Nhiệm vụ, các quy định về niêm yết và giao dịch cổ phiếu

2 83 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 22:56

I Nhiệm vụ sở giao dịch chứng khoán Bảo đảm hoạt động giao dịch chứng khoán thị trường tiến hành công khai, công bằng, trật tự hiệu Thực chế độ kế tốn, kiểm tốn, thống kê, nghĩa vụ tài theo quy định pháp luật Thực công bố thông tin theo quy định Điều 107 Luật Cung cấp thông tin phối hợp với quan nhà nước có thẩm quyền cơng tác điều tra phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật chứng khoán thị trường chứng khốn Phối hợp thực cơng tác tun truyền, phổ biến kiến thức chứng khoán thị trường chứng khoán cho nhà đầu tư Bồi thường thiệt hại cho thành viên giao dịch trường hợp Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm giao dịch chứng khoán gây thiệt hại cho thành viên giao dịch, trừ trường hợp bất khả kháng II Các quy định niêm yết cổ phiếu * Khái niệm: Niêm yết định danh chứng khoán định để giao dịch sở Nói cách khác việc sở giao dịch chấp thuận cho cơng ty phát hành đưa chứng khốn lên sàn giao dịch để giao dịch công ty phát hành đáp ứng đủ điều kiện sở đề * Các loại niêm yết: + Niêm yết lần đầu + Niêm yết bổ sung + Thay đổi niêm yết + Niêm yết lại + Niêm yết toàn phần & niêm yết phần Quy định niêm yết cổ phiếu Sàn chứng khoán HOSE - Vốn điều lệ thực góp thời điểm đăng kí: >= 120 tỷ đồng theo sổ kế toán - Số năm hoạt động hình thức CTCP: >= năm - ROE năm gần nhất: >= 5% - Hoạt động kinh doanh: 02 năm liền trước có lãi, khơng nợ q hạn 01 năm, khơng có lỗ lũy kế tính đến năm đăng kí niêm yết, tuân thủ quy định pháp luật kế toán báo cáo tài - Cơng khai: Các khoản nợ thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, CĐ lớn người liên quan - Yêu cầu cổ đông: >= 300 cổ đông ( cổ đông lớn), nắm giữ 20% cố cổ phiếu có quyền biểu - Yêu cầu nắm giữ cổ phiếu: Các cổ đông thành viên HĐQT, Ban GĐ, Ban KS, GĐ/TGĐ, Phó GĐ/PTGĐ, KT trưởng, cổ đơng lớn người có liên quan phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu tháng 50% tháng tiếp theo… - Hồ sơ gồm: Đầy đủ giấy tờ có liên quan Quy định niêm yết cổ phiếu Sàn chứng khoán HNX - Vốn điều lệ thực góp thời điểm đăng kí: >= 30 tỷ đồng theo sổ kế toán - Số năm hoạt động hình thức CTCP: >= năm - ROE năm gần nhất: >= 5% - Hoạt động kinh doanh: không nợ q hạn 01 năm, khơng có lỗ lũy kế tính đến năm đăng kí niêm yết, tuân thủ quy định pháp luật kế toán báo cáo tài - Cơng khai: khơng quy định - u cầu cổ đông: >= 100 cổ đông (không phải cổ đơng lớn) nắm giữ 15% số cổ phiếu có quyền biểu - Yêu cầu nắm giữ cổ phiếu: Các cổ đông thành viên HĐQT, Ban GĐ, Ban KS, GĐ/TGĐ, Phó GĐ/PTGĐ, KT trưởng, cổ đơng lớn người có liên quan phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu sở hữu tháng 50% tháng tiếp theo… - Hồ sơ gồm: Đầy đủ giấy tờ có liên quan ... năm đăng kí niêm yết, tuân thủ quy định pháp luật kế tốn báo cáo tài - Cơng khai: khơng quy định - Yêu cầu cổ đông: >= 100 cổ đơng (khơng phải cổ đơng lớn) nắm giữ 15% số cổ phiếu có quy n biểu... cố cổ phiếu có quy n biểu - Yêu cầu nắm giữ cổ phiếu: Các cổ đông thành viên HĐQT, Ban GĐ, Ban KS, GĐ/TGĐ, Phó GĐ/PTGĐ, KT trưởng, cổ đơng lớn người có liên quan phải cam kết nắm giữ 100% số cổ. .. năm đăng kí niêm yết, tuân thủ quy định pháp luật kế tốn báo cáo tài - Cơng khai: Các khoản nợ thành viên HĐQT, BKS, BGĐ, CĐ lớn người liên quan - Yêu cầu cổ đông: >= 300 cổ đông ( cổ đơng lớn),
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhiệm vụ, các quy định về niêm yết và giao dịch cổ phiếu, Nhiệm vụ, các quy định về niêm yết và giao dịch cổ phiếu

Từ khóa liên quan