Quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng hàn quốc, trường đại học hà nội

101 53 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/11/2019, 17:41

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TÔ VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI, 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ TÔ VÂN QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 8.14.01.14 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ HUỆ HÀ NỘI, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội Kết chưa công bố nghiên cứu khác Nếu có điều sai sót tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tô Vân LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập nghiên cứu Học viện Khoa học xã hội, xin cảm ơn tới thầy, cô cán bộ, chuyên viên phòng chức Học viện Khoa học xã hội quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn thầy/ cô khoa Tâm lý – Giáo dục nhiệt tình giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, khảo sát triển khai đề tài: “Quản lý hooạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội” tơi nhận đóng góp sâu sắc chân thành thầy cô Hội đồng khoa học Học viện Khoa học xã hội Với lòng biết ơn sâu sắc, tơixin gửi lời cảm ơn chân thành tới PGS TS Nguyễn Thị Huệ, người tận tình bảo, hướng dẫn tơi q trình nghiên cứu hồn thiện luận văn Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, BCN khoa Tiếng Hàn Quốc trường Đại học Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi cho suốt hai năm vừa qua Cuối xin gửi lời cảm ơn tới người thân gia đình bạn bè ln điểm tựa vững cho tơi hồn cảnh để tơi hồn thành khố học luận văn Nghiên đề tài điều kiện thời gian eo hẹp, giới hạn hiểu biết nhiều hạn chế nên dù cố gắng thiếu sót khó tránh khỏi Tơi mong nhận góp ý thầy/ cô giáo, đồng nghiệp người quan tâm đến đề tài Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tô Vân MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN 1.1 Lý luận hoạt động trải nghiệm cho sinh viên đại học 1.2 Lý luận quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên 19 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng tới quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên 29 Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 34 CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 34 2.1 Khái quát chung khảo sát thực trạng 34 2.2 Giới thiệu chung trường Đại học Hà Nội 35 2.3 Giới thiệu khoa tiếng Hàn Quốc 36 2.4 Thực trạng hoạt động trải nghiệm tham gia cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội 37 2.5 Thực trạng quản lý Nhà trường hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc 44 2.6 Thực trạng yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa Tiếng Hàn Quốc 55 2.7 Đánh giá chung thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc 58 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 64 3.1 Nguyên tắc đề xuất biện pháp 64 3.2 Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội 65 3.3 Mối quan hệ biện pháp 74 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC 83 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải BCN Ban chủ nhiệm khoa BP Biện pháp CLB Câu lạc ĐH Đại học ĐHHN Đại học Hà N/ội ĐT Đào tạo GV Giảng viên GD Giáo dục GD & ĐT Giáo dục đào tạo HN Hà Nội HQ Hàn Quốc HĐ Hoạt động HĐTN Hoạt động trải nghiệm KS Khảo sát QL Quản lý SV Sinh viên TN Trải nghiệm VN Việt Nam DANH MỤC BẢNG, BIỂU Bảng 2.1.Kết KS đánh giá SV nhận biết hoạt động HĐTN 42 Bảng 2.2 Kết KS đánh giá mục đích tham gia HĐTN SV 43 Bảng 2.3 Kết KS đánh giá SV nội dung HĐ 46 Bảng 2.4 Kết KS đánh giá SV cách thức tổ chức HĐ 52 Bảng 2.5 Kết KS đánh giá cán QL cán GV tác dụng HĐTN tới SV 53 Bảng 2.6 Kết KS mức độ cần thiết HĐTN 54 Bảng 2.7 Kết KS yếu tố ảnh hưởng nhận thức đối tượng liên quan tới HĐTN 55 Bảng 2.8 Kết KS đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố 56 khác từ đối tượng liên quan 56 Bảng 2.9 Kết KS đánh giá SV thời gian - địa điểm tổ chức 57 Bảng 2.10 Kết KS ý kiến đánh giá SV chất lượng HĐ 57 DANH MỤC BIỂU Biểu đồ 2.1 Kết KS khả giới thiệu SV HĐTN 43 Biểu đồ 2.2 Kết KS cán GV thực bước lập kế hoạch HĐTN 45 Biểu đồ 2.3 Kết KS cán GV bước đạo xây dựng nội dung chương trình HĐTN 47 Biểu đồ 2.4 Kết KS cán GV bước tổ chức thực HĐTN 51 Biểu đồ 2.5 Kết KS cán GV bước QL kiểm tra đánh giá HĐTN 53 Biểu đồ 2.6 Kết KS số lượng HĐTN SV tham gia 60 Biểu đồ 2.7 Kết KS tần suất SV tham gia HĐTN 60 Biểu đồ 2.8 Kết KS lý SV không tham gia HĐTN 61 Biểu đồ 3.1 Kết KS đánh giá cán QL cán GV việc áp dụng biện pháp QL HĐTN 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Người VN từ xưa quan niệm: “Trăm hay không tay quen”, “Học đôi với hành”, “Đi ngày đàng, học sàng khôn” để nhấn mạnh yếu tố thực hành vận dụng thực tế Hơn 2000 năm trước, Khổng Tử (551 – 479 TCN) nói: Những tơi nghe, tơi qn Những tơi thấy, tơi nhớ Những làm, hiểu Những tư tưởng nhà GD, nhà triết học thời cổ đại coi nguồn gốc tư tưởng học qua TN Theo quan điểm GD kỷ XXI UNESCO: “học để biết, học để làm việc, học để làm người học để chung sống với nhau" mục tiêu hướng tới "một xã hội học tập" GD ĐH khơng ĐT sinh viên có kiến thức vững biết sáng tạo hoàn cảnh thời cho tương lai Đứng trước thách thức bão tồn cầu hóa, GD đứng vị trí trung tâm phát triển người, GD có sứ mạng giúp người phát huy tất tài lực sáng tạo Trong xu tồn cầu hóa, xây dựng GD “mọi người học học tập suốt đời” Tư tưởng học tập suốt đời học không giới hạn độ tuổi, không gian thời gian Để làm điều này, người cần phải không học kỹ nghề nghiệp mà cần phải trau dồi kỹ sống Học để phát triển tối đa khả sáng tạo người Học để biết cách chung sống với thông qua hiểu biết người khác cảm nhận phụ thuộc lẫn Điều đòi hỏi GD ĐH việc nâng cao chất lượng kiến thức chuyên ngành mà phải nâng cao kỹ cho SV Hội nghị lần thứ VIII Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI ban hành Nghị số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 “Về đổi bản, toàn diện GD & ĐT”, xác định: “Tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học theo hướng đại; phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo vận dụng kiến thức, kỹ người học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt chiều, ghi nhớ máy móc Tập trung dạy cách học, cách nghĩ, khuyến khích tự học, tạo sở để người học tự cập nhật đổi tri thức, kỹ năng, phát triển lực Chuyển từ học chủ yếu lớp sang tổ chức hình thức học tập đa dạng, ý hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông dạy học…”[8, tr.6] Bên cạnh nhiệm vụ đào tạo SV có chun mơn giỏi, trình độ tri thức vững vàng, có khả tư duy, giải vấn đề thực tiễn đòi hỏi nhà trường khơng ngừng tìm tòi biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo Một biện pháp hoạt động ngoại khoá, HĐTN cho SV Trải nghiệm phương thức giúp cá nhân lĩnh hội giá trị mới, kiến thức kỹ Vì mà phương thức ngày trọng quan tâm nhà trường Với học sinh, HĐTN quan tâm nhiều, nhiên với SV đại học vấn đề chưa quan tâm mức, từ góc độ người quản lý HĐTN có ý nghĩa to lớn sinh viên trình học tập, đặc biệt SV học ngoại ngữ có ý nghĩa thiết thực HĐTN giúp SV nắm vững kiến thức lí thuyết học, củng cố thực hành kỹ cần thiết Đối với SV khoa tiếng HQ, trường ĐHHN hoạt động trải nghiệm giúp em ghi nhớ từ vựng, ngữ pháp có nhiều hội để rèn luyện kỹ ngoại ngữ: nghe, nói, đọc, viết kỹ dịch Bên cạnh đó, HQ coi đối tác quan trọng hàng đầu VN, quan hệ hữu nghị VN HQ ngày tăng cường thể qua chuyến thăm cấp cao lãnh đạo hai nước Điều cho thấy hai quốc gia coi trọng mối quan hệ hợp tác chiến lược Để tiếp tục trì nâng cao quan hệ hai quốc gia cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu văn hóa cơng tác giảng dạy ngôn ngữ HQ VN ngược lại Do vậy, cần cử nhân ngoại ngữ không thơng thạo tiếng Khuyến khích tạo điều kiện cho cán GV SV tham gia HĐTN Có chế tài kiểm tra, đánh giá khen thưởng phù hợp kích thích tính nhiệt tình cán GV SV 2.3 Đối với giáo viên GV phải chủ động tìm tòi nội dung tích cực nghiên cứu, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đồng thời phải nâng cao khả QL cách thức tổ chức kỹ liên quan đến HĐTN Nhiệt tình tìm tòi sáng tạo vận dụng biện pháp trình QL HĐTN GV phải người có vốn kinh nghiệm, am hiểu sống để thực người cố vấn, hướng dẫn giúp đỡ SV tự học tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức đạt kết tốt Là người biết cách tổ chức HĐTN có hiệu 2.4 Đối với sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc SV cần nhận thức rõ vai trò cuả HĐTN từ có động tích cực tham gia nhằm hình thành phát triển kỹ cần thiết cho thân Biết cách xếp QL thời gian để tham gia HĐTN hiệu Có ý thức hợp tác, giúp đỡ SV khác q trình tham gia HĐTN, hình thành thói quen làm việc hợp tác, làm việc nhóm cách khoa học hiệu Có tinh thần học hỏi, cầu thị mong muốn nâng cao, phát triển lực, vốn kiến thức cho thân khám phá kiến thức 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Đỗ Đình Bảo (2014) “Nâng cao chất lượng giáo dục kỹ sống cho học sinh trung học phổ thông qua hoạt động giáo dục ngồi lên lớp”, Tạp chí Giáo dục, số 341, tr.19-20 Bộ Giáo dục đào tạo (2007) Quy chế học sinh sinh viên trường đại học - cao đẳng trung cấp chuyên nghiệp hệ quy ban hành theo định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/08/2007 Bộ Giáo dục đào tạo (2013) Một số vấn đề lí luận thực tiễn lãnh đạo quản lí giáo dục thời kì đổi mới, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội Bộ Giáo dục đào tạo (2016) Quy chế công tác sinh viên chương trình đào tạo hệ quy ban hành theo thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT, ngày 05/04/2016 Bộ khoa học – kỹ thuật giáo dục Hàn Quốc (2009) Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2008) Lý luận đại cương quản lý, Đại học quốc gia Hà Nội Vũ Dũng Nguyễn Thị Mai Lan (2013), giáo trình Tâm lý học Quản lý, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Học viện khoa học xã hội, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2013) Nghị Hôi nghị Trung Ương khố XI đổi tồn, diện giáo dục đào tạo Elena Poloskova Kinh nghiệm cải cách hệ thống giáo dục Singapore: nên “dạy học nhiều hơn”, tài liệu dịch TN2012-3, tài liệu phục vụ nghiên cứu lưu hành nội bộ, Học viện khoa học xã hội, Hà Nội 10 Harold Koontz (1992), Những vấn đề cốt yếu quản lý, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 11 Lê Thị Thu Hà (2019) "Thực trạng giáo dục kỹ sống cho sinh viên trường Đại học Hồng Đức", tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kỳ tháng 5/2019, tr.158-164 80 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đặng Vũ Hoạt (1996) Hoạt động giáo dục lên lớp trường THCS, Nxb Giáo dục, Hà Nội Đặng Vũ Hoạt Hà Nhật Thăng (1998) Tổ chức hoạt động giáo dục, Nxb Giáo dục, Hà Nội Hoàng Trung Học (2018) Mối quan hệ mức độ kỳ vọng sinh viên Học viện Quản lý giáo dục chương trình đào tạo với hứng thú học tập mức độ ổn định trọng định hướng nghề, Nxb Hội tâm lý học xã hội Việt Nam, Hà Nội Nguyễn Thúy Hồng, Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Văn Hiền, Trần Văn Tính, Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hồng Đào (2015) Tài liệu tập huấn kỹ xây dựng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trường tiểu học, Bộ giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thị Thu Huế (2014) Biện pháp quản lý hoạt động tự học sinh viên trường phổ thông sở thị trấn Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục, Học viện Khoa học Xã hội Nguyễn Thị Thu Hường (2014) "Giáo dục kỹ sống cho học sinh tiểu học thông qua hoạt động rèn luyện ngồi học", Tạp chí Giáo dục Xã hội, số 40, tr.11-13 K.Glei Jocelyn (2014) Đừng để nước đến chân nhảy – bí kíp sáng tạo quản lý kế hóạch hàng ngày, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội Khoa tiếng Hàn Quốc (2017) 15 năm hình thành phát triển ngành Ngơn ngữ Hàn Quốc Nguyễn Thị Mỹ Lộc nhóm tác giả (2015), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội Hà Thế Ngữ - Đặng Vũ Hoạt (1998) Giáo dục học tập 1, Nxb Giáo dục, Hà Nội Phạm Thành Nghị (2013) Giáo trình Quản lý chất lượng giáo dục, Nxb khoa học xã hội, Hà Nội Phạm Thành Nghị (2012), Giáo trình tâm lý học giáo dục, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội P G Gruđinxki, P A Yonkin, M G Trilikin; Hải Long (1979), Những lời khuyên học sinh đại học, Nxb Thanh niên, Hà Nội 81 25 26 27 28 29 30 31 32 Trình Ân Phú (2007) Kinh tế trị học đại, Nxb ĐH kinh tế Quốc dân, Hà Nội Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật giáo dục Huỳnh Văn Sơn (2016) "Thực nghiệm số biện pháp phát triển kỹ giải vấn đề thực tập tốt nghiệp sinh viên Đại học thành phố Hồ Chí Minh", Tạp chí Tâm lý học, số Đinh Thị Kim Thoa tác giả (2009) Tâm lý học đại cương, Nxb ĐH Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hồng Thuận (2014) "Giáo dục hệ giá trị sống hoạt động lên lớp trường phổ thơng ", Tạp chí Giáo dục xã hội, số 44 Hoàng Gia Trang (2015) "Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Cộng hồ Pháp", tạp chí Giáo dục xã hội, số 50 Trường Đại học Hà Nội (2009) Trường Đại học Hà Nội 50 năm xây dựng phát triển 1959 – 2009, Xưởng in trường Đại học Hà Nội Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (2007) Kỷ yếu hội thảo "Hiệu hoạt động ngoại khóa việc nâng cao chất lượng dạy - học nhà trường phổ thông" TÀI LIỆU TRÊN INTERNET 33 Bách khoa toàn thư mở, https://vi.wikipedia.org 34 Bộ ngoại giao Việt Nam, thông tin Hàn Quốc quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc, http://www.mofahcm.gov.vn 35 Thương mại Việt Nam - Hàn Quốc phấn đấu đạt 100 tỷ USD vào năm 2020 , (07/12/2018) 36 Trung tâm quốc gia thống kê giáo dục Hoa Kỳ (1995) Extracurricular Participation and Student Engagement www.nces.ed.gov.https://nces.ed.gov/pubs95/web/95741.asp 82 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Các nhà quản lý kính mến! Phiếu khảo sát thiết kế để xin ý kiến cán quản lý cấp môn cấp khoa cấp trường vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên Khoa tiếng Hàn Quốc Trường Đại học Hà Nội Việc khảo sát đặt khuôn khổ nghiên cứu luận văn khơng mang tính chất đánh giá, phê bình Với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan xác chúng tơi hoan nghênh trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp nghiêm túc chân thành thầy/ cô Xin trân trọng cảm ơn! Thấy/ Cô tham gia trả lời phiếu khảo sát cách cách ĐÁNH DẤU X GHI cho phần trả lời câu hỏi Theo thầy/cô hoạt động trải nghiệm có tác dụng số tác dụng sau đây? Tác dụng TT Tác dụng yêu cầu Đúng Mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho sinh viên Giúp sinh viên phát huy lực sở trường Tạo hứng thú động lực học tập cho sinh viên Trang bị kỹ mềm cho sinh viên Tạo gắn kết giữ sinh viên với tập thể Tạo môi trường thực hành kiến thực học Giáo dục đạo đức, tư tưởng cho sinh viên Hướng nghiệp cho sinh viên Giúp sinh viên tránh xa tệ nạn xã hội 10 Giúp giải trí 83 Băn khoăn Khơng Thầy/cơ cho biết ý kiến thân mức độ cần thiết tiến hành hoạt động trải nghiệm cho sinh viên sau nào? Mức độ cần thiết TT Hoạt động Tham quan thực tế Các thi tìm hiểu đất nước – văn hóa Hội thảo nói chuyện chuyên đề Các hoạt động văn hóa ngơn ngữ Câu lạc Giao lưu nghệ thuật văn nghệ thể thao… Hoạt động xã hội Thực tập Rất cần Cần Không cần Thầy/ cô thường xây dựng kế hoạch cho hoạt động trải nghiệm cho sinh viên vào thờii gian nào? Đầu năm học Đầu học kỳ Trong hè Khi có u cầu Thầy/ cho biết ý kiến đánh giá thân mức độ yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động trải nghiệm cho sinh viên TT Rất ảnh hưởng Yếu tố ảnh hưởng Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng Nhận thức cán quản lý Nhận thức giáo viên Nhận thức sinh viên Sự phối kết hợp Khoa với phòng chức Đồn Hội tổ chức bên Sự ủng hộ Đoàn Hội Nội dung hoạt động Hình thức tổ chức Thời gian tổ chức Cơ sở vật chất 10 Kinh phí hoạt động Theo thầy/ đẻ tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm cho sinh viên phẩm chất lực quan trọng với giáo viên? (Có thể chọn nhiều đáp án) Giáo viên có trình độ chun mơn vững vàng Có lòng nhiệt tình Am hiểu sống Biết cách tổ chức Sáng tạo q trình thực 84 Khác………… Thầy/ đánh giá kinh phí dành cho hoạt động trải nghiệm nào? Chưa hợp lý Hợp lý Theo thầy/ cô cần áp dụng biện pháp để quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên đạt kết tốt? Tuyên truyền nâng cao nhận thức tác dụng hoạt động trải nghiệm cho sinh viên giáo viên Bồi dưỡng lực tổ chức quản lý hoạt động trải nghiệm (lập kế hoạch nội dung hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá) cho nhà quản lý Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên Kiểm tra, đánh giá thi đua khen thưởng giáo viên cán tổ chức hoạt động trải nghiệm Phối hợp chặt chẽ Khoa với phòng chức năng, Đồn - Hội tổ chức bên Trao đổi kinh nghiệm với khoa khác, trường khác Ý kiến khác ……………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý báu thầy/cô! 85 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN GIẢNG VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Các thầy giáo, cô giáo kính mến! Phiếu khảo sát thiết kế để xin ý kiến cán giảng viên vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội Việc khảo sát đặt khuôn khổ nghiên cứu luận văn, không mang tính chất đánh giá, phê bình Với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan, xác chúng tơi hoan nghênh trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp nghiêm túc chân thành thầy/ cô Xin trân trọng cảm ơn! Thầy/Cô tham gia trả lời phiếu khảo sát cách ĐÁNH DẤU (X) GHI cho phần trả lời câu hỏi Theo thầy/cô hoạt động trải nghiệm cho sinh viên có tác dụng số tác dụng sau đây? Tác dụng TT Tác dụng yêu cầu Đúng Mở rộng, củng cố, nâng cao kiến thức cho sinh viên Giúp sinh viên phát huy lực sở trường Tạo hứng thú động lực học tập cho sinh viên Trang bị kỹ mềm cho sinh viên Tạo gắn kết giữ sinh viên với tập thể Tạo môi trường thực hành kiến thực học Giáo dục đạo đức, tư tưởng cho sinh viên Hướng nghiệp cho sinh viên Giúp sinh viên tránh xa tệ nạn xã hội 10 Để giải trí 86 Băn khoan Khơng Thầy/cô cho biết ý kiến thân mức độ cần thiết hoạt động trải nghiệm sau nào? T T Hoạt động Rất cần Hoạt động thăm quan thực tế (MT, thăm doanh nghiệp…) Các thi đất nước người Hàn Quốc (hoạt động ngày hội Hanguelnal) Hội thảo nói chuyện chun đề Hoạt động văn hố ngơn ngữ ( Tuần lễ văn hoá… ) Hoạt động câu lạc (Nói giỏi tiếng Hàn Dịch…) Hoạt động văn hố văn nghệ thể thao Hoạt động tình nguyện Hoạt động thực tập sinh viên năm cuối Cần Khơng cần Thầy/cơ cho biết ý kiến thân mức độ tiến hành hoạt động trải nghiệm sau nào? Mưc độ tiến hành TT Hoạt động Hoạt động chào đón tân sinh viên Hoạt động tuần lễ văn hoá Hàn Quốc Hoạt động ngày hội Hanguelnal Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh Các hoạt động văn nghệ thể thao Các câu lạc (nói tiếng Hàn Dịch…) Các buổi hội thảo nói chuyện theo chủ đề Hoạt động thăm doanh nghiệp Hoạt động thực tập sinh viên 10 Hoạt động MT (membership training) Thường Thi xuyên thoảng Không tổ chức Thầy/ cô cho biết lý tham gia hoạt động trải nghiệm cho sinh viên năm học? (Có thể chọn nhiều đáp án) Được giao quản lý Quan tâm hứng thú Khác 87 Thầy/cô cho biết ý kiến đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố sau đến hoạt động trải nghiệm Rất ảnh hưởng TT Yếu tố ảnh hưởng Nhận thức cán quản lý Nhận thức giáo viên Nhận thức sinh viên Sự phối kết hợp Khoa với phòng chức Đồn Hội tổ chức bên Sự ủng hộ Đồn Hội Nội dung hoạt động Hình thức tổ chức Thời gian tổ chức Cơ sở vật chất Kinh phí hoạt động 10 Ít ảnh Không ảnh hưởng hưởng Thầy/ cô cho biét ý kiến đánh giá mức độ thực bước quản lý hoạt động trải nghiệm khoa TT Các bước quản lý Lập kế hoạch Tổ chức thực Chỉ đạo thực Kiểm tra đánh giá Tốt Trung bình Không tốt Theo thầy/ cô để tổ chức tốt hoạt động trải nghiệm cho sinh viên giáo viên cần có phẩm chất lực quan trọng? (Có thể chọn nhiều đáp án) Giáo viên có trình độ chun mơn vững vàng Có lòng nhiệt tình Am hiểu sống Có kỹ tổ chức Sáng tạo trình thực Khác…………… Theo thầy/cô cần áp dụng biện pháp để để quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh vięn? (có thể chọn nhiều đáp án) Tuyên truyền nâng cao nhận thức tác dụng hoạt động trải nghiệm cho sinh viên giáo viên Bồi dưỡng lực tổ chức quản lý hoạt động trải nghiệm (lập kế hoạch nội dung hình thức tổ chức kiểm tra đánh giá) cho nhà quản lý Bồi dưỡng kỹ tổ chức hoạt động trải nghiệm cho giáo viên 88 Kiểm tra, đánh giá thi đua khen thưởng giáo viên cán tổ chức hoạt động trải nghiệm Phối hợp chặt chẽ Khoa với phòng chức năng, Đồn - Hội tổ chức bên Trao đổi kinh nghiệm với khoa khác, trường khác Ý kiến khác ……………………………………………… Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý báu thầy/cô! 89 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI Các em sinh viên thân mến! Phiếu khảo sát thiết kế để khảo sát ý kiến sinh viên vấn đề liên quan đến quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc – trường Đại học Hà Nội Việc khảo sát đặt khuôn khổ nghiên cứu luận văn khơng mang tính chất đánh giá, phê bình Với mục đích giúp tác giả có số liệu nghiên cứu cách khách quan xác hoan ngênh trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp nghiêm túc chân thành em Cô mong em sinh viên giúp cô trả lời nội dung khảo sát sau Xin trân trọng cảm ơn! Sinh viên tham gia trả lời phiếu khảo sát cách ĐÁNH DẤU (X) GHI cho phần trả lời câu hỏi Sinh viên năm: Giới tính: Thứ Thứ hai Nam Thứ ba Thứ tư Nữ Theo em, hoạt động sau hoạt động trải nghiệm cho sinh viên? (có thể chọn nhiều đáp án) Hoạt động chào đón tân sinh viên Hoạt động tuần lễ văn hoá Hàn Quốc Hoạt động ngày hội Hanguelnal Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh Các hoạt động văn nghệ (múa hát nhảy…) thể thao Các câu lạc nói giỏi tiếng Hàn câu lạc Dịch… Các buổi hội thảo buổi nói chuyện theo chủ đề Hoạt động thăm doanh nghiệp Hoạt động thực tập sinh viên năm cuối Hoạt động MT (membership training) Tất hoạt động Em tham gia hoạt động? Không Hơn Một Nếu tham gia em vui lòng cho biết tần suất tham gia: 90 Tất Hiếm Thỉnh thoảng Thường xuyên Luôn Nếu không tham gia lý em : Không thu xếp thời gian Không hứng thú Không thấy bổ ích Khác Em biết đến hoạt động trải nghiệm cách nào? Thông báo bảng tin khoa Thông báo web khoa Thông báo trang mạng xã hội (facebook) khoa Thông qua bạn bè cán lớp… Thông qua thầy cô Khác Mục đích em tham gia hoạt động trải nghiệm (có thể chọn nhiều đáp án): Nâng cao lực tiếng Khám phá lực thân Giao lưu kết bạn Học hỏi thêm kiến thức Khác Em cho biết ý kiến đánh giá mức độ phù hợp thời gian địa điểm tổ chức hoạt động trải nghiệm sau: Rất phù hợp TT Tên hoạt động Hoạt động chào đón tân sinh viên Hoạt động tuần lễ văn hoá Hàn Quốc Hoạt động ngày hội Hanguelnal Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh Các hoạt động văn nghệ thể thao Các câu lạc (nói tiếng Hàn Dịch…) Các buổi hội thảo nói chuyện chủ đề Hoạt động thăm doanh nghiệp Hoạt động thực tập sinh viên 10 Hoạt động MT (membership training) 91 Phù hợp Không phù hợp Em cho biết ý kiến đánh giá mức độ phù hợp nội dung hoạt động trải nghiệm Rất phù hợp TT Tên hoạt động Hoạt động chào đón tân sinh viên Hoạt động tuần lễ văn hoá Hàn Quốc Hoạt động ngày hội Hanguelnal Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh Các hoạt động văn nghệ thể thao Các câu lạc (nói tiếng Hàn Dịch…) Các buổi hội thảo nói chuyện theo chủ đề Hoạt động thăm doanh nghiệp Hoạt động thực tập sinh viên 10 Hoạt động MT (membership training) 7 Phù hợp Khơng phù hợp Em cho biết ý kiến đánh giá mức độ phù hợp cách thức tổ chức hoạt động trải nghiệm Rất phù hợp TT Tên hoạt động Hoạt động chào đón tân sinh viên Hoạt động tuần lễ văn hoá Hàn Quốc Hoạt động ngày hội Hanguelnal Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh Các hoạt động văn nghệ thể thao Các câu lạc (nói tiếng Hàn Dịch…) Các buổi hội thảo nói chuyện theo chủ đề Hoạt động thăm doanh nghiệp Hoạt động thực tập sinh viên 10 Hoạt động MT (membership training) 92 Phù hợp Khơng phù hợp Em cho biết ý kiến đánh giá chất lượng hoạt động trải nghiệm TT Tên hoạt động Hoạt động chào đón tân sinh viên Hoạt động tuần lễ văn hoá Hàn Quốc Hoạt động ngày hội Hanguelnal Hoạt động tình nguyện mùa hè xanh Tốt Các hoạt động văn nghệ, thể thao Các câu lạc (nói tiếng Hàn Dịch) Các buổi hội thảo, nói chuyện theo chủ đề 10 Hoạt động thăm doanh nghiệp Hoạt động thực tập sinh viên Hoạt động MT (membership training) Khá Trung bình Yếu Em cho biết ý kiến đánh giá mức độ yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Rất ảnh hưởng TT Yếu tố ảnh hưởng Nhận thức cán quản lý Nhận thức giáo viên Nhận thức sinh viên Sự phối kết hợp Khoa với phòng chức Đồn Hội tổ chức bên Sự ủng hộ Đoàn Hội Nội dung hoạt động Hình thức tổ chức Thời gian tổ chức Cơ sở vật chất Kinh phí hoạt động 10 Ít ảnh hưởng Khơng ảnh hưởng 10 Nếu có hội giới thiệu hoạt động trải nghiệm cho người khác em Giới thiệu Cân nhắc thêm Xin chân thành cảm ơn hợp tác quý báu em! 93 Không giới thiệu ... trường Đại học Hà Nội Chương 3: Biện pháp quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc, trường Đại học Hà Nội Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN... thực trạng quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng Hàn Quốc 58 Chương BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN KHOA TIẾNG HÀN QUỐC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI 64... Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN 1.1 Lý luận hoạt động trải nghiệm cho sinh viên đại học 1.2 Lý luận quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng hàn quốc, trường đại học hà nội, Quản lý hoạt động trải nghiệm cho sinh viên khoa tiếng hàn quốc, trường đại học hà nội