Bài tập chương chất khí

4 170 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 21:57

CHẤT KHÍ Đối với khối lượng khí xác định Phương trình Mendeleep-Clapayrong: ; R=8,31J/molK=0,082atm.lit/molK=0,084at.lit/molK Phương trình trạng thái KLT: với p: áp suất ; V: thể tích; : nhiệt độ tuyệt đối T1 = T2 : đẳng nhiệt V1 = V2 : đẳng tích Định luật Boilơ – Marriot Định luật Saclơ  p tỉ lệ nghịch với V p V p V T p1 = p2 : đẳng áp Định luật Gay –Luysac  V tỉ lệ thuận với T(K)  p tỉ lệ thuận với T(K) T p p V T V Phan Thanh Tâm - Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế V T p p T V T BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG CHẤT KHÍ Câu 1: Để bơm đầy khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1atm nhiệt độ khơng đổi người ta dùng ống khí hêli tích 50 lít áp suất 100atm Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu bằng: A B C D V(m3) Câu 2: Một khối khí đặt điều kiện nhiệt độ khơng đổi có biến thiên thể tích theo áp suất hình vẽ Khi áp suất có giá trị 0,5kN/m2 thể tích khối khí bằng: 2,4 A 3,6m3 B 4,8m3 C 7,2m3 D 14,4m3 0,5 p(kN/m2) Câu 3: Các phân tử khí lí tưởng có tính chất sau đây: A Như chất điểm, chuyển động không ngừng B Như chất điểm, tương tác hút đẩy với C Chuyển động không ngừng, tương tác hút đẩy với D Như chất điểm, chuyển động không ngừng, tương tác hút đẩy với Câu 4: Các phân tử chất rắn chất lỏng có tính chất sau đây: A Như chất điểm, chuyển động hỗn loạn không ngừng B Như chất điểm, tương tác hút với C Chuyển động hỗn loạn không ngừng, tương tác hút đẩy với D Như chất điểm, chuyển động không ngừng quanh vị trí cân Câu 5: Đồ thị sau biểu diễn định luật Bôilơ – Mariôt: p p A 1/V p p B 1/V C 1/V D Câu 6: Đồ thị sau biểu diễn định luật Bôilơ – Mariôt: V V A T V V B T 1/V C T D T Câu 7: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích 10 lít đến thể tích lít áp suất khí tăng lên lần: A 2,5 lần B lần C 1,5 lần D lần Câu 8: Nén khí đẳng nhiệt từ thể tích lít đến thể tích lít áp suất tăng lượng Δp = 50kPa Áp suất ban đầu khí là: p A 40kPa B 60kPa C 80kPa D 100kPa Câu 9: Đồ thị biểu diễn hai đường đẳng nhiệt lượng khí lí tưởng biểu diễn hình vẽ Mối quan hệ nhiệt độ hai đường đẳng nhiệt là: T2 A T2 > T1 B T2 = T1 C T2 < T1 D T2 ≤ T1 T1 Câu 10: Một xilanh chứa khối khí, pít - tơng cách đáy V xilanh khoảng 15cm Hỏi phải đẩy pít – tơng theo chiều nào, đoạn để áp suất khí xilanh tăng gấp lần? Coi nhiệt độ khí khơng đổi q trình trên: A Sang phải 5cm B sang trái 5cm C sang phải 10cm D sang trái 10cm Câu 11: Một lượng khơng khí tích 240cm3 bị giam xilanh có pít – tơng đóng kín hình vẽ, diện tích pít – tơng 24cm2, áp suất khí xilanh áp suất 100kPa Cần lực để dịch chuyển pít – tơng sang trái 2cm ? Bỏ qua ma sát, coi trình đẳng nhiệt A 60N B 40N C 20N D 10N Câu 12: Nếu áp suất lượng khí lí tưởng xác định biến đổi 2.10 Pa thể tích biến đổi lít Nếu áp suất lượng khí biến đổi 5.105Pa thể tích biến đổi lít Biết nhiệt độ khơng đổi q trình Áp suất thể tích ban đầu khí là: A 2.105Pa, lít B 4.105Pa, lít C 4.105Pa, 12 lít D 2.105Pa, 12 lít Câu 13: Nén đẳng nhiệt khối khí xác định từ 12 lít đến lít áp suất tăng lên lần: A B C D áp suất không đổi Phan Thanh Tâm - Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế Câu 14: Dùng ống bơm bơm bong bị xẹp, lần bơm đẩy 50cm3 khơng khí áp suất atm vào bóng Sau 60 lần bơm bóng có dung tích lít, coi q trình bơm nhiệt độ khơng đổi, áp suất khí bóng sau bơm là: A 1,25 atm B 1,5 atm C atm D 2,5 atm Câu 15: Một khối khí lí tưởng nhốt bình kín Tăng nhiệt độ khối khí từ 1000C lên 2000C áp suất bình sẽ: A Có thể tăng giảm B tăng lên lần áp suất cũ C tăng lên lần áp suất cũ D tăng lên lần áp suất cũ Câu 16: Nhiệt độ không tuyệt đối nhiệt độ đó: A Nước đơng đặc thành đá B tất chất khí hóa lỏng C tất chất khí hóa rắn D chuyển động nhiệt phân tử dừng lại Câu 17: Ở 70C áp suất khối khí 0,897 atm Khi áp suất khối khí tăng đến 1,75 atm nhiệt độ khối khí bao nhiêu, coi thể tích khí không đổi: A 2730C B 2730K C 2800C D 2800K Câu 18: Khi làm nóng lượng khí đẳng tích thì: A Áp suất khí khơng đổi B Số phân tử đơn vị thể tích khơng đổi C Số phân tử khí đơn vị thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ D Số phân tử khí đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ Câu 19: Một bình nạp khí nhiệt độ 330C áp suất 300kPa Tăng nhiệt độ cho bình đến nhiệt độ 370C đẳng tích độ tăng áp suất khí bình là: V1 A 3,92kPa B 3,24kPa C 5,64kPa D 4,32kPa p Câu 20: Cho đồ thị p – T biểu diễn hai đường đẳng tích khối khí xác định hình vẽ Đáp án sau biểu diễn mối quan hệ thể tích: V2 A V1 > V2 B V1 < V2 C V1 = V2 D V1 ≥ V2 Câu 21: Khi đun nóng đẳng tích khối khí thêm 10C áp suất khối khí tăng thêm 1/360 T áp suất ban đầu Nhiệt độ ban đầu khối khí là: 0 0 A 87 C B 360 C C 350 C D 361 C Câu 22: Nếu nhiệt độ đèn tắt 250C, đèn sáng 3230C áp suất khí trơ bóng đèn sáng tăng lên là: p A 12,92 lần B 10,8 lần C lần D 1,5 lần Câu 23: Một lượng khí lí tưởng biến đổi trạng thái theo đồ thị hình vẽ trình biến đổi từ trạng thái đến trạng thái trình: (2) p2 = 3p1/2 A Đẳng tích B đẳng áp T2 p1 C Đẳng nhiệt D khơng phải đẳng trình (1) T1 Câu 24: Cho đồ thị biến đổi trạng thái lượng khí lí tưởng từ đến V1 V2 = 2V1 V Hỏi nhiệt độ T2 lần nhiệt độ T1 ? A 1,5 B C D Câu 25: Ở nhiệt độ 2730C thể tích khối khí 10 lít Khi áp suất khơng đổi, thể tích khí 5460C là: A 20 lít B 15 lít C 12 lít D 13,5 lít Câu 26: Một áp kế gồm bình cầu thủy tinh tích 270cm3 gắn với ống nhỏ AB nằm A B ngang có tiết diện 0,1cm2 Trong ống có giọt thủy ngân Ở 00C giọt thủy ngân cách A 30cm, hỏi nung bình đến 10 C giọt thủy ngân di chuyển khoảng bao nhiêu? Coi dung tích bình khơng đổi, ống AB đủ dài để giọt thủy ngân khơng chảy ngồi A 100cm B 30cm C 60cm D 25cm Câu 27: Ở 27 C thể tích lượng khí 6l Thể tích lượng khí nhiệt độ 2270C áp suất khơng đổi là: A lít B 10 lít C 15 lít D 50 lít Câu 28: Một bình kín dung tích khơng đổi 50 lít chứa khí Hyđrơ áp suất 5MPa nhiệt độ 370C, dùng bình để bơm bóng bay, bóng bay bơm đến áp suất 1,05.105Pa, dung tích 10 lít, nhiệt độ khí nén bóng 120C Hỏi bình bơm bóng bay? A 200 B 150 C 218 D 188 Câu 29: Một xilanh kín chia làm hai phần pitong cách nhiệt Mỗi phần có chiều dài 30 cm chứa lượng khí giống 270C Nung nóng phần lên 100c, phần làm lạnh 100C pitong dịch chuyển đoạn là: A 4cm B 2cm C 1cm D 0,5cm Phan Thanh Tâm - Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên H́ Câu 30: Một khối khí ban đầu có thông số trạng thái là: p0; V0; T0 Biến đổi đẳng áp đến 2V0 sau nén đẳng nhiệt thể tích ban đầu Đồ thị sau diễn tả q trình trên: Câu 31: Một khối khí thay đổi trạng thái đồ thị biểu diễn Sự biến đổi khí trải qua hai q trình nào: A Nung nóng đẳng tích nén đẳng nhiệt B Nung nóng đẳng tích dãn đẳng nhiệt C Nung nóng đẳng áp dãn đẳng nhiệt D Nung nóng đẳng áp nén đẳng nhiệt Câu 32: Một khối khí thay đổi trạng thái đồ thị biểu diễn hình vẽ câu hỏi 29 Trạng thái cuối khí (3) có thơng số trạng thái là: A p0; 2V0; T0 B p0; V0; 2T0 C p0; 2V0; 2T0 D 2p0; 2V0; 2T0 Câu 33: Cho đồ thị thay đổi trạng thái hình câu 29 Nó vẽ sang hệ trục p – V chọn hình đây: Câu 34: Nén 10 lít khí nhiệt độ 270C để thể tích giảm lít, q trình nén nhanh nên nhiệt độ tăng đến 600C Áp suất khí tăng lần: A 2,78 B 3,2 C 2,24 D 2,85 Câu 35: Một khí lí tưởng tích 10 lít 27 C áp suất 1atm, biến đổi qua hai q trình: q trình đẳng tích áp suất tăng gấp lần; trình đẳng áp, thể tích sau 15 lít Nhiệt độ sau khối khí là: A 9000C B 810C C 6270C D 4270C Câu 36: Ở thời kì nén động đốt kì, nhiệt độ hỗn hợp khí tăng từ 470C đến 3670C, thể tích khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít Áp suất khí lúc bắt đầu nén 100kPa Coi hỗn hợp khí chất khí nhất, áp suất cuối thời kì nén là: A 1,5.106Pa B 1,2.106Pa C 1,8.106Pa D 2,4.106Pa V Câu 37: Đồ thị mơ tả chu trình khép kín cho hình bên Nếu chuyển đồ thị sang hệ trục tọa độ khác đáp án mơ tả tương đương: p p V 1 p 2 T p V V V 0 0 B C D A Câu 38: Tích áp suất p thể tích V khối lượng khí lí tưởng xác định thì: A khơng phụ thuộc vào nhiệt độ B tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối C.tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut D tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối Câu 39: Khi làm lạnh đẳng tích lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng sau tăng? A Khối lượng riêng khí B mật độ phân tử C pV D V/p Câu 40: Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình hình vẽ bên Nếu chuyển đồ thị sang hệ trục tọa độ (V,T) đáp án mô tả tương đương: Phan Thanh Tâm - Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế ... NGHIỆM CHƯƠNG CHẤT KHÍ Câu 1: Để bơm đầy khí cầu đến thể tích 100m3 có áp suất 0,1atm nhiệt độ không đổi người ta dùng ống khí hêli tích 50 lít áp suất 100atm Số ống khí hêli cần để bơm khí cầu... đá B tất chất khí hóa lỏng C tất chất khí hóa rắn D chuyển động nhiệt phân tử dừng lại Câu 17: Ở 70C áp suất khối khí 0,897 atm Khi áp suất khối khí tăng đến 1,75 atm nhiệt độ khối khí bao nhiêu,... chất rắn chất lỏng có tính chất sau đây: A Như chất điểm, chuyển động hỗn loạn không ngừng B Như chất điểm, tương tác hút với C Chuyển động hỗn loạn không ngừng, tương tác hút đẩy với D Như chất
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập chương chất khí, Bài tập chương chất khí