Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải việt nam

17 57 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:20

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI BÁO CÁO TỎNG KÉT KÉT QƯẢ TH ựC HIỆN ĐÈ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC QƯỚC GIA Tên đề tài: BÁO CHÍ VỚI VẤN ĐỀ BIẺN ĐẢO VÀ DUYÊN HẢI VIỆT NAM Mã số đề tài: QG.14.31 Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS DƯƠNG XUÂN SƠN Hà Nội, 2016 PHÀN I THÔNG TIN CHUNG 1.1 Tên đề tài: BÁO CHÍ VỚI VÁN ĐÈ BIẾN ĐẢO VÀ DUYÊN HẢI VIỆT NAM 1.2 Mã số: QG.14.31 1.3 Danh sách chủ trì, thành viên tham gia thực đề tài T T Ọ J Chức danh, học vị, họ tên PGS.TS Dương Xuân Sơn Đon vị cơng tác Vai trò thực đề tài Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Chủ nhiệm đề tài PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Trường Đại học Khoa Huyền học xã hội Nhân văn T.s Bùi Chí Trung Thành viên Trường Đại học K.hoa Thành viên học xã hội Nhân văn T s Trần Bá Dung Hội Nhà báo Việt Thành viên Trường Đại học Khoa học xã hội Nhân văn Thành viên Nam Th.s Nguyễn Sơn Minh 1.4 Đon vị chủ trì: Trng Đại học Khoa học xã hội Nhân văn 1.5 Thòi gian thực hiện: 1.5.1 Theo hợp đồng: từ tháng năm 2014 đến tháng năm 2016 1.5.2 Gia hạn (nếu có): đến tháng .năm 1.5.3 Thực thực tế: từ th án g năm 2014 đến tháng năm 2016 1.6 Những thay đối so vói thuyết minh ban đầu (nếu có): K hơng có thay đổi 1.7 Tổng kinh phí đưọc phê duyệt đề tài: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng) PHÀN II TỎNG QUAN KÉT QUẢ NGHIÊN c ứ u Đặt vấn đề Việt Nam quốc gia ven biển, với bờ biển dài 3.260 km, có vùng nội thủy, lãnh hãi, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa rộng lớn (trên triệu km2, gấp lần diện tích đất liền), gần 3000 đảo ven bờ hai quần đảo ngồi khơi Hồng Sa Trường Sa, có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng Chính phủ Việt Nam thực thi chủ quyền cùa quần đảo Hoàng Sa quần đảo Trường Sa từ xa xưa, phù hợp với luật pháp quốc tế cơng nhận hàng loạt chứng pháp lí lịch sử quy định Luật biển thông qua năm 2012 Thực tế, từ bao đời nay, biển đảo có vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đàm quốc phòng - an ninh quốc gia gắn với mốc son lịch sừ Nghị Đại hội lần thứ X cùa Đảng xác định: “Xây dựng thực chiến lược phát triển kinh tế biên toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, sớm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh kinh tế biến khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh hợp tác quốc tế” Nghị Hội nghị TW (khóa X) tháng 2/2007 Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 khăng định công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức chủ quyền biển, đào giải pháp quan trọng cần đẩy mạnh hệ thống giải pháp nhằm thực thành cơng Chiến lược, có vai trò to lớn, đầu cùa quan thông tin đại chúng Đại hội lần thứ XI Đàng tiếp tục khẳng định: “Phát triển mạnh kinh tế biển tương xứng với vị tiềm biển nước ta, gắn phát triển kinh tế biển với bào đảm quốc phòng,an quyền vùng biển” ninh, bảo vệ chủ Từ năm 2010 đến nay, vấn đề biển Đông ngày “nóng” lên, tình hình ngày phức tạp, khó lường, đe dọa an ninh, chủ quyền cùa nước, có nước ta, báo chí tăng cường tun truyền công đấu tranh bảo vệ chủ quyền tồn vẹn lãnh thố biển; cơng tác đấu tranh trị, pháp lý ngoại giao, khẳng định chủ quyền Việt Nam Hoàng Sa Trường Sa; tuyên truyền nâng cao nhận thức biển, đảo; hoạt động kinh tế kết hợp với xây dựng trận toàn dân an ninh nhân dân vùng ven biền N hiều quan báo chí tổ chức loạt tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, có tiếng vang ảnh hưởng xã hội sâu sắc, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động cấp, ngành, tầng lớp nhân dân, tạo đồng thuận xã hội cao chủ trương cùa Đảng, sách, pháp luật Nhà nước vấn đề biển Đơng Báo chí m ột phương tiện quan trọng Đảng thực chức tuyên truyền vận động, giáo dục trị - tư tường cho quần chúng Thời gian qua, báo chí nước ta tham gia tích cực vậo việc tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biến đảo Bên cạnh nhũng kết đạt được, việc tuyên truyền chủ quyền biển đảo thời gian qua bộc lộ số hạn chế định Công tác truyền thông biển, đảo nhìn chung chưa chủ động, thiếu tính hệ thống, đồng bộ, quán chưa thật đáp ứng với yêu cầu đông đảo người dân Nhiều đối tượng dân cư ven biển, hải đảo chưa tiếp cận thường xuyên với nguồn thông tin thống Các thơng tin địa phương, mạnh biển, đào vùng biển xa giàu tiềm chưa khai thác, đề cập tới Khá nhiều tài liệu lịch sử, tài liệu từ kho tư liệu nước ngoài, cá nhân tổ chức tiềm năng, giá trị lịch sử văn hóa cùa biển, đảo Việt Nam chưa thu thập, tổng hợp cách có hệ thống; chưa giới thiệu rộng rãi đến đông đảo công chúng nước nước Do tầm quan trọng việc bảo vệ chủ quyền biển đào vai trò mũi nhọn cùa báo chí đấu tranh này, thực tế đòi hỏi phải có cơng trình nghiên cứu, tổng kết ]ý luận vấn đề trên, nhằm góp phần định hướng cho hoạt động tuyên truyền biển đảo báo chí Trước yêu cầu, nhiệm vụ cần tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin chủ quyền biển đảo báo chí Do vậy, nhóm nghiên cứu chọn đề tài: “ Báo chí với vấn đề biển đảo duyên hải Việt N am ” nhằm làm rõ vai trò báo chí việc truyền thông biển, đảo Mục tiêu M ục tiêu tổng quát Mục tiêu đề tài phân tích, đánh giá vị trí, vai trò báo chí truyền thơng cơng tác thơng tin truyền thông bảo vệ chù quyền phát triển biển đảo, duyên hải Việt Nam Đánh giá thành tựu, hạn chế, khó khăn, thách thức định hướng công tác thông tin tuyên truyền chủ quyền phát triển biển đảo báo chí Từ đó, rút học kinh nghiệm, chì phương hướng, tìm giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quà công tác tuyên truyền bào vệ chủ quyền biển đảo duyên hài Việt Nam M ục tiêu cụ th ể Thứ nhất, nghiên cứu cách tồn diện hệ thống vị trí, vai trò báo chí việc thơng tin tun truyền biển, đảo duyên hải Việt Nam chiến lược biển Xác lập hệ thống lý luận vai trò cùa báo chí Nêu lên khái niệm giải thích thuật ngữ biển, đảo dun hải Thứ hai, khảo sát, phân tích vai trò báo chí việc phổ biến thơng tin tun truyền đường lối, chủ trương Đảng pháp luật N hà nước chủ quyền biển đảo Thứ ba, khảo sát, đánh giá, phân tích thực trạng cơng tác thông tin tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển đảo duyên hải báo chí Thứ tư, khảo sát, đánh giá thực trạng khó khăn thách thức báo chí việc thơng tin tun truyền vấn đề biển đảo duyên hài Thứ năm, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hiệu công tác thông tin tuyên truyền báo chí với vấn đề biển đảo duyên hải Phưong pháp nghiên cứu Đe tài sử dụng tổng hợp phương pháp luận Mác - Lênin, phương pháp nghiên cứu khoa học chung phương pháp nghiên cứu đặc thù ngành báo chí học như: - Phương pháp luận Mác - Lênin: dựa chù nghĩa bật biện chứng, chù nghĩa vật lịch sừ để nghiên cứu, tìm hiểu sở lý luận quan điểm Đảng N hà nước có liên quan tới vấn đề biển đảo duyên hải Việt Nam - Phương pháp nghiên cứu lịch sử sử dụng tài liệu thứ cấp (historical and secondary research), sưu tầm văn kiện, chi thị, tư liệu Đảng Nhà nước liên quan tới việc xã hội hóa thơng tin báo chí nhằm tìm hiểu chủ trương, đường lối, định hướng Đảng Nhà nước vấn đề Đồng thời tập hợp, hệ thống hóa tài liệu lý luận từ sách báo, tạp chí, cơng trình khoa học (trong ngồi nước) có liên quan tới đề tài Trong có nhiều tư liệu quý đề tài nhiều tác giả - Phương pháp logic: dựa nguồn tài liệu để suy luận, đưa nhận xét, đánh giá - Phương pháp phân tích thơng điệp báo chí: phân tích nội dung hình thức thơng tin viết vấn đề biển, đào duyên hải Việt Nam - Phương pháp nghiên cứu trường hợp (case study): Nghiên cứu chương trình Biển đảo Việt Nam báo in, tạp chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử với chuyên mục, chương trình cụ thể Báo hình tập trung nghiên cứu truyền hình Đà Nang, chương trinh biển đảo Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Nhân dân online, Thanh niên online, báo chí địa phương nghiên cứu trường hợp cụ thể báo chí Cà Mau (gồm đài phát thanh, đài truyền hình, báo Cà Mau, báo Đất Mũi) Tống kết kết nghicn cứu Nghiên cứu Báo chí với vấn đề biển , đảo duyên hài Việt Nam đề tài “nóng”,nhận quan tâm nhiều người Dưới góc độ báo chí, truyền thơng vấn đề nhiều nhà nghiên cứu, nhiều quan báo chí truyền thông quan tâm trọng đăng tải thường xuyên Trong bối cảnh thể giới, khu vực, tình hình tranh chấp biển Đơng tiềm ẩn nhiều nguy gây căng thẳng, ổn định, đe dọa đến hòa bình, an ninh khu vực giới vấn đề chủ quyền biển đảo tiếp tục chù đề nóng hổi, thu hút đơng đảo cơng chúng theo dõi Điều đặt u cầu cho tất quan báo chí truyền thông từ trung ương đến địa phương phải tiếp tục tăng cường hoạt động thông tin tuyên truyền chủ quyền biển, đảo Vấn đề biển, đảo dun hài Việt Nam ln trọng tâm sách đổi ngoại Nhà nước ta, thể sách quán Việt Nam chủ quyền vùng biển hài đảo nước ta Nghị Hội nghị lần IV Ban chấp hành Trung ương Đàng khóa X đề chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 với nhận định kỷ 21 “thế kỷ đại dương” Trong thời kỳ hội nhập phát triển, xây dựng kinh tế xã hội cần gắn liền với việc bào vệ nguồn tài nguyên nước ta, chủ quyền biển hải đào Chính sách cần sâu vào ý thức cùa người dân nhằm chung tay góp sức cho việc bảo vệ nguồn tài nguyên biến đảo Việt Nam Báo chí kênh thơng tin truyền thơng có khả thu hút lượng công chúng rộng rãi có sức ảnh hưởng lớn tới dư luận xã hội Báo chí đã, tiếp tục vừa hợp tác, tận dụng, vừa cạnh tranh mạnh mẽ Việc tuyên truyền vấn đề biển, đảo báo chí thể rõ quan điểm, chù trương, sách cùa Đảng , N hà nước Việt Nam việc giải bất đồng, tranh chấp chủ quyền biển, đảo; quy định đánh bắt thủy, hài sàn khư vực Trường Sa, Vịnh Bắc Bộ cho hàng ngàn lượt tàu thuyền làm ăn biển, tàu thuyền nước ngồi, góp phần giữ vững an ninh trật tự vùng biển, đáo xây dựng vùng biển hòa bình, ổn định Đe xuất giải pháp tuyên truyền biển, đảo với ưu riêng loại hình báo chí, nhóm nghiên cứu hy vọng gợi ý hiệu cho nhà quản lý, nhà báo, bạn đồng nghiệp quan báo, đài phương tiện truyền thông đại chúng khác Để giải pháp vào thực tế, cần triển khai đồng bộ, từ chuyển đồi nhận thức, tư sáng tạo, bổ sung thiết bị kỹ thuật công nghệ đến tạo sờ vật chất cần th iết Giải pháp chi khả thi đề tài phân tích, ứng dụng triển khai thực tế vào phận liên quan, tạo thay đổi chất lĩnh vực tuyên truyền biển, đào duyên hải - phận cấu thành quan trọng chủ quyền quốc gia Đánh giá kết đạt đưọc kết luận Trong cơng trình nghiên cứu này, tập trung nghiên cứu đánh giá tổng quan biển, đảo duyên hải Việt Nam Đường lối, quan điểm sách Đảng Nhà nước Việt Nam vấn đề biển đảo; phân tích thách thức đặt vấn đề biển đảo Việt Nam Đánh giá thực trạng thông tin tuyên truyền loại hình báo chí vấn đề biển đảo Đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền biển đảo báo chí Nhóm tác giả sưu tầm tư liệu q nước ngồi nước có giá trị lịch sử dẫn chứng ý nghĩa để đưa nhìn tồn diện, chân thực biển đảo duyên hải Việt Nam Chỉ khái niệm, thuật ngữ vùng biển Việt Nam, đảo quần đảo, duyên hải Nêu lên thách thức đặt vấn đề biển đảo Việt Nam Nhìn nhận tầm quan trọng việc tuyên truyền biến đáo bối cảnh nhiều thách thức, nghiên cứu thực trạng thông tin tuyên truyền biển đảo Việt Nam phương tiện thông tin đại chúng với kết đạt hạn chế Khi thông tin biển đảo Việt Nam, việc thơng tin chủ trương, đường lối Đảng, sách, pháp luật Đảng, N hà nước biển đảo vấn đề then chốt, giữ vai trò chù đạo Nhóm tác giả đưa luật pháp quốc tế biển đảo; chủ trương, đường lối cùa Đảng, pháp luật cùa N hà nước chủ quyền biển đảo Đánh giá vai trò báo chí việc thơng tin tun truyền chủ quyền biển đáo, phát triển tiềm kinh tế biển, đồng thời phát huy giá trị văn hóa biển đảo Việt Nam Dựa việc khảo sát loại hình báo chí, nhóm tác giả đưa thực trạng thông tin tuyên truyền vấn đề chủ quyền biển đảo báo in, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử Việt Nam Ngoài ra, nghiên cứu phân tích số viết báo chí nước ngồi biển đào Việt Nam Đánh giá thông tin biển đảo duyên hài báo tin, nghiên cứu chi ưu điểm hạn chế loại hình Nhìn chung, báo in làm tốt nhiệm vụ mình, nội dung hình thức thơng thơng tin tun truyền đa dạng, từ vấn đề chù quyền biển đảo; an ninh, quốc phòng; vấn đề kinh tế biển đảo; giữ gìn phát huy văn hóa, mơi trường biển đảo Báo in thành cơng việc truyền tài hình ảnh người qua viết, từ hình ảnh người chiến sĩ, ngư dân, công dân sống đảo đến hình ảnh chuyên gia tìm chứng để giữ vững khẳng định chủ quyền dân tộc Việc thông tin vấn đề kinh tế biển, đảo duyên hải phàn ánh sâu rộng, phân tích kỹ càng, cụ thể, chi tiết khía cạnh: ni trồng thủy sàn, công nghiệp chế biến cho kinh tế hàng hải, hải sản, cơng nghệ, kỹ thuật khai khống, dầu khí du lịch b iển Báo in phản ánh kịp thời mặt văn hóa, mơi trường xã hội xoay quanh vấn đề biển đảo duyên hải Việt Nam Các thi viết báo in có ý nghĩa thiết thực tác động không nhỏ việc truyền tải thông tin biển đảo Việt Nam tới cơng dân, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng vấn đề Bên cạnh thỉ hiệu tương tác việc thơng tin tuyên truyền biến đảo Việt Nam báo in hạn chế, thiếu viết có chiều sâu gây tiếng vang dư luận Trong công tác tuyên truyền vấn đề biển đảo duyên hải Việt Nam báo truyền hình, đài truyền hình từ trung ương tới địa phương thơng tin đầy đủ, bám sát diễn biến cùa kiện Nhóm tác già lựa chọn nghiên cứu đài truyền hình Đà Nằng đế đưa đánh giá, phân tích thực trạng báo truyền hình phương diện nội dung hình thức Nội dung thơng tin vấn đề biển đảo đài truyền hình Đà Nằng bao gồm: thơng tin trị, thời biển đảo; thông tin kinh tế biển đảo; thông tin biến đổi khí hậu, mơi trường biển đảo; thơng tin văn hóa - xã hội, giáo dục - y tế biển đào; thông tin đối ngoại, hợp tác quốc tế biển đảo Hình thức thơng tin vấn đề biển đảo gồm: tin, phóng ngắn; phim tài liệu, phóng sự, ký sự; chương trình truyền hình tổng hợp; chương trình khoa giáo; chương trình văn nghệ Thơng qua việc phân tích số chương trinh truyền hình cụ thể, nhóm tác giả đưa nhũng ưu điêm hạn chế loại hình truyền thông việc tuyên truyền biển đào Việt Nain Thông tin tuyên truyền vấn đề biển đảo duyên hải báo phát phát hầu hết hệ phát Đài Tiếng nói Việt Nam như: hệ Thời - Chính trị - Tổng hợp VOV1, hệ Văn hóa - Đời sống - Khoa giáo VOV2, hệ Âm nhạc - Thông tin - Giải trí VOV3, hệ phát đối ngoại V O V Dựa chức xã hội báo chí nói chung báo phát nói riêng (chức thông tin, chức tư tưởng, chức giám sát phàn biện xã hội, chức giải trí) để đưa thực trạng cơng tác tun truyền vấn đề biển đào duyên hải báo phát Bằng việc phân tích chương trình phát cụ thể nội dung, hình thức thời lượng phát sóng, phàn hồi thính giả, nghiên cứu thực trạng thông tin biển đảo duyên hài Việt Nam báo phát Thông tin vấn đề biển đảo duyên hải Việt Nam thể báo điện tử phong phú nội dung, đa dạng phương thức thể Các loại tin, phóng sự, phản ánh báo điện tử đề cập đến hầu hết lĩnh vực thể theo hình thức truyền thơng đa phương (M ultimedia) tiện gồm viết, video, inforgraphic Nhóm tác giả tập trung khảo sát vài viết biển đảo duyên hải tờ báo điện tử có lượng truy cập tương tác cao Vnexpress.net Tuoitre.vn từ tháng 3/2012 - 3/2013 nhằm đưa số cụ thể Ket khảo sát xử lý bảng thống kê, sơ đồ hóa rõ ràng, khoa học Phân tích nội dung m ột số viết tiêu biểu, từ đánh giá thực trạng thông tin vấn đề biển đảo dưyên hải Việt Nam báo điện tử Vấn đề biến đảo, duyên hài Việt Nam không nhận quan tâm báo chí nước mà có báo chí nước ngồi Khảo sát m ột số viết BBC, New York Time (Mỹ), Kyodo (Nhật Bản), Tan Hoa X ã (Trung Quốc) đưa nhũng góc nhìn khác vấn đề biển đảo duyên hải Việt Nam Thông tin đối ngoại giữ vai trò quan trọng cơng tác tư tưởng, đối ngoại Đẳng, Nhà nước, cầu nối Việt Nam với quốc tế Vì thế, thơng tin đối ngoại chù quyền biển đảo báo chí cần trọng Bài nghiên cứu thông tin đối ngoại báo chí Việt Nam chù quyền biển đảo, đồng thời so sánh với báo chí Trung Quốc Cùng với báo chí trung ương, báo địa phương giữ vai trò quan trọng việc thơng tin, truyền thơng biển đào Nhóm tác già tập trưng khảo sát báo chí Cà Mau để thấy vai trò, nhiệm vụ báo chí địa phương vấn đề Nhìn nhận khó khăn, hạn chế nội dung, phương thức truyền tải, từ đề xuất giải pháp khắc phục Để nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền biển đảo, duyên hải Việt Nam báo chí, nhóm tác già đề xuất giải pháp tất cà loại hình báo chí Đối với báo in: Nâng cao nhận thức, kỹ cùa nhà báo công tác tuyên truyền thông tin vấn đề biển đảo duyên hài; đa dạng hóa thơng tin phương thức chuyển tải vấn đề biến, đào; xây dựng chuyên trang vấn đề biển đảo Đối với báo phát thanh: Đồi hình thức, nội dung đổi quy trình sàn xuất chương trình phát tuvên truyền biển đào; giải pháp điều tra, nghiên cứu thính giả cơng tác quảng bá chương trình phát tuyên truyền biên đảo Đối với truyền hình: Đổi nội dung; đồi hình thức; tăng cường thời lượng, tần xuất thông tin, thay đổi cấu chương trình; xây dựng chuyên mục riêng chù quyền biển đảo; giải pháp người; hợp tác, chia sẻ, phối hợp thông tin chủ quyền biển đào với ngành, địa phương, quan báo chí khác Đối với báo điện tử: Nắm vững quan điểm Đàng vấn đề quyền biển đào; quan báo chí cần phối hợp chặt che với Bộ ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thơng, Bộ Quốc phòng, Bộ Cơng an Ngồi ra, có giải pháp nâng cao hiệu thông tin đối ngoại chủ quyền biển đảo Tóm tắt kết quă (tiếng Việt tiếng Anh) Đe tài: Báo chí với vấn để biên đào duyên hải Việt Nam giải hết câu hỏi nghiên cứu đặt Đó vấn đề biền đảo nay, nêu thực trạng thơng tin tun truyền báo chí vấn đề biển đào, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quà thông tin tuyên truyền biển đào báo chí Cơng trình nghiên cứu với dung lượng 400 trang, gồm chương, thể toàn kết nghiên cứu đề tài v ề sở lý thuyết, nghiên cứu nêu thuật ngữ, khái niệm liên quan tới biển, hải đảo, duyên hải Việt Nam Bằng tài liệu lịch sử quý giá sưu tầm được, nghiên cứu trình bày sở pháp lý khẳng định chủ quyền Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam, hy vọng góp tiếng nói chung việc bảo vệ chủ quyền biến đào Việt Nam Trình bày số nội dung quan trọng Công ước Luật biển 1982; chủ trương, đường lối Đảng Cộng Sản Việt Nam; pháp luật biển đảo cùa Nhà nước Việt Nam Trong đó, Cơng ước Liên Hợp Quốc Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam có vai trò quan trọng thể ứng xử quốc gia có biển với ứng xử cùa Việt Nam với biển Bằng việc khảo sát loại hình báo chí, nhóm tác già đưa thực trạng thông tin tuyên truyền vấn đề chủ quyền biển đảo báo in, tạp chí, truyền hình, phát thanh, báo điện tử Việt Nam Qua khảo sát, thông tin tuyên truyền vấn đề biển đảo báo in, tạp chí cho thấy ưu điểm hạn chế sau v ề ưu điểm: Nội dung thông tin, viết vấn đề biển, đảo báo in, tạp chí đăng tải bám sát với định hướng tuyên truyền biển, đảo Nhà nước Các viết chuyển tải vị trí, vai trò tầm quan trọng cùa biển đảo Góp phần cổ vũ, động viên tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế biển đảo bảo vệ vững chủ quyền thiêng liêng vùng bién thiêng liêng Tổ quốc Các chứng lịch sử, cổ vật, tài liệu quan trọng việc góp phần khẳng định chủ quyền Việt N am biển Đông, phản bác lại luận điệu sai trái lực thù địch hai quần đào lớn Hoàng Sa Trường Sa xảy tranh chấp với Trung Quốc việc xác lập chủ quyền N hững thơng tin khơng có ích cho nhân dân Việt Nam m có giá trị khẳng định với bạn bè quốc tế sách giải tranh chấp Đảng, Nhà nước ta biện pháp hòa bình tăng cường ùng hộ từ bên Các viết xoay quanh vấn đề biển đảo tiếp cận nhiều khía cạnh vỉ nội dung thơng tin phản ánh đa dạng, phong phú, sinh động với nhiều mảng thông tin khác Các viết theo sát diễn biến kiện vấn đề, phân tích phản ánh qua nhiều kỳ chia thành nhỏ tạo nên liên tục việc thông tin cho cơng chúng v ề hình thức thể hiện, viết thể cách sáng tạo với nhiều thể loại khác phù hợp với nội dung, kiện thời điểm Do đó, độc giả bị nhàm chán việc tiếp cận thơng tin N hiều viết phân tích sâu thơng qua thể loại bình luận, phóng sự, ký sự, v ấn tạo nên tác động mạnh mẽ đến nhận thức độc giả cơng tác tun truyền sách Đảng, Nhà nước vấn đề biển, đảo duyên hài Việt Nam Bôn cạnh thành tựu mà báo in làm tuyên truyền vấn đề gặp nhiều hạn chế: Ý kiến cơng chúng viết ít, chủ yếu ý kiến quan chức, chuyên gia Do đó, viết thiếu hụt đánh giá người dân dẫn đến tình trạng thơng tin truyền khơng thê tính hiệu q tác động đến nhận thức cơng chúng Các viết nghiêng đưa tin chủ yếu, điều giảin độ sâu thú vị thông tin nhiều Các thể loại mạnh thể chiều sâu tư duy, lơi cơng chúng phóng sự, bình luận, câu chuyện báo chí, vấn, ký lại sử dụng N hững ưu điểm nồi bật chương trình thơng tin vấn đề biển đảo sóng phát thanh: Tỏa sóng rộng khắp, không bị ngăn cách Thông tin tổng hợp, dung nạp thông tin nhiều.Tạo cảm xúc, gần gũi, thân thiết với thính giả Bên cạnh hạn chế mà chương trình sóng phát tồn tại: Tính thoảng qua nghe m ột lần, nhiều nội dung quảng cáo xen lẫn Cơng cụ trình bày (chỉ có cơng cụ bản: lời nói, âm nhạc tiếng động) nên việc truyền tài thông tin sinh động hấp dẫn Thời lượng phát sóng Hình thức phát sóng gián tiếp khơng thu hút thính giả số vùng ven biển việc thu sóng Đài TNVN chưa thật ổn định, chất lượng chưa cao, đặc biệt khu vực ven biển Móng Cái - Quàng Ninh vùng biển đào Phú Quốc Toàn vùng lãnh hải nước ta hầu hết khu vực đánh bắt xa bờ ngư dân thu sóng TNVN bàng máy thu dàn dụng Bằng việc khảo sát trường hợp cụ thể, Đài truyền hình Đà Nang (VTV Đ Nằng) Nghiên cứu thành tựu hạn chế truyền hỉnh việc thơng tin, tun truyền biển đáo Dưới góc độ thơng tin, truyền hình đạt số thành tựu đáng ghi nhận q trình thơng tin chủ quyền biển, đảo Trước hết, truyền hình chuyển tài đẩy đủ, kịp thời chuẩn xác thông tin chù trương đường lối, sách Đảng, nhà nước chủ quyền biển đảo Bên cạnh đó, vấn đề phát sinh, xúc sinh từ thực tiễn sống, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo góp phần bảo vệ chừ quyền biển đảo khai thác sâu, kịp thời phản ánh cách sinh động Bản tin dự báo thời tiết truyền hình cập nhật rõ, đầy đủ tình hình thời tiết biển Đơng, quần đảo Hồng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền cùa Việt Nam (VTV Đà Nang) Các chương trình truyền hình với nhiều chuyên mục, phóng sự, phim tài liệu thơng tin, tun truyền vê đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan cửa biển, dân quân biển tất nhiên hải quân Việt Nam Đây kênh thông tin quan trọng đông đào công chúng, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng đồng bào, chiến sỹ, người sinh sống, làm việc vùng biển, đảo xa xơi Một số hạn chế tồn chương trình truyền hình biển đảo là: Chưa đáp ứng kỳ vọng khán già xem truyền hình Dù có tác phẩm đạt giải cao đề tài chủ quyền biền, đảo, nhưng nhiều tác phẩm chưa hay nội dung Còn hình ảnh, thước phim, chương trình truyền hình dấn thân với biển, đảo Những phóng viên dám lên tàu làm ngư dân khơi hàng chục ngày lênh đênh biển cà để ghi hình, để làm phim chù quyền biển, đảo đếm đầu ngón tay Mảng thơng tin đối ngoại, hợp tác quốc tế, văn nghệ, y tế, giáo dục, biển đảo xuất không nhiều, chủ yếu bám vào kiện, chưa khai thác sâu, chưa phân tích vấn đề hay, lạ, tạo quan tâm, chủ ý dư luận Cơ cấu chương trình chù quyền biển, đảo chưa hợp lý lịch phát sóng khơng cơng bố thường xun đến người xem Khung “Vàng” sóng dành chiếu phim truyện chương trình giải trí khiến khán giả có hội theo dõi đẩy đủ thơng tin chù quyền biển, đảo Báo điện từ với ưu điểm: Tuyên truyền vấn đề liên quan vấn đề biển đảo với đường lơi, chủ trương, sách Đảng N hà nước việc nâng cao bào vệ chủ quyền biển, đảo, phát huy phát triên kinh tê biên, đảo bên vững N hờ tính phi định kỳ mà thơng tin cập nhật liên tục, thời điểm ngày Các kiện diễn vài phút sau đăng báo, công chúng tiếp nhận thông tin tức thì, nhanh chóng Bên cạnh mạnh cùa báo điện tử đưa tin ngắn, nhiều viết phân tích sâu dạng vấn, bình luận, phóng , giúp cơng chúng có nhìn tổng qt vấn đề Thậm chí có tổng hợp thơng tin, kiện liên quan trước nên mạch theo dõi thơng tin cùa độc giả mờ rộng liên tục Các viết thể nhiều cửa, góc tiếp cận khác nhau, việc sử dụng thông tin đồ họa, ảnh, audio, video, clip Tạo nên hấp dẫn, đa dạng sinh động thông tin, công chúng cảm thấy hứng thú, không bị nhàm chán tiếp cận thơng tin khơ khan Thêm vào đó, việc sử dụng đồ họa, đồ, hình ảnh chứng đanh thép phàn bác lại luận điệu sai trái cùa Trung Quốc vấn đề tranh chấp biển Đông, tranh chấp chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Các báo hướng nhiều góc tiếp cận từ khóa liên quan, công chủng kết nối (link) tới báo mà trước họ chưa đọc tới, giúp họ hiểu thêm vấn đề Tuy nhiên, báo điện tử bộc lộ nhược điểm: Nội dung thông tin chưa đa dạng, nhiều viết tập trung đưa tin phát ngôn nhà lãnh đạo, chuyên gia nước quốc tế Thể loại tin phản ảnh sử dụng nhiều viết có tính thu hút cao phóng sự, ký sự, bình luận, vấn lại Nhiều viết dẫn nguồn, biên tập đăng lại từ nhiều báo khác nhau, gây nhàm chán cho công chúng phải thấy nội dung m ột viết hai lần Sử dụng thông tin đồ họa, audio, video, clip ngày ưu tiên, chất lượng hiệu thơng tin chưa cao Các hình họa, biểu đồ đơn giản, sức hấp dẫn bị giảm, hay nhiều video, clip có độ nét bị rung, giật nhiều, gây khó chịu cho người xem, nên nhiều người chọn xem video truyền hình thời để theo dõi vẩn đề biển đào Từ thực trạng trên, đề tài nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp khuyến nghị đc nâng cao chất luọng thông tin tuyên truyền biển đảo báo chí Nhóni giải pháp cho báo in - Nâng cao nhận thức, kỹ nhà báo công tác tuyên truyền thông tin vấn đề biển, đào - Đa dạng hóa thơng tin phương thức chuyển tải vấn đề biển, đảo - Xây dựng chuyên trang vấn đề biển, đảo Nhóm giải pháp cho phát - Giải pháp việc đổi hình thức, nội dung đổi quy trình sản xuất chương trình phát tuyên truyền biển đảo a/ Nâng cao chất lượng, hiệu chương trình có b/ Đổi khung chương trình c/ Tăng thời lượng cho chương trình phát thơng tin biển đào - Giải pháp việc điều tra, nghiên cứu thính giả cơng tác qng bá chương trình phát tuyên truyền biển đảo a/ Quảng bá phương tiện truyền thông Đài TNVN b/ Nghiên cứu, điều tra thính giả cách khoa học cho tùng chương trình, đối tượng cụ thể c/ Lưu trữ/ hỗ trợ tra cứu d/ Mờ rộng diện phủ sóng e/ Đe xuất việc cần thiết có Kênh phát biển đảo chuyên biệt bời vai trò biển đảo đời sống trị- xã hội nhu cầu tất yếu thông tin Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 quy mô phát triển Đài TNVN thời gian tới Nhóm giải pháp đài truyền hình - Đổi nội dung - Đổi hình thức - Tăng cường thời lượng, tần suất thông tin, thay đổi cấu chương trình - Xây dụng chuyên mục riêng chủ quyền biển đảo - Giải pháp người - Hợp tác trao đổi, chia sẻ, phối hợp thông tin chủ quyền biển đảo với ngành, địa phương, quan báo chí khác - Một số giài pháp khác Một số giải pháp nâng cao hiệu thông tin tuyên tuyền chủ quyền biển đảo báo điện tử - Báo chí phải nắm vững quan điểm Đảng vấn đề chủ quyền biển đảo - Các quan báo chí cần phối hợp chặt chẽ với Bộ ngoại giao, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ quốc phòng, Bộ Cơng an - Báo chí cần đa dạng hóa nội dung hình thức thơng tin - Xây dựng đội ngũ phóng viên, biên tập viên chuyên trách vấn đề biển, đảo Một số giải pháp nâng cao hiệu thông tin đối ngoại(TTĐN) chủ quyền biến đảo Một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu thơng tin cho báo chí địa phuong miền biến PHÀN III SẢN PHẨM, CƠNG BĨ VÀ KÉT QUẢ ĐÀO TẠO CỦA ĐÈ TÀI 3.1 Ket nghiên cứu Yêu cầu khoa học hoặc/và chi tiêu kinh tế - kỹ thuật TT Tên sản phẩm Báo cáo kết nghiên cứu Đăng ký Đạt đuọc Sách chuyên khảo Được nhà xuất Đại học đề tài: Quốc gia Hà Nội đồng ý xuất Báo ch í với vấn để biển đảo bàn duyên hải Việt Nam Bài báo quốc tế: Bài báo quốc tế Đã đăng: Imperial Communication about Imperial Journal Journal Interdisciplinary M aritim e Sovereignty in Interdisciplinary Research Research (IJIR) Vietnamese Press (1J1R) Vol-2, Issue-5,2016 ISSN: 2454-1362, http://www.onIinejournal.in Page: 1629-1634 Bài báo tạp chí chuyên Tạp chí: Lý luận trị Đã đăng: Lý luận ngành: truyền thơng trị truyền thông Số tháng - 2015 Báo ch í với việc bảo vệ p liát huy giá trị văn hóa Từ trang: 53-57 biên, dủu (rong thời kỳ hội nhập Bài báo tạp chí chuyên Tạp chí Cộng Sản, chuyên san Đã đăng: chuyên san Hồ ngành: Báo chí với cơng tác Hồ sư kiện sơ kiện thông tin tuyên truyền chủ biển, đảo Số 304, ngày 10/6/2015 Từ trang: 21-23 Báo cáo khoa học hội Hội thảo khoa học quốc tế: thảo khoa học quốc tế: Bảo vệ phát huy giá trị văn hóa biển đào Việt Nam Báo ch í với việc bảo vệ Đã báo cáo phát huy giá trị văn hóa biển đảo thời kỳ hội nhập 3.2 Hình thức, cấp độ cơng bố kết Tình trạng Sản phâm TT (Đã in/ châp nhận in/ nộp đơn/ châp nhận đơn hợp lệ/ cấp ẹiay xác Ghi đia cảm on sư Đánh giá chung tài tro’ ĐHQGHN (Đat, không đạt) 10 nhận SHTT/ xác nhận sử dụng sản phàm) 1.1 đ ú n g quy đ ịn h Cơng trình cơng bơ tạp chí khoa học qc tê theo hệ thông ISI/Scopus Bài báo quỏc tê: C om m unication Đã đăng: Im perial about M aritim e Sovereignty in Journal Interdisciplinary Vietnamese Press Research (IJIR) Vol-2, Issue-5,2016 ISSN: 2454-1362, httD://w w w onlineiournal.in Page: 1629-1634 1.2 Sách chuyên khảo xuât ký hợp đông xuất 2.1 Báo ch í với vẩn đê biên đảo duyên hải Việt N am Đã nhà xuât bàn Đại học Q uốc gia Hà N ội ký hợp đồng xuất 2.2 o J Đăng ký sờ hữu trí tuệ 3.1 3.2 Bài báo qc tế không thuộc hệ thông ISI/Scopus 4.1 4.2 Bài báo tạp chí khoa học cùa Đ H Q G H N , tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia báo cáo khoa học đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế 5.1 Bài báo tạp chí chuyên ngành: Báo c h í với việc bảo vệ p h t huy giá trị văn hóa biến, đảo thời 5.2 Đ ã đăng: Lý luận trị truyền íliơng Số tháng - 2015 kỳ hội nhập T trang: 53-57 Bài báo tạp chí chuyên ngành: Đ ã đăng: chun san Báo chí với cơng tác thơng tin tun truyền chủ quyền biển, đảo Hồ sơ s ự kiện Số 304, ngày 10/6/2015 Từ trang: 21-23 Báo cáo khoa học kiên nghị, tư vân sách theo đặt hàng đơn vị sử dụng 6.1 Báo cáo khoa học hội thảo khoa Đã báo cáo hội thảo khoa học quốc tế: học quôc tê: Báo ch í với việc bảo vệ ph t huy Bảo vệ phát huy giá trị văn giá trị văn hóa biển đảo thời kỳ hội nhập hóa biển đảo Việt Nam 6.2 Kêt dự kiên ứng dụng quan hoạch định sách sở ứng dụng KH&CN 7.1 Làm tài liệu giảng dạy, nghiên cứu N hà trường 7.2 Là tài liệu tham khảo quan đạo, quản lý báo chí 7.3 Là tài liệu tham khảo chung cho quan tâm đến báo chí với vấn đề biển đảo duyên hài Việt Nam Ghi chú: - Cột sản phâm khoa học công nghệ: Liệt kê thông tin sản phâm KHCN theo thứ tự - Các ấn phàm khoa học (bài báo, báo cáo KH, sách chuyên khảo ) chi đuơc chấp nhân có ghi nhận địa chi cảm ơn tài trợ cùa ĐHQGHN theo quy định - Dàn phơ tơ tồn văn ân phãm phái đưa vào phụ lục minh chửng bảo cáo Rìênọ, sách chuyên kháo cần có bàn phơ tơ bìa, trang đầu trang cuối có ghi thơng tin mã số xuất bàn 3.3 Kết đào tạo ĩ h ò i gian kinh phí tham Cơng trình cơng bố liên quan TT Họ tên gia đề tài {số tháng/so tiền) Đã bảo vệ (Sản phâm KHCN, luận án, luận văn) Nghiên cứu sinh Nguyên Sơn tháng/ 24.000.000 đông Minh Luận án: Báo điện tử với vân đê xây Đã bào vệ dựng phát triển văn hóa Việt thành công Nam luận án ngày 19/3/2016 Học viên cao học Nguyên Thuận Huế tháng/ 12.000.000 đơng Phim tài liệu trun hình vê biên đào (Khảo sát sóng V T V từ 20132014) Đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ ngày 12 4/12/2015 Hô Dũng thán g /12.000.000 đông Báo chí với phát triên kinh tê biên đảo miền Trung Đã bào vệ thành công luận văn thạc sĩ ngày 28/06/2015 Ghi chú: - Gửi kèm photo trang bìa luận án/ luận văn/ khóa luận giấy chứng nhận nghiên cínt sinh/thạc sỹ học viên bảo vệ thành công luận án/ luận văn; - Cột cơng trình cơng bo ghi mục III PH Ầ N IV TỐ N G H Ợ P K É T Q UẢ C Á C SẢN PHẨM K H & C N VÀ ĐÀO T Ạ O CỦ A Đ È TÀI TT S ản phâm Bài báo cơng bố tạp chí khoa học quốc tế theo hệ thống S ố Iư ọ n g đăng ký Số lưọng 1 1 2 1 ọ hoàn thành ISI/Scopus Sách chuyên khảo xuât bàn ký hợp đông xuất ỏ Đăng ký sở hữu trí tuệ Bài báo quôc tê không thuộc hệ thông ISI/Scopus Sô lượng báo tạp chí khoa học ĐHQGHN, tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia báo cáo khoa học đăng kỷ yếu hội nghị quốc tế Báo cáo khoa học kiến nghị, tư vấn sách theo đặt hàng đơn vị sử dụng Kêt dự kiên ứng dụng quan hoạch định ỏ sách sở ứng dụng KH&CN Đào tạo/hỗ trợ đào tạo NCS 1 Đào tạo thạc sĩ 2 PH Ầ N V TÌN H H ÌN H s DỤNG K INH PH Í TT Nội d u n g chi A Chi phí trực tiêp Thuê khốn chun mơn Ngun, nhiên vật liệu, ọ J Thiêt bị, dụng cụ K inh phí K inh phí đư ọ c duyệt thự c (triệu đồng) (triệu đong) 200 200 G hi 13 Cơng tác phí Dịch vụ th ngồi Hội nghị, Hội thảo, kiêm tra tiên độ, nghiệm thu In ân, Văn phòng phâm Chi phí khác B Chi p hí giản tiếp Ọuản lý phí Chi phí điện, nước Tơng sơ 200 200 PHẦN V KIẾN NGHỊ (vềphát triển kết nghiên cứu đề tài; quàn lý, tô chức thực cấp) Đề nghị phát triển kết quà nghiên cứu đề tài lêncấp Nhà nước.Ketquả nghiên cứu sử dụng rộng rãi quan quán lý nhà nước, trở thành tài liệu tham khảo cần thiết học tập, nghiên cứu quản lý xã hội PHÀN VI PHỤ LỤC (minh chứng sân phâm nêu Phan III) Các sàn phâm kèm theo gom: Sản ph ẩm khoa học: Báo cáo tổng qu an đề tài B o c h ỉ với vấn đề biến đảo duyên h ải Việt Nam (425 trang) báo đ ăn g tạ p c h í q uốc tế báo đ ăn g tạp chí k h o a học chuyên ngành báo cáo khoa học hội thảo quốc tế Sản phẩm đào tạo: Q u y ế t định cô n g nhận đề tài c ủ a n g h iên u sinh, học viên sau đại học có liên quan dến nội dung thực đề tài Báo cáo tổng kết kết thực đề tài Hà Nội, n g y tháng năm Đon vị chủ trì đề tài (Thù trưởng đơn vị ký tên, đóng dấu) 14 n.ẠI IKK t.H HÀ NỘI TRƯÒ^GĐẠIHỌC KHOAHỌC XA HỢI VA NHAN VĂN C Ộ N G H Ò A X À H Ộ I C H Ủ N G H ĨA VI H I N A M ©ộc lập - T - H anh phúc — — -——— -! SỐ: ^ Ố ^ / Q Đ S Đ H H Nội, ngày L L -th n g 12 năm 2014 QUYÉT ĐỊN H Vê việc cơng nhận đề tài người hưóng dẫn cho học viên cao học HIỆU TRƯỞNG t r n g đ i h ọ c k h o a h ọ c x ã h ộ i v n h â n v ă n Căn Quyết định số 26/2014/QĐ-TTg ngày 26/3/2014 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chê tơ chức hoạt động Đại học Quôc gia sỏ' giáo dục đại học thành viên' Căn Quy chế đào tạo sau đại học Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định sô 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Xét đê nghị Chủ nhiệm Khoa Báo chí - Truyền thơng Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học QUYẾT ĐỊNH: Điêu Công nhận PGS TS Dương Xuân Sơn cán hướng dẫn cho học viên Nguyễn Thuận Iluế, học viên cao học khố QH-2013-X Dc tài: Phun tài liệu trun hình vê biên đảo (Khảo sát sóng VTV1 từ 20132014) Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01 01 Điêu Học viên cao học cán hướng dẫn có tên điều hưởng chế độ theo quy chế biện hành Điêu Thủ írưẻmg đơn vị có liên quan, cán hướng dẫn học viên cao học có tên chịu trách nhiệm thi hành định n y ^ KT.HIỆU TRƯỞNG TRƯỞNG Nơi nhận : - Như điều 3; - Lưu ĐTSĐH PGS TS Phạm Quang Minh ĐẠI HỌ C Q U Ở C GIA H À NỘI CỘNG H Ò A X Ã H Ộ I C H Ủ N G H ĨA V IỆT N A M TRƯ ỜNG ĐẠI HỌC KH O A HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Độc Sập - T ụ - H ạnh phúc Số: ^ \S 'cj /QĐ-SĐH Iià Nội, ngày / Ị s ị tháng 12 năm 2013 QUYÉT Đ ỊN H Vê việc cơng nhận đê tài ngưòi hưóng dẫn cho học viên cao học HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XẢ HỘI VÀ NHÂN VĂN Căn Quy chế đào tạo sau đại học Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25 tháng năm 2011 Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội' Xét đề nghị Chủ nhiệm Khoa Báo chí-Truyền thơng Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học QUYẺT ĐỊNH: Đ iêu Công nhận PGS TS Dương Xuân Sơn cán hướng dẫn cho học viên Hồ Dũng, học viên cao học khoá QH-2012-X Đê tài: Báo chi với phát triển kinh tế biển đảo miền Trung Chuyên ngành: Báo chí học; Mã số: 60 32 01 01 Đ iều Học viên cao học cán hướng dẫn có tên điều đượchưởng chế độ theo quy chế hành Đ iều Thủ trưởng đơn vị có liên quan, cán hướng dẫn học viên cao học có tên chịu trách nhiệm thi hành định nàyK KT HIỆU TRƯỞNG N nhận : - N h điều - Lưu Đ T SĐ H ... nhìn tồn diện, chân thực biển đảo duyên hải Việt Nam Chỉ khái niệm, thuật ngữ vùng biển Việt Nam, đảo quần đảo, duyên hải Nêu lên thách thức đặt vấn đề biển đảo Việt Nam Nhìn nhận tầm quan trọng... nghiên cứu đánh giá tổng quan biển, đảo duyên hải Việt Nam Đường lối, quan điểm sách Đảng Nhà nước Việt Nam vấn đề biển đảo; phân tích thách thức đặt vấn đề biển đảo Việt Nam Đánh giá thực trạng thông... truyền biển đảo báo chí Trước yêu cầu, nhiệm vụ cần tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin chủ quyền biển đảo báo chí Do vậy, nhóm nghiên cứu chọn đề tài: “ Báo chí với vấn đề biển đảo duyên hải
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải việt nam , Báo chí với vấn đề biển đảo và duyên hải việt nam

Từ khóa liên quan