Quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội

101 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2019, 07:07

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TÔ VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TÔ VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ HUỆ HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội Kết chưa công bố nghiên cứu khác Nếu có điều sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tô Vân LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu Học viện Khoa học xã hội, xin cảm ơn tới thầy, cô cán bộ, chuyên viên phòng chức Học viện Khoa học xã hội quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy/ cô khoa Tâm lý – Giáo dục nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, khảo sát triển khai đề tài: “Quản lý hooạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội” tơi nhận đóng góp sâu sắc chân thành thầy cô Hội đồng khoa học Học viện Khoa học xã hội Với lòng biết ơn sâu sắc, tơixin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Nguyễn Thị Huệ, người tận tình bảo, hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, BCN khoa Tiếng Hàn Quốc trường Đại học Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt hai năm vừa qua Cuối xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình bạn bè ln điểm tựa vững cho tơi hồn cảnh để tơi hồn thành khố học luận văn Nghiên đề tài điều kiện thời gian eo hẹp, giới hạn hiểu biết nhiều hạn chế nên dù cố gắng thiếu sót khó tránh khỏi Tơi mong nhận góp ý thầy/ cô giáo, đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tô Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN 1.1 Lý luận hoạt động trải nghiệm cho sinh viên đại học 1.2 Lý luận quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên 19 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên 29 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 34 CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 34 2.1 Khái quát chung khảo sát thực trạng 34 2.2 Giới thiệu chung trường Đại học Hà Nội 35 2.3 Giới thiệu khoa tiếng Hàn Quốc 36 2.4 Thực trạng hoạt động trải nghiệm tham gia cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội 37 2.5 Thực trạng quản lý Nhà trường hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc 44 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa Tiếng Hàn Quốc 55 2.7 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc 58 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội 65 3.3 Mối quan hệ biện pháp 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 83 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải BCN Ban chủ nhiệm khoa BP Biện pháp CLB Câu lạc ĐH Đại học ĐHHN Đại học Hà N/ội ĐT Đào tạo GV Giảng viên GD Giáo dục GD & ĐT Giáo dục đào tạo HN Hà Nội HQ Hàn Quốc HĐ Hoạt động HĐTN Hoạt động trải nghiệm KS Khảo sát QL Quản lý SV Sinh viên TN Trải nghiệm VN Việt Nam DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1.Kết KS đánh giá SV nhận biết hoạt động HĐTN 42 Bảng 2.2 Kết KS đánh giá mục đích tham gia HĐTN SV 43 Bảng 2.3 Kết KS đánh giá SV nội dung HĐ 46 Bảng 2.4 Kết KS đánh giá SV cách thức tổ chức HĐ 52 Bảng 2.5 Kết KS đánh giá cán QL cán GV tác dụng HĐTN tới SV 53 Bảng 2.6 Kết KS mức độ cần thiết HĐTN 54 Bảng 2.7 Kết KS yếu tố ảnh hưởng nhận thức đối tượng liên quan tới HĐTN 55 Bảng 2.8 Kết KS đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố 56 khác từ đối tượng liên quan 56 Bảng 2.9 Kết KS đánh giá SV thời gian - địa điểm tổ chức 57 Bảng 2.10 Kết KS ý kiến đánh giá SV chất lượng HĐ 57 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 2.1 Kết KS khả giới thiệu SV HĐTN 43 Biểu đồ 2.2 Kết KS cán GV thực bước lập kế hoạch HĐTN 45 Biểu đồ 2.3 Kết KS cán GV bước đạo xây dựng nội dung chương trình HĐTN 47 Biểu đồ 2.4 Kết KS cán GV bước tổ chức thực HĐTN 51 Biểu đồ 2.5 Kết KS cán GV bước QL kiểm tra đánh giá HĐTN 53 Biểu đồ 2.6 Kết KS số lượng HĐTN SV tham gia 60 Biểu đồ 2.7 Kết KS tần suất SV tham gia HĐTN 60 Biểu đồ 2.8 Kết KS lý SV không tham gia HĐTN 61 Biểu đồ 3.1 Kết KS đánh giá cán QL cán GV việc áp dụng biện pháp QL HĐTN 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Người VN từ xưa quan niệm: “Trăm hay không tay quen”, “Học đôi với hành”, “Đi ngày đàng, học sàng khôn” để nhấn mạnh yếu tố thực hành vận dụng thực tế Hơn 2000 năm trước, Khổng Tử (551 – 479 TCN) nói: Những tơi nghe, tơi qn Những tơi thấy, tơi nhớ Những làm, hiểu Những tư tưởng nhà GD, nhà triết học thời cổ đại coi nguồn gốc tư tưởng học qua TN Theo quan điểm GD kỷ XXI UNESCO: “học để biết, học để làm việc, học để làm người học để chung sống với nhau" mục tiêu hướng tới "một xã hội học tập" GD ĐH khơng ĐT sinh viên có kiến thức vững biết sáng tạo hoàn cảnh thời cho tương lai Đứng trước thách thức bão tồn cầu hóa, GD đứng vị trí trung tâm phát triển người, GD có sứ mạng giúp người phát huy tất tài lực sáng tạo Trong xu tồn cầu hóa, xây dựng GD “mọi người học học tập suốt đời” Tư tưởng học tập suốt đời học không giới hạn độ tuổi, không gian thời gian Để làm điều này, người cần phải không học kỹ nghề nghiệp mà cần phải trau dồi kỹ sống Học để phát triển tối đa khả sáng tạo người Học để biết cách chung sống với thông qua hiểu biết người khác cảm nhận phụ thuộc lẫn Điều đòi hỏi GD ĐH việc nâng cao chất lượng kiến thức chuyên ngành mà phải nâng cao kỹ cho SV Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI ban hành Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Về đổi bản, toàn diện GD & ĐT”, xác định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học…”[8, tr.6] Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo SV có chun mơn giỏi, trình độ tri thức vững vàng, có khả tư duy, giải vấn đề thực tiễn đòi hỏi nhà trường khơng ngừng tìm tòi biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo Một biện pháp hoạt động ngoại khoá, HĐTN cho SV Trải nghiệm phương thức giúp cá nhân lĩnh hội giá trị mới, kiến thức kỹ Vì mà phương thức ngày trọng quan tâm nhà trường Với học sinh, HĐTN quan tâm nhiều, nhiên với SV đại học vấn đề chưa quan tâm mức, từ góc độ người quản lý HĐTN có ý nghĩa to lớn sinh viên trình học tập, đặc biệt SV học ngoại ngữ có ý nghĩa thiết thực HĐTN giúp SV nắm vững kiến thức lí thuyết học, củng cố thực hành kỹ cần thiết Đối với SV khoa tiếng HQ, trường ĐHHN hoạt động trải nghiệm giúp em ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp có nhiều hội để rèn luyện kỹ ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết kỹ dịch Bên cạnh đó, HQ coi đối tác quan trọng hàng đầu VN, quan hệ hữu nghị VN HQ ngày tăng cường thể qua chuyến thăm cấp cao lãnh đạo hai nước Điều cho thấy hai quốc gia coi trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược Để tiếp tục trì nâng cao quan hệ hai quốc gia cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa cơng tác giảng dạy ngôn ngữ HQ VN ngược lại Do vậy, cần cử nhân ngoại ngữ không thông thạo tiếng ... trường Đại học Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN... thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc 58 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 64... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN 1.1 Lý luận hoạt động trải nghiệm cho sinh viên đại học 1.2 Lý luận quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội, Quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội

Từ khóa liên quan