Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự của luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ

99 64 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 23:14

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM ĐỨC HIỆP ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ CỦA LUẬT QUỐC TẾ VÀO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT PHẠM ĐỨC HIỆP ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ CỦA LUẬT QUỐC TẾ VÀO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ Chuyên ngành: Luật Quốc tế Mã số: 60 38 01 08 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Cán hướng dẫn khoa học: GS TS GVCC NGUYỄN BÁ DIẾN Hà Nội – 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các kết nêu Luận văn có kế thừa cơng trình có nước quốc tế Các số liệu, ví dụ trích dẫn Luận văn đảm bảo tính xác, tin cậy trung thực Tơi hồn thành tất mơn học tốn tất nghĩa vụ tài theo quy định Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội Vậy viết Lời cam đoan đề nghị Khoa Luật xem xét để tơi bảo vệ Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn! NGƢỜI CAM ĐOAN Phạm Đức Hiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2 Tình hình nghiên cứu 3 Phạm vi mục đích nghiên cứu 4 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1TỔNG QUAN VỀ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ VÀO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ 1.1 Khái quát giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 1.1.1 Chủ quyền lãnh thổ 1.1.2 Phân loại tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 15 1.1.3 Thiết chế giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 16 1.1.4 Nguồn luật điều chỉnh giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 30 1.1.5 Tổng quan tình hình tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Việt Nam quốc gia khác 28 1.2 Nguyên tắc chiếm hữu thực giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 29 1.2.1 Khái niệm nguyên tắc chiếm hữu thực 29 1.2.2 Quá trình hình thành nguyên tắc chiếm hữu thực 30 1.2.3 Ý nghĩa nguyên tắc chiếm hữu thực 33 1.2.4 Nội dung nguyên tắc chiếm hữu thực 34 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ CỦA LUẬT QUỐC TẾ VÀO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ 43 2.1 Các phán quan tài phán quốc tế vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ 43 2.1.1 Phán tòa vụ tranh chấp chủ quyền đảo Palmas Mỹ Hà Lan năm 1928 43 2.1.2 Phán tòa vụ tranh chấp chủ quyền Đông Greenland Na Uy Đan Mạch giai đoạn 1931-1933 45 2.1.3 Phán tòa vụ tranh chấp chủ quyền đảo Clipperton Pháp Mexico năm 1931 46 2.1.4 Phán tòa vụ tranh chấp chủ quyền nhóm đảo Miniques Ecrehos Anh Pháp giai đoạn 1951-1953 48 2.1.5 Phán tòa vụ tranh chấp biên giới biển Cameroon Nigeria năm 2002 49 2.1.6 Phán tòa vụ tranh chấp chủ quyền đảo Pulau Ligitan Pulau Sipadan Malaysia Indonesia năm 2002 50 2.1.7 Phán tòa vụ tranh chấp chủ quyền đảo Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks South Ledge Malaysia Singapore năm 2008 51 2.1.8 Phán tòa tranh chấp chủ quyền biển đảo biển Đông Trung quốc Philippines 52 2.2 Thực tiễn áp dụng áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực vào giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ từ phán quan tài phán quốc tế vụ tranh chấp ……………………………….… ………………………….… 54 2.2.1 Lãnh thổ chiếm hữu phải vô chủ 54 2.2.2 Việc chiếm hữu phải hành động nhà nƣớc 56 2.2.3 Việc chiếm hữu phải công khai 58 2.2.4 Việc chiếm hữu phải thực 59 2.2.4 Việc chiếm hữu phải liên tục hòa bình 63 CHƢƠNG ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ CỦA LUẬT QUỐC TẾ VÀO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VIỆT NAM 66 3.1 Giải tranh chấp chủ quyền quần đảo Hoàng Sa Trƣờng Sa 66 3.1.1 Tình hình tranh chấp hai quần đảo Hồng Sa Trƣờng Sa 66 3.1.2 Đánh giá luận bên từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực 67 3.1.3 Chủ quyền quần đảo Trƣờng Sa Hoàng Sa Việt Nam từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực 70 3.2 Giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Trung Quốc 74 3.2.1 Tình hình tranh chấp 74 3.2.2 Luận Trung Quốc từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực .77 3.2.3 Chủ quyền Việt Nam từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực 78 3.3 Giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Lào 79 3.3.1 Tình hình tranh chấp 79 3.3.2 Luận Lào từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực 80 3.3.3 Chủ quyền Việt Nam từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực 80 3.4 Giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ với Campuchia 81 3.4.1 Tình hình tranh chấp 81 3.4.2 Luận Campuchia từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực 83 3.4.3 Chủ quyền Việt Nam từ góc độ nguyên tắc chiếm hữu thực 84 3.5 Kiến nghị giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ Việt Nam từ góc độ vận dụng nguyên tắc chiếm hữu thực 86 KẾT LUẬN 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO 90 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT APEC : Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dƣơng (AsiaPacific Economic Cooperation) ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) ICJ : Toà án Công lý Quốc tế (International Court of Justice) ITLOS : Tòa án Quốc tế Luật Biển (International Tribunal for the Law of the Sea) LHQ : Liên Hợp quốc WTO : Tổ chức Thƣơng mại Thế giới (World Trade Organization) LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong giai đoạn vừa qua, việc nƣớc ta trở thành thành viên số tổ chức quốc tế quan trọng nhƣ: LHQ, WTO tổ chức khác bƣớc tiến để nƣớc ta tham gia vào sân chơi giới Mở cửa hội nhập tảng để Việt Nam đạt đƣợc mục tiêu q trình xây dựng phát triển kinh tế nói chung Việc tham gia số công ƣớc quốc tế giúp áp dụng nguyên tắc bản, bổ sung vào hệ thống pháp luật nƣớc nhƣ tiến hành giải tranh chấp mang tính chất quốc tế với số nƣớc giới Đây việc làm quan trọng cần thiết mà q trình tồn cầu hóa trở thành xu giai đoạn Ngày nay, với q trình tồn cầu hóa, tự hóa thƣơng mại đặt yêu cầu, đòi hỏi cho quốc gia phải tăng cƣờng mở cửa, hợp tác kinh tế quốc tế tất mặt Hội nhập tham gia vào sân chơi giới xu đảo ngƣợc quốc gia trình xây dựng phát triển kinh tế - xã hội nƣớc Xu hƣớng quốc gia tham gia vào tổ chức kinh tế - thƣơng mại mang tính tầm cỡ quốc tế Mở cửa thị trƣờng nội địa, hợp tác kinh tế thông qua cắt giảm thuế quan, loại bỏ hàng rào phi thuế quan gây cản trở thƣơng mại, ngăn chặn hành vi cạnh tranh không lành mạnh, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ – kinh doanh, v.v mục tiêu hƣớng đến quốc gia giới Bên cạnh hội q trình tồn cầu hóa hội nhập kinh tế, thách thức mà quốc gia phải đối mặt trở nên gay gắt khốc liệt Việc phát sinh mâu thuẫn quốc gia việc tranh chấp tranh chấp lãnh thổ điều khơng xa lạ giới Thực tế có nhiều tranh chấp diễn thời gian dài có phán quan tài phán quốc tế nhƣng việc thực phán chƣa đƣợc triệt để Do đó, ảnh hƣởng nghiêm trọng đến quyền lợi quốc gia nói chung điều tránh khỏi Trên giới nay, việc thơng qua quan tài phán mang tính chất quốc tế giải tranh chấp nhƣ việc áp dụng nguyên tắc quốc tế, bản, hình thành tảng pháp lý cho hoạt động giải tranh chấp lãnh thổ giới Và nguyên tắc thƣờng đƣợc áp dụng giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ nguyên tắc chiếm hữu thực Nhìn cách tổng quan từ đời đến nay, việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực giải tranh chấp lãnh thổ quốc tế bƣớc góp phần hồn thiện pháp luật giải TCQT quốc gia, đồng thời bảo vệ đƣợc quyền lợi ích hợp pháp quốc gia nói chung Nhƣng thực tế, tranh chấp xung quanh vấn đề ngày gia tăng việc giải tranh chấp nhiều điều bất cập Có nhiều lý khác mà bất cập xung quanh vấn đề chƣa đƣợc giải cách thỏa đáng Cũng lẽ đó, việc tìm ngun nhân bất cập việc thực áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực nhƣ đƣa giải pháp thích hợp nhằm nâng cao hiệu điều chỉnh pháp luật giải tranh chấp lãnh thổ quốc gia điều hoàn toàn cần thiết Việc Việt Nam tham gia vào tổ chức khu vực nhƣ toàn cầu, nhƣ LHQ, ASEAN, APEC gần vào năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 WTO, mang đến thuận lợi thách thức trình hội nhập Nƣớc ta tham gia vào vụ kiện tranh chấp lãnh thổ với số quốc gia láng giềng nhằm bảo vệ quyền lợi quốc gia Thực tế đòi hỏi phải nghiên cứu áp dụng có hiệu nguyên tắc chiếm hữu thực phù hợp với quy định quốc tế, qua bảo vệ lãnh thổ nƣớc ta chống lại hành vi xâm phạm lãnh thổ số quốc gia láng giềng Vì tài liệu nghiên cứu tham khảo chƣa đầy đủ dàn trải nên việc tìm hiểu nghiên cứu quy định pháp luật nhƣ thực tiễn việc cần thiết để hoàn thiện quy định pháp luật nguyên tắc chiếm hữu thực vào giải tranh chấp lãnh thổ quốc gia Đó lý đề tài “Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thật luật quốc tế việc giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ” đƣợc lựa chọn làm luận văn tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Ở Việt Nam, có nhiều tác giả nghiên cứu vấn đề Nghiên cứu nguyên tắc chiếm hữu thực đƣợc đề cập số sách, nhƣ giáo trình Luật Hình Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Giáo trình Luật Hình Việt Nam Trƣờng Đại học Luật Hà Nội Ngoài ra, số luận văn nghiên cứu có liên quan đến nguyên tắc nhƣ: “Giải tranh chấp hai quần đảo Hồng Sa Trường Sa trước tòa án Công lý quốc tế Liên Hiệp Quốc” tác giả Nguyễn Thị Huệ, luận văn thạc sỹ luật học (2013); “Giải tranh chấp biển tòa án quốc tế luật biển” tác giả Lƣu Thị Kim Thanh, luận văn thạc sỹ, 2014; “Nguyên tắc giải tranh chấp chủ quyền biển luật quốc tế đại- Liên hệ với chủ quyền biển Việt Nam” tác giả Uông Minh Vƣơng, luận văn thạc sỹ luật học năm 2009 Một số viết đƣợc đăng trang website tạp chí Luật học có liên quan đến vấn đề nhƣ: - Chủ quyền Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa Nguyên tắc chiếm hữu thực luật quốc tế hai tác giả Nguyễn Bá Diến Nguyễn Hùng Cƣờng đƣợc đăng tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Luật học, Tập 30, số 1(2014) 13-22 - Nguyên tắc chiếm hữu thực luật quốc tế vận dụng vào lập luận khẳng định chủ quyền Việt Nam hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa tác giả TS Trần Thăng Long & Hà Thị Hạnh đăng tạp chí Khoa học Pháp lý, Trƣờng ĐH Luật Tp Hồ Chí Minh, số 5(2013) 78 Các giáo trình, cơng trình nghiên cứu viết nêu phần làm rõ vấn đề lý luận thực tiễn việc áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực luật quốc tế giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giới Một số cơng trình nghiên cứu phân tích rõ kết ... tranh chấp chủ quyền lãnh thổ; Chƣơng 2: Thực tiễn áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực vào giải tranh chấp chủ quyền lãnh thổ; Chƣơng 3: Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực vào việc giải tranh chấp chủ. .. nghĩa nguyên tắc chiếm hữu thực 33 1.2.4 Nội dung nguyên tắc chiếm hữu thực 34 CHƢƠNG THỰC TIỄN ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ CỦA LUẬT QUỐC TẾ VÀO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ... chủ quyền lãnh thổ Việt Nam CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ ÁP DỤNG NGUYÊN TẮC CHIẾM HỮU THỰC SỰ VÀO GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ Tranh chấp chủ quyền lãnh thổ quốc gia vấn đề quan trọng luật quốc
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự của luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ , Áp dụng nguyên tắc chiếm hữu thực sự của luật quốc tế vào giải quyết tranh chấp chủ quyền lãnh thổ

Từ khóa liên quan