SKKN phát huy tính tích cực của học sinh thông qua kênh hình trong dạy học lịch sử 8

18 40 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 08:37

MỤC LỤC Trang Mở đầu 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu Nội dung sáng kiến kinh nghiệm 2.1 Cơ sở lý luận sáng kiến kinh nghiệm 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm 16 Kết luận kiến nghị 17 Tài liệu tham khảo 18 1 MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Đất nước ta bước vào thời đại toàn cầu hóa phát triển bền vững ngành giáo dục đứng trước nhiều thách thức vận hội Đào tạo hệ trẻ thành người lao động làm chủ nước nhà có trình độ văn hóa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội Nhằm thực nghị quốc hội việc đổi công tác giáo dục bậc THCS mơn học nói chung mơn Lịch sử nói riêng Trong nghiệp đổi giáo dục, việc đổi phương pháp dạy học nhiệm vụ quan trọng, yêu cầu thiết nhằm góp phần đào tạo người tích cực, tự giác, động, sáng tạo, có lực nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội thân thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục, đào tạo từ lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo người học Xuất phát từ nhận định trên, việc dạy học nói chung dạy lịch sử nói riêng Việc đổi thay đổi phương pháp truyền thụ người giáo viên tác động đến học sinh, làm cho học sinh học tập tích cực chủ động sáng tạo, thay đổi thói quen thụ động ghi nhớ máy móc Trên thực tế đa số giáo viên đổi phương pháp giảng dạy chưa quan tâm khai thác kênh hình dùng kênh hình ảnh minh họa mà qn tư liệu khơng thể thiếu việc dạy học lịch sử Vì việc khai thác nội dung kênh hình vấn đề quan trọng việc thực vấn đề tái tạo lịch sử, biểu tượng lịch sử Là giáo viên chun sử lại ln nhận dạy chương trình lịch sử khối bồi dưỡng học sinh giỏi môn lịch sử 8, nhận thấy rõ cần thiết việc khai thác hình ảnh trực quan sách giáo khoa, đặc biệt sách giáo khoa lịch sử thơng tin kênh chữ lượng kênh hình nhiều Để làm điều đó, năm qua có nhiều chuyên đề thay sách giáo khoa, phương pháp giảng dạy Nhiều giảng kết hợp nhuần nhuyễn hoạt động thầy trò, phát huy tính tích cực, làm việc học sinh, em có hứng thú sơi học tập Giáo viên tái tạo lại khơng khí lich sử, hướng dẫn phân tích sâu sắc chất kiện Tuy nhiên, chưa có chuyên đề hướng dẫn sử dụng phát huy hình ảnh trực quan sách giáo khoa trình giảng dạy lịch sử, mà chủ yếu giáo viên tự tìm tòi thơng tin hình ảnh trực quan thơng qua tài liệu lịch sử từ nguồn thơng tin khác Điều bất cập nhiều khơng thống cách hiểu Từ lí trên, tơi chọn đề tài “Phát huy tính tích cực học sinh thơng qua khai thác kênh hình học lịch sử lớp 8” Đây đề tài mà nung nấu để viết thành sáng kiến kinh nghiệm năm từ 2014 đến 2017 Do thời gian nghiên cứu lực có hạn, tơi mong nhận bổ sung góp ý kiến nhà nghiên cứu chuyên môn đồng nghiệp để đề tài mang nhiều tính khả thi giảng dạy môn học lịch sử lớp 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài “Phát huy tính tích cực học sinh thơng qua khai thác kênh hình học lịch sử lớp 8” với mục đích: - Phát huy tính tích cực học sinh học tập, nghiên cứu môn học lịch sử Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường trung học sở - Phát triển kỹ cho học sinh Tạo hứng thú, say mê cho học sinh nghiên cứu, tìm tòi vấn đề lĩnh vực lịch sử Từ đẩy mạnh phong trào học tập môn học lịch sử trường trung học sở 1.3 Đối tượng nghiên cứu Để nâng cao chất lượng mơn, hình thành cho em hệ thống kiến thức, đòi hỏi người giáo viên phải thực thường xun, liên tục khơng ngừng nghỉ Vì đối tượng nghiên cứu đề tài là: Phương pháp sử dụng kênh hình học lịch sử Từ kinh nghiệm nhỏ thân đúc rút trình giảng dạy thời gian qua, tơi xin trình bày để tài "Phát huy tính tích cực học sinh thơng qua khai thác kênh hình học lịch sử lớp 8”, mong muốn đóng góp phần nhỏ vào việc nâng cao chất lượng môn học 1.4 Phương pháp nghiên cứu - Điều tra khảo sát thực trạng dạy học môn học lịch sử trường trung học sở - Thu thập tư liệu phim, ảnh liên quan đến chương trình dạy học mơn học lịch sử để phục vụ cho việc triển khai áp dụng phương pháp dạy học thơng qua hình ảnh trực quan - Thống kê, phân tích, xử lí thơng tin số liệu điều tra chất lượng dạy học môn học lịch sử trường trung học sở trước sau áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, từ có số nhận xét hiệu sáng kiến kinh nghiệm NỘI DUNG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.1 Cơ sở lí luận sáng kiến kinh nghiệm Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ, đặc trưng môn lịch sử yêu cầu đổi giáo dục, thực tiễn dạy học môn, việc biên soạn sách giáo khoa lịch sử trung học sở có nhiều đổi nội dung phương pháp Sách giáo khoa lịch sử biên soạn không tài liệu giáo viên mà tài liệu học tập học sinh theo định hướng Đó là, học sinh khơng phải học thuộc lòng sách giáo khoa mà cần tìm tòi, nghiên cứu kiện có sách giáo khoa tổ chức, hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên Từ đó, em tự hình thành cho hiểu biết lịch sử Do đó, thông tin sách giáo khoa mặt trình bày dạng nêu vấn đề để học sinh suy nghĩ, mặt khác kèm theo thông tin câu hỏi, tập, yêu cầu học sinh thực hoạt động học tập khác nhau, đặc biệt tăng đáng kể số lượng kênh hình Tranh ảnh sách giáo khoa không minh họa, làm sở cho việc tạo biểu tượng lịch sử mà nguồn cung cấp kiến thức cho học sinh Bên cạnh đó, số viết sách giáo khoa có nhiều nội dung để ngỏ, chưa viết hết, yêu cầu học sinh thông qua làm việc với tranh ảnh, sơ đồ, đồ… tìm tòi, khám phá kiến thức cần thiết liên quan đến nội dung học 2.2 Thực trạng vấn đề trước áp dụng sáng kiến kinh nghiệm 2.2.1 Thực trạng Hình ảnh trực quan sách giáo khoa lịch sử gồm nhiều loại: đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử Mỗi loại có phương pháp sử dụng riêng Song lại sử dụng trình bày kiến thức mới, củng cố kiến thức học, tập nhà kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Sự phong phú, đa dạng kênh hình sách giáo khoa vậy, đòi hỏi giáo viên sử dụng phải linh hoạt, sáng tạo Ví dụ, hình ảnh trực quan trình bày với tư cách để minh họa cho kênh chữ việc sử dụng chúng dừng lại việc minh họa nhằm làm cho nội dung giảng sinh động, phong phú, hấp dẫn Giáo viên không sử dụng chúng củng cố học hay kiểm tra, đánh giá kết học tập học sinh Khi sử dụng kênh hình loại này, giáo viên không đặt vấn đề câu hỏi gợi mở để học sinh giải vấn đề Giáo viên khơng nên cho học sinh đứng lên thuyết trình nội dung kênh hình đó, vượt q sức em Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh nhà tìm hiểu trước nội dung chúng để em có biểu tượng ban đầu kiện, tượng, nhân vật lịch sử… thể hình ảnh trực quan Tuy nhiên, việc làm khó khăn học sinh việc tìm kiếm tài liệu khơng phải dễ dàng, học sinh miền núi Do vậy, giao nhiệm vụ cho học sinh, giáo viên phải tùy vào điều kiện, hoàn cảnh học tập học sinh để vận dụng cho phù hợp Trong giảng mới, điều kiện thời gian khơng cho phép nên giáo viên tập trung giới thiệu, thuyết minh số hình vẽ, tranh ảnh (nếu học có nhiều tranh ảnh), hình ảnh khác, giáo viên nên dừng lại việc giới thiệu cho học sinh quan sát sơ lược vài nét để học sinh nắm biểu tượng ban đầu chúng mà Nội dung thuyết minh kênh hình phải phong phú, sinh động hấp dẫn, kết hợp với lời nói truyền cảm có sức thuyết phục cao học sinh, tạo nên em xúc cảm thực sự, nội dung giảng sinh động, hấp dẫn hơn, học sinh trở nên u thích việc học tập mơn lịch sử Thơng thường, kênh hình nói chung hình vẽ, tranh ảnh nói riêng trình bày với tư cách nguồn cung cấp thông tin, kiến thức, in kèm theo câu hỏi để học sinh tự “làm việc” với sách giáo khoa hướng dẫn giáo viên, nhằm rút kiến thức lịch sử định Để sử dụng tốt loại tranh ảnh này, trước hết giáo viên phải xác định rõ nội dung lịch sử phản ánh qua hình vẽ, tranh ảnh… Tiếp đó, giáo viên phải dự kiến xác định phương pháp sử dụng chúng trong cụ thể Phương pháp thường hay sử dụng dạy học loại hình ảnh trực quan giáo viên phải hướng dẫn học sinh quan sát (đầu tiên quan sát tổng thể quan sát chi tiết) kết hợp với miêu tả, phân tích, đàm thoại thơng qua hệ thống câu hỏi gợi mở giáo viên để học sinh tự rút kết luận Ở đây, học sinh tìm hiểu nội dung tranh ảnh qua câu hỏi gợi mở, giáo viên tổ chức cho em làm việc cá nhân theo nhóm lớp 2.2.2 Kết thực trạng Để có sở tơi tiến hành điều tra khảo sát năm học trước, kết thu sau Năm học Giỏi Khá TB Yếu Kém 2013-2014 21,6 % 46,0 % 32,4 % 0% 0% 2014-2015 21,6% 48,0% 30,4% 0% 0% 2015-2016 32,0 % 50,7 % 17,3 % 0% 0% 2016-2017 34,4 % 55,6 % 10,0 % 0% 0% Với kết thu thân giáo viên trẻ tâm huyết với nghề, tổ chức phân công dạy trường điểm huyện mà tỉ lệ học sinh khá, giỏi chưa cao, tơi suy nghĩ mong muốn tìm giải pháp tối ưu đề nâng cao chất lượng dạy học môn học 2.3 Các giải pháp sử dụng để giải vấn đề Trong chương trình lịch sử lớp có đầy đủ loại đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử… Tuy nhiên, khn khổ đề tài giới thiệu phương pháp sử dụng số đồ, sơ đồ, hình vẽ, tranh ảnh lịch sử tiêu biểu 2.3.1 Đối với đồ, lược đồ Để giúp học sinh học cách tiếp cận lịch sử ta hướng dẫn em theo bước tìm hiểu sau: Hình 86 - Lược đồ địa điểm nổ khởi nghĩa Nam kì ( 1860- 1875) Lược đồ sử dụng dạy mục II - Cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến năm 1873 giáo viên giới thiệu khái quát lược đồ, hướng dẫn học sinh quan sát kết hợp với theo dõi nội dung sách giáo khoa để thảo luận số câu hỏi sau: - Quan sát lược đồ, em thấy quy mô khởi nghĩa diễn nào? - Kết hợp với lược đồ sách giáo khoa em địa điểm có khởi nghĩa lớn? - Kết khởi nghĩa này? - Em có nhận xét phong trào kháng Pháp nhân dân sáu tỉnh Nam Kì? Trên sở ý kiến học sinh, giáo viên cần chốt nội dung định hướng để học sinh đặc điểm kháng chiến Hình 95 - Lược đồ Hương Khê Lược đồ sử dụng dạy mục II, ý - Khởi nghĩa Hương Khê (1885 - 1895 ) Khi sử dụng, trước hết giáo viên giới thiệu khát quát lược đồ, hướng dẫn học sinh quan sát, kết hợp với sách giáo khoa gợi mở: - Em xác định nghĩa quân lược đồ? - Vì nghĩa quân Hương Khê lại chọn Ngàn Trươi làm đại doanh? - Vị trí Hương Khê có lợi cho nghĩa quân ? - Chiến thuật hoạt động chủ yếu nghĩa quân gì? - Cuộc khởi nghĩa trải qua giai đoạn, kết sao? Hình 96 - Lược đồ Yên Thế Lược đồ nhằm cụ thể hóa vị trí địa lí Yên thế, giáo viên dựa vào để giảng diễn biến khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) Khi sử dụng, giáo viên giải thích kí hiệu hướng dẫn học sinh quan sát - Dựa vào lược đồ, em xác định chính, địa bàn hoạt động nghĩa quân, chiến thuật đánh địch chủ yếu nghĩa quân gì? - Cuộc khởi nghĩa chia làm giai đoạn? - Cuộc khởi nghĩa có khác với khởi nghĩa phong trào Cần Vương? Qua nói lên điều gì? 2.3.2 Đối với Sơ đồ Đây tài liệu học tập diễn tả trình phát triển, vận động kiện lịch sử mũi tên hệ trục tọa độ có thời gian kiện Yêu cầu đặt cho học sinh quan sát, rút ý nghĩa đường biểu diễn đồ thị, qua hình dung hiểu thực lịch sử Hoạt động tổ chức dạy học sử dụng đồ thị phản ánh nội dung lịch sử sau: - Đồ thị phản ánh thơng tin vào giai đoạn lịch sử nào, đâu? - Nhận xét: Từ khởi đầu đến kết thúc, tượng lịch sử phản ánh qua đường biểu diễn phát triển theo chiều tăng lên hay giảm đi? Hoặc giữ mức thăng bằng, không tăng, không giảm? Từng giai đoạn? Nhịp điệu biến đổi? - So sánh đường biểu diễn (nếu đồ thị có nhiều đường biểu diễn) để tìm hiểu đặc điểm đường, mối liên hệ đường… - Rút nguyên nhân hậu tượng lịch sử Ví dụ: Hình 62 Sơ đồ so sánh phát triển sản xuất thép Anh Liên Xô năm 1929 – 1931 (Bài 17: Châu Âu hai chiến tranh giới (1918 – 1939), trang 87 sách giáo khoa) - Bước 1: Giáo viên giới thiệu hình 62 trang 90 - Sơ đồ so sánh phát triển sản xuất thép Anh Liên Xô năm 1929 – 1931 - Bước 2: Qua sơ đồ trên, em có nhận xét tình hình sản xuất thép Liên Xô Anh năm 1929 – 1931? nêu nguyên nhân? Hình 62 - Sơ đồ so sánh phát triển sản xuất thép Anh Liên Xô năm 1929 - 1931 - Bước 3: học sinh trình bày kết tìm hiểu nội dung sau quan sát, kết hợp gợi ý giáo viên việc liên hệ với khái niệm khủng hoảng kinh tế học tìm hiểu nội dung học - Bước 4: giáo viên nhận xét bổ sung ý kiến trả lời học sinh, hoàn thiện nội dung khai thác tranh cho học sinh.( Sản xuất Liên Xô tăng dần từ 1929 đến 1931 phục vụ cho công nhân, sản xuất Anh tăng dần đến nửa đầu 1930 đến 1931 giảm nhanh chủ tư chạy theo lợi nhuận dẫn đến khủng hoảng kinh tế thừa) 2.3.3 Tranh ảnh lịch sử * Thứ nhất, tranh biếm họa: Trong trình khai thác tranh biếm họa, nét vẽ có tính biếm họa ý nghĩa châm biếm ( nhẹ nhàng hay sâu cay) mức độ đả kích tranh, qua nêu nhận xét thái độ tác giả kiện, tượng hay thời kì lịch sử Để giúp HS học cách tiếp cận lịch sử qua tranh lịch sử hướng dẫn em theo bước tìm hiểu sau: - Bước 1: Hướng dẫn học sinh quan sát tranh ảnh để xác định cách khái quát nội dung tranh ảnh cần khai thác - Bước 2: GV đặt vấn đề để học sinh phát nội dung thể tranh biếm họa: Chi tiết biếm họa? mục đích biếm họa? - Bước 3: HS trình bày kết tìm hiểu nội dung tranh, ảnh sau quan sát, kết hợp gợi ý GV tìm hiểu nội dung học Ví dụ: Bài 2: Cách mạng tư sản Pháp cuối kỉ XVIII Hình - Tình cảnh nơng dân Pháp trước Cách mạng Để học sinh hình dung tình cảnh nơng dân Pháp trước cách mạng, GV hướng dẫn học sinh nhìn vào chi tiết tranh - Hướng dẫn : + Bước 1: Nhìn vào tranh em có nhận xét gì? + Bước 2: Miêu tả hình ảnh tranh? - Học sinh trình bày: Bức tranh miêu tả người nông dân già nua ốm yếu, tay chống cuốc phải cõng lưng hai người có thân hình béo khoẻ - Giáo viên chuẩn xác kiến thức sau đặt tiếp câu hỏi: Tại người nơng dân già nua lại phải cõng lưng quý tộc tăng lữ béo tốt? - Khi học sinh trả lời giáo viên sử dụng câu hỏi gợi mở thêm 10 Kết luận: Bức tranh miêu tả người nông dân già nua ốm yếu, tay chống cuốc (tiêu biểu cho nông nghiệp lạc hậu) phải cõng lưng hai người có thân hình béo khỏe (chịu áp bức), hình ảnh tượng trưng cho hai đẳng cấp quý tộc tăng lữ xã hội Pháp trước cách mạng Người ngồi trước mặc áo choàng vẻ đắc ý Tăng lữ, người ngồi sau đeo gươm mặc trang phục đẹp Quý tộc Trong túi họ gồm loại công văn khế ước cho vay nợ, cho thuê ruộng quy định nghĩa vụ phong kiến nông dân Chim, thỏ chuột phá hại mùa màng => Đời sống nhân dân Pháp trước cách mạng khổ cực Ví dụ: Bài 10: Trung Quốc kỉ XIX-đầu kỉ XX Hình 42- Các nước đế quốc xâu xé “cái bánh ngọt” Trung Quốc Hoạt động dạy học thực sau: - Bước 1: Cho học sinh quan sát H 42, xác định cách khái quát nội dung tranh ảnh (Trung Quốc xem bánh ngọt, nước đế quốc xâu xé bánh TQ) - Bước 2: Đặt vấn đề: Vì lại ví Trung Quốc bánh khổng lồ ? - Bước 3: Học sinh trình bày kết tìm hiểu nội dung tranh sau quan sát, kết hợp gợi ý giáo viên tìm hiểu nội dung học Bánh có đặc điểm ngon dễ ăn Trung Quốc quốc gia rộng lớn, đông dân nhiều tài nguyên (ngon), chế độ phong kiến Trung Quốc suy yếu (dễ ăn) 11 - Bước 4: giáo viên kết luận: Trung Quốc quốc gia rộng lớn, đông dân nhiều tài nguyên, chế độ phong kiến Trung Quốc lại suy yếu nên nguyên nhân nước đế quốc tranh xâm chiếm Trung Quốc bổ sung thêm nội dung tranh: người H42 từ trái sang phải Hoàng đế Đức, Tổng thống Pháp, Nga hoàng, Nhật hoàng, Tổng thống Mĩ, Thủ tướng Anh Với cách tổ chức hoạt động dạy học: từ chi tiết biếm họa tranh để rút kiến thức (từ trực quan sinh động đến tư trừu tượng) giúp học sinh chủ động tìm ra, hiểu, khắc sâu kiến thức qua hình ảnh ấn tượng khó quên: Cái bánh lớn = Trung Quốc rộng lớn Cái bánh ngon = Trung Quốc nhiều tài nguyên, dân đông Cái bánh mềm, dễ ăn = Trung Quốc có chế độ PK suy yếu => nguyên nhân nước đế quốc xâu xé đất nước Trung Quốc * Thứ hai, tranh lịch sử: Hình 84 - Qn Pháp cơng Đại đồn Chí Hòa Hình 84 sử dụng dạy mục I, ý – Chiến Gia Định năm 1859 giáo viên cần cho học sinh quan sát kĩ tranh, gợi ý số câu hỏi để em thảo luận nhóm: - Đại đồn Chí Hòa xây dựng nhằm mục đích gì? - Cuộc chiến Đại đồn Chí Hòa diễn nào? 12 - Vì Đại đồn Chí Hòa bị thất thủ nhanh chóng? - Đại đồn Chí Hòa thất thủ dẫn đến hậu gì? Hình 99 - Nơng dân Việt Nam thời kì Pháp thuộc Bức ảnh sử dụng dạy mục II, ý 1- Các vùng nông thôn Giáo viên cho học sinh quan sát ảnh gợi mở câu hỏi để học sinh thảo luận: - Quan sát ảnh, em thấy người nông dân làm gì? - Tại họ phải kéo cày thay trâu? - Vì người nơng dân phải lao động vất vả bị đói? - Em có suy nghĩ đời sống người nông dân Việt Nam thời Pháp thuộc? Trên sở ý kiến học sinh, giáo viên chốt lại nội dung khẳng định ách thống trị thực dân Pháp người nông dân Việt Nam bị bóc lột đến cực, đời sống họ vơ khó khăn, họ ln đầu đấu tranh đòi tự no ấm 13 Hình 100 - Cơng nhân Việt Nam thời kì Pháp thuộc Bức ảnh sử dụng dạy mục II, ý - Đô thị phát triển, xuất giai cấp, tầng lớp giáo viên cho học sinh quan sát kĩ tranh, gợi mở số câu hỏi cho học sinh thảo luận: - Quan sát tranh, em thấy người thợ làm gì, trang phục họ sao? - Điều kiện lao động họ nào? - Em có suy nghĩ đời sống công nhân Việt Nam thời Pháp thuộc? Sau học sinh trả lời, giáo viên chốt lại nội dung khẳng định với đặc điểm giai cấp công nhân Việt nam, họ sớm trở thành lực lượng lãnh đạo nghiệp giải phóng dân tộc * Thứ ba, tranh nhân vật lịch sử: Sử dụng chân dung nhân vật lịch sử có ý nghĩa lớn học tập lịch sử, cần ý đến mục đích giáo dục, giáo dưỡng phát triển tư Để giúp học sinh học cách tiếp cận lịch sử qua tranh nhân vật lịch sử hướng dẫn em theo bước tìm hiểu theo hướng sau: Trước tiên, giáo viên xác định nội dung cần khai thác từ tranh nhân vật lịch sử: + Ở mức độ 1: tiếp cận tranh nhân vật lịch sử, học sinh cần tìm hiểu: Ngày tháng năm sinh mất, đặc điểm nhận dạng 14 + Ở mức độ 2: Đi sâu hơn, học sinh cần tìm hiểu: thái độ lập trường, quan điểm trị, tư tưởng… nhân vật lịch sử tìm hiểu thể qua chi tiết nào? Có nhiều nhân vật lịch sử đưa vào chương trình giảng dạy nên trình giảng dạy giáo viên phải tùy theo nhân vật lịch sử để xác định mức độ khai thác kiến thức với tranh nhân vật lịch sử cho phù hợp với yêu cầu học không thiết phải thực hết yêu cầu nêu Riêng anh hùng dân tộc, lãnh tụ cách mạng phải lưu ý làm bật tính cách nhân vật thơng qua việc miêu tả hình thức bề ngồi, hay nêu khái qt ngắn gọn tiểu sử nhân vật làm cho học sinh hứng thú, kích thích óc tò mò, phát triển lực nhận thức Sau giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động theo bước sau: - Bước 1: Cho học sinh quan sát tranh, ảnh để xác định cách khái quát nội dung tranh ảnh cần khai thác - Bước 2: giáo viên đưa câu hỏi nêu vấn đề tổ chức, hướng dẫn học sinh tìm hiểu nội dung tranh ảnh - Bước 3: học sinh trình bày kết tìm hiểu nội dung tranh, ảnh sau quan sát, kết hợp gợi ý giáo viên tìm hiểu nội dung học - Bước 4: giáo viên nhận xét, bổ sung ý kiến trả lời học sinh, hoàn thiện nội dung khai thác tranh, ảnh cho học sinh Ví dụ: Hình 44- Tơn Trung Sơn (1866 – 1925) trang 61 - Bước 1: giáo viên yêu cầu học sinh nêu thông tin nhân vật Tôn Trung Sơn qua Hình 44 (học sinh trình bày năm sinh mất, đặc điểm nhận dạng Tôn Trung Sơn là: sinh năm 1866 năm 1925, tóc ngắn, bận âu phục) - Bước 2: giáo viên nêu tình vấn đề để học sinh khai thác nội dung tranh nhân vật: Hình 44 Tơn Trung Sơn Đặc điểm nhận dạng thể lập trường, quan (1866-1925) điểm trị, tư tưởng ơng có điểm khác với người thời? (Đặc điểm nhận dạng: tóc, trang phục ) - Bước 3: học sinh trình bày kết tìm hiểu nội dung tranh, ảnh 15 - Bước 4: Giáo viên nhận xét, bổ sung ý kiến trả lời học sinh, hoàn thiện nội dung khai thác tranh ảnh cho học sinh: (Đặc điểm nhận dạng: tóc ngắn, bận âu phục khác với người thời tóc sam, áo dài… thể tư tưởng canh tân, theo tây học giai cấp tư sản lòng xã hội phong kiến Trung Quốc) Dựa vào tài liệu tham khảo sách giáo viên, giáo viên kể cho học sinh số nét tiểu sử ông: Tôn Trung Sơn (1866 – 1925), vốn tên Văn, tự Dật Tiên, xuất thân gia đình nơng dân tỉnh Quảng Đơng Thuở hàn vi, ông vốn đồng cảm với người dân nghèo khổ, lớn lên người anh nhà tư cho du học Mĩ, Anh Năm 1882, ông tốt nghiệp bác sĩ y khoa Hồng Kông Từ 1902 đến 1905, ông nhiều nước giới: qua Hà Nội (Việt Nam), Nhật Bản, Mĩ, Châu Âu… Năm 1905, Tô-ki-ô (Nhật Bản), ông thành lập Trung Quốc Đồng minh hội chịu ảnh hưởng nước tư nên chủ trương tiến hành cách mạng tư sản Như việc dùng ảnh nhân vật để giới thiệu hình dạng nhân vật lịch sử giáo viên khai thác quan điểm, lập trường giai cấp nhân vật từ đồ dùng dạy học tạo học sinh ấn tượng sâu sắc nhân vật lịch sử vừa học 2.4 Hiệu sáng kiến kinh nghiệm Trong năm từ 2014 đến 2018 dần áp dụng vào trình giảng dạy kết thu khả quan Cụ thể: - Tỉ lệ học sinh u thích mơn Lịch sử cao so với năm học trước, đa số học sinh có hứng thú học môn Lịch sử - Số lượng học sinh đăng kí thi học sinh giỏi mơn lịch sử đông hơn, kết thi học sinh giỏi cấp huyện số lượng chất lượng giải tăng: Năm học 2014-2015 có giải nhì, giải ba giải KK; năm học 2015-2016 có giải nhất, giải nhì, giải ba giải KK; năm học 2016-2017 có giải nhất, giải nhì, giải ba giải KK; năm học 2017-2018 có giải nhất, giải nhì, giải ba giải KK - Kết điểm tổng kết học tập mơn Lịch sử học sinh tồn khối tốt hơn, khơng có học sinh yếu kém, tỉ lệ giỏi tăng lên Cụ thể: Năm học Giỏi Khá TB Yếu Kém 2017-2018 41,2 % 51,4 % 07,4 % 0% 0% 16 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Trong năm gần đây, với việc đổi nội dung, chương trình phương pháp biên soạn sách giáo khoa lịch sử, đòi hỏi giáo viên học sinh phải đổi phương pháp dạy học Trong đó, giáo viên với tư cách người tổ chức, hướng dẫn, phát huy tính tích cực, độc lập học sinh trình học tập, cần nắm bắt điểm sách giáo khoa nói chung, hệ thống tranh ảnh - nguồn kiến thức quan trọng sách giáo khoa nói riêng Tơi hi vọng với nội dung đề tài giúp giáo viên giảng dạy môn Lịch sử giảm bớt khó khăn khai thác, sử dụng tranh ảnh sách giáo khoa 3.2 Kiến nghị - Đối với nhà trường: Các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ việc dạy học máy chiếu, cần trang bị đầy đủ sử dụng rộng rãi - Đối với phòng giáo dục: Tổ hội thảo, buổi chuyên đề, ngoại khóa để giáo viên có hội hội trao đổi kinh nghiệm việc sử dụng hình ảnh trực quan sách giáo khoa lịch sử trung học sở Trên phần trình bày mà tơi rút trình giảng dạy trường Trung học sở trình học tập, tham gia chuyên đề thay sách giáo khoa ngành giáo dục Tuy nhiên để có đề tài này, tham khảo tiếp thu ý kiến đồng nghiệp dựa vào tài liệu sách giáo viên sách giáo khoa để rút kinh nghiệm riêng cho Và nhờ có suy nghĩ mà cảm thấy tự tin việc dạy học lịch sử Tôi xin chân thành cảm ơn! Xác nhận thủ trưởng đơn vị Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018 Tơi xin cam đoan sáng kiến kinh nghiệm viết, khơng chép nội dung người khác Người viết sáng kiến 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy sách giáo khoa lớp môn lịch sử Tác giả: Phan ngọc Liên (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Cơ, Trần Thị Vinh Sách giáo khoa, Sách giáo viên lịch sử Nhà xuất giáo dục Bộ giáo dục – đào tạo Tác giả: Phan Ngọc Liên (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Cơ, Trần Thị Vinh Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên trung học sở chu kỳ III (2004-2007) môn lịch sử Bộ GD-ĐT Hướng đẫn sử dụng kênh hình sách giáo khoa lịch sử trung học sở NXB GD Tác giả: Nguyễn Thị Côi Một số tài liệu khác từ Internet 18 ... hình học lịch sử lớp 8 với mục đích: - Phát huy tính tích cực học sinh học tập, nghiên cứu môn học lịch sử Nâng cao chất lượng dạy học lịch sử trường trung học sở - Phát triển kỹ cho học sinh. .. sử dụng kênh hình học lịch sử Từ kinh nghiệm nhỏ thân đúc rút trình giảng dạy thời gian qua, tơi xin trình bày để tài "Phát huy tính tích cực học sinh thơng qua khai thác kênh hình học lịch sử. .. cứu chuyên môn đồng nghiệp để đề tài mang nhiều tính khả thi giảng dạy môn học lịch sử lớp 1.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề tài Phát huy tính tích cực học sinh thơng qua khai thác kênh hình
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN phát huy tính tích cực của học sinh thông qua kênh hình trong dạy học lịch sử 8 , SKKN phát huy tính tích cực của học sinh thông qua kênh hình trong dạy học lịch sử 8

Từ khóa liên quan