XỬ lý hóa đơn GTGT VIẾT SAI QUY ĐỊNH

3 77 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 21:29

XỬ LÝ HÓA ĐƠN GTGT VIẾT SAI QUY ĐỊNH Căn cứ: - Điều 20 Khoản 1, 2, Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng năm 2014 hướng dẫn 51/2010/NĐ-CP 04/2014/NĐ-CP hóa đơn bán hàng hóa dịch vụ; - Khoản Điều Thông tư 26/2015/TT-BTC (Sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC) thuế GTGT, quản lý thuế hóa đơn Trường hợp hóa đơn lập sai chưa xé khỏi cuống hay xé khỏi cuống giao cho KH phát sai sót mà hai bên chưa khai báo thuế 1.1 Chưa xé khỏi cuống chưa giao cho người mua: người bán gạch chéo liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai lập lại hóa đơn theo quy định 1.2 Đã xé hóa đơn giao cho người mua chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ:  Hai bên lập biên thu hồi liên số hóa đơn lập sai;  Biên thu hồi hóa đơn phải thể lý thu hòi hóa đơn;  Người bán gạch chéo liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai lập lại hóa đơn theo quy định Hóa đơn sai bên bán báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn vào mẫu BC26/AC kê vào mục Xóa bỏ [15] Trường hợp hóa đơn lập sai hai bên khai báo thuế Cụ thể trường hợp sai sót cách điều chỉnh sau: 2.1 Chênh lệch so với trị giá toán Nếu trị giá hóa đơn lập có chênh lệch so với trị giá duyệt theo tốn phép lập hóa đơn điều chỉnh Tuy nhiên, phải kèm theo biên điều chỉnh ghi rõ nội dung, nguyên nhân chênh lệch giá trị toán giá trị hóa đơn xuất trước Đồng thời, hóa đơn điều chỉnh ghi rõ điều chỉnh tăng/giảm số lượng hàng hóa, dịch vụ, giá bán, thuế suất GTGT , tiền thuế GTGT cho hóa đơn số , ký hiệu Hóa đơn điều chỉnh khơng ghi số âm (-) Căn hóa đơn điều chỉnh, bên thực kê khai điều chỉnh hồ sơ thuế theo quy định khoản Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC (Công văn số 55648/CT-TTHT ngày 9/8/2018) 2.2 Sai thuế suất Thuế suất thuộc tiêu bắt buộc phải thể hóa đơn GTGT (trừ mẫu hóa đơn bán hàng áp dụng cho sở tính thuế trực tiếp) Hiện khơng có quy định miễn lập hóa đơn điều chỉnh cho trường hợp ghi sai thuế suất, ghi sai thuế suất GTGT bắt buộc phải xuất hóa đơn điều chỉnh (Cơng văn số 49275/CT-TTHT ngày 16/7/2018) 2.3 Sai thơng tin hàng hóa Sai thơng tin hàng hóa khơng thuộc trường hợp miễn lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tiết b khoản Điều Thơng tư 26/2015/TT-BTC Do đó, hóa đơn lỡ ghi sai thơng tin hàng hóa thực tế mua bán bên phải lập biên ghi rõ sai sót, đồng thời bên bán xuất hóa đơn để điều chỉnh (Công văn số 41335/CT-TTHT ngày 18/6/2018) 2.4 Những tiêu chí bắt buộc điều chỉnh hóa đơn Quy định hành (tiết b khoản Điều Thông tư 26/2015/TT-BTC) cho phép lập biên điều chỉnh thay cho hóa đơn điều chỉnh trường hợp sai sót tên và/hoặc địa bên mua Các nội dung bắt buộc khác sai phải lập biên ghi nhận sai sót phát hành hóa đơn điều chỉnh, bao gồm:  Mã số thuế bên mua  Tên hàng hóa, dịch vụ;  Đơn vị tính  Số lượng  Đơn giá  Thành tiền  Số tiền chữ (Khoản Điều Thông tư 39/2014/TT-BTC) (Công văn số 41335/CT-TTHT ngày 18/6/2018) 2.5 Sai thông tin người bán miễn lập hóa đơn điều chỉnh Thơng tin người bán hóa đơn nội dung bắt buộc (điểm e Khỏa Điều Thông tư số 39/2014/TT-BTC) Tuy nhiên, hóa đơn có sai sót thơng tin người bán khơng làm tăng/giảm số thuế GTGT Tổng cục Thuế chấp nhận Hai bên cần Biên điều chỉnh nội dung ghi sai lập hóa đơn điều chỉnh (Cơng văn số 5821/TCT-DNL ngày 20/12/2017) 2.6 Lỗi tả Lỗi tả hóa đơn dẫn đến nhầm lẫn Do đó, tên hàng hóa/dịch vụ mắc lỗi tả phải lập hóa đơn điều chỉnh (Cơng văn số 78391/CT-TTHT ngày 4/12/2017) 2.7 Có thể lập chung hóa đơn điều chỉnh cho 01 khách hàng Theo Cục thuế TP HCM, nguyên tắc, hóa đơn sai sót phải lập riêng 01 hóa đơn điều chỉnh Tuy nhiên, hóa đơn sai sót 01 khách hàng phát sinh 01 kỳ khai thuế lập 01 hóa đơn để điều chỉnh chung cho tất hóa đơn sai sót, phải đính kèm bảng kê hóa đơn cần điều chỉnh (Công văn số 2305/CT-TTHT ngày 17/3/2017) 2.8 Cách kê khai hóa đơn điều chỉnh Về nguyên tắc, hóa đơn điều chỉnh doanh thu kê khai kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn điều chỉnh Tuy nhiên, tùy thuộc bên kê khai hóa đơn điều chỉnh bên bán hay bên mua có cách kê khai khác nhau:  Nếu bên bán, kê khai điều chỉnh doanh số bán thuế GTGT đầu ra;  Nếu bên mua, kê khai điều chỉnh doanh số mua thuế GTGT đầu vào (Mục Công văn số 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015) 2.9 Tiền chiết khấu Đối với tiền chiết khấu thương mại, quy định khoản 2.5 Phụ lục Thông tư số 39/2014/TT-BTC cho phép điều chỉnh thẳng hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ Nếu áp dụng chiết khấu vào số lượng, doanh số mua hàng tính điều chỉnh hóa đơn bán hàng lần mua cuối kỳ tiếp sau, lập riêng 01 hóa đơn để điều chỉnh số tiền chiết khấu Tuy nhiên, chờ kết thúc chương trình tính chiết khấu phải lập hóa đơn điều chỉnh kèm bảng kê số hóa đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh Căn vào hóa đơn điều chỉnh, bên bán bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào (Phụ lục Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014) ...2.3 Sai thơng tin hàng hóa Sai thơng tin hàng hóa khơng thuộc trường hợp miễn lập hóa đơn điều chỉnh theo quy định tiết b khoản Điều Thơng tư 26/2015/TT-BTC Do đó, hóa đơn lỡ ghi sai thơng... tắc, hóa đơn sai sót phải lập riêng 01 hóa đơn điều chỉnh Tuy nhiên, hóa đơn sai sót 01 khách hàng phát sinh 01 kỳ khai thuế lập 01 hóa đơn để điều chỉnh chung cho tất hóa đơn sai sót, phải... 18/6/2018) 2.5 Sai thông tin người bán miễn lập hóa đơn điều chỉnh Thơng tin người bán hóa đơn nội dung bắt buộc (điểm e Khỏa Điều Thông tư số 39/2014/TT-BTC) Tuy nhiên, hóa đơn có sai sót thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: XỬ lý hóa đơn GTGT VIẾT SAI QUY ĐỊNH , XỬ lý hóa đơn GTGT VIẾT SAI QUY ĐỊNH

Từ khóa liên quan