QUY MÔ NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM

15 75 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 07:45

Ngành ngân hàng được coi là huyết mạch của mọi nền kinh tế và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế đất nước. Ngân hàng hoạt động như một tổ chức kinh doanh tiền tệ với nhiệm vụ lưu trữ, huy động và phân bổ tiền tệ. Hơn nữa, ngân hàng là trung gian tài chính giữa người gửi tiền và người vay với hoạt động cốt lõi là nhận tiền gửi từ người tiết kiệm và cho vay đối với khách hàng vay (Casu và cộng sự, 2015). Do đó, hoạt động của ngân hàng nói chung và khả năng sinh lời nói riêng thu hút được sự chú ý của các nhà nghiên cứu cũng như các nhà đầu tư trên thị trường. QUY MÔ NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM Giới thiệu Ngành ngân hàng coi huyết mạch kinh tế đóng vai trò quan trọng phát triển kinh tế đất nước Ngân hàng hoạt động tổ chức kinh doanh tiền tệ với nhiệm vụ lưu trữ, huy động phân bổ tiền tệ Hơn nữa, ngân hàng trung gian tài người gửi tiền người vay với hoạt động cốt lõi nhận tiền gửi từ người tiết kiệm cho vay khách hàng vay (Casu cộng sự, 2015) Do đó, hoạt động ngân hàng nói chung khả sinh lời nói riêng thu hút ý nhà nghiên cứu nhà đầu tư thị trường Trên giới Việt Nam, có số nghiên cứu khả sinh lời hệ thống ngân hàng, thường không tập trung vào nhóm ngân hàng cụ thể theo quy mơ chúng Do đó, nghiên cứu chia hệ thống ngân hàng thành nhóm, bao gồm nhóm ngân hàng lớn (với tổng tài sản bình quân 100 nghìn tỷ) nhóm ngân hàng lại, đưa chứng thực nghiệm khác biệt tác động yếu tố khác lên tiêu ROA ROE hai nhóm ngân hàng Tổng quan nghiên cứu sở lý thuyết 2.1 Biến phụ thuộc Nghiên cứu tập trung vào đánh giá tác động đến khả sinh lời nên biến phụ thuộc xác định lợi nhuận mà ngân hàng tạo thời kỳ kinh doanh định – thường đo niên hạn năm Các nghiên cứu hiệu kinh doanh hay khả sinh lời ngân hàng thương mại thường sử dụng biến phụ thuộc ROA hay ROE ROA phản ánh mức độ hiệu quản lý tài sản nhà quản trị ngân hàng, ROE cho biết mức độ sinh lời từ vốn đầu tư vào ngân hàng mà cổ đông quan tâm Athanasoglou cộng (2008) đánh giá yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng thương mại thường xem xét theo ba nhóm yếu tố: Nhóm yếu tố mơ tả đặc điểm ngân hàng (Bank-specific), nhóm yếu tố đặc điểm ngành ngân hàng (lndustry-specific) nhóm yếu tố kinh tế vĩ mơ (Macroeconomic-specific) 2.2 Biến độc lập Nhóm yếu tố đặc điểm ngân hàng thương mại thường bao gồm yếu tố mô tả quy mô tài sản ngân hàng thương mại, quy mô vốn chủ sở hữu, rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, cấu thu nhập, chi phí quản lý Quy mô tài sản ngân hàng: Khi đánh giá tác động quy mô tài sản đến khả sinh lời ngân hàng, có nhóm quan điểm khác Quan điểm thứ cho rằng: ngân hàng đạt quy mơ lớn có lợi kinh tế nhờ quy mô (Economies of scale) Những nghiên cứu thực nghiệm quan điểm kể đến Kosmidou (2008), Athanasoglou cộng (2006), Drake Hall (2003), Shehzad cộng (2013), Beccalli cộng (2015) Nhóm quan điểm thứ hai lại cho rằng, quy mô tổng tài sản lớn khả sinh lời thấp, tổng tài sản cao trở nên thiếu linh hoạt, cứng nhắc hành hơn, điều làm giảm hiệu ngân hàng Nhóm nghiên cứu nhận ủng hộ Mitchell Onvural (1996) với mẫu nghiên cứu ngân hàng Mỹ từ 1986-1990, Subhash (2007) nghiên cứu ngân hàng Ấn Độ từ 1997-2003, Tabak cộng (2011) nghiên cứu ngân hàng Brazin giai đoạn 2003-2009 Quy mô vốn chủ sở hữu: Tỷ lệ quy mô vốn chủ sở hữu tổng tài sản cho biết phần trăm tổng tài sản cấu thành tiền mà cổ đơng đóng góp Berger (1995a) cho ngân hàng nâng cao tỷ lệ tác động tiêu cực (âm) đến khả sinh lời, đó, rủi ro tổng thể ngân hàng giảm, khiến mức sinh lời kỳ vọng giảm theo theo lý thuyết đánh đổi rủi ro-lợi nhuận Goddard cộng (2010); Akbas (2012) cho kết luận tương tự hàm ý vốn chủ sở hữu nguồn tài trợ vốn đắt đỏ, cho tỷ lệ vốn chủ sở hữu cao làm giảm tác động đòn bẩy, gia tăng chi phí tài trợ cho ngân hàng Ngược lại, Molyneux (1993) cho việc tăng vốn giúp tăng xếp hạng tín nhiệm giúp ngân hàng giảm chi phí vốn Berger (1995b) cho ngân hàng tăng vốn tăng khả chịu đựng (khi rủi ro - đặc biệt rủi ro tín dụng - xảy ra), đó, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để thu lợi nhuận cao Một số quan điểm số nhà quản trị ngân hàng cho việc tăng vốn chủ sở hữu ngắn hạn làm tăng chi phí vốn, mà ngân hàng lớn thường có tỷ lệ thấp ngân hàng khác (Beccalli cộng sự, 2015; Rose, 1999), thường cho “Too big-Too fail” nên có bảo trợ thức khơng thức từ phía phủ (Kaufman, 2014), nên khả sinh lời cao Rủi ro khoản: Thường đo tỷ lệ Dư nợ tín dụng số dư huy động từ khách hàng (LDR) tổng tài sản Một gia tăng tỷ lệ cho biết cần lượng lớn vốn huy động tổng tài sản vay Điều làm gia tăng rủi ro khoản trường hợp khách hàng rút tiền quy mô rộng Bourke (1989) cho mối quan hệ tỷ lệ với khả sinh lời dương tăng rủi ro khoản đồng nghĩa việc ngân hàng đẩy mạnh cho vay để thu thu nhập từ lãi, qua tăng lợi nhuận Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu quốc tế cho thấy mối quan hệ rủi ro khoản hiệu kinh doanh âm Đa dạng hóa thu nhập (thu nhập ngồi lãi): Mức độ đa dạng hóa thu nhập thường đo tỷ lệ thu nhập lãi tổng thu nhập hoạt động tổng tài sản Chỉ tiêu thể đặc điểm mơ hình kinh doanh ngân hàng thương mại Rose (1999) cho ngân hàng có quy mơ tương đồng thường kinh doanh sản phẩm/dịch vụ tương đồng Demsetz Strahan (1997) cho ngân hàng lớn có lợi việc đa dạng hóa thu nhập thường tận dụng lợi đa dạng hóa thu nhập để hoạt động Ngược lại, Demirguc-Kunt Huizinga (1999) cho mối quan hệ tỷ trọng thu nhập lãi với khả sinh lời ngân hàng âm, cho mức độ cạnh tranh thị trường phi truyền thống (như bảo hiểm hay ngân hàng đầu tư) cao so với thị trường ngân hàng truyền thống, làm suy giảm mức độ sinh lời ngân hàng dựa vào dịch vụ phi truyền thống Chi phí quản lý: Jiang cộng (2003) cho chi phí quản lý có tác động âm đến khả sinh lời ngân hàng ngân hàng hiệu cắt giảm chi phí nâng cao lợi nhuận từ Ngược lại, Molyneux Thornton (1992), Guru cộng (2002), Ben Naceur (2003) cho việc tăng chi phí quản lý có tác động dương đến khả sinh lời Các nghiên cứu cho phần lớn chi phí quản lý dành cho việc chi trả lương phúc lợi cho nhân viên việc chi trả tiền lương cao cho nhân viên có kinh nghiệm giúp họ có động lực làm việc nhiều hiệu hơn, quan điểm ủng hộ lý thuyết tiền lương hiệu (Efficiency wage theory) Các biến độc lập đề xuất Thu nhập lãi cận biên (NIM): Phản ánh chênh lệch thu nhập từ lãi chi phí từ lãi đơn vị tài sản Thu nhập từ lãi đóng vai trò quan trọng lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam, đó, cách trực quan, nghiên cứu kỳ vọng vào tác động dương NIM đến khả sinh lời ngân hàng Mức độ tập trung thị trường: Chỉ tiêu thường đo lường nhóm tiêu tập trung (, đó, thường đo lường mức độ tập trung NHTM có tỷ trọng lớn khu vực Do đó, tác giả lựa chọn NHTM lớn Việt Nam VCB, Vietinbank, BIDV Agribank để phân tích quy mơ Theo giả thuyết Structure-Conduct-Performance, đại diện cho mức độ cạnh tranh thị trường Nếu số lớn, mức độ cạnh tranh giảm, ngân hàng lớn đạt lợi nhuận cao ngược lại Các biến kiểm soát: nghiên cứu đưa biến kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng cung tiền M2, tốc độ tăng trưởng GDP tỷ lệ lạm phát, nhằm đưa đánh giá tiêu tác động đến khả sinh lời NHTM Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu chia ngân hàng thương mại thành hai nhóm: Ngân hàng thương mại có quy mơ lớn (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý năm xếp hạng 100 nghìn tỷ đồng); ngân hàng thương mại có quy mơ nhỏ (tổng giá trị tài sản bình quân theo quý năm xếp hạng thấp 100 nghìn tỷ đồng) theo quy định Thông tư 52/2018/TTNHNN Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với liệu bảng (Panel data), bao gồm phương pháp ước lượng (econometrics method) gồm: Phương pháp hồi quy OLS gộp (Pooled OLS), phương pháp tác động cố định (Fixed Effect), phương pháp tác động ngẫu nhiêu (Random Effect) với sai số chuẩn cải thiện với hỗ trợ phần mềm Stata 15.1 Dữ liệu nghiên cứu bao gồm liệu kinh doanh 30 ngân hàng thương mại thu thập từ báo cáo tài báo cáo thường niên ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2009 đến 2017 Bên cạnh đó, liệu kinh tế vĩ mô thu thập từ ADB Key Indicator Report Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) Mơ hình nghiên cứu: Dựa lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động đến hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại gồm, nghiên cứu đề xuất mơ hình thực nghiệm sau: 11 Yint   n  1Sint   2CAint   LDRint   NIM   DIAint   LPCLR int   7OEARint  � k X kt  i   it k 8 (1) Trong đó: Xkt: Biến cấu trúc ngành (CON) biến kinh tế vĩ mô (MSG, GDPG, INF) Các số i: Chỉ đơn vị chéo (các ngân hàng thương mại), n: nhóm mà ngân hàng thương mại thuộc vào (nhóm ngân hàng có quy mơ lớn nhỏ) năm t µ i thành phần khơng quan sát được, phản ánh đặc điểm cố hữu ngân hàng, có tương quan khơng có tương quan với biến độc lập khác mơ hình ε it thành phần sai số đặc trưng (idiosyncratic error term) mơ hình Bảng 1: Mơ tả đo lường biến mơ hình (1) Biến Tên biến đầy đủ Giả thuyết tác động Đo lường Nguồn liệu Biến phụ thuộc (Y) ROA Return on Assets Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản ROE Return on Equity Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu Báo cáo thường niên NHTM Báo cáo thường niên NHTM Biến độc lập S Size Logarit tự nhiên Tổng tài sản (tỷ VND) +/- CA Captial on Assets Vốn chủ sở hưu/Tổng tài sản +/- LDR Loan Deposit Ratio Dư nợ cho vay thuần/Huy động từ KH NIM Net Interest Income Thu nhập từ lãi/Tổng tài sản + DIA Diversification on Assets Thu nhập lãi/Tổng tài sản + LPCLR Loan Loss Provision Cost on Loan Ratio Chi phí dự phòng RRTD/Tổng tài sản - Operation Expense on Assets Ratio Chi phí quản lý/Tổng tài sản OEAR - Báo cáo thường niên NHTM Báo cáo thường niên NHTM Báo cáo thường niên NHTM Báo cáo thường niên NHTM Báo cáo thường niên NHTM Báo cáo thường niên NHTM Báo cáo thường niên NHTM Tổng tài sản NHTM lớn nhất/ Concentration Tổng tài sản NHTM Tốc độ tăng trưởng Money Supply Growth cung tiền (M2) Tốc độ tăng trưởng GDP Growth GDP thực tế CON MSG GDPG INF Inflation Tỷ lệ lạm phát +/- + + + Tác giả tính toán ADB Indicator ADB Indicator ADB Indicator Phương pháp ước lượng Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật ước lượng cho liệu bảng gồm: Pooled OLS, Fixed Effect Method, Random Effect Method Trước tiên, nghiên cứu tiến hành kiểm định tượng đa cộng tuyến cao có xảy mơ hình hay khơng Nếu khơng xảy đa cộng tuyến nghiêm trọng, nghiên cứu tiếp tục kiểm định phương sai sai số thay đổi tự tương quan, đồng thời ước lượng với sai số chuẩn cải thiện (Robust Standard Error) để khắc phục tượng Cuối cùng, nghiên cứu sử dụng kiểm định Breusch and Pagan LM Test kiểm định Hausman để lựa chọn ước lượng phù hợp phân tích kết Kết nghiên cứu Thống kê mô tả Bảng 2: Thống kê mô tả biến mơ hình (1) Variable ROA ROE S CA LDR NIM DIA LPCLR OEAR CON MSG GDPG INF Obs 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 Mean 0.01051 0.082232 11.26727 0.104862 0.874762 0.026259 0.005844 0.010376 0.016018 0.525493 0.19882 0.060463 0.068184 Std Dev 0.008989 0.080501 1.222231 0.055986 0.238939 0.010965 0.004935 0.007879 0.00556 0.022397 0.064375 0.005433 0.049938 Min -0.0551175 -0.8200213 8.11071 0.0346185 0.3632857 -0.0064123 -0.0058772 -0.0101409 0.008961 0.4824446 0.1207439 0.0524737 0.0063 Max 0.052521 0.268235 13.99973 0.375897 2.521567 0.074219 0.038609 0.050291 0.051961 0.572989 0.332977 0.068122 0.1858 Ngoại trừ biến CON (mức độ tập trung) biến GDPG có mức độ biến động thấp (tỷ lệ độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình 4% 9%), biến lại có mức độ biến động tương đối cao, đặc biệt biến ROE (98%), ROA (86%) DIA (84%) LPCLR (76%) Đây biến thể đặc điểm kinh doanh ngân hàng Do đó, thấy đa dạng mức độ sinh lời, mô hình kinh doanh (dựa sản phẩm truyền thống hay phi truyền thống) rủi ro tín dụng ngân hàng mẫu Kết kiểm định Kiểm định tượng đa cộng tuyến Để phát đa cộng tuyến cao mơ hình, trước tiên, nghiên cứu thực ma trận tương quan cặp (Pearson correlation matrix) Theo thông lệ nghiên cứu, hai biến độc lập có hệ số tương quan cặp lớn 0.8, dấu hiệu tượng đa cộng tuyến cao Tiếp theo, nghiên cứu trình bày kết ước lượng hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation Factor), hệ số VIF biến giải thích hơn 10, kết luận có tượng đa cộng tuyến nghiêm trọng mơ hình (Kennedy, 2008) Một số quan điểm chặt chẽ cho VIF >5 có khả đa cộng tuyến cao mơ hình Bảng 3: Kết ước lượng hệ số VIF Biến độc lập VIF C A CO N 3.3 IN F S 3.2 3.1 NI M 2.3 OEA R LPCL R MS G 1.98 1.66 1.64 DI A 1.6 GDP G 1.6 LD R 1.4 Mean VIF 2.32 Bảng kết ước lượng hệ số VIF cho thấy tất giá trị VIF nhỏ nhiều, giá trị VIF trung bình 2.32 nhỏ Như vậy, kết ước lượng VIF lần khẳng định khơng có tượng đa cộng tuyến cao mơ hình nghiên cứu, cho phép tiếp tục thực ước lượng mơ hình (1) Kết ước lượng mơ hình (1) với hai nhóm ngân hàng hai trường hợp ROA ROE biến phụ thuộc trình bày bảng (3) bảng (4) Trong hai mơ hình với ROA ROE biến phụ thuộc, kết kiểm định tính đồng thời (Wald Test) bác bỏ giả thuyết H0: biến độc lập khơng có tác động đồng thời lên biến phụ thuộc, đồng thời hệ số Rsquare mơ hình 0.85 cho thấy biến độc lập đưa vào mơ hình có khả giải thích hầu hết thay đổi biến phụ thuộc Kiểm định Breusch & Pagan LM Test bác bỏ giả thuyết H0: mô hình khơng chứa thành phần khơng quan sát µi, qua đó, cho biết ước lượng POLS khơng phù hợp mơ hình Kiểm định Hausman kiểm định giả thuyết H0: µi khơng tương quan với biến độc lập khác mơ hình, qua đó, chấp nhận ước lượng REM Kết kiểm định Hausman cho thấy với trường hợp nhóm ngân hàng có quy mơ 100 nghìn tỷ VND, ước lượng FEM phù hợp nhất, với nhóm ngân hàng có quy mơ 100 nghìn tỷ VND, ước lượng REM phù hợp Phân tích kết ước lượng trường hợp ROA biến phụ thuộc Kết ước lượng với ROA biến phụ thuộc trình bày Bảng Kết ước lượng nhóm ngân hàng có quy mơ 100 nghìn tỷ VND theo FEM, kết ước lượng nhóm ngân hàng có quy mơ 100 nghìn tỷ VND theo REM FEM khác REM việc cho phép µi tương quan với biến độc lập khác (Woodridge, 2012) Do vậy, so sánh độ lớn tác động biến độc lập đến ROA theo hai nhóm ngân hàng sử dụng hai phương pháp với Tương tự với trường hợp ROE biến phụ thuộc Hệ số hồi quy biến quy mô tổng tài sản khơng có ý nghĩa thống kê với trường hợp ngân hàng nhỏ, với nhóm ngân hàng lớn hàm ý điều kiện khác không đổi, tổng tài sản ngân hàng tăng 1% làm giảm ROA 0,09 điểm phần trăm Điều hàm ý ngân hàng thuộc nhóm lớn khơng có mức tăng lợi nhuận tương ứng với mức độ tăng quy mơ mục đích tăng quy mơ chúng khơng hồn tồn để đạt tính kinh tế theo quy mơ mà để hưởng lợi “too big too fail” (Brewer Jagtiani, 2013) đơn giản chúng trở nên quan trọng lớn Tác động tỷ lệ vốn chủ sở hữu tổng tài sản chưa có ý nghĩa thống kê hai nhóm Rủi ro khoản đo LDR cho thấy tác động âm nghiêm trọng ROA ngân hàng lớn Bù lại, ngân hàng lớn có lợi tăng lãi suất tín dụng để tăng NIM tác động NIM tới ROA chúng lớn ngân hàng nhỏ, điều giải thích lý thuyết độc quyền nhóm Tác động dịch vụ phi truyền thống (dịch vụ, bảo hiểm, đầu tư…) dương tới ROA hai nhóm ngân hàng Điều hàm ý việc ngân hàng Việt Nam chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mơ hình cân đối (tăng tỷ trọng thu phí dịch vụ, hoạt động ngồi lãi) đắn Tuy nhiên, tác động tích cực với ROA ngân hàng nhỏ nhỉnh so với ngân hàng lớn Kết tác động dương ủng hộ số nghiên cứu gần mối quan hệ âm NIM mức độ đa dạng hóa sản phẩm ngân hàng James (2012) hay Tu (2017) thực với ngân hàng Việt Nam theo hai chiều tác động Khi ngân hàng lớn tận dụng ngày nhiều lợi (i) Lợi đa dạng hóa nhờ quy mơ theo lý thuyết trung gian tài hay (ii) lợi giá thị trường truyền thống nhờ vị thị trường, có tác động xấu (dù không nhiều với trường hợp ROA này) đến hiệu mà dịch vụ phi lãi mang lại tới ROA Tác động chi phí quản lý doanh nghiệp tới ROA tiêu cực khoảng 19% nhóm ngân hàng lớn (-1.0817) so với nhóm ngân hàng nhỏ (-0.9111) Cần ý, có chênh lệch mức độ tác động âm chi phí quản lý doanh nghiệp tới ROA hai nhóm lớn so với yếu tố khác rủi ro khoản hay rủi ro tín dụng mơ hình nghiên cứu Chỉ số tập trung thị trường (CON) thể mức độ cạnh tranh thị trường theo lý thuyết cấu trúc cạnh tranh nói chung cụ thể giả thuyết cấu trúc-hành vi-hiệu (Structure-Behaviour-Perfomance hypothesis – SCP) Giả thuyết theo trường phái Havard cho mức độ tập trung thị trường cao đồng nghĩa với việc mức độ cạnh tranh thị trường giảm, ngân hàng có mặt thị trường (các ngân hàng lớn) tận dụng để áp biên độ giá cao lên để tăng biên lợi nhuận Tuy nhiên, trường hợp này, tác động chưa có ý nghĩa thống kê, đó, chưa có chứng ủng hộ hay bác bỏ giả thuyết Đối với biến kinh tế vĩ mô: Tốc độ tăng trưởng kinh tế khơng có ý nghĩa thống kê hai trường hợp với hai nhóm ngân hàng Cung tiền lạm phát có tác động dương nhóm ngân hàng nhỏ, lạm phát có tác động dương với nhóm ngân hàng lớn Việc tăng cung tiền thường gây nên lạm phát dương, vậy, có thể, ngân hàng lớn, biến lạm phát thể tác động cuối Kết tương đồng với số nghiên cứu gần Pasiouras Kosmidou (2007), Athanasoglou cộng (2008), hay Garcia7 Herrero cộng (2009), nghiên cứu cho thấy tác động dương lạm phát lên hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại Cần lưu ý giá trị ý nghĩa thống kê tác động lạm phát thấp việc số lượng biến kinh tế vĩ mơ có ý nghĩa thống kê ngân hàng lớn cho thấy các ngân hàng chịu tác động từ mơi trường bên ngồi so với ngân hàng nhỏ Với quy mơ lớn mình, ngân hàng lớn dễ dàng xoay sở khai thác để cải thiện hiệu kinh doanh mình, điều thể lợi đa dạng hóa theo lý thuyết trung gian tài Bên cạnh đó, Perry (1992) tác động dương trường hợp lạm phát “khả đốn” Một sách sách lạm phát mục tiêu minh bạch rõ ràng giúp ngân hàng thương mại thu lợi ích từ việc chủ động điều chỉnh lãi suất tín dụng huy động ngược lại Bảng 4: Kết ước lượng cho hai nhóm ngân hàng thương mại với ROA biến phụ thuộc Phương pháp Nhóm Biến S CA LDR POLS Tổng tài sản 100 nghìn tỷ Coef Robust Std Err Tổng tài sản 100 nghìn tỷ Coef Robust Std Err 0.0010*** 0.0136*** 0.000 0.003 -0.0009*** 0.0272*** 0.000 0.009 0.0005 0.0051 0.000 0.003 -0.0003 0.0079 0.001 0.013 -0.0021*** 0.000 -0.0046*** 0.001 -0.0012*** 0.000 -0.0024 0.002 NIM DIA LPCLR 0.8808*** 0.9400*** 0.014 0.021 0.9456*** 0.9510*** 0.035 0.037 0.9094*** 0.9906*** 0.011 0.029 0.8798*** 0.9005*** 0.057 0.027 -0.4718*** 0.030 -0.4724*** 0.036 -0.4595*** 0.029 -0.4470*** 0.075 OEAR -0.9043*** 0.020 -1.0527*** 0.044 -0.9111*** 0.018 -0.9841*** 0.060 0.0146** 0.0055*** 0.0211 0.0190*** 0.006 0.001 0.022 0.003 0.0144 0.0020 -0.00001 0.0103** 0.012 0.002 0.028 0.005 0.0073 0.0045*** 0.0179 0.0140*** 0.008 0.001 0.017 0.003 0.0134 0.0028 -0.0228 0.0121** 0.008 0.002 0.034 0.005 -0.0201*** 0.005 0.0059 0.009 -0.0106 0.010 0.0008 0.010 CON MSG GDPG INF _cons Wald Test P-value Rsquare Số quan sát Số đơn vị chéo Breusch and Pagan LM Test P-value Hausman Test P-value 0.000 0.000 0.000 0.9908 152 0.9655 118 24 18 0.000 0.000 Tổng tài sản 100 nghìn tỷ Coef Robus t Std Err 0.000 0.002 -0.0009** 0.0140 0.000 0.011 0.000 -0.0038*** 0.001 0.012 0.026 0.9159*** 0.9303*** 0.057 0.036 0.032 -0.4576*** 0.067 0.016 -1.0187*** 0.076 0.004 0.001 0.017 0.002 0.0123 0.0018 -0.0076 0.0102** 0.009 0.002 0.031 0.005 0.005 0.0076 0.008 0.000 0.000 0.000 0.9932 152 118 0.9931 152 0.9638 118 24 18 24 18 0.000 0.000 0.09951 0.2985 Woodridge 0.0322 0.3611 0.0322 Test P-value BreuschPagan / Cook0.7996 0.0001 Weisberg test (Pvalue) Modified 0.000 Wald Test (P-value) Ghi chú: ***,** * thể mức ý nghĩa 1%,5% 10% 0.3611 0.0322 0.3611 0.000 Bảng 5: Kết ước lượng cho hai nhóm ngân hàng thương mại với ROE biến phụ thuộc Phương pháp Nhóm Biến S CA LDR NIM DIA LPCLR OEAR CON POLS Tổng tài sản 100 nghìn tỷ Coef Robus t Std Err -0.0064 -0.8531*** -0.0669*** 9.2820*** 8.9893*** -4.7524*** -10.1218*** 0.4606 0.005 0.208 0.015 0.678 0.778 0.595 0.934 0.281 Tổng tài sản 100 Tổng tài sản 100 nghìn tỷ Coef Robus t Std Err -0.0078 -1.0847*** -0.0655*** 8.6267*** 8.5468*** -4.3443*** -9.1949*** 0.4683*** 0.008 0.301 0.023 0.853 0.704 0.885 1.317 0.182 Có thể chấp nhận giả thuyết H0 (và sử dụng REM) với mức ý nghĩa 5% 1%, nhiên để đảm bảo mơ hình khơng bị nội sinh tương quan thành phần µi với biến độc lập khác cách chặt chẽ, nghiên cứu sử dụng mức ý nghĩa 10% bác bỏ H0, qua chấp nhận sử dụng FEM 10 MSG GDPG INF _cons Wald Test P-value Rsquare (wtihin) Số quan sát Số đơn vị chéo Breusch and Pagan LM Test (Pvalue) Hausman Test (Pvalue) Woodridge Test (P-value) BreuschPagan / CookWeisberg test (Pvalue) Modified Wald Test P-value -0.0144 -2.3002** -0.2185 0.3979 0.045 0.892 0.160 0.250 0.0550 0.6633 0.2322** -0.0847 0.058 0.582 0.114 0.195 -0.1745** 2.3087* -0.5587*** 0.9079*** 0.066 0.618 0.162 0.295 0.0393 0.7512 0.2817* -0.0485 0.043 0.573 0.148 0.248 -0.0518 -2.4697*** -0.2870* 0.4368 0.047 0.887 0.158 0.279 0.0454 0.7558* 0.2722** -0.0622 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.8771 0.8593 0.9232 0.8985 0.9099 0.8977 152 118 152 118 152 118 24 18 24 18 24 18 0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.7768 0.1795 0.0038 0.1795 0.0038 0.000 0.1013 0.1795 0.0038 0.000 0.000 0.045 0.352 0.116 0.174 Ghi chú: ***,** * thể mức ý nghĩa 1%,5% 10% 11 Phân tích kết ước lượng trường hợp ROE biến phụ thuộc ROE số hiệu kinh doanh mà cổ đông ngân hàng quan tâm Kết ước lượng với ROE biến phụ thuộc trình bày Bảng Trong trường hợp này, quy mơ tổng tài sản có tác động âm khơng có ý nghĩa thống kê với hai nhóm ngân hàng Tuy nhiên, kết ước lượng cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu có tác động âm hai nhóm ngân hàng tác động tiêu cực mạnh nhóm ngân hàng lớn Kết ủng hộ luận điểm Berger (1995a), Akbas (2012), tương đồng với kết Goddard et al (2010) Tuy vậy, kết chưa tính tới quy định an tồn vốn Trên thực tế, khơng có quy định an toàn vốn, việc ngân hàng đơn giữ lại lợi nhuận làm tăng chi phí hội cho việc sử dụng vốn để kinh doanh cho vay, nhằm tận dụng lợi đòn bẩy tài cao Tuy nhiên, quy định an toàn vốn giới hạn tăng trưởng tín dụng nhằm đảm bảo an tồn hệ thống hạn chế hoạt động cho vay với rủi ro mức ngân hàng cần thiết tỷ lệ an tồn vốn cao có tác động tích cực năm sau năm Tác động rủi ro khoản trường hợp ROE xấu ngân hàng lớn, nhiên, tác động chuyển dấu sang dương (tích cực) ROE nhóm ngân hàng nhỏ Theo quan điểm truyền thống cạnh tranh, ngân hàng nhỏ thường quan tâm đến thông tin mềm (Soft-information) để hiểu rõ khách hàng rủi ro khách hàng để gia hạn tái tục khoản vay, ngân hàng lớn thường tận dụng thông tin cứng (Hard-information) số liệu sẵn có mở CIF (mã số khách hàng), mở tài khoản họ có số lượng khách hàng nhiều Kết này, qua đó, ủng hộ hàm ý quan điểm tăng trưởng tín dụng có tác động tích cực đến hiệu kinh doanh ngân hàng trường hợp ngân hàng hiểu rõ rủi ro khách hàng Các kết ước lượng thu nhập lãi cận biên rủi ro tín dụng trường hợp nhất quán với trường hợp ROA biến phù hợp Thu nhập lãi cận biên có tác động tích cực nhóm ngân hàng lớn, rủi ro tín dụng có tác động tiêu cực với nhóm ngân hàng nhỏ Sự khác biệt sử dụng ROE ROA nằm tác động biến tỷ lệ thu nhập lãi (DIA), tỷ lệ chi phí quản lý (OEAR), mức độ tập trung thị trường (CON) biến kinh tế vĩ mô tốc độ tăng trưởng cung tiền (MSG), tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDPG), tỷ lệ lạm phát (INF) Trong trường hợp ROE, tỷ lệ thu nhập lãi cho thấy tác động dương mạnh nhóm ngân hàng lớn, đó, thể lợi đa dạng hóa nhóm ngân hàng lớn Ngược lại, chi phí quản lý cho thấy tác động âm mạnh nhiều (44%) nhóm ngân hàng nhỏ, cho thấy mâu thuẫn mục tiêu kinh doanh nhà quản lý ngân hàng cổ đông theo lý thuyết người đại diện (Agency theory) nhóm ngân hàng nhỏ nghiêm trọng so với nhóm ngân hàng lớn Mức độ tập trung thị trường có ý nghĩa thống kê cao trường hợp Biến tác động âm nhóm ngân hàng nhỏ tác động dương đối nhóm ngân hàng lớn, đó, ủng hộ giả thuyết SCP, cụ thể ngân hàng lớn có lợi thị trường ngân hàng trở nên tập trung hơn, cho phép ngân hàng lớn tận dụng vị thị trường cho phép khả áp đặt giá chúng cao 12 Các biến kinh tế vĩ mô có tác động nhỏ độ lớn ý nghĩa thống kê thấp với nhóm ngân hàng lớn thể lợi lợi quy mô khả tự xoay sở tốt nhóm ngân hàng Tuy nhiên, xem xét đến chiều hướng tác động thấy số khác biệt so với trường hợp đánh giá tác động tới ROA Các biến sách tiền tệ tốc độ tăng trưởng cung tiền hay lạm phát trở nên tác động âm tới ROE thay tác động dương trường hợp ROA nhóm ngân hàng nhỏ tác động dương nhóm ngân hàng lớn Nguyên nhân giải thích theo luận điểm Perry (1992), khả dự báo sách tiền tệ tỷ lệ lạm phát nhằm điều chỉnh lãi suất nhóm ngân hàng nhỏ khơng tốt nhóm ngân hàng lớn Các ngân hàng lớn với tiềm lực tài mạnh tuyển dụng đội ngũ nhân tài có chun mơn cao có thơng tin sách tiền tệ tốt nhóm ngân hàng nhỏ nhờ mối quan hệ với phủ Tuy nhiên, tác động tăng trưởng kinh tế có tác động tích cực nhóm ngân hàng nhỏ, điều bắt nguồn từ môi trường kinh tế vĩ mô tăng trưởng tốt, tác động “too big too fail” ngân hàng lớn bị hạn chế, ngân hàng nhỏ có gia tăng tốt xếp hạng tín nhiệm từ phía khách hàng so với ngân hàng lớn Davies Tracey (2014) sử dụng mẫu 152 ngân hàng lớn, có tổng tài sản 50 tỷ USD thuộc 37 quốc gia Châu Âu Mỹ năm 2010 cho thấy sau kiểm soát biến đại diện cho yếu tố “too big too fail” (TBTF) (đo lường mức độ trợ cấp ngầm từ phía phủ cho ngân hàng lớn từ việc giảm chi phí vốn từ việc nhà đầu tư kỳ vọng phủ hỗ trợ cho chúng) cho thấy khơng lợi kinh tế nhờ quy mô ngân hàng lớn Kết luận hàm ý sách Đối với ngân hàng thuộc nhóm quy mơ nhỏ Kết ước lượng LDR LPCLR hàm ý ngân hàng cần trọng đến công tác quan hệ, khai thác thông tin mềm khách hàng thẩm định rủi ro khoản vay để giảm thiểu chi phí dự phòng rủi ro tín dụng làm sở tăng trưởng tín dụng Kết ước lương tác động biến chi phí quản lý cho thấy chi phí quản lý lên vấn đề khác biệt mục tiêu hiệu quản lý tài sản hiệu sử dụng vốn cổ đông cần phải trung hòa Sự khác biệt lớn kết ước lượng hai biến phụ thuộc cho thấy chất lượng cơng tác dự báo lạm phát nói riêng, sách tiền tệ nói chung nhiều khả hạn chế so với ngân hàng thuộc nhóm quy mơ lớn Do đó, cần trọng tuyển dụng nhân có trình độ nhiều kinh nghiệm vào vị trí quan trọng cơng tác điều hành lãi suất ngân hàng Nhìn chung, pha tăng trưởng kinh tế, rủi ro hệ thống giảm hội tốt để ngân hàng nhỏ tăng trưởng nhanh lợi nhuận, cần có giải pháp nâng cao mức độ tín nhiệm thơng qua tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế quảng bá thương hiệu rộng rãi Đối với ngân hàng thuộc nhóm quy mơ lớn Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh có thu phí từ dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ, toán trực tuyến, môi giới bảo hiểm để tận dụng lợi đa dạng hóa từ quy mơ Cần ý sản phẩm phi truyền thống, dịch vụ hoạt động thu lãi bền vững hoạt động liên quan đến nghiệp vụ phái sinh Nhiều nghiên cứu mẫu ngân hàng thương mại thuộc nước phát triển (chủ yếu Hoa Kỳ) trước giai đoạn khủng hoảng tài gần DeYoung Roland (2001), Stiroh (2004, 2006), De Haan Poghosyan 13 (2012 a,b) cho thấy hoạt động phi truyền thống đem đến biến động thu nhập ngân hàng thương mại Trước đó, Couto (2002) “sự biến động mạnh hiệu kinh doanh dẫn đến suy giảm vững vàng hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại thông qua việc làm bất ổn định vốn chủ sở hữu” Tuy nhiên, trước khủng hoảng, tỷ trọng thu nhập liên quan đến nguyên nhân gây khủng hoảng nghiệp vụ chứng khốn hóa khoản vay, hay nghiệp vụ phái sinh cổ phiếu, tiền tệ… chiếm tỷ trọng lớn cấu nguồn thu lãi, dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ, toán trực tuyến… chưa phát triển với phát triển mạnh mẽ ca cụng ngh thụng tin Demirgỹỗ-Kunt v Huizinga (2010); DeYoung Torna (2013) hay DeJonghe et al (2014) cho thấy nguồn thu lãi dẫn tới rủi ro cao cho ngân hàng thương mại, nhiên, cấu thu nhập tập trung vào dịch vụ thu phí mơi giới hay dịch vụ ngân hàng điện tử, thẻ,…sẽ gia tăng hiệu ổn định thay tập trung vào sản phẩm chứng khốn hóa phái sinh nhiều rủi ro Tương tự ngân hàng nhỏ, chi phí quản lý có tác động tiêu cực mạnh đến khả sinh lời ngân hàng lớn Các ngân hàng cần xây dựng hệ thống hệ thống chấm điểm KPI quản lý tiền lương, chế khuyến khích (Incentive) minh bạch, có phương pháp luận cơng bằng, đồng thời xác định nút thắt (Bottle neck) quy trình hoạt động, giảm thiểu cơng việc bên lề, chồng chéo khơng có ý nghĩa quản trị rủi ro Các ngân hàng thuộc nhóm quy mơ lớn có lợi gia tăng thu nhập lãi cận biên Tuy nhiên lợi không chênh lệch nhiều so với ngân hàng nhóm nhỏ Việc tăng lãi suất tín dụng đơi khơng mang lại hiệu cao gây khó khăn cho khách hàng vay vốn Thay vào đó, nên tập trung giảm giá vốn huy động từ nguồn vốn giá rẻ tiền gửi toán doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tổ chức, quan nhà nước Đối với công tác điều hành sách tiền tệ Cơng tác điều hành sách tiền tệ cần trọng tới minh bạch triển khai Điều thực hiệu sách tiền tệ cơng khai mục tiêu, lộ trình triển khai quy trình điều hành giai đoạn cụ thể để giúp nhà quản lý ngân hàng nói riêng doanh nghiệp nói chung nâng cao hiệu việc dự đốn điều hành lãi suất Công tác điều hành cần bao gồm giải thích hợp lý trường hợp có khác biệt nhiều mục tiêu kết thực tế để củng cố niềm tin vào lực quan điều hành DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Athanasoglou, P.P., Delis, M.D., Staikouras, C.K., (2006), Determinants of Bank Profitability in the South Eastern European Region, Bank of Greece, Working Paper No 47 Báo cáo thường niên, Báo cáo tài Ngân hàng thương mại Việt Nam, 20092017 Berger, A.N (1995a), The relationship between capital and earnings in banking, Journal of Money, Credit and Banking, Số 27, tr 432–56 Berger, A.N (1995b), The profit–structure relationship in banking: test of market power and efficient structure hypothesis, Journal of Money, Credit and Banking, Số 27(2), tr 404–31 14 Couto, R (2002), ‘Framework for the Assessment of Bank Earnings’, Stability Institute, Bank for International Settlements, Basel Financial C T Shehzad, J De Haan and B Scholtens (2013), ‘The relationship between size, growth and profitability of commercial banks’, Applied Economics, Số 45, Tập13, tr 1751-1765 Davies, R and Tracey, B (2014), Too Big to be Efficient? The Impact of Too-big-to-fail Factors on Scale Economies for Banks, Journal of Money, Credit, and Banking, Số 46, tr 219–253 Demirgỹỗ-Kunt, A and Huizinga, H (2010) Bank Activity and Funding Strategies: The Impact on Risk and Returns, Journal of Financial Economics, Số 98, tr 626–650 DeYoung, R and Torna, G (2013) Nontraditional Banking Activities and Bank Failures during the Financial Crisis, Journal of Financial Intermediation, Số 22, tr 397–421 10 Drake, L and M.J.B Hall (2003), ‘Efficiency in japanese banking: An empirical analysis’, Journal of Banking and Finance, Số 27, tr 891–917 11 Elena Beccalli, Mario Anolli Giuliana Borello (2015), ‘Are European banks too big? Evidence on economies of scale’, Journal of Banking and Finance, Số 58, tr 232-246 12 George G Kaufman (2014), Too big to fail in banking: What does it mean?, Journal of Financial Stability 13 Jakob De Haan and Tigran Poghosyan (2012a), ‘Bank size, market concentration, and bank earnings volatility in the US’, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Số 22, tr 35-54 14 Jakob De Haan and Tigran Poghosyan (2012b), ‘Size and earnings volatility of US bank holding companies’, Journal of Banking & Finance, Số 36, Tập 11, tr 3008-3016 15 Kosmidou, K., (2008), The Determinants of Banks’ Profits in Greece during the Period of EU Financial Integration, Managerial Finance, Số 34, tr.146-159 16 Mitchell, K and N.M Onvural (1996), ‘Economies of scale and scope at large commercial banks: Evidence from the fourier flexible form’, Journal of Money, Credit and Banking, Số 28, tr 178-199 17 Perry, P , (1992), Do banks gain or lose from inflation?, Journal of Retail Banking, Số 14(2), tr 25–30 18 Stiroh, K.J., Rumble, A (2006), ‘The dark side of diversification: the case of US financial holding companies’, Journal of Banking and Finance, Số 30, tr 2131–2161 19 Tabak, B.M., Fazio, D.M., Cajueiro, D.O (2011), ‘The effects of loan portfolio concentration on Brazilian banks’ return and risk’, Journal of Banking and Finance, Số 35, tr 3065–3076 20 Tu DQ Le, (2017), The interrelationship between net interest margin and non-interest income:evidence from Vietnam, International Journal of Managerial Finance, Vol 13(5), tr 521-540 15 ... Wald Test P-value Rsquare (wtihin) Số quan sát Số đơn vị chéo Breusch and Pagan LM Test (Pvalue) Hausman Test (Pvalue) Woodridge Test (P-value) BreuschPagan / CookWeisberg test (Pvalue) Modified... lại hiệu cao gây khó khăn cho khách hàng vay vốn Thay vào đó, nên tập trung giảm giá vốn huy động từ nguồn vốn giá rẻ tiền gửi toán doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tổ chức, quan nhà nước Đối với... 0.010 0.0008 0.010 CON MSG GDPG INF _cons Wald Test P-value Rsquare Số quan sát Số đơn vị chéo Breusch and Pagan LM Test P-value Hausman Test P-value 0.000 0.000 0.000 0.9908 152 0.9655 118 24 18
- Xem thêm -

Xem thêm: QUY MÔ NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM, QUY MÔ NGÂN HÀNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM

Từ khóa liên quan