N am , N x b Giảo dục, H N ộ i, , tr 78, 64, -7 P la to n , Đ ố i th o i S o c tic / , N x b Trí thức, H N ộ i, 1 , tr 19-20 N h iề u k ẻ s ĩ tin h h o a Đ ô n g Á đ ã liê n tiếp n gã G A lliso n , R D B la c k w ill, A W y n e , L ý Q u a n g D iệu x u ố n g tro n g lịc h sử n h n g m ụ c tiê u tố i h ậu bàn T ru n g Q uốc, H o a K ỳ th ế g ió i, N x b Thế giới, H đem lửa, ánh sáng đ ến c h o c ộ n g đ n g ch a thành D ù c h o h n g lo t n h ữ n g nh ân c c h , trí thứ c p h n g T â y lừ n g d an h đ ã n g ã x u ố n g n h n g h ọ đ ã g iữ lử a, tr u y ề n lử a tự d o , d â n ch ủ từ P ro m e th e u s tr u y ề n lạ i N h iề u n gư i đ ịn h danh h ọ n h ữ n g trí thức lửa, c ó lẽ đ ú n g cà th eo n g h ĩa đ e n v n g h ĩa b ó n g H ọ th ự c trí thức khai sáng N ộ i, , lr.73 R ô G iê G a R ô Đ i, T ụ do, N x b S ự Thật, H N ộ i, 1962, tr -2 T M ã T h iê n , S k ý, tậ p 1, N x b Giáo dụ c , H N ộ i, 1997, tr.3 -3 F n c o is Ju lie n , T ín h k h ả tri củ a văn lióa, N x b Lao D ộng, H N ội, , tra n g bìa N g ợ c lạ i, trí thức Bài báo sản p h ẩm đ ề tài khoa học cấp Đại học tinh h o a Đ ô n g Á , k h ô n g h n g đ ến thực Q uốc gia H N ội n ăm 2015: Truyền thống tìm kiếm tự ch ứ c n ă n g n y (9 ) a kè s ĩ tinh hoa lịch sứ văn học Việt Nam (giai đoạn X-XẸQ, T V Đ m ã số Q G 15.55, ô ng T rịnh V ăn Đ ịn h trì đ ề tài SỐ Tháng 6-2016 I Đ Ư Ơ N G ĐẠI NGHỊCH LÝ TỤ DO CÁ NHÂN TRONG LÒNG THIẾT CHÊ CHUYÊN CHÊ TRỊNH VĂN ĐỊNH Bál viết không tim hiéu điém vênh b ất k ỳ đ ịn h h n g tự cá K iê n tạo c ủ a đ ộ c đ o giũa su đòi cúa tu cá nhàn nh ân n o c ó thể n g o i ch ính h ìn h th àn h s o n g T ru n g lỏng thiét ché chuyèn chê ma tâm tim kiếm mát xích két nối nghịch lý Mát xích chinh la net độc đao, la điểm chua ro để hiéu va trá lói cho nghịch lý tụ cá nhân vốn khổng thé xuát hiện, phát triển tron g lóng ché độ chuyèn chè lại co thé xuát voi tiẽn trinh kiện toan đại thiét chẽ chuyên H oa v nhà N g u y ễ n V iệ t N a m chẽ ò Việt Nam thòt nhá Nguyền Nói ch a c ó tiền lệ lại x u â t tiêu d iệt h iệ u q u b ấ t cách khác, cố may dại thiét tu n g định hướng tự cá nhân n g n g , n g ô n g c u n g tro n g B i tự c n h ân m ầ m ché chun ché nhà Ngun vơ tính để sống chng hay huu ý tha trạ n g th th iết c h ế c h u y ê n họa làm tan d ã đ ế ch ế N g h ịc h rông cho truủng họp độc nhát võ c h ế đ ạt đ ến đ in h cao lý Sự độc đáo chỗ cùn g nhị náy Logic nội cùa sụ Kuãt Tự cá nhân với tiên trình k iệ n toàn đ ại N g ợ c lạ i, tự d o c nhân nhà tu cá nhàn Nguyền Cóng Trú gi vá đặc biệt lý giài co chê cho phép N g u y ễ n , lạ i d u n g d ỡ n g tồn song song cùa hai đinh n ền cho định h n g tự cá hiróng trái chiéu qua truong họp đặc biệt nhu c h u y ê n c h ế , lẽ, th iết ch ế Kiến tạo sụ độc đáo so n g hai định h ng trái ch iều : tự cá nhân v đại thiết ch ế ch u yên ch ê n h N g u y ễ n Đại thiêt chê chuyên chê nhà Nguyễn M ột tro n g n h ữ n g đ ặ c đ iể m h àn g đầu th iết c h ế c h u y ê n ch ế Đ ô n g Ả , đ ú n g c ả tlìiết ch ế ch uyên chế nhân đ ặc sắc m a n g tên N g u y ễ n kh u ô n p h ép, từ đ ó n ả y m ầm n h ữ n g k h u y n h h n g ảnh h n g đ ến tồn v o n g cứa đ ế ch ế T h ậ t trớ trêu , thực tiễn lại c u n g c ấ p m ộ t đ áp án k h ác v i lý th u y ế t, c h ín h tro n g đ ín h c a o k iệ n toàn đ ại đế c h ế , tự d o c nhân đ ộ c đ o , tẩ y , bỡn cợt, n gất ch a k h i n n ả y m ầ m tá n g th iết ch ế c h u y ê n c h ế c m y phạt b ỏ m ọ i m â m m ô n g c ủ a tự C ô n g Trứ Đ ặ c đ iể m h n g đ ầu c ủ a th iết ch ê c h u y ên ch ế cá n h ân, c ấ u trúc c ủ a th iết c h ế c h u y ê n c h ế , có thời N g u y ễ n : lần đ ầu tiên V iệ t N a m đến nhà đ ặc đ iể m n ổ i b ật: tru n g tâm q u y ề n lự c, trung N g u y ễ n , hình thành d n g thức đ ế ch ế khu vự c, tâ m ch ân lý T ự d o c n h ân th eo n g h ĩa h iện đại cư ơng vự c lã n h thô m rộ n g , lớn tro n g lịch sàn p h ẩm c ủ a th iết c h ế dân ch ủ, tự sứ, n h iều c h h ầu c h ầ u v ề , q u y p h ụ c n h phư ng T â y Đ iể m m ố c đ án h d ấu ch o đời, N g u y ễ n , n h ữ n g đ ic n p h m p hán ánh sắ c m àu phát triển củ a c ù n g vớ i c u ộ c đ ại cá ch m ạn g củ a đ ại th iết c h ế c h u y ê n c h ế từ n g b c k iện P h áp , lậ t đ ổ th ố n g trị c ù a g iá o h ộ i, tôn g iá o toàn Đ ặ c b iệ t, nhà N g u y ễ n tự h ào: ch u ẩn m ực K iế n tạo th iết ch ế dân ch ủ , tự dự a văn m inh khu v ự c vớ i T ru n g H o a tru n g tâm tàn g củ a lý tính X é t từ tiêu ch í n ày, nhà N g u y ễ n dưựe c h u yên v ề nhà N g u y ễ n , b ó i T rù n ? H o a v th iết c h ế c h u y c n c h ế đ ố i lập h ồn to àn v ó i bị n go ại tộc x â m lă n g , m ất đ i tính ch ín h danh thiết ch ế dân ch ủ , tự p h n g T â y Đ â y thiết chu cu a th iên triề u , v ề lý th u y ế t, tất c ả ch ế c h u y ê n ch ế, tức p h i d ân ch ủ , k h ô n g k iế n tạo nhữnii đ iều n y k h ô n g tạo đ iề u k iệ n x u ất h iện sinh q u y ển ch o tự d o, th ậm chí ngư ợ c lạ i, k h ô n g b é< i dựa tá n g lý tín h , lý trí m d ự a nên C ô n g T rứ từ ng b c h ìn h th àn h theo cá ch ta n g cu a th ầ n q u y ề n S ự đ ò i tự d o c n h ân riên iĩ, n ụ h ịcli dị, k h ô n g g io n g N g u y ễ n C ô n g T rứ n ền tả n g v ậ y x é t v ê Đ ối tưựim tiếp th eo đ a v o tầm n gắm h bệ lo g ic n g h ịc h lý n h n g c h ín h v ì n g h ịc h lý nên cu a N íiu y ễ n C n g T rứ c c vị th ần, lần n y trở thành h iệ n tư ợ n g đ ộ c đ o lo n g thần v thần c h â u c h ấ u , v ố n n gự trị Độc đáo tụ cá nhân Nguyễn nhữ ng tín đ iề u bất k h ả tụ c, ch ín h N g u y ề n Công Trứ đại thiết chế chuyên chế C ô n g T rứ đ ịn h n g h ĩa v ề th ần: “ S c h k h ô n g trần N n h ữ n g g h i c h é p tr o n g Đại Nam thực lục , Đ ại N am chinh biên liệt tru y ệ n q u yền năn g đ ặc b iệt, đ ối tư ợ ng củ a ch iêm b i, p h n ánh c i n h ìn c ủ a sử q u a n q u ô c sử q u n , đánh, nhìn từ x u ố n g n h ữ n g s n g tác c ù a ô n g , n h iên , tro n g lò n g c ủ a th iết ch ế c h u y ê n ch ế tồn g ió i v ề thơ, lạ i sờ trư n g v ề thơ q u ố c âm dựa thần q u y ề n , c c tín đ iề u tơn g iá o c h o c i n h ìn c h u ẩ n x c n h ất c ủ a N g u y ễ n C ô n g Đ ặ c biệt, m ột từ g ià u liê n tư ng, ý n gh ĩa tượng T rứ n h ữ n g tín đ iề u v ă n h ó a , tín đ iê u th iê n g trưng từ lụ y ấ y thần tic n ” (Thích chí ngao du) ( ) có bất kh x â m p hạm N h n g N g u y ễ n C ô n g T rứ đã bỡn c c v ị th ần q u y ề n n ă n g Đ n g long N g u y ề n C n ? T rứ phải tìm liê n e m đính c a o đ ế c h e đ ã k iế n tạ o n h n h ữ n g nh ữ ng c để đ án h , bỡn c c thần, trư ng ch u ẩn m ực tr o n g đ i s ố n g N ế u nh n h ữ n g tín hợp đ iề u văn h ó a , c h ín h trị n y c h u ẩ n tắ c , th iê n g dẫn lý long thần, sở d ĩ ô n g d ám sav Say đánh bới ô n g viện c ò n ch ấp C h ín h liê n g đối v i n h ữ n g n g i k h c , n g ợ c lạ i, tiêu đề b i v iế t N g u y ễ n C ô n g T rứ đ ã rà o đ ó n , vớ i N g u y ề n C ô n g T rứ , d n g đ ợ c n h ìn vớ i tìm ch e ch ắn , ch iế u ô b ả o v ệ ch o m ìn h : Hơm qua thường tới, tới chơi đây, Đánh vật long thán căng tay Khi tinh thời có dám, Say! (Say rượu đánh long thần) c o n m g iễ u c ợ t, g iả i t h iê n g , bỡ n c ợ t C ộ i n g u n củ a v iệ c m n y , th ự c c h ấ t đ a tự c nhân, tôn n h ữ n g y ê u tố n g i d ầ n th âm nh ập v o thay th ế c h o n h ữ n g tín đ iề u , th iết c h ế n ày Trư c hết, c ó lẽ N g u y ễ n C ô n g T r ú n gư i (3) đ ầu tiên g iả i th iê n g c h ín h lo i h ìn h th iê n g liê n g , Đ e rà o đ ón k ỹ c n g h n, kết ô n g tiếp tục c a o q u ỷ n h ất tr o n g th i đ i c h u y ê n c h ế , n iề m b u ô n g m ột từ “ S a ỵ ! ” đ ể tiế p tụ c c h e ch ắn ch o giải thiêng văn học C i đ ợ c g ọ i vạn ban giai hạ phẩm, hữu độc thu cao (m ọ i thứ đ ề u h hành đ ộ n g p h ạm th ợ ng đ ó c ủ a m ìn h p h ẩ m , chi c ó đ ọ c s c h c a o q u ý ) trở' th àn h thứ để đ ặt đít c o n bò : p h ận g i: tự h n h ất c ù a tất c ả c c an h tà i: Xuống ngựa lên xe tưởng nhàn Lợm mùi giáng tước với thăng quan Điền viên dạn xe bò sẵn lam mo bưng m iệng thê gian ( ) N g u y ê n c ó h i th g ắ n v i v i ệ c N g u y ễ n V i thần nữ giớ i n g k h ô n g m ượn rượu đế đ án h m ô n g m ượn ô n g K h ố n g , m ượn N h o trách, tu y c ó th iê n g liê n g n h n g c ũ n g ch ỉ Mụ thần rứa, thơi, Chút làm ơng thịch rói Dầu có thiêng liêng đành phận gái, Lẽ châu châu đả ông voi (Trách thần châu chấu) (4) C ô n g T rứ đ ợ c T ự Đ ứ c c h o v ề trí s ĩ, n g i K h ô n g ch ỉ trêu g h ẹ o nữ thần c h âu c h ấ u , m ộ t c h iê c x e b ò c i, c ó m ộ t c h iế c m o c a u treo m ượn rượu s a y đ án h lo n g th ần , N g u y ễ n C ô n g n g a y đít c o n b ò c i v i b i thơ T rứ cò n g iễ u , g iả i th iê n g n g a y n h ữ n g ô n g quan L o i h ìn h v ă n h ó a th iê n g liê n g đ ợ c tôn thờ, đ ạo m ạo , nhân v ậ t tru n g tâ m , nút that củ a thiết thờ p h ụ n g , đ ợ c đ n h g i tiê u c h í c ủ a v ă n c h ế c h u y ê n c h ế , h a y n ó i ch ín h x c hơn, p h ả i nhàn, tồn m ấ y n g h ìn n ă m T r u n g H o a , h n g c h ă n g ô n g g iễ u v g iả i th iê n g ch ín h m ình: n gh ìn năm ỏ' V iệ t N a m đ ế n N g u y ễ n C ô n g T rứ Lênh đênh thuyền nan, Một cỏ thiêu nữ quan đại thân Ban ngày quan lớn thản, đ ã bị đ ảo lộn từ b n th x u ố n g đít c o n bò c i P h o n e c c h , đ ặc sắc độc đ áo, N g u yễn Í s ố 386 » 1 Tháng 8-2016 Đ Ư Ơ N G ĐẠI Ban đêm quan lớn tân mân nlur ma Bail ngày quan lớn cha, B(II1 đêm quan lớn rây rà (Vô đề) (5) n h ữ n g y ế u tố tru n g tâm tro n g đời số n g C h ín h V iệc g iải th iên g , c ó tác d ụ n g b ô su n g thêm đ ầu c ó tư d u y tự d o, su y nghT tự d o, tinh n gh ịch k h ía cạnh khuất lấp n h n g lại ngư i v n g h ệ th u ật rào đ ó n m a q u i, N g u y ề n C ô n g ỏ n g quan O n g q u an tro n g c o n m cu a N g u y ễ n T rứ m i b ạo p h ổ i g ia i th iên g , bỡn cợt v iệ c g iả i th iên iỉ tín đ iề u th iê n g liens’ , íỉiỗu cợt, bỡn cợt c h ú n g , tôn n h ữ n g y ê u tố tục nét đ ặc sắc cá nhân N g u y ễ n C ô n g Trứ P h ải m ột C ò n g T rứ sinh đ ộ n g v g ià u x ú c c ả m , n h iêu C i o cu a n h ữ n g th ể lo i tru y ề n th ố n g ch iề u cạnh Ô n g q u an k iểu n ả y gần vớ i chân c h ật, k h n g th ích h ọ p c h o m ột tư d u y tự do, d u n g củ a N g u y ễ n C ô n g T rứ C h ă c h ắn m ọi tinh n g h ịc h , g ià u c ả m x ú c , sắ c th ái, đa tinh ch ịu n sư i đ ề u b iế t b i thơ Tuổi già cưới hầu nôi Tàn nhân dục vãn lang niên ký’ Ngũ thập niên tiền nhị thập tam (7) T rư c hết, chơi k h ô n g đ ợ c q u an cho'i n hư N g u y ễ n C ô n g T rứ H át nói m ột p h n g tiện , đ n g th ò i m ộ t ô ch e chăn tiến g cua ô n g ô n g đ ã tu ôi ( ): ch o N g u y ề n C n g T rứ N ó i c c h k h c , tro n g hát nói m a n g tinh thần củ a N g u y ề n C ô n g T rứ đặc n iệ m sắ c tự d o cá n h ân N g u y ễ n C ô n g T rứ th iên g liê n g , q u an trọ n g m th u ộc v ề p h ạm trù tro n g hát n ó i Đ ặ c b iệ t, tro n g thời đại đ ại thiết chơi c h ế c h u y ê n c h ế n h N g u y ề n , k h ô n g ch ỉ xu ấ t thứ trung tâm , q u an trọ n g , th iê n g liê n g h iệ n tự d o c nhân k iê u N g u y ễ n C n g T rứ , đời số n g D y đ ặ c tro n g s n g tác ch ữ H án , chữ x u ấ t h iện c ả thề lo i m h ồn c ố t thấm đ ẫm tinh tục phụ N h n g vớ i N g u y ễ n C ô n g T rứ , N ô m , đ ặ c biệt tro n g hát n ó i, từ chơi xu ất chơi v nội d u n g thần tự c nhân N g u y ề n C ô n g Trứ d y đ ặ c , lặp lại n h iề u lần, nội D ù c ó n gư i s n g tạ o hát nói h a y đưa d u n g lớ n, tru n g tâm tro n g trư ớc tác c ủ a N g u y ễ n hát n ó i đ ến đ ỉn h c a o , m ột ý n g h ĩa , h át nói C n g Trứ: th u ộ c v ề N g u y ề n C ô n g T rứ v N g u y ễ n C ô n g Hạn lav tuổi chơi lấy Cuộc hành lạc lãi Nếu không chơi thiệt bù N"hề chơi lảm công phu {Choi xuân kẻo hết xuân đi) T rứ th u ộ c v ề hát n ó i N ó i c c h k h c , qua nhữ ng b ài h át nói c ủ a n g , c ả v ề nội d u n g, cấu trúc thể lo i, m ộ t k h ía c n h k h ẳ n g đ ịn h tự c nhân đ ộ c đ o c ủ a N g u y ễ n C ô n g T rứ tron g lò n g (8) T iế n g cư ời c ó sứ c m ạn h x ô đ ố m ọ i thứ, vừ a c ó c n ă n g g iả i th iê n g , v a trở thành tru n g tâm đời s ố n g tự d o , nơi m y ế u tố c nhân ứng xử Nguyễn Công Trú' vói nhà Nguyễn T ro n g Truong L u hầu p h ú , v iế t v ề th ay hình đ ổi d n g , h oán c ố t đ o t thai củ a đại đê sư đư ợc thê h iện rõ nét nhât: Đánh ba chén rượu khoanh tay giâc Ngâm cảu thơ vô bụng cười (Hành tàng) củ a đ ại th iết c h ế c h u y ê n ch e T rư n g L n g tro n g v n g o i triều, N g u y ề n H ữu C h ỉn h đ ã c ó q u an sát (9) N ét đ ặ c sắ c tự c nhân N g u y ễ n C ô n g Trú’ ch , b ằ n g nh ữ n g c ch thức k h c nhau, ỏ n g dam c ô n g p h v o m ột số tín đ iề u th iên g tinh tế, đ ú n g vớ i nh iều trư ng h ợ p, tro n g đ ó đ ú n g c ả với N g u y ễ n C ô n g T rứ : o giang hô thi danh s ĩ phong lưu Vào lăng miêu lại đại thân thê dạng liên g gắn vớ i thiết ch ê c h u y ê n ch ê, như: c c thân, p h ầ n trên, k h ả o sá t s n g tác c ủ a N g u y ề n quan lớn, g iải thiên ô n g q u an , g iả i thiên danh lợi C ô n g T rứ , tinh thần c ủ a m ộ t danh s ĩ p h o n g lưu N ó thể cá ch nhìn k h c , ngư ợ c d ò n g so với b u ộ c lộ h ết sứ c rõ rà n g T ro n g p hần này, ch ú n g th ống, c ũ n g c ó n g h ĩa n g tự d o tron g nhìn ta c ù n g N g u y ễ n C ô n g T rứ theo ch ân ô n g nhận, đánh g iá , th ậm ch í tự d o tro n g c n £ phá v o lă n g m iế u , thể d n g đ i th ần c ủ a ô n g thể nhữ ng tín đ iều th iên g liê n g Ơ n g tự h iệ n n o T h ậ t k h ó ch o ch ủ n g ta m ca suy n gh ĩ, tự tron g v iệ c đ a nh ữ n g y ê u tô c h ỉ c ă n v o g h i c h é p tro n g c h ín h sử nhà n g o i lề, tụ c như: c h i, c i trở thành N g u y ễ n : Dại Nam thực lục biên, Số 386 Tháng 8-2016 Quốc triều sir toát yếu, Đại Nam biên liệt tniycii Đại Nam thong c h í bời phản kh ẩn đất h o a n g v c ó n ă n g q u y tụ n h ữ ng lưu ánh m ột ch iều gh i ch ép củ a Ọ u ô c sử q u án triêu g ió i tro n g d ẹp lo n , d ẹp thô p h ỉ, cư ớp biên Đ ặ c dân thất n g h iệ p n h iều nơ i, d o n e thòi đ ặc biệt ììguan N m iy ề n , c ũ n g phan ánh m ột c c h nhìn ch ính b iệt, hỉnh ảnh N g u y ễ n C ô n g T rứ thúc triều đ ìn h vồ N g u y ễ n C ô n g Trứ V ì thế, n h iều bàm b o vớ i v u a nhận rượu vu a ban, k h ô n g phản ánh cá i N g u y ễ n C ô n g T rứ n g h ĩ nhận m ệnh lệnh v u a m p hán ánh cá i n h ìn c ủ a triề u đ ìn h N g u y ê n v ề T ó m lại k h ó c ó thê tìm k iê m să c thái đ ặc săc N a u y ề n C ô n g Trứ N h n g m a y m ắn thay, phần tự d o cá nhân N g u y ễ n C ô n g T rứ ô n g tron g văn thơ ô n g đ ã ch o p h ép h ình d u n g thực lă n g m iếu N ên h iể u , k h n g có tự cá v ề cá i nhìn, c c h n g h ĩ c ủ a N g u y ễ n C ô n g Trứ nh ân tro n g lă n g m iế u , c ù n g c ó n g h ĩa k h n g có N g ợ c lại v o danh s ĩ phong lưu lă n g m iế u lạ i h iệ n m ột đ ố i m ặt vớ i h o n g đế T ự N g u y ề n C ô n g T rứ d iễn nh iều hơn, tức tính ch ất
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử văn học viết việt nam giai đoạn (x XIX) , Truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử văn học viết việt nam giai đoạn (x XIX)