Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố hồ chí minh tt

29 97 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 21:24

1 A GIỚI THIỆU LUẬN ÁN Mở đầu Là môn thi đối kháng trực tiếp, thời gian thi đấu tương đối dài, điều đòi hỏi vận động viên phải có trình độ thể lực định, trì suốt thời gian thi đấu giải đấu Các tố chất thể lực đóng vai trò quan trọng việc tạo dựng tảng vững cho vận động viên, thể lực phát triển yếu tố kỹ thuật, chiến thuật, tâm lý tập luyện thi đấu dần nâng cao Trong huấn luyện Taekwondo nước ta có số cơng trình nghiên cứu mặt: thể lực, kỹ thuật, tâm lý tuyển chọn VĐV tác giả: Nguyễn Thy Ngọc nghiên cứu số thành phần trình độ tập luyện VĐV Taekwondo 14-16 tuổi; Vũ Xuân Thành nghiên cứu hệ thống tập phát triển sức mạnh tố độ cho nam VĐV Taekwondo trẻ Việt Nam, tác giả Lê Nguyệt Nga cộng nghiên cứu đặc điểm tâm lý VĐV Taekwondo, Trương Ngọc Để cộng nghiên cứu vấn đề tuyển chọn VĐV Taekwondo tuyến, tác giả nghiên cứu tập phát triển tố chất thể lực, kỹ thuật, tâm lý khả vận động cho lứa tuổi khác Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu thể lực chun mơn tác giả nghiên cứu đến, đặc biệt đối tượng nữ VĐV lứa tuổi 12-14 TP.HCM chưa đề cập đến Đặc thù môn Taekwondo mơn thi đấu cá nhân có tính đối kháng cao, mang tính biến hóa, đa dạng tốc độ đòn xác, đòi hỏi vận động viên phải có trình độ kỹ thuật, thể lực chun mơn vững Để nâng cao thành tích tập luyện thi đấu VĐV, cần phải nghiên cứu tổng hợp nhiều vấn đề kết hợp huấn luyện với khoa học công nghệ y học thể thao Trong vấn đề đánh giá thể lực chuyên môn huấn luyện thi đấu vấn đề cấp thiết cần sớm nghiên cứu Từ lựa chọn hệ thống tập nhằm phát triển thể lực chuyên môn tập luyện thi đấu Xuất phát từ suy nghĩ đó, chúng tơi chọn đề tài: “Nghiên cứu lựa chọn hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh” Mục đích nghiên cứu: Lựa chọn hệ thống tập huấn luyện thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu 1: Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 2: Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 3: Đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh sau chu kỳ huấn luyện năm Những đóng góp luận án Luận án lựa chọn 05 test sư phạm đánh giá thể lực chun mơn bao gồm: Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần); Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần); Đá lướt vòng cầu chân chỗ 10s (lần); Đá chẻ chân trước chỗ 10s (lần); Lướt đá ngang chân chỗ 10s (lần) thông số đánh giá thể lực chun mơn test lướt đá vòng cầu trước Đá chẻ chân trước bao gồm: t(ms); T(ms); P (Kgms); F(Kg); SQ (đơn vị); Vmax (m/s); Góccẳng - đùi (độ); Góc đùi (độ); Vgóc (o/s) cho nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi Xây dựng 03 bảng phân loại 02 bảng điểm tổng hợp cho test đánh giá thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu qua test sư phạm thực trạng thể lực chuyên môn qua thông số Luận án lựa chọn 46 tập phát triển thể lực chuyên môn gồm sức nhanh: 16 bài; sức mạnh: bài; sức bền: bài; mềm dẻo: bài; phối hợp vận động: 14 - toàn diện tố chất Luận án tiến hành thực nghiệm hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn phù hợp giai đoạn chuẩn bị chung chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Luận án đánh giá nhịp độ tăng trưởng test thể lực chuyên môn từ 8.86% tới 16.40% thông số đánh giá thể lực chun mơn từ 7.85% tới 41.98% sức mạnh tổng hợp tăng 41.98% (đá lước vòng cầu chân trước) 33.05% (đá chẻ chân trước) khách thể nghiên cứu khẳng định hiệu tập luận án lựa chọn trình tổ chức thực nghiệm sư phạm phù hợp Cấu trúc luận án Luận án trình bày 128 trang A4 bao gồm: Mở đầu (04 trang); Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu (37 trang); Chương 2: Đối tượng, phương pháp tổ chức nghiên cứu (17 trang); Chương 3: Kết nghiên cứu bàn luận (68 trang); phần kết luận kiến nghị (02 trang) Trong luận án có 29 bảng, 16 biểu đồ, 52 tài liệu tham khảo, có 49 tài liệu tiếng Việt, 03 tài liệu Tiếng Anh phần phụ lục B NỘI DUNG CỦA LUẬN ÁN Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Một số khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Khái niệm huấn luyện thể lực chuyên môn sở 1.1.2 Khái niệm huấn luyện thể lực chuyên môn 1.1.3 Khái niệm tập hệ thống tập thể lực 1.1.4 Xu sử dụng tập phát triển tố chất thể lực vận động viên Taekwondo 1.2 Một số đặc điểm môn Taekwondo 1.2.1 Đặc điểm chung 1.2.2 Đặc điểm thể lực môn Taekwondo 1.2.3 Đặc điểm kỹ - chiến thuật môn Taekwondo 1.3 Đặc điểm tâm – sinh lý nữ 12 - 14 tuổi 1.3.1 Đặc điểm sinh lý nữ 12 - 14 tuổi 1.3.2 Đặc điểm tâm lý nữ 12 - 14 tuổi 1.3.3 Đặc điểm thời kỳ dậy nữ 12 – 14 tuổi 1.4 Đặc điểm huấn luyện vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi 1.5 Công tác đào tạo vận động viên Taekwondo TP.HCM 1.6 Các cơng trình nghiên cứu có liên quan Thơng qua nội dung trên, luận án rút sở lý luận khoa học để tiến hành nghiên cứu sau: Taekwondo môn võ đối kháng cá nhân trực hạng cân, kỹ thuật động tác sử dụng cơng có đặc trưng nhanh, mạnh, khéo léo, linh hoạt chuẩn xác mà chất thể lực chyên môn gắn liền với điêu luyện kỹ thuật Các kỹ thuật sử dụng nhiều tập luyện thi đấu VĐV Taekwondo nữ 12 – 14 tuổi TP.HCM là: lướt đá vòng cầu chân trước đá chẻ chân trước Thể lực chuyên môn Taekwondo lực hoạt động thể lực xác định thông qua trình độ lực sức nhanh, sức mạnh, sức bền, mềm dẻo, khéo léo phẩm chất tâm lý đặc trưng thích ứng với loại lực hoạt động mơn Taekwondo Trong đó, sức nhanh, sức mạnh khả linh hoạt lực trội hoạt động thi đấu đối kháng Taekwondo Các giai đoạn lứa tuổi trình sinh trưởng phát dục thiếu niên có đặc điểm khác Các mơn thể thao khác có yêu cầu thể khác Do thời điểm phát triển tố chất thể lực cho VĐV thiếu niên vào môn thể thao vấn đề quan trọng Việc lập kế hoạch huấn luyện thể quy trình có tổ chức, có phương pháp khoa học giúp VĐV đạt trình độ cao tập luyện thi đấu Vì vậy, lập kế hoạch công cụ quan trọng HLV trình điều khiển chương trình HL cách khoa học (Bompa,1996) [55] Chương trình thực nghiệm cần xếp phù hợp với giai đoạn kế hoạch huấn luyện năm Đây sở để ứng dụng chương trình thực nghiệm vào giai đoạn chuẩn bị chung chuyên môn theo kế hoạch huấn luyện năm đội tuyển Taekwondo TP.HCM Qua phân tích tổng hợp tài liệu liên quan đến môn Taekwondo cho thấy: Hầu hết tác giả chưa tập trung tới khách thể VĐV phong trào khiếu, phần lớn tập trung vào khách thể VĐV đỉnh cao - VĐV đội tuyển quốc gia chưa tác giả đề cập tới nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuyển tuyến khiếu điểm TPHCM Chưa có cơng trình nghiên cứu cách khoa học nghiên cứu tập nhẳm phát triển thể lực chuyên môn cho nữ VĐV Taekwondo 12 - 14 tuổi TPHCM, từ khẳng định luận án khơng trùng lắp với cơng trình nghiên cứu cơng bố Chương ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Lựa chọn hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 2.1.2 Khách thể nghiên cứu: Gồm 16 nữ vận động viên Taekwondo lứa tuổi 12 – 14 thuộc tuyến khiếu trọng điểm Thành phố Hồ Chí Minh từ 29kg đến 47kg thuộc nhóm hạng cân (dưới 41kg 41kg đến 47kg), đối tượng sử dụng thực nghiệm sư phạm nhằm xác định hiệu hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn lựa chọn 2.1.3 Phạm vi nghiên cứu: Luận án nhận thấy, khách thể tham gia thực nghiệm sư phạm hạn chế số lượng, đặc thù môn thể thao - môn thi đấu đối kháng cá nhân, trình độ họ tương đối đồng đều, không chênh lệch lớn, lý khách quan, VĐV đưa lên đội tuyển hầu hết VĐV có thành tích thi đấu nước, hầu hết VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng (Đã đạt thành tích cao giải Giải Trẻ khu vực miền nam Giải Trẻ Toàn Quốc, Giải Hội Khỏe Phù Đổng, Giải Cadet giới, Giải Cadet Châu Á) Do vậy, luận án tiến hành nghiên cứu nhóm VĐV địa phương làm đối chứng khơng có đồng nhất: điều kiện tập luyện, huấn luyện, dinh dưỡng điều kiện khác… trình độ khơng có đồng đáng kể, khơng có tính tin cậy việc so sánh đối tượng 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp tổng hợp phân tích tài liệu 2.2.2 Phương pháp vấn 2.2.3 Phương pháp quan sát sư phạm 2.2.4 Phương pháp kiểm tra sư phạm 2.2.5 Phương pháp thực nghiệm sư phạm 2.2.6 Phương pháp phân tích sinh học 2.2.7 Phương pháp toán học thống kê 2.3 Tổ chức nghiên cứu 2.3.1 Thời gian nghiên cứu: Từ 12/2013 đến 12/2019 2.3.2 Địa điểm nghiên cứu: Trường Đại học TDTT TPHCM; Viện NCKH&CN Thể Thao Trường Đại học TDTT TPHCM; Trung tâm Huấn luyện thi đấu TDTT TP.HCM; Viện KH&CN TDTT Trường Đại học TDTT Bắc Ninh Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Luận án đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh thơng qua tổng hợp, phân tích, vấn chun gia, huấn luyện viên, trọng tài, cán quản lý,… xác định 05 test sư phạm, 09 thông số đảm bảo độ tin cậy tính thơng báo để đánh giá thể lực chuyên môn cho khách thể nghiên cứu bao gồm: - Các Test đánh giá thể lực chun mơn gồm 05 test: Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần), Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần), Đá lướt vòng cầu chân chỗ 10s (lần), Đá chẻ chân trước chỗ 10s (lần), Lướt đá ngang chân chỗ 10s (lần) - Các thông số đánh giá thể lực chuyên môn: F(Kg); t(ms); T(ms); P (Kgms); F(Kg); SQ (đơn vị); Vmax (m/s); Góccẳng - đùi (0); Góc2 đùi (0); Vgóc (0/s) - Đã xây dựng 02 bảng phân loại (bảng 3.5, 3.11) 02 bảng điểm tổng hợp (3.4, 3.10) cho test thông số đánh giá thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu theo tiêu chuẩn đánh giá xếp loại tổng hợp xây dựng cho thấy số VĐV xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ cao đến 50% (8 VĐV), loại yếu tương đối cao chiếm tỷ lệ 37.5% (6 VĐV), loại tương đối thấp chiếm tỷ lệ 12.5% (2 VĐV), tỷ lệ VĐV tốt khơng có VĐV - Thực trạng thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu công nghệ 3D hệ thống đo xung lực thông qua thông số cho thấy VĐV xếp loại trung bình chiếm tỷ lệ cao đến 87.5% (14 VĐV), loại yếu chiếm tỷ lệ 12.5% (2 VĐV), loại tốt, khơng có VĐV 3.2 Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1 Lựa chọn, hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Qua nghiên cứu tài liệu cơng trình nghiên cứu tác giả ngồi nước có liên quan đến vấn đề nghiên cứu [3], [16], [17], [19], [33], [36], [37], luận án lựa chọn hệ thống hóa 78 tập thể lực chun mơn (được chia thành 05 nhóm tập nhanh, mạnh, bền, mềm dẻo, khéo léo) Để xác định sở thực tiễn việc lựa chọn tập ứng dụng huấn luyện phát triển thể lực chuyên môn cho khách thể nghiên cứu, luận án tiến hành vấn 20 huấn luyện viên, chuyên gia, cán quản lý, trọng tài làm công tác giảng dạy huấn luyện mơn Taekwondo phạm vi tồn quốc Tỷ lệ thành phần khách thể vấn thể biểu đồ 3.6 Nội dung vấn xác định múc độ ưu tiên tập mức: - Mức 1: Rất phù hợp - Mức 2: Phù hợp - Mức 3: Khơng phù hợp Ngồi ra, luận án vào kết vấn để tìm lựa chọn tập đặc trưng tiêu biểu tố chất vận động cho khách thể nghiên cứu Trong tổng số 78 tập mà luận án đưa vấn huấn luyện viên sử dụng huấn luyện phát triển thể lực chuyên môn cho nữ VĐV Taekwondo 12 - 14 tuổi Tuy nhiên để đảm bảo độ tin cậy nghiên cứu, luận án sử dụng tập huấn luyện viên sử dụng mức (Rất phù hợp) có tỷ lệ từ 70% trở lên số người lựa chọn để đưa vào thực nghiệm nhằm phát triển thể lực chuyên môn cho nữ VĐV Taekwondo 12 - 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Theo luận án lựa chọn 46/78 tập tập phát triển thể lực chuyên môn đảm bảo yêu cầu trên, gồm nhóm tập sau: Nhóm tập sức nhanh gồm 16 bài; Nhóm tập sức mạnh gồm 04 bài; Nhóm tập sức bền gồm 07 tập; Nhóm tập mềm dẻo gồm 05 bài; Nhóm tập khéo léo (phối hợp vận động) gồm 14 3.2.2 Xây dựng kế hoạch thực nghiệm hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.2.1 Xây dựng kế hoạch huấn luyện thể lực chuyên môn cho khách thể thực nghiệm sở hệ thống tập lựa chọn Cơ sở lý luận: Phương pháp để xây dựng kế hoạch huấn luyện thể lực chuyên môn cho VĐV môn Taekwondo dựa sở lý luận, điều kiện ưu tiên tối đa cho công tác huấn luyện quỹ thời gian sử dụng để thực Trong trình huấn luyện tiến hành xác định thành phần khác nhằm chuẩn bị toàn diện cho đội chuẩn bị sẵn sàng cho giải đấu Tiến hành huấn luyện liên tục, tạo điều kiện cho vận động viên bồi dưỡng đầy đủ mặt như: thể lực, kỹ thuật, chiến thuật tâm lý Xây dựng kế hoạch huấn luyện dựa nguyên tắc sau: - Xây dựng kế hoạch huấn luyện dựa sở chung quy luật phát triển nhân cách phát triển lực thể thao + Huấn luyện thể thao q trình liên tục nhẳm hồn thiện lực thể thao phát triển nhân cách vận động viên Do vậy, xây dựng kế hoạch huấn luyện cần phải hiểu rõ quy luật tâm lý, sinh lý, nguyên tắc sư phạm có liên quan quy luật chung tổ chức trình giáo dục, xếp lượng vận động tập luyện, dạy học động tác, truyền trụ kiến thức… + Trong trình xây dựng kế hoạch huấn luyện cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc tăng dần lượng vận động Các tập hoạt động vận động phải thực từ dễ đến khó, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp Cường độ vận động phải tăng tiến theo khối lượng trình độ tập luyện người tập nhằm đảm bảo phát triển cách bền vững vận động viên - Xây dựng kế hoạch huấn luyện phải vào kế hoạch tổ chức giải năm - Xây dựng kế hoạch huấn luyện phải đảm bảo thống huấn luyện thể lực, kỹ thuật, chiến thuật tâm lý - Xây dựng kế hoạch huấn luyện phải đảm bảo đầy đủ nội dung công tác soạn thảo kế hoạch huấn luyện bao gồm vấn đề sau: + Xác định đối tượng thời hạn kế hoạch huấn luyện + Xác định mục đích kế hoạch huấn luyện + Xác định thời gian cho kế hoạch huấn luyện 10 + Xác định số lượng buổi tập kế hoạch huấn luyện Mỗi kế hoạch huấn luyện cần phải xuất phát từ việc phân tích cách tồn diện xác q trình tập luyện, phát triển trình độ tập luyện vận động viên Kế hoạch cần phải thường xuyên kiểm tra đánh giá phân tích đối chiếu tiêu đề kế hoạch thực tế đạt Cơ sở thực tiễn: Để xây dựng kế hoạch huấn luyện thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh, luận án tiến hành vấn 20 huấn luyện viên, chuyên gia, cán quản lý, trọng tài làm công tác giảng dạy huấn luyện môn Taekwondo nội dung xây dựng kế hoạch huấn luyện Kết vấn trình bày bảng 3.17 Bảng 3.17: Kết vấn nội dung xây dựng kế hoạch huấn luyện thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh (n=20) Kết bảng 3.17 cho thấy: Tổng số buổi tập tuần buổi chiếm tỷ lệ 75% Thời gian dành cho huấn luyện thể lực chuyên môn buổi tập 30 – 40 phút chiếm tỷ lệ 70% Số tập buổi – chiếm tỷ lệ 70% 13 Kết số liệu bảng 3.20 cho thấy, sau 06 tháng thực nghiệm giá trị trung bình thành tích tất test đánh giá thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu tăng trưởng, cụ thể sau: Nhịp tăng trưởng trung bình thành tích Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 11.51%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính=10.93>t0.001=4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thành tích Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 8.68%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có t tính = 6.61 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thành tích Đá lướt vòng cầu chân chỗ 10s (lần) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 11.19%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính=9.66>t0.001=4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thành tích Đá chẻ chân trước chỗ 10s (lần) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 14.06%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính=11.66>t0.001=4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thành tích Lướt đá ngang chân chỗ 10s (lần) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 16.40%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có t tính = 19.36 > t0.001 = 4.073 Để có nhìn nhận tổng quát tăng trưởng thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh trình thực nghiệm biểu đồ 3.7 thể rõ trình 14 Biểu đồ 3.7 cho thấy: Khi so sánh phương pháp tự đối chiếu thành tích test thể lực chun mơn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành Phố Hồ Chí Minh có tăng trưởng rõ rệt tất test với nhịp tăng trưởng trung bình W % = 12.4% ttính > tbảng ngưỡng xác suất P < 0.001 Trong thành tích test Lướt đá ngang chân chỗ 10s (lần) có nhịp tăng trưởng cao ( W % =16.40%) ngược lại thành tích test Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần) tăng trưởng thấp ( W % = 8.68%) Điều thể nỗ lực tập trung cao độ VĐV chuẩn bị bước vào kỳ thi đấu trọng điểm, giải Hội Khỏe Phù Đổng tháng 8/2016 Hay nói cách khác, việc ứng dụng tập mà luận án lựa chọn bước đầu mang lại tính hiệu việc phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Từ kết cho thấy việc ứng dụng phương tiện huấn luyện hệ thống tập mà luận án lựa chọn tỏ rõ hiệu phát triển thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 3.3.2 Đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh cơng nghệ 3D hệ thống đo xung lực sau thực nghiệm 15 Để đánh giá thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 Thành phố Hồ Chí Minh qua 06 tháng thực nghiệm tập (46 tập) lựa chọn, luận án tiến hành đánh giá qua việc so sánh kết kiểm tra thông số kỹ thuật khách thể nghiên cứu Kết thu trình bày từ bảng 3.21 biểu đồ 3.8 Kết số liệu bảng 3.21 cho thấy, sau 06 tháng thực nghiệm giá trị trung bình thành tích tất thông số đánh giá thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu tăng trưởng, cụ thể sau: Test Lướt đá vòng cầu chân trước Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số đỉnh lực (F) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 26.35%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 8.82 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thông số thời gian va chạm (t) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 18.62%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 10.32 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thông số thời gian phản ứng (T) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 8.74%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 5.32 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thông số xung lực (P) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 7.85%, tăng trưởng khơng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P > 0.001 có ttính = 2.51 < t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số sức mạnh tổng hợp SQ (Chỉ số hiệu đòn đánh) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 41.98%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính=5.41 > t0.001 = 4.073 16 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số vận tốc tức thời va chạm mục tiêu (Vmax) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 13.68%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có t tính = 10.35 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số Góccẳng-đùi nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 1.05%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 5.01 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số Góc đùi nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 18.26%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 9.53 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số vận tốc góc (V góc) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 10.18%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 8.44 > t0.001 = 4.073 Test Đá chẻ chân trước Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số đỉnh lực (F) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 22.61%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 8.17 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số thời gian va chạm (t) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 21.09%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 7.72 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số thời gian phản ứng (T) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 9.48%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 4.17 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số xung lực (P) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực 17 nghiệm W % = 1.51%, tăng trưởng khơng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P > 0.001 có ttính = 0.26 < t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số sức mạnh tổng hợp (Chỉ số hiệu đòn đánh) (SQ) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 33.05%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 4.60 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số vận tốc tức thời va chạm mục tiêu (Vmax) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 20.09%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có t tính = 15.86 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số Góc cẳng-đùi nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 17.58%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 8.00 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số Góc2 đùi nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 17.31%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 7.15 > t0.001 = 4.073 Nhịp tăng trưởng trung bình thơng số vận tốc góc (V góc) nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh sau 06 tháng thực nghiệm W % = 18.65%, tăng trưởng có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác xuất P < 0.001 có ttính = 5.00 > t0.001 = 4.073 18 Để có nhìn nhận tổng qt tăng trưởng thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành Phố Hồ Chí Minh q trình thực nghiệm biểu đồ 3.8 thể rõ trình Từ bảng 3.21 biểu đồ 3.8 cho thấy: Dưới tác động hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh có chuyển biến tốt thông số động học quan trọng test đá vòng cầu chân trước đá chẻ chân trước, biến chuyển tăng trưởng mặt học (như góc độ, vận tốc đỉnh lực), tăng trưởng không cao có khác biệt mang tính thống kê Cụ thể: Kết kiểm tra sau thực nghiệm so với trước thực nghiệm có nhận xét sau: Các thơng số đánh giá thể lực chuyên môn sau 06 tháng thực nghiệm cho thấy, hầu hết có tăng trưởng rõ rệt test với nhịp tăng trưởng thơng số trung bình test Lước đá vòng cầu chân trước W % = 16.3%, test Đá chẻ chân trước W % = 17.93% ttính > tbảng ngưỡng xác suất P < 0.001 Trong thơng test Lước đá vòng cầu chân trước đá chẻ chân trước: Đỉnh lực (F) tăng từ 22.61% - 26.35%; Thời gian phản ứng (t) tăng từ 18.62% 21.09%; Thời gian va chạm (T) tăng từ 8.74% - 9.48%; V max(m/s) tăng 13.68% - 20.09%; Góccẳng đùi(0) tăng 1.05% - 17.58%; Góc2 đùi(0) tăng 17.31% - 18.26%; Vgóc(0/s) tăng 10.18% - 18.65%; đặc biệt thơng số hiệu (SQ) có tăng trưởng vượt bậc từ 33.05% đến 41.98%, điều thể độ thấm sâu đòn đánh tăng trưởng, tăng trưởng thơng số có ý nghĩa thống kê ngưỡng xác suất P < 0.001 ttính > t0.001 = 4.073, ngoại trừ thơng số Xung lực (P) có tăng trưởng từ 1.51% - 7.85% khơng có ý thống kê ngưỡng xác suất P>0.001, ttính < t0.001 = 4.073, điều thể ổn định lực khách thể nghiên cứu, thể trình độ đồng VĐV 19 Để kiểm nghiệm hiệu hệ thống tập đánh giá thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh, luận án tiến hành hành tính nhịp độ tăng trưởng vận động viên theo test kết trình bày bảng 3.22 Tại bảng 3.22 cho thấy sau tháng thực nghiệm thành tích test đánh giá thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh có tăng trưởng cụ thể sau: Số liệu bảng 3.22 cho thấy, sau tháng thực nghiệm thành tích tất test đánh giá thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng Trong VĐV N o 13, N o 15 có nhịp tăng trưởng trung bình cao W % =16.5, ngược lại VĐV N o có nhịp tăng trưởng trung bình thấp W % = 7.5 Kết so sánh nhịp tăng trưởng trung bình thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh sau thực nghiệm thể qua biểu đồ 3.14 Từ bảng 3.22 biểu đồ 3.14, cho thấy sau 06 tháng thực nghiệm ứng dụng hệ thống tập vào trình huấn luyện nằm nâng cao thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh có tăng trưởng so với trước thực nghiệm, điều chúng minh hệ thống tập mà luận án lựa chọn có hiệu phù hợp khách thể nghiên cứu 20 Tại bảng 3.23 cho thấy sau tháng thực nghiệm thành tích thơng số đánh giá thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh có tăng trưởng cụ thể sau: Lướt đá vòng cầu chân trước Thông số đỉnh lực (F) sau thực nghiệm VĐV N o 12 có nhịp tăng trưởng cao W= 41.6% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 16.7% Thông số thời gian va chạm (t) sau thực nghiệm VĐV N o 11 có nhịp tăng trưởng cao W= 28.6% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 6.45% Thông số thời gian phản ứng (T) sau thực nghiệm VĐV N o có nhịp tăng trưởng cao W= 20.6% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 0.33% Thông số xung lực (P) sau thực nghiệm VĐV N o 12 có nhịp tăng trưởng cao W= 33.2% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= -9.52% Thông số sức mạnh tổng hợp SQ (Chỉ số hiệu đòn đánh) sau thực nghiệm VĐV N o 12 có nhịp tăng trưởng cao W= 85.6% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= -45.6% Thông số vận tốc tức thời va chạm mục tiêu (V max) sau thực nghiệm VĐV N o có nhịp tăng trưởng cao W= 25.9% VĐV N o 11 có nhịp tăng trưởng thấp W= 6.39% Thơng số Góc2 đùi sau thực nghiệm VĐV N o 16 có nhịp tăng trưởng cao W= 40.6% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 3.39% Thơng số Góccẳng-đùi sau thực nghiệm VĐV N o có nhịp tăng trưởng cao W= 2.8 % VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W=-0.53% Thơng số vận tốc góc (Vgóc) sau thực nghiệm VĐV N o có nhịp tăng trưởng cao W= 20.4 % VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 2.74% 21 Số liệu bảng 3.23 cho thấy, sau tháng thực nghiệm thành tích hầu hết thơng số đánh giá thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng Trong VĐV N o 12 có nhịp tăng trưởng trung bình cao W %= 25.8, ngược lại VĐV N o có nhịp tăng trưởng trung bình thấp W %= 2.8 Kết so sánh nhịp tăng trưởng trung bình thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh sau thực nghiệm thể qua biểu đồ 3.15 Đá chẻ chân trước Thông số đỉnh lực (F) sau thực nghiệm VĐV N o 13 có nhịp tăng trưởng cao W= 43.% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 8.13% Thông số thời gian va chạm (t) sau thực nghiệm VĐV N o có nhịp tăng trưởng cao W= 44.4% VĐV N o 10 có nhịp tăng trưởng thấp W= 6.2% Thông số thời gian phản ứng (T) sau thực nghiệm VĐV N o có nhịp tăng trưởng cao W= 37.1% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 1.66% Thông số xung lực (P) sau thực nghiệm VĐV N o 13 có nhịp tăng trưởng cao W= 30.9% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= -22% Thông số sức mạnh tổng hợp SQ (Chỉ số hiệu đòn đánh) sau thực nghiệm VĐV N o 13 có nhịp tăng trưởng cao W= 74.4% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= -7.41% Thông số vận tốc tức thời va chạm mục tiêu (V max) sau thực nghiệm VĐV N o 16 có nhịp tăng trưởng cao W= 33.4% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 10.7% Thơng số Góc2 đùi sau thực nghiệm VĐV N o có nhịp tăng trưởng cao W= 40.8% VĐV N o 10 có nhịp tăng trưởng thấp W=4.49% 22 Thơng số Góccẳng-đùi sau thực nghiệm VĐV N o 10 có nhịp tăng trưởng cao W= 32.6% VĐV N o 16 có nhịp tăng trưởng thấp W= -0.78% Thơng số vận tốc góc (Vgóc) sau thực nghiệm VĐV N o 13 có nhịp tăng trưởng cao W= 61% VĐV N o có nhịp tăng trưởng thấp W= 0.94% Số liệu bảng 3.23 cho thấy, sau tháng thực nghiệm thành tích hầu hết thơng số đánh giá thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh tăng trưởng Trong VĐV N o 13có nhịp tăng trưởng trung bình cao W %= 30.8, ngược lại VĐV N o có nhịp tăng trưởng trung bình thấp W %= 8.3 Kết so sánh nhịp tăng trưởng trung bình thể lực chun mơn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh sau thực nghiệm thể qua biểu đồ 3.16 23 C KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu, luận án đến số kết luận sau: Luận án lựa chọn 05 test sư phạm đánh giá thể lực chun mơn bao gồm: Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần); Đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần); Đá lướt vòng cầu chân chỗ 10s (lần); Đá chẻ chân trước chỗ 10s (lần); Lướt đá ngang chân chỗ 10s (lần) thông số đánh giá thể lực chuyên môn test lướt đá vòng cầu trước Đá chẻ chân trước bao gồm: t(ms); T(ms); P (Kgms); F(Kg); SQ (đơn vị); V max (m/s); Góccẳng - đùi (0); Góc đùi (0); Vgóc (0/s) cho nữ VĐV Taekwondo 12 – 14 tuổi Xây dựng 03 bảng phân loại 02 bảng điểm tổng hợp cho test đánh giá thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố Hồ Chí Minh Đánh giá thực trạng thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu qua test sư phạm (loại trung bình chiếm tỷ lệ cao đến 50%, loại yếu tương đối cao chiếm tỷ lệ 37.5%, loại thấp chiếm tỷ lệ 12.5%,) thơng số (loại trung bình chiếm tỷ lệ 87.5%, xếp loại yếu chiếm 12.5%,) Luận án lựa chọn 46 tập phát triển thể lực chuyên môn gồm sức nhanh: 16 bài; sức mạnh: bài; sức bền: bài; mềm dẻo: bài; phối hợp vận động: 14 Đã tiến hành thực nghiệm hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn phù hợp giai đoạn chuẩn bị chung chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Sau chu kỳ tập luyện giá trị trung bình 05 test sư phạm đánh giá thể lực chuyên môn khách thể nghiên cứu tăng trưởng, có khác biệt rõ rệt ngưỡng xác suất P < 0.001 Trong đó, test đánh giá thể lực chuyên môn lướt đá ngang chân chỗ 10s (lần) tăng trưởng cao (W% = 16.40%) test đá vòng cầu chân chỗ 10s (lần) tăng trưởng thấp (W% = 8.86%) 24 Về thông số đánh giá thể lực chuyên môn có tăng trưởng cao như: Đỉnh lực (F), Thời gian va chạm (t); Thời gian phản ứng (T); Sức mạnh tổng hợp (SQ) có tăng trưởng từ 7.85% đến 41.98% test lướt đá vòng cầu chân trước từ 9.48% đến 33.05% test đá chẻ chân trước, đặc biệt thông số sức mạnh tổng hợp (SQ) có tăng trưởng cao, với độ tăng trưởng 41.98% (ở test lướt đá vòng cầu chân trước) 33.05% (ở test chẻ chân trước) Các thông số V max, Góccẳng đùi, Góc2 đùi, Vgóc có tăng trưởng từ 1.05% đến 18.26% test lướt đá vòng cầu chân trước từ 17.31% đến 20.09% test đá chẻ chân trước Tuy nhiên thơng số xung lực (P) ổn định trì, chưa có khác biệt hai test lướt đá vòng cầu chân trước đá chẻ chân trước, với ttính < tbảng ngưỡng P > 0.001 KIẾN NGHỊ: Từ kết nghiên cứu trên, luận án đến số kiến nghị sau: - Các huấn luyện viên nhà chun mơn tham khảo ứng dụng hệ thống test, bảng điểm, bảng phân loại, luận án để đánh giá trình độ thể lực chun mơn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi đội tuyển tỉnh thành phố - Hệ thống tập mà luận án lựa chọn cần HLV ứng dụng vào công tác huấn luyện cho đối tượng nhẳm nâng cao thành tích thi đấu đối kháng VĐV Taekwondo - Tiếp tục nghiên cứu sâu nhiều khách thể khác nhau, luận án giới hạn phạm vi nghiên cứu VĐV nữ lứa tuổi 12 – 14 đội Taekwondo khiếu trọng điểm thành phố Hồ Chí Minh nên số lượng hạn chế ... Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 3.2.1 Lựa chọn, hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ. .. thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu 2: Lựa chọn ứng dụng hệ thống tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14. .. hiệu phát triển thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh 3.3.2 Đánh giá hiệu ứng dụng hệ thống tập thể lực chuyên môn nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố hồ chí minh tt , Nghiên cứu lựa chọn hệ thống bài tập phát triển thể lực chuyên môn cho nữ vận động viên taekwondo 12 – 14 tuổi thành phố hồ chí minh tt , Để kiểm nghiệm hiệu quả của hệ thống bài tập trong đánh giá thể lực chuyên môn của nữ vận động viên Taekwondo 12 – 14 tuổi Thành phố Hồ Chí Minh, luận án tiến hành hành tính nhịp độ tăng trưởng của từng vận động viên theo từng test kết quả được trình bày

Từ khóa liên quan